..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. SZEPTEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..  

(Lapz�rta ut�n szeptemberi rovata - levelek a terrorista akci�val kapcsolatban)

Olvas�ink seg�ts�g�t k�ri a szerkeszt�. �r�ln�nk, ha Eur�p�b�l is kapn�nk visszajelz�seket. Az �j szerver�nk (service provider) gyorsas�g�t, s n�h�ny technikai k�rd�st szeretn�nk f�lvetni, ellen�rizni.

Id�be nem telik, p�nzbe se ker�l. Ugye elv�rhatom, hogy minimum h�rom sz�mot, maximum n�h�ny mondatos tan�csot tartalmaz� level�t m�g ma, vagy hamarosan elk�ldi a k�rd�sek ut�ni e-mail c�mre?

A. Milyen sebess�ggel t�lt�d�tt fel ez az oldal? (1)Gyorsan,  (2)t�rhet�en,  (3)lassan,  (4)nagyon lassan, (5)......ennyi m�sodperc alatt

B. A f�nyk�pek lelass�tj�k az oldal felt�lt�d�s�t. Melyiket v�lasztan�: (1) n�h�ny kis f�nyk�pet a f�oldalra, nagyobb k�pre utal� kapcsol�val;  (2) csak sz�veget a f�oldalra, a k�peket kapcsol�d� oldalakra; (3) mindegy;  (4) nem kellenek f�nyk�pek

C. Milyennek �t�li a "navig�ci�s rendszer�nket", vagyis a lap k�l�nb�z� oldalainak megkeres�s�t? (1) j�; (2) neh�zkes;  (3) jav�tand�

Szeretn�nk, ha a lapunk praktikus, k�nnyen kezelhet�, min�l gyorsabban el�rhet� lenne mindenki sz�m�ra. Ha van ilyen ir�ny� �szrev�tele, javaslata, k�rj�k, k�z�lje azt is vel�nk a szerkeszt�nek k�ld�tt e-mailben. El�re is k�sz�ni, s visszajelz�s�t v�rja a szerkeszt�.  E-mail a szerkeszt�nek

AAz �rnak �r�me a ti er�ss�gtek!"
Eln�ki jelent�s - Kulcs�r S�ndor
"�s � mond� n�kik: menjetek, egyetek k�v�rt �s igyatok �dest �s k�ldjetek bel�le r�szt annak, akinek semmi nem k�sz�ttetett. Mert szent e nap a mi Urunknak, �s ne b�nk�djatok, mert az �rnak �r�me a ti er�ss�getek!" (Neh�mi�s 8:10)

Kedves Testv�reim az �r J�zus Krisztusban!

Megv�lt� Urunk szeretet�vel k�sz�nt�k mindenkit sz�vets�g�nk 94. k�zgy�l�s�n. Nagy �r�mmel j�tt�nk, hogy az alhambrai kedves testv�rekkel egy�tt �rvendezz�nk az �rban ezen a n�h�ny napon. Legyen �nnepi t�pl�lkoz�sunk �s juttassunk abb�l azoknak is, akiknek nincsen! A mi Urunknak Napja ez, amelyen �jb�l tapasztaljuk meg, hogy az �r el�tt val� �r�m er�t ad n�k�nk a szent szolg�lat elv�gz�s�re.

Sz�vets�g�nk nev�ben szeretn�m megk�sz�nni a kedves alhambrai testv�reknek, hogy a 94. K�zgy�l�s�nket ilyen kellemes k�r�lm�nyek k�z�tt ebben az Imah�zban tarthatjuk. M�ris �lvezz�k a p�ld�s szervez�s, �ldozatos munka, a vend�gszeretet, a megny�lt testv�ri sz�vek �s otthonok �ld�s�t.

Nagy szeretettel k�sz�nt�m kedves vend�geink k�z�tt, megh�vott vend�g sz�nokunkat, Nt. Cseri K�lm�n lelkip�sztor testv�r�nket �s kedves feles�g�t, a Budapest Pasar�t-i Reform�tus Gy�lekezet lelkip�sztor�t. K�sz�nj�k, hogy megh�v�sunkat elfogadta. Isten �ld�sa legyen testv�r�nk �let�n �s szolg�lat�n.

Szeretettel k�sz�nt�m Nemes L�szl� testv�rt, aki a Melbourni Magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora Ausztr�li�ban. Nemes testv�r tette meg a legnagyobb utat az�rt, hogy egy�tt �r�lhessen vel�nk ezekben a napokban. Hissz�k, hogy ez az egy�tt �nnepl�s t�rt�nelmi jelent�s�g� �s feledhetetlen marad a k�t kontinensen �l� magyar baptist�k sz�m�ra.

�ld�st k�v�nva k�sz�nt�m �s �dv�zl�m a Kanad�b�l �s az Egyes�lt �llamok minden r�szeir�l �rkezett kedves vend�geinket. H�l�s sz�vvel gondolunk mindazon kedves testv�reinkre, el�lj�r�inkra, akik l�lekben vel�nk vannak �s �rett�nk im�dkoznak. �rvendezz�nk egy�tt az �rban, �s az � �r�me legyen mindannyiunk er�ss�ge!

Ez az els� K�zgy�l�s�nk a harmadik �vezredben! Jelig�nk: "�r�ljetek az �rban mindenkor!" - j� indul�st �s m�lt� folytat�st �g�r. Ez �let�nknek �s munk�nknak meghat�roz� t�nyez�je. Legy�nk mindig a Szentl�lek �ltal az �rban �rvendez� n�pe Istennek!

