EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. J�LIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Dr. Udvarnoki B�la:
Kis Tahi - Nagy Amerik�ban
Evang�liumi H�rn�k,1960 szept. 1.

A toront�i magyar gy�lekezet nagy lelkesed�sben nagyot gondolt �s nagyot tett. 85 m�rf�ldnyire a v�rost�l, egy kies t� partj�n vett egy �t �s f�l holdas tany�t, hat szob�s h�zzal egy�tt. A kis tanya lett a gy�lekezet T�bor nev� ny�ri kir�ndul� �s lelki �d�l� helye. A toront�i magyar testv�rek hittel, lelkesed�ssel �s p�ld�s �ldozatk�szs�ggel �j amerikai magyar csodatettet vittek v�gbe. A gy�lekezet a j�v�be n�z �s a j�v�nek �p�t. �d�t� jelens�g ez a mai magyar baptista misszi� �let�ben.

A T�bor �nnep�lyes megnyit�sa j�lius h� 24-�n t�rt�nt. 100 f�b�l �ll� vend�gsereg �llt a T�bor bej�rata el�tt vas�rnap reggel f�l 11 �rakor. Cserepka lelkip�sztor testv�r Ige-olvas�sa �s �dv�zl� besz�de, majd Schaffer testv�r im�ja ut�n Dr. Udvarnoki B�la testv�r elv�gta a magyar nemzeti sz�n� szalagot. A csoport d�szmenett� alakult. El�l nemzeti ruh�ba �lt�z�tt magyar le�nyok �s fi�k vitt�k a kanadai �s magyar z�szl�t, ut�nuk sorban j�ttek az �nekesek Marosi B�la testv�r vezet�s�vel, majd az �nnepl�k.

A T�bor k�zep�n hatalmas t�lgyfa alatt telepedett le a testv�ris�g. Az els� k�teless�g h�laad�s volt, a G�sp�r testv�r buzd�t� szavai nyom�n sok ajakr�l sz�llt fel a h�laima az �r aj�nd�k��rt. Ima�ra ut�n Schaffer testv�r tartott r�vid besz�mol�t s tett n�h�ny ir�ny�t� kijelent�st. �dv�zl� besz�det mondott Stinner Henrik, a gy�lekezet volt lelkip�sztora, Vad�sz J�nos testv�r �s Dr. Udvarnoki B�l�n�. Az istentiszteleten Udvarnoki testv�r igehirdet�se k�vetkezett S�muel pr�f�ta azon szavai alapj�n: "Keresett az �r mag�nak sz�ve szerint val� embert."

A toront�i gy�lekezet tagjai p�ld�s szorgalommal dolgoztak, takar�tottak, festettek, hogy a T�bort a megnyit�s idej�re elk�sz�ts�k. Arcukr�l lehetett l�tni, hogy az �r m�ris fizetett nekik �r�mben �s lelki v�gs�gban. Az ilyen sz�vbeli, szent �r�met p�nzzel nem lehet megv�s�rolni.

Cserepka �s Schaffer testv�r, mint Joel pr�f�ta meg�rta, "l�tom�sokat l�tnak." L�tj�k lelki szemeikkel az egybesereglett magyar baptist�kat, Kanad�b�l �s az Egyes�lt �llamokb�l lelki t�boroz�sra. �t-hat napos lelki elm�ly�l�sre �s fel�d�l�sre gondolnak. Az igazs�g ut�n v�gy� �s a k�z�ss�g �ld�saira szomjaz� magyar testv�reink sok �ld�sban fognak r�szes�lni, ha Isten ezen aj�nd�k�t felhaszn�lj�k.

(Ez a cikk a 40. JUBILEUMI T�BORI KONFERENCIA tisztelet�re jelenik meg. A jubileumot a 93. K�ZGY�L�S EL�ZI MEG.)

A SZERKESZT� ROVATA

Mozgalmas ny�r el�tt �llunk. K�zgy�l�s, r�mai jubileum, majd a MABAVIT II., Nagyv�radon.

K�ZGY�L�S. Sz�vets�g�nk �let�ben l�nyeges helye van az �vi konferenci�knak.

A konferenci�k egyik legfontosabb velej�r�ja a szem�lyes tal�lkoz�sok. Ilyenkor �rezz�k, hogy �ssze tartozunk, b�r a nagy t�vols�gok miatt csak ritk�n l�tjuk egym�st. K�z�s �gyeink t�rgyal�sa sor�n is ebben er�s�d�nk meg: �sszetartozunk, hiszen van k�z�s feladatunk. Id�nk�nt l�nyeges �gyek is sorra ker�lnek, melyekben k�z�sen kell d�nten�nk.

Tavaly egy ilyen k�z�s d�nt�s sor�n hat�roztuk el, hogy eladjuk a Palm Bay-i �reg Otthont. A dolgok lassan haladnak, az elad�sra m�g nem ker�lt sor. T�rgyal�sokra m�r igen. Ezekr�l is be fog sz�molni Kish Ern� testv�r.

Az id�n az alapszab�lyzatot tekintj�k �t egy�tt. Az �vek sor�n t�bb m�dos�t�st is elfogadott a K�zgy�l�s, de nyomtat�sban 1975 �ta nem jelent meg az alapszab�lyzat.

40 �VES A R�MAI T�BOR. Magam is csod�lkozom azon, hogy �jabb 15 �v szaladt el az�ta, hogy 1985-ben megtartottuk a 25 �ves jubileumot. Nem csak az�rt volt eml�kezetes sz�momra az az alkalom, mert az �r r�m b�zta akkor a rendez�s feladat�t. Els�sorban az�rt, mert sok olyan testv�r volt jelen akkor, akik a t�borral kapcsolatosan sokat tettek. Tal�n azut�n sem ker�lt alkalom egy olyan tal�lkoz�ra, ahol ezek a testv�rek egy�tt lehettek volna, b�kess�gben - a fesz�lts�gek ellen�re is. Egy�tt szolg�ltak azon a jubileumon t�bbek k�z�tt: Cserepka J�nos, Dr. Udvarnoki B�la (�s feles�ge), Dr. Haraszti S�ndor, Viczi�n J�nos (�s feles�ge), H�thalmi P�th K�roly �s m�g sokan m�sok. A t�bor t�rt�net�t a 25 �ves jubileumra k�sz�lt eml�kk�nyvb�l tal�n a lapban is k�z�lni fogjuk.

