EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. J�NIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Dr. Herjeczki A. G�za:
P�nk�sd ut�n is: J�zus Krisztus

A kereszty�n teol�gia egyik alapt�tele a Szenth�roms�gr�l sz�l� tan. Atya, Fi� �s Szentl�lek - egy �r�k Isten. �s m�gis besz�l�nk r�luk k�l�n is. S�t, n�ha egyiket kiemelj�k a m�sikkal, vagy a m�sik kett�vel szemben. Szabad ezt tenn�nk? Maga az �r J�zus is gyakorolta ezt. Nagyon sokszor besz�lt az Aty�r�l, olykor teljesen f�ggetlen�l a Szenth�roms�g m�sik k�t szem�ly�t�l. J�nos evang�lium�nak egyik legszebb szakasz�ban pedig a Szentl�lekr�l sz�lt, igen r�szletesen. A mai igehirdet�, ill. a mai igehirdet�s legfontosabb feladata �s lehet�s�ge pedig az, hogy J�zus Krisztusr�l sz�ljon. Nem �gy, hogy a Fi�t nagyobbnak nyilv�n�tsa az Aty�n�l, vagy a Szentl�lekn�l, hanem �gy, hogy �t �ll�tsa a k�z�ppontba. Mert az �jsz�vets�g tanulm�nyoz�sa sor�n f�lismerhetj�k, hogy az Isten adta rendben J�zus Krisztus a k�z�ppontja mindennek (�let�nknek, hit�nknek, �dv�ss�g�nknek, igehirdet�s�nknek) - p�nk�sd (a Szentl�lek kit�ltet�se) ut�n is.

Az olvas�k nagyobb r�sze lehet, hogy term�szetesnek tartja ezt. �m nem kevesen vannak olyanok a kereszty�nek k�z�tt, akik �gy gondolj�k, hogy az Atya (�sz�vets�g) �s a Fi� (�jsz�vets�g) ideje ut�n most a Szentl�lek korszak�t �lj�k, �s �ppen ez�rt ma m�r R�la kell besz�ln�nk.

P�NK�SD EL�TT

Az Atya �gy tett bizonys�got a N�z�reti J�zusr�l Jakab, P�ter �s J�nos f�le hallat�ra a Megdics��l�s hegy�n: A Ez az �n szeretett Fiam, akiben gy�ny�rk�d�m, re� hallgassatok!@ (M�t� 17:5) A szeretett Fi� azut�n sokf�lek�ppen elmagyar�zta hallgat�inak, hogy � (az Isten adta Fi�) az egyetlen lehets�ges �t az Aty�hoz (Jn 14:6)

Az �r J�zus, amikor a Szentl�lek elj�vetel�r�l tan�tott, t�bbek k�z�tt ezt mondta: A[vagyis a Szentl�lek] engem fog dics��teni!@ (Jn 16:14)

A felt�madott �r ezt mondta, miel�tt elment volna k�z�l�nk: AN�kem adatott minden hatalom mennyen �s f�ld�n.@ (Mt 28:18) A j�v�re vonatkoz�lag pedig �gy fogalmazott: AHanem vesztek er�t, minekut�na a Szentl�lek elj� re�tok: �s lesztek n�kem tan�im...@ (ApCsel 1:8)

P�nk�sd el�tt J�zus Krisztus �llt a k�z�ppontban, s a Mester j�v�re vonatkoz� szavaib�l azt l�thatjuk, hogy ezen a t�ren nem v�rt semmif�le v�ltoz�sra a j�v�ben sem. �gy t�rt�nt?

P�NK�SD UT�N

Az Apostolok Cselekedeteir�l �rott k�nyvet a Szentl�lek Cselekedeteinek is nevezhetn�nk, szoktuk mondani n�ha kiss� fel�letesen. A Cselekedetek k�nyv�ben J�zus Krisztus testileg m�r val�ban nincs jelen, de a k�nyv k�z�ppontj�ban m�gis � �ll. Megval�sulni l�tjuk a k�nyvben az �j J�zus m�r id�zett szavait: a Szentl�lek val�ban �t dics��ti e lapokon. Ahogy olvassuk, egyre ink�bb l�tjuk, hogy beteljesedik az a j�vend�l�s is, hogy a Szentl�lek seg�ts�g�vel J�zus Krisztus b�tor tan�iv� v�lnak a tan�tv�nyok, viszik az �r�mh�rt, m�gpedig �gy, ahogy ott meghat�rozta a Mester: Jeruzs�lemt�l kiindulva, eg�szen a f�ld v�gs� hat�r�ig (ApCsel 1:8).