1. B�KESS�G �S �SSZHANG JEGY�BEN DOLGOZUNK

H�l�sak vagyunk Istennek, hogy Sz�vets�g�nk minden szinten b�kess�gben �s egyet�rt�sben v�gezhett�k munk�nkat. J� testv�ri kapcsolat jellemzi a V�grehajt�, a P�nz�gyi, a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�got. Nem volt munk�nk v�gz�s�ben elakad�s, vagy legy�zhetetlen akad�ly. A Bethesda Otthonunkn�l Palm Bay-ben megtartottuk m�rcius 8-12 k�z�tt az �vk�zi gy�l�s�nket. Lelki �s anyagi k�rd�seinket testv�ri szeretetben egyet�rtve igyekezt�nk megoldani. A megoldatlan k�rd�seinkre vonatkoz�an is bizakod�ak vagyunk, mert az �rn�l k�szen van a megold�s.

Az IFJ�S�GI SZ�VETS�G Clevelandban, m�jus 25-28 k�z�tt megtartott tavaszi tal�lkoz�n megv�lasztotta az �j eln�k�t �s aleln�k�t Dan L�szl� (Toront�) �s B�nt� Attila (Cleveland) testv�rek szem�ly�ben. Szeretettel k�sz�nt�m ifj�s�gunk vezet�it; Isten �ld�s�t �s seg�ts�g�t k�v�njuk szolg�latuk bet�lt�s�hez.

A N�SZ�VETS�G tov�bbra is kitart� h�s�ggel munk�lkodik. Tev�kenys�g�ket �ldozatos szeretet, misszi�s buzg�s�g jellemzi. Az �r �ldja �s tartsa meg lelkesed�s�ket mindannyiunk �r�m�re.

A F�RFI SZ�VETS�G egyre jobban hallatja szav�t az Evang�liumi H�rn�kben is. Az �venk�nti K�zgy�l�seink alkalmain t�l, szolg�latra lelkes�ti f�rfi testv�reinket minden gy�lekezetben.

A LELKIP�SZTORI SZ�VETS�G nagy feladata �sszehangolni, lelkigondozni �s seg�teni a lelkimunk�sokat. A sz�ks�g nagy, vannak terveink is, amelyeket szeretn�nk meg is val�s�tani a k�zelj�v�ben. K�rd�seink, �r�meink �s terheink megoszt�sa a tervezett �s igen �hajtott Csendes Napok �ltal meg�jul�st, gy�m�lcs�z�bb munk�lkod�st eredm�nyezhet. K�rlek, im�dkozzatok a lelkimunk�sok�rt!

[Az eln�k testv�r a 2. pontban gy�lekezeti l�togat�sair�l sz�lt. A R�mai T�borban, Chicag�ban, k�tszer a clevelandi Beth�nia Gy�lekezetben, Palm Bayban, valamint Toront�ban j�rt sz�vets�g�nk k�pvisel�jek�nt is. Itt csak a m�sodik clevelandi l�togat�s�r�l mondottakat id�zz�k:]

A Celveland.Beth�nia Gy�lekezetben febru�r 23-26 k�z�tt �gyint�z�s, a p�sztor-k�rd�s megbesz�l�se volt napirenden. Dr. Pint�r Zolt�n testv�r, a testv�rek k�r�s�re elfogadta a Beth�nia gy�lekezet p�sztorol�s�t egy pr�baid�re. Ez alatt az �r igazolni fogja r�sz�re �s a gy�lekezet r�sz�re is az � akarat�t. Ha pozit�v eredm�ny lesz, akkor tov�bbra is v�gzi a gy�lekezet p�sztorol�s�t. J� h�rek vannak. K�sz�n�m sz�vets�g�nk nev�ben is a Pint�r testv�r �ldozatos munk�j�t. Az �r �ldja meg tov�bbi szolg�lat�t.

[Besz�mol�ja 3. pontj�ban eln�k testv�r�nk elmondta, hogy hozz�nk is �rkeztek l�togat�k, lelki munk�sok. A k�vetkez� lelkip�sztorok l�togat�s�r�l tett eml�t�st: Eszes Zolt�n, D�niel Zal�n, Zsisku Lajos, Bodor S�ndor, Rev. Mark Hobafcovich, Sz�cs S�ndor, Sz�sz S�ndor �s Nt. Cseri K�lm�n.]

4. EUR�PAI UTAM (m�jus 30 - j�nius 19)

BUDAPESTEN tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek Tan�csa, j�nius 1-�n. A Magyar Baptista Egyh�z Misszi�s K�zpontja biztos�totta az igen k�nyelmes helyet tan�cskoz�sunkra. [L�sd a m�lt havi sz�m ide vonatkoz� cikk�t.]

ERD�LYBEN 12 gy�lekezetet l�togattam meg �s szolg�ltam Isten Ig�j�nek hirdet�s�vel. �tir�nyom: Nagyv�rad - Szil�gys�g - Nagyb�nya - Kolozsv�r - Sz�kelyudvarhely - Brass� - Nagyv�rad volt.

- HARGITA KERESZTY�N T�BOR. F�l�p�lt az ABC �ltal a gy�ny�r� sz�p k�polna, �s a mell�k�p�letek. A mintegy 350 helyet biztos�t� kupol�s k�polna �p�let�ben ugyanannyi szem�lynek 5-6 termet biztos�t el�ad�sok c�ljaira. Istennek legyen �rette h�la.

- NAGYV�RADON sor ker�lt a sz�p Bibliaiskola �p�let�nek �tad�s�ra, felszentel�s�re, valamint diplom�k kioszt�s�ra a v�gz�s�knek. J�nius 16 �s 17-�n nagysz�m� hallgat�s�g jelenl�t�ben sz�lt az eml�kez�s Isten kegyelmes gondvisel�s�r�l �s a lehet�s�gek tov�bbi kihaszn�l�s�r�l. H�la �s �r�m volt ez mindannyiunknak.