A CHICAG�I Ifj�s�gir�l k�t fiatal megfogalmaz�s�ban is olvashatunk ez�ttal. Sz�vesen venn�m, ha a t�boroz�sr�l is kapn�k ilyen besz�mol�kat.

A LAPOZGASSUK a Bibli�t ez�ttal elmarad, helysz�ke miatt. Eln�z�st k�r�nk a szorgalmas lapozgat�kt�l!

MABAVIT II. Rem�lem sokan �trakel�nk j�lius v�g�n, augusztus elej�n, hogy r�szt vegy�nk a vil�g magyar baptist�inak nagy tal�lkoz�j�n. A tal�lkoz� eln�k�nek itt olvashat� levele seg�thet n�h�ny k�rd�s�nkben. Az tal�lkoz� anyagi t�mogat�s�val kapcsolatban:

Sz�vets�g�nk �s gy�lekezeteink egy r�sze m�r elk�ldte t�mogat�s�t a Vil�gtal�lkoz�ra. Akik a t�mogat�sukat m�g ezut�n fogj�k �sszegy�jteni, vagy az �sszegy�jt�tt t�mogat�st elk�ldeni, azoknak a k�vetkez� k�t m�dszert aj�nljuk: K�ldj�k el a t�mogat�s �sszeg�t sz�vets�g�nk p�nzt�ros�nak, Drescher Lajos testv�rnek, c�lk�nt megjel�lve a Vil�gtal�lkoz�t. Drescher testv�r szem�lyesen fogja �tadni az �gy �rkezett �sszegeket a nagyv�radi tal�lkoz�n. Egy m�sik lehet�s�g, hogy a gy�lekezetenk�nt �sszegy�jt�tt t�mogat�st a gy�lekezet k�pvisel�je vigye mag�val a tal�lkoz�ra.

KORREKCI�: A m�jusi lapunk 7. oldal�n megjelent sz�vets�gi elsz�mol�shoz tartozik, de a lapz�rta ut�n �rkezett p�nzt�rosunkhoz az Alhambrai Gy�lekezet  $135.00-os misszi�s adom�nya, melyet ez�ttal nyugt�zunk. (A szerk)

     

MABAVIT II.

Kedves magyar baptista testv�reim,

K�zdelmes �letetek forgatag�ban, szeretettel eml�keztetlek titeket, hogy baptista k�z�ss�g�nk egyik legjelent�sebb mill�niumi rendezv�nye a magyar baptist�k 2. Vil�gtal�lkoz�ja, rohamosan k�zeledik. Isten seg�ts�g�vel, a k�sz�l�d�s k�l�n�sebb akad�ly n�lk�l menetrend szerint t�rt�nik. J�llehet a gyakorlati feladatok megold�sa, elv�gz�se m�g sok munk�t �s f�rads�got ig�nyel, b�zom Istenben, Aki k�z�ss�g�nk vezet�s�g�nek sz�v�re helyezte a tal�lkoz� megszervez�s�t. Mennyei Aty�nk, akit gyermeki tisztelettel im�dunk �s szolg�lunk, hatalmas arra, hogy minden sz�ks�g�nket bet�ltse az � kegyelm�nek gazdags�ga szerint.

�r�mmel k�zl�m, hogy a p�nk�sdi gy�jt�sre val� felh�v�s, hall� f�lekre �s nyitott sz�vekre (kezekre) tal�lt. Vannak olyan gy�lekezetek melyek erej�k felett is gy�jt�ttek, m�sok lehet�s�geik �s k�pess�geik szerint. Itt szeretn�m megk�sz�nni azoknak a testv�reknek, akik a legkisebbel is hozz�j�rultak a tal�lkoz� megszervez�s�hez. Isten �ldja �s jutalmazza meg mindazoknak a f�radoz�s�t, akik �r�mmel �s sz�vesen v�llaltak r�szt a terhek hordoz�s�ban mindezid�ig. Ez a lehet�s�g tov�bbra is adott, ha valaki erre n�zve ind�ttat�st �rez Istent�l, (a sz�ks�ges inform�ci�k megszerz�se �rdek�ben, mikor, hol, �s hogyan seg�thet) k�z�lje a szervez�kkel. Azok a testv�rek, akik r�szt vesznek a konferenci�n, k�rem, ne felejts�k el, hogy a tal�lkoz� istentiszteleti alkalmain is lehet�s�g lesz a t�mogat�sra, a k�z�s gy�jt�sek alkalm�b�l.

�r�l�nk annak, hogy sokan komolyan vett�k a jelentkez�si hat�rid�t �s id�ben elk�ldt�k a jelentkez�si �vet, el�leggel egy�tt. Tudom�sunk van azonban arr�l, hogy m�g igen sokan vannak olyanok, akik b�r m�g nem jelezt�k, sz�nd�kukban �ll a r�szv�tel. Ez�rt a jelentkez�si hat�rid�t k�nytelenek vagyunk egy h�nappal (azaz j�lius 15-ig) meghosszabb�tani. K�rem szeretettel a testv�reket, vegy�k komolyan az �jabb hat�rid� betart�s�t! Csak a j�lius 15-ig ig�nyelt szolg�ltat�sok�rt (gondolok itt k�l�n�sen a sz�ll�sra) tudunk felel�ss�get v�llalni.

