Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2000. ÁPRILIS

FELTÁMADÁSÁNAK EREJE

AHogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét@ (Fil 3:10).

Sokszor elgondolkoztatott, hogy milyen átütő ereje lehetett annak, amikor Lázárral, a már feltámasztott Lázárral találkoztak az emberek... Egyetlen szót sem kellett szólnia, puszta megjelenésével élő bizonyítéka volt a feltámadás valóságának. Bár meghalt, feltámasztása után évekig hirdette az Isten Fiának hatalmát, aki ezt mondta magáról: `Én vagyok a feltámadás és az élet@ (Jn 11:25).

Kolossé 3:1-ben Pál apostol így szólítja meg az atyafiakat (szenteket): A...annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal.@ Ennek alapján a Lázárral kapcsolatos gondolatainkat úgy kell folytatnunk, hogy a templomokban, imaházakban manapság is feltámasztott Lázároknak kell lenniük, akik feltámadtak a Krisztussal, és akik a jelenlétükkel a feltámadás erejéről prédikálnak ebben a világban. Valójában így is van ez. Átütő ereje és hatása van mostanság is annak, ha egy pusztulóban lévő élet, egy bűn miatt a halál enyészetének köteleivel megkötözött ember, aki körül már bűzlött a romlás szaga C Krisztus által ujjá lett és új életre támadt fel. Az élet illata és a feltámadott Úr ereje árad az így megújult emberből.

Hogyan lehetséges ez? Nem lehetséges másképpen, csak a régi bűnös élet teljes halálra szánásával, feladásával és megtagadásával. Így kezdődik: mert meghaltatok (Kol 3:3), meghaltatok a bűnnek (Róma 6:11)... halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben (2Kor 4:11).

A mi óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hagy ezután ne szolgáljunk a bűnnek (Róma 6:6).

Mindennemű test szerinti erőlködést, vallásoskodást, bizakodást is hiábavalóságnak, kárnak és szemétnek kell ítélni. Korábbi igazságainkat fel kell adni. Semmi sem számít, csak a Krisztus és az Ő feltámadásának ismerete, ereje, amelynek bírására sóvárogva és a vérig harcolva kell törekedni.

Hogy találtassam Őbenne, mint akinek nincs saját igazságom (Fil 3:9). Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal 2:20).
___ Dr. Fazekas Erzsébet

Jézus él, én is vele!
Jézus él! Én is vele,
Hol van, ó, halál, hatalmad?
Jézus él! Sír éjjele
Csak új reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van, 
Ez az én bizodalmam!
 
Jézus él! Sír nem temet,
Ő országol mennyen s földön,
Megdicsőít engemet;
Hogyha pályám hűn betöltöm,
Lesz Istennél jutalmam,
Ez az én bizodalmam!
 
Jézus él! Már el nem vesz,
Aki bűnét bánja mélyen.
Az Isten kegyelme ez,
Hogy a bűnös mind megtérjen.
Krisztus én nyugodalmam,
Ez az én bizodalmam!

 

Jézus él! Ő az enyém,
Övé vagyon én egészen;
Mi sem rémít, érzem én,
Hogyha szívem tiszta lészen-
Csak Uramnak őt valljam,
Ez az én bizodalmam!
 
Jézus él! Ó, nincs kétség;
Nem szakíthat el őtőle
Sem magasság, sem mélység,
Sem szerencse, sem bűn tőre.
Ő erőm és oltalmam,
Ez az én bizodalmam!
 
Jézus él! Már a halál
Nem egyéb, mint édes álom.
Lelkem boldog helyre száll,
Mikor innen el kell válnom.
Hittel zengjed én ajkam:
Csak Jézus bizodalmam!
___F. Chr. Gellert (1715-1769)
___A Hit Hangjai, 87.

 

ÖRÖK ÉLET
Aki hisz a Fiúban, örök élete van. (Ján 3:36)

Ezt az igét akár százezer évig prédikálhatnánk s örökétig bányászhatnánk, mégsem tudnánk róla eleget beszélni. Mert itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Méghozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete l e s z, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed v a n. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet.

Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom.

De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüggnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s máris tiéd az örök élet.___Luther Márton

A KERESZT
Egy hegyen áll
Mélyen a földbe szúrva.
A felső ága
Ég felé mutat,
Két karja tárul,
Hogy magához ölelje
A bénákat,
A koldust, vakokat,
 
A gazdagot,
A szegényt,
Az erőset,
A tudóst és a
Kicsiny gyermeket,
 
Hogy a fáradtnak,
Megterheltnek szívét
Égi balzsammal,
Írral töltse meg.
Két karja tárva
Feléd is ma még!
 
Nézz fel,
Ne menj,
Ne vesd el magadtól
Nagy szeretetét.
 
Két karja tárul
Feléd ma még,
 
Ó boldog,
Boldog,
Aki megragadja
Kinyújtott kezét!
___Somogyi Gáborné
Nagypéntek
Nem tudják, mit cselekszenek
Lk 23:32-49

"Atyám," fohászkodik az Úr Jézus, de nem a maga számára könyörög, hanem most is, legnagyobb elhagyatottságában, velünk törődik: "bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". Megindokolja Jézus a kérését: Atyám, ők nem tudják, mit cselekszenek. Tényleg nem tudták, és nem tudják az emberek, mit cselekszenek Jézussal? Biztosan Jézusnak van igaza, mert nem tudják. Végzetes, sok kárt és szenvedést okozó tudatlanság.

