Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. �PRILIS

FELT�MAD�S�NAK EREJE

AHogy megismerjem �t �s az � felt�mad�s�nak erej�t@ (Fil 3:10).

Sokszor elgondolkoztatott, hogy milyen �t�t� ereje lehetett annak, amikor L�z�rral, a m�r felt�masztott L�z�rral tal�lkoztak az emberek... Egyetlen sz�t sem kellett sz�lnia, puszta megjelen�s�vel �l� bizony�t�ka volt a felt�mad�s val�s�g�nak. B�r meghalt, felt�maszt�sa ut�n �vekig hirdette az Isten Fi�nak hatalm�t, aki ezt mondta mag�r�l: `�n vagyok a felt�mad�s �s az �let@ (Jn 11:25).

Koloss� 3:1-ben P�l apostol �gy sz�l�tja meg az atyafiakat (szenteket): A...annak ok��rt, ha felt�madtatok a Krisztussal.@ Ennek alapj�n a L�z�rral kapcsolatos gondolatainkat �gy kell folytatnunk, hogy a templomokban, imah�zakban manaps�g is felt�masztott L�z�roknak kell lenni�k, akik felt�madtak a Krisztussal, �s akik a jelenl�t�kkel a felt�mad�s erej�r�l pr�dik�lnak ebben a vil�gban. Val�j�ban �gy is van ez. �t�t� ereje �s hat�sa van mostans�g is annak, ha egy pusztul�ban l�v� �let, egy b�n miatt a hal�l eny�szet�nek k�teleivel megk�t�z�tt ember, aki k�r�l m�r b�zl�tt a roml�s szaga C Krisztus �ltal ujj� lett �s �j �letre t�madt fel. Az �let illata �s a felt�madott �r ereje �rad az �gy meg�jult emberb�l.

Hogyan lehets�ges ez? Nem lehets�ges m�sk�ppen, csak a r�gi b�n�s �let teljes hal�lra sz�n�s�val, felad�s�val �s megtagad�s�val. �gy kezd�dik: mert meghaltatok (Kol 3:3), meghaltatok a b�nnek (R�ma 6:11)... hal�lra adatunk a J�zus�rt, hogy a J�zus �lete is l�that� legyen a mi haland� test�nkben (2Kor 4:11).

A mi �ember�nk �vele megfesz�ttetett, hogy meger�tlen�lj�n a b�nnek teste, hagy ezut�n ne szolg�ljunk a b�nnek (R�ma 6:6).

Mindennem� test szerinti er�lk�d�st, vall�soskod�st, bizakod�st is hi�baval�s�gnak, k�rnak �s szem�tnek kell �t�lni. Kor�bbi igazs�gainkat fel kell adni. Semmi sem sz�m�t, csak a Krisztus �s az � felt�mad�s�nak ismerete, ereje, amelynek b�r�s�ra s�v�rogva �s a v�rig harcolva kell t�rekedni.

Hogy tal�ltassam �benne, mint akinek nincs saj�t igazs�gom (Fil 3:9). Krisztussal egy�tt megfesz�ttettem. �lek pedig t�bb� nem �n, hanem �l bennem a Krisztus (Gal 2:20).
___ Dr. Fazekas Erzs�bet

J�zus �l, �n is vele!
J�zus �l! �n is vele,
Hol van, �, hal�l, hatalmad?
J�zus �l! S�r �jjele
Csak �j reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van, 
Ez az �n bizodalmam!
 
J�zus �l! S�r nem temet,
� orsz�gol mennyen s f�ld�n,
Megdics��t engemet;
Hogyha p�ly�m h�n bet�lt�m,
Lesz Istenn�l jutalmam,
Ez az �n bizodalmam!
 
J�zus �l! M�r el nem vesz,
Aki b�n�t b�nja m�lyen.
Az Isten kegyelme ez,
Hogy a b�n�s mind megt�rjen.
Krisztus �n nyugodalmam,
Ez az �n bizodalmam!

 

J�zus �l! � az eny�m,
�v� vagyon �n eg�szen;
Mi sem r�m�t, �rzem �n,
Hogyha sz�vem tiszta l�szen-
Csak Uramnak �t valljam,
Ez az �n bizodalmam!
 
J�zus �l! �, nincs k�ts�g;
Nem szak�that el �t�le
Sem magass�g, sem m�lys�g,
Sem szerencse, sem b�n t�re.
� er�m �s oltalmam,
Ez az �n bizodalmam!
 
J�zus �l! M�r a hal�l
Nem egy�b, mint �des �lom.
Lelkem boldog helyre sz�ll,
Mikor innen el kell v�lnom.
Hittel zengjed �n ajkam:
Csak J�zus bizodalmam!
___F. Chr. Gellert (1715-1769)
___A Hit Hangjai, 87.

 

�R�K �LET
Aki hisz a Fi�ban, �r�k �lete van. (J�n 3:36)

Ezt az ig�t ak�r sz�zezer �vig pr�dik�lhatn�nk s �r�k�tig b�ny�szhatn�nk, m�gsem tudn�nk r�la eleget besz�lni. Mert itt Krisztus egyenesen �r�k �letet �g�r annak, aki hisz. M�ghozz� nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, �r�k �lete l e s z, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott �r�k �leted v a n. Teh�t nem elj�vend�, hanem jelenval� aj�nd�kr�l besz�l: Ha hinni tudsz bennem, tied az �dv�ss�g s m�ris aj�nd�kba kaptad az �r�k �letet.

Az �r�k �let el�re az eny�m. Ha meg nem kapom itt e f�ld�n, oda�t m�r soha t�bb� nem jutok hozz�. Itt, e f�ld�n kell elnyernem �s megkapnom.

De hogyan kapom meg? A kezdet Isten�: Uradd� v�lik, ig�j�t adja, ajka �l�, hallhat� besz�d�t s sz�vet is hozz�, hogy az ig�t hittel befogadd. �me, �gy kezd�dik. Az ige pedig, amit hittel meghallott�l, nem m�shova, hanem a Krisztushoz vezet t�ged. Tov�bb nem jutsz. Benne kell hinned, rajta cs�ggn�d, akkor � megv�lt testi-lelki hal�lt�l s m�ris ti�d az �r�k �let.___Luther M�rton

A KERESZT
Egy hegyen �ll
M�lyen a f�ldbe sz�rva.
A fels� �ga
�g fel� mutat,
K�t karja t�rul,
Hogy mag�hoz �lelje
A b�n�kat,
A koldust, vakokat,
 
A gazdagot,
A szeg�nyt,
Az er�set,
A tud�st �s a
Kicsiny gyermeket,
 
Hogy a f�radtnak,
Megterheltnek sz�v�t
�gi balzsammal,
�rral t�ltse meg.
K�t karja t�rva
Fel�d is ma m�g!
 
N�zz fel,
Ne menj,
Ne vesd el magadt�l
Nagy szeretet�t.
 