K�lf�ldi vend�geink figyelm�be aj�nlom, ha m�r nagy �ldozatok �r�n elj�nnek hozz�nk, haszn�lj�k ki az alkalmat �s l�togass�k meg gy�lekezeteinket, ismer�seiket a tal�lkoz� el�tt vagy ut�n. Az erd�lyi magyar baptist�k sz�vesen gyakorolj�k vend�gszeretet�ket baptista testv�reikkel szemben. Ak�r a Hargit�ra is ell�togathatnak ifj�s�gi t�borunk megszeml�l�s�re, ugyanakkor ott j� alkalom lesz a kikapcsol�d�sra �s a pihen�sre is. Ha valakinek van ilyen sz�nd�ka, k�rem, k�z�lje id�ben a szervez�kkel, hogy a sz�ks�ges el�k�sz�leteket megtegy�k.

A szombat d�lel�tti ifj�s�gi tal�lkoz� az "Emanuel" rom�n baptista imah�zn�l lesz megtartva, ahol ifjaink korszer� �s kellemes k�r�lm�nyek k�z�tt tal�lkozhatnak �s magasztalhatj�k az Urat. Mind a sportcsarnok mind az Emanuel imah�z k�nnyen megk�zel�thet� egy erre a c�lra k�sz�tett v�zlatos t�rk�p seg�ts�g�vel, mely a tal�lkoz� WEB oldal�n megtekinthet�, kinyomtathat�. 

Ha valaki a helysz�nnel kapcsolatosan r�szletesebb inform�ci�t ig�nyel, k�rem forduljon b�tran a szervez� sz�vets�ghez.

K�sz�n�m azoknak im�it, akik eddig is kitart�ssal z�rgettek c�lunk magval�s�t�sa �rdek�ben a kegyelem kir�lyi sz�k�n�l. Szeretettel k�rek minden magyar baptista testv�rt, azokat is akik k�l�nb�z� okok miatt nem tudnak elj�nni a tal�lkoz�ra, tov�bbra is buzg�n k�ny�r�gj�n az el�tt�nk �ll� rendezv�ny �ld�sos kimenetel��rt.

Szeretettel v�rjuk azokat, akik m�r jelentkeztek, illetve jelentkezni fognak a magyar baptist�k 2. Vil�gtal�lkoz�j�ra, amely Nagyv�radon lesz megtartva Augusztus 11-13 k�z�tt.

A tal�lkoz�s rem�ny�ben, testv�ri szeretettel, Gergely Istv�n, a konferencia eln�ke

MBVSZ  KEREKASZTAL

Kiv�l� alkalomra k�sz�l�dik a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g. Egy vil�gtal�lkoz�ra, ahol rem�nyeink szerint is felvonul a vil�g n�gy t�j�r�l mindenki, aki sz�v�gy�nek �rzi a magyar misszi�t.

Ennek kapcs�n jegyezt�nk le n�h�ny dolgot a Vil�gsz�vets�gr�l, amely l�t�sunk szerint fontos.

l�trej�ttekor t�bb fontos szempont volt, t�bbek k�z�tt ki�ll�s a kisebbs�g�rt, azok v�delme, megseg�t�se, egym�s megismer�se.

igaz�n k�z�s akci�k v�grehajt�sakor ez l�tezik is (�h�tat kiad�sa).

Vil�gsz�vets�g akkor lenne igaz�n, ha a "kis" sz�rv�nyokkal is kib�v�ten� mag�t, �s figyelembe venn� azok speci�lis helyzet�t, (Pozit�v diszkrimin�ci� elve) hab�r szinte elhanyagolhat� csoportokr�l van sz�. Itt t�bbnyire a t�bbsz�r�s kisebbs�gben �l� hat�ron t�li magyar k�z�ss�gekre gondolok (K�rp�talja, Szlov�kia, Felvid�k, Vajdas�g).Hogyan k�pviselheti �rdekeiket, ha egyszer sem tartott vel�k k�z�s megbesz�l�st (csak k�zvetve kaptak inform�ci�kat)? A MABAVIT II el�k�sz�leteiben figyelembe vett�k azok lehet�s�geit? Rem�lhet�leg, hiszen a MBVSZ akkori eln�k�vel rendszeres kapcsolatban �lltunk. Sehol az el�k�sz�letekben nem l�tni nyom�t m�snak, csak az alap�t� tagoknak, �s z�r�jelben a sz�rv�nyban �l� k�z�ss�geknek (n�vtelen�l). �gy nem ker�lhettek fel m�g a plak�ton lev� t�rk�pre sem. ( Lehet, hogy ez m�soknak apr�s�g, kicsinyesked�s, de sz�munkra fontos) Jobban kellene ismerni egym�st!

eln�ks�gi megbesz�l�seken t�l j� lenne hossz� t�v� terveket kidolgozni a VSZ munk�j�r�l, amelybe be lehetne vonni m�s misszi�s terveket is.

Saj�t r�szv�tel�nkr�l:

az ind�tv�nyoz�st�l kezdve t�mogattuk a VSZ l�trej�tt�t, alakul�s�n�l is jelen voltunk.

a Vil�gsz�vets�g alap�t� tagjai sz�vets�genk�nt k�l�n-k�l�n figyelemmel k�s�rik a sz�rv�nyokat, kerekasztalhoz azonban egyszer sem h�vt�k, ahol azut�n bekapcsolhatn�k �ket a munk�ba, megismertetn�k �ket a m�k�d�s�vel, �r�meivel-gondjaival.

a magyar baptista vil�g szerves r�sz�nek tartjuk magunkat, ill. m�sok is �gy tartj�k, p�lda erre az 1999-es h�bor�s id�szak, amikor minden ir�nyb�l �rezt�k a t�mogat�s-egy�tt�rz�s sokf�le form�j�t. Szeretn�nk, ha szervezetileg is szerves r�sze lehetn�nk a MBVSZ-nek.

v�lem�nyem szerint elengedhetetlen a kis k�z�ss�gek felkarol�sa, ahol minden cselekedet, legyen az gesztus �rt�k�, sokszorosan t�bbet �r, mint a nagy k�z�ss�gek sz�m�ra, b�r annak az �rt�ke sem lebecs�lend�.

