Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. JANU�R

Kulcs�r S�ndor:

MEGMARAD�S �S N�VEKED�S

"Ti az�rt szeretteim el�re tudv�n ezt, �rizkedjetek, hogy ... a saj�t er�ss�getekb�l ki ne essetek: hanem n�vekedjetek a kegyelemben �s a mi Urunknak �s Megtart� Krisztusunknak ismeret�ben. N�ki legyen dics�s�g mind most, mind �r�kk�n �r�kk�. �men!" (2 P�ter 3:17-18)

Az emberre jellemz�, hogy k�l�nleges alkalmakkor elk�telezi mag�t feladat�nak jobb �s buzg�bb elv�gz�s�re. Egyik ilyen alkalom az �j Esztend� kezdete. A 2000. �v elej�n vagyunk, amikor m�g elevenen eml�kez�nk szem�lyes �s k�z�ss�gi elhat�roz�sainkra, melyeket az Isten k�zels�g�ben tett�nk. Ritka alkalom �s k�l�n�s kegyelem volt ez sz�munkra az �rt�l. Isten Lelke seg�tsen azokat meg is val�s�tani ez �v folyam�n.

Az Ig�ben P�ter apostol eml�keztet mindannyiunkat h�rom fontos feladatra, amelyet igyekezz�nk ebben az esztend�ben megval�s�tani. Isten Lelk�nek seg�ts�g�vel k�vess�k az igei tan�csokat.

1. Ki ne ess�nk a saj�t er�ss�g�nkb�l!

�r�mmel �s h�l�val gondoljunk arra a kegyelemre, amely �ltal Krisztus minket elfogadott. Mint legbiztosabb �s egyed�li menv�r, megny�lt sz�munkra �s mag�ba z�rt minket. Olyan er�ss�g lett sz�munkra, melyb�l senki ki nem ragadhat. A mi szem�lyes feladatunk �rizkedni �s vigy�zni, hogy saj�t er�ss�g�nkb�l ki ne ess�nk! Krisztusban megmaradva, Bel�le t�pl�lkozva n�vekedhet h�v� �let�nk. Sz�munkra � az �let! �t elhagyva �letvesz�lybe ker�l�nk, hal�l fenyeget. Azt k�ti lelk�nkre az apostol �ltal Isten, hogy becs�lj�k meg Krisztust, a mi saj�t Mentsv�runkat, er�ss�g�nket! Sz�moljunk ezzel a vesz�llyel �s ne legyen senki k�nnyelm� k�z�l�nk, mint �zsau volt, mert elvesz�thetj�k �t �s vele er�ss�g�nket. N�veked� �let�nk els� felt�tele ez. Szent elhat�roz�ssal �s szil�rd odasz�n�ssal �lj�nk �benne elrejtett �letet. Erre h�vott el minket az Isten. �let�nk Krisztus �ltal el van rejtve az Istenben! (Kol 3:3!) � biztos�tja sz�munkra ezt a Benne marad�s kegyelm�t. Cselekedj�k ezt �szinte igyekezettel, h�s�gesen!

2. N�vekedj�nk a kegyelemben!

Akik sz�m�ra Krisztus saj�t er�ss�g lett, azok kegyelemben �lnek. Ezeknek sz�l e felsz�l�t�s, hogy "n�vekedjetek a kegyelemben!". Ez a kegyelem oly nagy, hogy meg nem m�rhet�. Abban n�vekedn�nk lehet �s kell! Ez naponk�nti megal�zkod�st jelent, mert Isten az al�zatosoknak ad kegyelmet. Tudjuk, hogy mindent kegyelemb�l kapunk �s kegyelemb�l �l�nk minden nap. Egyre jobban megismerj�k, hogy a kegyelem �dv�z�t, tan�t �s megtart! Minden h�v� l�leknek h�la �s szent elk�telez�s van sz�v�ben Isten ir�nt az � kegyelm��rt. Boldog �r�mmel halljuk teh�t az �ldott felk�r�st, az abban val� n�veked�sre. B�v�lk�d� �letre buzd�t minden h�v�t a kegyelmes Isten. Hadd jellemezze �let�nket ez a n�veked�s ebben az esztend�ben. Ne lankadjunk el, �s ne g�toljon meg senki �s semmi! Legyen egyre nyilv�nval�bb a kegyelemben val� n�veked�s�nk ebben az �j �vben. N�k�nk is el�g ez a kegyelem! Sokan l�ss�k �s �zlelj�k meg az Isten kegyelm�t �ltalunk!