K�t karja t�rul
Fel�d ma m�g,
 
� boldog,
Boldog,
Aki megragadja
Kiny�jtott kez�t!
___Somogyi G�born�
Nagyp�ntek
Nem tudj�k, mit cselekszenek
Lk 23:32-49

"Aty�m," foh�szkodik az �r J�zus, de nem a maga sz�m�ra k�ny�r�g, hanem most is, legnagyobb elhagyatotts�g�ban, vel�nk t�r�dik: "bocs�sd meg nekik, mert nem tudj�k, mit cselekszenek". Megindokolja J�zus a k�r�s�t: Aty�m, �k nem tudj�k, mit cselekszenek. T�nyleg nem tudt�k, �s nem tudj�k az emberek, mit cselekszenek J�zussal? Biztosan J�zusnak van igaza, mert nem tudj�k. V�gzetes, sok k�rt �s szenved�st okoz� tudatlans�g.

Azt k�ri az �rt�nk szenved� Isten Fia, ami a legfontosabb sz�munkra: az Atya bocs�nat�t, �letet az atyai h�zban. A haza, az Istenhez t�r�s lehet�s�g�t. Bocs�natot nyernek mindazok, akik a sz�zadossal egy�tt felismerik, hogy � bizony Isten Fia. Akik a jobb oldali latorral egy�tt tesznek bizonys�got, hogy � �rtatlan, a b�n�s ember pedig m�lt�n szenved. A lator is im�dkozott hozz�, �s azonnali v�laszt kapott: "m�g ma velem leszel a paradicsomban."

Az �r J�zus hal�la �ldozatos hal�l. Csak az � szenved�se �dv�ss�gszerz�. Ez�rt csak neki van hatalma b�n�ket megbocs�tani. Csak � �ltala jutunk (vissza) az Aty�hoz. � az�rt j�tt, hogy �t, �let �s igazs�g legyen. � az egyed�li k�zbenj�r�nk az Aty�n�l. Aki m�g nem �lte �t az Atya bocs�nat�t a J�zus Krisztusban, az nem tudja, mi a szeretet. Nincs nagyobb teher a b�ntehern�l. Amikor meg�lj�k az Atya bocs�nat�t a Krisztusban, ez a legnagyobb �nnep az ember lelk�nek. Err�l sz�l sok �nek, mint ez is: "Mi tiszt�t meg b�n�mt�l? Csak a B�r�ny, J�zus v�re! Hol gy�gyulok meg ebb�l? J�zusomnak sebeibe'! �, dr�ga ez az �r, itt j�v� lesz a k�r, itt megnyugszik lelkem, a B�r�ny, J�zus v�r�ben!"  ___Nagyajtai Eszter (�h�tat)


a lap elej�re

�VK�ZI GY�L�S 2000

Az id�n is �gy t�rt�nt, mint az elm�lt �vekben nem is egyszer: azzal az �rz�ssel j�tt�nk el Palm Bay-b�l, hogy ez volt a legjobb gy�l�s, amire eml�kez�nk. Mi�rt? T�bbf�le oka is lehet ennek. De nem szeretn�k most szisztematikus elemz�sbe, vagy pr�dik�ci�ba fogni. Csak felvillantok n�h�ny sz�p mozzanatot, ha lehet f�nyk�p seg�ts�g�vel.

Nagyszer� id�vel lepett �s aj�nd�kozott meg benn�nket a tan�cskoz�saink Ura. Egyszer-m�skor �lni is tudtunk a lehet�s�ggel, s a gy�l�sek s�r�j�b�l kiszabadulva �lvezt�k a gy�ny�r� naps�t�st. Vend�gl�t�ink szeretete �vr�l �vre n�vekszik - b�r az id�n olyan sokan voltunk, hogy m�g sz�llod�ba is jutott bel�l�nk.

Mind a n�gy istentisztelet�nk az egym�ssal �s az �rral val� k�z�ss�g �l� alkalma volt.

Gy�l�seink eredm�nyesek voltak, j�llehet n�h�ny Aneh�z@ k�rd�sben is d�nt�st kellett hoznunk.

A szervezeti szab�lyzat �tdolgoz�sa - a kor�bbi m�dos�t�sok �ttekint�se, egys�gbe fog�sa, �j form�ba �lt�se volt a legels� feladatunk. Ezt a munk�t egy sz�kebb bizotts�g v�gezte (Kulcs�r S�ndor, Kish Ern�, Herjeczki G�za, Szab� Istv�n, Drescher Lajos, Vad�sz J�nos �s Nov�k J�zsef). A ny�ri k�zgy�l�sre elk�sz�l a magyar �s az angol v�ltozat is.

A Misszi� Bizotts�g �ttekintette a gy�lekezetek helyzet�t a lelkip�sztorok �s gy�lekezeti k�pvisel�k besz�mol�ja alapj�n. Minden gy�lekezet�nknek megvan a saj�tos �r�me �s probl�m�ja is. Chicag�i testv�reink k�l�nleges helyzetben vannak, hiszen a templomot, amelyet imm�r 10 �ve b�relnek, a helyi angol gy�lekezet megsz�n�se miatt eladj�k. Az�rt im�dkozunk, s�t azon munk�lkodunk, hogy �k vehess�k meg az �p�letet. A Toront�i gy�lekezet pedig folytatja a R�mai T�bor fejleszt�s�t. Er�fesz�t�seik gy�m�lcseit nem csak �k, de a sz�vets�g�nk gy�lekezetei �s ifjaink is �lvezni fogj�k majd.

Kish testv�r besz�molt az Otthon elad�s�val kapcsolatos k�rd�sekr�l. Megnyugv�ssal tapasztaltuk, hogy k�r�ltekint�en, szakszer�en �s az �rra figyelve v�gzik ezt a munk�t azok, akiket a k�zgy�l�s ezzel megb�zott - els�sorban is Kish Ern� testv�r.

Term�szetesen sokat foglalkoztunk a nagyv�radi nagy tal�lkoz�val, a MABAVIT II-vel, mindegyik bizotts�gban. Szellemi �s anyagi t�mogat�sunk m�rt�k�t is kijel�lt�k. A sz�vets�g t�mogat�s�n k�v�l a gy�lekezeteink is elk�ldik anyagi hozz�j�rul�sukat e tal�lkoz�hoz; ennek lebonyol�t�s�t a sz�vets�gi p�nzt�ron kereszt�l javasoljuk. Megb�ztuk az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�j�t, hogy k�sz�tsen a tal�lkoz�ra egy Amozg�@ ki�ll�t�st - f�nyk�pes, k�nnyen �ttekinthet� besz�mol�t az amerikai magyar baptista misszi�r�l. Rem�lj�k, hogy r�szt fog venni a tal�lkoz�n minden lelkip�sztor �s sokan a gy�lekezeteinkb�l. Tudjuk, hogy az utaz�ssal kapcsolatos kiad�sok jelent�sek. Gy�lekezeteink fontol�ra vehetn�k lelkip�sztoruk, vagy m�s megb�zottak anyagi t�mogat�s�t, hogy utaz�suk lehet�v� v�ljon.