Aj�nlatunk:

1. A NAGYV�RADI MABAVIT II. LEGYEN ALKALOM, AMIKOR M�S KISEBB-NAGYOBB SZ�VETS�GEK, MISSZI�S SZERVEZETEK IS BEL�PHETNEK A TAGS�GBA

2. TARTSON KEREKASZTAL MEGBESZ�L�ST A MBVSZ A HAT�R�NT�LI MAGYAR BAPTISTA K�Z�SS�GEK (ESETLEG M�SOK) K�PVISEL�IVEL, A TELJES MAGYAR MISSZI� MEGISMER�SE C�LJ�B�L

3. LEHETS�GES LENNE EGY K�Z�S SZ�RV�NYOKR�L SZ�L� ALKALOM?

"Isten szerkesztette �gy a testet egybe: az alacsonyabb rend�nek nagyobb tisztess�get adott, hogy ne legyen meghasonl�s a testben, hanem k�lcs�n�sen gondoskodjanak egym�sr�l a tagok. �s �gy ha szenved az egyik tag, vele egy�tt szenved valamennyi, ha dics�s�gben r�szes�l az egyik tag, vele egy�tt �r�l valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, �s egyenk�nt annak tagjai." (Sz�lesebb sz�vegk�rnyezetben olv. I Kor 12: 12-27.)

A Szerbiai Magyar Baptist�k K�z�ss�g�nek nev�ben Ny�l Zolt�n

a lap elej�re  

GY�LEKEZETI H�REK

Hitm�ly�t� Napok Toront�ban, m�jus 19-20-21-�n

�r�mmel mondhatjuk, hogy egy eg�sz napi f�raszt� munka ut�n gy�lekezet�nk apraja, nagyja egy�tt volt p�ntek este m�r 7 �rakor. Nem kis dolog ez, mert sokan 80, 100 km-es t�vols�gokb�l �rkeznek. Azt gondoltuk, hogy tal�n a kezd� est�n lesz�nk kb. annyian, mint a h�tk�znapi ima�r�kon, de a testv�rek j�ttek szomj�hoz� sz�vvel az �ldott ig�t meghallgatni.

�nnepi el�ad�nk Dr Herjeczki G�za testv�r volt Detroitb�l, aki teljes sz�vb�l, szeretetb�l szolg�lt k�z�tt�nk, mint mindig. Kedves feles�g�vel �s k�t gyermek�vel egy�tt 7 �ven �t voltak Toront�ban, szinte mindenki ismeri �ket, csak tal�n a leg�jabban �rkezettek nem. A 7 �ven �t mindenki nagyon megszerette �s �rt�kelte munk�ss�gukat. Herjeczki testv�r most feles�g�vel �s kisebbik fi�val - �d�mmal egy�tt �rkezett k�z�nk. A tisztelet v�g�n m�g sok�ig egy�tt maradt a gy�lekezet kedves testv�ri besz�lget�sre. Szinte senki sem akart hazamenni. Most is �t�lt�k: "Im� mily j� �s gy�ny�r�s�ges, mikor egy�tt lakoznak az atyafiak."

Szombaton este ism�t �sszegy�lekezt�nk �s �jb�l hallottuk J�b k�nyv�b�l a fontos figyelmeztet�st: Milyen l�lek besz�l tebel�led? Isten Szent Lelke vagy m�s l�lek? J�b bar�tai nem adtak vigasztal�st, kem�nyen ostorozt�k J�bot. Ha nyomorultat, bajba esettet l�tunk, az �r szeretet�vel vigasztaljuk �t, emelj�k fel szomor� helyzet�b�l, szavunk soha ne legyen les�jt�, ink�bb felemel�. A betegs�g nem mindig valami b�n k�vetkezm�nye.

Vas�rnap sok kedves vend�g�nk �rkezett, akiknek szolg�latai is gazdag�tott�k egy�ttl�t�nket. D�lut�ni �nnep�ly�nk t�bb mint k�t �r�s volt. �gy �rezt�k magunkat mint a tan�tv�nyok a hegyen, l�tt�k az � dics�s�g�t �s szinte teljesen elfeledkeztek a f�ldiekr�l. Hajl�kot k�v�ntak ott �p�teni. Herjeczki testv�r szavai az �r J�zust emelt�k fel el�tt�nk: KRISZTUS MINDENEK FELETT! N�ki adatott minden hatalom mennyen �s f�ld�n. El�tte minden t�rd meg fog hajolni.

A h�tk�znapok sz�rkes�g�b�l boldogs�g kiemelkedni �s �lvezni az �r jelenl�t�t �s egym�s szeretet�t. �ldott az �r e kedves alkalom�rt!   ____Somogyi G�born�

CLEVELANDI H�REK

J�nius 18-�n a Bet�nia Gy�lekezet k�t lelkip�sztora, Zeffer B�la �s Dr. Fazekas L�szl� testv�rek a sz�vets�g eln�ke �ltal vezetett gy�lekezeti �r�n letett�k a Beth�nia Gy�lekezetben v�gzett szolg�latukat.

Mindketten arra k�rt�k a gy�lekezetet, hogy fogadja el d�nt�s�ket. A testv�ris�g f�j� sz�vvel ugyan, de tudom�sul vette mindk�t lelkip�sztora t�voz�s�t az akt�v szolg�latb�l.

Fazekas testv�r bejelentette, hogy nyugd�jba vonul �s a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zt�l k�rni fogja a nyugd�jas �llom�nyba v�tel�t.

Hissz�k, hogy Zeffer testv�r eg�szs�gi �llapota f�ljavul �s eleget tud tenni majd az �rnak tett fogadalm�nak. Kulcs�r testv�r kifejezte azt a rem�nys�g�t, hogy Zeffer testv�r is folytatni fogja a lelkip�sztori munk�t egy m�sik szolg�lati helyen.