3. N�vekedj�nk J�zus Krisztus ismeret�ben!

� a mi Urunk �s Megtart�nk! Isten gazdags�g�nak m�lys�ge, melyet egyre jobban csod�lunk, min�l jobban megismerj�k. Az Ige tanulm�nyoz�sa, �s a Vele val� k�z�ss�g �ltal n�vekedhet�nk ismeret�ben. Sok �ldott megtapasztal�s, s�t sok m�s testv�r megtapasztal�sa is seg�t nek�nk ebben a n�veked�sben. Krisztus ismerete �vr�l-�vre gyarapodik, n�vekszik benn�nk. Ez gyarap�tja az �r ir�nti szeretet�nk �s tisztelet�nk elm�ly�l�s�t. �ldozatosabb, odasz�ntabb �letre �szt�n�z, mely l�lekment� szeretettel hajol le az elveszett emberek megment�s�re. Ebben gyakorolnunk kell magunkat. Megk�veteli t�l�nk, hogy f�lre tegy�nk minden akad�lyt �s a megk�rny�kez� b�nt. Az �r J�zus ismeret�ben n�vekedve, egyre hasonl�bbakk� lesz�nk �hozz�. �gy ragyoghat fel Krisztus �ltalunk m�sok sz�m�ra. Mennyire jellemz� �letedre ez a n�veked�s?

Kedves Testv�reim! Csod�latos t�vlatokat t�r el�nk az Ige. Itt az ideje, hogy szent felel�ss�ggel �s engedelmess�ggel gyakorlatba �ltess�k ezt a h�rom felh�v�st. A mi Urunk k�szen �ll, hogy minket megseg�tsen nemes elhat�roz�sunk megval�s�t�s�ban. Az �rral minden lehets�ges! �gy lesz�nk k�pesek elv�gezni nagy k�ldet�s�nket, a re�nk b�zott szent feladatunkat. Ha tudjuk ezeket, boldogok lesz�nk, ha cselekedni is fogjuk. N�ki legyen dics�s�g, mind most, mind �r�kk�n �r�kk�.


�vk�zi gy�l�s: Palm Bay, Florida, 2000. m�rcius 9-11. A bizotts�gi tagok f�lt�tlen�l �rtes�ts�k Kish Ern� testv�rt �rkez�si sz�nd�kukr�l �s annak id�pontj�r�l. Az alapszab�ly-el�k�sz�t� bizotts�g tagjai egy nappal el�bb �rkezzenek!

J�ZUSSAL EGY�TT A C�LBA

J�nos 6:16C21

Az �r kegyelm�b�l el�rt�k az �j �vet. T�l vagyunk m�r az aggodalmaskod�son, �s r�j�tt�nk arra, hogy most is hi�baval� volt minden nyugtalans�gunk. Viszont az �nnepek elm�lt�va1 el�tt�nk van egy �v, �s f�ltessz�k magunknak a k�rd�st: Hogyan tov�bb?

Ez igeszakasz ad nek�nk magyar�zatot, mert a 20-ik versben van elrejtve az �zenet. A�n vagyok, ne f�ljetek!@ Ez pedig ez Isten jelenl�t�t fejezi ki, �s ebben J�zus mintegy biztat�sk�ppen sz�l tan�tv�nyaihoz, sz�l hozz�nk. Ne f�ljetek, Isten jelen van!.

A VAGYOK visszautal az �sz�vets�gi megjelen�sre, amikor Isten azt mondta M�zesnek: AVagyok, aki Vagyok!@ Ez�rt ez ig�ben mindenkor az Isten Fi�val tal�lkozunk. Ez�rt ez alkalommal is �h�tattal levessz�k saruinkat, eltakarjuk arcunkat, �s hallgassuk mit �zen az ige �ltal nek�nk J�zus Krisztus.

1. J�zus soha sehol nem �g�rte, hogy tan�tv�nyai �let�ben nem lesznek neh�zs�gek. Krisztus k�vet�se nem valami �nnepi cs�nak�z�s a t�k�rsima tavon, hanem viharokkal kell. megk�zden�nk. �s ezenk�zben h�nyszor �rezz�k azt, hogy egyed�l vagyunk.

J�llehet sokan szeretn�k, ha a tan�tv�nys�g, vagy a J�zushoz tartoz�s, s�t m�g a vall�soss�g is aff�le �letbiztos�t�s legyen. Hogy aki vall�sos ember, vagy J�zus k�vet�je, azzal ne t�rt�nj�k baj, annak j�l menjen a sora, hiszen ennyit csak Ameg�rdemel@ az Istent�l.

Ez a t�rt�net el�rulja, hogy nek�nk ilyen �g�ret�nk nincs. Nem kiv�telez Isten, s�t, gyakran azt kell l�tnunk, hogy nek�nk t�bb pr�ba, szenved�s jut, mint m�snak, t�bb viharos nap, amelyen �t kell k�zden�nk magunkat, mert sokszor ez az Isten iskol�ja az �v�i, gyermekei sz�m�ra.

2. A k�vetkez� �zenet, hogy J�zus Krisztus akkor is tud r�lunk, ha mi nem tudunk r�la. Mi nem l�tjuk �t, de neki rajtunk van a szeme. Mint ahogy tudott tan�tv�nyair�l, l�tta �ket a viharos tengeren. Ez egyszer megnyugtat� sz�munkra, ugyanakkor f�lelmetes is. Semmi sem t�rt�nhet �let�nkben a h�ta m�g�tt. De nem is vagyunk elfelejtve. Teh�t k�zel van hozz�nk, m�g ha nem is �szlelj�k �t. Mi el vagyunk foglalva az Aevez�ssel,@ dolgainkkal, bajainkkal, �s ha egyszer f�ln�z�nk � ott van el�tt�nk.

