EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2000. DECEMBER 

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

 
Nov�k J�zsef:
T�RT�NET POG�NYOKNAK
Luk�cs 2:1-20

Pr�b�ljuk meg `pog�ny f�llel@ hallgatni Luk�cs evang�list�t, amint elmondja az �r J�zus sz�let�s�nek sz�p t�rt�net�t! Figyelj�k meg, hogyan ind�totta vil�gh�d�t� �tj�ra azt a j� h�rt, ami �let�nk meg�jul�s�hoz vezetett! Az �zenet elmond�s�nak m�dj�t csod�ljuk most, ami, mint az aj�nd�k csomagol�sa, ha �rt�k�ben elhanyagolhat� is a dr�ga tartalomhoz k�pest, az aj�nd�koz� szeretet�t, figyelmess�g�t t�kr�zi. Az Ige-�zenet aj�nd�koz�k sor�ban Luk�cs ut�n a magyar bibliaford�t�kra, h�v� tud�saink mai nemzed�k�re �s nagy munk�j�ra az �j protest�ns Bibli�ra ir�ny�tom az olvas� figyelm�t, akik egy sz�rke g�r�g sz�csk�t olyan nagy tisztelettel, ihlettel �s szeretettel k�s�rnek v�gig ezen a t�rt�neten, hogy az m�r mag�ban is egy hatalmas pr�dik�ci�. A K�roli-ford�t�sban ez a sz� b�ntja a magyar pog�ny f�l�t. `L�n@, `vala@ B igeszavak, id�ette csomagol�sban; de itt, ezek az Ige szolg�lat�ba �llnak, megragadj�k az olvas�t, �s minden pog�nys�g�val a betlehemi mez�n csod�lkoz�k k�z� �ll�tj�k, hogy halljon �s l�sson, azt�n d�nts�n.

AT�rt�nt pedig...@ B kezdi Luk�cs a t�rt�netet. T�rgyilagos, egyszer�, �s m�gis kih�v�. A t�rt�nete egy olyan esem�nyr�l sz�l, ami term�szet�n�l fogva kiemelkedik a dolgok foly�s�b�l. Ez a k�t sz� r�nk parancsol, hogy n�zz�nk gyorsan k�rbe, azt�n nagyon figyelj�nk, hogy mi k�vetkezik most, mert az nem lesz mindennapi. Az esem�nyek sodr�s�ban, az �let s�r�j�ben, mi igaz�n nem sz�m�tunk m�r meglepet�sekre. Lent homok, n�hol f�, f�nt t�z� nap, vagy csillagok, �s a birk�k �r�k�s b�get�se. Tanul�s, munka, gyereknevel�s, sz�ml�k, �r�k�s rohan�s, azt�n betegs�g. P�sztor �s pog�ny gyakran csak ennyit l�t. H�t nem ilyen mederben folyik az �let�nk? Az esem�nyek, m�g a fontosak is, �rt�k�ket vesztik a sodr�sban. Ideje van ennek is, annak is. N�veked�s �s visszavonul�s, fellobban�s �s meg�llapod�s, az �let tartalma �letszakaszokra �s k�r�lm�nyekre kiosztott �llapott� aszik. �s err�l m�g azt is musz�j elmondanunk, hogy �gy norm�lis? Tavaly, a negyvenedik sz�let�snapomra egy k�nyvet kaptam, amib�l azt k�ne meg�rtenem, hogy most k�vetkezik a kitereb�lyesed�s (no, nem testileg, azon m�r t�ljutottam). A negyvenesekn�l lelassulnak az esem�nyek, kevesebb a v�ltoz�s, meg kell b�k�lni a m�r el�rt eredm�nyekkel, vagy azok hi�ny�val B v�gasztal az �r�. Ha megengedi az �r, hogy hozz�m hasonl�, vagy m�g eredetibb pog�nyok k�zel�be ker�ljek, �n nem fogom elhallgatni, �s arra buzd�tom sorst�rsaimat is, akik egyet �rtenek velem, hogy mondjuk egy�tt �s hangosan: Az �r J�zus �lete, munk�ja �s ereje benn�nk �jat hozott; a lelki �letben val� n�veked�st, nagyzol� �n�nk �s �gbeki�lt� b�neink elgyeng�l�s�t, forr� szeretetet ir�nta �s az �v�i�rt, b�kess�get, h�l�t �s egyre m�ly�l� bizalmat. Ezt jelenti a `t�rt�nt pedigY@.

�s az Aakkor t�rt�nt@ (2.v.). Minden, ami val�s�gos �s igaz, ami megt�rt�nt, �s amin t�ljutottunk, m�g legm�lyebb �s legszem�lyesebb �lm�nyeink is akkor �rnek valamit a m�siknak, akkor van �rtelme, hogy egy�ltal�n meg is eml�ts�k azokat, ha ellen�rizhet�, a m�sik r�sz�r�l is megpr�b�lhat� m�don ker�lnek napvil�gra. K�l�nben fabatk�t sem �rnek. Ha Isten a t�rt�nelem gyarl� v�szn�n alkotott ilyen �dv�ss�gesen gy�ny�r�t, akkor mi ne ragadjunk a fellegekben az �letre kapott kegyelem aj�nd�kaival! A megt�r�sn�l evil�gibb, �rthet�bb, ellen�rizhet�bb esem�ny nincsen. J�kob s�nta l�ba �s b�rk�z�sban sz�tszaggatott ruh�ja a mikor �s hogyan k�rd�s�re v�laszol. Saulus p�lfordul�s�t m�g a l� is �szrevette. Amikor az �r J�zus helyre�ll�t egy h�zass�got, a gyerekek jegyzik az akkor �s �gy minden r�szlet�t. Amikor k�t haragos v�gre b�kess�gre lel, magukban is k�sz�ntik a helyet, ahol lend�tett rajtuk v�gre a j�zan �sz, vagy maga Isten. Krisztus testet�lt�se �ppen azt hirdeti, hogy az Ige id�be �s helybe zsugorodva munk�lkodik �s el�rhet� a sz�munkra (Fil 2). Ezt jelenti az `akkor t�rt�nt.@

A�s t�rt�ntY@ (6.v.). A v�letlennek v�lt dolgok Isten terve szerinti t�rv�nyszer�s�gek. Mi az es�lye annak, hogy egy n�z�reti teenager Betlehemben sz�li meg nem v�rt gyermek�t? Egy�ltal�n, mi�rt is besz�lni err�l? Kit �rdekel az, hogy k�tezer �ve, ki, hol, �s minek sz�letett? Ne felejts�k, Luk�cs pog�ny sz�vekbe cs�p�gteti az evang�lium esem�nyeit! Hiszi, hogy Teofilus nem a polcra teszi majd az evang�lium�t porfog�nak, hanem kiviszi R�ma utc�ira, istentelen eszm�kt�l megt�p�zott, babon�s f�lelmek alatt szorul� sz�vekhez. Az `�s t�rt�nt@ azt ki�ltja, hogy semmi sem t�rt�nik v�letlen�l. Mi nem �rtj�k, de magyar�zata van m�g a sz�gyennek is, csak engedj�k, hogy Isten kibontsa az esem�nyek �sszekusz�lt fonal�t. Pr�f�ci�khoz, �g�retekhez vezet vissza a fon�l, hogy l�ssa a vak is: itt a porszemnyi r�szletekre is �gyel� isteni szeretet igazgat k�zelben �s t�volban mindent a megment�s�nk�rt.