Urunk �ld�s�t k�rt�k a k�t t�voz� lelkip�sztor �s a pillanatnyilag lelkimunk�s n�lk�l marad� Bet�nia Gy�lekezet �let�re.

A gy�lekezeti �ra ut�n a jelenl�v� lelkip�sztorok: Dan L�szl�, Dr. Herjeczki G�za, Kulcs�r S�ndor, Zeffer B�la �s Dr. Fazekas L�szl�

A d�lel�tti istentiszteleten Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor hirdette Isten ig�j�t a R�ma 12:9-21 alapj�n. A szolg�lata sor�n t�bbek k�z�tt ezt a k�t k�rd�st is hallottuk, igei v�lasszal egy�tt: hogyan szeress�k egym�st? �s: hogyan szolg�ljunk?

A d�lel�tti �s a d�lut�ni istentiszteletet Herjeczki G�za detroiti lp. vezette. D�lut�n Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, sz�vets�g�nk eln�ke az ap�k napj�hoz igazodva v�lasztott ig�t. J�zsu� 24-ik r�sz�b�l olvasva J�zsu�t �ll�totta el�nk p�ldak�p�l. Az �desap�knak, de mindenkinek is volt �zenet az igehirdet�seken �s egy�b szolg�latokon kereszt�l is. A gy�lekezetek Ura gondjaiba aj�nljuk clevelandi testv�reinket.  ___HG / KS

CHICAG�I H�REK

V�ltozatos �s esem�nyd�s h�nap volt a m�jusi. Szinte minden vas�rnap t�rt�nt valami k�l�nleges, a megszokott�l elt�r�.

A Nagyv�radr�l Detroitban l�togat� Bancsov K�roly �s Margaret testv�rek fiukkal, Barnab�ssal l�togatt�k meg gy�lekezet�nket. M�jus 6-�n, szombaton este rendk�v�li �sszej�vetelt tartottunk, amelyen Bancsov K�roly testv�r M�rk 10:46-52 alapj�n "egy csod�latos tal�lkoz�sr�l" besz�lt; arr�l, ahogy Bartimeus is tal�lkozott a csodatev� Megv�lt�val. Mindny�jan azonos�thatjuk magunkat Bartimeussal, a vak koldussal, a b�neiben elveszett emberrel, aki Isten kegyelm�re van szorulva. H�nyan keresitek itt, ma este J�zust? - hangzott a k�rd�s. Uram, l�tni szeretn�k - mondta Bartimeus J�zusnak, aki meg is aj�nd�kozta testi �s lelki l�t�ssal. A meggy�gy�tott Bartimeus az �r k�vet�je lett. Fogd meg te is J�zus fel�d ny�jtott kez�t; k�vesd az Urat �leted utols� perc�ig!

A vas�rnap d�lel�tti �zenet alapgondolata ez volt: Amikor bez�rul a kegyelem ajtaja. No� b�rk�j�t bez�rta Isten, amikor el�rkezett az �t�let ideje. A mai ember is - hasonl�an N�� kort�rsaihoz - Istent�l t�vol, figyelmeztet�seire nem �gyelve �l. A kegyelem idej�vel �l vissza, a m�g nyitott ajt�t utas�tja el. Ez az �dv�ss�g napja. Fogadd el a Megv�lt�t am�g nem k�s�!

Bancsov Barnab�s testv�r is szolg�lt mindk�t alkalmon. Fel�d�t� �lm�ny volt sz�p trombita sz�l�it hallgatni. Margaret testv�rn� szavalattal szolg�lt.

Any�knapja d�lel�ttj�n gyermekeink �rvendeztett�k meg sz�p szolg�lataikkal az anyuk�kat, majd vir�got adtak �t, ki-ki az �desanyj�nak. Az alkalmi igei �zenet ("B�torodj�k sz�vetek - ne cs�ggedjetek! 2 Kor 4) az anyai hivat�s bet�lt�s�nek m�dj�r�l �s jutalm�r�l sz�lt.

A szeretetvend�gs�gen a f�rfiak szolg�lt�k fel a finom bogr�csost, amit ifj. Kulcs�r S�ndor testv�r k�sz�tett. D�lut�ni egy�ttl�t�nk�n az �nekkar alkalmi �nekei �s egy�ni szolg�latok hangzottak el. F�rfiak, gyermekek! Hordozzuk az �desany�kat im�ban Isten el�, hogy �r�mmel v�gezz�k nemes �s egyed�l�ll� feladatukat!

M�jus 21-�n, vas�rnap este, el�sz�r ker�lt sor egy k�l�nleges alkalomra, az Aid�sek m�sor�ra.@ Az id�sek kis csoportja a gy�lekezet el�tti emelv�nyen foglalt helyet. Onnan szolg�ltak r�gi, sz�p �nekekkel (AHa Isten b�k�je...@, AOly cs�gged� a l�lek...@, AAma sz�p hon fel�...@stb.), melyeket M�t� B�lint karvezet� / orgonista testv�r k�s�rt. K�l�n elismer�st �rdemelnek a szolg�l�k, mert eml�kezetb�l mondt�k el a k�ltem�nyeket. M�t� testv�r az alkalomra �ssze�ll�tott video-filmet j�tszott le a Southern Gospel id�s �nekeseinek felv�teleib�l (George Younce, J.D. Sumner, Gleen Payne, �s m�sok). Id�sebb Kulcs�r S�ndor testv�r igei �zenettel szolg�lt, �s 40:28-30 alapj�n.