Ekkor hangzik el, hogy �n vagyok, nem valami k�s�rtet. M�g az esem�nyek k�zep�n is ott vagyok, a viharban, a veszedelemben, a hal�lf�lelemben. ANe f�ljetek!@

3. A befejez� �zenet k�l�n�s. Ha csak bevenni is k�szek vagyunk J�zust az �let�nk haj�j�ba, akkor m�ris ott vagyunk, ahov� menni akarunk. Hozz� kell tennem, hagy n�lk�le aligha �rkezn�nk meg oda. Megv�dte az �r a tan�tv�nyokat, ha tudott is a viharr�l, m�gis volt meneked�s, szabadul�s, s�t eljutottak a c�lba.

�gy �ll el�tt�nk az �j esztend�, amelyben biztosan lesz vihar, k�zdelem, k�ts�gesked�s, de soha ne feledj�k el, �, az �r tud r�lunk, �s ha mi k�sz vagyunk neki biztos�tani helyet az �let�nkben, csal�dunkban, gy�lekezet�nkben, a f�lelem elm�lik, �s Vele, �ltala c�lba fogunk �rkezni.

Dr. Viczi�n J�nos


K�SZEN IS LEHET�NK

R�di�s �h�tat, a Y2K ut�ni napokban

H�t ezt is meg�rt�k. Megkezdt�k a k�tezrediket. M�gpedig k�l�n�sebb probl�ma n�lk�l. A villany �s a g�zszolg�ltat�s folyamtos volt. A h�t�szekr�nyek nem olvadtak ki. A vizcsapb�l tov�bbra is folydog�lt az er�sen kl�rozott iv�v�z.

Kider�lt az is, hogy k�r volt a matrac al� dugni azt az �sszekuporgatott p�nzt, a bankban �ppen �gy megmaradt volna, s�t, m�g a kamat se veszett volna el.

K�szen volt az orsz�g, a vil�g a Y2K-re. Igaz, r�g�ta k�sz�lt�nk r�. De nem volt hi�ba az igyekezet. Siker�lt. Nem �rt v�ratlanul senkit az �v �s ezredfordul�.

Lehet h�t �gy is?

Olykor azt hissz�k, hogy mindenr�l lemaradunk, nem siker�lnek dolgaink. Igyeksz�nk, de minek? Minden hi�ba. Nos, bar�taim, b�torodj�k sz�v�nk - az �vsz�zad �s ezred fordul�j�nak z�kken�mentess�ge azt mutatja, hogy amit komolyan vesz�nk, amire el�re sz�m�tunk arra fel tudunk k�sz�lni, az nem fog v�ratlanul �rkezni, k�sz�letlen�l �rni.

Isten ig�je szerint az el�rehalad� id�ben egyszer elj�n egy olyan nap, amikor meg kell jelenn�nk az Isten �t�l� sz�ke el�tt - �s sz�mot kell adnunk �let�nkr�l. Ez egy kicsit hasonl�t ehhez a Y2K probl�m�hoz. Hasonl�t abban, hogy ezt sem ker�lheti el senki - az eg�sz vil�got �rinti. Hasonl�t abban is, hogy f�l lehet k�sz�lni r�. Hasonl�t abban is, hogy aki m�gsem k�sz�l f�l r�, az p�rul j�r.

De milyen kellemetlens�g �ri azt, aki nem k�sz�l f�l az Istennel val� tal�lkoz�sra - ak�r Krisztus visszaj�vetele form�j�ban �rkezik el az az alkalom, ak�r �gy, hogy letelik e f�ldi �let�nek az ideje?

* Nem n�h�ny napos s�t�ts�gre kell sz�m�tania, hanem v�gn�lk�lire, hiszen akkor m�r nem lehet k�z�ss�ge azzal, aki azt mondta mag�r�l, hogy � a vil�g vil�goss�ga.
* Nem tal�lkozhat m�r azzal, aki azt mondta mag�r�l, hogy � az �l� v�z �s aki hozz� j�n, meg nem szomj�hozik soha.
* Az �letnek ama kenyer�vel sem t�pl�lkozhat m�r.

No, de most ink�bb arr�l szeretn�k sz�lni, hogy f�l lehet k�sz�lni - nem csak a Y2K-re, hanem az Istennel val� tal�lkoz�sra is. Persze, ha komolyan vessz�k, ha komolyan veszed, kedves hallgat�m.

Mit kell tenned, hogyan k�sz�lhetsz fel? Az Isten adta �dv�z�t�t, J�zus Krisztust kell sz�vedbe, �letedbe fogadni: J�nos 3:16-ban �gy olvashatunk err�l: Mert �gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy aki hisz �benne, el nem vesszen, hanem �r�k �lete legyen.