Az idei k�zgy�l�s id�pontj�t v�gleges�tett�k: j�nius 30-j�lius 1, a R�mai T�borban, k�zvetlen�l a t�bori konferencia el�tt. A j�v� �vi, alhambrai testv�reink �ltal rendezend� k�zgy�l�ssel kapcsolatosan Nov�k testv�r mondta el form�l�d� terveiket.

Az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�je t�bbek k�z�tt egy r�vid, kib�v�tett szerkeszt�bizotts�gi �l�st is kezdem�nyezett, melynek eredm�nye pl. a lapunkban tal�lhat� k�t �j rovat. Rem�lj�k, olvas�ink tetsz�s�t is megnyerik �s folyamatosan jelentkezhet�nk ezekkel a rovatokkal.

M�ris t�l sokat �rtam. A sz�mtalan sz�p k�p k�z�l n�h�nyat itt �s az angol oldalon is k�zl�nk, a le�rtak �s az �r�mmel v�gzett szolg�latunk illusztr�l�sak�nt.

K�sz�nj�k a sok szeretetet �s f�rads�got Palm Bay-i testv�reinknek! ___Herjeczki G�za

�rtes�t�s:
8 K�zgy�l�s 7
Sz�vets�g�nk 93. k�zgy�l�s�t a
R�mai T�borban tartjuk
2000. j�nius 30-�n eg�sz nap �s j�lius 1-�n d�lel�tt
Tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz�
a Chicag�i Gy�lekezet rendez�s�ben
Id�pont: m�jus 26-29.
Jelige: Keskeny �t - sz�les �t
J�jjetek, szeretettel v�runk!

40. Jubileumi T�bori Konferencia 2000 nyar�n

Sok-sok gondolat �s k�rd�s j�n el�m, mikor ezt a n�h�ny sort pap�rra vetem. Bizony�ra sokan, akik az els� perct�l kezdve nyomon k�vetik a R�mai T�bor �let�t, rengeteg �lm�nyt tudn�nak hirtelenj�ben is elmondani. Sz�momra az els� �lm�ny mindenk�ppen meghat�roz� a t�bori szolg�latomat n�zve. Els� kanadai �jszak�mat 1996 nyar�n a R�mai T�borban t�lt�ttem, tudatosan �rom ezt a sz�t, hiszen alv�sr�l sz� sem volt, mivel egy sz�ll�sra ker�ltem Cserepka J�nos testv�rrel. Azon az �jszak�n megismertem a t�bor t�rt�net�t, az els� percekt�l fogva. Hallottam azokat a megtapasztal�sokat, amelyeket ezen a helyen �ltek �t nagyon sokan. 1960-tol a v�s�rl�s id�pontj�t�l sok id� telt el, de e hely vonz�s�b�l semmit sem vesz�tett. A toront�i gy�lekezet testv�ris�ge most is azon f�radozik, hogy min�l otthonosabb �s a kor ig�nyeinek megfelel� legyen. Ez�ton szeretn�nk h�vni mindenkit, aki az elm�lt �vek �s �vtizedek alatt eljuthatott a t�borba, hogy j�jj�n el ezen a ny�ron �jra! Aki pedig m�g csak h�rb�l ismeri, annak �ppen ideje szem�lyesen is megismernie. Csod�latos lehet�s�g�nk lesz ezen a ny�ron is a t�boroz�sra, hiszen a konvenci� �s a t�bori konferencia egy�tt lesz megtartva.

Ennek id�pontja: J�nius 30 - J�lius 3.

Mindenkit szeretettel k�r�nk, hogy im�dkozva k�sz�lj�n ezekre az alkalmakra. R�szletes inform�ci�kat a k�vetkez� h�rad�sunkban olvashatnak az �rdekl�d�k.

A Toront�i Gy�lekezet nev�ben: Dan L�szl� lelkip�sztor

FELH�V�S

a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�ja alkalm�b�l

Bizony�ra mindannyian �rtes�lt�nk foly�iratainkb�l, hogy a Mabavit II. Erd�lyben, Nagyv�radon lesz megszervezve augusztus 11-13 k�z�tt. Az el�k�sz�leti munk�k imm�r l�zas �temben folynak. M�rcius 24-�n Nagyv�radon tan�cskoztunk ebben az �gyben a magyarorsz�gi, rom�niai �s �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gek k�pvisel�i.

K�z�sen elhat�roztuk, hogy felh�v�ssal fordulunk sz�vets�geink testv�ris�g�hez, f�lk�rve mindenkit, hogy sz�vvel-l�lekkel t�mogassa a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�t! Egy akarattal �s k�z�s er�vel v�llaljunk r�szt ennek el�k�sz�t�s�ben �s megtart�s�ban. A szervez�si munk�latok sz�pen haladnak el�re. A Nagyv�radi Sportcsarnok le van foglalva. K�t igen fontos dolgot tegy�nk meg ennek a t�rt�nelmi esem�nynek megtart�sa �s j� eredm�nye �rdek�ben.

El�sz�r, im�dkozzunk kitart�an a Vil�gtal�lkoz��rt! K�rj�k Istent, �ldja meg annak megszervez�s�t, hogy az n�p�nk lelki meg�jul�s�t, sok l�lek megment�s�t �s Isten nev�nek dics�s�g�t szolg�lja mindannyiunk �r�m�re. Az �r meghallgatja gyermekeinek k�ny�rg�s�t �s �ld�s�val v�laszol.

M�sodszor, adom�nyainkkal is t�mogassuk ezt a Millenneumi Vil�gtal�lkoz�t! Tartsunk gy�lekezetenk�nt gy�jt�seket erre a c�lra, �s juttassuk el rendeltet�si hely�re. Ezt tehetj�k Sz�vets�g�nk �ltal, �s ezt tehetik a sz�rv�nyban �l� testv�reink �s bar�taink is! Minden adom�nyra sz�ks�g van �s szeretettel fogadunk!
 
Tegy�k ezt �ldozatos szeretettel az �r�rt �s magyar n�p�nk�rt!
Az augusztusi II. Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz� rem�ny�ben,
___Kulcs�r S�ndor, eln�k

�nnepl�s Budapesten

M�rcius 19-�n Budapesten a Bencz�r utc�ban h�rmas jelleg� t�rt�nelmi esem�ny tan�i voltunk. Megnyitott�k az �j Baptista Misszi� K�zpontot, a Millenneumi T�rt�nelmi Eml�kparkot �s �tadt�k a teljesen fel�j�tott Teol�giai Akad�mia �p�let�t. Jelen volt sz�mos vend�g Eur�p�b�l �s Amerik�b�l. A sz�pen elk�sz�tett udvaron foglaltak helyet az orsz�g gy�lekezeteib�l �rkezett k�ld�ttek �s megh�vott vend�gek. Id�nk�nt havaz�s sz�nezte �nnepl�s�nket.