Sz�vets�g�nk t�rt�nelm�nek ut�bbi �vtized�ben k�l�n�sen is sok �r�m�t jelent mindannyiunknak ifjaink j�l szervezett, lelki �rt�kekkel gazdagod� programjait l�tni. �ppen Chicag�ban tartottuk az els� Ifj�s�gi Tal�lkoz�-t (1988. m�jus 28-30), melyet akkor m�g Testv�ri Tal�lkoz�k�nt hirdett�nk meg (Ev. H�rn�k 80. �vf. 13. sz. j�l.1). Csod�latosan sz�p eml�k a New York-i, clevelandi, detroiti �s a helybeli ifj�s�g egym�sra tal�l�s�ra visszagondolni, megeml�kezni a fiataloknak szolg�l� Dr. Udvarnoki B�la �s Kulcs�r S�ndor lelkip�sztorok buzd�t�sair�l. K�t �vvel k�s�bb kezdt�k el a rendszeres Ifj�s�gi Tal�lkoz�k megszervez�s�t, mindig m�s gy�lekezetben.

M�jus utols� h�tv�g�re ism�t Chicag�ba gy�lt a magyar fiatals�g. A helybelieknek szolg�latra val� kih�v�s volt ez, amit jeles egys�gben �s �r�mmel v�llaltunk.

Sport, j�t�kok, v�rosn�z�s, kikapcsol�d�s mellett h�rom �sszej�veteli alkalmunk volt ... (de err�l hadd �rjanak maguk a fiatalok; szerk) 
[A tal�lkoz�r�l k�sz�lt besz�mol�t �s f�nyk�peket keresse meg az Ifj�s�g oldalon!]

A sz�les �s keskeny �tr�l sz�l� �zenet v�laszt�s el� �ll�totta a jelenl�v�ket. A Tal�lkoz� himnusza is erre biztatott, de olvas�ink fel� is ezt int�zz�k:

AV�lasszatok, addig m�g tart a ma, ki legyen a ti sz�veteknek ura; Nem szolg�lhat k�t �rnak senki sem, egyiket gy�l�lni vagy szeretni kell... �n azonban �s az �n otthonom az Urat szolg�ljuk minden napon!@       ____Szab� Istv�n


T�rmezei Erzs�bet: 
LEFUTOTT EGY CSILLAG
 
Ki l�tta m�g?
Tal�n egyed�l �n.
F�nyvonalat h�zott az �jszaka eg�n.
�s hova lett?
A csillagok sz�ml�lhatatlanul
tov�bb ragyogtak a fejem felett.
 
Nem volt neves, nem a Kasz�s kasz�ja,
se G�nc�l r�dja, kereke.
�szre se venni, hogy gy�r�lt
ma eggyel a csillagok serege.
Tov�bb szikr�zik a Tej�t.
Kinek hi�nyzik egy a sz�mtalanb�l,
kinek, ha egy csillag lefut?
 
Se neked, se nekem.
Egyetlenegynek,
Aki sz�montart minden csillagot
s vel�k az �leted, az �letem.
 
�llok az �jben: egy a sz�mtalanb�l,
s am�g csillagok �tj�t kutatom,
afel� az Egyetlen fel� sz�rnyal
im�datom.
 
J�zus Krisztus igaz po�t�ja
T�rmezei Erzs�bet
(1912-2000)

Ez a kit�ntet� jelz� Rem�nyik S�ndort�l, a protest�ns irodalom erd�lyi kiv�l�s�g�t�l sz�rmazik. T�rmezei Erzs�betnek, a fiatal evang�likus diakonissza n�v�rnek 1941. tavasz�n olvasta a vers�t �s meg�rezte benne azt a k�zvetlen kapcsolatot, amely az �r szolg�l�le�ny�t Megv�lt�nkkal, J�zus Krisztussal k�t�tte �ssze. T�bb mint �tven �vvel azut�n, egy felejthetetlen besz�lget�s sor�n mondta el nekem: "K�l�n�sen h�l�s vagyok az�rt, hogy megtal�ltuk egym�st J�zussal. � megtal�lt engem, �n megtal�ltam �t. Az �r megadta az alaphangot, amely azut�n mindenf�le vari�ci�ban v�gigk�s�rte az �letemet." Ez "a k�d�n �t, az �jen �t, a m�lyen �t" J�zust t�retlen�l k�vet� �let�t, most 88 �v ut�n itt a f�ld�n befejez�d�tt �s bel�pett az "atyai hajl�k J�zus v�re �ltal kit�rt kapuj�n."

T�rmezei Erzs�bet h�v� evang�likus csal�dban n�tt fel. K�lt�szet�t egy "meghallgatott im�ds�gnak" tulajdon�totta. �desanyja, Berzsenyi D�niel niklai s�rj�n�l k�rte: "Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki, mit lelke �rez, sz�ve gondol." �vekkel k�s�bb, a hetedik gyermek �let�ben hallgatta meg Isten a "niklai le�ny" hajdani buzg� im�ds�g�t. T�rmezei Erzs�bet hat �ves kora �ta �rta a verseket, amelyek mindig bels� ind�ttat�sb�l sz�lettek.

A hossz�, �s r�g�s �let�t a tam�si �s soproni �vek ut�n Budapesten, a P�zm�ny P�ter Tudom�nyegyetem b�lcs�szkar�n folytat�dott, ahol magyar-n�met szakos tan�ri diplom�t szerzett. Ezek az �vek d�nt� fontoss�g�ak, mert ekkor hat�rozta el, hogy k�veti a h�v� sz�t �s v�llalja a diakonissza szolg�latot. El�sz�r a F�b� Evang�likus Diakonissza Egyes�let Kr�di utcai intern�tus�ban, majd Piliscsab�n v�gzett szolg�latot. Egyre hags�lyosabb� v�lt szolg�lat�ban az irodalmi munka. El�bb Kisharang, k�s�bb F�nysug�r c�mmel lapokat jelentettek meg, majd az evangl�likus �n. "leszak�t�s bibliaolvas� napt�r" kiad�s�ban buzg�lkodott. Pesterzs�bet, Szarvas, eml�kezetes helyei munk�ss�g�nak, ahol Le�ny-n�pf�iskola beind�t�s�val b�zt�k meg. 1951-ben a k�nyszernek engedve levetette a "sz�rke ruh�t," de sz�v�ben tov�bbra is J�zus Krisztus szolg�l�le�nya maradt. Hosssz� �veken �t Balassagyarmaton, az Evang�likus Szeretetotthonban dolgozott, majd 1978. �ta ism�t Budapesten �lt. A 75 �vvel ezel�tt alap�tott F�b� Evang�likus Diakonissza Egyes�let 10 �vvel ezel�tt, 1990-ben �jj�alakult, amelynek f�n�kasszonya volt hal�l�ig. "F�lret�ve minden akad�lyt, - az id�s kor g�tjait is - igyekszem �tadni a l�ngot, amit annak idej�n Isten gy�jtott meg sz�vemben" - nyilatkozta n�h�ny �vvel ezel�tt.