A k�rhozat helyett egy �r�k �letet nyer az, aki hittel sz�v�be fogadja �t. P�l apostol a Filippibeli b�rt�n�rnek, arra a k�rd�s�re, hogy mit tegyen, hogy �dv�z�lj�n, �gy v�laszolt: Higgy az �r J�zus Krisztusban �s �dv�z�lsz.

Neh�z ezt megtenni? Igen is, nem is. K�nny�v� �s nagyon egyszer�v� tette Isten sz�munkra a f�lk�sz�l�st: egy d�nt�st k�r �s v�r t�l�nk. Ezt a d�nt�st helyett�nk nem teheti meg senki; � sem teszi meg helyett�nk - ebben �ll a neh�zs�ge.

Isten a maga r�sz�r�l m�r r�gen �gy d�nt�tt, hogy mindazoknak, akik elfogadj�k J�zus Krisztust, b�nbocs�natot �s �r�k �letet ad. Most rajtunk a sor, most rajtad a sor, kedves hallgat�m - te hogyan d�ntesz? Visszautas�tod az Isten k�sz�tette megold�st, m�g csak nem is t�r�dsz vele? Ha �gy d�nten�l, akkor k�sz�letlen�l �llsz majd meg Isten el�tt, - b�rmikor is j�jj�n el az az id�.

De ha elfogadod javaslat�t, s hittel megnyitod �letedet J�zus Krisztus el�tt - akkor m�ris k�szen vagy �s k�szen is leszel arra, hogy meg�llj el�tte, b�rmikor is j�jj�n el. Ti�d lesz az �dv�ss�g, az �r�k �let.

Kedves hallgat�m, 2000-ben is ugyanaz az evang�lium. J�zus Krisztus tegnap �s ma �s mind�r�kk� ugyanaz. Az � szeretet�nek, �dv�z�t� kegyelm�nek h�r�r�l sz�lnak az igehirdet�sek magyar templomainkban. Hat�rozd el, hogy gyakrabban f�lkeresed Isten h�z�t.

Hol hangzik magyarul az igehirdet�s? Sz�vesen seg�t a legk�zelebbi imah�z megtal�l�s�ban a szerkeszt� - tel (313)382-3735. Ujs�gunk jelen sz�m�ban �s az interneten is megtal�lhatja gy�lekezeteink c�m�t, n�melyikhez t�rk�pet is. (Ha f�lnyitotta a Agy�lekezetek@ oldalt.)

Herjeczki G�za

a lap elej�re


GY�LEKEZETI H�REK

TORONT�

"Megmozdul a parton a v�z..."

Gondolataim visszasz�llnak a hull�mos Jord�n partj�ra, amikor a Szent F�ld�n, Izr�elben j�rtam �s gy�ny�rk�dve n�ztem a sok sz�p feh�rruh�s testv�rt, akik az �r J�zus p�ld�j�ra a Jord�n foly�ban al�mer�ltek a v�zben. Mindegyiknek egy �letresz�l�, gy�ny�r� �lm�ny volt abban a foly�ban bemer�tkezni, amelyben az �r J�zust J�nos bemer�tette, hogy p�ld�t adjon nek�nk.

"Mert �gy illik n�k�nk minden tiszt�nket bet�lten�nk."

Gy�lekezet�nkben bens�s�ges �nnep�ly keret�ben ism�t kedves fiatalok tettek bizonys�got hit�kr�l �s az �r szava ir�nti engedelmess�g�kr�l. A m�lt �vben hatan, most pedig n�gyen �lltak a bemer�t� medence el�tt: Szegedi Gy�ngyi, Farkas Szilvia, Tam�s T�mea �s Katona Caroline, akik ifj�s�gukt�l kezdve akarj�k az Urat szolg�lni, h�s�ggel �s szeretettel.

A mi k�z�ss�geinkben mindenki saj�t hite vallom�s�ra lesz bemer�tve. Meghat� volt l�tni az egyik fiatalt - Katona Carolinet, aki m�g csak 10 �ves. � is tudatosan, minden r�besz�l�s n�lk�l k�rte felv�tel�t. � m�r 3 �vvel ezel�tt is szeretett volna bemer�tkezni, akkor m�g csak 7 �ves volt �s a gy�lekezet v�rakoz�st k�rt t�le. Az id� el�rkezett �s most nagy �r�mmel k�vette a t�bbieket. Az �r tud sz�lni a gyermekekhez. A Szentl�lek h�v�s�t, sugallat�t m�g egy nagyon fiatal is meg tudja �rezni, �gy, mint a kis S�muel, aki k�szs�gesen mondta: Sz�lj Uram, mert hallja a te szolg�d!

