Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. M�RCIUS

Rev. Barton A. Brown:

HA F�LEK IS, BENNED B�ZOM

Napjainkban sokan rem�nytelennek l�tj�k a j�v�t. M�g a fiatalok k�z�tt is akad ilyen. Pedig az ifjak lelkesek �s gondtalanok szoktak lenni.

Az�rt rem�nytelenek sokan, mert f�lnek. F�lnek a holnapt�l, az �remelked�sekt�l, a bizonytalans�gt�l, a munkan�lk�lis�gt�l, stb. S �gy �rzik, hogy nincs seg�ts�g.

Egy alkalommal D�vid, a zsolt�r�r�, elmenek�lt Saul kir�ly bossz�ja el�l. De a filiszteusok k�z� ment, akik meg szint�n gy�l�lt�k, mert egyszer leverte �ket. Mikor �szrevette, hogy felismert�k �s bajban van k�zt�k, "F�LNI KEZDETT NAGYON ... �s f�lkegyelm�nek tettette mag�t el�tt�k." Erre tov�bbengedt�k; olvassuk az 1S�m 21:11-16-ban. (�j ford.) Azt�n � ennek az �lm�nynek �s csod�latos megmenek�l�s�nek hat�s�ra meg�rta az 56-ik Zsolt�rt.

Ebben a Zsolt�rban �rta, hogy legnagyobb f�lelmei k�z�tt sem vesztette el rem�ny�t, mert Istenben b�zott.

Mikor f�lek is, benned b�zom!
Istenben, akinek ig�j�t dics�rem.
Istenben b�zom, nem f�lek,
ember mit �rthat nekem? (Zsolt 56:4-5, �j ford.) - olvassuk.

Magam is voltam m�r olyan helyzetben, amikor minden rem�nytelennek t�nt el�ttem. Azt hittem, hogy mindennek v�ge van. Rettegtem. Nem gondoltam, hogy Isten meg tud szabad�tani s ennek k�vetkezt�ben a rem�nytelens�g �s a vele j�r� depresszi� k�s�rtett. De az is el�fordult velem, hogy borzalmas k�r�lm�nyeim hat�s�ra f�ltem ugyan, de ugyanakkor sz�vem m�ly�n m�gis b�ke lakott, mert hittem, hogy Isten velem van �s valamik�ppen �tseg�t a v�szen. EZT A CSOD�LATOS �RZ�ST ISTEN GYERMEKEI OLYKOR MIND �T�LIK. Ilyenr�l �rhatott D�vid is.

Olyan �rz�s ez, mint amikor egy kis gyermek f�lelm�ben remeg, de m�gsem agg�dik, hanem ink�bb egyre szorosabban kapaszkodik �desapja er�s karjaiba, mert tudja, hogy � ki fogja menteni a bajb�l. EGYSZERRE F�L �S B�ZIK; IZGUL �S NYUGODT IS.

MI�RT B�ZHAT ISTEN GYERMEKE AZ �RBAN?

1. MERT � GONDOT VISEL R�LA.

Egy r�gi pog�ny �r� megfigyelte az �skereszty�neket �s meg�llap�totta, hogy b�lcsen tudnak �lni �s meghalni, mert hiszik, hogy Isten mindannyiukkal szem�lyesen t�r�dik.

S ez �gy is van. J�zus meg�g�rte, hogy mindenkor vel�nk van, mindenen �tseg�t, �s mindent a mi javunkra ford�t. M�g hajunk sz�lait is sz�mon tartja (M�t� 28:20, Luk 21:8-19, R�ma 8:28). B�ZHATUNK BENNE!

2. MERT � MAGA K�ZELEDIK HOZZ�.

Amikor sz�ks�g�nk van seg�ts�g�re vagy ir�ny�t�s�ra, akkor k�zeledik mifel�nk. M�zesnek egyszer az �g� csipkebokorban jelent meg. Saj�t hangj�val adott utas�t�st neki. M�skor a hegytet�n, vagy egy�b helyen k�zeledett fel�. De b�rhol �s b�rmik�ppen is sz�lt vagy mentette ki a bajb�l, M�zes mindig biztos lehetett abban, hogy kivel �ll szemben. Az � �s �j Testamentumi J�zsefnek pedig �lomban jelent meg. �k is tudt�k, hogy ki besz�l vel�k. A t�rzusi Saulhoz "nagy f�nyben" k�zeledett, amikor damaskus fel� haladt. � sem k�telkedett abban, hogy ki sz�l hozz�. Napjainkban legt�bbsz�r Ig�j�b�l sz�l hozz�nk az �r. Mi sem k�telked�nk abban, hogy ki besz�l. Sokszor el�fordult, hogy k�ts�gbees�semben el�vettem a Bibli�t �s Isten szava biztat�st vagy ir�ny�t�st adott nekem! Lehajolt hozz�m.

3. MERT � NEM K�SIK EL SOHA.

Mi sokszor azt gondoljuk, hogy k�s� a seg�ts�g. M�ria �s M�rta is ezt gondolta, amikor testv�r�k, L�z�r meghalt. "Ha itt lett�l volna, nem halt volna meg a ... testv�rem" - hangzott v�djuk. Pedig J�zus nem k�sett, csak k�s�bb j�tt, mint ahogy �k szerett�k volna. L�z�r felt�maszt�s�val azonban nagyobb dics�s�get hozott az Atya nev�re, mintha kor�bban csak meggy�gy�totta volna. A Jairus h�z�b�l j�v� ember is azt gondolta, hogy nem �rdemes m�r zavarni a Mester, mert le�nya m�r meghalt. Ebben az esetben sem volt k�s�. J�zus elment hozz� �s a le�ny �letre kelt. (J�nos 11:45, Luk�cs 8:56.) Ebb�l is nagyobb dics�s�g sz�rmazott Isten nev�re, mintha J�zus el�bb �rkezett volna meg �s csak a betegs�gb�l gy�gy�totta volna meg a kisl�nyt.

Amikor teh�t ijedt�nkben J�zushoz ki�ltunk, akkor nyugodtan hihetj�k, hogy � lehajol hozz�nk, �tveszi az ir�ny�t�st �s olyan megold�s ad, amelyb�l Isten nev�re a legnagyobb dics�s�g sz�rmazik.

4. MERT � BIZTAT R�.

�ll�t�lag 365-sz�r fordul el� a Bibli�ban, hogy "NE F�LJETEK...!" S az is, hogy mik�nt nyerhet�nk retteg�seink k�zepette nyugalmat. "J�jjetek �nhozz�m mindny�jan, akik megf�radtatok �s meg vagytok terhelve, �s �n megnyugv�st adok nektek" - tan�csolta J�zus. (M�t� 11:28 �j ford.) Vagyis ak�r b�n�nk terhe alatt roskadozunk, ak�r az �t�lett�l retteg�nk, ak�r betegs�g, nyomor, vagy b�nat gy�t�r, - J�zus �gy biztat: "J�jjetek hozz�m... �s �n megnyugv�st adok!"

