EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. AUGUSZTUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

"EGY REM�NYS�GRE KAPTATOK ELH�V�ST:
EGY AZ �R, EGY A HIT, EGY A KERESZTS�G..." (Ef 4:4b-5)

�DV�Z�LJ�K NAGYV�RADON!

KEDVES TESTV�REK AZ �R J�ZUS KRISZTUSBAN!

ITT A KELLEMES ID� ... ITT AZ �DV�SS�G NAPJA! 2Kor 6:2

Sok szeretettel k�sz�ntelek mindny�jatokat a J�d�s apostol szavaival: "Irgalmass�g, b�kess�g �s szeretet adass�k n�ktek b�s�gesen!" (2.v.)

Istennek legyen h�la, el�rkezett a 2000. �v augusztus 11-13-a, amikor a vil�g minden t�j�r�l, magyar baptista n�p�nk egy�tt �nnepelhet, itt Nagyv�radon. Baptista lapjaink, a Szeretet, a B�keh�rn�k, az Evang�liumi H�rn�k �s a t�bbi sajt�term�keink r�szletesen t�j�koztattak benn�nket a Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz� megrendez�s�nek el�k�sz�leteir�l.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge misszi�s munk�j�r�l is egyre t�bbet hallunk az ut�bbi id�ben. Kibontakoz�ban lev� szolg�latainkat az egyet�rt�s �s testv�ri szeretet jellemzi. Az orsz�gos Sz�vets�geket, csoportokat �s sz�tsz�rtan �l� testv�reinket egy csal�dba fog� Vil�gsz�vets�g�nkben hadd tal�ljon mindenki igazi �r�mre, testv�ri egys�gre �s gondoskod� szeretetre.

Szeretettel k�sz�nt�m a II. Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz�t �s r�sztvev�it! Isten hozott titeket, kedves testv�reink �s bar�taink! Nyilv�n az�rt j�ttetek a sz�lr�zsa minden ir�ny�b�l, hogy az �r el�tt egy�tt �r�ljetek vel�nk. Isten� legyen a h�la �s k�sz�net, hogy 8 �v ut�n �jra sor ker�lhet a Vil�gtal�lkoz�ra. M�lyrehat� t�rt�nelmi esem�ny ez sz�munkra. Hissz�k, hogy az �r kegyelme folyt�n meghat�roz� t�nyez� lesz tov�bbi �let�nkre.

Az els� MABAVIT 1992. augusztus 21-23 k�z�tt ker�lt megrendez�sre Budapesten, illetve Tahi T�borban. �ldott hat�sa ma is �rezhet�.

A MAVABIT II. alapgondolata: "EGY REM�NYS�GRE KAPTATOK ELH�V�ST: EGY AZ �R, EGY A HIT, EGY A KERESZTS�G!" (Ef 4:4b-5). Ezt az �jsz�vets�gi hitvall�st k�v�njuk �jb�l megvallani �s gyakorolni Isten Szentlelk�nek seg�ts�g�vel.

H�napok �ta nagy �rdekl�d�s tapasztalhat� vil�gszerte a MABAVIT II. ir�nt. Im�dkozva k�rt�k �s bizalommal v�rjuk, hogy ezen a rendk�v�li �nnepen �jb�l l�ngra lobban Isten �s egym�s ir�nti szeretet�nk �s a L�lek egys�g�ben h�s�gesen szolg�lhatjuk megtart� Isten�nket. Meg kell vallanunk al�zattal, hogy erre nagy sz�ks�g�nk van!

�szak-Amerik�b�l, - USA �s KANADA -, �s a vil�g m�s orsz�gaib�l is, a nagy t�vols�g ellen�re, igen sz�p sz�mban vagyunk jelen. Ez is egyik jele annak az �ldozatos szeretetnek, amellyel a hittestv�ri k�z�ss�get �s k�z�s c�lkit�z�seket t�mogatjuk.

Biztosan tudom, hogy testv�reink ezrei t�mogatj�k ezt a Vil�gtal�lkoz�t im�ds�gaikban, b�jtben �s anyagilag is. L�lekben �k is itt vannak �s vel�nk �r�lnek ez �nnepen. Mi is eml�kezz�nk meg r�luk!

B�zom abban, hogy megval�sul a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�koz�j�val kapcsolatban meghirdetett c�lkit�z�s�nk, mely szerint: "Isten dics�s�g�re, a Szentl�lek csod�latos ki�rad�s�ra, az evang�lium hirdet�s�re �s a r�g v�rt szellemi meg�jul�sra" szolg�lhat.

Legyen Mennyei Aty�nk �ld�sa mindannyiunkon, hogy mi is �ld�s legy�nk k�rnyezet�nk sz�m�ra Isten dics�s�g�re!

Kulcs�r S�ndor lp.
az �AMBSZ �s az MBVSZ eln�ke

"NEM SZEM�LYV�LOGAT� AZ ISTEN..."

Ez az ige foglalkoztat egy ideje, k�l�n�sen ami�ta a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�ra k�sz�l�k. A c�mben megkezdett mondat ugyanis �gy folytat�dik: "minden nemzetben kedves �el�tte, aki �t f�li, �s igazs�got cselekszik." (ApCsel 10:34-35) Magyars�gunk �nmag�ban nem hordoz olyan kiv�lts�gokat �s el�ny�ket, amelyek m�s nemzetek f�l� emelhetn�nek benn�nket. Ha van/volna benn�nk valami megk�l�nb�ztet� "nemzeti" �rt�k, az csup�n az lehet, ha m�lys�gesen Istenbe vetett hittel, az � igazs�g�ban j�runk. A k�rd�s az, hogy dicsekedhet�nk-e ezzel?

Isten, a t�rt�nelem Ura j�nak l�tta, hogy 1000 esztend�vel ezel�tt itt, e K�rp�tok �lelte t�rs�gben, Eur�pa k�zep�n jel�lje ki magyar nemzeti l�t�nk sz�nter�t. Azt is j�nak l�tta, hogy rajtunk k�v�l m�s nemzetek fiaival �lj�nk itt egy�tt b�kess�gben �s szeretetben. Mindaddig, am�g �szinte kereszty�n lelk�let hatja �t az egym�ssal szomsz�dos nemzetek gondolkod�s�t, az az itt �l�k �ld�s�ra v�lik, �s egy�ttes felemelked�s�ket szolg�lja. B�r a nyelv�nk, kult�r�nk, t�rt�nelm�nk m�s, m�gsem szabad engedn�nk azt, hogy ezt a m�ss�got a S�t�n kihaszn�lja, �s egym�s ellen ford�tsa. L�t�som szerint s�v�, l�mp�ss�, �sszek�t� kapoccs�, h�dd� kell v�lnunk a nemzetek k�z�tt nek�nk, magyar baptista h�v�knek, hogy bet�lthess�k Krisztust�l kapott hivat�sunkat. Meggy�z�d�sem szerint a magyar baptist�k nagyv�radi vil�gtal�lkoz�ja �ppen ebben a k�rd�sben szeretn� megkeresni �s megtal�lni az Isten Ig�je �ltal kijel�lt legvil�gosabb megold�st.