Szilvia �s T�mea is fiatalon �lltak be az �r k�vet�s�be. Gy�ngyi, aki m�g eddig nem �lt meleg testv�ri k�z�ss�gben, a fiatalokkal egy�tt boldogan vallotta, hogy az �r J�zus fel�j�k kit�rt kez�t megragadva b�kess�get, �r�m�t �s biztons�got tal�lt, mert j�n a vihar erre a vil�gra �s boldog az, aki bel�p a b�rk�ba, mert megtartatik, mint No� �s csal�dja.

Gy�lekezet�nkben egyik sz�p, nagy �nnep�ly k�veti a m�sikat. Nem r�gen volt 70 �ves �vfordul�nk �s h�laad�napunk. Most pedig szint�n n�pes ved�gsereg vett k�r�l benn�nket, boldogan �nekelt�k: �r�m van a mennyben egy b�n�s felett, ha megt�rve haza�rkezett. / �r�m van a mennyben, gyorsan lakom�t, vid�ms�g lengjen a termen �t!

A toront�i nem egy kriptaszag� gy�lekezet, itt �let van, boldog, pezsd�l� �let, egym�st v�ltj�k az �r�m napjai "...vid�ms�g lengjen a termen �t..." Ehhez a mosoly is hozz�tartozik. Van sok kedves fiatalunk, akik tudnak �r�lni, mosolyogni. Bemer�t�si �nnep�ly�nk k�t �r�sra is elh�z�dott, mert a fiatalok nem sz�ntek meg szavalni, �nekelni, az Urat magasztalni.

Minden alkalommal sz�p, �l� vir�gok �kes�tik imah�zunkat. Most is gy�ny�r� feh�r szegf� �s r�zsacsokor illatozott. N�testv�reink felv�ltva gondoskodnak friss vir�gokr�l.

Sz�ks�g�nk van �nnepekre! -- ahogy ezt m�r m�skor is eml�tettem. A vil�g sok probl�m�j�t l�tva �s hallva, mi az �r h�z�ban �rvendez�nk. Itt emelkedik fel a lelk�nk, mert mi az �rhoz tartozunk �s nem e vil�ghoz.

�rvacsorai k�z�ss�g�nk alkalm�val nagy k�rt alkotva, egym�s kez�t megfogva �nekelt�k: �ldott legyen a frigy, mely minket �sszek�t.

Az alagsorban, ter�tett asztalokn�l folytat�dott a sz�p �nnep�ly.

Mily sz�p, �s gy�ny�r�s�ges, amikor egy�tt lakoznak az Atyafiak. ... Csak oda k�ld �ld�st �s �letet az �r, mind�r�kk�. (133. Zsolt�r)

A �r� legyen a h�la �s k�sz�net ez�rt az alkalom�rt is! 

Somogyi G�born�

Kulcs�r Attila besz�mol�t �rt az Erie, PA-ban 1999. november 26-28 k�z�tt megtartott Ifj�s�gi tal�lkoz�r�l. Szeretn�d elolvasni? �tvisz�nk akkor ideiglenesen az Ifj�s�gi oldalra: Besz�mol�

Megjelent Billy Graham: Angyalok c�m� k�nyve - magyarul.

 Ismertet�s a k�nyvr�l


Felejthetetlen szem�lyek (5)
PETRE G�BOR lelkip�sztor (2)

(De mi t�rt�nt abban az id�ben a Cleveland West Side.i gy�lekezettel? ... Az angol vezet�s�g mindent megtett, hogy tal�ljon egy alkalmas vezet�t, de nem tal�ltak.)

1948-ban az amerikai k�tnyelv� pr�dik�torok gy�l�se Clevelandba volt megtartva. Petre testv�r is elj�tt Buffal�b�l. A gy�l�s ut�n �rdekl�d�tt a Cleveland Baptist Association akkori titk�r�n�l Dr. D. R. Sharpe-n�l a West Side-i gy�lekezet �llapota fel�l. � ezt mondta: "Mivel nem tal�ltunk alkalmas pr�dik�tort annak vezet�s�re, az angol vezet�s�g elhat�rozta a magyar munka lez�r�s�t." Erre Petre testv�r �gy felelt: "�n nem l�tom megfelel� ok�t most annak. Ott van egy sz�p templom, ad�ss�gmentesen �s emellett a gy�lekezet m�s vagyonnal is rendelkezik. A West Side-on m�g mindig van sok megt�retlen magyar, kiknek m�g hirdetni kell az evang�liumot. Az �n �letemnek legszebb r�sz�t fektettem bele ott a lelkimunk�ba �s nem szeretn�m hallani azt, hogy bez�rj�tok az alkalmat magyar n�p�nk megt�r�se el�tt." Erre Dr. Sharpe ezt mondotta: "Ha te visszaj�ssz �s hajland� vagy az �r munk�j�t ott fel�p�teni, neked m�g megadjuk az alkalmat."

