Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. FEBRU�R

Balk Margit:

�ld�s forr�s a siralom v�lgy�ben (Zsolt 84:7-8)

(H�nyszor elk�rdeztem magamt�l: mi lenne velem, ha nem ismern�m az Isten Ig�j�t? Ha nem olvashatn�m, ha nem rejthetn�m sz�vembe? Ha nem volna l�bamnak sz�v�tneke �s nem lenne �letemnek vil�goss�ga? (Zsolt 119:105) � mily boldog tudat, hogy nem �gy van. Csod�lkozom, hogy tudnak sokan (a h�v�k k�z�l is) meglenni, ha �let�kre nem der�t f�nyt az Isten besz�de. Hom�lyban j�rnak, meg�tk�znek f�nyes nappal; nem ismerik fel helyzet�ket, sem v�ltoztatni rajta nem tudnak. Az�rt eml�tettem ezeket most, mert a napokban ism�t megtapasztaltam Isten Ig�j�nek felder�t� hatalm�t saj�t �letem felett.)

�jb�l beteg vagyok. Utol�rt ez a j�rv�nyos h�l�s. Bekebeleztem. Ism�t a Siralom V�lgy�ben j�rok. Nagyon szeretem a 84. Zsolt�r 7-8 vers�t: "�tmenv�n a Siralom V�lgy�n forr�ss� teszik azt, bizony �ld�ssal bor�tja el korai es�! Er�r�l-er�re jutnak, m�g megjelennek Isten el�tt a Sionon!" R�gen f�ltem a Siralom V�lgy�t�l, mert nem ismertem. Mi�ta egyre t�bbet j�rok benne, megszerettem. Mi�rt? Az�rt, mert �ld�sok forr�sai fakadnak fel benne, amikor �tmegyek rajta. Ha nem menn�k �t rajta, - Isten megk�m�lne t�le, �ld�s sem �radna, forr�s sem fakadna. Er�r�l-er�re sem jutn�k. Nem ismern�m meg magamat sem a nyomor�s�gban, de az Urat sem: mily dics�s�ges tud lenni az � csod�iban, amit vel�nk cselekszik. Nagyon szeg�ny lenn�k, ha nem dicsekedhetn�m el vele, hogy mily forr�sok fakadnak fel Siralmaink V�lgy�ben �s milyen �ld�sok bor�tj�k el azt. Itt van p�ld�ul a legut�bbi k�zenfekv� eset.

P�r nappal ezel�tt el akart keser�teni az �rd�g. Mind azt hajtogatta: minden hi�ba, ez a betegs�g a hal�lba visz! M�r majdnem elhittem, amikor jelentkezett egy j� ellenige:

1. Semmi fel�l ne agg�djatok! (Fil 4:6). Tudtam, hogy im�ds�gaimban fel kell t�rnom minden alkalommal k�v�ns�gaimat h�laad�ssal az Isten el�tt - �s miut�n ezt tettem - Istennek b�kess�ge minden �rtelmemen fel�l, meg�rizte sz�vemet �s gondolataimat a Krisztus J�zusban! Ez m�r gy�zelem volt! Az Ig�nek val� engedelmess�g ilyen prec�zen m�k�d�tt. F�lfakadt az els� forr�s �s ontotta tov�bb �ld�sd�s �de h�s viz�t.

2. �s lesz az �r nyomorultak k�v�ra, k�v�r a sz�ks�g idej�n! (Zsolt 9:10) Meg�r�ltem ennek az �g�retnek: Most van a sz�ks�g ideje, el�rkezett. De vajon el�g nyomorultnak tal�l-e az �r ahhoz, hogy k�v�r�ba bevigyen? Beleengedem-e magam szent, �lel� karjaiba, r�b�zva eg�sz �letemet �gy, hogy: legyen meg Uram, a Te akaratod!? A szeg�nyek elnyom�sa miatt, a nyomorultak ny�g�se miatt legott felkelek - azt mondja az �r - �s biztons�gba helyezem azt, aki arra v�gyik (Zsolt 12:6).

Ez is megt�rt�nt: L�bain�l pihenek csendesen, Soha sem volt ilyen j� nekem... Figyelj�k tov�bb, van-e m�g olyan �ld�s-forr�s, ami csak a Siralom V�lgy�ben fakad fel?

A 9. Zsolt 10. verse besz�l err�l: K�ny�r�lj rajtam, Uram! L�sd meg az �n nyomor�s�gomat, Aki felemelsz engem: {3} A hal�l kapuib�l... Az �rd�g nem csak r�m�tget a hal�llal, de rabs�g�ban is tartja az embereket vele. J�zusr�l ezt olvassuk a Zsid 2:14-ben: Mivel a gyermekek testb�l �s v�rb�l val�k, � is hasonlatosk�ppen r�szese lett azoknak, hogy a hal�l �ltal megsemmis�tse azt, akinek hatalma van a hal�lon, tudniillik az �rd�g�t �s megszabad�tsa azokat, akik a hal�lf�lelem miatt teljes �let�kben rabok val�nak! (15 v) �n is rabja voltam a hal�l f�lelm�nek, am�g a 2Tim 1:9-10-b�l ezt a kijelent�st meg nem �rtettem: J�zus Krisztus megjelen�se �ltal elt�r�lte a hal�lt (bennem is), vil�goss�gra hozta az �letet �s halhatatlans�got (bennem is) az Evang�lium �ltal. �gy t�rte meg a hal�l hatalm�t felettem �s most azt id�zi, hogy: felemelsz engem a hal�l kapuib�l (Zsolt 9:14). Hova emel? �me az �jabb forr�s,

4. Felemelsz �s Sion le�ny�nak kapuj�ba helyezel... hogy onnan hirdessem minden dics�retedet; hadd �rvendjek a Te szabad�t�sodban! (15) Mert a Siont v�lasztotta ki az �r, azt szerette meg mag�nak lakhely�l: Ez lesz nyugov�helyem �r�kre! (Zsolt 133:13,14)