Ezen t�lmen�en a tal�lkoz� legf�bb c�lj�nak azt tartom, hogy az anyaorsz�g testv�ris�ge a szomsz�dos orsz�gokban �l�kkel �s a messzi nemzetek k�z� sz�tsz�r�dott magyar baptista atyafis�ggal l�lekben egym�sra tal�ljon �s egy�tt tudjon �r�lni az �r jelenl�t�ben. Rem�nys�gem �s im�ds�gom t�rgya, hogy p�nk�sdh�z hasonl�an itt is �t�lhetj�k majd azt a csod�t, mik�zben "halljuk, amint a mi nyelv�nk�n besz�lnek az Isten fels�ges dolgair�l..." (ApCsel 2:11) B addig megt�r�sek is t�rt�nnek majd. Hiszem, hogy lelki meg�jul�s, hitben val� meger�s�d�s, �j testv�ri kapcsolatok, r�gi bar�ts�gok felelevened�se, egysz�val j� k�z�ss�g v�r azokra, akik k�szek lesznek elj�nni erre a millenniumi nagy tal�lkoz�ra.

Tudok arr�l, hogy t�bb magyarorsz�gi gy�lekezet k�l�n buszokkal, aut�s karav�nnal, vagy �ppen vonattal k�sz�l Nagyv�radra menni. Az el�zetes programot l�tva, a k�l�nb�z� szolg�l� csoportok f�lk�sz�lts�g�t ismerve nincs k�ts�gem afel�l, hogy egy nagyon eml�kezetes, sz�p alkalomnak n�z�nk el�be. Ennek �rdek�ben azonban arra k�rem kedves testv�reimet, hogy k�ny�r�gj�nk k�l�n�sen az igehirdet�k�rt, a szolg�latban r�sztvev�k�rt, a szervez�k�rt, �s az �sszes jelenl�v��rt, hogy minden �kesen �s j� rendben t�rt�nhessen.

Isten adja �ld�s�t a magyar baptista testv�ris�g �let�re �s misszi�munk�j�ra a hat�ron innen �s a hat�ron t�l.

Testv�ri szeretettel:

M�sz�ros K�lm�n,
a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke

"Ez az a nap, a melyet az �r rendelt"

Zsolt�r 118, 24

Nagy szeretettel k�sz�nt�nk mindenkit, aki elj�tt, vagy el szeretett volna j�nni a magyar baptist�k vil�gtal�lkoz�j�ra. Azzal a hittel �s meggy�z�d�ssel vagyunk, hogy ezeket a napokat az �r szerezte, mi csak eszk�z�k (h�zigazd�k) vagyunk az � terveinek megval�s�t�s�ban. Kegyelem sz�munkra, hogy h�zigazd�k lehet�nk, mert �jabb lehet�s�g�nk van szolg�lni az �rnak �s a testv�reknek. �r�mmel tessz�k, mert hissz�k, hogy Isten jelen lesz a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�n �s lelki meg�jul�st �s �bred�st fog adni. Az�rt im�dkozunk, hogy ezen a tal�lkoz�n egym�s hite �ltal �p�lj�nk, er�s�dj�nk. Minden egy�ttl�ten, de k�l�n�sen az evang�liz�ci�s alkalmakon Isten ig�je jusson el az emberek sz�v�hez �gy, hogy a b�n�s emberek megt�rjenek. Az�rt is im�dkozunk, hogy megl�ssa a vil�g, hogy szem�lyv�logat�s n�lk�l minden ember �rt�kes Isten sz�m�ra, sz�munkra �s szeretj�k �ket.

�rvendezni szeretn�nk az �rban �gy, hogy az � neve megdics��lj�n, mert "boldog n�p az, a melynek az �r az � Istene".

Vigy�k el az �r J�zust a sz�veinkben minden �sszej�veteli alkalomra.

Simon J�zsef lelkip�sztor
az RMBGySz eln�ke

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek �j eln�ke: Kulcs�r S�ndor

�j eln�ke van a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek.
 
A Dr. Alm�si Mih�ly testv�r �prilis 15-i lemond�sa ut�n a nagy tal�lkoz�ra (MABAVIT II.) k�sz�l� vil�gsz�vets�g vezet� n�lk�l maradt. �gy a vezet�s�g v�laszt�sra id� el�tt kellett sort ker�teni.
A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�ks�gi tagjai v�g�lis 2000. j�lius 1-�n Nagyv�radon tal�lkoztak �s ott a MBVSZ tiszts�gvisel�it egyhang� szavaz�ssal az al�bbi m�don v�laszott�k meg:
 
eln�k: Kulcs�r S�ndor, a �AMBSZ eln�ke (USA),
aleln�k: M�sz�ros K�lm�n, a MBE eln�ke (Magyarorsz�g),
aleln�k: Dr. Simon J�zsef, a RMBGYSZ eln�ke (Rom�nia).
 
Sok er�t k�v�nunk Kulcs�r testv�rnek a MBVSZ vezet�s�hez. (Szerk)

a lap elej�re  

A SZERKESZT� ROVATA

Augusztusi sz�munkat a MABAVIT II-re id�z�tett�k. Egy n�h�ny napra ugyanis Nagyv�rad lesz a vil�g k�zepe. Nem New York, nem Jeruzs�lem, nem Toront�, nem Budapest. Legal�bbis a nagyvil�g magyar baptist�i sz�m�ra. Igaz, hogy nem lesz ott mindenki, de lehet, hogy l�lekben, im�ds�gaival ott lesznek azok is, akik valami ok miatt nem tudtak �tra kelni, hogy tal�lkozzanak soha-, vagy r�g-neml�tott testv�reikkel �s egy�tt a misszi� ur�val, J�zus Krisztussal.

Ha esetleg t�lz�snak tartod az el�z� sorokat kedves olvas�m, meg�rtem. Nem vagyunk egyform�k, - mi�rt is lenn�nk. De az�rt engedjetek P�l felh�v�s�nak �s: �r�ljetek az �r�l�kkel!

A tal�lkoz� programj�b�l kider�l, hogy tkp. egy 3 napos istentisztelet sorozatot k�sz�tettek el� vend�gl�t� testv�reink. Sok igei �s sok �nek-zenei szolg�lattal. Val�ban a sz�lr�zsa minden ir�ny�b�l lesznek a szolg�lattev�k. Majd ott der�l ki, mennyire vagyunk egyek. Az is, k�pesek vagyunk-e �sszefogni, k�z�sen esetleg t�bbet, a megszokott�l elt�r�t is tenni - nem a magunk, hanem az evang�lium terjeszt�se �gy�ben.

A vil�gsz�vets�g vezet�i term�szetesen megtal�lj�k majd a m�dj�t a hivatalos t�rgyal�sokra is. Rem�lem megval�sul majd a legut�bbi sz�munkban olvashat� javaslat a MBVSZ kerekasztal besz�lget�sre is. (A javaslatot Ny�l Zolt�n tette �s t�bben j�nak l�ttuk azt.)

A magyar baptista �js�gok szerkeszt�i, munkat�rsai is ott lesznek bizonnyal a konferenci�n. Tal�lkoz�t szervez�nk sz�mukra is. Az id�pontr�l �s a helysz�nr�l az Evang�liumi H�rn�k asztal�n�l t�j�koztatjuk majd az �rdekl�d�ket.