***

Napjainkban vil�gszerte sokan rem�nytelenek, mert F�LNEK. F�lnek a holnapt�l, az �remelked�sekt�l, a bizonytalans�gt�l, a munkan�lk�lis�gt�l, s�t --tudatosan vagy tudat alatt-- az �r�kk�val�s�gt�l is. De ha J�zust m�r sz�v�nkbe h�vtuk, akkor � gondot visel r�lunk most �s a hal�l ut�n is. Meg�g�rte. Ennek tudat�ban a legnagyobb vesz�lyek k�z�tt is Hozz� menek�lhet�nk, REM�NYTELTEK MARADHATUNK �s --ha remeg� ajakkal is-- de vallhatjuk: HA F�LEK IS, BENNED B�ZOM! Rev. Brown igehirdet�s�b�l, M�trai Mih�lyn�


Nem a f�lelem lelk�t kaptuk
2Tim 1: 7. Mert nem f�lelemnek lelk�t * adott n�k�nk az Isten; hanem er�nek �s szeretetnek �s j�zans�gnak lelk�t.
8. Ne sz�gyeneld h�t a mi Urunk bizonys�gt�tel�t, * se engem az � fogly�t; hanem egy�tt szenvedj az evangy�liom�rt Istennek hatalma szerint.
9. A ki megtartott minket �s h�vott szent h�v�ssal, nem a mi cselekedeteink szerint, * hanem az � saj�t v�gez�se �s kegyelme szerint, mely adatott n�k�nk Krisztus J�zusban �r�k id�knek el�tte,
10. Megjelentetett * pedig most a mi Megtart�nknak, J�zus Krisztusnak megjelen�se �ltal, a ki elt�r�lte a hal�lt, + vil�goss�gra hozta pedig az �letet �s halhatatlans�got ** az evangy�liom �ltal.

a lap elej�re

VISSZHANG

Olvas�ink olykor �szrev�teleiket is meg�rj�k a szerkeszt�nek, vagy egy-egy cikk szerz�j�nek. �gy volt ez az okt�beri sz�munk eset�ben is. Dan L�szl�, toront�i lelkip�sztor Clevelandben elmondott k�sz�nt�j�hez Dr. Steiner Istv�n olvas�nkt�l kaptunk olyan levelet, melynek n�h�ny gondolat�t olvas�inkkal is megosztunk. T�bbek k�z�tt ezt �rja Steiner testv�r:

A�desap�m, Steiner Istv�n a B�keh�rn�k volt szerkeszt�je katonai fogoly volt az els� vil�gh�bor�ban Oroszorsz�gban. Ott csin�lt�k a v�r�s hadsereg elvetem�lt katon�i ezt a gonosztettet, 1918-ban. � mondta ezt a t�rt�netet a kispesti imah�zban pontosan ugyan�gy, 1936-ban, 3 �vvel a m�sodik vil�gh�bor� elkezd�se el�tt, amikor �n m�sodik elemista voltam.@

K�sz�nj�k az illusztr�ci� pontos�t�s�t. K�zz�t�tel�t annak szem�lyes volta miatt l�tja illend�nek a szerkeszt�. A t�rt�net k�r�lm�nyeit �s szerepl�it �gy mostm�r pontosan, hiteles forr�sb�l ismerj�k.

A Clevelandben elhangzott k�sz�nt� �zenete azonban nem az illusztr�ci�, vagy annak b�rmelyik r�sze volt, hanem az az�ltal m�g szeml�letesebb� v�l�, �g�retet is tartalmaz�, hozz�nk is sz�l� krisztusi felh�v�s: AL�gy h� mindhal�lig �s n�ked adom az �letnek koron�j�t.@ (Jel 2:10b) (szerk)


Tompa Mih�ly:
      A G�LY�HOZ
 
Megenyh�lt a l�g, v�dul a hat�r,
S te �jra itt vagy, j� g�lyamad�r!
Az �cska f�szket megigazgatod,
Hogy ott kik�lthesd pelyhes magzatod.
 
Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csal�rd naps�g�r �s s�r� patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az �let fagyva van, s megdermedett.
 
Ne j�rj a mez�n, temet� van ott;
Ne menj a t�ra, v�rt�l �radott;
Toronytet�k�n n�zv�n nyughelyet,
T�zes �sz�kbe l�phetsz, �gy lehet.
 
H�zamr�l jobb, ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz f�szket rakni, hol
K�ts�gbees�st ne hallan�l al�l,
S nem f�lhetn�l az �g vill�mit�l?
 
Csak vissza, vissza! d�l szigetje v�r;
Te boldogabb vagy, mint mi, j� mad�r.
Neked k�t haz�t adott v�gzeted;
Nek�nk csak egy C volt! az is elveszett!
 
Rep�lj, rep�lj! �s d�len valahol
A bujdos�kkal ha tal�lkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, vesz�nk,
Mint oldott k�ve, sz�thull nemzet�nk...!
 
Sokra s�r, sokra vak b�rt�n borul,
Kik �l�nk, j�runk b�san, sz�tlanul;
Van aki felk�l, �s s�rv�n, megyen
�j hont keresni t�l a tengeren.
 
A menyasszony medd�s�g�rt eped,
Sz�le nem zokog holt magzat felett,
A v�n lelke �r�mmel eltelik,
Hogy nem kell �lni m�r sok ideig.
 
Besz�ld el, ah! hogy ... gyal�zat re�nk!
Nem el�g, hogy mint t�lgy, kiv�gat�nk:
A kid�lt f�ban �rl� sz� lakik...
A honfi honfira v�daskodik.
 
Testv�rt testv�r, ap�t fi� elad...
M�gis, ne sz�ljon err�l ajakad,
Nehogy ki t�vol s�r e nemzeten:
Meg�t�lni is k�nytelen legyen!

A fiatalabb gener�ci� tal�n m�r nem is ismeri Tompa Mih�ly (1817-1868) reform�tus pap-k�lt� verseit. Azok k�z�tt is az egyik legszebb az itt k�z�lt A g�ly�hoz c�m�, melyet a m�rcius 15-i gy�ztes, de sajnos nem hossz� �let� szabads�gharc �vfordul�j�nak eml�ke k�zl�nk. A k�lt� sz�v�ig �rt m�ly csal�d�sn�l csak hazaszeretete �s hite volt nagyobb.


CENSUS 2000
�RJUK BE, HOGY
H U N G A R I A N

Ki a magyar? Magyar az, aki magyarnak tartja mag�t, �s magyars�g�t v�llalva �l - b�rhol a vil�gon.