5. A Megel�ged�s egy �jabb �ld�s-forr�s - ami arra tan�t a Siralom v�lgy�ben, amit P�l apostol is itt tanult meg: tudok megal�ztatni, tudok b�v�lk�dni is, mindenben �s mindenekben ismer�s vagyok a j�llak�sban is, az �hez�sben is, a b�v�lk�d�sben, a sz�k�lk�d�sben is, egysz�val, megel�gedett vagyok - mert mindenre van er�m a Krisztusban, aki engem meger�s�t! (Fil 4:12,13). M�g P�l apostol test�ben magkapott minden nyomor�s�got, szenved�st, amit a b�rt�n jelentett, �gy nyilatkozik: b�v�lk�d�m, beteltem, amit k�ldtetek Istennek is kedves, j� illat� �ldozat volt �s amint nekem, �gy nektek is befogja t�lteni sz�ks�geteket az � gazdags�ga szerint dics�s�gesen a Krisztus J�zusban (Fil 4:18,19). �me a Krisztus J�zus dics�s�ge beragyogja a Siralom V�lgy�nek zeg-zugos k�ves �tjait. V�g�l, s tal�n a legfontosabb (?) ami felfakad a Siralom V�lgy�ben,

6. A Testv�ri Szeretet Forr�sa Sok mindent k�ldtetek nekem sz�ks�gemre. Nem mintha k�v�nn�m azt az aj�nd�kot, hanem k�v�nom azt a gy�m�lcs�t, amely sokasodik a ti hasznotokra! (Fil 4:17). Jakab apostol err�l �gy �r: Tiszta �s szepl� n�lk�li Istentisztelet az Isten �s az Atya el�tt: megl�togatni az �rv�kat �s �zvegyeket az � nyomor�s�gukban �s szepl� n�lk�l megtartani mag�t e vil�gt�l! Amikor ezzel az Ig�vel fogadtam Borika testv�rn�met, aki 8 km t�vols�gb�l j�tt megl�togatni, azt mondta: engem is ezzel az Ig�vel ind�tott �tnak az �r �s �gy �r�l�k, hogy engedelmeskedni tudtam; �s most itt vagyok.

P�r nappal ezel�tt be�ll�t hozz�nk egy rom�n f�rfi k�t szek�r f�val �s azt mondja: a "domnu" (az �r) k�ldte. ... Meghallotta, hogy fogyt�n van a t�zif�nk �s beteg vagyok.

Z�rjam be azzal: �me milyen kimer�thetetlen gazdag forr�sok �ld�sai z�dulnak r�nk a Siralom V�lgy�ben �s mi m�gis f�l�nk t�le, s�t z�gol�dva sokszor megk�rdezz�k: "mi�rt Uram?" �s � szel�den sz�v�nkbe s�gja: "Csak Ez�rt Gyermekem!" Az�rt van s�r�, hogy vigasztald / �hez�, hogy ter�ts asztalt. / Az�rt roskadnak m�sok v�llai, / hogy terh�ket te seg�ts hordani!

A v�gs� �s legnagyobb �ld�s ebben m�gis az, hogy �gy jutunk er�r�l-er�re m�g megjelen�nk Isten el�tt a Sionon!...


a lap elej�re

Magyarorsz�g 2000 - Egyh�z �s Magyars�g

V�ratlanul �rkezett a megb�zat�s, melynek azonban sz�vesen tettem eleget. Sz�vets�g�nket Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r helyett ez�ttal �n k�pviseltem. A megh�v�s a Hat�ron T�li Magyarok Hivatal�t�l �rkezett, akik a Magyarorsz�g 2000 c�m� konferencia sorozat r�szek�nt janu�r 27-28-�n Esztergomban Egyh�z �s Magyars�g c�mmel rendeztek �rtekezletet. Sz�vets�g�nk vezet�i fontosnak �t�lt�k e tal�lkoz�t, s az azon val� k�pviselet�nket. Kulcs�r testv�r megl�t�sa helyesnek bizonyult.

Esztergomban olyan k�rd�sek ker�ltek el� (felk�rt el�ad�sok �s hozz�sz�l�sok sor�n), melyek a mi - szolg�lat�t sz�rv�nyban v�gz� magyar misszi�nkat nagyon is k�zelr�l �rintik.

F�nyk�p: Az eln�ki asztaln�l, balr�l: B�thori J�nos, T�k�s L�szl� p�sp�k, Paskai L�szl� b�boros, Szab� Zolt�n, a rendez� HTMH eln�ke �s V�rhegyi Attila �llamtitk�r

A megh�vott 120 vend�g k�tharmad r�sze t�nylegesen a sz�rv�nyb�l �rkezett. A K�rp�t medenc�ben m�k�d� magyar egyh�zak lelk�szein k�v�l ott voltak a vil�g m�s kontinensein szolg�l� magyar szolgat�rsaink is. A Vajdas�gban, Argent�n�ban, vagy Sv�dorsz�gban munk�lkod� koll�g�k hozz�sz�l�saib�l a mi�nk�hez hasonl� harcok-�r�m�k sora t�nt el�nk. Magam is sz�ltam a 100 �ves amerikai magyar baptista misszi�r�l, els�sorban is arr�l az �rt�keinkr�l (rendszeres �vi tal�lkoz�k, R�mai t�boroz�sok, 92-dik �ve folyamatosan megjelen� Evang�liumi H�rn�k) melyek a sz�tsz�rts�gban v�gzett szolg�latunkat el�seg�tik, �ltetik.

Benn�nket ebben az �vben term�szetesen a Nagyv�radi MABAVIT II. foglalkoztat legjobban. Nem hi�ba rem�nykedt�nk abban, hogy lesz alkalom arra is, hogy erd�lyi �s magyarorsz�gi vezet� testv�reinkkel sz�t v�ltsunk e tal�lkoz�r�l. Dr. Simon J�zsef testv�rrel, az erd�lyi magyar baptist�k eln�k�vel - aki egyben h�zigazd�ja is lesz e tal�lkoz�nak, hiszen � a Nagyv�radi Gy�lekezet lelkip�sztora -, valamint dr. Alm�si Mih�ly testv�rrel, a magyarorsz�gi baptist�k, valamint a MABAVISz eln�k�vel kiad�s besz�lget�sekre ker�lt sor e k�t nap sor�n. �gy l�tom, hogy minden okunk megvan arra, hogy egy eredm�nyes, �ld�sos �s nagy l�tsz�m� vil�gtal�lkoz�ban rem�nykedj�nk. Megvannak a megfelel� munkat�rsak, akik tehets�g�k legjav�t adj�k a tervez�shez �s majd a kivitelez�shez is. A vil�g magyar baptista testv�ris�ge pedig B ha eddig nem tette volna, ezut�n fokozott m�rt�kben k�ny�r�g az �r sz�ne el�tt az alkalom �ld�sai�rt. Esztergomban adtam �t Simon testv�rnek azt a t�zezer doll�rt is, melyet a nagyv�radi tal�lkoz� lebonyol�t�s�ra �g�rt a konferencia egykori lelkes h�ve, dr. Haraszti S�ndor testv�r, s melyet az �g�rethez h�ven hitvese, dr. Haraszti R�zsika n�ni k�ld�tt el.