Olvas�ink figyelm�be aj�nlom a K�ZGY�L�SR�L �s a R�MAI T�BOR jubileum�r�l k�sz�lt besz�mol�t. A 93. k�zgy�l�s eredm�nyei k�z�l ezen a helyen is megeml�tem, hogy hagyom�nyunknak megfelel�en meg�j�tottuk az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�t. Amikor a felaj�nl�sokra lehet�s�get adtunk, a jelenl�v�k r�sz�r�l a k�vetkez� v�laszt kaptuk:

Bar�ti K�ri felaj�nl�sok (melyek egy r�sz�t m�r a helysz�nen megkaptuk, m�sik r�sz�t post�n fogj�k bek�ldeni testv�reink):

Balla S�ndor 100, B�kai Istv�n 100, Dr. Cserepka Margit 100, D�nes Endre 200, Fej�r Istv�n 200, F�r B�la 150, Gerstner K�roly 50, Herjeczki G�za 100, Jakab Barnab�s 100, J�ger P�l 100, Kis �d�n 100, Kish Ern� 150, Kov�cs Imre 80, Kulcs�r S�ndor 100, Marosi B�la 100, Mik� Tibor 100, N�vtelen�l 100, Nov�k J�zsef 100, Szab� Istv�n 100, Tagai Istv�n 100, Z�goni Rezs� 100, Zeke Zolt�n 100.

K�sz�nj�k a f�laj�nl�sokat! Olvas�ink �s akik nem voltak jelen a k�zgy�l�s�nk�n szint�n csatlakozhatnak a j� p�ld�hoz. Ha az �r ezt a misszi�t a sz�v�re helyezi, b�rmilyen �sszeggel seg�theti az Evang�liumi H�rn�k kiad�s�t. Az el�fizet�seken f�l�li adom�nyokat �s a Bar�ti K�ri befizet�seket a lapban - ahogyan eddig is tett�k - id�nk�nt k�z�lni fogjuk.

A szerkeszt�t legf�ljebb az szomor�totta, hogy a k�zgy�l�s hivatalos �l�sein el�g kevesen vettek r�szt. T�bben voltak olyanok, akik ugyan a t�borban voltak, de a t�rgyal�sokon nem vetek r�szt. Olyanok pedig igen sokan voltak, akik csak a t�bori konferenci�ra �rkeztek meg. T�bben hi�nyoztak olyanok, akik �ltal�ban r�szt szoktak venni k�zgy�l�seinken. Tal�n te is hi�nyozt�l kedves olvas�m. Nekem legal�bbis. Ha valaki �gy �rzi, hogy van �rtelme �s c�lja szolg�latunknak az itt �l� magyarok k�z�tt, akkor ha egy m�d van r�, j�jj�n el az ilyen alkalmakra. J� lenne, ha nem csak a szombat-vas�rnapi istentiszteleten �s az eb�dl� asztalok k�r�l lenn�nk t�bbsz�zan, hanem k�z�s feladataink �ttekint�se sor�n is.

Jugoszl�vi�b�l �s Ausztr�li�b�l �rkezett h�rt is olvashatunk e sz�munkban. Az Evang�liumi H�rn�k sz�vesen fogad gy�lekezeti besz�mol�t a vil�g b�rmely r�sz�n �l� magyar baptista gy�lekezet r�sz�r�l. (szerk)

Imah�z Csantav�ren!

H�la van a sz�v�nkben - mert jelen helyzet�nkben, egy olyan orsz�gban, ahol 10 �ve gazdas�gi v�ls�g van, h�bor�s konfliktusok, 26%-os munkan�lk�lis�g, etnikai �sszet�z�sek, stb. - k�z�ss�g�nk eljutott abba a helyzetbe, hogy Isten kegyelm�b�l Csantav�ren, ahol csak n�h�ny �ve van gy�lekezet�nk, imah�znak, misszi�s - humanit�rius k�zpontnak megfelel� �p�letet vehett�nk. Ez a csoda - mert ez az - csak sz�lesk�r� �sszefog�ssal val�sulhatott meg, szinte sz� szerint Alaszk�t�l Ausztr�li�ig terjed�en. T�bb gy�lekezet, ill. egy�n adom�nya tette lehet�v� nek�nk ezt a nagy v�ltoz�st.

Isten� a dics�s�g ez�rt!

Hozz�tartozik m�g, hogy a magyar k�z�ss�g 50 �ve nem gyarapodott �j gy�lekezettel, s�t az�ta t�bb gy�lekezetet z�rtunk be, mivel meg�resedett, kihalt.

A kisz�radt fa �jrahajt!?

Az �p�let �r�nak 75%-�t m�r kifizett�k, a h�tral�v� kb. 2 milli� Forint m�g csak hitben van meg, de hissz�k azt, hogy Aki az eddigiekben is kirendelte a sz�ks�ges eszk�z�ket, kirendeli a fennmarad�t is.

Az �p�letet tatarozni kell, beb�torozni. A csantav�ri gy�lekezet, de az eg�sz itteni magyar k�z�ss�g �s m�sok is nagyon �r�lnek, lelkesek, k�szek v�llalni mindent, amit v�llalni kell.

T�bben felaj�nlottuk hogy eladjuk mindazt, amink csak van, hogyha sz�ks�ges lesz a v�tel�r kifizet�s�hez... �seink p�ld�ja nyom�n (�k pl. teheneiket adt�k el) felaj�nljuk telefonjainkat, t�v�nket, tud�sunkat, tehets�g�nket, terminusainkat, hiszen jelen pillanatban maga a meg�lhet�s is tudom�ny, h�t m�g az imah�zv�s�rl�s!

Sz�ks�g�nk van: imat�mogat�sra / kapcsolatokra / szolg�lattev�kre / anyagi t�mogat�sra.
Hogy egy�tt szolg�ljuk az �r �gy�t, itt �s most Szerbi�ban.

Ny�l Zolt�n

J� h�r Ausztr�li�b�l *

AMi itt Ausztr�li�ban j�l vagyunk, h�la a mi Urunknak J�zus Krisztusnak, aki napr�l napra meger�s�t, megtart az � kegyelm�ben.

Nagyon foglaltak voltunk, m�r k�t h�napja nap mind nap szorgosan dolgozunk egy �j imatermen. Nincs m�r sok h�tra �s befejezz�k a munk�t �s akkor meglesz az a nagy �r�m, amit m�r nagyon r�gen v�runk, hogy a magyar baptist�k megnyithassanak itt Ausztr�li�ban is egy magyar baptista imatermet.

A gy�lekezet m�r 31 �ve megalakult, �s az �veken kereszt�l v�ndoroltunk egyik imaterem b�rl�s�b�l a m�sikba. H�rom �ve kezdt�k el az �gyeket, �s H�la az �rnak �gy l�tszik hogy m�r csak napok v�lasztanak el att�l, hogy az imatermet megnyithassuk.@

(�r�l�nk a j� h�rnek, Urunk �ld�s�t k�v�njuk a gy�lekezet �let�re az �j lelki otthonban. V�rjuk a meg�g�rt f�nyk�pes besz�mol�t az imah�z megnyit�s�r�l.)

* R�szlet a Melbourne-i Magyar Baptista gy�lekezet lelkip�sztora, Nemes L�szl� tv. Kulcs�r S�ndor tv.-nek �rt level�b�l.

a lap elej�re  

EVANG�LIUMOT MINDENKINEK!
M�rk 16:15
Besz�mol� az �AMBSZ 93-ik k�zgy�l�s�r�l
R�ma, Ontario, Canada, 2000. j�nius 30 - j�lius 1

H�v� �let�nk e legnagyobb megb�zat�s�t jel�lt�k ki mott�k�nt testv�reink az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 93-ik k�zgy�l�se alkalm�b�l. Mivel 2000 k�l�nben is a Misszi� �ve, term�szetes, hogy minden gondolatunk az evang�liz�l�s k�r� csoportosult. Ha csak szemelv�nyeket vesz�nk is figyelembe gy�l�ssorozatunkb�l, akkor is nyilv�nval�, hogy �rdekl�d�s�nk k�z�ppontj�ban a l�lekment�s, a lelki �s anyagi misszi� sokr�t� feladata �llt. A k�zgy�l�s lelk�lete, az igei szolg�latok egyar�nt erre �sszpontosultak.