[Az 5. pont els� fel�ben tov�bbi misszi�s tev�kenys�geinkr�l, terveinkr�l sz�lt Kulcs�r testv�r. Sz�vets�g�nk anyagi t�mogat�sban r�szes�ti t�bbek k�z�tt a braz�liai lelkip�sztor beteg �zvegy�t, Nagy Istv�nn�t, Ny�l Zolt�n lelkip�sztort, a Louisville-i Baptista Theol�gi�ra felv�telt nyert Kulcs�r Attil�t, a fejleszt�si munk�latokat v�gz� R�mai T�bort, valamint az imah�zv�s�rl�ssal, fel�j�t�ssal foglalkoz� Chicag�i Gy�lekezetet.]

A SZENT SZOLG�LATRA VAL� ELK�TELEZ�S

Sokunk �let�ben ez �jra odasz�n�s, hiszen m�r r�gen elk�telezt�k magunkat Istennek. M�soknak tal�n ma ker�lhet erre sor el�sz�r �let�kben. �ldott alkalom ez mindannyiunknak az �rt�l!

Az �rban val� mindenkori �r�m ereje �ltal, k�telezz�k el magunkat:

1. Az �rvendez�, �ldozatos �s h�s�ges h�v� �letre! Isten megv�ltott n�p�nek kiv�lts�ga ez. Tegy�k ezt nagy �r�mmel!

2. A Sz�vets�g�nkben re�nkv�r�, szent szolg�latra! Az �r mindenkire munk�t b�zott, vagy akar b�zni. Engedelmesen �s k�szs�gesen tegy�k azt, amit tehet�nk. Most van az ideje, hogy engedelmeskedj�nk a szent h�v�snak, k�ldet�snek!

3. Magyar baptista n�p�nk lelki �s anyagi t�mogat�s�ra! Juttassunk r�szt azoknak is akiknek nincsen! - sz�l az alapige �zenete. Mi csak s�f�rok vagyunk, de legy�nk h� s�f�rai az Istennek!

- Steiner Istv�n testv�rnek lesz egy-k�t tan�csa sz�munkra ebben a k�rd�sben. Hadd legy�nk m�g hasznosabb eszk�zei Istennek!

4. A Krisztusban val� szent egys�gben �s szeretetben val� �l�sre! Ez szolg�l Isten dics�s�g�re, egym�s jav�ra �s sok elveszett l�lek megment�s�re! Mindannyiunknak szent k�ldet�s�nk ez!

Az �r adjon erre mindannyiunknak kegyelmet �s er�t, az �benne val� mindenkori �rvendez�s �ltal.

Testv�ri szeretettel: Kulcs�r S�ndor

[Tekintsen meg n�h�ny f�nyk�pet a k�zgy�l�sr�l!]

A szerkeszt� rovata:

A sz�vets�g�nkbe tartoz� gy�lekezetek �let�nek rendszeres, �venk�nt ism�tl�d� esem�nye a k�zgy�l�s. A rendez� gy�lekezet sz�m�ra mindig nagy esem�ny ez, hiszen nem k�nny� z�kken�mentesen lebonyol�tani egy ilyen alkalmat, - bizony megpr�b�lja az a lelkip�sztort, �s az eg�sz gy�lekezetet. (Az idei k�zgy�l�s Az�kken�mentesnek@ bizonyult. K�sz�nj�k Nov�k testv�rnek �s az Alhambrai Gy�lekezetnek.)

N�ha k�l�nleges esem�nyek is fokozz�k az alkalom n�pszer�s�g�t. Tavaly a R�mai T�bor 40 �ves jubileuma, azt megel�z�leg a Clevelandi magyar baptista misszi� centen�riuma kapcsol�dott a k�zgy�l�s�nkh�z. Az id�n? Amikor Kaliforni�ra gondoltunk, valahogy most nem a t�vols�g foglalkoztatott benn�nket, hanem a r�gen l�tott testv�rekkel val� tal�lkoz�s �s egy kis kir�ndul�s �g�rete. K�l�n�s vonz� ereje volt annak a h�rnek, hogy egy olyan vend�g igehirdet� lesz k�z�tt�nk, akinek a szolg�latait hangszalagr�l m�r sokan hallott�k. Az alhambrai gy�lekezet r�gi terve val�sult meg, amikor Nt. Cseri K�lm�n reform�tus lelkip�sztor elfogadva megh�v�sukat, feles�g�vel egy�tt megl�togatta �ket. A megh�v�shoz sz�vets�g�nk vezet�s�ge is sz�vesen csatlakozott. K�l�nlegesnek, furcs�nak t�nhetett az a t�ny, hogy vend�gigehirdet�nk nem baptista lelkip�sztor. Az�ta tal�n m�g vil�gosabban l�tjuk, hogy Isten kez�nkbe adott Ig�je milyen hatalmas kincse �let�nknek. A Szentl�lek seg�ts�g�vel magyar�zott Ige az arra szomjas, nyitott �leteket form�lja, alak�tja. T�bben �let�kben el�sz�r gondoltak arra, hogy a Atestv�r@ fogalmat nem biztos, hogy f�lt�tlen�l a felekezeti hat�rok hivatottak defini�lni.

No, deh�t a k�zgy�l�s nem az istentiszteletekb�l �ll. Nem vonj�k el a figyelmet, az �rdekl�d�st k�z�s sz�vets�gi �gyeinkt�l az eml�tett extr�k? Nem f�lt�tlen�l. Alhambr�ban �s Clevelandban a megszokottn�l kicsit t�bben vett�nk r�szt a k�zgy�l�si t�rgyal�sokon, a R�mai T�borban egy kicsit kevesebben. A k�l�nbs�g nem a vend�gek �s a jubileum �rdeme, vagy hib�ja.

�gyeket t�rgyalni, d�nt�seket hozni, tiszts�gvisel�ket v�lasztani, esetleg megvitatni k�nyes k�rd�seket - nem mindenki szeret. De - h�la az �rnak -, eddig m�g mindig voltak olyanok, akik ezt a szolg�latot is elv�llalt�k -, tudva, hogy a k�z�s misszi�s feladatainkat vagy k�z�sen v�gezz�k, �ldozatok �r�n is, vagy elvesz�tj�k azokat, s vel�k egy�tt elvesz�tj�k k�ldet�s�nket is.