Nem k�nny� hangot adnom azut�n annak az �r�m�mnek, ami akkor �rt, amikor f�lkereshettem a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �j misszi�s k�zpontj�t Budapesten, a Bencz�r utc�ban. Azt �rtam, hogy �j? Ez csak f�lig igaz, hiszen �ppen �gy azt is �rhattam volna, hogy a r�gi. A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z 1948-ban v�s�rolta ezt a sz�p �p�letet, de sajnos csak egy n�h�ny �vig haszn�lhatta. Az �llam �ltal kisaj�t�tott, a Koreai K�vets�gnek adott �p�letet az elm�lt �vekben az egyh�z vezet�i visszaig�nyelt�k �s vissza is kaptuk azt.

(Nem el�sz�r jav�tok bele a saj�t fogalmazv�nyomba, hiszen olykor azt veszem �szre, hogy t�bbes sz�m els� szem�lyben fogalmazok. De h�t baj az, ha a saj�tj�nak �rzi a f�ld m�sik r�sz�ben szolg�l� lelkip�sztor az �hazai misszi�t, meg annak �p�leteit? Tal�n nem is olyan nagy baj. Lehet, hogy a nagyv�radi tal�lkoz�n, vagy valamikor mindannyian is eljutunk od�ig, hogy k�z�s kincs�nkk�nt ismerj�k fel egym�st, a misszi� ter�letet, s mindazt, amit az �r nek�nk adott, vagy r�nk b�zott.)

Kedden Alm�si Mih�ly �s M�sz�ros Korn�l testv�r bemutatta nekem az eg�sz misszi�s k�zpontot. F�nyk�pen ugyan l�ttam m�r n�h�ny r�szlet�t, de �gy eg�sz m�st mutatott. A "r�gi" �p�letben a Teol�giai Akad�mia kapott helyet, nagyszer� helyet. Itt Het�nyi Attila f�igazgat� helyettes testv�rrel besz�lgettem. Legk�zelebb err�l is �rok.

Az �j, modern, impoz�ns objektum a r�givel egybe �p�lt. Az �p�tkez�s a befejez�shez k�zeledik. Az udvar, a parkos�t�s m�g vissza van. A m�rcius v�gi �tad�si �nnep�lyre az is elk�sz�l.

Az �p�let komplexumban v�gzi munk�j�t a k�z�ss�g lelki �s gazdas�gi vezet�s�ge. De itt kapott helyet t�bbek k�z�tt a B�keh�rn�k szerkeszt�s�ge �s az egyh�z k�nyvesboltja is.

Tal�lkoztam dr. Gerzsenyi L�szl� tv-el is, az ugyancsak itt sz�kel� ITM igazgat�j�val, valamint Z�goni Jen� lev�lt�ros testv�rrel, a Baptista Lev�lt�r vezet�j�vel.

A m�sf�l h�t sor�n alkalmam volt szolg�lni a Budapest Wessel�nyi utcai, a V�ci, a Szokolyai �s a Budai Gy�lekezetekben.

�r�ltem annak is, hogy Ny�l Zolt�n �s Nagy Tibor testv�r, a jugoszl�viai magyar baptista misszi� vezet�i �t tudtak j�nni Magyarorsz�gra �s f�lkerestek n�v�remn�l. �gy szem�lyesen adhattam �t nekik a detroiti gy�lekezet t�mogat�s�t a B�tel misszi�s-h�zra, valamint a sz�vets�g�nk �vi t�mogat�s�nak a fel�t. A besz�lget�s�nkr�l k�sz�lt feljegyz�seimet a k�vetkez� lapban k�z�lj�k.

Dr. Herjeczki G�za az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke

a lap elej�re


J�JJETEK EL NAGYV�RADRA!

Foly�iratainkb�l vagy m�s forr�sb�l testv�reink m�r �rtes�ltek arr�l, hogy a Magyar Baptist�k M�sodik Vil�gtal�lkoz�ja megszervez�sre ker�l Erd�lyben, Nagyv�radon. Ez a gondolat m�r r�gen megsz�letett a magyar baptista k�z�ss�g sz�v�ben, �s hissz�k, hogy Isten seg�ts�g�vel az �r 2000. esztendej�ben ez a terv meg is val�sulhat augusztus 11-13 k�z�tt.

Tal�lkoz�ra h�vjuk teh�t a magyar nyelvet besz�l� baptista testv�reinket a sz�lr�zsa minden ir�ny�b�l. K�rj�k szeretettel, j�jjenek el erre az alkalomra, hogy ez �j �vezred k�sz�b�n egy�tt im�dkozzunk, �nekelj�nk, szolg�ljunk Istennek, Aki� minden hatalom �s dics�s�g.

A tal�lkoz�s rem�ny�ben,  A Szervez� Bizotts�g

Simon J�zsef testv�rrel egy�tt t�lt�ttem k�t napot Esztergomban, janu�r 27-28-�t. Hallottam, amint j�rem�nys�ggel sz�lt a nagyv�radi tal�lkoz�r�l, a k�sz�l�d�sekr�l. A besz�lget�s�nk �rtelm�ben hadd biztassam olvas�inkat arra, hogy vegy�k el� a napt�rukat, jel�lj�k be azon augusztus 11-13-�t, s n�zz�k meg, vajon el�tte, vagy ut�na tudnak-e n�h�ny napot hozz�tenni szabads�gukb�l. Esetleg el�tte n�h�ny napot �s ut�na is n�h�ny napot. A tervezget�s st�dium�ban m�g r�szleteket nem �rhatunk, de sz�m�thatunk arra, hogy Erd�lyben is �s Magyarorsz�gon is lesz n�h�ny olyan gy�lekezeti, vagy sz�vets�gi szinten rendezett alkalom, amire �rdemes lesz elmenni. Tahiba, vagy a Hargit�ra; esetleg abba a gy�lekezetbe, ahonnan annak idej�n Asz�rnyra keltek@ testv�reink, hogy a tengeren t�l keressenek �j haz�t.