Az utols� k�t n�psz�ml�l�s (1980, 1990) k�rd�sei k�z�tt sz�rmaz�sra vonatkoz�kat is tal�ltunk. "What is this person's ancestry or ethnic origin?" - Mi a k�rdezett szem�ly sz�rmaz�sa, milyen etnikumhoz tartozik?

A k�rd�st utas�t�s k�vette: "Print the ancestry group with which the person identifies" - �rja ide nyomtatott bet�vel annak a n�pcsoportnak a nev�t, amellyel azonos�tja mag�t! "Persons who have more than one origin, may report two ancestry groups." - Ha t�bb etnikummal is azonos�tja mag�t, jelezze azokat!

1980-ban az USA-ban 1 776 902,

1990-ben 194 600-al kevesebben, 1 582 302-en v�laszoltak ezekre a k�rd�sekre, magyar sz�rmaz�sukat is jel�lve.

A m�sik k�rd�s ez volt: "Does this person speak a language other than English at home? What is this language?" -  Milyen m�s nyelvet besz�l otthon, az angol mellett?

M�g 1980-ban 180 ezren (a magyar sz�rmaz�s�ak 10.12 %-a), 1990-ben m�r csak 147 902-en (9.35 %) jelezt�k, hogy magyarul (is) besz�lnek otthon. T�z �v ut�n 32 098-al kevesebben besz�ltek magyarul! Ezek szerint, majdnem minden �t�dik magyarul is besz�l� honfit�rsunk (17.83 %) nyelvet v�ltott t�z r�pke �v alatt...

H�ny magyar �l Amerik�ban az �j �vezred k�sz�b�n?

A 2000. �vi n�psz�ml�l�sra �prilisban ker�l sor. A fenti k�rd�sek: "What is this person's ancestry or ethnic origin?", �s "Does this person speak a language other than English at home? What is this language?" - most is a k�rd��vre ker�ltek. Az els� a 10-es, a m�sodik �s harmadik a 11-es sz�m� k�rd�s.

Nagyon fontos, hogy aki magyar sz�rmaz�s� �s otthon is besz�l magyarul, ezekre a k�rd�sekre is v�laszoljon. Jelezze minden magyar a k�rd��ven, hogy

            H U N G A R I A N!

"A magyars�g igen sokat k�sz�nhet az amerikai magyaroknak" - �rta Pomog�ts B�la a Magyar �r�sz�vets�g �s az Anyanyelvi Konferencia eln�ke. "Az � munk�juk r�v�n Magyarorsz�gr�l is igazabb k�pet alkot a vil�g" - tette hozz� G�r�mbei Andr�s a Kossuth Lajos Tudom�nyegyetem tan�ra. "A nyugati magyarok munk�ss�ga r�v�n vil�gnyelveken kapott sz�t a magyars�g" �rta Dobos L�szl� pozsonyi �r�.

Az �j �vezred k�sz�b�n vegy�k sz�mba magyars�gunk amerikai r�sz�t! Mutassuk fel, hogy vagyunk! Tudnunk kell egym�sr�l, hogy sz�m�thassunk egym�sra!

Sok tennival� v�r m�g r�nk, amerikai magyarokra. H�la Istennek, hogy ma, amikor t�bb rem�nys�ggel �s jobb es�lyekkel �p�ti j�v�j�t K�rp�t-medenc�ben �l� n�p�nk, mi, amerikai magyarok is v�llalhatjuk identit�sunkat, saj�tos helyzet�nkb�l ad�d�an t�mogatva otthon �l� testv�reinket.

V�llaljuk, �rjuk be magyar sz�rmaz�sunkat a n�psz�ml�l�skor! A magyar nemzet amerikai r�sze is �l, �s m�g mindig jelent�s t�nyez�! (Dr. Nagy K�roly / nojo)


a lap elej�re

A KAPCSOLAT NAGYON FONTOS SZ�MUNKRA

Besz�lget�s a Jugoszl�viai Magyar Baptista Misszi� vezet�ivel, Ny�l Zolt�n �s Nagy Tibor testv�rekkel, Budapesten, 2000. janu�r 27-�n.

A KAPCSOLAT c�m�l lap utols� k�t sz�m�t forgatom, melyet Ny�l Zolt�n �s Nagy Tibor testv�rek a kezembe adtak a k�lcs�n�s k�sz�nt�sek ut�n. �k is az el�z� napon �rkeztek Budapestre, t�bbek k�z�tt az�rt, hogy tal�lkozhassunk. A tal�lkoz�sra n�v�remn�l ker�lt sor. A k�vetkez�kben a besz�lget�s egy r�sz�t k�z�lj�k. K�szs�gesen v�laszolnak minden k�rd�semre, mindketten. Nekem �gy t�nik, hogy teljesen egys�ges hozz��ll�ssal, szeml�lettel sz�lnak, mint j� munkat�rsak. El�sz�r az im�nt k�zbe kapott lapjukr�l �rdekl�d�m.

- A 90-es �vek elej�n �gy t�nt, hogy teljesen sz�tesik a magyar misszi� a Vajdas�gban, Jugoszl�vi�ban. Az id�s, u.n. "nagy �regek" kihaltak, k�z�pgener�ci� nem nagyon volt. A fiatal megt�rtek ind�tott�k �jra a misszi�t. Egyik legfontosabb dolgunk az volt, hogy �sszek�ss�k a gy�lekezeteket, �s ez �vek kem�ny munk�ja ut�n lassan ki is alakult. L�togatni kezdt�k egym�st a gy�lekezetek, �s ennek a kapcsolatnak az eredm�nyek�nt kifejl�d�tt a magyar misszi�. �r�l�nk egym�s �r�m�nek, s�runk egym�s neh�zs�gein �s nagyon er�s �sszefog�s alakult ki. Ezt, mivel nagyok a k�rzeti t�vols�gok, �gy pr�b�ljuk kompenz�lni, hogy lapot ind�tottunk, el�bb k�rlev�l form�j�ban, �rtes�t� form�j�ban, a tavalyi �vt�l kezdve pedig �js�g form�j�ban.

- Kapcsolat lett a neve a Szerbiai Magyar Baptista K�z�ss�g Lapj�nak. A kapcsolat nagyon fontos a sz�munkra. Az �rral val� kapcsolat �s az egym�ssal val� kapcsolat. �sszek�t benn�nket a szeretet, �sszek�t benn�nket a hit �s a v�gy a megmarad�sra. Jelen pillanatban a megmarad�s az els�, amit fontosnak tartunk. Megmaradni - emberk�nt az embertelen viszonyok k�z�tt, megmaradni h�v�k�nt a kem�ny ateista vil�gban �s megmaradni a gy�lekezetnek. Nagyon sok okuk van az embereknek arra, hogy azt a vid�ket elhagyj�k - �s t�meg�vel el is mennek. ...

