..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. OKT�BER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..  

 
Cseri K�lm�n:
�R�M�NK FORR�SA
Fil 4,4

A k�zgy�l�s igei f�t�m�ja az �r�m, s mai ig�nk ez: `�r�ljetek az �rban mindig, ism�t mondom, �r�ljetek!@.

Az �rtelmez� sz�t�r ezt a meghat�roz�st adja az �r�mre: `Az �r�m kedvez� esem�ny hat�sak�nt t�mad� kellemes �rz�s, der�s, vid�m lelki�llapot@. �s ha nem t�rt�nik `kedvez� esem�ny@? Akkor nincs �r�me sem az embernek. Term�szetesnek tartjuk, hogy az �r�m id�nycikk: hol van, hol nincs. Mint a v�dik, az id�szakos foly�medrek itt a sivatagban is: egy-k�t h�napig van benn�k v�z, t�z h�napig nincs.

T�th �rp�d is ilyennek ismerte az �r�m�t:
 
Az �r�m illan, ints neki,
M�g visszavillan sz�p szeme,
L�gy hangja halkul� zene,
S lebbennek sz�ke tincsei.

Ilyen az �let: vannak benne �r�m�k is, de hamar elillannak; nem abb�l �ll az �let, hogy �r�l�nk. Ha siker�lt egy v�llalkoz�s, ha nem csapott be a partner, ha v�gigaludtuk az �jszak�t, ha n�h�ny napja nem f�jnak az iz�leteink B ez ok az �r�mre. De j�nnek azut�n a gondok, csal�d�sok, neh�zs�gek, s az embernek semmi kedve �r�lni.

H�v� emberek m�g ink�bb �rzik, milyen kev�s ok van az �r�mre, hiszen nekik a m�s a baja is f�j, �k a b�n sz�rny�, rombol� erej�t is l�tj�k, az egyh�z gyenges�ge miatt is szenvednek B ugyan hogyan tudn�nak sz�ntelen �r�lni?

H�t P�l apostol hogyan tudott? Ok n�lk�l b�rt�nbe z�rt�k, �vekig ott tartott�k, bizonytalan volt a j�v�je, k�zben m�g a bar�tai k�zt is voltak, akik fogs�g�nak nyomor�s�g�t n�velni igyekeztek, m�g Epafroditus is ott betegedett meg n�la, majdnem meghalt B minden �sszej�tt. �s � m�gis ilyeneket �r Filippibe a b�rt�nb�l: �n ennek is �r�l�k, �s �r�lni is fogok, �r�ljetek ti is az �rban mindig!

Hogyan lehets�ges ez? �gy, ahogyan itt �rja: az � �r�m�nek forr�sa az �r, az �l� Krisztussal val� hitbeli k�z�ss�ge. Nem a `kedvez� esem�nyek@ sz�lik az �r�m�t, mert azok nem mindig vannak jelen, hanem J�zusb�l t�pl�lkozik �r�me, � pedig mindig jelen van, m�g a b�rt�nben is, nyomor�s�gai k�zepette is.

Erre biztatta J�zus is az �v�it: `Maradjatok �nbennem, �s �n is tibennetek@ (J�n 15:4). Akinek az �let�ben ez a k�z�ss�g �lland�, annak az �r�me is �lland�. Az ilyen ember tudja, hogy Isten a Krisztusban l�t minket, vagyis az � igaz �s szent l�ny�n kereszt�l, s minket is olyannak l�t, mint J�zus. Nem tulajdon�tja nek�nk b�neinket, mert azokat J�zus mag�ra vette �s felvitte a keresztre, de nek�nk tulajdon�tja J�zus igaz volt�t. S ez olyan `kedvez� esem�ny@, aminek a h�v� sz�ntelen �r�l, s ami�rt naponta �jra h�l�t ad. �gy h�t a mi �r�m�nk forr�sa a kegyelem.

Olyan sz�pen kit�nik ez az �jsz�vets�g eredeti nyelv�b�l is. A kegyelem sz� �gy hangzik: kharisz, az �r�m: khara. A k�t sz� gy�ke azonos. A kegyelemb�l fakad az �r�m. S ez az �r�m megmarad a kedvez�tlen k�r�lm�nyek k�zt is, mert forr�sa �lland�: Isten kegyelme. Ez�rt tud �r�lni P�l akkor is, amikor b�ntj�k, megal�zz�k, amikor k�nytelen arr�l is besz�molni, hogy szomor� �s s�r (Fil 1:16, 2:27-28, 3:18). Ez az �r�m `m�gis- �r�m@. L�tsz�lag nincs r� oka, m�gis �szint�n, sz�vb�l �r�l, m�g ha k�zben a k�nnyei hullnak is valami miatt, a sz�v�ben megmarad ez a Krisztusban meglelt, elpuszt�thatatlan, a kegyelemb�l t�pl�lkoz� bels� �r�m.