Mivel most m�g van r� id�, tervezgess�nk. �rjuk meg esetleges javaslatainkat. Gy�jts�k �ssze az �tik�lts�gre val�t. S�t, gondoljunk arra, hogy a konferencia lebonyol�t�s�hoz testv�reinknek m�g anyagi seg�ts�gre is van sz�ks�g�k - arra is ford�tsunk anyagi javainkb�l. Nem csak a f�l�slegb�l, hanem aszerint, amint az �r arra ind�t benn�nket. Gy�lekezetileg is, de ak�r egy�nileg is lehet adakozni erre a c�lra. Az Evang�liumi H�rn�k decemberi sz�m�ban megtal�lhatjuk a banksz�mla sz�mokat, amire k�zvetlen�l, banki �ton is k�ldhet�nk adom�nyokat. De ak�r szem�lyes post�val is c�lhoz juttathatjuk az arra sz�nt �sszeget. A lelkip�sztorok, vagy ak�r a szerkeszt� is sz�vesen ad tan�csot erre vonatkoz�lag.

Term�szetesen rendszeresen im�dkozzunk az�rt, hogy az �r �ldja meg, jelenl�t�vel szentelje meg a tal�lkoz�t - e n�lk�l csak emberi er�lk�d�s lenne az eg�sz. (Szerk)


A k�zelm�lt elemz�se
V�laszol: dr. Alm�si Mih�ly

Magyarorsz�gi utam sor�n megragadtam az alkalmat arra, hogy a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�k�vel ne csak besz�lgessek (amire Esztergomi utunk is j� alkalmat biztos�tott), hanem v�lasz�t is k�rjem n�h�ny olyan k�rd�sre, ami olvas�inkat is �rdekelheti. J�llehet pl. a B�keh�rn�kb�l nagyj�b�l t�j�koz�dni tudunk az otthoni egyh�zi �let esem�nyeir�l, szerettem volna tudni, mi az amit Alm�si testv�r a legfontosabbnak tal�l a k�zelm�lt esem�nyei k�z�l. Mire haza �rtem, itt volt a v�lasz a szerkeszt�s�gi komputeremben. K�sz�nj�k. (HG)

(K�rd�s:) Febru�r legelej�n visszatekintve az elm�lt �vre, mit l�tsz a magyarorsz�gi egyh�zi �let legfontosabb esem�ny�nek, v�ltoz�s�nak, eredm�ny�nek?

Visszatekintve az elm�lt esztend�re - �s a k�rd�sre v�laszolva - �gy gondolom, hogy az egyh�zak anyagi helyzete szempontj�b�l a legfontosabb esem�ny, hogy a Magyar Korm�ny meg�llapod�st k�t�tt a t�rt�nelmi egyh�zakkal - k�zt�k a baptist�kkal - az �llamos�tott vagyon k�rp�tl�sa �gy�ben. Az el�z� korm�ny csak a R�mai Katolikus Egyh�zzal �llapodott meg. Az �j korm�ny a reform�tus, evang�likus, a baptista �s a szerb ortodox egyh�zzal, valamint a zsid� hitk�zs�gek sz�vets�g�vel k�t�tt meg�llapod�st. Nem arr�l van sz�, hogy az �llam valamif�le extra seg�ts�get ny�jt, hanem arr�l, hogy vagy visszaadja az egyh�zak r�gi ingatlanait (ez t�rt�nt a Bencz�r utcai szemin�rium �s a Wessel�nyi utcai templom �s lak�h�z �p�let�vel) vagy k�rp�tl�st fizet a vissza nem adhat� ingatlanok�rt.

Sajnos nem teljes k�rp�tl�sr�l van sz�, hanem arr�l, hogy a volt egyh�zi vagyon f�lbecs�lt �rt�k�nek a kamat�t adja �t az egyh�zaknak. Ez a baptista egyh�z vonatkoz�s�ban �vi 20 milli� forint, azaz mintegy 80.000 USA doll�r. Figyelembe v�ve, hogy a visszakapott ingatlanok �llapota rendk�v�l rossz, �s hogy az ingatlanok �rt�k�t jelent� t�k�t nem kapjuk vissza, ez nem nagy �sszeg. Ha azonban arra gondolunk, hogy kor�bban - 50 �ven �t - nem visszaadtak, hanem elvettek, ez a meg�llapod�s t�rt�nelmi jelent�s�g�, �s kell hogy h�l�ra ind�tson Isten ir�nt.

Egy m�sik - a hit�letet komolyan befoly�sol� �gy - az 1990. �vi IV. �gynevezett vall�s�gyi t�rv�ny m�dos�t�s�nak terve, amely mintegy m�sf�l �ve vitat�ma. Azzal mindenki egyet�rt, hogy destrukt�v, k�rt�kony, �nmagukat egyh�znak �lc�z�, ad�csal�sra berendezked� "vall�si" csoportok ellen f�l kell l�pni.

K�rd�s azonban, hogy kik, mikor �s milyen eszk�z�kkel tegy�k ezt. A baptista �ll�spont vil�gos: Nem felt�tlen�l az a helyes �t, amelyen sokan j�rnak, az a j� egyh�z, amelyhez t�megek tartoznak, �s nem felt�tlen�l "k�ros", s�t nagyon hasznos is lehet egy ak�rmilyen kis l�tsz�m� k�z�ss�g tev�kenys�ge, ha igaz�n biblikus h�v�kr�l van sz�. Lehet fontos a t�rt�nelmis�g �s a l�tsz�m, de a legfontosabb a Krisztushoz tartoz�s, a p�ld�s h�v� �let �s bizonys�gt�tel.

A lelki vonatkoz�sok tekintet�ben a helyzet ma Magyarorsz�gon - tal�n minden egyh�zban - egyszerre romlik �s javul. Negat�vum, hogy sz�mos val�ban k�rt�kony egyh�znak t�n� szervezet jelent meg, keleti "m�gusok" �s �lgy�gy�t�k (sokszor nyugati k�zvet�t�ssel), s�t antikrisztusi tan�t�k is, akik sokakat megt�vesztenek. M�sfel�l viszont az igazi h�v�k jobban �rzik az egym�sra utalts�got, s legf�k�pp azt, hogy az �r J�zus ereje n�lk�l semmit sem tehetnek. Egyszerre hirdettetik az igazi �s a hamis evang�lium. Egyszerre fokoz�dik az elvil�giasod�s �s a szalmal�ng-szer� buzg�lkod�s, rajong�s. Csak alapos, komoly igeismereten nyugv� tan�t�snak, a Szentl�lek �ltal inspir�lt igehirdet�snek �s bizonys�gt�telnek van �rtelme. Ezt viszont sokan kev�snek v�lik �s �lm�nyeket hajh�szva esnek a S�t�n csapd�j�ba.

(K�rd�s:) �s hogyan �rt�keled a baptista misszi�t?