A...hogyan is t�rt�nt mindaz, amir�l �zent nek�nk az �r@ (15.v.). A p�sztorok elhat�rozt�k, hogy szem�lyesen is meggy�z�dnek az angyali �zenet igaz�r�l. Pog�nyul �gy mondj�k ezt, hogy `be lettek oltva@. Ahol Isten kegyelmesen cselekszik, ott az t�rt�nik, hogy az addig k�v�l �ll�k, beavatotts�gra v�gynak. Az angyalok evang�liz�ci�ja nem hitt�r�t�s volt, hanem megh�v�s a t�rt�netbe. Nem elhisznek valamit, hanem odamennek, megn�zik, �s bekapcsol�dnak a t�rt�n�sekbe. `Elmentek teh�t sietve, �s megtal�lt�k M�ri�t, J�zsefet, �s a j�szolban fekv� kisgyermeket@ (16.v.). A Gy�lekezetr�l sem �gy tan�t az �jsz�vets�g, mint a Krisztusr�l sz�l� t�rt�netekben h�v�k ragyog� k�z�ss�g�r�l, hanem mint a Krisztus test�r�l. R�szei vagyunk a T�rt�netnek. �n nem vitatom, volt tal�n a p�sztorok k�z�tt, aki puszta k�v�ncsis�gb�l kereste fel a kis csal�dot, de mert az �r J�zus ott volt, a T�rt�netbe l�ptek, beavattattak, beoltattak, meg�ldattak, de hogyY!? `A p�sztorok viszont visszat�rtek, dics��tve �s magasztalva az Istent mindaz�rt, amit pontosan �gy hallottak �s l�ttak, ahogyan � meg�zente nekik.@ (20.v.).

Ez �gy t�rt�nt. �n tudom.

Lk. 2.1 T�rt�nt pedig azokban a napokban, hogy Augustus cs�sz�r rendeletet adott ki: �rj�k �ssze az eg�sz f�ldet. 2 Ez az els� �ssze�r�s akkor t�rt�nt, amikor Sz�ri�ban Cir�nius volt a helytart�. 3 Elment teh�t mindenki a maga v�ros�ba, hogy �ssze�rj�k. 4 Felment J�zsef is a galileai N�z�retb�l J�de�ba, a D�vid v�ros�ba, amelyet Betlehemnek neveznek, mert D�vid h�z�b�l �s nemzets�g�b�l val� volt, 5 hogy �ssze�rj�k jegyes�vel, M�ri�val egy�tt, aki �ldott �llapotban volt. 6 �s t�rt�nt, hogy am�g ott voltak, elj�tt sz�l�s�nek ideje, 7 �s megsz�lte els�sz�l�tt fi�t. Bep�ly�lta, �s a j�szolba fektette, mivel a sz�ll�son nem volt sz�mukra hely. 8 P�sztorok tany�ztak azon a vid�ken a szabad �g alatt, �s �rk�dtek �jszaka a ny�juk mellett. 9 �s az �r angyala megjelent nekik, k�r�lragyogta �ket az �r dics�s�ge, �s nagy f�lelem vett er�t rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne f�ljetek, mert �me, hirdetek nektek nagy �r�met, amely az eg�sz n�p �r�me lesz: 11 �dv�z�t� sz�letett ma nektek, aki az �r Krisztus, a D�vid v�ros�ban. 12 A jel pedig ez lesz sz�motokra: tal�ltok egy kisgyermeket, aki bep�ly�lva fekszik a j�szolban." 13 �s hirtelen mennyei seregek sokas�ga jelent meg az angyallal, akik dics�rt�k az Istent, �s ezt mondt�k: 14 "Dics�s�g a magass�gban Istennek, �s a f�ld�n b�kess�g, �s az emberekhez j�akarat." 15 Miut�n elmentek t�l�k az angyalok a mennybe, a p�sztorok �gy sz�ltak egym�shoz: "Menj�nk el eg�szen Betlehemig, �s n�zz�k meg: hogyan is t�rt�nt mindaz, amir�l �zent nek�nk az �r." 16 Elmentek teh�t sietve, �s megtal�lt�k M�ri�t, J�zsefet, �s a j�szolban fekv� kisgyermeket. 17 Amikor megl�tt�k, elmondt�k azt az �zenetet, amelyet err�l a kisgyermekr�l kaptak, 18 �s mindenki, aki hallotta, elcsod�lkozott azon, amit a p�sztorok mondtak nekik. 19 M�ria pedig mindezeket a dolgokat meg�rizte, �s forgatta a sz�v�ben. 20 A p�sztorok pedig visszat�rtek, dics��tve �s magasztalva az Istent mindaz�rt, amit pontosan �gy hallottak �s l�ttak, ahogyan � meg�zente nekik.

SZEG�NY LETT
AMert ismeritek a mi Urunk J�zus Krisztusnak j�t�tem�ny�t, hogy gazdag l�v�n szeg�nny� lett �rettetek, hogy ti az � szeg�nys�ge �ltal meggazdagodjatok.@ (2Kor 8:9)
 
Kar�csony este... Itt benn j� meleg.
Ott akkor nagyon hideg lehetett.
 
Itt halv�ny gyertyaf�nybe n�zek �n,
� egy rossz l�mp�t l�thatott szeg�ny.
 
Engem k�nyelmes, puha p�rna v�r,
�t j�szol v�rta, - hideg, zord, siv�r.
 
Szob�mban illat, feny�t� pereg,
K�r�lte szalma-szag, �llatsereg.
 
Gyerty�mba n�zek. Fellobban a f�ny,
Mi�rt lett � ilyen nagyon szeg�ny?...
 
Sz�vemben megdobban a felelet:
Az�rt, mert t�ged nagyon szeretett.
 
Minden olyan szeg�nyt, milyen te vagy,
Megl�togat kar�csony�j alatt.
 
� nem ut�lja koldus rongyodat,
Sz�v�re von �s b�kess�get ad.
 