Ha �ttekintj�k nagy l�p�sekben a Cselekedetek k�nyv�t, azt l�tjuk, hogy a p�nk�sd ut�ni �vtizedekben szolg�l� eszk�zein kereszt�l a Szentl�lek J�zus Krisztust dics��ti:

P�ter p�nk�sdi pr�dik�ci�j�nak k�z�ppontj�ban J�zus Krisztus �ll (gonosz kezeitekkel keresztf�ra fesz�tve meg�lt�tek: kit az Isten felt�masztott... �rr� �s Krisztuss� tette �t az Isten, azt a J�zust, akit ti megfesz�tettetek. 2:23,36).

Amikor P�tert �s J�nost sz�mon k�rik a v�nek tan�csa el�tt, �k egy�rtelm�en J�zus Krisztusr�l besz�lnek - a Szentl�lekt�l megtelve (4:8kk). Nem a Szentl�lekr�l, hanem J�zus Krisztusr�l mondj�k, hogy � az egyetlen, aki �ltal �dv�z�lhet�nk (4:12). Arra az eg�sz id�szakra jellemz� a 4. r�sz befejez� szakasza, melyben arr�l olvashatunk, hogy a tan�tv�nyok a Szentl�lekkel betelve b�tran �s nagy er�vel tettek bizonys�got az �r J�zusr�l.

Istv�nt az�rt k�vezt�k meg, mert m�r nem tudt�k t�rt�ztetni magukat, amikor elmondta, hogy l�tja Aaz Istennek dics�s�g�t �s J�zust �llani az Istennek jobbja fel�l@ (7:55k).

Filep evang�lista igehirdet�seinek k�z�ppontj�ban Aaz Isten orsz�g�ra �s a J�zus Krisztus nev�re tartoz� �rvendetes dolgok@ �lltak (8:12). Szem�lyes bizonys�gt�tele (a komornyiknak) pedig �gy foglalhat� �ssze: Ahirdet� n�ki a J�zust@ (8:35).

P�l apostol igehirdet�s�nek �s leveleinek a f�kusz�ban is J�zus Krisztus �ll. A sok ezt igazol� ige k�z�l csak kett�t id�zek. A Filippi lev�lben, az un. Krisztus Himnuszban azt �rja, hogy Isten olyan nevet adott az �r J�zusnak, ami minden n�v f�l�tt val�, aki el�tt meghajol minden t�rd. (Fil 2:9-11)

A korintusi lev�lben hat�rozottan kijelenti, hogy nem akar m�sr�l tudni a gy�lekezetben, mint J�zus Krisztusr�l, r�la is mint megfesz�tettr�l. (1Kor 2:2)

Mindezek az esem�nyek p�nk�sd ut�n t�rt�ntek. Az�ta semmi v�ltoz�s nem t�rt�nt, �dvt�rt�netileg. Az�ta mindig, ma is ugyanazt kellene tenni: tan�skodni J�zus Krisztusr�l - �jra �s �jra, a mai ember nyelv�n megfogalmazva az evang�liumot, engedve a misszi� parancsnak, amit M�t� �s M�rk evang�liuma v�g�n olvashatunk. Vajon ez t�rt�nik manaps�g?

NAPJAINKBAN

Mint l�ttuk, a mi mostani korszakunk, amiben �l�nk, m�g ugyanaz, mint ami p�nk�sdkor elkezd�d�tt. Legf�ljebb abban k�l�nb�zik a kor�bbi k�t �vezredt�l, hogy mi ebben �l�nk, hogy most rajtunk a sor; mi sz�lunk, mi cseleksz�nk, mi engedelmesked�nk vagy okoskodunk.

Ki ne l�tn�, hogy ma a kereszty�nek k�z�tt nagyon sokan csak a jeleket kergetik, csod�kra v�rnak, csod�kat produk�lnak �s a Szentl�lekr�l besz�lnek, pontosabban a Szent Szellemet emlegetik. Mintha egy �jabb, mintha valami magasabb rend�, komolyabb dolgot tenn�nk, ha ezt tessz�k. Pedig nem komolyabb, nem is szentebb, nem el�rehaladottabb -, csak m�s.

De szabad-e m�st tenn�nk, m�st hirdetn�nk, m�sra tenni a hangs�lyt? P�l hat�rozottan nemet mondott minden m�sra (1Kor 2:2, Gal 1:7, Gal 6:14).