Ez a kett�ss�g sajnos a baptista misszi�ra is jellemz�. Vannak gy�lekezetek �s p�sztorok, amelyek �s akik a sz�mok, a n�veked�s, a statisztika b�v�let�ben �lnek �s dolgoznak, �s vannak, akiket a pesszimista befel�fordul�s, a t�rv�nyesked�s, az �nigazol�s jellemez, minden val�s�gos lelki k�z�ss�g n�lk�l.

H�la az �rnak, a der�khad igyekszik bibliai alapokon maradni. Magyarorsz�gon az elm�lt �vekben szinte minden evang�liumi egyh�z sz�tszakadt. Vannak olyanok is, amelyek t�bb fel�. A baptist�k m�g egy�tt vannak, de nyilv�nval� jelek mutatnak arra, hogy egyesek t�l sz�knek �rzik a bibliai kereteket, m�sok viszont t�l t�gnak. A megalkuv�s, az elvtelen kompromisszum vel�k szemben nem j�rhat� �t �s nem is a szeretet �tja. Olykor a l�tsz�mcs�kken�st is v�llalva kell mindk�t sz�ls�s�ggel szemben �rizni a biblikus utat, arra is figyelve, hogy senki sem ki�lthassa ki �nmag�t "m�rc�nek", mert nek�nk egy f�papunk van, J�zus Krisztus. � a feje az egyh�znak, �s mindenkinek hozz� kell igazodnia.

(K�rd�s:) Mit �zensz az Amerik�ban �l� magyar baptist�knak?

Mivel a testv�rek egy r�sz�t j�l ismerem, term�szetesen szeretettel �dv�zl�m �ket, �s k�v�nom, hogy az �r �ldja �s �rizze meg �ket az �j haz�ban. Kiv�l� alkalom k�n�lkozik a tal�lkoz�sra Nagyv�radon a MABAVIT II. alkalm�val augusztus 11-13-ig. Szeretettel v�runk mindenkit. A gyerekek �pp olyan j�l fogj�k �rezni magukat, mint a feln�ttek. Erd�lyben �s Magyarorsz�gon is szervez�nk kir�ndul�sokat. A Hargit�n �s Tahiban is egy�tt lehet�nk. Viszontl�t�sra Nagyv�radon!

Dr. Alm�si Mih�ly a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z �s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�ke

a lap elej�re


M�sz�ros K�lm�n (ifj): ANNO DOMINI 2000

T�l�lt�k! M�rmint a d�tumv�lt�st. A m�lt �v v�g�hez k�zeledve egyre fokoz�d� v�rakoz�ssal figyelt�k �s elemezt�k az ezzel kapcsolatos h�reket. Latolgattuk az eshet�s�geket, t�rt�nhet-e valami rendk�v�li. A m�r elh�res�lt Y2K komputer probl�ma t�lhangs�lyoz�sa m�g�tt, amint az m�ra kider�lt, a sz�m�t�g�pipar j�l megfontolt �rdeke �llt. A d�tumv�lt�s gondja soha nem tapasztalt bus�s �zleti hasznot hozott. A m�dia is mindent megtett az�rt, hogy hiszt�rikuss� fokozza a v�rakoz�st. Soha nem volt akkora piaca a vil�gv�ge j�slatoknak, v�gs� katasztr�f�val foglalkoz� filmeknek, k�nyveknek, �js�gh�reknek, mint az elm�lt �vben. Persze, a f�lelemkelt�s "hi�n�i", e filmek k�sz�t�i �s forgalmaz�i j�l kalkul�ltak. Kap�ss� v�ltak a m�regdr�ga alkot�sok, kez�ket d�rzs�lve v�rt�k a megt�vesztett kort�rsaik f�lrevezet�s�b�l sz�rmaz� hasznot. M�g a k�l�nb�z� egyh�zakban is fel�t�tte a fej�t ez a szekt�s magatart�s, amely a 2000. �vv�lt�shoz k�t�tte volna Krisztus visszaj�vetel�t �s az Armageddon v�gs� csat�j�nak kezdet�t.

Ezek a j�slatok azonban az el�z�ekhez hasonl�an hamis pr�f�ci�knak bizonyultak. J�zus szav�nak ma is a f�l�nkben kell csengenie: "Nem a ti dolgotok tudni az id�ket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalm�ba helyezett." (Apcs 1:7) Az utols� id�k megt�veszt�ir�l pedig ezt mondta: "Sokan j�nnek majd az �n nevemben...Mert hamis Krisztusok �s hamis pr�f�t�k t�madnak, �s nagy jeleket �s csod�kat tesznek, annyira, hogy elhitess�k ha lehet a v�lasztottakat is." (Mt. 24:5,24) M�s helyen pedig m�g ezt mondta r�luk: "Gy�m�lcseikr�l ismeritek meg �ket...Sokan mondj�k majd nekem: 'Uram! Uram! Nem a te nevedben pr�f�t�ltunk-e... �s nem a te nevedben cselekedt�nk-e hatalmas dolgokat?' �s akkor vall�st teszek nekik: 'Sohasem ismertelek titeket, t�vozzatok t�lem ti gonosztev�k'" (Mt. 7:20,22-23) Persze, ez semmik�ppen nem cs�kkenti az utols� id�kre vonatkoz� pr�f�ci�k komolyan v�tel�t. S�t, ha tudjuk azt, hogy a S�t�n �s szolg�i k�pesek �tv�ltoztatni magukat a vil�goss�g angyal�v� a megt�veszt�s �rdek�ben, akkor a j�v�ben m�g �vatosabbnak kell lenn�nk. J�nos apostol ez�rt figyelmeztette �gy olvas�it: "Szeretteim, ne higyjetek minden l�leknek, hanem vizsg�lj�tok meg a lelkeket, hogy azok az Istent�l val�k-e, mert sok hamis pr�f�ta j�tt el a vil�gba" (1J�n 4:1)

Itt vagyunk teh�t "Az �r 2000. �v�ben", ezt jelenti ugyanis a c�mben olvashat� latin sz�veg. Mit kezdj�nk vele? Isten kegyelm�nek k�sz�nhet�en m�g nem j�tt el a vil�gv�ge. Nem gondolom, hogy az�rt, mivel olyan j�k lett�nk volna, hanem "hosszan t�r �rett�nk, mert nem akarja, hogy n�melyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megt�r�sre jusson." (2P�ter 3:9) A napi h�rekb�l �gy t�nik, hogy az 1000 �ves b�keorsz�g sem k�sz�nt�tt be hozz�nk. Mi a feladatunk teh�t nek�nk, h�v�knek a harmadik �vezred k�sz�b�n? Ugyanaz, mint az elm�lt 2000 �vben, csak sokkal fokozottabb m�rt�kben. J�zus misszi�s parancsa m�r k�t �vezreden �t adott komoly feladatot k�vet�inek: "Menjetek el teh�t, tegyetek tan�tv�nny� minden n�peket..." (Mt 28:19)