A vil�g ezt nem ismeri, mert nem ismeri a forr�s�t, Krisztust. De aki �vele k�z�ss�gre jut, megjelenik �let�ben mint gy�m�lcs, mint a L�lek gy�m�lcse ez az �r�m.

Fontos tulajdons�ga ennek, hogy nem a pillanat hat�rozza meg, hanem a h�v� mindig t�ll�t a pillanatnyi esem�nyeken, helyzeten, k�z�rzet�n. P�l itt neh�z helyzetben van, de sorolja azt a sok okot, aminek m�gis, �gy is �r�l: Isten munk�lkodik, az evang�lium el�ret�r, �v�i k�z�l t�bben is hitre jutottak, visszav�rjuk a dics�s�ges Krisztust, a gy�lekezet tagjainak hite n�vekszik �s j�cselekedeteket teremY Saj�t pillanatnyi szenved�s�n t�ll�tva ez mind ok az �rban val� �r�mre.

A h�v� ember ked�lye is v�ltoz�, neki is van idegrendszere, � is felszisszen, ha f�jdalmat okoznak neki. De el tudja m�gis mondani: `Tele vagyok v�gasztal�d�ssal, minden nyomor�s�gunk ellen�re csordultig vagyok �r�mmel@ (2Kor 7:4).

Ez nem az a happy-kereszty�ns�g, amit a rajong� k�z�ss�gek rekl�moznak. A h�v� �let c�lja nem az �r�m, hanem Isten dics��t�se �s a m�soknak val� szolg�lat. De az engedelmes, megszentelt �let felt�tlen velej�r�ja ez a csendes, sz�ntelen val�, bels� �r�m.

Mi ennek az �r�mnek a haszna? Csak h�rmat eml�tek:

Er�t ad. `Az �rban val� �r�m a ti er�t�k@ (Neh 8:10).

Gy�gyszer, `A vid�m elme j� orvoss�gY@ (P�ld 17:22). Nagyon v�gynak r� az emberek, csal�dunk tagjai is, �s f�leg kritikus helyzetekben igen nagy �ld�s.

�s �nmag�ban bizonys�gt�tel is. Ebben az �rban megtal�lt �r�mben valami mennyei jelenik meg ezen a f�ld�n. Hiszen ott majd �r�k �r�m lesz fej�nk�n, �s elt�nik f�jdalom �s s�haj. Aki J�zussal szoros k�z�ss�gben �l, azt olyan `mikrokl�ma@ veszi k�r�l, ami el�leg a mennyb�l. Ezt �lt�k �t h�v� testv�reink, akiket fogs�gba hurcoltak, �s t�rsaik nem �rtett�k, hogyan tudnak ott is olyan nyugodtak �s der�sek lenni. Egyik�k ezt v�laszolta a fagyos Szib�ri�ban: tudod, a mikrokl�m�m nem v�ltozott. Mert � ott is az �rban maradt. �s J�zus Krisztus mindig ugyanaz marad.

Legyen h�t nek�nk Vele egyre m�ly�l� lelki k�z�ss�g�nk a hit �ltal, hogy tudjunk �r�lni sz�ntelen B az �rban!

Elhangzott Alhambr�ban, j�lius 15-�n. R�vid�tett v�ltozat.

H�REK
Ma a F�ld t�ls� sz�l�r�l is
vill�msebesen utol�rnek.
Az �ter hull�mai gyors heroldok.
Katasztr�f�k, k�rd�sek, gondok,
vil�gm�ret� mi�rtek,
kioltott, vagy hal�lvesz�lyben
verg�d� �letek
h�rei z�rgetnek be hozz�m.
Egy ez a F�ld! Mind �sszetartozunk!
Elef�ntcsont-toronyba rejt�z�sre,
�nz� k�z�nyre nincs jogunk.
De v�llalva h�rhozta terheket,
t�vol testv�rek jaj�val, baj�val
Isten sz�v�re menek�lhetek.
            T�rmezei Erzs�bet

A szerkeszt� rovata:

TERROR - �BRED�S?
AAz �g �s a f�ld elm�lnak, de az �n besz�deim soha el nem m�lnak.@ (Mt 24:35)

New York, k�l�n�sen is Manhattan, felh�karcol�ival, a World Trade Center kett�s torny�val sokak sz�m�ra Amerik�t jelentette. Az er�t, a sz�ps�get, a nagys�got, a hatalmat, a szabads�got. K�t �ra leforg�sa alatt kider�lt, hogy mennyire sebezhet�ek vagyunk. Hogy k�ptelenek vagyunk megv�deni legnagyobbnak hitt �rt�keinket. Eln�k�nk szerint ha ezeket az �p�leteket le is lehet rombolni, Amerika olyan alapokon �ll, ami ki�llja a pr�b�t. J� lenne. V�gezd el Urunk, hogy �gy legyen! Hogy orsz�gunk n�pe t�nyleg ne csak ilyen f�lrobbanthat� fundamentumokra �p�tsen.

Ha valaki eddig k�telkedett volna abban, hogy az utols� id�ket �lj�k, szeptember 11-e ut�n ezt m�r nem teheti. F�l kell ismern�nk, hogy b�r ez m�g nem a v�g (Mt 24:6), de annak a kezdete.

Legy�nk h�t k�szen mi is. B�k�lj�nk meg az Istennel - J�zus Krisztus elfogad�s�val ez mindenki sz�m�ra adott lehet�s�g, �s szeress�k egym�st. Addig, am�g lehet.

Mi is t�rt�nt az elm�lt napokban? A TV hirad�sait, a f�nyk�peket mindenki l�tta, tal�n t�bbsz�r is, mint kellett volna. Nem csak itt, de vil�gszerte.

T�bb mint egy h�t t�vlat�b�l a t�nyeket ma m�r vil�gosan l�tjuk. Az ind�t�kok vonatkoz�s�ban megoszlanak a v�lem�nyek. A terrort�mad�s k�vetkezm�nyei felbecs�lhetetlenek.

(Deh�t kell ezzel nek�nk, h�v�knek ennyit foglalkozni? Igen, m�g t�bbet is. A mi �let�nket is �s az eg�sz vil�g �let�t megv�ltoztatta ez az esem�ny. A s�t�n olyan ny�lt t�mad�sba kezdett, melynek k�vetkezm�nyei bel�thatatlanok. R�la azt olvastuk, hogy az�rt j�n, hogy �lj�n, lopjon �s puszt�tson. Most tapasztaljuk is, hogy ezt teszi. Olyan t�zet gy�jtott, amelyben meg�g, elpusztul minden, ami nem t�z�ll�, "t�zben megpr�b�lt arany.@ M�sr�szt ennek a t�nynek a tudat�ban m�g f�nyesebben ragyog, s kell is ragyognia az evang�liumnak, hogy J�zus Krisztus viszont az�rt j�tt, hogy �let�nk legyen �s b�v�lk�dj�nk.)

Szeptember 11. Tizenkilenc terrorista - mind j�l k�pzett, Eur�p�ban �s itt az Egyes�lt �llamokban tanult arab fiatalember - 4 rep�l�g�pet haszn�lva eszk�z�l, j�l id�z�tett akci�val nekirep�lt a New York-i World Trade Centernek �s a Washingtoni had�gyminiszt�riumnak (Pentagon), olyan komoly robban�st �s k�rt okozva az �p�letekben, hogy azok k�t �r�n bel�l romhalmazz� rogytak �ssze, maguk al� temetve ezreket. A k�t �r�s terrornak mai becsl�sek szerint kb. 7000 hal�los �ldozata �s mintegy 5000 sebes�ltje van. De sz�zezrek �let�be v�gott gy�gy�thatatlan sebet �s az eg�sz vil�g megs�r�lt �ltala.

Tizenegyedike el�tt senki nem sejtett semmit. A vil�g legfejlettebb orsz�g�nak biztons�g�t v�d� szervezeteket legal�bbis - saj�t bevall�suk szerint - teljesen meglepte az esem�ny. Sokan �gy fogalmaztak, hogy e szervezetek tot�lis cs�dj�t tapasztalhattuk. �gy v�lem, hogy ezt az �llapotot t�bbek k�z�tt az �ntelts�g, a t�lzott magabiztoss�g �rlelte meg orsz�gunkban. Az elm�lt h�t sor�n felsz�nre ker�lt dokumentumok alapj�n megd�bbenve l�tjuk, hogy milyen sok �rthetetlen�l figyelmen k�v�l hagyott Ajele@ volt a k�sz�l� terror-t�mad�snak.