- Kimondhatatlan mennyis�gben. A 350,000 magyarb�l azt mondj�k, hogy 70,000 is elment. Magyarorsz�gon szinte nincs m�r telep�l�s, ahol nincs m�r Vajdas�gi magyar menek�lt, vagy kiv�ndorl�. Mi, am�g er�nk, hit�nk, energi�nk van, maradunk �s szolg�lunk. A k�r�lm�nyek most nagyon nagy lehet�s�get adnak a szolg�lathoz.

- Jelen pillanatban minden m�don kell szolg�lnunk. Nagyon hangs�lyos a humanit�rius munka.

- Napi gyakoris�ggal olyan probl�m�kkal szembes�l�nk, olyan neh�zs�geket l�tunk, hogy csak s�rni tudn�nk. Viszont a h�v� emberek - �s ez nagyon fontos - ezekben az �vekben annyira megtapasztalt�k a J�atya szeretet�t, a testv�ris�g megnyilv�nul�s�t, hogy mint h�v�k mi csak �szt�n�zve lehet�nk arra, hogy m�g t�bbet �s m�g t�bbet adjunk, mert �lland�an �rezz�k azt, hogy mennyien szeretnek benn�nket �s ez felemel� �s magasztos dolog.

- L�trej�nnek a kapcsolatok �s k�l�nb�z� t�mogat�sok jutnak el hozz�nk. A t�len pl. Szenci S�ndor testv�ren kereszt�l t�zel�re tudtunk osztani t�mogat�st. Bent is nagyon er�s az �sszefog�s, de k�v�lr�l is ugyanezt tapasztaljuk.

- Visszat�rve az �js�gunkra, szeretn�nk, ha ez a KAPCSOLAT �sszek�tne benn�nket m�s magyar testv�rekkel is, akik nem Jugoszl�vi�ban �lnek. Szeretn�nk azt is, ha egyre ink�bb evang�liumi jelleg� cikkek jelenn�nek meg benne, s azzal az �rott evang�liumot tudn�nk terjeszteni. Nem csak a gy�lekezeten bel�l, hanem azon k�v�l is.

- N�gy tag� szerkeszt� bizotts�gunk van. Szerkeszt� Ny�l Zolt�n, t�rdel� szerkeszt� Nagy Tibor.
- Kik a tov�bbi munkat�rsaitok?
- A teol�giai cikkek�rt Borb�ly �rp�d a felel�s. A lektorunk Ny�l Vict�ria (Zolt�n feles�ge),
Nagyajtai M�rta a p�nzt�rosunk. A lapot 150-200 p�ld�nysz�mban adjuk ki.
- Rem�lem, hogy hozz�nk is el tudj�tok majd juttatni a KAPCSOLATOT. V�rom, v�rjuk �r�saitokat. S�t, az Evang�liumi H�rn�kben is helyet adunk a tov�bbiakban is �r�saitoknak - amennyiben eljuttatj�tok azokat hozz�nk.

- Sz�ljatok valamit a gy�lekezeteitekr�l.

- �t m�k�d� gy�lekezet�nk van. Ebb�l egyik a Csantav�ri. Nagy Tibor testv�r ennek a gy�lekezetnek a p�sztora.

- �t �ve lett�nk �n�ll�ak. Azel�tt a Szabadkai gy�lekezetnek a tagjai voltunk. Amikor a Csantav�ri megt�r�k sz�ma el�rte a 15-�t, akkor �gy �rezt�k, hogy nem kell, hogy Szabadk�ra utazzunk, hiszen Csantav�ren �l�nk �s ott vannak k�r�l�tt�nk az emberek, rokonok, bar�tok, ismer�s�k. L�trehoztuk a Csantav�ri gy�lekezetet, amelynek ma 16 tagja van �s sokan l�togatj�k. Negyven k�r�l vagyunk vas�rnaponk�nt. �rdekess�ge a k�z�ss�g�nknek, hogy fiatal h�zasok t�rnek meg egy�tt �s ez�ltal sok-sok gyermek van a gy�lekezet�nkben, egy�vest�l tizenk�t�vesig.

M�g nincs k�z�ss�gi �p�let, nincs imah�z, csal�di h�zakn�l j�v�nk �ssze. Van egy nagy csal�di h�z, amelynek van k�t egybeny�l� szob�ja, itt vannak a vas�rnapi istentiszteletek, vas�rnapi alkalmak. A h�tk�znapi biblia�r�t mindig m�s-m�s csal�dn�l tartjuk.

- Az a B�tel h�z, amir�l az Evang�liumi H�rn�kben is �rtunk, hol van helyileg.
- B�tel a Csantav�ri Gy�lekezet neve. A B�tel misszi�s k�zpont lenne a gy�lekezet imah�za is egy�ttal.
- Szabadk�n van m�g gy�lekezet�nk, itt van Pacs�r �s itt Csantav�r - mutatja meg t�rk�pen a v�rosokat Nagy testv�r. Egym�st�l olyan 30-50 km-re van a h�rom magyar gy�lekezet. �s van m�g kett�, t�l�nk j�csk�n elszak�tva, 120 ill. 200 km-re. Muzsya �s Hertelendyfalva (Vojlovica).
- M�g van vagy 50-70 magyar baptista, a sz�rv�nyban, gy�lekezetekben, akikkel tartjuk a kapcsolatot.
- �sszefogjuk �ket, kisebb-nagyobb konferenci�kat, tanfolyamokat rendez�nk, ell�tjuk irodalommal az akt�v r�sztvev�ket. Legut�bb k�t hete volt egy ilyen tanfolyamunk: hogyan tanulm�nyozzuk a Bibli�t - 14 r�sztvev�vel, k�l�mb�z� helyekr�l. A r�sztvev�k egy r�sze m�r szolg�latban van, m�sik r�sze potenci�lis vezet�. N�i konferenci�nk volt November v�g�n.

�rdekl�d�semre elmondt�k, hogy Ny�l Zolt�n testv�r a misszi� munka mellett f�l�ll�sban tan�t, t�rt�nelem tan�r. N�gy gyermek�nk van. Nagy Tibor testv�r szint�n �ll�sban van, g�p�szteknikus. K�t kisgyermek�nk van. A f�nyk�pen mindegyik�k nagyobbik fia is l�that�.

V�g�l a folyamatban l�v� B�tel terv�l besz�lgett�nk.

- A terv �l. Gy�lik r� a p�nz. Az �r munk�j�t l�tjuk benne. Ha az �r nem �p�ti a v�rost, hi�ba is minden emberi er�lk�d�s. �gy l�tjuk, hogy az �r ezt f�lv�llalta.