Ebben az esztend�ben arra is eml�kezhet�nk, hogy 1000 esztend�vel ezel�tt a magyar n�phez is eljutott a Biblia �zenete. Els� kir�lyunk, Istv�n szorgalmaz�sa nyom�n misszion�riusok j�ttek orsz�gunkba �s elkezd�d�tt a lelki munka. Sajnos, m�r ez id�t�l fogva sok minden �tsz�r�d�tt a pog�ny magyars�g hiedelemvil�g�b�l a kereszty�n vall�sgyakorlatba, ami gyakran jelent m�g ma is megk�t�z�tts�get �s szellemi akad�lyt az evang�lium meg�l�s�ben. K�zel �tsz�z �ve a reform�ci� �zenete jelentett rem�nysug�rt a K�rp�t-medence t�jain �l� magyars�g sz�m�ra is, kik k�z�tt nagy sz�mban tal�ltak mened�ket anabaptista el�deink is. A h�rom r�szre szakadt orsz�gban olyan �bred�s indult, k�l�n�sen a K�rolyi G�sp�r �ltal magyarra ford�tott Biblia terjeszt�se nyom�n, hogy a korabeli kr�nik�sok �ll�t�sa szerint az orsz�gr�szek lakoss�g�nak 90% hitvall� protest�ns lett. Azt�n fokozatosan ism�t minden s�t�ts�gbe borult. M�sf�l �vsz�zada azonban nemcsak a nemzeti f�ggetlens�g �s szabads�g eszm�je bontott z�szl�t, hanem ezzel p�rhuzamosan az �jkori baptista misszi� is utat t�rt haz�nkban. Misszion�riuss� v�l� fiatal asztalos mesterek, vall�sos k�nyveket terjeszt� biblia�rusok, �s nagy �lettapasztalattal rendelkez� "paraszt-apostolok" indultak el Pesten, P�csett, Kolozsv�ron, Nagyszalont�n, �jvid�ken, Eperjesen, egyre t�bb faluban �s v�rosban az elveszettek ut�n. Sok ezer ember lett �gy J�zus Krisztus h�s�ges tan�tv�nya. De ez m�r a m�lt�.

Ma itt vagyunk egy �j �vezred k�sz�b�n. Nincs, aki helyett�nk elv�gezze a misszi�munk�t. Testv�reim! Isten benn�nket is sz�l�t most. �lljunk az �ldott eml�k� hith�s�k sor�ba, legy�nk mind a nagy arat�s h� munk�sai! L�tjuk-e, milyen nagy a sz�ks�g? Az �r 2000. kegyelmi esztendej�ben, eml�kezz�nk J�zus szav�ra, aki �gy biztatta tan�tv�nyait: "Vajon nem ti magatok mondj�tok-e, hogy m�g n�gy h�nap, �s j�n az arat�s? �me, mondom nektek: emelj�tek fel a szemeteket, �s l�ss�tok meg, hogy a mez�k m�r feh�rek az arat�sra." (Jn 4:35) Testv�rem, vajon nem �rted im�dkoznak-e sokan, amikor J�zus felsz�l�t�s�nak engedelmeskedve �j lelkimunk�sok�rt k�ny�r�gnek? "Az aratni val� sok, de a munk�s kev�s: k�rj�tek teh�t az arat�s Ur�t, hogy k�ldj�n munk�sokat az arat�s�ba." (Mt 9:37-38)

K�rlek benneteket, testv�reim, hogy az �rnak ebben a 2000. kegyelmi esztendej�ben sz�njuk oda magunkat teljesen a szolg�latra! Eml�kezzetek J�zus szav�ra: "Boldog az a szolga, akit ilyen munk�ban tal�l ura, amikor megj�n!" (Mt 24:46)


GY�LEKEZETI H�REK

CSOPJ�K ATTILA EML�KNAP ALHAMBR�BAN

"�N AZ �R J�ZUS� VAGYOK"

Az �jabbkori magyar baptista misszi� �tt�r�j�re, Csopj�k Attila testv�rre eml�kezett az alhambrai gy�lekezet 1999. november 21-�n.

A h�laad�snak felt�tele az eml�kez�s; a h�v� egy�n, vagy gy�lekezet eml�kei h�laad�sba torkollnak. A lelkip�sztor testv�r 6 k�rd�ssel nyitotta meg az eg�sz napos �nneps�get, melyben szavalatokkal, felolvas�sokkal, �nekekkel �s szem�lyes eml�keik megoszt�s�val r�szt vett az eg�sz gy�lekezet (a d�lut�ni alkalmon Vad�sz J�nos, Santa Monica-i lelkip�sztor is).

  1. Mif�le h�laad�s az, ami - ak�rmilyen okn�l fogva - figyelmen k�v�l hagyja Istennek a gy�lekezet �let�n elhelyezett ember-aj�nd�kait?
  2. Hogyan vigy�zzuk a tiszta, biblikus baptista tan�t�st �s gy�lekezeti �letet, ha akikt�l ezt az �r�ks�get nyert�k nem ismerj�k?
  3. Hogyan im�dkozunk �bred�s�rt, ha az �bred�s szolg�inak el�tt�nk meg�lt p�ld�it figyelmen k�v�l hagyjuk?
  4. M�g b�lcs, h�v� lelk� vezet�k�rt im�dkozunk, �rt�kelj�k-e azokat, akiket m�r megkaptak k�z�ss�geink az �rt�l?
  5. Ma, amikor egyre �rz�kelhet�bbek a k�l�nbs�gek a magyar baptista sz�vets�gek k�z�tt, hajland�k vagyunk-e azokt�l tanulni, akik hasonl� probl�m�kkal szemben is egy�tt munk�lkodtak az evang�lium �gy�ben?
  6. K�szek vagyunk el�deink p�ld�j�t k�vetni abban a tekintetben is, ahogy �k viszonyultak koruk t�rsadalm�nak a fesz�lts�geihez a szorosan vett gy�lekezeti �let keretein k�v�l is (Csopj�k testv�r �ppen ebben a tekintetben tett maradand�t)?