Ne furakodjon J�zus Krisztus evang�liuma el� semmi �s senki; semmilyen k�nt�sbe b�jtatva. Azzal, hogy egy f�l�slegess� v�lt mank�val, vagy egy levetett gipszk�t�ssel a k�zben hadon�szva pr�dik�lunk �s minden mondatunkban a Szentlelket emlegetj�k, nem lesz�nk m�g jobb tan�i a misszi�s parancsot ad� �rnak, J�zus Krisztusnak. (Az �jsz�vets�gben egy�bk�nt sehol sem tal�lunk felh�v�st vagy megb�z�st arra, hogy a Szentl�lekr�l pr�dik�ljunk, de arra ann�l gyakrabban, hogy a Szentl�lek seg�ts�g�vel hirdess�k J�zus Krisztust!)

Ha val�ban szeretn�nk mi is eredm�nyeket, esetleg jeleket is l�tni -, t�bbet ann�l, mint amit jelenleg �t�l�nk, akkor azt kellene tenn�nk, amit az apostolok �s az els� kereszty�nek tettek: J�zus Krisztust kell m�g ink�bb az �let�nk, sz�v�nk, gy�lekezet�nk, igehirdet�s�nk k�z�ppontj�ba �ll�tani. Hiszen p�nk�sd ut�n is � az Evang�lium!

J�zus Krisztus az �t az Aty�hoz, de a Szentl�lekhez is. Amikor pedig m�r ott j�runk ezen az �ton, a Szentl�lek munk�lkodik benn�nk, s elv�gzi azt a munk�j�t is, amit az �r J�zus el�re megmondott r�la: J�zus Krisztust dics��ti - benn�nk �s �ltalunk is. Legyen J�zus Krisztus az �let�nk �s szolg�latunk �s igehirdet�s�nk k�z�ppontja p�nk�sd ut�n is!

Ahol J�zus Krisztus �ll a k�z�pen, ahol a Krisztus evang�liuma hirdettetik �s nem a csod�kr�l �s nem a Szentl�lekr�l elm�lked�nk, - ott csod�kat �lhet�nk �t, ott a Szentl�lek hatalmasan munk�lkodik, ott tapasztaljuk �jra meg �jra, hogy aki hisz az �r J�zus Krisztusban, �dv�z�l (Csel 16:31).

Hirdess�k h�t az evang�liumot mindenkinek! Az Evang�liumot, J�zus Krisztust hirdess�k, ma is, mindenkinek! 3


A SZERKESZT� ROVATA

A ny�r els� h�napja is sz�p alkalmakat tartogat. Az �r szebbet, t�bbet k�sz�t nek�nk, mint azt meg�rdemeln�nk. Deh�t mindig is �gy volt ez. Alig, hogy visszat�r�nk a Chicag�i Ifj�s�gi tal�lkoz�r�l, m�ris k�sz�ln�nk kell a m�g nagyobb tal�lkoz�ra, sz�vets�g�nk 93. k�zgy�l�s�re, melyet ez�ttal Rama, Ontari�ban (Canada), a Toront�i Gy�lekezet 40 �ves t�bor�ban tartunk meg. Rem�lem sok kedves olvas�val is tal�lkozhat majd a szerkeszt� ezen a tal�lkoz�n, s �jra �sszegy�jthet n�h�ny haszn�lhat� �szrev�telt, javaslatot lapunkkal kapcsolatban.

A T�bor jubileumi konferenci�ja nem csak a toront�iak elm�lt n�gy �vsz�zad�t hozza el�nk, hanem az eg�sz �szak-amerikai baptista misszi� legut�bbi t�rt�net�t, hiszen sok fontos sz�vets�gi tal�lkoz�ra, d�nt�sre ezen a helyen ker�lt sor.

Ne feledkezz�nk el a MABAVIT II.-t szervez� nagyv�radi testv�reink k�r�s�r�l, hogy jelentkez�si lapjainkat j�nius k�zep�n, legal�bbis hamarosan k�ldj�k el, hogy min�l pontosabban tudjanak tervezni - p�ld�ul a programok, az �tkez�s, vagy a sz�ll�s megszervez�se �gy�ben. Tudom�som szerint j�l haladnak az el�k�sz�letek.

Az Evang�liumi H�rn�k legk�zelebbi sz�m�t szeretn�m a k�zgy�l�s idej�n k�zbe adni a jelenlev�knek, ez�rt kor�bban lesz j�niusban a lapz�rta.