Ez alkalommal a term�szet nem kedvezett igaz�n a R�ma-i t�boroz�snak, de ann�l t�bb �ld�sban r�szes�lt�nk a testv�ri k�z�ss�gben, az ismerked�sekben, �jb�li tal�lkoz�sokban �s az istentiszteleti alkalmakkor. Munk�lataink sor�n sok inform�ci�ra tett�nk szert. B�kess�gben, szeretetben v�gezte kiki a r�b�zott feladatot. Eredm�nyeinket, hi�nyoss�gainkat egyar�nt az Ige f�ny�ben vizsg�ltuk meg, hogy el ne bizakodjunk, de ne is keseredj�nk el, hiszen a munka folytat�s�hoz Urunk ad er�t.

F�nyk�pek a k�zgy�l�sr�l (r�gi k�pekre egyenl�re nincs hely�nk; rem�lj�k, hogy n�mi b�v�t�st, v�ltoztat�st tudunk bevezetni hamarosan, s akkor a k�peket is meg tudjuk �rizni az archive sz�mokban is. Kb. �vi k�tsz�z doll�r t�vols�gban vagyunk ett�l a megold�st�l.)

K�zgy�l�s�nket Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r nyitotta meg a 100. Zsolt�r szavaival. H�laad�sra, Isten dics��t�s�re buzd�tott, s arra, hogy legyen bizodalmunk az � kegyelm�ben �s gondoskod� szeretet�ben. A t�rgyrend ismertet�se �s elfogad�sa ut�n a sz�vets�gi jelent�sek k�vetkeztek.

Az Eln�ki Jelent�sben Kulcs�r testv�r betekint�st engedett a sokr�t� vezet�i tev�kenys�gbe. A helyi gy�lekezet (New York) p�sztorol�sa mellett a testv�r-gy�lekezeteket l�togatta, �nnepi esem�nyeken, t�rgyal�sokon, �gyint�z�seken vett r�szt. Nemzeti �s nemzetk�zi f�rumokon k�pviselte a Sz�vets�get (�gy mint a Nagy Magyar Nemzetgy�l�sen New Jersey-ben, vagy a MBVSZ t�rgyal�sain stb.). A Palm Bay-i �vk�zi gy�l�s eredm�nyeit m�ltatta, majd arra buzd�tott, hogy merj�nk �jat �s nagyot tervezni �s tenni az �r�rt ebben az esztend�ben, hiszen r�nk van b�zva a b�k�ltet�s szolg�lata. � k�sz seg�teni, ir�ny�tani �s gy�zelmet adni nek�nk.

A Titk�ri Jelent�sben Szab� Istv�n testv�r �sszefoglalta sz�vets�g�nk legfontosabb esem�nyeit az ifi-tal�lkoz�kt�l a testv�ri l�togat�sokig, a Palm Bay-i tan�cskoz�sokt�l a nevezetesebb gy�lekezeti alkalmakig. Biztatott arra, hogy �p�ts�k tov�bb gy�lekezetk�zi, sz�vets�gek k�zti �s azokon k�v�li kapcsolatainkat �s terjessz�k az evang�liumot minden sz�gyenkez�s �s megh�tr�l�s n�lk�l.

Dr. Herjeczki A. G�za lelkip�sztor testv�r az Evang�liumi H�rn�k helyzet�r�l sz�molt be. �jabban k�t �j rovat is gazdag�tja lapunkat, Nov�k �s Dan testv�r j�volt�b�l, de sz�ks�ges lenne �j munkat�rsakra tal�lni s a r�gebbieket �r�sra buzd�tani. A MABAVIT II-re ki�ll�t�si anyagot k�sz�t szerkeszt� testv�r�nk. A nagyv�radi tud�s�t�soknak az interneten k�l�n oldalt, c�met biztos�tottunk, mely lapunkon kereszt�l, vagy k�zvetlen�l is megtal�lhat�. Lapkezel�nk, F�r B�la testv�r az anyagi sz�ks�gekr�l sz�lt azzal a biztat�ssal, hogy ne csak olvassuk, hanem terjessz�k �s t�mogassuk is havilapunkat.

A Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g Jelent�se jellegzetesen a gy�lekezetek �let�re �sszpontosult, hiszen misszi�munk�nk alapja a helyi evang�liz�l�sra �p�l. Meg kell ismern�nk egym�s tev�kenys�g�t, l�lekment� szolg�lat�t, mert ez �p�t�en hat egy�ni teljes�tm�ny�nkre. Ha eredm�nyesek akarunk lenni, f�radts�got �s megh�tr�l�st nem ismerve kell hirdetn�nk az evang�liumot.

A P�nz�gyi �s Otthon Bizotts�g Jelent�s�b�l megtudtuk, hogy anyagi helyzet�nk szil�rd. Ez viszont nem anyagi t�mogat�sunk megvon�s�ra hatalmaz fel, hanem arra biztat, hogy m�g t�bbet tegy�nk ezen a t�ren is az �gy�rt. Az Otthonra m�g nem ker�lt alkalmas vev�. Ezt a gondunkat is vess�k az �rra �s foglaljuk im�inkba.

Szervezeti Alapszab�lyzatunkat vizsg�ltuk �t, eg�sz�tett�k ki �s fogadtuk el pontr�l pontra. H�l�sak vagyunk az azt elk�sz�t� testv�rek hozz��rt� �s �ldozatos munk�j��rt.

A F�rfi �s N�i Sz�vets�g�nk munk�latai k�vetkeztek, majd a n�testv�rek �ltal rendezett Istentisztelettel z�rtuk a p�nteki napot.

Szombaton a Jel�l� Bizotts�g terjesztette javaslat�t a k�zgy�l�s el�. Ezt a jelenl�v� testv�rek 100%-os szavazattal el is fogadt�k. A szolg�lattev�ket Kish Ern� testv�r iktatta be meleg szavaival.

A k�vetkez�kben a nagyv�radi MABAVIT II v�rhat� esem�nyei ker�ltek napirendre azzal a felh�v�ssal, hogy t�mogassuk azt tov�bbra is im�ban, r�szv�tellel �s anyagiakkal egyar�nt.

K�zgy�l�s�nk eredm�nyeit az itt k�vetkez� hat�rozatokban m�rhetj�k le:

- elfogadtuk az eln�k, f�titk�r, Evang�liumi H�rn�k �s a k�t bizotts�g jelent�s�t
- elfogadtuk a 2000/2001-es k�lts�gvet�st
- elfogadtuk sz�vets�g�nk �tdolgozott szervezeti szab�lyzat�t
- megb�ztuk a szerkeszt�t lapunk honlapj�nak tov�bbi korszer�s�t�s�vel (pl. esetleges domain n�v �s nagyobb t�rol�si ter�let v�s�rl�sa)
- lapunk anyagi t�mogat�s�ra tov�bbra is fenntartjuk a Bar�ti K�rt �s az Irodalmi Napi gy�jt�st (november m�sodik vas�rnapja)
- tiszts�gvisel�ket v�lasztottunk �s �ll�tottunk munk�ba
- elismer�s�nket fejezt�k ki a toront�i testv�rek t�bor-�p�t� munk�j��rt �s a tapasztalt vend�gszeretet�rt
- elfogadtuk az alhambrai gy�lekezet megh�v�s�t a legk�zelebbi k�zgy�l�sre