Ez egy �ri�si feladat volt Petre testv�r�k r�sz�re. Szerett�k a Buffal�i gy�lekezetet �s a gy�lekezet is szerette �ket. Istenhez fodultak utas�t�s�rt. K�t heti gondolkoz�s, im�dkoz�s ut�n az eredm�ny az lett, hogy 1949-ben visszamentek Clevelandba �s hozz�fogtak az �jj��p�t�s munk�j�hoz. A lelkip�sztor �s feles�ge �s az eg�sz gy�lekezet bele vetette mag�t a nagy munk�ba. K�v�l-bel�l jav�tott�k �s sz�p�tett�k az imah�zat. De nem csup�n az �p�leten dolgoztak, hanem a gy�lekezeti programon is. L�tt�k, hogy sz�ks�g van az angol nyelv haszn�lat�ra is az istentiszteleteken, �gy h�vogattak �s szeretettel fogadtak mindenkit. A sok fizikai munka ut�n rendeztek egy heti evang�liz�l�st. Engem h�vtak meg Bridgeportb�l erre a sz�p szolg�latra vas�rnapt�l-vas�rnapig. Minden este Petre testv�r vezette az istentiszteletet, j� �nekhangj�val, �n pedig angolul �s magyarul szolg�ltam Isten ig�j�vel. Napk�zben Petre testv�rrel l�togattunk �s h�vogattunk. Im�dkoztunk otthonaikban �s bizonys�got tett�nk Krisztusr�l. Kedves, �ld�sos, eml�kezetes id� volt az mindny�junk r�sz�re. Petre G�bor testv�r m�g t�bb mint 10 esztendeig szolg�lta az Urat �s n�p�t Clevelandban. Abban az id�ben a gy�lekezet a csaknem teljes megsz�n�s �llapot�b�l �jb�l fellend�l�snek indult. A vas�rnapi iskol�ban h�t oszt�ly tanult. Megszervezt�k a 25-30 tag� angol ifj�s�gi �nekkart, fel�jult a f�v�s zenekar �s a n�egylet �s m�s organiz�ci�k. Minden�rt az �r� a dics�s�g.

Most ott vagyok, ahol a Zsid�khoz �rt lev�l �r�ja volt, amikor a 11. r�szben �rt a hith�s�kr�l. Mint �, �n is k�rdezem: �s mit mondjak m�g? Hiszen kifogyn�k az id�b�l �s a helyb�l az Evang�liumi H�rn�kben, ha m�g t�bbet �rok arr�l, ami volt �s amit tett Petre G�bor testv�r. A napokban kaptam az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gt�l egy tisztelet p�ld�nyt Dr. Gerzsenyi L�szl� k�nyv�b�l melyet a Cleveland-i magyar baptista misszi� 100 �v�r�l �rt. M�g nem volt id�m �tolvasni, de m�r eddig is sokat tanultam bel�le. Itt ezt olvasom Petre testv�r szolg�lat�r�l: "Petre G�bor tv. 1923-ban kezdte szolg�lat�t a Fulton Road-i Baptista Gy�lekezetben, ahol csaknem 20 �ven �t f�nykedett. Ezut�n n�gy �vig (1942-1948 k�z�tt) Buffal�ban szolg�lt, de 1948-ban ism�t visszah�vt�k a Cleveland Fulton Road-i Gy�lekezetbe �s m�g 11 �vig v�llalta a gy�lekezet vezet�s�t. Ekkor eg�szs�g�nek gyeng�l�se �s magas �letkora miatt befejezte szolg�lat�t �s 1959-ben Florid�ba k�lt�z�tt, ahol a Bethesda Otthon lelkip�sztori szolg�lat�ban tev�kenykedett.

1931-ben aleln�ke az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek, majd 1932-t�l 1938-ig az Evang�liumi H�rn�k�t szerkesztette. 1941-ben a lap helyettes szerkeszt�je lett, azt�n 1942-ben ism�t � vette �t a lap szerkeszt�s szolg�lat�t 1943-ig. 1948-t�l 1953-ig az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g p�nzt�rosa, 1957-t�l 1959-ig pedig titk�ra volt. 1959-ben k�lt�z�tt feles�g�vel Florid�ba, ahol t�rslelkip�sztork�nt szolg�lt. Hal�lakor feles�ge, hat gyermeke, 13 unok�ja �s 23 d�dunok�ja gy�szolta. Dr. B�r� L�szl�, F�l�p �rp�d �s Kurtz Lajos lelkip�sztorok hirdett�k Isten v�gasztal� szav�t. E r�vid �letrajz alapj�n is l�that�, hogy Petre G�bor testv�r mennyire k�sz volt teljes �let�t az �r szolg�lat�ba �ll�tani mindig ott �s azon a ter�leten, ahol sz�ks�g volt r�. T�bb trakt�tust kiadott, t�rsszerkeszt�je volt az American Hungarian Hymnal c�m� �nekesk�nyvnek �s az Amerikai Magyar Baptist�k t�rt�nelme, 1908-1958 c�m� k�nyvnek".