N�ha egy-egy lev�lb�l sz�vesen id�zne a szerkeszt�, �m nincs r� mindig alkalom. A szerkeszt� rovata k�sz�l el utolj�ra, el�re nem lehet kisz�m�tani, hogy annak mennyi hely marad. Ez�ttal tal�n siker�l egy lev�lr�szletet k�z�lni. Thom�n Ferencn�, Elzi n�ni t�bbek k�z�tt ezt �rta:

AMeg szeretn�m k�sz�nni, hogy ... tov�bbra is k�zhez kapom az Evang�liumi H�rn�k�t, aminek nagyon �r�l�k. F�rjemmel el�gg� mag�nyosan �l�nk �s �r�l�nk, ha a messzi t�jr�l is olvashatunk h�reket, testv�ri �zeneteket, �p�t� �r�sokat. Nagy �r�mmel t�lti el sz�v�nket, hogy sz�pen, lelkesen folyik a magyars�g k�r�ben a misszi� oda�t �s hogy igyekeznek �sszetartani, lek�zdve a bizony�ra ad�d� neh�zs�geket. �ldja meg tov�bbra is gazdagon mennyei Aty�nk f�rads�gos, de m�gis �l� szolg�latukat, mert igaz az a bibliavers, hogy: Anem hi�baval� az �rban tett szolg�lat.@ K�sz�nj�k a b�tor�t� sorokat. (szerk)


A k�zgy�l�s �s a t�bori konferencia r�szletes programja


GY�LEKEZETI H�REK

NEW YORK

M�jus 14-�n a New York-i gy�lekezetben is any�knapj�t �nnepelt�nk. Mindannyiunk sz�m�ra �ldott �s tanuls�gos igehirdet�seket, szolg�latokat hallhattunk. D�lel�tt vend�g�nk, Torma J�nos nyugalmazott lelkip�sztor hirdette Isten Ig�j�t a h�v� �desany�kr�l (milyen a h�v� �desanya?) 2M�z 1:8-21 alapj�n. A d�lut�ni igehirdet�sben Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor a 2Kir 4:8-37 alapj�n az �desanya szolg�lat�r�l besz�lt. B�kess�gben lenni megel�ged�ssel, im�dkozni gyermek�rt, csal�d�rt �s a pr�b�ban eml�kezni a megold�sra, ami Istent�l van - ezek mind a h�v� �desanya jellemz�i. �nnepl�s�nk v�g�n k�p is k�sz�lt gy�lekezet�nk �desany�ir�l. Az �r seg�tsen mindannyiunkat igazi h�v� �desany�kk�nt �lni �s a pr�b�ban is panasz helyett v�gezni munk�nkat az � dics�s�g�re!   Erdei Gabriella

TORONT�

Vir�gvas�rnapt�l h�sv�tig

Isten ir�nti h�l�val sz�molhatunk be arr�l, hogy ez az id�szak �ld�sos �s meg�j�t� volt gy�lekezet�nk sz�m�ra. Egyek voltunk J�zus Krisztusnak, az �let nagy Kir�ly�nak magasztal�s�ban.

Vir�gvas�rnap szinte ott �rezt�k magunkat a bevonul�st �nnepl� jeruzs�lemi sokas�gban. �tj�rta sz�v�nket az �r�m, mikor gyermekeink z�ld �gakat lengetve, hozsann�zva vonultak be, fej�k�n saj�t kez�leg k�sz�tett, Hozs�nna felirat� kis koron�val. �nnepi istentisztelet�nk�n hangzott az alkalmi ige, a 24. Zsolt�r: T�ruljatok, �r�kk�val� ajt�k! A zsolt�r nyitogatta a sz�v�nket, �s �r�met hirdetett a szomor�s�gban �l�knek. � a dics�s�g �r�k Kir�lya! �t magasztalta a sz�v�nk az igehirdet�vel, versmond�kkal �s �nekesekkel egy�tt. Az im�dkoz�s csendj�ben k�rt�k �t, hogy legyen a sz�v�nk, �let�nk Kir�lya. Ut�na felemel� �rz�s volt hallani az �nekkar J�zust k�sz�nt� �nek�t:

�m j� m�r a nagy Kir�ly,
Sion l�nya, vigadozz,
�kes p�lm�t N�ki hozz!
Fuvol�ra, s�pra h�t!
�ldj�k �gi harson�k,
�dv, hozs�nna, �gi H�s!

A fuvol�t �s a furuly�t Ol�h Zsuzsika �s Csercsa No�mi sz�laltatta meg, a harson�kat pedig �t testv�r, a teljes �nekkarral egy�tt. L�lekben vel�k egy�tt magasztaltuk a Kir�lyok Kir�ly�t.