Legyen �r�kre �ldva szent neved,
Hogy Veled j�tt az igaz SZERETET!
                Somogyi G�born�
 

A "Csendes �j" nyom�ban

Nincsen a vil�gnak olyan zuga, ahol kar�csony �jszak�j�n ne csend�lne f�l ez a kedves, sz�vet-lelket melenget� dallam: "Csendes �j, szents�ges �j.". A szentest�n el�neklik a legt�bb magyar csal�d otthon�ban, s tal�n nem t�lz�s, ha azt �ll�tom: majd, hogy nem kiszor�totta els� hely�r�l a "Mennyb�l az angyalt," amely pedig a legismertebb magyar kar�csonyi �nek. "Stille Nacht, Heilige Nacht" - hangzik n�met f�ld�n szertesz�t �s az Alpok t�v�ben, a n�met-osztr�k hat�ron fekv� kicsiny osztr�k faluban Oberndorfban is, ahonnan elindult vil�gh�d�t� �tj�ra. Nem lehet megunni. �vr�l �vre, kar�csonyr�l-kar�csonyra melegs�get hoz az otthonokba, �nnepi fens�get a vil�g templomaiba. "Silent Night, Holy Night" - z�g fel sejtelmesen angolul is b�jos dallama Londonban, a Westminster ap�ts�g katedr�lis�ban �pp�gy, mint az amerikai New York, vagy az ausztr�l Sydney templomaiban. Hallani az egyszer� afrikai falvak feket�i �ltal zs�fol�sig megt�lt�tt, f�b�l vagy n�db�l �sszet�kolt k�poln�iban is �szint�n, sz�vb�l �nekelni ezt a gy�ny�r� kar�csonyi �neket. L�gy dallama hangulatot �raszt minden�tt, amely minden bizonnyal nemesen egyszer� akkordjainak k�sz�nhet�, mellyel k�zel f�rk�zik a legegyszer�bb h�v� l�lekhez is, no meg annak, hogy �ts�t rajta az �szinte �h�tat. Ezt a dallamot nem lehet meghat�dotts�g n�lk�l, csak �gy, g�piesen �nekelni. �tragad minden hallgat�j�ra �s �nekl�j�re Franz Xaver Gruber k�ntornak, az �nek egykori szerz�j�nek Joseph Mohr pap sz�veg�re �rt dallam�nak �h�tata. Sorai k�zt megh�z�dik a 19. sz�zadbeli Oberndorf alpesi cs�ndje, amelyben maga Isten jelentette ki mag�t �tadva az angyalok �nek�b�l egy kicsiny darabk�t az emberis�gnek azon az 1818-beli csendes, adventi �jszak�n, amikor megsz�letett a "vil�g legszebb kar�csonyi �neke."

R�gi v�gyam volt megl�tni azt a helyet, ahol ez a kedves �nek �r�dott. �prilisban, Ausztri�ban j�rva utunkat �gy szervezt�k, hogy a Salzburg k�zeli kis falucsk�ba is ell�togattunk. A templom, amelynek szolg�lat�ban �lltak a szerz�k: pap �s k�ntor, a falu hat�r�ban kanyarg� Salzach foly�cska egykori �rv�z�nek �ldozata lett, hely�n ma egy kis eml�kk�polna hirdeti a vil�gk�r�li �tj�ra indult "Csendes �j" sz�let�s�nek hely�t. Ez az egyetlen nevezetess�ge a h�res Mozart-v�ros k�zel�ben tal�lhat� Oberndorfnak, az egy�bk�nt jelent�ktelen kis falunak. A t�r neve Stille Nacht Platz, ott tal�lhat� a Stille Nacht M�zeum, a Stille Nacht Eml�ktemplom �s a f�radt, �hes utaz�t h�vogat�an v�rja egy kis vend�gfogad�, amely a "Stille Nacht Pub" nevet viseli.

A vil�gh�r� dallam, amely m�lt� hordoz�ja a kar�csonyi �zenetnek, csend�lj�n fel az idei �nnep�nk�n, Krisztus Urunk 2000. sz�let�snapj�n is kedvesen, l�gyan, sz�vet melenget�en, lelket b�tor�t�an. Hirdesse, hogy � a v�rva v�rt Messi�s, aki megszabad�tja n�p�t b�n�b�l. �nekelj�k mi is az eg�sz vil�g kereszty�ns�g�vel egy�tt ezt az �neket �h�tattal, h�laad� l�lekkel.  Marosi_Nagy_Lajos

�ldott kar�csonyi �nnepeket �s b�k�s, Isten �ld�s�val tel� boldog �j�vet k�v�n a kedve olvas�nak a szerkeszt� �s a lapkezel�!

A 94. K�zgy�l�s id�pontja:
2001. j�lius 13-15
Helye: Alhambra, California
�vk�zi (bizotts�gi) Gy�l�s:
Palm Bay, Florida
2001. m�rcius 8-11

Az �kumenikus imah�t programja

Els� nap: Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek! (Jn 14:1)
Ig�k: �zs 43:1-7,18,19; Zsolt 43:1-5; ApCsel 18:8-11; Mt 8:23-27.
2. nap: Higgyetek Istenben! (Jn 14:1b)
Ig�k: 2M�z 3:6-10; Zsolt 103; Rm 11:33-36; Jn 17:5-8.
3. nap: Higgyetek �nbennem! (Jn 14:1c)
Ig�k: 2Kron 6:16-18; Zsolt 114; Rm 10:4-13; Lk 10:21-24.
4. nap: Az �n Aty�m h�z�ban sok hajl�k van. (Jn 14:2)
Ig�k: �zs 60:4-7; Zsolt 84; Zsid 13:7-14; Jn 10:11-16.
5. nap: Ism�t elj�v�k �s magam mell� veszlek titeket (Jn 14:3)
Ig�k: Joel 2:28-32; Zsolt 98; Ef 2:17-22; Jn 14:25-31.
6. nap: Az utat is tudj�tok (Jn 14:4)
Ig�k: 2M�z 13:20-22; Zsolt 25:1-11; 1Kor 10:1-13; Mk 8:34-38
7. nap: Honnan tudhatn�nk az utat? (Jn 14:5)
Ig�k: 2Kir 2:9-12; Zsolt 130; Fil 3:8-16; Jn 16:4-15.
8. nap: �n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let (Jn 14:6)
Ig�k: 1M�z 33:1-12; Zsolt 133; Zsid 1:19-25; Jn 17:20-23.

A SZERKESZT� ROVATA

Az �v utols� sz�m�t tartja kez�ben az olvas�. Ahogy �tlapoztam az el�z� tizenegy sz�mot, az volt a benyom�som, hogy egy nagy, vil�gm�ret� csal�d hirad�j�t lapozgatom. A sz�mtalan f�nyk�p seg�ts�g�vel k�zelre hozott esem�nyek mind vel�nk t�rt�ntek meg. Mert ugyan nem vagyok ismer�s Csantav�ren, vagy Beregsz�szon, Nagyv�radon is csak vend�gk�nt fordulhattam meg, de ugyan�gy a testv�reim �lnek ott is, mint Szokoly�n, Toront�ban, vagy Detroitban. R�lunk, magyar baptist�kr�l olvashatunk ezeken a lapokon, �s mindannyiunk ur�r�l, az �r J�zus Krisztusr�l, Aki P�l apostol sz�haszn�lat�val �lve a feje a gy�lekezeteinkb�l form�l�d� l�thatatlan testnek.