Ma Amerika n�pe a romokb�l �ssa ki halottait, �nmag�t, im�dkozik, h�s�ket �nnepel �s igazs�gszolg�ltat�st k�vetel. �s hatalmas katonai er�ket vonultat f�l a f�ldgoly� legrobban�konyabb t�rs�g�be, Afganiszt�n k�rny�k�n. A vil�g nagyobbik r�sze egy�tt �rez vel�nk.

Holnap? A holnapot nem ismerj�k. De tele van szorong�ssal �s f�jdalommal a sz�v�nk. El�rj�k, el�rhetj�k-e a c�lunkat ilyen m�dszerekkel? Uram, irgalmazz, hogy ne egym�st �s a vil�got �gess�k f�l, mik�zben terrorist�kat keres�nk!

Nem k�pzelem magamr�l, hogy tudom mit kellene tenni. Nagyon neh�z helyzetbe ker�lt�nk. Olyan neh�z helyzetbe, amire tal�n nincs is j� emberi megold�s. Az azonban vil�gos, hogy csak �lltatja mag�t �s m�sokat, aki azt k�pzeli, hogy a terrorizmust meg lehet sz�ntetni, ki lehet �rtani fegyverrel. Mahatma Ghandi �s e f�ld sz�l�tte, Martin Luther King vil�gosan megfogalmazta m�r, hogy nem lehet er�szakos m�dszerekkel legy�zni az er�szakot. (AAn eye for an eye will only blind the world.@ Ghandi) Nem l�tok j� megold�st. De azt tudom, hogy a bossz� nem vezet j�ra (eny�m a bossz��ll�s, �zeni Isten t�bbsz�r is az ig�ben). S azt is tudom, hogy egy �tlal�nos, eg�sz Amerik�t �rint� �bred�s hatalmas v�ltoz�sokat hozna, melynek sor�n gy�gyuln�nak a sebek, tisztulna a l�t�sunk, s tal�n - az �r tudja -, meghosszabbodna az Isten adta kegyelmi id� is.

Az �bred�s jelei

Szeptember 14-�n, a Nemzeti Katedr�lisban Billy Graham �s m�sok is kinyilv�n�tott�k, hogy �bred�sre van sz�ks�ge orsz�gunknak. Az �bred�s jelei rajzol�dnak. Egy ilyen trag�di�ba belerokkanhatott volna nemzet�nk, mondta Graham, de az ellenkez�je t�rt�nt: �sszehozott, csal�dd� form�lt benn�nket. Elhangzott az �bred�s�rt im�dkoz�k �ltal olyan j�l ismert ige is: A... �s megal�zza mag�t az �n n�pem, amely nevemr�l neveztetik, s k�ny�r�g �s keresi az �n arcomat, �s felhagy az � b�n�s �letm�dj�val: �n is meghallgatom �ket a mennyb�l, megbocs�tom b�neiket, �s megszabad�tom f�ldj�ket@ (2Kr�n 7:14).

A neh�z id�kben p�ldamutat�an helyt �llt orsz�gunk eln�ke �s vezet�i. Az egyetlen lehets�ges - de az el�z� napokban m�g elk�pzelhetetlen - v�laszra sz�nta el mag�t: Istenhez fordult, im�dkozott. Eln�k�nk im�ra val� f�lsz�l�t�sa, a kongresszus tagjainak nyilv�nos, a Kapit�lium l�pcs�ir�l elhangzott f�lh�v�sa n�h�ny �ra alatt �tform�lta ezt az orsz�got. Ennek az Istenhez fordul�snak �j sz�rnyakat adott a p�nteki AIm�ds�g Napja,@ melyhez vil�gszerte sok orsz�g csatlakozott. Az �bred�shez vezet� �t r�nk es� r�sz�n egy nagyon l�nyeges l�p�st tett�nk!

Az al�zat �s a k�ny�rg�s mellett azonban m�g legal�bb egy dolgot elv�r Isten t�l�nk a jelzett ige alapj�n, miel�tt megadn� a v�rva v�rt szabadul�st, vagyis az �bred�st. Ez pedig a b�n�s �letm�dt�l val� elfordul�s. A megt�r�s tulajdonk�ppen ez: elfordul�s a r�gi, b�n�s �letm�dt�l �s odafordul�s Istenhez. Erre, egy igazi U TURN-re van sz�ks�g�nk, s a World Trade Center-i trag�dia k�zel�ben sokminden erre int. Ez az �sszet�rt �tjel- z�t�bla is.