- Tavaly augusztusban tan�cskoztunk err�l, a h�bor� ut�n �s a sz�v�nkben �gy �rezt�k, hogy h�bor� kellett ahhoz, hogy Csantav�ren imah�z legyen. R�szt vett�nk egy konferenci�n, amelyet Steven Booth rendezett, ahol megk�rtek benn�nket, hogy sz�ljunk err�l. Minden magyar lelkip�sztor ott volt. Szinte 100%-ban mell�nk �lltak a lelkip�sztorok. Az�ta is folyamatosan halad a gy�jt�s, az �sszeg 60-65%-a megvan.

- Egy�bk�nt az els� adakoz� erre a Detroiti gy�lekezet volt. �k m�g nem is tudtak err�l, amikor elk�ldtek k�tsz�z doll�rt, misszi�s c�lra. Miut�n �ppen akkor �rkezett, ezzel az �sszeggel nyitottuk meg a B�tel gy�jt�st.

Itt megragadtam az alkalmat, hogy �tadjam Nagy testv�rnek a detroiti testv�rek �jabb �tsz�z doll�ros adom�ny�t, valamint Ny�z Zolt�n testv�rnek a sz�vets�g�nk �vi t�mogat�s�nak fel�t, vagyis hatsz�z doll�rt. K�sz�nettel fogadt�k �s elmondt�k, hogy milyen nagy seg�ts�get jelent ez a t�mogat�s. H�t misszi�ban dolgoz� testv�rt t�mogatnak a k�v�lr�l �rkezett seg�ts�gekb�l. Nagy sz�ks�g van erre, mert a havi �tlag kereset negyven doll�r, a meg�lhet�s viszont magyarorsz�gi �rakon sz�m�that�. Legnagyobb kiad�suk a k�zleked�s, kocsi fenntart�s. Ann�lk�l nem tudnak szolg�lni. Sokszor a gy�lekezetek �nmagukat sem k�pesek fenntartani. A t�len pl. t�zel�vel kellett t�mogatni a gy�lekezeteket is. Elmondtak j�n�h�ny tapasztalatot arr�l, hogyan gondoskodott r�luk az �r az elm�lt id�szakban.

- Nek�nk sokat jelentenek a kapcsolatok, testv�reink szeretete. Ez �ltal tudjuk v�gezni feladatunkat. K�sz�nj�k a misszi�s t�mogat�sotokat. �r�mmel �s h�l�val v�gezz�k a szolg�latot, �lvezz�k is, mert annyira l�tjuk, hogy az �r megy el�tt�nk, mi csak megy�nk ut�na.

K�sz�n�m az olvas�k nev�ben is a besz�lget�st.  ___Herjeczki G�za


a lap elej�re

GYERTYAL�NG

Gyertyal�ng, tiszta f�ny
Csonkig �g� �ldoz�s,
�ldozatban tisztul�s
Isten olt�rain�l.
Gyertyal�ng, tiszta f�ny
Embert h�v� l�ngol�s
V�gs� percig lobog�s
�ldozatunk asztal�n.
Gyertyal�ng, tiszta f�ny
�npuszt�t� lobog�s
Nem is akar lenni m�s
Nem is k�v�n semmi m�st
Nem is lehet soha m�s,
GYERTYAL�NG!
      Szeliden, k�nnyesen
      Minden �j dal gy�zelem
      Ezer gy�tr�d�semen,
      minden gy�nges�gemen
      Gyertyal�ng �letem
      K�nny� sz�lt�l megremeg,
      De mit lehet megteszek
      �ldozatt� �gy leszek.
      Gyertyal�ng, tiszta f�ny
      �npuszt�t� lobog�s,
      Nem is akar lenni m�s,
      Nem is k�v�n semmi m�st
      Nem is lehet soha m�s
                GYERTYAL�NG!...

Cserepka J�nos misszion�rius testv�rre eml�kez�nk ezzel a verssel, akit �ppen egy �vvel ezel�tt, m�rcius 10-�n sz�l�tott haza az �r. Ezt a "Gyertyal�ng" c�m� verset egyik utols� level�ben k�ldte el a szerkeszt�nek. Annak idej�n nem k�z�lt�k. Szerz�je sz�munkra ismeretlen. Bizony�ra nem v�letlen�l volt kedves ez a vers Cserepka testv�r sz�m�ra. Szolg�l� �let�t �rezhette megfogalmazva benne.

Egy�bk�nt a h� v�g�n megnyit�sra ker�l� budapesti baptista k�zponti �p�let kertj�ben T�rt�nelmi Eml�kpark is k�sz�lt, melyben tizenk�t bronz domborm� �r�k�ti meg a nemzetk�zi baptista misszi� nagyjait a refornm�ci�t�l a XX. sz�zadig. K�z�tt�k lesz az itt l�that� m� is, Cserepka testv�rr�l. A mintegy 50x 75 centim�teres bronz t�bl�n ez a sz�veg olvashat�:

CSEREPKA J�NOS / 1919-1999. Erd�lyi, magyarorsz�gi �s kanadai lelkip�sztor, a magyar baptista k�lmisszi� legjelent�sebb szem�lyis�ge Bol�vi�ban.

GY�LEKEZETI H�REK

H�REK ALHAMBR�B�L

Febru�r 11-�n �rkezett Alhambr�ba sz�vets�g�nk eln�ke, Kulcs�r S�ndor lp. testv�r. A szombat esti istentiszteleten - a k�zelg� Valentine-Day jegy�ben - a h�v� csal�dr�l hirdette Isten ig�j�t. Vend�geink k�z�tt k�sz�nt�tt�k Vad�sz J�nos lp. testv�rt �s a Santa Monica-i Bibliai Gy�lekezet testv�ris�g�t is. Az �nneps�get szeretet-vend�gs�ggel folytattuk.

A vas�rnap d�lel�tti igehirdet�s c�me "Az elvesz�tett J�zus" volt. Arr�l hallottunk, hogy milyen vesz�lyek fenyegetik a Megv�lt�val val� kapcsolatunkat. D�lut�n, az el�lj�r�s�g megbesz�l�s�n vett r�szt Kulcs�r testv�r, majd a feln�ttek vas�rnapi iskolai oszt�ly�t tan�totta.

Az �sszej�vetelek k�z�tt beteg- �s csal�dl�togat�si szolg�latot is v�gzett kedves vend�g�nk. K�sz�nj�k a New York-i Gy�lekezetnek �s Kulcs�r S�ndor testv�rnek az �ld�sos egy�ttl�tet!