Isten �ldott� tette �let�ben a diakonissza munk�t, de b�tran �ll�thatjuk, hogy versei voltak azok, amikkel a legnagyobb hat�st gyakorolta sz�kebb �s t�gabb k�rnyezet�re. Versesk�tetei �szb�l tavaszba (1938), �nek f�ldreng�skor (1941), Rem�ljetek velem (1945), �gy leszel �ld�s (1968), Emberr� lett�l, hogy ember legyek (1979), Most �lni B k�ldet�s (1984), �dventt�l �dventig (1987), Csod�t vir�gzik a jelen (1992) sokfel� eljutottak �s gy�lekezetek sz�zaiban szavalt�k �s szavalj�k ma is J�zusra mutat� verseit, �neklik sz�mos m�v�szi �nekford�t�sait.

Egy kritikusa mondta r�la: egyh�r� hangszeren j�tszik, de sok ezren tan�s�tjuk, hogy ez a h�r gy�ny�r�en zengett, �s versei sok�ig visszhangozni fognak m�g nemzed�kek ajk�n. �jabb dalok m�r nem sz�letnek Erzs�bet testv�r toll�b�l. Pors�tora m�jus 30-�n a cs�m�ri temet�ben v�gs� nyughely�re ker�lt, de tudjuk, hogy hangszere ann�l gy�ny�r�bben zeng odaf�nt az Isten tr�nusa el�tt.

Marosi Nagy Lajos


C. H. SPURGEON:  PURIT�N K�T� (4. r�sz) (rovatvezet�: Nov�k J�zsef) [K�l�n oldalon az eg�sz sorozat]

ILLUSZTR�CI�K (rovatvezet�: Dan L�szl�) 


Felejthetetlen szem�lyek (6)
BALLA GY�RGY lelkip�sztor
(Befejez� r�sz)

Tizenn�gy esztendei �ld�sos �s f�radhatatlan szolg�lat ut�n Balla testv�r elfogadta az Akron Ohioi Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s csal�dj�val �tk�lt�z�tt az Egyes�lt �llamokba. Ugyanakkor szolg�lt a Wadsworthy Gy�lekezetben is, mint lelkip�sztor �s seg�tetett Cantonban is. Teol�giailag is k�pezte mag�t, az ottani egyetemen megkapta a Theologia Mestere fokozatot.

1950-ben Balla testv�r elfogadta a New York-i Magyar Baptista Gy�lekezet megh�v�s�t �s ott folytatta odaad�, eredm�nyes szolg�lat�t magyar �s angol nyelven, tizenh�rom esztendeig. Sokat f�radozott a magyar menek�ltek megseg�t�s�ben. Sajnos azok k�z�l sokan csak kihaszn�lt�k �t �s a gy�lekezetet �s miut�n munk�t �s lak�st kaptak nem t�r�dtek azokkal, akik seg�tett�k �ket, sem Istennel, sem emberrel. Tisztelet a kiv�telnek. V�g�l a test teljesen kimer�lt. Balla testv�r 1963-ban, egy vas�rnap d�lel�tti istentisztelet bev�gezt�vel, a sz�sz�k m�g�tt �sszeesett. Sz�vrohamot kapott. Napokig fek�dt a k�rh�zban eszm�letlen�l �s hetekig betegen. De az �r k�ny�r�lt rajta, meggy�gy�totta, �s m�g nyolc esztendeig pr�dik�lt, mint beszolg�l� lelkip�sztor, t�bb angol gy�lekezetben. 1971-ben Balla testv�r �s testv�rn� lek�lt�z�tt Palm Bay, Florid�ba. H�zat vettek k�zel a Bethesda Otthonhoz �s a gy�lekezethez, amelyet igen szerettek �s �gy tekintettek, mint Isten adom�ny�t Sz�vets�g�nknek. Beolvadtak a gy�lekezetbe �s amit tehettek megtettek (Balla testv�rn� most is ott lakik). Elj�tt az id�, mikor a f�radt sz�v �s test teljesen legyeng�lt. 1980-ban n�h�ny h�napi betegs�g ut�n - amely id�ben kedves feles�ge nagy szeretettel �polta -, Balla testv�r�nket az �r mag�hoz sz�l�totta.

Balla Gy�rgy testv�r t�bb mint 50 esztend�n kereszt�l nagy szeretettel �s h�s�ggel szolg�lta az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�get. Err�l b�vebben �rtam az Evang�liumi H�rn�k 1980 janu�r 15-i sz�m�ban. Itt csup�n n�h�ny dolgot eml�tek meg r�la.