Az �p�let emeleti erk�lyein foglalt helyet a k�zponti �nekkar �s a f�v�sok.

Dr. Alm�si Mih�ly eln�k testv�r k�sz�nt�tte az �nnepl� gy�lekezetet �s a vend�geket. Az �p�let avat�si-�tad�si istentiszteleten jelen volt: a Color�d�i Baptista Sz�vets�g eln�ke, Dr. David Bunch, a feles�ge Ioann �s a t�bb tagb�l �ll� k�ld�tts�g, az Eur�pai Baptista Sz�vets�g f�titk�ra Dr. Theo Angelov, az Amerikai D�li Baptista Sz�vets�g k�pvisel�i, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke Dr. Simon J�zsef, az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke Kulcs�r S�ndor, a k�rp�taljai, vajdas�gi �s felvid�ki baptista testv�rek k�ld�ttei.

A Parlamentet �s a Magyar Korm�nyt Dr. Boross P�ter kor�bbi minisztereln�k �s bel�gyminiszter �s Dr. Semj�n Zsolt �llamtitk�r k�pviselte.

Lev�lben fejezte ki j�k�v�ns�g�t Dr. Orb�n Viktor minisztereln�k, Dr. Billy Kim, a Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ke, a Magyar Katolikus Egyh�z, a Reform�tus Egyh�z �s m�sok is.

Az �nnepi istentiszteletet m�rcius 26-�n mindenki l�thatta az orsz�gban, s�t a hat�ron t�l is, a magyar TV. k�zvet�t�s�ben. Valamennyi k�sz�nt�s, felsz�lal�s sz�vhezsz�l� �zenet volt magyar n�p�nk sz�m�ra.

Az �nek-zenekar m�r a kezd�skor arra buzd�tott mindannyiunkat, hogy "Kir�lly� J�zust, J�zust koron�zz�tok!" Az �nneps�g f�c�lja, a Felt�madt H�s dics��t�se, amit k�z�sen nagy lelki �t�l�ssel �nekelt�nk. Az �r csod�san cselekedett magyar n�p�nkkel az �vek hossz� sor�n. Ennek felismer�se �r�k h�l�ra k�telez kegyelmes Isten�nk ir�nt.

A T�rt�nelmi Eml�kpark m�ltunkat eleven�ti fel. R�mutat a j� alapra, el�deinkre �s b�tors�got, er�t mer�thet�nk jelen�nk Istenhez m�lt� meg�l�s�re.

A Misszi� K�zpont ezen a szil�rd alapon �llva tov�bb�thatja a Teol�giai Akad�mia �ltal, a krisztusi tan�t�s re�nk hagyott maradand� kincs�t.

Az�rt im�dkozzunk, hogy Isten Szentlelke seg�tse testv�reniket a szent szolg�latban. Felel�ss�gteljes munk�juk eredm�nyezze magyar n�p�nk lelki meg�jul�s�t, sok l�lek megment�s�t �s Megv�lt� Urunk dics�s�g�t.

Mindenkit szeretettel buzd�tok, ha Budapesten j�r keresse fel a Bencz�r utcai k�zpontot. Meggy�z�d�sem, hogy feledhetetlen �lm�nyben lesz r�sze.

***

Tan�cskoz�s Nagyv�radon

M�rcius 24-�n Nagyv�radon tan�cskoztunk - a Magyar Baptista Egyh�z eln�ke Dr. Alm�si Mih�ly, �s f�titk�ra M�sz�ros Korn�l, a Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke Dr. Simon J�zsef �s az eln�ks�g n�h�ny tagja, �s az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g eln�ke Kulcs�r S�ndor.

F�t�m�nk, a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�nak megszervez�s�vel kapcsolatos feladatok.

A MABAVIT II. szervez�bizotts�g�nak eln�ke, Gergely Istv�n besz�molt az eddigi fejlem�nyekr�l. Meg�llap�tottuk, hogy a tal�lkoz� szervez�se nagy hozz��rt�ssel, sz�pen halad. �r�mmel k�z�lhetem, hogy valamennyi k�rd�sben egyet�rtett�nk. Elhat�roztuk, hogy m�rcius v�g�n kik�ldik a v�gleges�tett jelentkez�si lapokat. Azt kell kit�lteni legr�videbb hat�rid�n bel�l �s visszak�ldeni a megadott c�mre. Ezzel a szervez�si munk�t seg�tj�k.

A Tal�lkoz� sz�nhelye a Nagyv�radi Sportcsarnok. Ezt k�z�sen �ttekintett�k �s alkalmasnak tal�ltuk. Az �p�letben 5-6000 ember is elhelyezhet�. Az id�pont augusztus 11-13. A Sportcsarnok m�r le van foglalva. A tal�lkoz� ideje gyorsan k�zeledik.

N�p�nk sz�m�ra ez t�rt�nelmi esem�ny. Mindenkit buzd�tunk, igyekezzen megragadni ezt az alkalmat �s vegyen r�szt a Vil�gtal�lkoz� valamennyi alkalm�n.

Az Ifj�s�gi Tal�lkoz� sz�m�ra a nagyv�radi Magyar Baptista Imah�z �ll rendelkez�sre. Este �s vas�rnap d�lel�tt �s d�lut�n k�z�s �sszej�veteleink lesznek a Sportcsarnokban.

Meg kell eml�tsem, hogy nagy a tal�lkoz� ir�nti lelkesed�s �s �rdekl�d�s. B�zunk abban, hogy az �r meg�ldja �s magyar baptista n�p�nk sz�m�ra feledhetetlen nyomokat hagy.

A sz�pen megtervezett �s �gyesen kivitelezett sz�nes hirdet� lapok m�r elk�sz�ltek. Magammal hoztam �s gy�lekezeteink r�sz�re elpost�ztam. A sz�rv�nyban �l� testv�reinkre is gondoltunk. Helyezz�nk azokb�l gy�lekezeteinkben j�l l�that� helyekre, hogy eml�keztessen mindenkit a fontos esem�nyre.

Legyen ez a tal�lkoz� napi imat�m�nk �s ne hagyjuk ki anyagi t�mogat�sunkb�l sem. Hissz�k, hogy meghozz�k a kell� eredm�nyt.

A jelig�nk Ef�zus 4:4/b-5 verse alapj�n �gy hangzik: "... egy rem�nys�gre kaptatok elh�v�st: egy az �r, egy a hit, egy a kereszts�g!" Eur�p�n �s Amerik�n �t Ausztr�li�ig, szerte a vil�gon hadd eml�keztesse magyar baptista n�p�nket ez a sz�r�lap, a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�j�ra, Krisztusba vetett, szent hit�nk megvall�s�ra. Hadd munk�lja ez az egys�get, szent szolg�latra val� odasz�n�st �s az egym�s�rt l�ngol� �ldozatos szeretetet.

M�r ez a gondolat �s az el�k�sz�l�s is l�lekemel� �s boldog�t�. Milyen lesz akkor maga a Vil�gtal�lkoz�?!