A K�zgy�l�s az el�re meghat�rozott program szerint haladt. Csak egyszer szaladtunk ki nagyon az id�b�l, a Evang�liumi H�rn�k besz�mol�ja el�tt. No, de a szerkeszt� majdcsak tal�l alkalmat (�s helyet, ami ebben a h�napban nem siker�lt) arra, hogy a lapban meg�rja, amit ott akart elmondani.

�r�l�k annak, hogy a Bar�ti K�r ez�vben is meg�jult, s�t, �j tagokkal is b�v�lt. Term�szetesen post�n is meg lehet �j�tani tags�gunkat, vagy lehet csatlakozni e misszi�s k�rh�z.

A k�zgy�l�sr�l sok f�nyk�p k�sz�lt. A lapban l�that� k�pek nagyobb r�sz�t K�vesdi J�nos k�sz�tette, figyelm�kbe aj�nlom az �ltala k�sz�tett CD-t �s a sz�nes k�peket (hirdet�s a 11-ik oldalon). Tagai testv�rt�l k�rtem �s kaptam sz�p besz�mol�t. A k�zgy�l�si hat�rozatok is seg�tenek �ttekinteni az alhambrai k�zgy�l�s esem�nyeit. A k�vetkez� sz�mban m�g visszat�r�nk a t�m�ra. (A szerk)

AZ �SZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G 
94. K�ZGY�L�S�N HOZOTT HAT�ROZATOK

1. Az ausztr�liai Melbourn-i Magyar Baptista Gy�lekezetet �nnep�lyesen felvett�k taggy�lekezeteink sor�ba. Nemes L�szl� lelkip�sztort megh�vtuk a lelkip�sztorok bizotts�g�ba.

2. A k�zgy�l�s el� terjesztett jelent�seket elfogadtuk, a j�v� �vi k�lts�gvet�st j�v�hagytuk.

3. A sz�vets�g �j tiszts�gvisel�it Szervezeti Szab�lyzatunk szerint megv�lasztottuk �s szolg�latukba beiktattuk.

4. Kish Ern� testv�rt sz�vets�g�nk tiszteletbeli eln�k�v� v�lasztottuk, ezzel is elismerve k�z�tt�nk v�gzett h�s�ges �s �ldozatos szolg�lat�t.

5. Felhatalmaztuk az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�-bizotts�g�t, hogy a rendes havi sz�mok sor�ban, ig�ny szerint, �vente egy �sszevont sz�mot is megjelentessen.

6. Dr. Steiner Istv�n javaslat�t t�mogatva szorgalmazni fogjuk gy�lekezeteinkben, hogy pl. a foly� �v m�sodik fel�ben esed�kes rendk�v�li ad�visszat�r�t�s �sszeg�t ford�tsuk a k�rp�taljai, vagy egy�b kisebbs�gben �l� testv�reink misszi�s c�ljainak t�mogat�s�ra.

7. A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z K�zponti �nekkar�nak amerikai turn�j�t sz�vets�g�nk el�k�sz�ti �s t�mogatja azzal a felt�tellel, ha az Egyes�lt �llamokba t�rt�n� utaz�s k�lts�geit a k�rus fedezi. Gy�lekezeteink r�vid id�n bel�l d�nt�st hoznak arr�l, hogy a k�rus helyi programj�nak el�k�sz�t�s�t �s a vend�gl�t�st v�llalj�k-e. A k�russal val� t�rgyal�sok lebonyol�t�s�val Drescher Lajost �s Herjeczki G�z�t sz�vets�g�nk k�t tiszts�gvisel�j�t b�zzuk meg, akik az �gy el�halad�s�r�l a Misszi� Bizotts�got folyamatosan t�j�koztatj�k.

8. V�g�l k�sz�net�nket fejezz�k ki a szolg�lattev�knek, k�z�tt�k is els�sorban Nt. Cseri K�lm�nnak a Budapest-Pasar�ti Reform�tus Gy�lekezet lelkip�sztor�nak a k�zgy�l�si istentiszteleteken v�gzett �ld�sos igehirdet�sek�rt, valamint az angol nyelv� szolg�latot v�gz� Dr. Moln�r K�roly nyugalmazott lelkip�sztor testv�rnek.

9. Megk�sz�nj�k az alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet szolg�lat�t a 94. k�zgy�l�s el�k�sz�t�s�ben �s lebonyol�t�s�ban.

CD rendel�s!

MEGRENDEL� LAP
Megrendelem az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 94. K�zgy�l�s�n k�sz�lt
9 ..... darab foto-CD-t, melynek �ra $11.00 / db (postak�lts�ggel egy�tt)
9 ..... darab sz�nes csoportk�pet, melynek �ra $13.00 / db (postak�lts�ggel egy�tt, keretez�s n�lk�l 8x12" m�ret�)
9 ..... darab foto-CD-t �s csoportk�pet egy�tt, melynek �ra $23.00 / garn. (postak�lts�ggel egy�tt, keretez�s n�lk�l)
.......................................................... ..........................................................................
N�v  �s  c�m
A csekket k�rem a Kovesdi Art Design Inc. nev�re ki�ll�tani �s a megrendel� lappal egy�tt az al�bbi c�mre k�ldeni:
Kovesdi Art Design Inc. 5426 Cloverly Avenue, Temple City, CA 91780 USA

"...hanem a k�ny�r�l� Isten�"

(Besz�lget�s Tagai Istv�nnal, az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet el�lj�r�j�val, melynek sor�n testv�r�nk a k�vetkez�kben foglalta �ssze benyom�sait a k�zelm�ltban lezajlott Sz�vets�gi K�zgy�l�sr�l:)

Az Alhambrai Amerikai Magyar Baptista gy�lekezet nagy �r�mmel t�rta ki kapuit a 2001. �vi K�zgy�l�s sz�nhely��l.