CLEVELAND

K�l�nleges cserel�togat�sra ker�lt sor az �sszel Clevelandben. Szeptember 12-�n Walter Lieber messianikus rabbi hirdette Isten Ig�j�t a Bethania Gy�lekezetben, okt�ber 1-�n pedig a baptista gy�lekezet kis csoportja vett r�szt a S�toros �nnepek z�r� istentisztelet�n a Tikvat Yisrael (Izr�el Rem�nys�ge) Messianikus Zsinag�g�ban.

Tikvat Yisrael egyike annak a kb. 200 messianikus gy�lekezeteknek, amelyek az elm�lt �vtizedekben j�ttek l�tre az Egyes�lt �llamokban, de hasonl� gy�lekezetek megtal�lhat�k szinte a vil�g minden t�j�n. Tagjai zsid� �s nem zsid� sz�rmaz�s�, J�zus Krisztusban, mint Megv�lt�ban h�v� emberek, akik gyakorolj�k a hitvall� bemer�t�st. Ugyanakkor meg�rzik a zsid� istentiszteleti rendet �s im�ds�gokat, mint bibliai �r�ks�get, megtartj�k a zsid� �nnepeket �s �tkez�si szok�sokat. A trad�ci�khoz val� ragaszkod�snak nem tulajdon�tanak �dv�z�t� er�t, ink�bb csak a nagyobb zsid� k�z�ss�ghez, kult�r�hoz, nemzethez, Izraelhez val� tartoz�st er�s�tik vele. Ugyanakkor otthont adnak a vegyes h�zass�gban �l� csal�doknak, �s lehet�s�get J�zus Krisztus megismer�s�re azoknak a szigor�an zsid� hagyom�nyok szerint nevelkedett embereknek, akik egy kereszty�n templomba, imah�zba be nem tenn�k a l�bukat de j�l �rzik magukat a megszokott zsinag�gai k�rnyezetben.

Walter Lieber rabbi, a Tikvat Yisrael Gy�lekezet lelki vezet�je egy reformista zsid� otthonban n�tt fel. V�g�l hadd id�zzem az � sorait, melyek �lete legl�nyegesebb fordul�pontj�ra vetnek f�nyt.

"Nem voltunk vall�sosak, agnosztikusk�nt, vagy atheistak�nt n�ttem fel. Az egyetemen tal�lkoztam feles�gemmel, Lind�val. � sokkal vall�sosabb volt, l2 �vig tanult izraelita felekezeti iskol�ban �s er�s zsid� �ntudattal rendelkezett.. Akronba k�lt�zt�nk, ahol el�bb egy �zletben, majd pedig egy gy�rban dolgoztam. M�r k�t gyermek�nk volt, de el�g felel�tlen f�rj �s apa k�p�t mutattam.

Linda megh�v�st kapott egy biblia�r�ra, �s k�v�ncsis�gb�l el is ment, t�bbsz�r is. Az �sz�vets�get tanulm�nyozva hinni kezdte, hogy az �r�sok vil�gosan mutatnak J�zusra, mint Messi�sra. De tudta, hogy csak Isten tud engem meggy�zni, ez�rt �gy im�dkozott: "Uram, ha te vagy a Messi�s, jelentsd ezt ki Walternek." Isten v�laszolt Linda im�ds�g�ra k�t napon bel�l. Kezdtem magam �gy l�tni, amilyen voltam. Kapzsi, �nz�, egoista. Bels�ben romlott, visszatasz�t�. Amikor megl�ttam, ki vagyok igaz�b�l, �s egyet�rtettem a k�ppel, Isten sz�lt hozz�m. Azt mondta, hogy van Isten �s Isten j�. K�tszer is mondta, �s tudtam, hogy igaz volt. Egy pillanat alatt megv�ltoztam. Abb�l, aki gy�l�lte Istent olyan valaki lett, aki tudta, hogy van Isten �s Isten j�. Megragadtam �t �s �reztem, hogy egy nagy teher esett le r�lam."

F�redi Kamilla


Hunter Vad�sz J�nos:

AZ ELS� DIAK�NUSOK
Apostolok Cselekedetei 6:1-7

Milyennek szeretn�d l�tni a gy�lekezetet, melynek tagja vagy? Az els� �jsz�vets�gi gy�lekezet Jeruzs�lemben sok j� tulajdons�ggal rendelkezett, amely a mai gy�lekezetben is k�v�natos:

- a tagok Szentl�lekkel beteltek voltak,
- a tags�g a vil�g minden t�j�r�l sz�rmaz� megt�rt emberekb�l �llt, nemcsak jeruzs�lemi zsid�k voltak a tagjai.
- Ezek rendszeresen r�szt vettek az �sszej�veteleken, im�dkoztak, hirdett�k az evang�liumot. J� s�f�rok voltak. Az �ld�ztet�sek felett gy�zedelmeskedtek.

Voltak azonban negat�v dolgok is. Nem ment minden t�k�letesen. An�ni�s �s Saf�ra hazudtak az adakoz�sn�l. A gy�lekezet az els� id�ben nem adta �t mag�t teljes m�rt�kben a misszi�nak. A v�ros hat�rain t�l, a j�vev�nyek k�z�tt nem misszi�zott. Az �ld�ztet�sek �ltal nagy leck�t kaptak.

A jeruzs�lemi gy�lekezet gyorsan n�vekedett. A fels�h�zban �sszej�v� 120 tag� gy�lekezet p�nk�sdkor 3000 �j taggal szaporodott. J�ttek azonban mindezekkel neh�zs�gek is, amint az ApCsel 6:1-ben olvassuk: "Azokban a napokban pedig, mivel n�tt a tan�tv�nyok sz�ma, z�gol�d�s t�madt a g�r�g�l besz�l� zsid�k k�z�tt a h�berek ellen, hogy mell�zik a k�z�l�k val� �zvegyasszonyokat a mindennapi szolg�latban."

Mi okozta a neh�zs�get?

Az ApCsel 2:43-47, valamint az ApCsel 4:32-37 versekben azt olvassuk: amikor megval�s�tott�k a vagyonk�z�ss�get, sok munka- �s j�vedelem n�lk�li ember maradt Jeruzs�lemben.

A h�v�k eladt�k f�ldj�ket, h�zaikat, �rt�kes vagyont�rgyaikat, �s amit ezek�rt kaptak, �tadt�k az apostoloknak, akik azt a h�v�k k�zt sz�tosztott�k a meg�lhet�s biztos�t�s�ra. Ebben az id�ben t�rt�nt, hogy a g�r�g�l besz�l� zsid�k panaszkodni kezdtek, hogy az � �zvegyeikkel nem b�nnak olyan kedvez�en, mint a h�berek �zvegyeivel.

Az apostolok gy�lekezeti tan�cskoz�st tartanak.