Im�ds�gban vil�gszerte Istenhez k�ny�rg�nk h�napokon �t, hogy gazdag �ld�s�val koron�zza meg a Millenneumi �nnepl�s�nket. Csatlakozz te is az im�dkoz�k t�bor�hoz �s tegy�l meg mindent, amit megtehetsz!

Minden�rt Isten� legyen a dics�s�g!
___Kulcs�r S�ndor, eln�k

a lap elej�re

GY�LEKEZETI H�REK

CHICAG�

Felejthetetlen lesz hossz� ideig sz�munkra febru�r utols� h�tv�g�je (25, 26, 27). Menyegz�re voltunk hivatalosak mindny�jan, a megh�vott vend�gek is sz�p sz�mban �rkeztek, k�zt�k Nov�k J�zsef alhambrai lelkip�sztor feles�g�vel �s l�ny�val. Vass Hajnal �s Troy Avery fogadtak �r�k h�s�get egym�snak Isten el�tt �s a gy�lekezet el�tt. Nem k�nny� �gy menyasszonynak lenni, hogy a sz�l�k ne legyenek melletted. Sajnos �gy volt ez esetben, mert Hajnal sz�leit Dr. Vass Gergelyt �s M�rt�t, a zilahi gy�lekezet lelkip�sztor�t, az amerikai hat�s�gok a v�zum k�relm�kkel elutas�tott�k. Gy�lekezet�nkb�l igyekezt�nk valamennyien mell�je �llni, seg�teni, t�mogatni, s�t Hajnal r�gi kaliforniai egyetem�nek tan�ra v�llalta az "�desapa" szerep�t, � vezette be a menyasszonyt. Nov�k J�zsef testv�r r�vid magyar �s angol bizonys�gtev�s�ben azt hangs�lyozta ki, hogy a fiatal p�r, k�l�n�sen Hajnal �let�ben Isten csod�latos gondoskod�sa l�that�. Att�l a perct�l, ami�ta Amerik�ba �rkezett Isten �tjai, gondvisel�se k�zzelfoghat� volt Hajnal el�tt; ez�rt felsz�l�totta Nov�k testv�r a v�leg�nyt �s a gy�lekezetet, hogy ne felejtkezz�nk el minden nap Hajnal�rt �s mint h�zast�rsak�rt h�l�t mondani, �s k�ny�r�gni Isten �ld�sai�rt �let�kben.

A menyegz�t megel�z� napon, p�nteken, est�li istentiszteletre gy�lt�nk �ssze, amikor az eml�tett Nov�k J�zsef testv�r mellett Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztort �s feles�g�t is k�sz�nthett�k k�z�tt�nk, akik Erika �s J�zsi gyermekeikhez j�ttek l�togat�ba, annak a kapcs�n, hogy megsz�letett a m�sodik gyermek�k, Zsuzsika �s a bemutat�s�t tervezt�k a sz�l�k vas�rnap.

De el�bb, hadd eml�ts�nk fel n�h�ny fontos igei �zenetet p�ntek est�r�l. A 2Tim 1:3-9 igeversek alapj�n Nov�k testv�r kifejtette azt, hogy tulajdonk�ppen itt a testv�r-testv�r k�z�tti kapcsolat van bemutatva. Mivel manaps�g ez a kapcsolat elvesztette �rt�k�t, sok esetben, a gy�lekezeti tagok fel voltunk k�rve, hogy vizsg�ljuk meg �let�nket, kapcsolatainkat, testv�ri viszonyainkat. P�l azt �rja: "sz�ntelen�l gondolok r�d," a k�rd�s pedig m�ris feltev�dik:
- mi amikor egym�sra gondolunk, mik jutnak esz�nkbe, hogyan gondolunk egym�sra?
Itt h�rom fontos dolgot tudott P�l Tim�teusr�l:
1. a k�nnyeire eml�kezett - ennek kapcs�n m�ris hallottuk: - testv�r, mikor s�rt�l utolj�ra, mikor �llt�l az �r el�tt siratva b�neidet? Mikor volt olyan testv�ri kapcsolat, hogy lelki testv�reddel egy�tt s�rj?
2. a k�pmutat�s n�lk�li hit�re eml�kezett - ez az, amit meg�l�nk, nem amit mondunk! Nem az a hit, hogy megtanuljuk a leck�t, a dogm�t, hanem, hogy mik�nt �lj�k Krisztust. Ha sz�pen pr�dik�lunk, �nekel�nk, szavalunk �s ez nem az �t�lt hitb�l fakad, akkor ez nem a k�pmutat�s n�lk�li hit, hanem ellenkez�leg.
3. az Isten kegyelmi aj�nd�kaira eml�kezett - �jj�sz�let�s�nkkor kegyelmi aj�nd�kokkal l�t el Isten Szent Szelleme. Ez eleinte pici, de naggy� n�het, ez csak �l� k�z�ss�gben t�rt�nhet. �ltal�nos k�rd�sk�nt hangzott el: - gy�lekezeteink igazi testv�ri, �l� k�r�ss�gek-e? Gerjedhetnek-e a kegyelmi aj�nd�kok benn�nk, k�z�tt�nk? Vagy tal�n az �szintes�g hi�nya megg�tolja Isten Szellem�nek munk�lkod�s�t benn�nk, k�z�tt�nk!?

Vas�rnap d�lel�tt volt Szab� J�zsi �s Erika m�sodik kisgyermek�k, Zsuzsika bemutat�sa. Kulcs�r S�ndor testv�r a New York-i lelkip�sztor �r�mteli nagyapak�nt v�gezte az igei szolg�latot a M�rk 9:19-20/a �s Zsolt 74:19/a igeversek alapj�n. A f� gondolat az �r J�zus kijelent�se alapj�n volt: "Hozz�tok �t hozz�m!"

Hallottuk, hogy nem el�g a gyermekeket Isten el� hozni csak a bemutat�skor, hanem nek�nk sz�l�knek mindig im�ban gyermekeinket az �r el� kell vinni, s�t a fizikai �letben is ezt kell tenni: az �r el�, h�z�ba kell vinn�nk gyermekeinket, el nem szalasztva egy alkalmat sem.

A vas�rnapi iskol�sok egy �nekcsokorral k�sz�nt�tt�k a boldog sz�l�ket �s a kisbab�t, majd Kulcs�r testv�rn� egy alkalmi k�ltem�nnyel szolg�lt; ezt k�vet�en h�l�t adtak a kisbab��rt �gy a sz�l�k, mint a nagysz�l�k �s a helybeli lelkip�sztor L�rinc Istv�n testv�r is.