Sz�vets�g�nk k�zel sz�z �ves m�ltj�ban nem ez volt az els� alkalom, hogy k�zgy�l�st tartottunk Alhambr�ban. Gy�lekezt�nk egy �ldott �s gazdag K�zgy�l�s vend�gl�t� gazd�jak�nt ismerkedett a Sz�vets�g t�bbi, sokszor fizikailag t�vol lak� testv�reivel. A k�z�ss�gmegtart� �s el�retekint� c�lkit�z�sek is mindig �rv�nyes�ltek, s az ima erej�vel felv�rtezve a Szentl�lek �ld�sa is mindig megvolt. A hasonl�s�gok ellen�re azonban az idei K�zgy�l�s C az �vezred els� k�zgy�l�se C m�gis m�s volt.

Az �r J�zus hatalmas seg�t� keze n�lk�l - melyre gy�lekezet�nk minden tagja s vezet�je egyar�nt hittel b�zta a neh�zs�gek megold�s�t - nem lett�nk volna k�pesek a v�rtn�l s rem�ltn�l sokkal nagyobb sz�m� vend�g fogad�s�ra, s az esem�nyek zavartalan lebonyol�t�s�ra. Isten munkat�rsaik�nt gy�lekezet�nk �sszeforrott, soha nem l�tott egys�gben, nem csup�n a helybeli testv�rekkel, de a t�volr�l �rkez� vend�geinkkel is. A vend�gek elsz�ll�sol�s�ban, �tkeztet�s�ben gy�lekezet�nk �nk�ntes seg�t�i is �r�mmel, sok szeretettel �s tervez�ssel gondoskodtak. Igaz, nem voltunk felk�sz�lve a fiatalok n�h�ny fontos k�v�ns�g�ra, a tenger- s v�rosn�z�sre, de ez is g�rd�l�kenyen nyert megold�st - h�la a gy�lekezet seg�t�k�sz hozz��ll�s�nak.

�gy �rezt�k, a sz�nokok �s a szolg�lattev�k kiv�laszt�sa �ltal�ban a r�sztvev�k megel�ged�s�t �rdemelte ki. Ugyanakkor az anyagi gondok megold�s�t hittel b�zta a gy�lekezet a Szentl�lek �ltali vezettet�sre, s �gy �jra bebizonyosodott, hogy aki az �r J�zusra b�zza mag�t, az nem f�v�nyre �p�tett.

A K�zgy�l�s programj�nak a sikeres kett�v�laszt�sa megengedte azt, hogy egyr�szt a hivatalos �gyek megbesz�l�se zavartalanul s egym�st megbecs�lve s meghallgatva egyet�rt�ssel zajlott le, m�sr�szt az esti istentiszteleti alkalmak a hivatalos �gyekt�l mentesen igaz�n evang�liz�ci�s alkalmak lehettek.

A v�rtn�l s meg�rdemeltn�l �gy �rzem sokkal t�bb �ld�snak lett�nk r�szesei.

Nem hagyhatom sz� n�lk�l tal�n egyik legfontosabb t�nyez�j�t a sikeres K�zgy�l�s hangulat�nak, melyr�l egyik id�sebb testv�r�nk �gy nyilatkozott, s ezzel majdnem mindannyian egyet �rtett�nk, hogy ez a k�zgy�l�s hossz� �vek ut�n az els� olyan �sszej�vetel volt r�sz�nkre, ahol a r�gi hagyom�nyos h�v� lelk�let uralkodott.

Nem kis r�sze volt ebben Nagytisztelet� Cseri K�lm�nnak C �s feles�g�nek Enik�nek. Nt. Cseri K�lm�n h�r�t a nagyvil�gb�l �r�sain �s hangszalagokra felvett igehirdet�seib�l, egy�ni szem�lyes tan�bizonys�gokb�l m�r ismert�k. (Nov�k J�zsef lelkip�sztorunk szem�lyes tapasztalata is egy t�nyez� volt.) A budapesti Pasar�ti �ti reform�tus gy�lekezet lelkip�sztora - t�bbek el�zetes aggodalmai ellen�re - a K�zgy�l�shez kapcsol�d� esti istentiszteletek k�zponti sz�nokak�nt, mint kataliz�tor seg�tette el� a K�zgy�l�s atmoszf�r�j�nak, hangulat�nak az �ld�sos megteremt�s�t.

Csendes, al�zatos l�ny�b�l �radt a bels� b�kess�g, krist�lytiszta logik�val fel�p�tett teljesen biblikus alapokon nyugv� igehirdet�sei, az elhivatotts�g �s k�ldet�studat szem�ly�nkh�z k�zvetlen�l sz�l� evang�liz�l� szavai a Szentl�lek �zenet�t k�zvet�tett�k. Az �r szav�nak engedelmeskedt�nk amikor h�rom �ve elkezdt�k tervezni megh�v�s�t.

Itt szeretn�nk megk�sz�nni azt a sok �ldozatos munk�t, sokszor emberfeletti szolg�latot testv�reinknek, mind a gy�lekezet tagjainak, az el�lj�r�s�gnak, a lelkip�sztoroknak, a k�ld�tteknek, mind a vend�geknek �s m�s r�sztvev�knek egyar�nt. Ugyan csak h�l�val vett�k a Pasar�ti gy�lekezet meg�rt�s�t �s itt is szeretn�nk megk�sz�nni az � �ldozatk�szs�g�ket, mellyel lehet�v� tett�k, hogy lelkip�sztoruk k�z�tt�nk t�lts�n n�h�ny hetet.

Rem�lj�k, hogy az az egys�g �s lelki hangulat melyet itt megtapasztalhattunk a j�v�ben is elk�s�r minket, s ez�rt im�dkozva adunk h�l�t az �ristennek. Hadd id�zzem v�g�l a R�ma 9:16-ot: AAnnakok��rt teh�t nem az�, aki akarja, sem nem az�, aki fut, hanem a k�ny�r�l� Isten�.@ S. T.