Munkakongresszusunkhoz a keretet az igei �zenetek szolg�ltatt�k. A M�t� 28:18-20 alapj�n Dan L�szl� testv�r a misszi�parancs ir�nti engedelmess�gre buzd�tott. Feltette a k�rd�st: Megtessz�k? Sz�ks�ges, hogy a "N�kem adatott" �s "veletek vagyok" k�z�tti iger�sznek eleget tegy�nk. Vad�sz J�nos testv�r a Cselekedetek 1:8 alapj�n elmondta, hogy mi J�zus Krisztus tan�i kell legy�nk. Ez parancs, megb�zat�s, elh�v�s egyar�nt. Sok neh�zs�ggel j�r, de Isten adja hozz� az er�t, az eszk�z�ket s a k�pess�get, ez�rt egyetlen leg�lis v�laszunk lehet, ha � h�v: Megyek Uram! K�ldj el engem! Nov�k J�zsef testv�r szolg�lat�ban arra sz�l�tott fel, hogy csak egyet hirdess�nk: Ne m�st, evang�liumot! Ha azt tessz�k, amit P�l tett az 1Korinthus 2:2 szerint, akkor csak Krisztusr�l tudhatunk, mint megfesz�tettr�l. � az, akire sz�ks�ge van minden embernek s az � bizonys�gt�tel�t kell ismertess�k k�rnyezet�nkben. Az utols� igehirdet�sben Dr. Herjeczki G�za testv�r arr�l sz�lt az 1Tim�theus 2:4 alapj�n, hogy k�teless�g�nk mindenkinek hirdetni az evang�liumot. A "mindenkinek" gyakorlatilag azt jelenti, hogy b�r figyelm�nkb�l nem z�rhatunk ki senkit, igyekezn�nk kell arra, hogy legal�bb minden magyarhoz eljuttassuk az �r�mh�rt.

K�zgy�l�s�nk Kulcs�r testv�r gondolataival �s im�j�val z�rult.

�j munka�v, �j tervek, �j feladatok v�rnak r�nk, melyeket r�gi �s �j munkat�rsak egy�ttes er�fesz�t�ssel kell elv�gezz�nk. Ne h�tr�ljunk meg, csak el�re, a c�l fel� t�rekedj�nk, hogy h�s�ges munk�nk sok gy�m�lcs�t hozzon: sok l�lek megt�r�s�t, gy�lekezeteink �s Sz�vets�g�nk meger�s�d�s�t, Isten orsz�g�nak �p�t�s�t.

Viszontl�t�sra Alhambr�ban, 2001-ben!

D�nes Endre

40-IK, JUBILEUMI R�MAI T�BORI KONFERENCIA

A k�zgy�l�s idej�ben befejez�d�tt, m�r a finom eb�det is elfogyasztottuk. K�sz�l�d�nk a jubileumi konferencia �nnep�lyes megnyit�s�ra. A k�polna el�tt gy�lekez�nk. A helyi lelkip�sztor, Dan L�szl� testv�r, majd Kish Ern� testv�r r�vid szolg�lata �s im�ds�ga ut�n megindulunk a t�bor t�ls� sarka fel�, ahol a toront�i testv�rek egy sz�p, t�gas, 25 f�r�helyes �d�l�t �p�tettek. Ennek az �p�letnek az �nnep�lyes megnyit�sa k�vetkezik. �nekel�nk, meghallgatjuk Dan testv�r �p�tkez�ssel kapcsolatos szavait. �r�lnek az �p�tkez�sen az utols� pillanatig megfesz�tett er�vel dolgoz� toront�i testv�rek, �r�l�nk mi is. H�laad� im�ds�gra pedig a t�boralap�t� lelkip�sztor �zvegye, Dr. Cserepka Margit testv�rn� megy fel a teraszra. Van mi�rt h�l�t adnia. Sz�v�ben elevenen �lnek a 40 �vvel ezel�tti esem�nyek �s sok minden, ami az�ta t�rt�nt �ltaluk, vagy vel�k ezen a helyen. Tal�n legjobban � tud �r�lni annak, hogy �l a t�bor. Az �let jele az is, hogy most egy �jabb, korszer� �p�lettel gyarapodhatott. Nem volt szalag-v�g�s, dobperg�s, vagy harsonasz�. De ann�l is szebb, m�lt�s�gosabb volt ez a n�h�ny perc. Azut�n aki nem l�tta volna m�g bel�lr�l az �p�letet, most megtekinthette. K�sz�nj�k, Toront�i testv�rek a sok f�rads�got. Sz�p lett, meg�rte.

F�nyk�pek az �p�let megnyit�s�r�l

R�vid id�vel k�s�bb a k�poln�ban t�rt�nelmi visszaeml�kez�st tartottunk. Az alkalmat Herjeczki testv�r vezette. Bevezet�j�ben a t�bor 25 �ves jubileum�ra kiadott eml�kk�nyv els� oldalair�l id�zett, amelyek az az�ta eltelt �jabb 15 �v ut�n m�g aktu�lisabbak. Az, hogy 40 �v ut�n t�bben vagyunk itt, mint a megnyit�n, 1960-ban, azt jelenti, hogy voltak olyanok, akik f�radtak, dolgoztak ennek a t�bornak a megmarad�s�n, misszi�j�n. Az �r pedig ezek mell� �llt (nem a kritiz�lgat�kat igazolta), adott nekik er�t, kitart�st, �ld�st, s�t eredm�nyeket is.

R�viden �ttekintett�k a toront�i misszi�t a kezdeti l�p�sekt�l Cserepka J�nos testv�r szolg�lat�ig. Ezut�n sz�mba vett�k, hogy kik vannak jelen azok k�z�l, akik jelen voltak ezen a helyen 1960-ban, a t�bor megnyit�s�n. Kilenc ilyen testv�rt sz�moltunk meg. (Vas�rnap m�g tov�bbi 5-6 testv�rt sorolhattunk m�g ebbe a csoportba.) Herjeczki testv�r alkalmat adott ezeknek a testv�reknek, hogy eml�keik k�z�l eleven�tsenek f�l egyet-egyet. Ezeket a nagyon szem�lyes, �rdekes �s �rt�kes felsz�lal�sokat id�rendis�g�k szerint hallgattuk meg. �rdemes lenne le�rni mindegyiket. Sajnos az egy�bk�nt hangr�gz�t�vel is j�l felszerelt t�bor ekkor m�g nem volt k�szen a f�lv�telre. Meghallgattuk Cserepka J�nosn�, Werle n�ni, Vad�sz J�nos, Tagai Istv�n, Jur�s P�l �s Jur�s P�ln�, valamint Somogyi G�bor testv�rek visszaeml�kez�s�t. Legt�bbet a legels� id�kr�l - a t�bor keres�s�r�l �s megv�tel�r�l volt sz�, de gyakorlatilag �ttekintett�k - ha r�viden is - a t�bor 40 �ves t�rt�nelm�t. �lm�ny volt sz�munkra is, amikor pl. J�ger P�l testv�r elmondta bemer�t�se t�rt�net�t (el�tte Pass Imre, Mezei J�nos (1969) �s Csobolya J�zsefn� (1972) is itt a t�ban mer�tkezett be). J�ger testv�r bemer�t�se a t�bori k�polna megnyit�s�nak �nnep�ly�n, 1975-ben t�rt�nt. Viczi�n J�nos testv�r volt akkor a lelkip�sztor. Az � �dv�zlet�t Dan L�szl� testv�r adta �t. Ezut�n Herjeczki testv�r a 80-as �vek elej�nek eg�sz k�z�ss�g�nket, az amerikai magyar misszi�t meghat�roz� esem�nyeir�l sz�l n�h�ny sz�ban, melyek szorosan a t�borhoz k�t�dnek: az Amerikai Magyar Baptista Konferencia megalakul�sa (1980) �s az A K�rt megind�t�sa (1981). Megeml�tette m�g a 25 �ves jubileumot, amelyen a t�bor, s�t az amerikai magyar baptista misszi� vezet�i mind r�szt vettek.