Azt kéri az értünk szenvedő Isten Fia, ami a legfontosabb számunkra: az Atya bocsánatát, életet az atyai házban. A haza, az Istenhez térés lehetőségét. Bocsánatot nyernek mindazok, akik a századossal együtt felismerik, hogy Ő bizony Isten Fia. Akik a jobb oldali latorral együtt tesznek bizonyságot, hogy Ő ártatlan, a bűnös ember pedig méltán szenved. A lator is imádkozott hozzá, és azonnali választ kapott: "még ma velem leszel a paradicsomban."

Az Úr Jézus halála áldozatos halál. Csak az Ő szenvedése üdvösségszerző. Ezért csak neki van hatalma bűnöket megbocsátani. Csak Ő általa jutunk (vissza) az Atyához. Ő azért jött, hogy út, élet és igazság legyen. Ő az egyedüli közbenjárónk az Atyánál. Aki még nem élte át az Atya bocsánatát a Jézus Krisztusban, az nem tudja, mi a szeretet. Nincs nagyobb teher a bűntehernél. Amikor megéljük az Atya bocsánatát a Krisztusban, ez a legnagyobb ünnep az ember lelkének. Erről szól sok ének, mint ez is: "Mi tisztít meg bűnömtől? Csak a Bárány, Jézus vére! Hol gyógyulok meg ebből? Jézusomnak sebeibe'! Ó, drága ez az ár, itt jóvá lesz a kár, itt megnyugszik lelkem, a Bárány, Jézus vérében!"  ___Nagyajtai Eszter (Áhítat)


a lap elejére

ÉVKÖZI GYŰLÉS 2000

Az idén is úgy történt, mint az elmúlt években nem is egyszer: azzal az érzéssel jöttünk el Palm Bay-ből, hogy ez volt a legjobb gyűlés, amire emlékezünk. Miért? Többféle oka is lehet ennek. De nem szeretnék most szisztematikus elemzésbe, vagy prédikációba fogni. Csak felvillantok néhány szép mozzanatot, ha lehet fénykép segítségével.

Nagyszerű idővel lepett és ajándékozott meg bennünket a tanácskozásaink Ura. Egyszer-máskor élni is tudtunk a lehetőséggel, s a gyűlések sűrűjéből kiszabadulva élveztük a gyönyörű napsütést. Vendéglátóink szeretete évről évre növekszik - bár az idén olyan sokan voltunk, hogy még szállodába is jutott belőlünk.

Mind a négy istentiszteletünk az egymással és az Úrral való közösség élő alkalma volt.

Gyűléseink eredményesek voltak, jóllehet néhány Anehéz@ kérdésben is döntést kellett hoznunk.

A szervezeti szabályzat átdolgozása - a korábbi módosítások áttekintése, egységbe fogása, új formába öltése volt a legelső feladatunk. Ezt a munkát egy szűkebb bizottság végezte (Kulcsár Sándor, Kish Ernő, Herjeczki Géza, Szabó István, Drescher Lajos, Vadász János és Novák József). A nyári közgyűlésre elkészül a magyar és az angol változat is.

A Misszió Bizottság áttekintette a gyülekezetek helyzetét a lelkipásztorok és gyülekezeti képviselők beszámolója alapján. Minden gyülekezetünknek megvan a sajátos öröme és problémája is. Chicagói testvéreink különleges helyzetben vannak, hiszen a templomot, amelyet immár 10 éve bérelnek, a helyi angol gyülekezet megszűnése miatt eladják. Azért imádkozunk, sőt azon munkálkodunk, hogy ők vehessék meg az épületet. A Torontói gyülekezet pedig folytatja a Rámai Tábor fejlesztését. Erőfeszítéseik gyümölcseit nem csak ők, de a szövetségünk gyülekezetei és ifjaink is élvezni fogják majd.

Kish testvér beszámolt az Otthon eladásával kapcsolatos kérdésekről. Megnyugvással tapasztaltuk, hogy körültekintően, szakszerűen és az Úrra figyelve végzik ezt a munkát azok, akiket a közgyűlés ezzel megbízott - elsősorban is Kish Ernő testvér.

Természetesen sokat foglalkoztunk a nagyváradi nagy találkozóval, a MABAVIT II-vel, mindegyik bizottságban. Szellemi és anyagi támogatásunk mértékét is kijelöltük. A szövetség támogatásán kívül a gyülekezeteink is elküldik anyagi hozzájárulásukat e találkozóhoz; ennek lebonyolítását a szövetségi pénztáron keresztül javasoljuk. Megbíztuk az Evangéliumi Hírnök szerkesztőjét, hogy készítsen a találkozóra egy Amozgó@ kiállítást - fényképes, könnyen áttekinthető beszámolót az amerikai magyar baptista misszióról. Reméljük, hogy részt fog venni a találkozón minden lelkipásztor és sokan a gyülekezeteinkből. Tudjuk, hogy az utazással kapcsolatos kiadások jelentősek. Gyülekezeteink fontolóra vehetnék lelkipásztoruk, vagy más megbízottak anyagi támogatását, hogy utazásuk lehetővé váljon.

Az idei közgyűlés időpontját véglegesítettük: június 30-július 1, a Rámai Táborban, közvetlenül a tábori konferencia előtt. A jövő évi, alhambrai testvéreink által rendezendő közgyűléssel kapcsolatosan Novák testvér mondta el formálódó terveiket.