Annak, aki az�rt reklam�l, hogy sokat �runk a gy�lekezeteinkben t�rt�ntekr�l P�l apostol szavaira gondolva azt �zenem: ezut�n is ezt fogjuk tenni, hiszen magunk is tapasztaljuk, hogy �gy van, ahogy az apostol �rta: Aszinte megelevened�nk, ha ti er�sek vagytok az �rban@ (1Thess 3:8).

Egy�bk�nt nem csak �r�meink k�z�sek -, a f�jdalmakban is osztozunk. Mostan�ban pl. s�runk az erd�lyi testv�reinkkel egy�tt a P�ter, a Gergely �s a Borb�ly csal�dot �rt nagy f�jdalom miatt.

V�g�l egy Nagyv�radr�l, lapz�rta ut�n �rkezett gyorsh�r: elk�sz�lt a ny�ri tal�lkoz�r�l k�sz�lt hangszalag, 16 kazett�n, �ra h�sz doll�r. Ugyancsak k�sz�lt egy 10 CD-b�l �ll� sorozat is, melyen a tal�lkoz� el�ad�sai �s tal�n hanganyaga is megtal�lhat�, ennek �ra $30. A video-felv�tel feltehet�en 6 kazett�n fog megjelenni, hamarosan. Megrendelni mindezeket a Szeretet szerkeszt�s�g�n�l lehet. Legegyszer�bben e-mailen: szeretet@rdsor.ro c�men.

Az EH K�pes CD-s hirdet�s�nk az 5. oldalon tal�lhat�. (Szerk)

a lap elej�re  

Merre vannak, hol �lnek
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?
 
Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:
Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina
Lelkip�sztorok �zvegyei:
Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Dr. Cserepka J�nosn� - Kelowna, Can.
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, PA
Ger� S�ndorn� - Budapest, Magyaro.
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, GA
Ilonka Istv�nn� - Saint Louis Park, MN
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Nagy Istv�nn� - Sao Paulo, Brazilia
Ol�h Lajosn� - Toront�, Kanada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szabadi Guszt�vn� - Trenton, MI
 
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni?
Szeretne levelet �rni �d�s testv�reinknek? K�rje el c�m�ket a szerkeszt�t�l.

GY�LEKEZETI H�REK

TORONT�

Szeptember 10-�n d�lut�n k�l�n�s �nnepe volt gy�lekezet�nknek, ugyanis ekkor hozt�k el iker gyermekeiket felaj�nlani az �rnak Darabont M�rton �s Piri. A k�t kisfi� Richard �s Kavin nagy �r�m�re van nemcsak a csal�dnak, hanem az eg�sz gy�lekezetnek is. 

A Gy�lekezet h�napokon �t im�dkozott az �desany��rt �s a sz�letend� gyermekek�rt is, �s most j� volt egy�ttes sz�vvel h�l�t adni az �rnak, �s az � �ld�s�t k�rni az �jsz�l�ttek eg�sz �let�re. Testv�reink imm�r h�rom fi�gyermek Isten szerinti nevel�s�vel vannak megb�zva, Mennyei Aty�nk erej�t �s b�lcsess�g�t k�v�njuk erre a nagy feladatra.

kattints nagyobb k�p�rt  Kattintson a k�pre �s tekintse meg a h�rom gyermekbemutat�sr�l k�sz�lt h�rom f�nyk�pet!

"Az �r meghall im�t, j�volta ez nem �rdem...." �nekelte az egybegy�ltek sokas�ga szeptember 17-�n d�lut�n amikor Ol�h Nathana�l �let��rt adhatott h�l�t a gy�lekezet �s a csal�d. A kisgyermek sz�lei Ol�h Imre �s M�rta szem�kben �r�mk�nnyekkel �s sz�v�kben h�l�val mondtak k�sz�netet az �rnak, hogy kitart� im�ikra v�laszolt Isten egy fi�gyermeket aj�nd�kozva nekik. "Ez�rt a gyermek�rt im�dkoztam..." hangzott az ige, �s akik jelen lehett�nk az alkalmon �jra meger�s�dt�nk abban, hogy van imameghallgat�s. J� volt a kistestv�r��rt h�l�t ad� Ol�h Zsuzsi im�ds�g�t hallgatni, aki �szinte sz�vvel adott h�l�t, hogy Isten az � im�ds�g�t is meghallgatta amikor testv�r�rt k�ny�rg�tt.

[f�nyk�p]

Isten csod�latos szeretet�nek a jel�t �rezt�k Okt�ber 22-�n vas�rnap, amikor �jra gyermekbemutat�si �nnep�nk lehetett. Jur�s P�ter �s Enik� hozt�k el kisle�nyukat: Jur�s Rem�nyt, hogy im�dkozzunk �rette. "Engedj�tek hozz�m j�nni a kisgyermekeket..." - id�zte Dan testv�r J�zus szavait �s b�tor�totta a sz�l�ket, hogy Isten f�lelm�ben sok szeretettel �s t�relemmel nevelj�k gyermekeiket. Gy�lekezet�nk gyermekeinek szolg�lata tette m�g maradand�bb� ezt a nagyszer� alkalmat. �r�m�nket fokozta, hogy a gy�lekezettel �s a sz�l�kkel egy�tt �nnepelhetett a n�pes rokons�g.

[f�nyk�p]

A gy�lekezet k�l�n is h�l�s Istennek, hiszen ebben az esztend�ben m�r n�gy �jsz�l�tt�rt im�dkozhattunk, k�rve �let�kre mennyei Aty�nk �ld�s�t �s seg�ts�g�t.

Az elm�lt hetek esem�nyeit v�giggondolva, j�les� �rz�ssel mondhatjuk el, hogy Isten nagyon gazdagon meg�ldotta gy�lekezet�nket. H�l�sak vagyunk Istennek a T�borz�r� Konferencia �ld�sai�rt, �s az �jsz�l�tt gyermekek�rt egyar�nt. Hit�nk �s rem�nys�g�nk, hogy az elk�vetkez� hetek �s h�napok is sok �ld�st rejtenek sz�munkra. ___Dan L�szl�

Nek�nk, toront�i testv�reknek sok alkalmunk van egy�tt lenni. A vas�rnapokon k�v�l a t�bori munk�kban kora tavaszt�l szombatonk�nt egy�tt vagyunk. De okt�ber 9-�n k�l�nleges alkalmunk volt, amikor haj�kir�ndul�st szervezt�nk, az "ezer sziget" vil�g�ba. A h�rom �r�s t�ra Kingstonb�l indult, el�sz�r a St. Lawrence foly�n, majd be a szigetvil�gba vezetett a haj�-�t.

kattints nagyobb k�p�rt

A haj�kir�ndul�sra indulunk, az Ezer-sziget vil�g�ba.