Sok kereszty�n szellem� cikket, trakt�tust �rt. Toront�ban elind�totta �s szerkesztette a VIL�GOSS�G nev� kereszty�n havi lapot, amelyet sok magyarnak, t�bb orsz�gba elk�ld�tt. Szerkeszt�je volt az Evang�liumi H�rn�knek. T�bbsz�r volt sz�vets�gi eln�k �s bizotts�gok tagja. A Menh�z Watervliet, Michiganb�l Palm Bay, Florid�ba val� �thelyez�s�t � ind�tv�nyozta �s abban vezet� szerepet t�lt�tt be. Hosszabb ideig szolg�lt, mint a Bethesda Otthon p�nzt�rosa. Minden konvenci�n jelen volt, nemcsak mint hallgat�, hanem komoly r�sztvev�k�nt is. Sok magyar munkan�lk�linek seg�tett elhelyezkedni �s csal�daikat kihozatni az Egyes�lt �llamokba. �gy a Sz�vets�gnek, mint a gy�lekezetnek seg�tett a p�nz gy�jt�sben, amelyet igen j�l �rtett. Egyszer egy testv�r azt mondta neki: "Balla testv�r, mag�r�l majd el lehet mondani, amit L�z�rr�l, hogy l�n pedig, hogy meghala a koldus"; Balla testv�r �gy v�laszolt: "nem baj testv�r, csak �n is ott legyek ahol L�z�r volt, amikor ezt mondt�k r�la" (Luk 16:22).

Balla testv�r f� �letc�lja az volt, hogy mindenkinek megadja az alkalmat arra, hogy halljon J�zus Krisztusr�l, megismerje �t �s elfogadja, mint szem�lyes Megv�lt�j�t. Tehets�ges pr�dik�tor volt. J� zenei k�pess�ge nagy seg�ts�g�l szolg�lt a gy�lekezetekben. Ahol csak sz�ks�get l�tott, igyekezett seg�teni mindenkinek. Feles�g�vel �s az �r seg�ts�g�vel sz�p csal�dot neveltek.

Visszaeml�kez�sem v�g�n Balla testv�rn�r�l szeretn�k elmondani n�h�ny dolgot.

Elizabeth Horv�th Ohi�ban sz�letett, 1908-ban. K�t esztend�s volt, amikor �desapja, aki sz�nb�ny�sz volt, egy szerencs�tlens�gben meghalt. �zvegy �desanyj�nak igen kem�nyen kellett dolgozni, hogy nevelhesse k�t kis gyermek�t. Egyszer hazavitte �ket Magyarorsz�gra, hogy h�tha ott k�nnyebb lesz az �let. Nemsok�ra visszaj�ttek az Egyes�lt �llamokba. Gyermekeit elhelyezte rokonain�l, ismer�s�kn�l, hogy � eg�sz napi munk�ba mehessen. Akkor nem volt �llami, vagy �zvegy seg�ly, mint most van. De � �r�mmel megtett mindent gyermekei�rt, mert igen szerette �ket. 1925-ben Horv�thn� tal�lkozott egy n�vel, aki megh�vta �t a magyar baptista gy�lekezetbe New Brunswick, NJ-ben. Nemsok�ra megt�rt, al�mer�tkezett �s igyekezett l�ny�t is az �r J�zushoz vezetni. Elizabeth is elfogadta J�zus Krisztust �s azonnal akt�v tagja lett az ifj�s�gi csoportnak �s a vas�rnapi iskol�nak. Akkor 17 esztend�s volt. Mindig arra t�rekedett, hogy t�bbet tegyen Krisztus�rt. Alap�tottak egy le�ny csoportot, amelynek Forget-me-Not-Christian Girls Club volt a neve. Feladatuk az volt, hogy seg�ts�k az id�seket, sz�ks�gben lev�ket a gy�lekezetben �s m�sokat a gy�lekezeten kereszt�l.

Elizabeth f� c�lja az volt, hogy misszion�rius legyen. A k�r�lm�nyek ezt nem engedt�k meg. De Istennek volt m�s terve. 1928-ban feles�g�l vette �t Balla Gy�rgy testv�r, aki az utols� �vet v�gezte a Szemin�riumban. Rev. Gazsi Istv�n, aki olyan �lelmes pr�dik�tor volt, hogy elnevezt�k �t a magyarok Billy Sunday-�nak, adta �ssze �ket. A fiatal feles�g is beiratkozott a Szemin�riumba �s j� oktat�sban r�szes�lt, aminek j� haszn�t vettea gy�lekezetekben. Mivel tanum�nyait mind Amerik�ban kapta, �gy nagy seg�ts�g�l volt f�rj�nek az angol nyelvben. T�k�letesen besz�lte a magyar nyelvet is.

H�la az �rnak Balla testv�rn� m�g most is k�z�tt�nk van. Saj�t lak�s�ban lakik Palm Bay Florid�ban. Testileg m�r gyenge, nem b�r oda menni ahova szeretne �s tenni amit ezel�tt tett. Aki ismeri �t, tudja, hogy � egy �ldott egy�n, vid�m �s vid�m�t�. Szeret nevetni �s nevet�s�ben m�g mindig megvan a sz�p cseng� hang, amelyet j�l ismer�nk �s, amely megvid�m�tja a hallgat�t. H�la az �rnak, hogy vannak lelki testv�rn�k, akik bej�nnek seg�teni neki, k�z�tt�k Czir�ki Ruth testv�rn� �s m�sok.

Balla testv�r�knek az �r adott k�zel 51 esztend�t, hogy boldog h�zass�gban egy�tt szolg�lj�k az Urat. Meg�ldotta �ket n�gy kedves gyermekkel, akik t�lentumaikkal szolg�lj�k az Urat gy�lekezeteikben �s igen szeretik �desanyjukat. Gyermekeik, n�v szerint: Betty Lehoczki, Allentown, PA., Margaret Miller, Kutztown, PA. The Rev. Dr. George Balla, Allentown, PA (Retired minsiter and author). The Rev. Victor Balla (Misnister and musician), Las Vegas, NV.

Balla tesv�rn� n�gy kisgyermeket nevelt, mikor Toront�ban laktak, de nem maradt el a gy�lekezetb�l �s kivette r�sz�t a munk�b�l, k�l�n�sen a n�k k�z�tt. Igen j� szak�cs volt, amelyet tapasztaltb�l mondhatok. Nem csak f�rje, de � is egy azok k�z�l, akik felejthetetlenek r�szemre. Im�inkban hordozzuk �t �s hozz� hasonl� kedves testv�reinket. Tegy�k ezt mindny�jan.

Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor

a lap elej�re


K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4