Az Evangéliumi Hírnök szerkesztője többek között egy rövid, kibővített szerkesztőbizottsági ülést is kezdeményezett, melynek eredménye pl. a lapunkban található két új rovat. Reméljük, olvasóink tetszését is megnyerik és folyamatosan jelentkezhetünk ezekkel a rovatokkal.

Máris túl sokat írtam. A számtalan szép kép közül néhányat itt és az angol oldalon is közlünk, a leírtak és az örömmel végzett szolgálatunk illusztrálásaként.

Köszönjük a sok szeretetet és fáradságot Palm Bay-i testvéreinknek! ___Herjeczki Géza

Értesítés:
8 Közgyűlés 7
Szövetségünk 93. közgyűlését a
Rámai Táborban tartjuk
2000. június 30-án egész nap és július 1-én délelőtt
Tavaszi Ifjúsági Találkozó
a Chicagói Gyülekezet rendezésében
Időpont: május 26-29.
Jelige: Keskeny út - széles út
Jöjjetek, szeretettel várunk!

40. Jubileumi Tábori Konferencia 2000 nyarán

Sok-sok gondolat és kérdés jön elém, mikor ezt a néhány sort papírra vetem. Bizonyára sokan, akik az első perctől kezdve nyomon követik a Rámai Tábor életét, rengeteg élményt tudnának hirtelenjében is elmondani. Számomra az első élmény mindenképpen meghatározó a tábori szolgálatomat nézve. Első kanadai éjszakámat 1996 nyarán a Rámai Táborban töltöttem, tudatosan írom ezt a szót, hiszen alvásról szó sem volt, mivel egy szállásra kerültem Cserepka János testvérrel. Azon az éjszakán megismertem a tábor történetét, az első percektől fogva. Hallottam azokat a megtapasztalásokat, amelyeket ezen a helyen éltek át nagyon sokan. 1960-tol a vásárlás időpontjától sok idő telt el, de e hely vonzásából semmit sem veszített. A torontói gyülekezet testvérisége most is azon fáradozik, hogy minél otthonosabb és a kor igényeinek megfelelő legyen. Ezúton szeretnénk hívni mindenkit, aki az elmúlt évek és évtizedek alatt eljuthatott a táborba, hogy jöjjön el ezen a nyáron újra! Aki pedig még csak hírből ismeri, annak éppen ideje személyesen is megismernie. Csodálatos lehetőségünk lesz ezen a nyáron is a táborozásra, hiszen a konvenció és a tábori konferencia együtt lesz megtartva.

Ennek időpontja: Június 30 - Július 3.

Mindenkit szeretettel kérünk, hogy imádkozva készüljön ezekre az alkalmakra. Részletes információkat a következő híradásunkban olvashatnak az érdeklődők.

A Torontói Gyülekezet nevében: Dan László lelkipásztor

FELHÍVÁS

a Magyar Baptisták II. Világtalálkozója alkalmából

Bizonyára mindannyian értesültünk folyóiratainkból, hogy a Mabavit II. Erdélyben, Nagyváradon lesz megszervezve augusztus 11-13 között. Az előkészületi munkák immár lázas ütemben folynak. Március 24-én Nagyváradon tanácskoztunk ebben az ügyben a magyarországi, romániai és Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetségek képviselői.

Közösen elhatároztuk, hogy felhívással fordulunk szövetségeink testvériségéhez, fölkérve mindenkit, hogy szívvel-lélekkel támogassa a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóját! Egy akarattal és közös erővel vállaljunk részt ennek előkészítésében és megtartásában. A szervezési munkálatok szépen haladnak előre. A Nagyváradi Sportcsarnok le van foglalva. Két igen fontos dolgot tegyünk meg ennek a történelmi eseménynek megtartása és jó eredménye érdekében.

Először, imádkozzunk kitartóan a Világtalálkozóért! Kérjük Istent, áldja meg annak megszervezését, hogy az népünk lelki megújulását, sok lélek megmentését és Isten nevének dicsőségét szolgálja mindannyiunk örömére. Az Úr meghallgatja gyermekeinek könyörgését és áldásával válaszol.

Másodszor, adományainkkal is támogassuk ezt a Millenneumi Világtalálkozót! Tartsunk gyülekezetenként gyűjtéseket erre a célra, és juttassuk el rendeltetési helyére. Ezt tehetjük Szövetségünk által, és ezt tehetik a szórványban élő testvéreink és barátaink is! Minden adományra szükség van és szeretettel fogadunk!
 
Tegyük ezt áldozatos szeretettel az Úrért és magyar népünkért!
Az augusztusi II. Magyar Baptista Világtalálkozó reményében,
___Kulcsár Sándor, elnök

Ünneplés Budapesten

Március 19-én Budapesten a Benczúr utcában hármas jellegű történelmi esemény tanúi voltunk. Megnyitották az új Baptista Misszió Központot, a Millenneumi Történelmi Emlékparkot és átadták a teljesen felújított Teológiai Akadémia épületét. Jelen volt számos vendég Európából és Amerikából. A szépen elkészített udvaron foglaltak helyet az ország gyülekezeteiből érkezett küldöttek és meghívott vendégek. Időnként havazás színezte ünneplésünket.

Az épület emeleti erkélyein foglalt helyet a központi énekkar és a fúvósok.

Dr. Almási Mihály elnök testvér köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és a vendégeket. Az épület avatási-átadási istentiszteleten jelen volt: a Colorádói Baptista Szövetség elnöke, Dr. David Bunch, a felesége Ioann és a több tagból álló küldöttség, az Európai Baptista Szövetség főtitkára Dr. Theo Angelov, az Amerikai Déli Baptista Szövetség képviselői, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke Dr. Simon József, az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke Kulcsár Sándor, a kárpátaljai, vajdasági és felvidéki baptista testvérek küldöttei.