A nagyh�t napjai az elcsendesed�s �s elm�ly�l�s napjai voltak, hiszen a Hozs�nna ut�n a Fesz�tsd meg! k�vetkezett. Nagyp�ntek est�j�n egy�tt volt a gy�lekezet, egy�tt k�s�rt�k el J�zust a szenved�sek �tj�n, eg�szen a Golgot�ig. Dan L�szl� lelkip�sztor r�szletekben olvasta fel �s magyar�zta az err�l sz�l� ig�ket, Luk�cs evang�lista le�r�sa szerint, k�zben az �nekkar �nekelt. Az egyik �nek sz�vig hat� felsz�l�t�sa volt: J�jj ide, J�zus v�r itt r�d, e hely Getsem�n�....j�jj, �llj az �r el�! Megrend�lt sz�vvel k�vett�k J�zust a Getsem�n�t�l Golgot�ig, �s meg�lltunk a kereszt alatt, melyen a hal�lba indul� Megv�lt� az Atya bocs�nat�t k�rte azokra, akik megk�nozt�k, �s �dv�ss�get ny�jtott a megt�r� latornak. Sz�l�thatta volna t�zezernyi angyal�t, de az �r meghalt, �s �l a f�ld. A szomor� helyr�l az �nek vigasztal�s�val t�rt�nk vissza: Hidd el, hogy J�zusunk m�g ma is �ppen �gy szeret!

A lelki megszomorod�s ideje, �s az id�j�r�s viszontags�gos napjai ut�n h�l�s sz�vvel fogadtuk a h�sv�t reggeli meleg napsugarat. Minden a meg�jul�st, a felt�mad�st hirdette: H�sv�t van, nagy �nnep, �r�mnap! Ebben az �r�mben telt a vas�rnapunk a vir�gokkal �kes�tett imah�zban. Gyermekeink reggel h�romsz�lam� k�nonnal k�sz�nt�ttek minket, d�lut�n is bekapcsol�dtak az �nnepi szolg�latokba. A d�lel�tti igehirdet�sben hallottuk, hogy mi t�rt�nt a felt�mad�s reggel�n, d�lut�n pedig J�zus �r�k�rv�ny� kinyilatkoz�s�r�l: �n vagyok a felt�mad�s �s az �let! Az ige arra tan�tott, hogy ne csak a mi�nk legyen a felt�mad�s �r�me. K�szek vagyunk vinni az �r�m�zenetet m�sok fel�? A megosztott �r�m nem lesz kevesebb, hanem megsokszoroz�dik!

Ezt megtapasztalhattuk a k�z�ss�gben is, mindh�rom �nnepen voltak vend�geink. H�sv�t napj�n �nnepi k�z�s eb�d�nk volt, �s alkalom ny�lt a testv�ri tal�lkoz�sra, besz�lget�sre is. Az �nnep befejez� �nek�t az �nekkarral egy�tt �nekelt�k: Felt�madt H�s, � dics Neked nagy gy�zedelmed�rt! A b�nt�l megv�ltott sereg magasztal, �ld, dics�r!

Tudjuk, hogy, Urunk nemcsak a mi gy�lekezet�nknek aj�nd�kozott �ldott �nnepeket. Adjunk h�l�t �rte mindny�jan, �s j�rjunk h�s�ggel felt�madott Megv�lt�nk nyomdokain!  Ol�h Lajosn�

DETROIT

Huszon�t�ves h�zass�gi �vfordul�

M�jus m�sodik vas�rnapj�n a d�lel�tti istentiszteletet az �desany�k k�sz�nt�s�vel kezdt�k. Azut�n az �nekek �s n�h�ny vers Istent �s egyik k�l�nlegesen sz�p �s eg�sz �let�nket �tfog� aj�nd�k�t, a h�zass�got dics�rt�k. Az alkalmat erre az adta, hogy gy�lekezet�nkben k�t h�zasp�r is ebben a h�napban �rkezett el h�zass�gk�t�s�k 25-ik �vfordul�j�hoz. Mik� Tibor �s Ildik�, valamint Stejank� Ferenc �s M�rta Urunk szeretet�t, megtart� kegyelm�t, sokf�le �ld�s�t tapasztalt�k az elm�lt negyed �vsz�zad alatt. �k is �s a gy�lekezet is h�l�t k�v�nt adni ez�rt a kegyelem�rt. Az igehirdet�s az Ef�zus 3:14-19 alapj�n sz�lt hozz�juk �s a gy�lekezethez. Hogyan tov�bb? H�l�t adva a m�lt�rt, folyamatosan n�vekedve a bels� emberben, meggy�kerezve �s tov�bb �p�lve a Krisztus ismeret�ben �s szeretet�ben.