Vas�rnap d�lut�n Nov�k J�zsef testv�r �s feles�ge Gy�rgyi egy p�rbesz�det adtak el�, "Gy�ngyszem �s Bubor�k" c�mmel. A dial�gus nyelvezete, de k�l�n�sen a t�m�ja hossz� ideig �lni fog benn�nk. Az igehirdet�sben Nov�k testv�r az 1Kor 1:26-31 �s Bir 11 r�sze alapj�n megr�z�an besz�lt az elh�vat�sunkr�l. Jefte �let�t v�ve alapul azt l�thattuk meg, hogy Istennek k�l�nleges terve van �let�nkkel, Isten megsz�l�t az esem�nyek �ltal, az � j�s�ga �ltal megt�r�sre ind�t, meg is b�z(na), hogy �let�nkkel bizonys�got tegy�nk a magyarok k�z�tt. Azok k�zz� k�ld, akik a senki f�ldj�n, a Jord�n "m�sik" fel�n �llnak, de mi sokszor ezt a kiv�laszt�st nem vessz�k komolyan, k�nyelmesekk� v�lunk, �s nemhogy m�sok k�z� menj�nk, a magunk gy�lekezeteib�l egym�s ut�n vesz�tj�k el a lelkeket! De van rem�ny, adatott m�g a ma, felaj�nlva sz�munkra a megt�r�s lehet�s�ge! Tegy�k meg az els� l�p�st, Isten kimondhatatlanul meg fog �ldani Fi�ban, J�zus Krisztusban.  ___Demeter Andr�s, Chicago

CLEVELAND

VEND�GEINK.

Dr. Szak�cs Imre �s feles�ge

Drescher Lajos testv�r aj�nlat�ra gy�lekezet�nk megh�vta vend�g�l dr. Szak�cs Imre nyugalmazott budai pr�dik�tor testv�rt �s kedves feles�g�t, akik csal�di l�togat�sra igyekeztek Kaliforni�ba. Szak�cs testv�r�k elfogadt�k a megh�v�st , �gy vend�geink lettek m�lt �v november�t�l febru�r k�zep�ig.

Sok �ld�sos igehirdet�sben, m�ly lelki tan�t�sban volt r�sz�nk. Gy�lekezet�nk tisztelte �s megszerette �ket. Csal�dl�togat�s alkalm�val sz� ker�lt az elm�lt f�l �vsz�zad viharos, neh�z korszak�r�l is. Ennek az imm�r let�nt kornak egyik k�l�n�s furcsas�g�t �rzi a budai gy�lekezet imah�z�p�t�s�nek a t�rt�nete. Ez az imah�z a legs�t�tebb, Moszkv�t kiszolg�l� kommunista tombol�s �veiben �p�lt fel, bizony�t�kul, hogy Isten �r az istenek felett!

Veszedelmes, emberileg teljesen lehetetlen pr�b�lkoz�s volt. De Isten keze l�thatatlanul munk�lkodott �s gy�zelemre vitte a benne b�z�k �gy�t. F�l�p�lt a sz�p nagy imah�z az amerikai D�li Baptista Sz�vets�g �ldozat-k�szs�g�b�l, Szak�cs tv �s gy�lekezete hit �ltal val� kezdem�nyez�se �s kitart�sa nyom�n. "Hit �ltal gy�zedelmet nyer�nk, � tapodja el ellens�geinket." H�la �rte, ennek ma tan�i vagyunk.

Gy�ri Korn�l �s feles�ge

Gy�ri Korn�l, a r�kospalotai gy�lekezet p�sztora feles�g�vel, kaliforniai �tjukat megszak�tva egy hetet id�ztek Cleveland t�rs�g�ben csal�di l�togat�s c�lj�b�l. Gy�lekezet�nk vezet�s�ge err�l el�zetesen �rtes�lve megh�vta Gy�ri testv�rt, hogy ittl�te alatt szolg�ljon a gy�lekezetben. El�sz�r m�rcius 9-�n, szerda este szolg�lt az �h�tat napt�r aznap esti t�m�j�val a B�r�k 19:1-30 alapj�n. Vas�rnap pedig mind a d�lel�tti, mind a d�lut�ni istentisztelet keret�ben sz�lta az Ig�t.

A d�lel�tti istentisztelet alkalm�val tal�lkoztunk dr. Gerzsenyi testv�rn�vel is, aki Dreschern� vend�ge volt. Szombat este dr. Fazekas testv�r�k vend�gszeretet�ben volt r�sz�k, vas�rnap d�lben pedig Drescher testv�rn� vend�gei voltak eb�dre a Ritz Carlton Hotel d�szes eb�dl�term�ben, majd a 34. emeleti teremben, ahonnan gy�ny�r� kil�t�s ny�lik v�rosunkra �s az Erie t�ra.

H�l�sak vagyunk alhambrai testv�reinknek, hogy megh�v�suk lehet�v� tette nek�nk is, hogy Gy�ri testv�r�kkel megismerkedhett�nk. H�l�sak vagyunk az �rnak, hogy �hazai pr�dik�torainknak ma m�r nem kell rettegni�k a "Moszkva" sz� hallat�ra. 1989-ben ism�t megtapaszthattuk a Biblia legmagyarabb �g�ret�t, melyet Horthy Mikl�s korm�nyz�nk s�rfelirat�ul is v�lasztott (2.Kor 4:9): "�ld�ztet�nk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem vesz�nk!"  ___Marosi B�la

ALHAMBRA, CALIFORNIA

TESTV�RI L�TOGAT�S

Gy�ri Korn�l testv�r, a R�kospalotai Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora - a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z sok �ven �t volt f�titk�ra, a Baptista Teol�giai Akad�mia tan�ra -, az alhambrai gy�lekezet megh�v�s�ra m�rcius 13-�n �rkezett meg Los Angelesbe feles�g�vel, Marik�val, aki az MBE N�bizotts�g�nak eln�ke. Testv�reinket a Santa Monica-i �s az alhambrai gy�lekezetek kis k�ld�tts�ge fogadta a rep�l�t�ren.

R�gen v�rt vend�geink Clevelandb�l �rkeztek. (l�sd a clevelandi hirad�st ugyanitt, szerk)

M�rcius 14-�n a t�rs�g magyar protest�ns lelk�szeinek tal�lkoz�j�n igemagyar�zat�ban Neh�mi�st �ll�totta el�nk p�ldak�nt, aki haz�j�t�l t�vol, n�pe neh�z helyzet�r�l �rtes�lve szolg�latra buzdult. A felindul�st�l a hasznoss�gig vezet� �t �llom�sair�l hallottunk, �s arr�l is, hogy mik�nt lehet�nk hasznosak mi magunk is az �r kez�ben, n�p�nk jav�ra.

Nemzeti �nnep�nk est�j�n, m�rcius 15-�n a Magyar K�zt�rsas�g Los Angeles-i F�konzul�tus�nak megh�v�s�ra a Radisson Hotel nagyterm�ben, az 1848-49-es szabads�gharc eml�k�re rendezett �nnepi fogad�son vehett�nk r�szt. A t�bb rangos m�v�szt is felvonultat� sz�nvonalas est�n dr. V�rhelyi Andr�s FKGP k�pvisel�, frakci�vezet�-helyettes tartott eml�kbesz�det. Az alhambrai gy�lekezet t�rsadalmi elismerts�g�t t�kr�zi az, hogy t�bb tagja is bekapcsol�dhatott a m�sorba. Nov�k J�zsef lelkip�sztorra b�zt�k a kezd� im�t, Bar�th Antal testv�r szavalta el a Nemzeti dalt �s vend�g�nkt�l, Gy�ri Korn�l testv�rt�l k�rt�k a z�r� im�ds�got.