Meg vagyok gy�z�dve arr�l, hogy im�dkoztak, k�rt�k a Szentl�lek vezet�s�t, �s �gy aj�nlott�k a gy�lekezetnek, hogy v�lasszanak h�t diak�nust a szolg�latokra. Nem hierarchikus egyh�zi rendszer ki�p�t�se volt a c�l, hanem a gy�lekezet k�z�ss�gi szolg�latainak jobb elv�gz�se. �gy sz�letett meg a d�nt�s: "V�lasszatok ki magatok k�z�l, aty�mfiai, h�t f�rfit, akikr�l j� bizonys�got tesznek, akik telve vannak L�lekkel �s b�lcsess�ggel, �s �ket �ll�tsuk be ebbe a munk�ba" - olvashatjuk az apostoli rendelkez�st az ApCsel 6:3-ban.

"J� bizonys�guk van."

Nemcsak jellemesek, erk�lcs�sek, hanem a k�z�ss�gben j� v�lem�nnyel vannak r�luk. Tiszteletrem�lt�k a k�z�ss�gen bel�l �s k�v�l.

"Szentl�lekkel teljesek."

A diak�nusok szolg�lata nagyon fontos, �k els�sorban az �r szolg�i, azut�n a gy�lekezet�i. Szolg�latukat a Szentl�lek vezet�se alatt v�gzik, ez�rt Isten eszk�zei �k.

"B�lcsess�ggel teljesek."

Nem furfangosak, rafin�ltak, okoskod�k, sem t�rv�nyesked�k, hanem �lettapasztalatokon alapul� gyakorlati b�lcsess�ggel rendelkeznek.

Az apostoli levelekben m�g r�szletesebben van le�rva, milyen el�felt�tele van �s mi teszi alkalmass� az egy�nt a diak�nusi szolg�latra: "El�sz�r megpr�b�ltassanak, azut�n szolg�ljanak, ha feddhetetlenek" (1Tim 3:10).

A gy�lekezet diak�nusokat v�laszt

Az apostolok aj�nlat�t a gy�lekezet elfogadta �s h�t f�rfit v�lasztott. Luk�cs nem �rja le, hogy milyen m�dszerrel v�lasztottak, de a le�rtakb�l arra k�vetkeztethet�nk, hogy im�dkoz� sz�vvel, demokratikus m�don v�lasztottak.

A gy�lekezet felavatja a diak�nusokat

"Az apostolok el� �ll�tott�k �ket, �s miut�n im�dkoztak, r�juk tett�k kez�ket" (ApCsel 6:69). Nincs le�rva, hogy csak az apostolok tett�k r� kez�ket, de a k�s�bbi levelekb�l k�vetkeztethet�nk arra, hogy ezt az apostolok, k�s�bb pedig a felavatottak tett�k. P�l apostol �va intette Tim�teust: "A k�zr�tev�st ne siesd el senkin�l!" (1Tim 5:22). A k�zr�t�tellel szimboliz�lja az im�dkoz�s �ltal kapott �ld�st Istent�l.

P�l egyike volt azoknak, akik Tim�teust hasonl� m�don avatt�k fel a szolg�latra. Ez�rt is figyelmezteti e szavakkal: "Ne hanyagold el a benned lev� kegyelmi aj�nd�kot, amelyet pr�f�cia �ltal kapt�l a v�nek k�zr�t�tel�vel!" (1Tim 4:14).

Amikor P�lt �s Barnab�st az anti�khiai gy�lekezet kik�ldi a misszion�riusi szolg�latra, ezt �rja az ApCsel 13:3-ban az ige: "Akkor b�jt�l�s, im�dkoz�s �s k�zr�t�tel ut�n elbocs�tott�k �ket."

A diak�nusi tiszts�g hivatal

Mi�rt v�lasztottak diak�nusokat?

- Az�rt, hogy legyen a pr�dik�torral szemben egy szervezett �rdekk�pviselet a gy�lekezetben?
- Az�rt, hogy legyenek egy�nek, akik a lelkip�sztor sz�m�ra kiadj�k a feladatokat?
- Az�rt, hogy a lelkip�sztor felett legyen egy ellen�rz� test�let, amelyik elb�r�lja: j�l v�gzi-e munk�j�t?

Ilyeneket az ig�ben sehol sem olvashatunk, de sok - magukat evang�liuminak tart� gy�lekezetben ezt tekintik a diak�nusok, presbiterek a legfontosabb feladatuknak.

A lelkip�sztort, a pr�dik�tort az�rt h�vjuk, v�lasztjuk - n�melyek szerint -, hogy ha �p�tkez�s van, legyen a gy�lekezetnek �p�t�svezet�je, anyagbeszerz�je is. Ha nincs gondnok, legyen gondnoka is. Ha nincs h�zmester, legyen h�zmester is. Ha nincs el�g anyagi alap, akkor int�zkedjen azok megteremt�s�r�l is. Az�rt, hogy a gy�lekezetnek legyen egy mindenese, aki �gy sem j�r be dolgozni, r��r a gy�lekezet minden �gyes-bajos dolg�t elint�zni, hiszen "az�rt fizetj�k." �gy hiszem, hogy az ig�ben ilyesmir�l sem olvashatunk. De arr�l igen, hogy hasznos, ha a gy�lekezetek diak�nusokat v�lasztanak, "mert nem helyes, hogy mi az Isten ig�j�t elhagyjuk, �s az asztalok k�r�l forgol�djunk, v�lasszatok h�t f�rfi�t erre a foglalatoss�gra- mi pedig foglalatosak maradunk a k�ny�rg�sben, az igehirdet�s szolg�lat�ban."

A lelkip�sztor �s a diak�nusok szolg�k, az �r �s a gy�lekezet szolg�i. A p�sztor otthagyja vil�gi foglalkoz�s�t �s a lelkip�sztori hivat�st v�lasztja teljes idej�vel.

A diak�nus megmarad vil�gi foglalkoz�s�ban, �s szolg�lja az Urat a gy�lekezetben polg�ri foglalkoz�sa mellett. Ahol a gy�lekezetben a diak�nusok �s a lelkip�sztor egym�s seg�t�t�rsai, �s tehets�g�ket, Istent�l kapott t�lentumaikat egy�ttm�k�dve haszn�lj�k, ott a gy�lekezet n�vekszik �s megt�r�sek vannak. A kapcsolat nem al�- �s f�l�rendelt, hanem egym�s mell� rendelt, ez�rt ott �r�m �s b�kess�g uralkodik.

Az �rt�l k�ld�tt diak�nusok k�zt Istv�n szem�lye a legnevezetesebb, aki �let�vel pecs�telte meg elh�v�s�t. F�l�p a g�zai �ton tett bizonys�got az eti�piai kir�lyasszony kincst�rnok�nak. Isten csod�latos m�don haszn�lta e diak�nusokat!