A v�ltozatos �s �lm�nyd�s visszatekint�s v�g�n a t�bor mai Amunk�sait,@ a toront�i gy�lekezet jelenlev� tagjait �s lelkip�sztor�t k�sz�nt�tt�k.

A jubileumi konferenci�n szombat este Nov�k J�zsef testv�r hirdette az ig�t (Az Istennel j�r�s �ld�sai, 23. Zsolt�r), vas�rnap d�lel�tt Kulcs�r S�ndor testv�r szolg�lata a jelmondathoz kapcsol�dott (A�s eml�kezz�l meg az eg�sz �tr�l, amelyen hordozott t�ged az �r, a te Istened.@), este pedig Vad�sz J�nos testv�r M�t� 7:7-8 alapj�n t�bbek k�z�tt �j misszi�s szolg�latok v�llal�s�ra biztatott benn�nket.

A sok �nekes �s pr�zai szolg�lat k�z�tt meghallgattuk Mark Monus bizonys�gt�tel�t is, aki Magyarorsz�gi misszi�ba k�sz�l az OM keret�n bel�l. �desapja, M�nus Victor is besz�molt bibliaford�t�i munk�j�r�l.

K�sz�nj�k a sz�p alkalmakat, Urunk �ld�s�t k�v�njuk a toront�i testv�rek munk�j�ra, hogy a t�bor m�g sok�ig szolg�lhassa id�sebb �s fiatalabb h�v� n�p�nket.   Herjeczki G�za

MEGH�V� A T�BORZ�R�RA

K�ldet�s�nk a vil�gban!

Kedves testv�reim, miel�tt a 2000. esztend� t�borz�r� konferenci�j�r�l �rn�k, n�h�ny gondolat erej�ig had t�rjek vissza a nyit�konferenci�ra.

Nagyon h�l�s vagyok Istennek az�rt a kegyelem�rt, amit gyakorolt vel�nk, toront�i testv�rekkel. Hiszen egy �ves embert pr�b�l� munka ut�n �rkezt�nk el a konvenci� �s konferencia kezdet�re, m�gis friss er�vel siker�lt elv�gezni az ott re�nk v�r� feladatokat is. K�sz�nj�k azoknak akik elj�ttek, hogy vel�nk egy�tt �nnepeljenek. J�lesett a szeretetb�l fakad� buzd�t�s �s az, hogy vel�nk �nnepelt�k a testv�rek az �j �p�let�nk �tad�s�t. Hit�nk �s rem�nys�g�nk az, hogy sok �ldott alkalmat �lhet�nk m�g �t ezen a helyen.

A legk�zelebbi ilyen alkalom a T�borz�r� Konferencia, melyet szeptember 2-4 k�z�tt tartunk meg. A t�ma : "K�ldet�s�nk a vil�gban." T�bb oldalr�l fogjuk megvizsg�lni az ig�b�l, hogy az �r gyermekeinek milyen lehet�s�ge van bet�lteni az �rt�l kapott k�ldet�s�t a vil�gban. B�zunk abban, hogy mindny�jan meger�s�d�nk majd az ig�k �s a k�z�s imak�z�ss�gek �ltal. Mindig nagy �r�m az �rvacsorai k�z�ss�g is. Ebben is lehet r�sz�nk vas�rnap a d�lel�tti Istentiszteleten.

Szeretettel h�vjuk teh�t mindazokat, akiknek van v�gy a sz�v�kben, hogy j�jjenek el. K�rj�k a testv�reket, hogy az �tkez�s �s a sz�ll�s rendez�se miatt augusztus 20-ig jelezz�k r�szv�teli sz�nd�kukat az al�bbi c�men: L�szl� Dan, 43 Yorkshire Rd, Scarborough, ON. M1K 3B7.

A miel�bbi tal�lkoz�s rem�ny�ben Isten �ld�s�t k�v�njuk minden testv�rre.

A toront�i gy�lekezet �s Dan L�szl� lelkip�sztor

    

a lap elej�re

MIT V�R A LELKIP�SZTOR A GY�LEKEZETT�L?

1Kor 9:13-14 ; R�m 10:14

Vad�sz testv�r szolg�lata a F�rfisz�vets�g gy�l�s�n hangzott el. A r�vid�t�s ellen�re is csak k�t r�szletben tudjuk k�z�lni. A f�rfitestv�rek alkalma egy�bk�nt a szok�sosn�l j�val v�ltozatosabb volt. Szab� Istv�n �s Kish Ern� testv�r a diak�nusok, gy�lekezeti munk�sok lelkip�sztorral szembeni elv�r�s�r�l sz�lt. Ha megkapom, azt az el�ad�st is k�z�lni fogjuk ezeken az oldalakon. Sok �p�t� hozz�sz�l�s is elhangzott. A k�nyes t�m�t felel�ss�gteljesen vizsg�l� egy�ttl�t �rezhet�en fokozta a lelkip�sztorok �s a jelenl�v� f�rfitestv�rek egym�s ir�nti megbecs�l�s�t �s a k�z�s magyar misszi� ir�nti elk�telezetts�get. (HG)

Isten ig�je �ltal meg vagyok gy�z�dve arr�l, hogy a gy�lekezetnek sz�ks�ge van lelkip�sztorra, igehirdet�re, vezet�re. Hogyan h�vj�k seg�ts�g�l azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallj�k meg igehirdet� n�lk�l, �s hogyan hirdess�k, ha nem k�ldettek el? �gy van meg�rva: Milyen kedves azoknak j�vetele, akik az evang�liumot hirdetik. T�bb gy�lekezetben szolg�ltam az �r kegyelm�b�l, t�bb szolgat�rsammal besz�lgettem a pr�dik�tor �s a gy�lekezet �llapot�r�l, �s azt tapasztaltam, hogy a lelkip�sztorok t�bbs�ge, ha anyagi k�rd�sekr�l van sz�, nem k�v�nja a val�s helyzetet felt�rni, �s val�ban igaz az, hogy nagyon sok gy�lekezetben Isten al�zatosnak tartja a pr�dik�tort, a gy�lekezet pedig gondoskodik arr�l, hogy meg ne gazdagodjon.

A pr�dik�tor feles�gek sokkal nyiltabban, hat�rozottaban besz�lnek �gy lelki, mint anyagi k�rd�sekr�l. Sokszor �k jobban ig�nybe vannak v�ve a szolg�latban, mint f�rjeik, �s nem rajtuk m�lik mindig, hogy nem a jobb, hanem a nehezebb oszt�lyr�sz jut sz�mukra.

Az �r meg�ldott egy nagyon szolg�latk�sz feles�ggel, akir�l meg vagyok gy�z�dve, hogy �pp olyan szolg�ja Istennek, mint �n, csak az � szolg�lat�b�l az �r l�t legt�bbet, �s nem a gy�lekezet.