M�r a Toront�b�l odavezet� utunkon is gy�ny�rk�dhett�nk az �szi sz�npomp�ban, ami a vil�g kev�s t�j�n �lt fel ilyen sz�les sk�l�t, mint Kanad�ban, a z�ldt�l a pirosig, a s�rga �s barna minden �rnyalat�ban. Igaz, hogy az �t nagyobb r�sz�t a haj� fedett r�sz�ben t�lt�tt�k, igen friss volt a leveg� a nyitott fed�lzeten, de az�rt t�bben felmer�szkedt�nk, amikor a haj� az �t legszebb r�sz�n haladt �t, ahol sok kisebb-nagyobb szigeten, szebbn�l szebb nyaral�kat, lak�h�zakat l�thattunk. K�zben hallgathattuk a besz�mol�t ennek a k�rny�knek a t�rt�nelm�r�l. Olyan is el�fordult, hogy valaki annyira megszerette a k�rny�ket, hogy felt�lt�tt mag�nak egy kis szigetet, amire a h�z�t �p�thette, mivel m�r nem volt elad� sziget B mondta a tud�s�t�. Kicsik, nagyok, gyermekek �s id�sebbek mind j�l �rezt�k magunkat, �s kellemes eml�k marad sz�munkra ez a kir�ndul�s. T�th_Zs.

DETROIT

REFORM�CI�. Ebben az �vben is tartottunk egy k�z�s �nnep�lyt az Allen Parki Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�zzal a reform�ci� �vfordul�j�hoz k�zel es� vas�rnapon, okt�ber 29-�n d�lut�n. Az alkalomra a reform�tus templomban ker�lt sor.

Nt. Kacs�-K�llay Istv�n, helyi lelkip�sztor vezette az istentiszteletet, amelyen a szolg�latokat k�z�sen v�gezt�k. Az alkalmi versek k�z�tt a baptista �s a reform�tus k�rus �nekelt. Az igehirdet�st Herjeczki G�za baptista lelkip�sztor tartotta: Reform�ci�s �r�ks�g: �rthet� ige c�mmel, a Zsid 1:1;2:3 alapj�n.

Az istentiszteletet szeretetvend�gs�g k�vette, melyet a Magyar Hagyom�nyokat �pol� K�r rendezett. A szeretetvend�gs�g kedves sz�nfoltja volt, amikor a testv�ris�g szeretet�nek jelek�nt k�t sz�p tort�val k�sz�nt�tt�k a k�t lelkip�sztort - a Apastor=s appreciation@ h�nap alkalm�b�l. F�r B�la k�sz�nt� szavai ut�n Mikl�s Erzs�bet (a MAHAK eln�ke) adta �t a tort�kat a k�t lelkip�sztor-feles�gnek (mindkett� �va).

[f�nyk�p]

IRODALMI NAP. Sz�vets�g�nk f�lh�v�s�hoz igazodva november 12-�n mi is irodalmi napot tartottunk gy�lekezet�nkben. Az igehirdet�sek d�lel�tt �s d�lut�n is ehhez a t�m�hoz igazodtak: ANem t�r hozz�m �resen@ (�zs 55:6-13) �s AMeg�rattak pedig a mi tanuls�gunkra@ (1Kor 10:1-13).

V�gig gondoltuk Isten aj�nd�kait, melyeket ezen a ter�leten adott nek�nk: a biblia-kiad�sokat, a foly�iratokat, a biblia-magyar�z� �s egy�b lelki �p�l�st munk�l� k�nyveket. A magyar nyelv� h�v� irodalom egyre b�v�l� v�laszt�k�t aj�nlotta figyelm�nkbe a lelkip�sztor. Bemutatta az Evang�liumi H�rn�k leg�jabb term�k�t is, a Mabavit II.- k�pes CD-t. Arra buzd�tott, hogy ezen a napon a divatos ruh�k, cip�k helyett ink�bb e szellemi kincsekre k�lts�nk.

[f�nyk�p]

H�LAAD� NAPUNKon (november 19) mindannyiunknak volt mi�rt h�l�t adni. Amikor sz�mba vett�k az elm�lt �v �ld�sait, volt aki a hossz� utaz�sok alatt megtapasztalt gondvisel�s�rt adott h�l�t, volt aki egy MABAVIT-os programf�zetet hozva mag�val fejezte ki h�l�j�t a nagy ny�ri tal�lkoz��rt. T�bben az imah�zunk�rt adtak h�l�t, melyet nem is olyan r�gen egy igen nagy k�rt�l �vott meg az �r. H�l�t adtunk az�rt is, hogy a neh�zs�gek �s gy�sz idej�n er�t, vigasztal�st adott az �r. Bancsov testv�r - aki gyermekeivel egy�tt mag�ra maradt t�bb, mint egy �vvel ezel�tt - h�laad�ssal eml�kezett az �r vigasztal�s�ra, gondvisel�s�re �s a gy�lekezet szeretet�re. H�l�ja jel��l a k�vetkez� vas�rnapra eb�dre h�vta meg a gy�lekezetet.

November 26-�n �gy t�nt, mintha a h�laad� napunk folytat�dott volna. Vend�g�nk is volt: Nagy Andrea, Portland, Oregonb�l. Az istentiszteleten a lelkip�sztor bejelentette - mindannyiunk �r�m�re -, hogy Bancsov Barna �s Nagy Andrea jegyesek. Az istentiszteletet k�vet� eb�den k�l�n is k�sz�nt�tt�k Andre�t �s Barn�t ebb�l az alkalomb�l. A gy�lekezet nev�ben egy hatalmas dobostort�val lept�k meg �ket a n�testv�rek. Herjeczki testv�r �dv�zl� szavaiban a d�lel�tti ig�b�l id�zett: Aa szeretet ... nem keresi a maga haszn�t.@ Testv�reink elmondt�k, hogyan ismert�k fel az �r vezet�s�t, s hogy n�h�ny h�ttel ezel�tt megtartott�k az eljegyz�st. Az �r �ld�s�t k�rt�k tov�bbi l�p�seikre.

kettints nagyobb k�p�rt!  Kattintson a k�pre �s tekintse meg a detroiti f�nyk�peket!

Sz�let�snapot, vagy valamilyen �vfordul�t �nnepl� testv�reink k�sz�nt�se.

Ahogy az k�z�s eb�deinken lenni szokott, k�sz�nt�tt�k azokat, akiknek sz�let�snapjuk, vagy valamilyen �vfordul�juk volt mostan�ban. A sz�let�snapot �nnepl�k�n k�v�l t�bben voltak olyanok, akik Amerik�ba �s gy�lekezet�nkbe �rkez�s�k 10 �ves �vfordul�j�ra eml�kezhettek: F�r Anik�, Pap Lajos �s a Szil�gyi csal�d, valamint Nagy Andrea. Az �r �ldja meg �nnepl� testv�reinket! (M�t�)

Rendeljen kar�csonyi aj�nd�kk�nt ismer�seinek a MABAVIT II. - k�pes CD-b�l! Mit tartalmaz a komputer lemez?