"Csopj�k Attila 1853. febru�r 27-�n, a szepess�gi Mer�nyben sz�letett, 1872-ben tett �retts�git Ungv�rott, egy �v m�lva, mint ad�tiszt, letette az �llamsz�mviteli vizsg�t. 40 �vi �llami szolg�lat ut�n, mint p�nz�gyi sz�mtan�csos ment nyugd�jba. 1934. janu�r 10-�n halt meg, kispesti otthon�ban. Eg�sz �let�ben szeg�ny ember volt. Tizen�t gyermeke sz�letett, akik k�z�l tizenegyet f�lnevelt.

1889. okt�ber 3-�n a Wessel�nyi utcai gy�lekezetben Meyer Henrik mer�tette al�. A Kispest I. gy�lekezetnek a megszervez�je �s p�sztorkod� v�nje volt 1932-ig. A magyarorsz�gi baptizmus jelent�s szem�lye volt, fontos �s k�nyes esetekben k�pviselte k�z�ss�g�nket. K�ldet�st teljes�tett, amikor a magyar nyelv� baptista misszi�t megind�totta Budapesten, a Nap utcai gy�lekezet megalap�t�s�val. � volt az els� hitk�zs�gi el�lj�r�, lemond�s�t �gy �rt�kelj�k, mint egy j�tsz�t�ren a "fair play" j�t�kos lelkiismeretes tett�t. �r�i �s szerkeszt�i munk�ss�ga egy korszakot jellemez. Volt baptista lap �s nyomda, de baptista irodalom az�ltal lett, hogy volt egy Csopj�k Attila. K�l�n�sen az els� vil�gh�bor� ut�n v�gzett j�t�konys�gi munk�ja, mely seg�lyez�sben �s munkaalkalom teremt�sben nyilv�nult meg, m�g k�l�n m�ltat�st �rdemel.

Az evang�liumot �s annak mor�lis �s hum�nus nevel� hat�s�t c�ltudatosan k�v�nta kiterjeszteni a t�rsadalmi �letre. Mint a gyakorlati kereszty�ns�g m�velt, purit�n, nagy t�vlatokban gondolkod�, m�gis a "kicsinyekben" is h� misszi�munk�sa, nagy tiszteletnek �rvendett." (Dr. Somogyi Barnab�s)

�S�K
Eml�kez�s�nk kialudt f�kly�j�t
Gy�jtsuk meg n�ma kegyelettel,
Hogy ember�lt�k v�res t�vlat�ban
�s�k csod�ja lobogjon fel.
B�s temet�knek bes�ppedt hantjai,
Nem k�ztetek keress�k �ket.
Lobog a f�ny s a titkok felleg�ben
Mi l�tjuk, l�tjuk a h�s magvet�ket!
(Ger� S�ndor)

Bemutat� k�sz�lt szem�lyes t�rgyaib�l (�nekesk�nyve, b�rleti igazolv�nya, f�nyk�pek) �s k�nyveib�l. Csopj�k testv�r �narck�pe �s feles�g�r�l k�sz�tett festm�nye voltak a ki�ll�t�s leg�rt�kesebb t�rgyai. Megeml�kezt�nk ugyanakkor kort�rsair�l is, akikkel egy�tt szolg�lta n�p�nket.

Csopj�k Attila testv�r �let�t j�l summ�zza az az egyszer� vall�st�tel, amit s�rfelirat�ul is k�rt: "�n az �r J�zus� vagyok!" (NJ)

CHICAG�I H�REK

December els� h�tv�g�n �jra vend�ge volt gy�lekezet�nknek. A detroiti lelkip�sztor, dr. Herjeczki G�za testv�r j�tt el k�z�nk, hogy az ig�vel szolg�ljon. Szombaton este Sz�cs S�ndor�kn�l tartottuk meg a havonk�nt esed�kes csal�di biblia�r�t. Szinte az eg�sz gy�lekezet jelen volt. AIsten ig�j�nek helye �s szerepe az �let�nkben - gyakorlatilag@ - ez volt a t�m�ja a Herjeczki testv�r �ltal kezdett bibliai besz�lget�snek, melybe t�bben is bekapcsol�dtak. Vas�rnap az igehirdet�sek is, a szolg�latok is az Advent t�mak�r�n bel�l maradtak.

A KAR�CSONY a legszebb �nnep sz�munkra; az �r�m �s szeretet �nnepe. Nek�nk h�v�knek el kellene ezt mondani m�soknak, vagy valahogy tudom�s�ra kellene hozzuk a k�r�l�tt�nk �l�knek. Azonban mi feln�ttek "megfontolunk" minden lehet�s�get, keresve az �rtelm�t mindennek, ez�rt sz�p lassan minden m�s fontosabb� v�lik �s az alkalmakat egyiket a m�sik ut�n elszalasztjuk. Valahogy �gy t�rt�nt n�lunk a kar�csonyi misszi� alkalmakkal, de a vas�rnapi-iskol�sok k�szek voltak elmenni �s elmondani az erre szomjaz�knak, hogy J�zus Krisztus, Isten Fia, megsz�letett �s lej�tt k�z�nk dics�s�gben.

December 11-�n nagysz�m� hallgat�s�g el�tt East Chicagoban (Indiana) a vas�rnapi iskol�s gyerekek kitettek maguk�rt. Minden sz�vet megmozgat� kar�csonyi m�sort adtak el�, t�bb mint 12 gyermek-kar�csonyi �neket. A legkisebb vas�rnapi iskol�s, a h�rom �s f�l �ves Szab� Jonath�n t�bbek k�z�tt verset is mondott, amit lelkesen fogadott mindenki. Az est sz�nvonal�t emelte Demeter �d�m heged� j�t�ka, ami m�g "magyarosabb�" �s sz�nvonalasabb� tette a gyermekek nagyon sz�p szolg�lat�t. K�l�n megeml�ten�m Cseh T�nde hozz��rt� foglalkoz�s�t a gyermekekkel, aki kar�csonyra sz�p m�sort hozott �ssze a gyermekekkel.

A vas�rnapi iskol�sok East Chicag�ban, heged�n k�s�r Demeter �d�m, a m�sort vezeti Demeter Andr�s

A magyar bar�taink sem maradtak ad�sak, gazdagon megaj�nd�kozt�k gyermekeinket, Mikul�s j�r�st szerveztek, mindenkinek az �r�m�re. Gy�lekezet�nkben a kar�csony a megszokott m�don zajlott le, a kiv�tel itt is a vas�rnapi iskol�sok szolg�lata volt, akik egy t�rsas jelenetet adtak el�, nagyon sok �nekkel. A Mikul�s j�r�s itt is meg�rdemelt volt.