A k�vetkez� nap est�j�n v�gre a gy�lekezet is tal�lkozhatott vend�g�nkkel, aki Ruth k�nyv�nek h�s�gre ind�t� �zenet�t t�rta a hallgat�k el�.

Az Arany J�nos Kult�r K�r - amelynek imm�r harmadik �ve gy�lekezet�nk ad otthont - 18-�n, szombaton d�lut�n tartotta meg imah�zunkban m�rciusi el�ad�-d�lut�nj�t. Ennek keret�ben mondta el Gy�ri Korn�l testv�r - a K�r vezet�j�t�l, El�d L�szl�t�l kapott felk�r�s alapj�n -, "Egyh�zak, felekezetek, szekt�k a demokratikus Magyarorsz�gon" c�mmel el�ad�s�t. A m�sik el�ad� dr. Fekszi-Horv�th M�rtha f�konzul asszony volt, aki nemzetk�zi jog�szk�nt t�bb jelent�s nemzetk�zi vall�s�gyi meg�llapod�s, szerz�d�s el�k�sz�t�s�n dolgozott a m�ltban, �s e t�ren szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgat�kkal. Az el�ad�sok ut�n a jelenl�v�k k�rd�seire v�laszoltak az el�ad�k.

M�rcius 19-�n, vas�rnap, a d�lel�tti istentiszteleten az elveszetteket keres� Megv�lt�r�l pr�dik�lt Gy�ri testv�r, majd d�lut�n, gy�lekezet�nk F�rfi K�re el�tt szolg�lt. A nap est�j�n az el�j�r�s�g gy�l�s�n k�sz�nt�tt�k kedves vend�g�nket. - Marika testv�r d�lel�tt megl�togatta a gyermekek vas�rnapi iskolai oszt�ly�t, �s �tadta a r�kospalotai vas�rnapi iskol�sok aj�nd�kait, majd d�lut�n, a N�i K�r gy�l�s�n besz�lt.

A k�vetkez� vas�rnapon, 26-�n "Dr Somogyi Imre Eml�knap"-ot tartottunk, amelyen a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet testv�ris�ge is r�szt vett lelkip�sztora, Vad�sz J�nos testv�r vezet�s�vel. Erre az alkalomra imah�zunk el�csarnok�ban ki�ll�t�st rendezt�nk Somogyi Imre hagyat�k�b�l. (Ez�ton is k�sz�nj�k fi�nak, dr Somogyi Barnab�s testv�rnek, az �jpesti gy�lekezet tagj�nak az �rt�kes ki�ll�t�si t�rgyakat!) Az ima�r�t Gy�ri M�t� lelkip�sztor testv�r vezette. (� jelenleg Kaliforni�ban folytatja teol�giai tanulm�nyait, �s tev�kenyen szolg�l - pr�dik�ci�val is - a San Bernardino-i n�pes, angol nyelv� baptista gy�lekezetben.) Az istentiszteleten Somogyi testv�r t�bb vers�t, �nekford�t�s�t hallgathattuk meg, v�g�l Gy�ri Korn�l testv�r pr�dik�lt Luk�cs 16:19-31 alapj�n. - A d�lut�ni �nneps�gen gazdag, id�zetekkel t�zdelt el�ad�st tartott testv�r�nk Somogyi testv�r �let�r�l. Sz�munkra k�l�n�sen �rdekes volt Somogyi Imre 1925-t�l 1927-ig tart� amerikai tanulm�ny-�tj�nak, �s ezen bel�l Los Angeles-i vend�gszolg�lat�nak ismertet�se. V�rosunkban ekkor k�t�ves volt csup�n a magyar baptista misszi�, amin nagyot lend�tett Somogyi testv�r evang�liz�ci�s szolg�lata. Gy�ri testv�r r�szletesen ismertette az evang�liz�ci� el�k�sz�t�s�t, lefoly�s�t, �s az akkori magyar sajt�ban publik�lt reakci�kat az evang�liz�tor szolg�latair�l.

Mindenek v�g�n meghatott volt a b�cs�v�tel. "Ha testben v�lni kell, Az m�lyen f�j nek�nk." K�sz�nj�k a Gy�ri h�zasp�rnak, hogy v�llalt�k a hossz� utat �s a szolg�latokat, de k�sz�nj�k a R�kospalotai Baptista Gy�lekezetnek is, hogy elengedt�k a lelkip�sztor-h�zasp�rt erre az �haz�t�l oly messze es� "v�gv�ri" szolg�latra!  ___Nov�k J�zsef


a lap elej�re

(1)

1855. okt�ber 14-�n, a d�lel�tti istentisztelet ut�n osztott�k ki a londoni New Park Street Chapelben Spurgeon APurit�n k�t�@-j�t. Az akkor csup�n 21 �ves szerz� ezt a bevezet�t �rta a K�t� el�:

AI am persuaded that the use of a good Catechism in all our families will be a great safeguard against the increasing errors of the times, and therefore I have compiled this little manual from the Westminster Assembly=s and Baptist Catechisms, for the use of my own church and congregation. Those who use it in their families or classes must labour to explain the sense; but the words should be carefully learned by heart, for they will be understood better as years pass.

May the Lord bless my dear friends and their families evermore, is the prayer of their loving Pastor. C.H. Spurgeon.@

A k�t� a gy�lekezet tan�t�s-anyag�nak a v�za, k�rd�sek �s ig�kkel al�t�masztott feleletek sora, k�z�rthet�en modern fogalmaz�sban. Mint Spurgeon bevezet�j�b�l is kit�nik, a k�t�-�r�snak hagyom�nyai vannak. A pr�dik�tor-�ri�s alapos munk�t v�gzett. A k�rd�sek, azok sorrendje, a hozz�juk csatolt ig�k �s a v�laszok, ez a val�ban APurit�n K�t�@ a baptista irodalom kiemelked�en fontos gy�ngyszeme lenne - ha r��bredn�nk, mint Spurgeon ezt meg is fogalmazta, hogy az egyre szaporod� k�ros hat�sok ellen v�dekezve mi is haszonnal alkalmazhatjuk ezt a nagyobb egyh�zakban bev�lt eszk�z�t a tan�t�snak.