Mit v�r a lelkip�sztor a gy�lekezett�l? Szeretetet, k�zbenj�r� im�t naponk�nt, egy�tt�rz�st, k�z�s teherv�llal�st, id�t a szolg�latokra val� felk�sz�l�sre, anyagi helyzet�nek meg�rt�s�t, tudom�sul v�tel�t annak, hogy neki is van csal�dja.

SZERETETET V�R

Nem csak a megh�v�sa alkalm�val, de a b�cs�z�skor is. Igaz, itt nagyon sok m�lik azon, milyen szeretettel volt a pr�dik�tor a gy�lekezet ir�nt.

Id. Udvarnoki Andr�s lelkip�sztor le�ny�t�l, Dr. Tres�nszky Vilmosn�t�l a k�vetkez� esetet hallottam. Egy nagy, magyarorsz�gi gy�lekezet lelkip�sztort h�vott, �s az �j lelkip�sztor beiktat�sa alkalm�val vir�gos diadalkapu �vet k�sz�tett. Mikor ezt id. Udvarnoki Andr�s testv�r megl�tta, azt mondta: Aazonnal bonts�k le, �s �p�ts�k meg akkor, amikor a pr�dik�tor majd elmegy@. Ismerek olyan gy�lekezetet, ahol az utols� �t pr�dik�tort nem b�cs�ztatt�k el. Szeretetet, meg�rt�st k�r a pr�dik�tor, ha hib�t k�vet el, akkor is, ha a lelkip�sztori tan�csad�s alkalm�val nem azt a tan�csot adja, amit v�rtak t�le.

Szeretetet, meg�rt�st, amikor a gyerekeit neveli, azokat akik mikor megsz�lettek nem tudt�k, hogy az apjuk pr�dik�tor, �s tizen�ves korukban nem �gy viselkednek, ahogy az a pr�dik�tor gyerek�hez illik. Szeretetet akkor, ha a feles�ge �jabb ruh�ban j�n megint a gy�lekezetben (igaz, hogy any�sa ruh�j�t alak�totta �t!). Akkor is, ha r�gi, �reg kocsij�t egy jobbal v�ltotta fel, �s csod�k csod�j�ra, csal�di h�zat vett. Tekintettel arra, hogy ha nyugd�jba megy, legyen hol laknia.

K�ZBENJ�R� IM�T V�R

K�ri, im�dkozzanak �rte! A k�zbenj�r� ima �rt�k�t �s erej�t tal�n az �r szolg�i �rt�kelik a legjobban. Rem�nyik S�ndor, Rak�tahaj� c�m� vers�ben �gy �r:

Valaki ma �rtem im�dkozott.
Nem, nem b�rom m�sk�nt meg�rteni
Az �des enyh�l�st, mely elfogott.
Valaki ma �rtem im�dkozott.
 
�s egy �r�ig, am�g a nap lebukott,
�ldottam gy�ngyh�zf�ny� �g alatt
Az ismeretlen rak�tahaj�t
Mely �rtem Isten tr�nj�ig haladt.

Testv�rem, miel�tt b�r�lod lelkip�sztorod, im�dkozz �rte, im�dkozz vele!

Spurgeon eredm�nyes igehirdet�seinek egyik titka az volt, hogy ameddig � pr�dik�lt, egy csoport k�zbenj�r� im�t mondott a szolg��rt �s a hallgat�k�rt.

Szab� L�szl� testv�r, a r�kospalotai gy�lekezet lelkip�sztora volt, �s eml�kszem, minden alkalommal, miel�tt a sz�sz�kre ment, n�h�ny diak�nus testv�rrel egy�tt im�dkozott, �s mindig �lm�ny volt hallgatni az �r �zenet�t �ltala.

Diak�nus testv�rek, szolgat�rsaim! Ahol ezt jelenleg nem gyakorolj�k, igyekezzetek bevezetni!

A S�t�n jobban t�madja a pr�dik�tort, mint m�sokat. �ppen �gy, mint a h�bor�ban, az ellens�g a hadvez�rt akarja elfogni.

AArra k�rlek mindenek el�tt, hogy tartsatok k�ny�rg�seket, im�ds�gokat, esedez�seket minden ember�rt@ - a lelkip�sztor�rt is.

EGY�TT�RZ�ST V�R

Amikor hamis v�dak �rik �t, amikor sok kudarc, csal�d�s �ri, mert a lelkip�sztor sem superman.

Hiszem, hogy minden igazi pr�dik�tor/lelkip�sztor elh�v�st kapott a l�lekment�s szolg�lat�ra, szeretn�, ha t�bbsz�r volna bemer�t�s, ha a gy�lekezet lelkileg �s fizikailag n�vekedne. Testv�rem, egy�tt�rz�s, im�dkoz� k�szs�g van sz�vedben, vagy elmarasztalod �t, mert nem l�tsz fejl�d�st? �szint�n egy�tt �rzel vele, ha egy b�n�s megt�rve, haza�rkezett?

K�Z�S ANYAGI TEHERV�LLAL�ST K�R

Egy lelk�szkonferenci�n k�zv�lem�ny-kutat�st tartottam arr�l, hogy fizet�s�k milyen ar�ny�ban adakoznak a lelkip�sztorok. K�zel sz�zan voltunk jelen, abb�l csak kett� volt, aki j�vedelm�nek 10 sz�zal�k�t nem a helyi gy�lekezet c�ljaira adta (ez a kett� nyugd�jas volt). A pr�dik�tor fizet�s�r�l az eg�sz gy�lekezet tud. Az el�lj�r�k�r�l, tagok�r�l senki. Vajon ha ma olvas�im k�z�tt k�zv�lem�ny kutat�st tartan�k a helyi adakoz�s m�rt�k�r�l, ugyanez az eredm�ny lenne?  (Folytatjuk)

Vad�sz J�nos, a F�rfisz�vets�g eln�ke

Hallott�tok van egy hon
O they tell me by Rev. J. K. Atwood
Magyar sz�veg: F�r B�la
Hallott�tok? Van egy hon, az lesz otthonom.
Hallott�tok? Van egy hely - odafenn.
Ott mosoly lesz arcunkon, s koron�t kapunk,
Ott �r�kre t�nd�k�l napunk.
Kar:                                                          
Mennyben fent lesz otthonunk,
Csillagk�nt Vele ragyogunk.
Nincs m�r messze hajnalunk, elj�n J�zusunk,
N�la menny hon�ban lesz otthonunk.
 
Hallott�tok? J�aty�nk �ld� karja v�r.
Hallott�tok? Nem lesz ott k�nny�z�n.
V�rnak re�m angyalok ha meg�rkezem,
J�zus arca ragyog �kesen.
Kar:                                                        
Mennyben fent lesz otthonunk,
Csillagk�nt Vele ragyogunk.
Nincs m�r messze hajnalunk, elj�n J�zusunk,
N�la menny hon�ban lesz otthonunk.

Nem sz�gyellem!?

P�l nem sz�gyellte az evang�liumot (Rm 1:16), a keresztet, a t�rv�nyt �s a pr�f�t�kat. Nem sz�gyellte J�zus Krisztus szolg�j�nak nevezni mag�t, nem sz�gyellte testv�reit, a gy�lekezeteket. Minden sz�gyenkez�s n�lk�l v�llalta k�ldet�s�t - Avagyok, ami vagyok@ (1Kor 15:10).

J�zus Krisztus mai n�pe v�llalja-e k�ldet�s�t? Elmondhat�-e r�lunk is, hogy nem sz�gyellj�k krisztusi, vagyis kereszty�n mivoltunkat?