Valaki azt mondta, hogy minden eredm�nyes �s sikeres ember mellett ott �ll egy j� asszony. Ez teljesen igaz volt Petre G�bor testv�r �let�ben. Petre testv�rn�t az �r meg�ldotta sok t�lentummal �s tehets�ggel, �s � haszn�lta azokat. Volt j� zenetehets�ge �s gy�lekezetekben, utcai istentiszteleteken, menyegz�k�n, temet�seken orgonista vagy zongorista volt. Sz�p er�s hangj�t haszn�lta �nekkarokban, duettokban ahol csak megjelent �s sz�ks�g volt r�. Tan�totta a gyermekeket a vas�rnapi iskol�ban angolul vagy magyarul, amint a sz�ks�g megk�v�nta. A Bethesda Otthonban minden cs�t�rt�k d�lut�n tartott �nektiszteletet, amelyet igen �lveztek �s �rt�keltek a bentlak�k. Mindig vend�gszeret� volt �s igen j� szak�csn�. Szeretett varrni �s ez�ltal is sokaknak seg�tett. Gyermekei �gy eml�keznek r�, hogy "igen j� �desanya volt, aki igaz�n szerette gyermekeit �s j�l nevelte �ket." Petre testv�r�k gyermekei ma is szolg�lj�k az Urat. �ten, Esther, Ethel, Isabel, Gabriel �s Eugene Palm Bay k�rny�k�n laknak �s Helen Huntsville, Alabam�ba.

Mi mindny�jan �gy ismerj�k Petre testv�rn�t, hogy igen h�s�ges �s szeret� feles�g �s munkat�rs volt. Majdnem mindenhol �s mindenkor egy�tt voltak. Miut�n Petre testv�r beteg lett, feles�ge �polta, gondozta mind addig, am�g az �r haza nem sz�l�totta h�s�ges szolg�j�t. Petre tesv�r�k 66 esztend�t t�lt�ttek egy�tt boldog h�zass�gban. A testv�rt 89 �ves kor�ban sz�l�totta haza a mennyei Atya. Gyermekei azt mondj�k, hogy sz�leik j� p�ld�t mutattak nekik az Isten ir�nti tiszteletben �s az emberek ir�nt val� szolg�latban. �n �s a feles�gem h�l�sak vagyunk az �rnak, hogy megismerhett�k Petre G�bor testv�rt, feles�g�t �s gyermekeiket. Gazdagabb� tett�k �let�nket.

Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor

Dr. Udvarnoki B�l�n� (befejez� r�sz)

1941-ben a h�bor� fellegei mutatkoztak Magyarorsz�g felett. Egyik nap k�t idegen ember j�tt be Ruby lak�s�ba. Nem ismerte �ket, de tudta, hogy detekt�vek. Azt k�rdezt�k t�le, hogy mi�rt van Magyarorsz�gon? Mi�rt lakik egyed�l? Megpr�b�lta meg�rtetni vel�k, hogy � egy le�ny iskol�nak a vezet�je �s fizet�s�t Amerik�b�l kapja. Nem tudt�k meg�rteni, hogy mi�rt k�lt Amerika ezer doll�rokat, hogy ott egy iskol�t fenntartson. Miut�n �tn�zt�k Ruby bankk�nyv�t �s meggy�z�dtek , hogy igaz amit mondott elmentek �s nem h�borgatt�k tov�bb. 1942 elej�n j�tt az �rtes�t�s, hogy az amerikaiak legyenek k�szen arra, hogy b�rmikor elhagyj�k az orsz�got. Az utas�t�s hamarosan meg is �rkezett. F�j� sz�vvel �s k�nnyes szemekkel �nekelt�k testv�reinkkel �s tanul�inkkal "Isten �ldjon, m�g viszont l�tunk." Akkor a vasf�gg�ny lez�r�dott.

Ruby visszaj�tt Amerik�ba �s innen kik�ldt�k Afrik�ba, ahol 1945 elej�t�l 1946 v�g�ig k�l�nb�z� iskol�kban tan�tott. Mikor onnan visszat�rt Amerik�ba itt v�rta egy lev�l Udvarnoki B�la testv�rt�l. A lev�l �rt arr�l a trag�di�r�l, amely Magyarorsz�gon 1944. december 29-�n t�rt�nt. Egy bomba felrobbant miut�n a Szemin�rium �p�let�re esett, meg�lt n�gy egy�nt, az Udvarnoki testv�r feles�g�t �s h�rom vend�get.

A v�ros romban volt. Nem volt villany. A hidak a Dun�n haszn�lhatatlanok lettek. Nem volt postaforgalom Amerika �s Magyarorsz�g k�z�tt. Keresni kellett utaz�kat akik m�s orsz�gokb�l tov�bb�tott�k a levelet Magyarorsz�gra. Sokszor h�napokig tartott mire a lev�l el�rte c�lj�t - ha el�rte.