Az �nnepeltek k�z�s eb�den l�tt�k vend�g�l a gy�lekezet tagjait �s a vend�geket, melynek sor�n folytattuk a k�sz�nt�seket.

Bancsov K�roly testv�rt �s feles�g�t is k�sz�nt�tt�k abb�l az alkalomb�l, hogy a testv�r hamarosan visszautazik Nagyv�radra. A k�z�tt�nk t�lt�tt 3 h�nap alatt sokszor szolg�lt Bancsov testv�r az ig�vel is. Ez�ttal, t�bbek k�z�tt el�nekelt�k duettben a ANapf�nyt a sz�vedbe@ kezdet� �neket. Urunk �ld�s�t k�v�njuk a k�t �vfordul�s h�zasp�rra, valamint Bancsov K�roly testv�r�kre. (M�t�)

a lap elej�re


C. H. SPURGEON:  PURIT�N K�T�  (3)
rovatvezet�: Nov�k J�zsef

A sorozatot egy k�l�n oldalon k�z�lj�k. 

Isten Ig�je a dene n�pcsoport �let�ben

A Kanada �szaknyugati vid�k�n �l� dene emberek vad�szatb�l �s gy�jt�get�sb�l tartj�k fenn magukat. F�ldj�k adotts�gait kihaszn�lva hagyom�nyaiknak megfelel�en a r�nszarvas, j�vorszarvas �s halak h�s�t haszn�lj�k fel, csapd�t �ll�tanak fel a h�doknak, hi�znak �s p�zsmapatk�nynak. Mivel ahhoz szoktak hozz�, hogy a vad�llatok v�ndorl�si �tvonal�t tanulm�nyozz�k, sz�mukra nehezen �rthet� egy olyan t�rsadalom �letviszonya, akik �llattart� �s mez�gazdas�gi �letform�t folytattak. �gy a Biblia ford�t�sa �s olvas�sa sor�n gondolkod�sm�djukat saj�t �letform�jukr�l a Bibli�ban szerepl� n�pek kult�r�j�ra kell �tv�ltaniuk.

Mary a dene nyelvcsal�dba tartoz� dogrib n�pcsoportb�l sz�rmazik, anyanyelvi ford�t�, �s r�szt vesz az �jsz�vets�g v�zlatos ford�t�s�ban. Nemr�giben, amikor az 1Kor 3:6 verset besz�lt�k meg, felismert�k, hogy olyan mez�gazdas�gi kifejez�sekre, mint sz�ntani, magot vetni vagy gabon�t cs�pelni nagyon neh�z az eredeti jelent�shez k�zel azonos ford�t�st tal�lni. Igyekezt�nk a magra megfelel� sz�t keresni, l�tszott, hogy az anyanyelvi ford�t� nehezen tal�l j� sz�t�ri alakot. V�g�l azt aj�nlotta, hogy a k�vetkez� kifejez�st haszn�ljuk: egy-dolog-ami-n�vekszik.

A k�vetkez� l�p�sben azt vitattuk meg, hogy hogyan fejezz�k ki az �ltet�s fogalm�t. �gy hat�roztunk, hogy a tenni, helyezni ige valamelyik alakj�t kell itt haszn�lni. Mivel az adott t�rgy alakja vagy m�rete hat�rozza meg az ige sz�t�v�t, nek�nk olyan sz�t�t kellett v�lasztanunk, ami mutatja, hogy a t�rgy kicsi. V�g�l a vers a k�vetkez�k�ppen hangzott sz�szerinti ford�t�sban: "Egy dolgot �n tettem a f�ld al�, Apoll�s �nt�zte, azonban Isten n�vesztette meg."

Isten Ig�je �gy v�lik el�rhet�v� versr�l versre, k�nyvr�l-k�nyvre a dogrib n�p sz�m�ra. Ahogy P�l apostol "egy dolgot a f�ld al� helyezett," �s a t�rsa Apoll�s "�nt�zte meg," mi is ugyan�gy azonos folyamaton megy�nk kereszt�l, Istennek, a dogrib emberek sz�m�ra sz�nt �zenet�re hagyatkozva. P�lnak �s Apoll�snak egyar�nt a "talajmunk�t" kellett v�geznie, de a v�gs� eredm�nyt tekintve Isten az, aki az Ig�n kereszt�l �r�k �letre sz�l� term�st hoz akkor, amikor az emberek meg�rtik Isten �zenet�t a sz�v�kh�z legk�zelebb �ll� nyelven.  ___M�nus Victor (Wycliff H�rek)


 
R�LAD SZ�L AZ �NEKEM...
 