El�sz�r is 150 f�nyk�pet a nagyv�radi tal�lkoz�r�l, k�tf�le min�s�gben (az interneten l�that� v�ltozat, ill. az eredeti felv�telek).
Az Evang�liumi H�rn�k 2000. szeptemberi �s okt�beri sz�m�t, azzal kapcsolatban t�bb gy�jtem�nyt, mint pl.: Gy�lekezetek, Purit�n K�t�, K�nyvaj�nlatunk, Lapozgassuk a Bibli�t stb.
Az Evang�liumi H�rn�k MABAVIT II. Web oldalait (melyek egy�bk�nt a http://baptista.hu/evhirnok c�men �rhet�k el az interneten).
Megrendel�seiket postafordult�val teljes�tj�k. A lemez minden CD haszn�lat�ra k�pes komputeren megtekinthet�. Az els� lemez�rt tizen�t, a k�vetkez�k�rt �t-�t doll�rt szeretn�nk cser�be, az Evang�liumi H�rn�k internet fejleszt�s�re. (szerk)

a lap elej�re  

Mit adhatok Neked?

1994-ben k�t amerikai elfogadta az Orosz K�zoktat�si Miniszt�rium megh�v�s�t, hogy az orosz iskol�kban bibliai alapokra �p�lt erk�lcstant tan�tsanak. Megengedt�k nekik, hogy k�zint�zm�nyekben, b�rt�n�kben, �rvah�zakban, a rend�rs�gnek �s a t�zolt�s�gnak is tartsanak el�ad�sokat. T�bbek k�z�tt voltak egy �llami kezel�sben lev� �rvah�zban is, ahol 100 elhagyott �s durva b�n�sm�dban r�szes�tett fi� �s l�ny volt. A k�t amerikai a t�rt�netet �gy mondta el:

1994-ben az �v v�gefel� k�zeledt�nk �s itt volt az ideje, hogy az �rv�k a hagyom�nyos kar�csonyi t�rt�netet az els� alkalommal meghallj�k. Besz�lt�nk nekik M�ria �s J�zsef Betlehembe �rkez�s�r�l. Mivel sz�mukra nem volt hely a vend�gfogad�ban, ez�rt a h�zasp�r az ist�ll�ban sz�llt meg. Miut�n J�zus megsz�letett, M�ria bep�ly�lta �s a j�szol�gyba fektette.

Az eg�sz t�rt�net alatt a gyerekek �s az �rvah�z szem�lyzete nagy figyelemmel hallgatott. Egyesek a sz�k�k sark�n �ltek, ahogy csod�lkozva a szavainkon cs�ngtek.

Miut�n a t�rt�netet elmondtuk h�rom kartonpap�rt adtunk a gyerekeknek az ist�ll� elk�sz�t�s�re. Mindegyik gyereknek adtunk egy kis pap�r kock�t, amit a n�lam lev� s�rga szalv�t�b�l v�gtam ki, mert a v�rosban sehol se lehetett sz�nes pap�rt venni. Az �tmutat�st k�vetve a gyerekek a pap�rt �vatosan darabokra t�pt�k �s a s�vokat szalmak�nt a j�szolban lefektett�k. Azut�n egy amerikai n� elhaszn�lt ruh�j�b�l, aki kor�bban elutazott Oroszorsz�gb�l, kis flanel kock�kat v�gtak ki. Ezt takar�nak haszn�lt�k fel. Majd pedig egy haszn�lt s�rg�sbarna nemezkalapb�l j�t�k-baba form�kat v�gtak ki.

Ahogy a gyerekek szorgoskodtak �s a j�szlukat igyekeztek �ssze�ll�tani, k�zt�k s�t�ltam �s n�ztem, hogy sz�ks�g�k van-e valamilyen seg�ts�gre. Mindent rendben tal�ltam addig, am�g a kis Misa asztal�hoz nem �rtem. Misa 6 �vesnek n�zett ki �s m�r k�sz volt a kis l�tes�tm�ny�vel. Ahogy megn�ztem a kisfi� j�szl�t, csod�lattal l�ttam, hogy a j�szol�gyban nem egy, hanem k�t gyermek fek�dt. Erre a tolm�csot gyorsan odah�vtam �s megk�rdeztem a kisfi�t, hogy mi�rt van k�t kisgyermek a j�szol �gyban. Misa a karj�t keresztbe t�ve r�tekintett a j�szol�ra, azut�n a t�rt�netet nagyon komolyan elism�telte. Csod�lkozva hallgattam, hogy a kar�csonyi t�rt�netet, amit �let�ben csak egyszer hallott, milyen pontosan mondta el, addig, am�g oda nem �rt, hogy M�ria J�zust a j�szol�gyba fektette.

Ezut�n Misa r�gt�n�zni kezdett. A t�rt�nethez saj�t befejez�st k�sz�tve ezt mondta: "�s amikor M�ria a gyermeket a j�szolba fektette, J�zus r�m n�zett �s megk�rdezte t�lem, hogy van-e otthonom? Azt v�laszoltam, hogy nincs se anyuk�m, se apuk�m �s otthonom sincs. Akkor J�zus azt mondta, hogy Vele maradhatn�k. Viszont �n megmondtam neki, hogy azt nem tehetem, mert nekem nincs semmilyen aj�nd�kom, amit m�sokhoz hasonl�an Neki adhatn�k."

"De nagyon szerettem volna J�zussal maradni �s azon gondolkodtam, hogy m�gis mim van, amit aj�nd�kk�nt Neki adhatn�k. Azut�n arra gondoltam, hogyha melegen tartan�m, az tal�n egy j� aj�nd�k lehetne. Ez�rt megk�rdeztem J�zust: AHa melegen tartan�lak, az j� aj�nd�k lenne?"

"J�zus azt mondta: AHa melegen tartan�l az lenne a legjobb aj�nd�k, amit valaha valaki adott nekem." Ekkor befek�dtem J�zus mell� a j�szol �gyba, � pedig r�mn�zett �s azt mondta, hogy mindig Vele maradhatok."

"Ahogy a kis Misa a t�rt�netet befejezte, a szemei k�nnyekkel teltek meg, amik a kis arc�n leperegtek. Kez�vel az arc�t befedte, a fej�t az asztalra tette �s a v�llai megr�zk�dtak, ahogy zokogott. A kis �rva valakit tal�lt, aki majd sohase hagyja el, nem b�nik vele durv�n �s MINDIG vele marad."          Ford�totta: Steiner J�zsef

"�LETEM IDEJE KEZEDBEN VAN" (Zsolt 31:16)
Medit�ci� �v v�ge fel�

Ahogy az �vek m�lnak egym�s ut�n, s ahogy nem tudjuk meg�ll�tani az �ra mutat�j�t, �gy a mi �let�nk is elm�lik egyszer. Ha tetszik, ha nem, minden �vvel id�sebbek lesz�nk. Ha nem tartjuk sz�mon, vagy, ha 39 ut�n visszafel� kezden�nk sz�molni, akkor is.

Szeretn�nk n�ha meg�ll�tani az id� halad�s�t, de nem lehet. M�skor meg azt szeretn�nk, ha gyorsabban haladna. Nem egy olyan beteg �gya mellett �lltam m�r, aki azt mondta, hogy b�rcsak meg�ll�tan� m�r Isten a szenved�s�t, vagy, hogy b�rcsak mag�hoz h�vn� m�r az �r! N�ha arr�l is meg voltam gy�z�dve, hogy ezt komolyan is gondolta a beteg, vagy az id�s testv�r.