K�l�n�s megtiszteltet�s a gy�lekezet �s az �r r�sz�r�l abban a kiv�lts�gban r�szes�lni, hogy valakit diak�nusnak v�lasztanak �s felavatnak. De �gy a lelkip�sztoroknak, mint a diak�nusoknak tudom�sul kell venni, hogy �k nem az�rt vannak a gy�lekezet k�z�ss�g�ben, hogy �ket szolg�lj�k �s tisztelj�k, hanem az�rt, hogy �k szolg�lj�k �s tisztelj�k a gy�lekezettel egy�tt az �r J�zus Krisztust.

FILADELFIA - TESTV�RSZERETET GY�LEKEZET
Jelen�sek 3:7-13

A Bibli�t ismer�k el�tt a h�t gy�lekezethez �rott lev�l a Jelen�sek k�nyv�b�l mindig nagyon �rt�kes volt, mert a h�t gy�lekezet t�pusa az egyh�zt�rt�nelem folyam�n - de ma is - minduntalan f�lmer�l.

Ez alkalommal csak egy gy�lekezethez �rott lev�l r�vid tan�t�s�t szeretn�m le�rni, mert ez a mondat: "Kev�s az er�d" nagyon vonatkozik re�nk, �szak-Amerik�ban l�v� magyar baptista gy�lekezetekre.

A Filadelfiai Gy�lekezetnek nem kellett dorg�l�s, sem elismer�s, mert nekik a legnagyobb jutalom a nyitott ajt� volt. Ez az ajt� az �gi templomba visz, Isten tr�nus�hoz, ahol a gy�ztes oszlop lesz. Mivel tudt�k magukr�l, hogy kev�s erej�k van, magukt�l semmit sem v�rhatnak, ez�rt teljes �rdekl�d�s�kkel Isten Ig�je fel� fordultak, azt �lt�k �s hirdett�k.

Ha szeg�nyek is voltak, m�gis mindezek m�g�tt a k�v�l�ll�k l�thatt�k, hogy valami igazi isteni seg�lyforr�s lappang benn�k. K�z�tt�k meg lehet ismerni a dics�s�ges Istent (ez�rt j�nnek el �s leborulnak). A gy�lekezet igazi tekint�ly�t nem a p�nz adta, mert azzal nem is rendelkeztek, hanem a l�thatatlan Istenre t�maszkodtak. A gy�lekezet minden f�ldi er� n�lk�l is gazdag volt, ugyanis Isten szeretete boldog�totta. Ez a szeretet �ml�tt el k�z�tt�k, tette vil�g�t�v� az arcokat, ind�totta �ket a szolg�latra. Egyben feledtette a gy�lekezettel a k�zdelmeket, a f�radalmakat, �s minden megpr�b�ltat�st panasz �s zoksz� n�lk�l viseltek. A gy�lekezet b�k�s, boldog csal�d volt, Isten csal�dja. A szeretet volt k�z�tt�k nagy, �s a csal�di szeretet jobban bizony�totta, hogy Isten a gy�lekezetet szereti. Sokkal jobban ad ez bizonys�got, mint a p�nz, a hatalom, a tehets�g.

Az �sz�vets�g �r�stud�i tiszt�bb istenhittel rendelkeztek, mint b�rmelyik m�s nemzet. Ennek nyom�n magukat minden n�p f�l�tt val�nak gondolt�k, s�t mindenki m�st megvetettek. Nem is lehet ott boldogs�g, �r�m, ahol a g�g, irigys�g foglalja el az emberek sz�v�t. Az ilyen vall�soss�g, az ilyen Isten-hit val�tlans�g - ma is! �gy nem lehet igazi testv�rszeretet.

Magyar gy�lekezetek, akinek a sz�v�b�l elfogyott a szeretet egym�s ir�nt, j�jjetek el a filadelfiai gy�lekezetbe �s melegedjetek f�l!

Ha az ajt�t senki sem z�rhatja be, akkor ez azt jelenti, hogy a j�, a hib�tlan gy�lekezetnek is sz�ks�ge van az �rra. � gondol r�juk, mert ajt�t nyitni, vagy z�rni k�ptelenek voln�nak. Az �r az � szem�t rajta tarja a gy�lekezeten, az er�tlens�g ellen�re sem hagyta mag�ra, s�t azt �g�ri: "Megtartalak a megpr�b�ltat�s idej�n." J�llehet az ember rendszerint a k�s�rt�sben k�ts�gbe vonja Isten szeretet�t, de ez a gy�lekezet �ppen az�rt volt Testv�rszeretet Gy�lekezet, mert sz�v�kh�z k�zel engedt�k Isten szeretet�t. S�t �lland�an adni tudtak a szeretetb�l m�soknak is. Nem vallottak sz�gyent az �r el�tt, de m�sok el�tt sem.

Utols� id�k, mondogatt�k �j�v el�tt. Ett�l f�ggetlen�l ma is igaz ez, �s a figyelmeztet�s sz�l nek�nk is, hogy a koron�t senki ki ne vegye kez�nkb�l. Mennyire szem�lyess� v�lik itt a lev�l.

Teh�t nem arr�l van sz�, hogy �n a gy�zelmes gy�lekezethez tartozom, �ppen ez�rt lesz koron�m. Mindenkinek k�l�n-k�l�n kell az utols� harcot megharcolnia.

Legyen a mai gy�lekezet szent, ahogy ezt a bemutatkoz� mondatban olvassuk. A szent sz� az Isten sz�m�ra elk�l�n�tett szem�lyt jelent. Isten dics�s�ge egyszer be fogja ragyogni az eg�sz vil�got, �s akkor a b�nt�l terhelt vil�gb�l kapu visz �ltal az Isten �r�m�be, �s ez a kapu a h�v� el�tt megny�lik, a hitetlen el�tt bez�rul. J�zusn�l van a kulcs, � fogja megnyitni, �s ha J�zus bez�rja, senki ki nem nyithatja, sem emberi �rdem, sem emberi er�. Aki gy�z, az oszlopp� lesz Isten templom�ban.

Ebben az utols� id�kben kinek van f�le ezt az �zenetet, ezt az �g�retet meg�rteni? Mert aki ezt meg�rtette, az Isten templom�b�l ki nem j�. Gy�lekezetek, testv�rek, legyen gy�zelmes az �let�nk!

Dr. Viczi�n J�nos


G�bora Andr�s besz�mol�t �rt a New York-i fiatalok siel� t�r�j�r�l (2000. janu�r 15-17)  Szeretn�d elolvasni? Kattints akkor a bal oldalon az Ifj�s�gi oldalra!

a lap elej�re


 V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.

K�ldj�n levelet a szerkeszt�nek!

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4