Az ��v est�j�n el�g nagysz�mban voltunk jelen, hogy h�l�nkat fejezz�k ki Istennek az elm�lt �v gondvisel�s��rt, az �ld�sok�rt. L�rincz Istv�n lelkip�sztor testv�r im�ja alatt l�pt�k �t az �vezred k�sz�b�t. Ut�na a megter�tett asztalok mell� telepedt�nk, majd a vacsora ut�n k�vetkezett a Dobos Ildik� �ltal �ssze�ll�tott �s vezetett m�sor, amelyben �gy a gyerekek, mint a feln�ttek egyar�nt r�szt vettek. Igaz�n sajn�lta mindenki, amikor reggel �t �ra m�r elm�lt �s haza kellett menni.

Janu�r 13-16 k�z�tt tartottuk meg az ima napokat. Ez alkalommal vend�g�nk volt dr. Szak�cs Imre nyug. lelkip�sztor testv�r, aki jelenleg Cleveland-ban vend�g lelkip�sztork�nt szolg�l. Szak�cs testv�r sorra vett olyan fontos k�rd�seket, mint: A Krisztussal val� k�z�ss�g (Ef 4:17-24), Ne szabj�tok magatokat a vil�ghoz (R�ma 12:1-11), Hirdess�tek az evang�liumot... (1Kor 9:16-17), a S�t�n (Ef 6:11-13) �s Isten gyermekei vagyunk (1J�n 3:1-12).

Els� hall�sra �gy t�nt, hogy ezek mind ismert k�rd�sek, de mikor Szak�cs Imre testv�r sorra vette, arra kellett r�j�jj�nk, hogy a gyakorlati �rtelmez�se ezen igeverseknek sokkal t�bbet rejt mag�ban, mint amennyit gondolunk.

K�l�n�sen megragadta figyelm�nket az, hogy igaz�b�l mit is jelentett a "ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz," majd nagy felki�lt�jelk�nt hallottunk a S�t�nr�l, �s arr�l, hogy mik�nt lehet a harcot ellene felvenni. A meglepet�s sem hi�nyzott, ugyanis megtudtuk, hogy Szak�cs testv�rn�nek sz�let�snapja van, ez�rt �nekkel �s vir�ggal felk�sz�nt�tt�k. Mi sem aktu�lisabb manaps�g, ez �v kezdet�n, mint az, hogy: ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz (e vil�g szellemis�g�hez!) �s a mindennapi h�v� �let�nkben az amire t�maszkodhatunk: "Az�rt jelent meg az Istennek Fia, hogy az �rd�g munk�it lerontsa!"

Akarok-e, akarsz-e szent �letet �lni ebben az �vben? CSAK J�zus Krisztussal lehets�ges!   Demeter Andr�s

DETROITI H�REK

��V esti istentisztelet�nk�n az igehirdet�s textusa J�nos 12:34-36. 46 volt - A vil�g vil�goss�ga c�mmel. A szolg�latok �s az igehirdet�s ut�n egy�tt vacsor�ztunk, majd t�bbf�le j�t�k k�vetkezett.

- Leghamar�bb a pong-pong versenyt ind�tottuk mert az el�g sok id�t vesz ig�nybe. 12 j�t�kos k�z�l v�g�l is az els� helyre Stejank� Erik jutott, aki �gy megnyerte az idei ping-pong kup�t (a m�sodik helyre b�tyja, John, a harmadikra pedig Szil�gyi Gyuszi ker�lt).

- A Bibliaverseny gy�ztese a II. csoport lett. A k�rd�sek legnagyobb r�sze az �v folyam�n k�v�lr�l megtanult (vagy tanulgatott) 41 igeverssel volt kapcsolatban. A gy�ztesek Bibliai komputer programot, n�h�ny j� k�nyvet, Bibli�t �s egy�b t�rgyakat kaptak.

IMAHET�NK �ld�sosan telt. Az alapige az eg�sz h�tre az Ef�zus 1:3-14-ig terjed� ige egy-egy verse-szakasza volt. N�h�ny sorban a t�m�r�l, az imat�rgyakr�l:

H�tf�n (Pap Lajos�kn�l) - Meg�ldott benn�nket minden lelki �ld�ssal. Nagyon is sz�ks�g�nk van az �r �ld�saira. �ld�sai n�lk�l hi�ba is er�lk�dn�nk. N�h�ny m�s ima-t�ma mellett megt�r�k�rt im�dkoztunk.

Kedden (Herjeczki�kn�l) - Kiv�lasztott benn�nket - el�bb, mint mi v�laszthattuk volna �t. Gyermekeink�rt im�dkoztunk, hogy �k is f�lismerj�k ezt a rendk�v�li szeretetet, kiv�laszt�st.

Szerd�n (az imah�zn�l) - B�nbocs�natot nyert�nk - v�re �r�n. Az Ausztr�li�ban foly� 18. Baptista Vil�g Kongresszus �ld�sai�rt, �s a ny�ri, Nagyv�radi Mabavit II-�rt im�dkoztunk.

Cs�t�rt�k�n (Szil�gyi Gyuszi�kn�l) - Titkait megismertette vel�nk (milyen sokmindenre megtan�tott m�r, s mennyi mindenre m�g majd ezut�n ker�l sor! A gy�lekezetben szolg�l� testv�rek�rt �s a lelkip�sztor�rt im�dkoztunk.

P�nteken (Mik� Tibor�kn�l) - Dics�s�g�nek magasztal�s�ra h�vott. Nem csak kiv�lasztott, de el is k�ld�tt. Az�rt k�ny�r�gt�nk, hogy k�ldet�s�nket egyenk�nt is �s gy�lekezetileg is bet�lthess�k, ebben az esztend�ben m�g jobban, mint valaha.

A h�tk�znapokat keretez� k�t vas�rnap d�lut�nj�n is kapcsol�dunk az imah�t gondolataihoz.

Voltak olyanok is, akik minden alkalommal jelen voltak. Annak is �r�lt�nk, hogy tudhattuk, hogy ugyanezekben a napokban szerte a vil�gon sokan, k�zt�k magyarok is, im�dkoztak vel�nk egy�tt az�rt, hogy misszi�s feladatainkat be tudjuk t�lteni. Tudjuk, hogy ez csak az � seg�ts�g�vel lehets�ges. M�t�

Lakatos Erika besz�mol�t �rt az Erie, PA-ban 1999. november 26-28 k�z�tt megtartott Ifj�s�gi tal�lkoz�r�l. Szeretn�d elolvasni? �tvisz�nk akkor ideiglenesen az Ifj�s�gi oldalra:  Besz�mol�

a lap elej�re


K�ldj�n levelet a szerkeszt�nek.

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 3