Misszi� mez�kr�l

Szalagv�g�s �s �p�letavat�s
NAGYV�RADON
"Ha az �r nem �p�ti a h�zat, hi�ba f�radoznak az �p�t�k...
De akit az �r szeret, annak �lm�ban is ad eleget." - Zsolt 127:1-2

Isten kegyelm�b�l 2001. j�nius 16-�ra elk�sz�lt a Nagyv�radi 1-es sz. Magyar Baptista Gy�lekezet oktat�si k�zpontja. A k�t �j �p�let, amely az imah�z udvar�n �ll, a mindenhat� Atya felm�rhetetlen szeretet�nek �s korl�tlan csodatev� hatalm�nak a bizony�t�ka. Az �vekig tart� �p�tkez�si munk�ban, de f�k�nt a felszentel�si �nneps�get megel�z� n�h�ny h�t s�rg�s feladatainak v�gz�s�ben k�z�ss�g�nk valamennyi tagja r�szt vett. Ennek ellen�re v�gig nagy sz�ks�g�t �rezt�k annak, hogy im�dkozzunk az �p�tkez�s�rt, mert mind a munka v�gz�se, mind az anyagi h�tter biztos�t�sa ter�n Isten seg�ts�g�re voltunk utalva. Szeret� Aty�nk minden alkalommal meghallgatott minket, �s - b�r n�h�nyszor pr�b�ra tette hit�nket �s ir�nta val� bizalmunkat -, valamennyiszer bet�lt�tte sz�ks�geinket.

[F�nyk�pek az �p�let megnyit�j�r�l]

Amikor el�rkezett a szalagv�g�s pillanata, lelkip�sztoraink, gy�lekezet�nk el�lj�r�i, az okt�si k�zpont �p�let�nek tervez�i, az �p�tkez�s ir�ny�t�i �s kivitelez�i, valamint k�z�ss�g�nk tagjai mind nagy �r�mmel �lltak a sz�p �p�let el�tt. Megyesi J�zsef nyugalmazott lelkip�sztor felolvasta a 100. Zsolt�rt, majd bel�pt�nk az �p�let ajtaj�n, hogy gy�ny�rk�dj�nk az �r leg�jabb aj�nd�k�ban. Az �p�tm�ny tulajdonk�ppeni felavat�s�ra a vas�rnap d�lel�tti istentisztelet keret�ben ker�lt sor, amikor Kulcs�r S�ndor testv�r, a New Yorki Magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�ke hirdette az ig�t 1Kr�n 4:9-10 (J�bes im�ja) alapj�n. A pr�dik�ci�t k�vet�en im�ban Istennek szentelt�k a k�t �j �p�letet, �s az�rt k�ny�r�gt�nk, hogy � �ldja meg kezeink munk�j�t, eredm�nyess� t�ve a gy�lekezet kis csoportokban t�rt�n� bibliatanulm�nyait, az ifj�s�gi munk�t, a gyermekekkel val� foglalkoz�st, valamint minden m�s tev�kenys�get, amelynek az �j oktat�si k�zpont ad majd helyet. A vas�rnap d�lut�ni istentisztelet sor�n a gy�lekezet�nkh�z tartoz� Tim�teus Bibliaiskola tan�vz�r�j�t �nnepelt�k, amelyen Dr. Joe Pendleton, az iskola egyik tan�ra hirdette Isten �zenet�t a Fil 3:7-16 alapj�n.    Zeffer Adina

CHICAG�

Chicagoi h�rek - �prilis - j�lius

Gy�lekezet�nk �let�ben eddig ez volt a legelfoglaltabb ny�r. Imah�z fel�j�t�s, ny�ri vak�ci�k, k�l�nleges csal�di esem�nyek, konvenci�... Elf�radtunk, de bele nem f�radtunk a munk�ba.

Am�g imah�zunk nem volt haszn�lhat�, vas�rnap d�lut�nonk�nt a p�nk�sdi testv�rekkel egy�tt tartottunk �sszej�vetelt.

L�togat�ink is voltak. J�nius 23-�n vas�rnap a Rom�niai Magyar Baptista Ifj�s�gi sz�vets�g eln�ke, Sz�cs S�ndor testv�r hirdetett ig�t. A 2 Korinthus 13:11 verse alapj�n arra buzd�tott benn�nket, hogy egy �rtelemben legy�nk, �s akkor a szeretetnek �s a b�kess�gnek Istene vel�nk lesz.

Ugyancsak ezen vas�rnapon l�togattak meg Sz�sz S�ndor �s Anam�ria testv�rek, az Evang�liumi Kiad� munkat�rsai Stuttgart k�rny�k�r�l. S�ndor testv�r�nk bizonys�gt�tel�ben b�tor�tott benn�nket, hogy legy�nk nyilv�nos, akt�v tan�tv�nyai a felt�madott Krisztusnak.

J�lius 1-�n csal�di k�rben, de �nnep�lyes keretek k�z�tt tartottuk meg Z�goni Rezs� �s Ilonka testv�rek 50 �ves h�zass�gi �vfordul�j�t

Az aranymenyegz�s Z�goni h�zasp�r

Az �nnepl� csal�db�l k�zel 40-en j�tt�nk �ssze Ausztri�b�l, Canadab�l �s az �llamokb�l. Az �nnepelt p�r mellett mindny�jan arr�l tan�skodtunk, hogy az �r j� �s h�s�ges volt hozz�juk 50 �ven �t. Testv�reink szeretet�r�l �s p�ld�s �let�r�l m�g a gyermekek is tudtak besz�lni, amit mi feln�ttek hol nevetve, hol s�rva hallgattunk. A vas�rnap d�lut�ni istentisztelet ut�n �nnepi torta volt felszolg�lva az eg�sz gy�lekezetnek. Itt mindenki k�sz�nt�tte az �nnepelteket. Ezen a helyen is Isten �ld�s�t �s vezet�s�t k�v�njuk a Z�goni h�zasp�rra!