A Purit�n K�t� 82 k�rd�st tartalmaz. Az EH k�vetkez� sz�maiban csoportos�tva k�z�lj�k a k�rd�seket �s a Spurgeon �ltal v�lasztott ig�ket. A v�laszokat nem sz�szerinti ford�t�sban, hanem az �jabb baptista hitvall�sokat is figyelembev� fogalmaztam meg. Azzal a rem�nys�ggel aj�nlom Testv�reim figyelm�be ezt a munk�t, hogy az itt k�vetkez� k�rd�seken egy�tt gondolkozva, az ig�ket egy�tt tanulm�nyozva (fontos r�sze a K�t� haszn�lat�nak az aj�nlott igehelyek felkeres�se �s tanulm�nyoz�sa!), biblikus ir�nyt vesz fel �jb�l a baptista k�zgondolkod�s. Aki el�tt m�g mindig k�ts�ges lenne, hogy ennek bizony itt az ideje, azt b�tor�tom, k�rdezzen meg a j�v� vas�rnap n�h�nyat a testv�rek k�z�l: ANeked mi az �letc�lod?@ Egy�bk�nt is javunkra lesz, ha ezekkel a k�rd�sekkel foglalkozunk az �r Napj�n...

A sorozatot egy k�l�n oldalon k�z�lj�k. Purit�n K�t� 

...

Bek�sz�nt�

Kedves olvas�m! Ez�ton szeretn�m elind�tani az Evang�liumi H�rn�k has�bjain ezt az �j rovatot, mely az "illusztr�ci�k" nevet viseli. Ha visszaeml�kez�nk azokra az igehirdet�sekre amelyeket �let�nk folyam�n hallottunk, be kell l�tni, hogy nagyon kicsi r�szben maradtak meg benn�nk. Azonban azt is meg kell l�tnunk, hogy a megfelel� helyen haszn�lt illusztr�ci� �vtizedek t�vlat�b�l is elevenen �l sz�v�nkben.

Spurgeon, akit a lelkip�sztorok fejedelme jelz�vel is illettek, rendszeresen haszn�lt igehirdet�seiben illuszt�rci�kat. Billy Graham, akit joggal tartunk az elm�lt �vtizedek legnagyobb evang�list�j�nak, szint�n sz�vesen alkalmazta az illusztr�ci�kat, melyek seg�tettek elm�ly�teni hallgat�s�g�ban az ige �zenet�t.

Mai lelkip�sztorok, alkalmi vagy rendszeres igesz�l�k is j�l teszik, ha megfelel� helyen �s m�don k�szek haszn�lni illusztr�ci�kat. A r�vid t�rt�netek hiszem, hogy tekintet�nket a helyes ir�nyba fogj�k ir�ny�tani hiszen ez nagyon fontos, mint ahogyan a k�vetkez� sorokban is l�thatjuk. ___Dan L�szl�

N�zd a napkelt�t!

Kora hajnal. K�t ember �l a vas�ti kocsi k�t egym�ssal szemben l�v� sark�ban. Az egyik ablakb�l a felkel� nap sug�rz�sa l�that�. A m�sik ablak utasa pedig csak fenyeget�en gomolyg�, s�t�t felh�ket l�t. Meg is jegyzi:
- �jra ronda napunk lesz.
- Sz� sincs r�la - mondja vid�man a m�sik, a felkel� nap sugaraiban gy�ny�rk�d� utas - n�zzen csak ki ezen az ablakon. Milyen elragad� sz�ps�ggel j�n f�l a nap.
Fontos, hogy tekints�nk a helyes ir�nyba.

Ha j� ir�nyba fordulunk, meg�rthetj�k Nagyp�ntek �s H�sv�t igazi �zenet�t. Ebben seg�tenek a k�vetkez� sorok is:

K�lv�ria meg�ll�

Dr. B. mondta el a k�vetkez�, figyelemre m�lt� illusztr�ci�t: V�rosunkban egy magas vas�t k�zlekedik. Egyik meg�ll� k�zel van a R�mai Katolikusok temet�j�hez. Ez a "K�lv�ria Temet�." Mivel abban a negyedben kev�s az �l� lak�, a temet�n�l a vonat �vekig csak k�v�natra �llt meg. A kalauz mindig besz�lt: A k�vetkez� �llom�s K�lv�ria, van lesz�ll�? Ez a k�p j� p�ld�ja az �letvonatnak. Minden �llom�sn�l meg�ll a vonat.

Meg�ll a Piac t�rn�l, az Iskola utc�n�l, az Egyetem fasorn�l, a Templom utc�n�l. Meg�ll a lak�sunk utc�j�n�l, de a K�lv�ri�n�l - ismertebb nev�n a Golgot�n�l -, csak a Te szem�lyes jelentkez�sedre �ll meg. Ez az �llom�s a zsid�knak botr�nkoz�s, a g�r�g�knek bolonds�g, de a h�v�knek �dv�ss�g.

Az �r�kk�val�s�gban folyton �ldjuk majd Istent az�rt, hogy Krisztus hajland� volt meg�llni enn�l az �llom�sn�l az�rt, hogy az el�tte l�v� �r�m helyett semmibe v�ve a gyal�zatot, a kereszten szenvedhessen. (Zsid� 12:2; Galata 5:11)

B�rcsak minden gy�lekezetben �s otthonban is megval�sulna ezen a nagyp�nteken �s h�sv�ton ez a jelenet:

�n is szeretem J�zust

Egy nagy k�pt�r egyik k�pe el�tt �reg ember �ll. A k�p a kereszten f�gg� J�zust �br�zolja. A k�p szeml�l�se k�zben nagy szeretet �rasztja el sz�v�t, s hallhalt�an mondja az ajka: "�n szeretem �t, szeretem �t." A k�pt�rban lev�k k�z�l n�h�nyan a hangra figyelnek, s l�tj�k az �regember kiperd�l� k�nnyeit. Egy teljesen ismeretlen ember a kez�t az �reg v�ll�r t�ve megsz�lal: "Testv�rem �n is szeretem �t." Azut�n egy m�sik, majd egy harmadik l�p oda. �k is megsz�lalnak: "�n is szeretem �t."
Hamarosan a h�v�k egy kis csoportja ver�dik �ssze a k�p el�tt. Ezeket az embereket a Krisztus szeretete kapcsolta �ssze - ilyen v�ratlanul. Csatlakozzunk mi is ehhez a kis csoporthoz, s mondjuk egyenk�nt, s �sszesen:
"�n is szeretem J�zust!"

Ezen az �nnepen is felvet�dik a k�rd�s, vajon hol vagyok? Ennek megv�laszol�s�ban legyen seg�ts�g�l a k�vetkez� n�h�ny sor:

A kereszt el�tt �s a kereszt ut�n

Megt�r�sem el�tt a kereszt fel� igyekeztem. Az�ta a kereszt m�r kiindul�som pontja. Azel�tt azon f�radoztam, hogy megmentve legyek, most pedig az�rt munk�lkodom, mert mentve vagyok.

* Az �r�sban haszn�l illusztr�ci�k a J�ZUSRA MUTAT� F�NYSUGARAK c. illusztr�ci�s gy�jtem�nyb�l val�k, melyet Stumpf Jen� B�la lelkip�sztor �ll�tott �ssze.

a lap elej�re


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok@aol.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.

K�ldj�n levelet a szerkeszt�nek!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4