A Parlamentet és a Magyar Kormányt Dr. Boross Péter korábbi miniszterelnök és belügyminiszter és Dr. Semjén Zsolt államtitkár képviselte.

Levélben fejezte ki jókívánságát Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Dr. Billy Kim, a Baptista Világszövetség elnöke, a Magyar Katolikus Egyház, a Református Egyház és mások is.

Az ünnepi istentiszteletet március 26-án mindenki láthatta az országban, sőt a határon túl is, a magyar TV. közvetítésében. Valamennyi köszöntés, felszólalás szívhezszóló üzenet volt magyar népünk számára.

Az ének-zenekar már a kezdéskor arra buzdított mindannyiunkat, hogy "Királlyá Jézust, Jézust koronázzátok!" Az ünnepség főcélja, a Feltámadt Hős dicsőítése, amit közösen nagy lelki átéléssel énekeltünk. Az Úr csodásan cselekedett magyar népünkkel az évek hosszú során. Ennek felismerése örök hálára kötelez kegyelmes Istenünk iránt.

A Történelmi Emlékpark múltunkat eleveníti fel. Rámutat a jó alapra, elődeinkre és bátorságot, erőt meríthetünk jelenünk Istenhez méltó megélésére.

A Misszió Központ ezen a szilárd alapon állva továbbíthatja a Teológiai Akadémia által, a krisztusi tanítás reánk hagyott maradandó kincsét.

Azért imádkozzunk, hogy Isten Szentlelke segítse testvéreniket a szent szolgálatban. Felelősségteljes munkájuk eredményezze magyar népünk lelki megújulását, sok lélek megmentését és Megváltó Urunk dicsőségét.

Mindenkit szeretettel buzdítok, ha Budapesten jár keresse fel a Benczúr utcai központot. Meggyőződésem, hogy feledhetetlen élményben lesz része.

***

Tanácskozás Nagyváradon

Március 24-én Nagyváradon tanácskoztunk - a Magyar Baptista Egyház elnöke Dr. Almási Mihály, és főtitkára Mészáros Kornél, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke Dr. Simon József és az elnökség néhány tagja, és az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke Kulcsár Sándor.

Főtémánk, a Magyar Baptisták II. Világtalálkozójának megszervezésével kapcsolatos feladatok.

A MABAVIT II. szervezőbizottságának elnöke, Gergely István beszámolt az eddigi fejleményekről. Megállapítottuk, hogy a találkozó szervezése nagy hozzáértéssel, szépen halad. Örömmel közölhetem, hogy valamennyi kérdésben egyetértettünk. Elhatároztuk, hogy március végén kiküldik a véglegesített jelentkezési lapokat. Azt kell kitölteni legrövidebb határidőn belül és visszaküldeni a megadott címre. Ezzel a szervezési munkát segítjük.

A Találkozó színhelye a Nagyváradi Sportcsarnok. Ezt közösen áttekintettük és alkalmasnak találtuk. Az épületben 5-6000 ember is elhelyezhető. Az időpont augusztus 11-13. A Sportcsarnok már le van foglalva. A találkozó ideje gyorsan közeledik.

Népünk számára ez történelmi esemény. Mindenkit buzdítunk, igyekezzen megragadni ezt az alkalmat és vegyen részt a Világtalálkozó valamennyi alkalmán.

Az Ifjúsági Találkozó számára a nagyváradi Magyar Baptista Imaház áll rendelkezésre. Este és vasárnap délelőtt és délután közös összejöveteleink lesznek a Sportcsarnokban.

Meg kell említsem, hogy nagy a találkozó iránti lelkesedés és érdeklődés. Bízunk abban, hogy az Úr megáldja és magyar baptista népünk számára feledhetetlen nyomokat hagy.

A szépen megtervezett és ügyesen kivitelezett színes hirdető lapok már elkészültek. Magammal hoztam és gyülekezeteink részére elpostáztam. A szórványban élő testvéreinkre is gondoltunk. Helyezzünk azokból gyülekezeteinkben jól látható helyekre, hogy emlékeztessen mindenkit a fontos eseményre.

Legyen ez a találkozó napi imatémánk és ne hagyjuk ki anyagi támogatásunkból sem. Hisszük, hogy meghozzák a kellő eredményt.

A jeligénk Efézus 4:4/b-5 verse alapján így hangzik: "... egy reménységre kaptatok elhívást: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség!" Európán és Amerikán át Ausztráliáig, szerte a világon hadd emlékeztesse magyar baptista népünket ez a szórólap, a Magyar Baptisták II. Világtalálkozójára, Krisztusba vetett, szent hitünk megvallására. Hadd munkálja ez az egységet, szent szolgálatra való odaszánást és az egymásért lángoló áldozatos szeretetet.

Már ez a gondolat és az előkészülés is lélekemelő és boldogító. Milyen lesz akkor maga a Világtalálkozó?!

Imádságban világszerte Istenhez könyörgünk hónapokon át, hogy gazdag áldásával koronázza meg a Millenneumi ünneplésünket. Csatlakozz te is az imádkozók táborához és tegyél meg mindent, amit megtehetsz!