Ruby azonnal �rtes�tett egy j� bar�tj�t, aki szint�n ismerte Udvarnoki testv�rt �s tudatta vele a szomor� h�rt. Ez az illet� azt v�laszolta, hogy megpr�b�lja az Udvarnoki testv�rt �s k�t fi�t kihozatni Amerik�ba egy kis pihen� id�re. Valamikor k�s�bb Ruby testv�rn� kapott egy levelet egy m�sik amerikai ismer�s�t�l amelyben ez �llt: "Az h�rlik, hogy f�rjhez fogsz menni" - � ezt v�laszolta: "�gy vagyok �n is, mint egy m�sik �regl�ny, aki ugyanezt a h�rt kapta. A h�r nem igaz, de h�la az �rnak a h�r�rt." M�g miel�tt Ruby testv�rn� elhagyta Afrik�t, egy orvos megmondta neki, hogy meg kell oper�lni �s k�sz�lj�n visszamenni Amerik�ba.

Mikor haza�rkezett h�rom vagy n�gy lev�l v�rta �t Udvarnoki testv�rt�l, aki m�g Magyarorsz�gon volt, de a kihozatali terv ment tov�bb. Az egyik lev�lben ott volt a legfontosabb k�rd�s �s k�relem. Udvarnoki B�la testv�r megk�rte Rubyt, hogy legyen a feles�ge. A v�lasz�t s�rg�sen k�rte. Ruby elment, hogy feladja a t�viratot. A posta forgalom m�r helyre �llt. Ruby megk�rdezte az illet�t, hogy tud-e t�viratot k�ldeni olyan nyelven, amelyet � nem ismer? Igen, mondta az illet�, ha felismerem a bet�ket. Ruby meg�rta az "igenj�t" magyarul �s feladta a s�rg�nyt. Mosolygott amikor arra gondolt, hogy a post�s nem tudja milyen fontos �zenetet k�ld.

Udvarnoki testv�r 1947. j�nius�ban megkapta az �tlevelet �s m�g abban a h�napban 27-�n a haj�, amely hozta �t �s k�t fi�t kik�t�tt New Yorkban. Rubyt egyik testv�re kivitte a haj�hoz. Kedves, kellemes tal�lkoz�suk volt. M�r tervezgett�k �tk�zben az esk�v�j�ket. Elhat�rozt�k, hogy a menyegz�j�k az Oxfordi Baptista Imah�zban lesz j�lius 5-�n. Megh�vj�k Dr. Everett Gill-t, hogy adja �ssze �ket. � ind�totta el Ruby testv�rn�t a misszi�ba. � fogja elind�tani ezen az �j �ton, amelyre l�pni fognak. B�la b�csi t�bbsz�r mondta, hogy Amerik�ban j�lius 4-e a f�ggetlens�g �nnepe, j�lius 5-e pedig a f�gg�s�g �nnepe.

Az Udvarnoki h�zasp�r terve az volt, hogy mihelyt a lehet�s�g megny�lik, azonnal visszamennek Magyarorsz�gra. Ez nem val�sult meg, de az �r gondot viselt r�luk. Rendelt nekik lak�st egy k�rzetben, ahol Udvarnoki testv�r h�rom kis baptista amerikai gy�lekezetben pr�dik�lt. K�s�bb tan�r lett a Chowan Collegeban, Murfreesboroban. K�s�bb ott h�zat �p�tettek �s ott �lt�k le boldog munk�s �let�ket. Id�vel sz�pen be�p�ltek az Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gbe. Udvarnoki testv�r �vekig szolg�lt mint az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�je. Feles�ge minden konvenci�n ott volt vele. Most m�r ism�t egy�tt vannak azon a helyen amelyet J�zus Krisztus k�sz�tett r�sz�kre a mennyben. El fog j�nni az az id�, amikor mi is csatlakozni fogunk hozz�juk �s ism�t egy�tt dics�rj�k Megv�lt�nkat. Maradjunk h�ek Istenhez mindhal�lig, hogy ez igaz lehessen.

Udvarnoki testv�r �s �n t�bbsz�r pr�dik�ltunk egy�tt �vi Konvenci�kon, � magyarul �s �n angolul. Egy z�r� vas�rnapi istentiszteleten rokonai k�z�l t�bben megjelentek, akik csak angolul �rtettek. B�la b�csi hozz�m j�tt egy �r�val a tisztelet el�tt, hogy cser�lj�nk, engedjem, hogy � pr�dik�ljon angolul. Ez nem okozott probl�m�t se nekem, se neki. Rem�lt�k, hogy a gy�lekezetnek sem. A kedves testv�ri viszony megmaradt k�z�tt�nk. Betegs�g�k ideje alatt feles�gemmel t�bbsz�r megl�togattuk �ket �s minden alkalom �ld�sul szolg�lt a mi r�sz�nkre �s rem�lj�k, az � r�sz�kre is. �r�kre h�l�sak lesz�nk Isten�nknek az Udvarnoki h�zasp�r�rt. 

Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor

* Az els� r�szt az 1999. okt�beri sz�mban k�z�lt�k

a lap elej�re


|Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3