Az �sz�vets�gi v�lasztott n�p egyik saj�tos jellemvon�sa az volt, hogy Isten ig�j�nek engedelmeskedve megtartott�k a nyugalomnapra (szombat) vonatkoz� el��r�sokat. Az �jsz�vets�gi id�ben a kereszty�nek sz�m�ra az �r J�zus felt�mad�s�nak napja, a vas�rnap lett a megszentelend� nap, a nyugalom napja.

�n is j�l ismerem az ig�ket, amelyekben az �r J�zus el�t�lte a Acsak@ form�kban �l�, a szombatot ugyan megtart�, de egy�bk�nt Istenre nem figyel� farizeuskod�kat. M�gis megd�bbent, elgondolkodtat amikor egy�tt l�tom az �sz�vets�gi v�lasztott n�p hat�rozotts�g�nak �s a mai kereszty�ns�g sz�gyenl�ss�g�nek jeleit. A napokban (j�lius harmadik het�ben) v�gbement esem�nysor csak egy jel a sok k�z�l. Egyre jellegtelenebb� v�lik a kereszty�ns�g�nk (lehet, hogy nem csak Amerik�ban). (Aki nem szereti politikusok nev�t olvasni ezeken az oldalakon, itt abbahagyhatja az olvas�st.)

ACamp David@ nev�t Carter eln�k idej�ben ismerte meg a vil�g, az ott folytatott eredm�nyes k�zel keleti t�rgyal�sokr�l. Most egy �jabb (lassan lek�sz�n�) Abaptista@ eln�k vez�rlete alatt t�rgyalnak az izraeli �s a palesztin n�p k�pvisel�i.

Nehezen mennek a t�rgyal�sok -, ezen senki sem csod�lkozik. A m�sodik h�ten Clinton eln�k Jap�nba utazott n�h�ny napra. Szombaton a legnagyobb term�szetess�ggel jelentett�k be a h�rk�zl� �llom�sok, hogy a zsid�k szombatja miatt a t�rgyal�sok sz�netelnek. Barak p�nteken �s szombaton ki sem j�tt a sz�ll�shely�r�l; a probl�m�k s�lyos volta miatt sz�ks�ge van a visszavonul�sra, csendre - mondt�k. Az amerikai k�l�gyminiszter asszony szombaton legf�ljebb Arafattal tudott egy r�vid megbesz�l�st tartani. Mivel az Izraeli minisztereln�k nem sz�gyelli, �s �ltal�ban a zsid�k nem sz�gyellik, hogy megtartj�k a szabbatot (vall�suk egyik fontos el��r�s�t), a vil�g k�zv�lem�nye is elfogadta m�r, hogy �k ilyenek, hogy sz�gyenkez�s n�lk�l ragaszkodnak a t�bbezer �ves t�rv�nyhez.

A h�rad�sban azt�n azt k�z�lt�k, hogy Clinton eln�k vas�rnap visszaj�n Jap�nb�l �s akkor folytat�dni fognak a t�rgyal�sok. S �gy is t�rt�nt. Vas�rnap d�lut�n a Akereszty�n vil�g@ baptista eln�ke azonnal a t�rgyal� asztalhoz �lt koll�g�ival.

P�nteken senki sem lep�dik meg, ha a muzlimok visszavonulnak, szombaton az eg�sz vil�g tudja, hogy semmi l�nyeges nem t�rt�nhet, mert a zsid�k nem sz�gyellik a T�rv�ny megtart�s�t k�tezerben sem. Ugyanaz a vil�g manaps�g term�szetesnek tartja, hogy vas�rnap a kereszty�n Amerik�ban a baptista eln�k nekil�t a t�rgyal�soknak.

Term�szetesen m�r r�g�ta nem kereszty�n ez az orsz�g �s term�szetesen semmit sem �r a form�lis egyh�z-tags�g. De �rdemes lenne elgondolkodni azon, hogy minden m�s von�s�t is �gy adjuk f�l a kereszty�ns�gnek. El�sz�r sz�gyellj�k. Isten ig�j�t, a Bibli�t, az evang�liumot, a keresztet, gy�lekezet�nket, k�ldet�s�nket stb. Nem kell t�l sok�ig sz�gyelln�nk saj�toss�gainkat, a vil�g hamarosan elk�nyveli (�s ezt m�r a k�rnyezet�nkben meg is tette), hogy nem jelent semmit, hogy kereszty�nek vagyunk. (Vagyis e gyakorlati p�lda eset�ben: szombat van, p�ntek lehet, vas�rnap nincs!)

Kereszty�ns�g�nket kell sz�gyelln�nk?, vagy azokat (esetleg bele�rtve �nmagunkat is), akik csak n�vszerint azok? (Szerk)

   

Muncs�n Elem�r
(1926 - 2000)

Muncs�n Elem�r egy kiv�l� magyar baptista ember volt. Amikor megismertem a Detroiti Magyar Baptista Gy�lekezet akt�v tagja volt, k�s�bb az angol Bethel Baptista Gy�lekezet tagja lett, s ott szolg�lt h�s�gesen, negyven �ven �t.

�let�ben - gy�lekezeti �s h�tk�znapi magaviselet�b�l egyar�nt - megl�tszott a krisztusiass�g. Ha valami tenni val� volt - templom takar�t�s, �nekkar vezet�s, vas�rnapi iskolai tan�t�s - � k�szen volt. Amikor Toront�b�l �tk�lt�ztem Detroitba �s Petre Albert testv�rt�l �tvettem a magyar gy�lekezetet, az eg�sz Muncs�n csal�d a gy�lekezet akt�v tagja volt.

Krisztusi lelk�lete m�s ir�nyban is megmutatkozott. T�bb mint 30 �ven �t gondozta beteg �desanyj�t odahaza. V�g�l m�gis k�nytelen volt �pol� otthonba helyezni �t. N�v�r�vel - T�th Olg�val - hat otthon vizsg�ltak ki, miel�tt v�lasztottak. Amikor Elem�r l�tta, hogy milyen rossz gondvisel�sben r�szes�lnek az id�s betegek, l�trehozott egy szervezetet, ami �veken kereszt�l m�k�d�tt azzal a c�llal, hogy az �pol� otthonokban l�v� gondozottak k�r�lm�nyeit jav�tsa.

1995-ben, 69 �ves kor�ban t�z h�napot t�lt�tt Magyarorsz�gon. Angol nyelvet tan�tott a Szigetszentmikl�son m�k�d� baptista laikus akad�mi�n (IBLA). Hogy ezt megtehesse, tan�t�i igazolv�nyt szerzett �s minden kiad�s�t maga fedezte.

Mindezt szem�lyes tapasztalatb�l �rom, hiszen h�sz �ven kereszt�l voltam Elem�r lelkip�sztora - 7 �vig a magyar �s 13 �vig az angol gy�lekezetben. B�g�r J�zsef nyugalmazott lp.

NEKED SZOLG�LNI
I will serve Thee by William J. and Gloria Gaither
magyar sz�veg: F�r B�la
V�gyam: �lni, Neked szolg�lni,
�j �lettel, Megv�lt�m.
Megtal�lt�l �s megv�ltott�l,
�ltem N�ked �tadom.
B�nben meggy�t�rve,
Szenvedtem, de megmentett�l engem.
Sz�vem meg�rintetted, s adt�l �r�k �letet.
 
I will serve Thee because I love Thee,
You have given life to me;
I was nothing before You found me,
You have given life to me.
Hearthaches, broken pieces,
Ruined lives are why You died on Calv=ry,
Your touch was what I longed for,
You have given life to me.

a lap elej�re

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4