Mindenért Istené legyen a dicsőség!
___Kulcsár Sándor, elnök

a lap elejére

GYÜLEKEZETI HÍREK

CHICAGÓ

Felejthetetlen lesz hosszú ideig számunkra február utolsó hétvégéje (25, 26, 27). Menyegzőre voltunk hivatalosak mindnyájan, a meghívott vendégek is szép számban érkeztek, köztük Novák József alhambrai lelkipásztor feleségével és lányával. Vass Hajnal és Troy Avery fogadtak örök hűséget egymásnak Isten előtt és a gyülekezet előtt. Nem könnyű úgy menyasszonynak lenni, hogy a szülők ne legyenek melletted. Sajnos így volt ez esetben, mert Hajnal szüleit Dr. Vass Gergelyt és Mártát, a zilahi gyülekezet lelkipásztorát, az amerikai hatóságok a vízum kérelmükkel elutasították. Gyülekezetünkből igyekeztünk valamennyien melléje állni, segíteni, támogatni, sőt Hajnal régi kaliforniai egyetemének tanára vállalta az "édesapa" szerepét, ő vezette be a menyasszonyt. Novák József testvér rövid magyar és angol bizonyságtevésében azt hangsúlyozta ki, hogy a fiatal pár, különösen Hajnal életében Isten csodálatos gondoskodása látható. Attól a perctől, amióta Amerikába érkezett Isten útjai, gondviselése kézzelfogható volt Hajnal előtt; ezért felszólította Novák testvér a vőlegényt és a gyülekezetet, hogy ne felejtkezzünk el minden nap Hajnalért és mint házastársakért hálát mondani, és könyörögni Isten áldásaiért életükben.

A menyegzőt megelőző napon, pénteken, estéli istentiszteletre gyűltünk össze, amikor az említett Novák József testvér mellett Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztort és feleségét is köszönthettük közöttünk, akik Erika és Józsi gyermekeikhez jöttek látogatóba, annak a kapcsán, hogy megszületett a második gyermekük, Zsuzsika és a bemutatását tervezték a szülők vasárnap.

De előbb, hadd említsünk fel néhány fontos igei üzenetet péntek estéről. A 2Tim 1:3-9 igeversek alapján Novák testvér kifejtette azt, hogy tulajdonképpen itt a testvér-testvér közötti kapcsolat van bemutatva. Mivel manapság ez a kapcsolat elvesztette értékét, sok esetben, a gyülekezeti tagok fel voltunk kérve, hogy vizsgáljuk meg életünket, kapcsolatainkat, testvéri viszonyainkat. Pál azt írja: "szüntelenül gondolok rád," a kérdés pedig máris feltevődik:
- mi amikor egymásra gondolunk, mik jutnak eszünkbe, hogyan gondolunk egymásra?
Itt három fontos dolgot tudott Pál Timóteusról:
1. a könnyeire emlékezett - ennek kapcsán máris hallottuk: - testvér, mikor sírtál utoljára, mikor álltál az Úr előtt siratva bűneidet? Mikor volt olyan testvéri kapcsolat, hogy lelki testvéreddel együtt sírj?
2. a képmutatás nélküli hitére emlékezett - ez az, amit megélünk, nem amit mondunk! Nem az a hit, hogy megtanuljuk a leckét, a dogmát, hanem, hogy miként éljük Krisztust. Ha szépen prédikálunk, énekelünk, szavalunk és ez nem az átélt hitből fakad, akkor ez nem a képmutatás nélküli hit, hanem ellenkezőleg.
3. az Isten kegyelmi ajándékaira emlékezett - Újjászületésünkkor kegyelmi ajándékokkal lát el Isten Szent Szelleme. Ez eleinte pici, de naggyá nőhet, ez csak élő közösségben történhet. Általános kérdésként hangzott el: - gyülekezeteink igazi testvéri, élő körösségek-e? Gerjedhetnek-e a kegyelmi ajándékok bennünk, közöttünk? Vagy talán az őszinteség hiánya meggátolja Isten Szellemének munkálkodását bennünk, közöttünk!?

Vasárnap délelőtt volt Szabó Józsi és Erika második kisgyermekük, Zsuzsika bemutatása. Kulcsár Sándor testvér a New York-i lelkipásztor örömteli nagyapaként végezte az igei szolgálatot a Márk 9:19-20/a és Zsolt 74:19/a igeversek alapján. A fő gondolat az Úr Jézus kijelentése alapján volt: "Hozzátok őt hozzám!"

Hallottuk, hogy nem elég a gyermekeket Isten elé hozni csak a bemutatáskor, hanem nekünk szülőknek mindig imában gyermekeinket az Úr elé kell vinni, sőt a fizikai életben is ezt kell tenni: az Úr elé, házába kell vinnünk gyermekeinket, el nem szalasztva egy alkalmat sem.

A vasárnapi iskolások egy énekcsokorral köszöntötték a boldog szülőket és a kisbabát, majd Kulcsár testvérnő egy alkalmi költeménnyel szolgált; ezt követően hálát adtak a kisbabáért úgy a szülők, mint a nagyszülők és a helybeli lelkipásztor Lőrinc István testvér is.