Ilyen eddig m�g nem t�rt�nt: Chicagob�l apraja-nagyj�val 19-en vett�nk r�szt Alhambr�ban, sz�vets�g�nk 94. konvenci�j�n. Felejthetetlen marad sz�munkra az a csod�latos �lm�ny, az �t�lt �r�m�k �s az ott nyert �ld�sok.

Cseri K�lm�n �s Enik� testv�rek Chicagoba is ell�togattak a konvenci� ut�ni h�ten. K�t h�tk�znapi est�n - szerd�n �s cs�t�rt�k�n - szolg�ltak bizonys�gt�tellel �s igeh�rdet�ssel a chicagoi magyars�g k�z�tt. Az irgalmas samarit�nus p�ld�zat alapj�n testv�r�nk megl�ttatta vel�nk, hogy manaps�g is mennyire hi�nyzik az irgalmass�g az emberekb�l pedig milyen nagy sz�ks�g van erre. Megtanultuk, hogy az irgalmass�g nem k�rdezi, hogy ki a r�szorult, hanem csak azt, hogy mivel seg�thet �s ezt k�sz addig tenni, amig r� sz�ks�g van. Adja Isten, hogy ez a lelk�let mindny�junkban meg legyen.

Julius 22-�n Mark Patton testv�r �s csal�dja volt vend�g�nk. M�rk csal�dj�val m�r nyolc �ve �l Magyarorsz�gon �s gy�lekezetet pl�nt�l Esztergomban �s k�rny�k�n. Megtanult�k �s nagyon sz�pen besz�lik a magyar nyelvet. Besz�mol�j�t diafilmes vet�t�ssel tette �rthet�bb�, l�that�v�. M�rk ev. 4:26-29 igeversek alapj�n besz�lt a magvet�s fontoss�g�r�l, ami n�lk�l nem j�n el az arat�s ideje.

Az augusztusi h�napban m�g szorgosabban v�gezz�k imah�zunk fel�j�t�s�t, a befejez�shez mind k�zelebb ker�lve. K�rj�k testv�reink imat�mogat�s�t, hogy legyen szeretetteljes egys�g k�z�tt�nk, �gy a munk�latok idej�n, mint azut�n.       Szab� Istv�n

DETROIT

Sz�p nyarunk volt az id�n is. Ez�ttal k�t gy�lekezeti alkalmat eml�t�nk meg. J�nius utols� vas�rnapj�n a d�lut�nt Stejank� Ferenc testv�r�k otthon�ban t�lt�tt�k. Az �nnepl�sre az okot az adta, hogy testv�reink harmadik gyermeke, Erik befejezte a k�z�piskol�it. A k�z�s eb�d �s a labdaj�t�kok ut�ni �h�tat sor�n k�sz�nt�tt�k Eriket, aki elmondta, hogy �sszel a Liberty University-n (Lynchburg, VA) folytatja majd tanulm�nyait, aminek eredm�nyek�nt v�g�l is ifj�s�gi p�sztor szeretne lenni. Adja meg az �r, hogy val�ban �gy alakuljanak �lete tov�bbi esem�nyei!

Egy�bk�nt testv�re, M�rta ugyanazon az egyetemen most kapta meg az els� diplom�j�t.

[F�nyk�p a fiatalokr�l Stejank��kn�l]

Tavaly a legnagyobb tal�lkoz�ra utaztunk, Nagyv�radra, az id�n majdnem olyan messzire, Alhambr�ba. Tizenheten kelt�nk �tra Detroitb�l �s mindannyian �r�mmel gondolunk vissza a k�zgy�l�s napjaira, valamint arra a r�vid id�re, amit el�tte, vagy ut�na m�g a k�rny�ken t�lthett�nk - Kalifornia, vagy Ariz�na term�szeti sz�ps�geiben gy�ny�rk�dve.

A k�zgy�l�st k�vet� vas�rnapon Nt. Cseri K�lm�n reform�tus lelkip�sztor �s feles�ge Detroitba is eljutott. A magyar reform�tus templomban tartottunk egy k�z�s istentiszteletet, melyen vend�g testv�r�nk a vak Bartimeus meggy�gy�t�s�r�l pr�dik�lt. A hallgat�k k�z�tt ez�ttal sokan voltak olyanok is, akik egyik gy�lekezetbe sem tartoznak. Rem�lj�k, hogy az igemagvak gy�m�lcs�t teremnek. Az istentisztelet ut�ni eb�den - melyet a Magyar Hagyom�nyokat �pol� K�r rendezett - szem�lyes tal�lkoz�sra, besz�lget�sekre is sor ker�lhetett vend�geinkkel.    M�t�

[F�nyk�p az istentiszteletr�l]

VAL�BAN?

COMMUNICATION, PEOPLE, COMMUNICATION!

Drescher Lajos testv�r, sz�vets�g�nk p�nzt�rosa a sz�mok embere. N�h�ny �ve megt�rt a j�g, sz�l�t �nekelt. Idei k�zgy�l�s�nk�n h�romszor is hallottam, ahogy j�v�hagy�lag, vagy figyelmeztet�s�l megjegyezte: Communication, people, communication!

Nem �rthet�nk sz�t egym�ssal besz�lget�s n�lk�l. Fontos a szeretet, a figyelmess�g, az enged�kenys�g, de "n�ma gyereknek az anyja sem �rti a szav�t". Alaptalan felt�telez�sek, bizalmatlans�got sz�t� �rz�sek, tiszt�zatlan k�rd�sek ott burj�nzanak el, ahol nem veszik a f�rads�got, hogy besz�lgessenek. Amikor megny�lunk egym�s el�tt, azonnal apr� jeleit, hat�s�t l�tjuk szavainknak, �s ha figyelmesen besz�lget�nk t�nyleg kicser�l�dnek a gondolatok. Ez nem azt jelenti, hogy meggy�zt�k egym�st, hanem hogy megismerkedt�nk (akivel besz�lgettem, most m�r tudja, hogy mit gondolok, �s �n is tudom, hogy mi a v�lem�nye arr�l).