De melyik az a kor, amit�l kezdve �rdemes arra is gondolni, hogy egyszer lej�r ez a f�ldi �let�nk? Ha a fel�n t�l vagyunk valaminek, akkor m�r indokolt arra is gondolni, hogy lassan a v�g�re �r�nk annak. Ami engem illet, az �letem fel�n m�r biztosan t�l vagyok. De ha nem 80-90 k�z�tt h�v majd haza az �r, hanem, mondjuk 60 �ves koromban, akkor az azt is jelenti, hogy m�r el�g r�gen t�l jutottam az �letem fel�n. S ha net�n, m�g ann�l is hamar�bb sz�l�tana Isten, akkor az annyit jelentene, hogy m�r most igencsak a v�gefel� j�rok e f�ldi �letemnek.

Ahogy kedves olvas�im nem tudj�k, �gy �n sem tudom �letem hossz�s�g�t. �s j�l is van ez �gy. Furcsa dolgok t�rt�nn�nek, ha tudn�nk pontosan �let�nk idej�t. Isten kez�ben van az. A legjobb helyen!

Az �n feladatom csak az, hogy j�l gazd�lkodjak az id�mmel, a lehet�s�geimmel. Istenre figyelve, �tmutat�sait k�vetve kellene �lnem, hiszen majd e f�ldi �letem ut�n sz�mot is k�r t�lem a nekem adott lehet�s�gek, alkalmak kihaszn�l�sa fel�l. AMert n�k�nk mindny�junknak meg kell jelenn�nk a Krisztus �t�l�sz�ke el�tt, hogy kiki megjutalmaztass�k aszerint, a miket e testben cselekedett, vagy j�t, vagy gonoszt.@ - mondja az ige (2Kor 5:10).

V�g�l, amikor az �let�nkr�l, s annak elm�l�s�r�l gondolkodunk, hadd hozzam id�s �s fiatal bar�taim el� p�ldak�p�l P�l apostol eset�t. � hatvan egyn�h�ny �ves korban, valahogy meg�rezve, hogy �lete v�gefel� k�zeleg, val�sz�n�leg a Filippi-i b�rt�nb�l ezt �rta fiatal munkat�rs�nak, Tim�teusnak: "Ama nemes harcot megharcoltam, fut�somat elv�geztem, a hitet megtartottam. V�gezetre elt�tetett n�kem az igazs�g koron�ja, melyet meg�d n�kem az �r ama napon, az igaz B�r�; nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik v�gyva v�rj�k az � megjelen�s�t" (2Tim 4:7-8). Milyen nagyszer�, hogy �gy is lehet el�re tekinteni. V�rni is lehet hal�lunk �r�j�t, de nem rettegve, nem f�lve, hanem �r�mmel. A Filippibeli gy�lekezetnek �rt level�ben m�g azt is �rja P�l, hogy k�v�nja m�r, hogy elk�lt�zz�n, hogy Krisztussal egy�tt legyen, mert az, �gy �rja: "sokkal ink�bb jobb" (Fil 1:23). S�t, a meghal�st nyeres�gnek nevezi.

Mi lehet a titka ennek a magabiztoss�gnak, ennek a nyugalomnak, f�lelem-mentess�gnek? Ugyanannak a r�sznek a 21. vers�ben tal�lhatunk erre v�laszt. Azt �rja ott: "Mert n�kem az �let Krisztus, �s a meghal�s nyeres�g." Akinek m�r ebben az �letben volt tal�lkoz�sa Krisztussal, aki m�r ebben az �letben megismerte �s elfogadta �t, annak a sz�m�ra a Vele val� tal�lkoz�s igazi �r�m�t jelent. Hiszen nincs nagyszer�bb ann�l, mintha azzal tal�lkozhatunk, aki minket annyira szeretett, hogy �let�t is f�l�ldozta �rt�nk a Golgot�n.

Kedves bar�tom, fogadd be sz�vedbe J�zus Krisztust, s akkor �r�mmel v�rhatod a Vele val� tal�lkoz�st, b�rmikor j�jj�n is el az az id�.   Herjeczki G�za

Elm�lt �vek aj�nd�ka
 
A fejed felett h�t elm�ltak az �vek
s az ifj�s�g olyannak tekint t�ged,
mint kit itt felejtett az id�.
Sebaj: Most �leted legszebb kora j�:
az id�, ama nagy aranymos�,
a napok homokj�b�l mosta ki
a lelked arany�t, s most ragyog�,
de szel�d f�nnyel �vezi
meg h�tralev� �veid sor�t.
 
Az arany�rc neh�z, s te az�rt �rzed h�t
az �regs�g s�ly�t.
Ha b�ntanak �rte, hallgass v�gan, boldogan:
az �rnak �rt gy�m�lcsre is sz�ks�ge van.
A tavasz, a ny�r: �sz n�lk�l mit sem �r,
de legdr�g�bb a t�l! Ruh�ja h�feh�r.
Vir�g, kal�sz, gy�m�lcs: kezdet csup�n,
a szeml�l�d� pihen�st az �letf�n
a t�l halk es�se hozza meg.
 
Hideg nem gy�t�r ha sz�ved meleg,
S ha �reg csontjaid oly sokszor f�jnak,
ez is csak �g�rete egy �j csod�nak.
 
Gyermekkorodban is f�jt a n�veked�s.
Most bens� dr�g�bb l�nyed n�vekszik, de
lelked nemsok�ra sz�rny�t bontogatja,
s hogy merre sz�llj, � az �tat megmutatja.
Hi�ba g�nyol�dnak, mert munkaer�d nincsen...
ha b�nt, csak szeml�l�dj a dr�ga kincsen,
amit az �r adott a k�zelg� v�szhez,
s ne irigyeld, ki hasznos munk�t v�gez,
s napjaidhoz b�szke nagy c�lt ne keress!
 
Am�g szeretni �s im�dkozni tudsz:
NEM VAGY FELESLEGES!
                         T�rmezei Erzs�bet

Itt az utols� �ra
1Jn 2:18-23

Az ige t�bbsz�r is sz�l az utols� id�kr�l �s az utols� napokr�l is. Azt hissz�k, hogy az utols� �ra ennek a sorozatnak a v�ge. N�melyek percekr�l besz�lnek m�r. De tudjuk, hogy az id�m�r�s �s az id�k �rz�kel�se ter�let�n sok mell�fog�sunk volt m�r. El�g lenne, ha azt gondoln�nk, amit J�nos apostol gondolt: nagyon k�zel van m�r az Isten orsz�ga. Annyira k�zel, hogy tragikus t�ved�s lenne belebonyol�dni b�rmi m�sba, mint ami a k�zvetlen feladatunk.