Vasárnap délután Novák József testvér és felesége Györgyi egy párbeszédet adtak elő, "Gyöngyszem és Buborék" címmel. A dialógus nyelvezete, de különösen a témája hosszú ideig élni fog bennünk. Az igehirdetésben Novák testvér az 1Kor 1:26-31 és Bir 11 része alapján megrázóan beszélt az elhívatásunkról. Jefte életét véve alapul azt láthattuk meg, hogy Istennek különleges terve van életünkkel, Isten megszólít az események által, az Ő jósága által megtérésre indít, meg is bíz(na), hogy életünkkel bizonyságot tegyünk a magyarok között. Azok közzé küld, akik a senki földjén, a Jordán "másik" felén állnak, de mi sokszor ezt a kiválasztást nem vesszük komolyan, kényelmesekké válunk, és nemhogy mások közé menjünk, a magunk gyülekezeteiből egymás után veszítjük el a lelkeket! De van remény, adatott még a ma, felajánlva számunkra a megtérés lehetősége! Tegyük meg az első lépést, Isten kimondhatatlanul meg fog áldani Fiában, Jézus Krisztusban.  ___Demeter András, Chicago

CLEVELAND

VENDÉGEINK.

Dr. Szakács Imre és felesége

Drescher Lajos testvér ajánlatára gyülekezetünk meghívta vendégül dr. Szakács Imre nyugalmazott budai prédikátor testvért és kedves feleségét, akik családi látogatásra igyekeztek Kaliforniába. Szakács testvérék elfogadták a meghívást , így vendégeink lettek múlt év novemberétől február közepéig.

Sok áldásos igehirdetésben, mély lelki tanításban volt részünk. Gyülekezetünk tisztelte és megszerette őket. Családlátogatás alkalmával szó került az elmúlt fél évszázad viharos, nehéz korszakáról is. Ennek az immár letűnt kornak egyik különös furcsaságát őrzi a budai gyülekezet imaházépítésének a története. Ez az imaház a legsötétebb, Moszkvát kiszolgáló kommunista tombolás éveiben épült fel, bizonyítékul, hogy Isten Úr az istenek felett!

Veszedelmes, emberileg teljesen lehetetlen próbálkozás volt. De Isten keze láthatatlanul munkálkodott és győzelemre vitte a benne bízók ügyét. Fölépült a szép nagy imaház az amerikai Déli Baptista Szövetség áldozat-készségéből, Szakács tv és gyülekezete hit által való kezdeményezése és kitartása nyomán. "Hit által győzedelmet nyerünk, Ő tapodja el ellenségeinket." Hála érte, ennek ma tanúi vagyunk.

Győri Kornél és felesége

Győri Kornél, a rákospalotai gyülekezet pásztora feleségével, kaliforniai útjukat megszakítva egy hetet időztek Cleveland térségében családi látogatás céljából. Gyülekezetünk vezetősége erről előzetesen értesülve meghívta Győri testvért, hogy ittléte alatt szolgáljon a gyülekezetben. Először március 9-én, szerda este szolgált az Áhítat naptár aznap esti témájával a Bírák 19:1-30 alapján. Vasárnap pedig mind a délelőtti, mind a délutáni istentisztelet keretében szólta az Igét.

A délelőtti istentisztelet alkalmával találkoztunk dr. Gerzsenyi testvérnővel is, aki Drescherné vendége volt. Szombat este dr. Fazekas testvérék vendégszeretetében volt részük, vasárnap délben pedig Drescher testvérnő vendégei voltak ebédre a Ritz Carlton Hotel díszes ebédlőtermében, majd a 34. emeleti teremben, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik városunkra és az Erie tóra.

Hálásak vagyunk alhambrai testvéreinknek, hogy meghívásuk lehetővé tette nekünk is, hogy Győri testvérékkel megismerkedhettünk. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy óhazai prédikátorainknak ma már nem kell rettegniük a "Moszkva" szó hallatára. 1989-ben ismét megtapaszthattuk a Biblia legmagyarabb ígéretét, melyet Horthy Miklós kormányzónk sírfeliratául is választott (2.Kor 4:9): "Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk!"  ___Marosi Béla

ALHAMBRA, CALIFORNIA

TESTVÉRI LÁTOGATÁS

Győri Kornél testvér, a Rákospalotai Baptista Gyülekezet lelkipásztora - a Magyarországi Baptista Egyház sok éven át volt főtitkára, a Baptista Teológiai Akadémia tanára -, az alhambrai gyülekezet meghívására március 13-án érkezett meg Los Angelesbe feleségével, Marikával, aki az MBE Nőbizottságának elnöke. Testvéreinket a Santa Monica-i és az alhambrai gyülekezetek kis küldöttsége fogadta a repülőtéren.

Régen várt vendégeink Clevelandból érkeztek. (lásd a clevelandi hiradást ugyanitt, szerk)

Március 14-én a térség magyar protestáns lelkészeinek találkozóján igemagyarázatában Nehémiást állította elénk példaként, aki hazájától távol, népe nehéz helyzetéről értesülve szolgálatra buzdult. A felindulástól a hasznosságig vezető út állomásairól hallottunk, és arról is, hogy miként lehetünk hasznosak mi magunk is az Úr kezében, népünk javára.

Nemzeti ünnepünk estéjén, március 15-én a Magyar Köztársaság Los Angeles-i Főkonzulátusának meghívására a Radisson Hotel nagytermében, az 1848-49-es szabadságharc emlékére rendezett ünnepi fogadáson vehettünk részt. A több rangos művészt is felvonultató színvonalas estén dr. Várhelyi András FKGP képviselő, frakcióvezető-helyettes tartott emlékbeszédet. Az alhambrai gyülekezet társadalmi elismertségét tükrözi az, hogy több tagja is bekapcsolódhatott a műsorba. Novák József lelkipásztorra bízták a kezdő imát, Baráth Antal testvér szavalta el a Nemzeti dalt és vendégünktől, Győri Kornél testvértől kérték a záró imádságot.