�gy tapasztalom, hogy a legt�bb k�rt azzal okoztam embert�rsi kapcsolataimban, m�g a lelkip�sztori szolg�latban is, amikor ak�rmilyen megfontol�sb�l, bez�rk�ztam - elmaradt a kommunik�ci�.

Legink�bb magunkat f�ltve f�l�nk megny�lni egym�s el�tt. Mit gondolnak r�lam, ha kider�l, hogyan gondolkozom err�l vagy arr�l? A z�rk�zotts�g k�m�letlen kritika is kifel�. Mit gondolunk egy olyan k�rny�kr�l, ahol ker�t�sek, r�csok �s z�rak halmaza m�g� rejt�zk�dve �lnek az emberek? Az az els� gondolatunk, hogy milyen nagy �rt�kek lehetnek a r�csok m�g�tt, vagy ink�bb, hogy milyen vesz�lyes vid�ken �lnek ezek a szeg�ny emberek? A kommunik�ci�, a figyelmes besz�lget�s bizalmat �breszt k�z�tt�nk m�g akkor is, ha nem �rt�nk egyet.

Mondom, a "figyelmes" besz�lget�s. A lefetyel�s, a csakaz�rtises vitatkoz�sok, vagy az �ppen udvariaskod� szemben�ll�sok nem nevezhet�k besz�lget�snek. Mire figyelj�nk, amikor besz�lget�nk? K�nny� a v�lasz: magunkra �s a m�sikra. Magamra az�rt, hogy el ne mulasszam a lehet�s�get, most, amikor a m�sik a figyelm�vel nekem ad�zik. Besz�lget�t�rsamra pedig az�rt kell odafigyelnem, mert akkor, ott helyben, sokf�lek�ppen visszat�kr�zi, milyen jelent�s�ge is van az �n mondand�mnak az � vil�g�ban. H�ny nevets�ges, vagy �ppen tragikus helyzetre eml�kez�nk, ahol a "besz�lget�" partnerek egym�s �rtelmi k�pess�geit is k�rd�re vont�k m�r, mert nem futotta figyelm�kb�l a jelent�s�g szintj�ig hatolni. - H�t nem �rtesz magyarul? Sz�pen mondom, mi�rt nem �rted? A f�ledbe r�gjam t�n? - Igenis, �rt magyarul, esz�n�l van �s nem s�ket. �rtetlenked�se, unalmas, �res tekintete, elfogad�sa vagy visszautas�t�sa azonnali visszajelz�sek, nem szavaim �rtelm�r�l, hanem az azoknak tulajdon�tott jelent�s�gr�l. Ha a visszajelz�s �gy k�v�nja, akkor m�g besz�lgetn�nk kell - de figyelmesen!

Nagyon keveset besz�lget�nk. Gyakran l�tom, egyesekb�l szinte �mlik a sz�, mert g�z�k sincs m�r arr�l, milyen az, hogy "figyelmesen besz�lgetni". "Ami a sz�v�n, az a sz�j�n", "� �szint�n mondja", "nem tudta ezt m�r mag�ban tartani" - ezek a sz�fordulatok mind felsz�ness�gr�l besz�lnek, �s mint ilyeneket fontos meghallanunk. Pedig olyan j� dolog besz�lgetni!

El�sz�r tal�lkoztunk. K�s�n este, gy�l�sek, tan�cskoz�sok, istentisztelet ut�n, a konyhai asztalhoz �lt�nk, egy poh�r v�z mell�. Hol � k�rdezett, hol �n. Besz�lgett�nk csal�dr�l, gy�lekezetr�l, munk�r�l, politik�r�l. Olyan j�l esett, hogy megk�rdezett. Nagyon �rdekes embernek tal�ltam �n is �t. Szinte l�tom az arc�t most is, ahogy el�rehajolva figyel. T�bb sz�zan vett�nk r�szt ezen a k�zgy�l�sen; �n vele tal�lkoztam.    Nov�k_J�zsef

SZAB� ERZS�BET
1918 - 2001

Erzs�bet Szil�gyk�meren sz�letett, a G�l csal�dban, 1918. �prilis 19-�n. H�v� sz�l�k gyermekek�nt nevelkedett. Fiatal kor�ban megt�rt �s Szil�gynagyfaluban, a Beretty� foly�ban bemer�tkezett.

H�zass�got k�t�tt Szab� Lajossal. A J�atya k�t gyermekkel aj�nd�kozta meg �ket.

Sz�leit hamar hazasz�l�totta az �r. K�t gyermek�k mellett 7 �ves �ccs�t is f�rj�vel egy�tt nevelte, nagy szorgalommal. Miut�n a f�rj�t is hazasz�l�totta az �r, 20 �vet �zvegys�gben �lt. Ez id� alatt testv�r�t �s fi�t is gy�szolnia kellett.

1990-ben j�tt Amerik�ba, t�bb mint 10 �vet l�nya csal�di k�r�ben �lt.

Nagyon szerette az imah�zat - a clevelandi Beth�nia gy�lekezetbe tartozott. Amikor csak tehette �s eg�szs�ge megengedte, mindig r�szt vett a gy�lekezeti alkalmakon. Ott �rezte j�l mag�t, ahol �nekeltek. K�t �vi t�relemmel viselt betegs�g ut�n, j�nius 26-�n az �r haza sz�l�totta a f�jdalom mentes haz�ba.

A gy�szistentiszteleten Dr. Pint�r Zolt�n lelkip�sztor szolg�lt.      G�czy Andor

K�SZ�N�M,  HOGY  V�LASZOLT  A  K�RD�SEINKRE !

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t�  
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola


 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]