Fontos idej�ben f�lismerni az antikrisztusokat is. K�tf�le �tmutat�st kapunk erre n�zve J�nost�l. Egyr�szt a benn�nk lakoz� Szentl�lek k�pes�t benn�nket arra, hogy f�lismerj�k. M�sr�szt tudhatjuk, hogy az �r J�zus szem�lye fel�l val� v�leked�s sor�n egy�rtelm�en megmutatkozik az antikrisztus hamis tan�t�sa (22).

Uram J�zus, az egyre fogy� id�ben seg�ts egyre vil�gosabban l�tni, hogy te vagy a Krisztus. K�sz�n�m, hogy a Szentl�lek seg�t t�j�koz�dni. (HG, �h�tat)

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata
 [K�l�n oldalon olvashatjuk az Illusztr�ci�k sorozatot]

Spurgeon: Purit�n K�t� (7. r�sz), Nov�k J�zsef rovata:  k�l�n oldalon

 
A NAGY TITOK
Gal 2:20

Gy�lekezteinkben el�g gyakran k�s�rtem zongor�n az �nekl�st, vagy esetleg a sz�l�kat. T�bbsz�r f�lfigyeltem arra, hogy mindegyik zongor�nak m�s �s m�s a hangz�sa. Egyik� l�gyan sz�l�, a m�sik� �rcesen zeng�. S�t voltak olyan hangszerek is, melyek �lettelen, kem�ny hang�ak voltak. Ezeknek a titka mindig a mesterek munk�j�ban volt, akik elk�sz�tett�k, alkott�k a hangszert.

P�l apostol ig�nkben a kereszty�n �let titk�t t�rja fel. Ma is tapasztaljuk, hogy a kereszty�nek sem egyform�k. Van, akib�l sug�rzik a hit, szeretet, b�kess�g, de van, akin�l mindez csak l�tszat, mert szav�b�l, tett�b�l �rad a k�pmutat�s. M�sokn�l pedig hi�ba keress�k, meg sem tal�ljuk a h�v�i �let eme �rt�keit.

Mi a titok? Hogyan lesz a h�v� emberben igazi szeretet, �r�m, szel�ds�g, t�relem? A v�lasz: "�lek pedig t�bb� nem �n, hanem �l bennem a Krisztus."

A kereszty�n �let nem csup�n p�ldaad�sb�l sz�letik. M�g Krisztus p�ldaad�s�b�l sem. Valljuk be �szint�n: a p�ld�k tetszenek ugyan nek�nk, de nem v�ltoztatnak meg minket lelk�nkben, sz�v�nkben.

A h�v�i �let nem is ut�nz�sb�l sz�letik. Nem a m�sik h�v� ember �let�nek, cselekedeteinek ut�nz�sa. M�g csak nem is Krisztus ut�nz�sa. Enn�l t�bbre van sz�ks�g�nk, neked �s nekem is! Csak akkor lesz igazi �j �letem, ha �l bennem a Krisztus. Ha hagyom, hogy val�ban Krisztus �ljen bennem, �s legyen � szel�d, t�relmes, megbocs�t�, b�kess�gre igyekv�.

De ennek van egy el�felt�tele, az, hogy "Krisztussal egy�tt megfesz�ttettem." Nem �n �lek! Ahhoz, hogy Krisztus bennem �lhessen, nem el�g kevesebb, mint az "�n"-em hal�lba ad�sa. �s igaz�n mit is jelent az "�n" hal�lba ad�sa? Sorsomat, �letemet, aggodalmamat, b�lcsess�gemet, mindent al�vetni naponta annak, amit az Ige mond. Maga Isten rendelte �gy: el�bb a hal�l, �s azut�n az �let. �l bennem a Krisztus!

Ezt a kijelent�st viszont vegy�k sz� szerint, mert ez nem valami sz�noki fejteget�s, tan�cs, hanem val�s�g. Bizony�ra m�r te is tal�lkozt�l olyan testv�rrel, akib�l sug�rzott Krisztus b�kess�ge, al�zata, szel�ds�ge, szeretete. Hogyan j�tt ez l�tre? Mikor J�zus Krisztus h�v: "J�jjetek �nhozz�m mindny�jan... �s tanulj�tok meg t�lem, hogy �n szel�d �s al�zatos sz�v� vagyok" (Mt 11:28-29), akkor is azt akarja, hogy � �lhessen bennem. Val�j�ban nem "tanulni" kell az al�zatot, hanem az kell, hogy bennem lehessen az �l� J�zus Krisztus, aki szel�d �s al�zatos.

Ne f�lj teh�t �nedet hal�lba adni. A f�ldbe esett gabonamag p�ld�ja is biztat, hogy az elhal�s ut�n j�het az �j �let, a gy�m�lcs.

Ez a vil�g ma k�l�n�sen is v�rja "Isten fiainak a megjelen�s�t." A kereszty�n �letet, a szel�d, al�zatos, b�kess�get viv�, seg�t�k�sz embereket. V�rja - nem az ut�nzatot, hanem az igazit. V�rja az olyan h�v�ket, akikben Krisztus �lete ragyogni tud. L�gy te is k�z�l�k val�, olyan, akiben val�ban �l a Krisztus!      Dr. Viczi�n J�nos    

 
�vd a sz�vedet!
P�ldabesz�dek 4:20-27

Tal�n m�g soha kor�bban nem �rte az embert annyi tudatform�l� benyom�s �s �lm�ny, mint napjainkban, a t�megkomunikaci� idej�n. Kinek fontos az emberi gondolkod�sra gyakorolt hat�s? Az �zletembereknek, tan�roknak? Nekik is, de legink�bb az �rd�gnek. Lelk�nk leg�d�zabb ellens�ge minden lehets�ges eszk�zt megragad, hogy befoly�soljon minket, �s mindezt ravaszul, �lszent k�nt�sben teszi. A k�s�rt� mesterked�se nem ismerhet� fel egyk�nnyen, ez�rt fontos az embernek a sz�v�t �vnia. Lelkivil�gunk, gondolkod�sunk �lljon Isten fel�gyelete alatt! Figyelj�nk oda, hogy milyen zen�t hallgatunk, milyen k�r�kben mozgunk, mert �szrev�tlen�l is belev�s�dnek lelk�nkbe a pozit�v �s a negat�v hat�sok is. Az �rzelmeinkre �s a gondolkod�sunkra mindig minden hat�ssal van, mint a napf�ny a b�rre. Ez�rt a mi szem�lyes felel�ss�g�nk, hogy milyen hat�soknak tessz�k ki magunkat.

Milyen nagy ellent�tben �l�nk! Gondosan bez�rjuk a lak�sunk ajtaj�t, esetleg t�bb biztons�gi z�rral is, nehogy valaki k�rt okozzon az elm�l� dolgainkban, ezut�n pedig a TV el�tti k�nyelemben �t sem gondoljuk, hogy valaki �ppen most rabolja el az erk�lcsi tisztas�gunkat �s teszi t�nkre az el nem m�l� �rt�keinket! Teh�t nagy figyelmet kell ford�tani arra, hogy mit enged�nk meg magunknak!   Katona B�la, �h�tat

Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 4