A következő nap estéjén végre a gyülekezet is találkozhatott vendégünkkel, aki Ruth könyvének hűségre indító üzenetét tárta a hallgatók elé.

Az Arany János Kultúr Kör - amelynek immár harmadik éve gyülekezetünk ad otthont - 18-án, szombaton délután tartotta meg imaházunkban márciusi előadó-délutánját. Ennek keretében mondta el Győri Kornél testvér - a Kör vezetőjétől, Előd Lászlótól kapott felkérés alapján -, "Egyházak, felekezetek, szekták a demokratikus Magyarországon" címmel előadását. A másik előadó dr. Fekszi-Horváth Mártha főkonzul asszony volt, aki nemzetközi jogászként több jelentős nemzetközi vallásügyi megállapodás, szerződés előkészítésén dolgozott a múltban, és e téren szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Az előadások után a jelenlévők kérdéseire válaszoltak az előadók.

Március 19-én, vasárnap, a délelőtti istentiszteleten az elveszetteket kereső Megváltóról prédikált Győri testvér, majd délután, gyülekezetünk Férfi Köre előtt szolgált. A nap estéjén az előjáróság gyűlésén köszöntöttük kedves vendégünket. - Marika testvér délelőtt meglátogatta a gyermekek vasárnapi iskolai osztályát, és átadta a rákospalotai vasárnapi iskolások ajándékait, majd délután, a Női Kör gyűlésén beszélt.

A következő vasárnapon, 26-án "Dr Somogyi Imre Emléknap"-ot tartottunk, amelyen a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gyülekezet testvérisége is részt vett lelkipásztora, Vadász János testvér vezetésével. Erre az alkalomra imaházunk előcsarnokában kiállítást rendeztünk Somogyi Imre hagyatékából. (Ezúton is köszönjük fiának, dr Somogyi Barnabás testvérnek, az újpesti gyülekezet tagjának az értékes kiállítási tárgyakat!) Az imaórát Győri Máté lelkipásztor testvér vezette. (Ő jelenleg Kaliforniában folytatja teológiai tanulmányait, és tevékenyen szolgál - prédikációval is - a San Bernardino-i népes, angol nyelvű baptista gyülekezetben.) Az istentiszteleten Somogyi testvér több versét, énekfordítását hallgathattuk meg, végül Győri Kornél testvér prédikált Lukács 16:19-31 alapján. - A délutáni ünnepségen gazdag, idézetekkel tűzdelt előadást tartott testvérünk Somogyi testvér életéről. Számunkra különösen érdekes volt Somogyi Imre 1925-től 1927-ig tartó amerikai tanulmány-útjának, és ezen belül Los Angeles-i vendégszolgálatának ismertetése. Városunkban ekkor kétéves volt csupán a magyar baptista misszió, amin nagyot lendített Somogyi testvér evangélizációs szolgálata. Győri testvér részletesen ismertette az evangélizáció előkészítését, lefolyását, és az akkori magyar sajtóban publikált reakciókat az evangélizátor szolgálatairól.

Mindenek végén meghatott volt a búcsúvétel. "Ha testben válni kell, Az mélyen fáj nekünk." Köszönjük a Győri házaspárnak, hogy vállalták a hosszú utat és a szolgálatokat, de köszönjük a Rákospalotai Baptista Gyülekezetnek is, hogy elengedték a lelkipásztor-házaspárt erre az óhazától oly messze eső "végvári" szolgálatra!  ___Novák József


a lap elejére

(1)

1855. október 14-én, a délelôtti istentisztelet után osztották ki a londoni New Park Street Chapelben Spurgeon APuritán káté@-ját. Az akkor csupán 21 éves szerzô ezt a bevezetôt írta a Káté elé:

AI am persuaded that the use of a good Catechism in all our families will be a great safeguard against the increasing errors of the times, and therefore I have compiled this little manual from the Westminster Assembly=s and Baptist Catechisms, for the use of my own church and congregation. Those who use it in their families or classes must labour to explain the sense; but the words should be carefully learned by heart, for they will be understood better as years pass.

May the Lord bless my dear friends and their families evermore, is the prayer of their loving Pastor. C.H. Spurgeon.@

A káté a gyülekezet tanítás-anyagának a váza, kérdések és igékkel alátámasztott feleletek sora, közérthetôen modern fogalmazásban. Mint Spurgeon bevezetôjébôl is kitűnik, a káté-írásnak hagyományai vannak. A prédikátor-óriás alapos munkát végzett. A kérdések, azok sorrendje, a hozzájuk csatolt igék és a válaszok, ez a valóban APuritán Káté@ a baptista irodalom kiemelkedôen fontos gyöngyszeme lenne - ha ráébrednénk, mint Spurgeon ezt meg is fogalmazta, hogy az egyre szaporodó káros hatások ellen védekezve mi is haszonnal alkalmazhatjuk ezt a nagyobb egyházakban bevált eszközét a tanításnak.

A Puritán Káté 82 kérdést tartalmaz. Az EH következô számaiban csoportosítva közöljük a kérdéseket és a Spurgeon által választott igéket. A válaszokat nem szószerinti fordításban, hanem az újabb baptista hitvallásokat is figyelembevé fogalmaztam meg. Azzal a reménységgel ajánlom Testvéreim figyelmébe ezt a munkát, hogy az itt következô kérdéseken együtt gondolkozva, az igéket együtt tanulmányozva (fontos része a Káté használatának az ajánlott igehelyek felkeresése és tanulmányozása!), biblikus irányt vesz fel újból a baptista közgondolkodás. Aki elôtt még mindig kétséges lenne, hogy ennek bizony itt az ideje, azt bátorítom, kérdezzen meg a jövô vasárnap néhányat a testvérek közül: ANeked mi az életcélod?@ Egyébként is javunkra lesz, ha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az Úr Napján...