R�lad sz�l az �nekem.
Ujjongva dics�r a lelkem.
Te lett�l az �letem.
Elt�r�lted minden v�tkem.
KAR. A f�ldre j�tt�l �rtem, hogy felemelj!
Cs�f keresztf�n meghalt�l �nhelyettem.
K�nokb�l s�t�t s�rba, hal�lb�l orsz�godba
�gy m�r Veled mehetek!
 
(Magyar sz�veg: Nojo
(Angol sz�veg �s dallam:
Lord, I lift Your name on high.)

MOLN�R G�ZA
1909 - 2000

Moln�r G�z��kat (feles�g�t, Esztert �s k�t kisle�nyukat, Esztert �s Ruth-ot) 1949-ben ismert�k meg, amikor feles�gemmel �s k�t fiunkkal egy�tt Kanad�b�l Bridgeportba (CT) �rkezt�nk az ottani Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�ra. Mivel mi kor�bban meg�rkezt�nk, mint a b�toraink, Moln�r G�za testv�r�k otthon�ban kaptunk helyet n�h�ny napra. Akkor m�g csak n�vrokonok voltunk, de hamarosan lelki testv�rekk� �s a gy�lekezetben munkat�rsakk� lett�nk.

Az eg�sz csal�d h�s�gesen j�rt a gy�lekezetbe �s minden munk�b�l kivett�k a r�sz�ket. G�za testv�r �vekig szolg�lt, mint p�nzt�ros, diak�nus, bizotts�gi tag, de a fizikai munk�t sem ker�lte el. Mindig k�sz volt seg�teni. Sokszor meg�rvendeztetett benn�nket sz�p heged� sz�l�ival. Az eg�sz csal�d benne volt az �nekkarban, k�s�bb a l�nyok a zongor�n �s az orgon�n is szolg�ltak a gy�lekezetben, s�t a Konvenci�kon is. Voltak, akik hozz�nk j�ttek �s gratul�ltak a l�nyok sz�p szolg�lat�hoz -, azt gondolt�k, hogy a mi gyermekeink. Mi �r�mmel fogadtuk volna a megtiszteltet�st, de be kellett vallanunk, hogy Eszter �s Ruth a Moln�r G�za testv�r�k talentumos l�nyai. Mindk�t le�ny k�pzett �pol�n� lett. De nem csak a testet, hanem a lelket is �polt�k. K�s�bb Esztert feles�g�l vette Reverend Skip Rowe �s a mai napig egy�tt szolg�lj�k az Urat �s n�p�t. Ruth misszion�riusi munk�t v�gez a Pioneers nev� misszi�s t�rsas�gn�l. K�l�nf�le nemzetis�g� bev�ndorl�k k�z�tt szolg�l -, az angol nyelven k�v�l az evang�lium megismer�s�re pr�b�lja elvezetni �ket. Sz�vets�g�nk t�mogatja �t egy kev�s �vi adom�nnyal, ami�rt � igen h�l�s.

Moln�r G�za testv�r 1909-ben sz�letett �s ez �v janu�rj�ban sz�l�totta mag�hoz az �r. Feles�ge 12 �vvel megel�zte �t. Gyermekeik h�l�sak Istennek a kereszty�n nevel�s�rt, amiben sz�leik r�szes�tett�k �ket. Id�s �desapjuk utols� �veiben megpr�b�lt�k mindezt viszonozni. Ruth az ut�bbi h�rom �s f�l esztend�ben egy�tt lakott �desapj�val, �r�mmel gondozta �t. H�l�val eml�kszik vissza ma is arra, hogy �desapja mindig let�rdepelve im�dkozott, eg�szen addig, am�g fel tudott �llni t�rdeir�l. Minden nap olvasta a Bibli�t.

AConnecticutban helyezt�k el test�t, k�zel az �desany�nk�hoz - �rja le�nya. Az egyszer�, de igen �rt�kes gy�szistentiszteleten ott voltunk mind, gyermekei, unok�i, d�dunok�i, rokonok, j� bar�tok, lelki testv�rek. Minden �gy t�rt�nt, ahogy apa �haja lett volna. Szeretn�nk megk�sz�nni mindenkinek a sokf�le form�ban hozz�nk �rkezett megeml�kez�st, vigasztal�st, ami sz�pen bizony�tja ir�ntunk �s sz�leink ir�nti szeretet�ket.@

Eml�ke vel�nk marad. Moln�r Bal�zs, nyug. lelkip�sztor


  (3)

Mikor ezeket a sorokat �rom m�g frissen �l bennem a legut�bbi szabadnap, mely lehet�s�g volt a k�z�s munk�ra a R�mai t�borban. Mi�rt volt szabad m�jus 22. h�tf�? Term�szetesen az eml�kez�s miatt, hiszen ez a nap "Vict�ria Day" Vict�ria kir�lyn�re val� eml�kez�s. A k�vetkez� sorok az � �let�n kereszt�l mutatnak be, egy nagyon fontos igazs�got.