A sorozatot egy külön oldalon közöljük. Puritán Káté 

...

Beköszöntő

Kedves olvasóm! Ezúton szeretném elindítani az Evangéliumi Hírnök hasábjain ezt az új rovatot, mely az "illusztrációk" nevet viseli. Ha visszaemlékezünk azokra az igehirdetésekre amelyeket életünk folyamán hallottunk, be kell látni, hogy nagyon kicsi részben maradtak meg bennünk. Azonban azt is meg kell látnunk, hogy a megfelelő helyen használt illusztráció évtizedek távlatából is elevenen él szívünkben.

Spurgeon, akit a lelkipásztorok fejedelme jelzővel is illettek, rendszeresen használt igehirdetéseiben illusztárciókat. Billy Graham, akit joggal tartunk az elmúlt évtizedek legnagyobb evangélistájának, szintén szívesen alkalmazta az illusztrációkat, melyek segítettek elmélyíteni hallgatóságában az ige üzenetét.

Mai lelkipásztorok, alkalmi vagy rendszeres igeszólók is jól teszik, ha megfelelő helyen és módon készek használni illusztrációkat. A rövid történetek hiszem, hogy tekintetünket a helyes irányba fogják irányítani hiszen ez nagyon fontos, mint ahogyan a következő sorokban is láthatjuk. ___Dan László

Nézd a napkeltét!

Kora hajnal. Két ember ül a vasúti kocsi két egymással szemben lévő sarkában. Az egyik ablakból a felkelő nap sugárzása látható. A másik ablak utasa pedig csak fenyegetően gomolygó, sötét felhőket lát. Meg is jegyzi:
- Újra ronda napunk lesz.
- Szó sincs róla - mondja vidáman a másik, a felkelő nap sugaraiban gyönyörködő utas - nézzen csak ki ezen az ablakon. Milyen elragadó szépséggel jön föl a nap.
Fontos, hogy tekintsünk a helyes irányba.

Ha jó irányba fordulunk, megérthetjük Nagypéntek és Húsvét igazi üzenetét. Ebben segítenek a következő sorok is:

Kálvária megálló

Dr. B. mondta el a következő, figyelemre méltó illusztrációt: Városunkban egy magas vasút közlekedik. Egyik megálló közel van a Római Katolikusok temetőjéhez. Ez a "Kálvária Temető." Mivel abban a negyedben kevés az élő lakó, a temetőnél a vonat évekig csak kívánatra állt meg. A kalauz mindig beszólt: A következő állomás Kálvária, van leszálló? Ez a kép jó példája az életvonatnak. Minden állomásnál megáll a vonat.

Megáll a Piac térnél, az Iskola utcánál, az Egyetem fasornál, a Templom utcánál. Megáll a lakásunk utcájánál, de a Kálváriánál - ismertebb nevén a Golgotánál -, csak a Te személyes jelentkezésedre áll meg. Ez az állomás a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, de a hívőknek üdvösség.

Az örökkévalóságban folyton áldjuk majd Istent azért, hogy Krisztus hajlandó volt megállni ennél az állomásnál azért, hogy az előtte lévő öröm helyett semmibe véve a gyalázatot, a kereszten szenvedhessen. (Zsidó 12:2; Galata 5:11)

Bárcsak minden gyülekezetben és otthonban is megvalósulna ezen a nagypénteken és húsvéton ez a jelenet:

Én is szeretem Jézust

Egy nagy képtár egyik képe előtt öreg ember áll. A kép a kereszten függő Jézust ábrázolja. A kép szemlélése közben nagy szeretet árasztja el szívét, s hallhaltóan mondja az ajka: "Én szeretem Őt, szeretem Őt." A képtárban levők közül néhányan a hangra figyelnek, s látják az öregember kiperdülő könnyeit. Egy teljesen ismeretlen ember a kezét az öreg vállár téve megszólal: "Testvérem én is szeretem Őt." Azután egy másik, majd egy harmadik lép oda. Ők is megszólalnak: "Én is szeretem Őt."
Hamarosan a hívők egy kis csoportja verődik össze a kép előtt. Ezeket az embereket a Krisztus szeretete kapcsolta össze - ilyen váratlanul. Csatlakozzunk mi is ehhez a kis csoporthoz, s mondjuk egyenként, s összesen:
"Én is szeretem Jézust!"

Ezen az ünnepen is felvetődik a kérdés, vajon hol vagyok? Ennek megválaszolásában legyen segítségül a következő néhány sor:

A kereszt előtt és a kereszt után

Megtérésem előtt a kereszt felé igyekeztem. Azóta a kereszt már kiindulásom pontja. Azelőtt azon fáradoztam, hogy megmentve legyek, most pedig azért munkálkodom, mert mentve vagyok.

* Az írásban használ illusztrációk a JÉZUSRA MUTATÓ FÉNYSUGARAK c. illusztrációs gyűjteményből valók, melyet Stumpf Jenő Béla lelkipásztor állított össze.

a lap elejére


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok@aol.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.

Küldjön levelet a szerkesztőnek!

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4