J� Leszek!

Vict�ria kir�lyn� gyermekkor�ban nem tudta, hogy r� Anglia tr�nja v�r. Tan�t�i igyekeztek felk�sz�teni �t a j�v�re. Az eredm�ny azonban nem volt kiel�g�t�. Minden t�rekv�s�k haj�t�r�st szenvedett. V�g�l elhat�rozt�k, hogy k�zlik vele a nagy l�nyeget. Azt ugyanis, hogy val�j�ban � egy napon a Brit Birodalom kir�lyn�je lesz. Ez a felvil�gos�t�s eredm�nyes volt: Elfog�dva, halkan megsz�lalt:

- Teh�t ahhoz m�lt� leszek!

A tudat, hogy � egy ilyen magas hivat�s v�rom�nyosa, felel�ss�gtudatot �bresztett benne, s att�l kezdve hivat�s�hoz m�lt�n viselkedett.

A kereszty�n is kir�lyi gyermek. Elh�vat�sa ismeret�ben �ljen m�lt�n az �rhoz. (Kol 1:10)

**********

A kereszt gy�zelme, a Krisztusban elrejtett �let jutalma, ezek a gondolatok nyernek meger�s�t�st a k�vetkez� sorokban.

A kereszt gy�zelme!

Egy misszion�riust megk�rdeztek van-e bizony�t�k arra, hogy Krisztus keresztje v�g�l is gy�zedelmeskedik.

�gy felelt:

- Amikor meg�rkeztem Fidjire, els� teend�m nyolc olyan �ldozat kezeinek, karjainak eltemet�se volt, akiknek test�t megs�t�tt�k, �s egy kannib�l lakom�n megett�k. Most ugyanazok a kannib�lok - akik azon az embertelen lakom�n r�szt vettek - az �r asztal�hoz j�rulnak. A kereszt besz�de Istennek ereje.

*********

Vajon amikor a k�vetkez� sorokat olvasod, benned is er�teljesen visszhangzik : Igen, � itt van!

"Mert � itt van"

Tuberkul�zisban szenved� fekete asszony - szeg�nyh�z lak�ja - arra a k�rd�sre, hogy van-e �dvbizonyoss�ga, hat�rozottan �gy felelt:

- Bizonyos vagyok az �dv�ss�gem fel�l.

Arra a tov�bbi k�rd�sre, hogy honnan veszi a bizonyoss�got, kez�t sz�v�re t�ve mondta:

- Mert � itt van.

*********

Ny�r k�sz�b�n �llva vegy�k nagyon komolyan a k�vetkez� sorokat. Nehogy n�h�ny h�t m�lva egyik vagy m�sik imah�zra ki kelljen t�zni a k�vetkez� sorokat.

Hirdetm�ny!

Egy angliai templom ajtaj�n a k�vetkez� hirdetm�ny f�gg�tt:

A m�lt vas�rnap is j� n�h�ny csal�d hi�nyzott az Istentiszteletr�l.

Az �r napj�b�l elloptak n�h�ny �r�t. A lop�st t�bb k�l�nb�z� kor�, vas�rnapi ruh�ba �lt�z�tt egy�n k�vette el.

A b�r�nyok egy kisebb csoportja elk�borolt. H�r szerint azon az �ton haladtak, amelynek �tjelz�j�n ez a fel�r�s olvashat�: "Ebben az ir�nyban nincs vas�rnapi iskola."

N�h�ny fiatalember ismeretlen helyen tart�zkodik. Utolj�ra a Roml�s v�ros�ba vezet�, "Vas�rnapront�s �tj�n" l�tt�k �ket p�ros�val s�t�lni.

Egy j�l nevelt, eleinte �g�retes ifj� a k�zelm�ltban elhagyta otthon�t. Val�sz�n�leg egy, vagy k�t t�rs�val a mosl�k �sv�ny�n ment T�kozl� v�ros fel�.

Minden nyomravezet� megkapja a m�lt� jutalm�t.

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok@aol.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4