Eln�k �r, ebben is mutasson p�ld�t! Ismerje f�l, hogy nem az emberekkel, hanem ink�bb a benn�k lakoz� b�nnel van probl�m�nk. A b�n ellen harcolni pedig csak �gy lehet, ha magunk is b�nb�natot tartunk. Ez nagyon neh�z, k�l�n�sen is akkor, ha magunkat a legjobbnak, a legnagyobbnak, s minden elk�pzelhet� lenek tartjuk. S ha f�lismerte volna m�r, akkor seg�tse igazs�gszolg�ltat�st v�r�-k�vetel� n�p�nket �nvizsg�latra �s annak f�lismer�s�re, hogy nem csak seg�ts�get kell k�rn�nk Istent�l, hanem b�nb�natot tartva vissza kell fordulnunk hozz�, Afelhagyva b�n�s �letm�dunkkal.@ Irre�lis, �lmodoz� ig�ny ezt elv�rni az eln�kt�l? Val�sz�n�leg az, de �n - s tal�n sokan m�sok is - ezekben a d�nt�seket ig�nyl� id�kben - amikor vezet�inkre gondolok - ez�rt im�dkozom.

Herjeczki G�za

Az im�ds�gon t�l p�nzzel is seg�ts�k a neh�z helyzetbe jutottakat!

Legy�nk irgalmasok, mint a mi Aty�nk is irgalmas. (Lk 6:36)

Okt�ber egyik vas�rnapj�n tartsunk gy�lekezeteinkben gy�jt�st a terrorista t�mad�s k�vetkezt�ben anyagilag is neh�z helyzetbe jutott csal�dok megseg�t�s�re.

A gy�lekezetenk�nt, vagy szem�lyes adom�nyk�nt erre sz�nt �sszeget okt�ber v�g�ig k�ldj�k el Drescher Lajos sz�vets�gi p�nzt�ros testv�r c�m�re (c�m�t l�sd a lap m�sodik oldal�n).

Az �sszegy�jt�tt �sszeget sz�vets�g�nk nev�ben november elej�n Kulcs�r testv�r, a New York-i gy�lekezet p�sztora fogja �tadni a v�rosban m�k�d�, ezzel a misszi�val foglalkoz� egyik baptista sz�vets�gnek.
                                                     Az Eln�ks�g

K�sz�nj�k a neh�z napokban kapott leveleket. Azok egy r�sz�t az interneten, a Alapz�rta ut�n@ rovatban k�z�lt�k is. (A szeptemberi arch�v oldalunkr�l tov�bbra is el�rhet�). A BWA eln�k�nek k�rlevel�t az angol oldalon, M�sz�ros testv�r level�t pedig itt k�z�lj�k.

Kedves Amerikai Testv�reink!
Kedves Kulcs�r S�ndor Eln�k Testv�r!
 
Megd�bben�ssel �s m�lys�ges egy�tt�rz�ssel �rtes�lt�nk a az Amerik�t �rt brut�lis terrort�mad�sr�l. D�bbenetes sz�momra az a t�ny, hogy az a Trade Center, aminek a tetej�r�l legut�bbi amerikai utam alkalm�val Kulcs�r testv�rrel egy�tt tekinthett�nk le New York v�ros�ra, semmiv� v�lt. �rthetetlen sz�munkra ez az eg�sz civiliz�lt vil�g ellen int�zett gonosz s�t�ni akci�. Egy�tt �rz�nk azzal a soksz�z amerikai �ldozattal �s csal�dtagjaikkal, akiket k�zelr�l �rintett a trag�dia. Mivel a New York-i imah�z, �s Kulcs�t testv�r a ti lak�sotok is Manhattan sziget�n van, k�zel eshetett a terror t�mad�s szinhely�hez, csak rem�lni merj�k, hogy nem esett sem nektek, sem gy�lekezetetek tagjainak b�nt�d�sa. Im�dkozunk �rtekek, hogy az �r er�s�tsen meg benneteket e s�lyos v�ls�g lek�zd�s�ben, �s tegyen alkalmass� titeket a lelki munk�ban �s a v�gasztal�s szolg�lat�ban.
Testv�ri szeretettel, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z testv�ris�ge nev�ben:
M�sz�ros K�lm�n eln�k

VAL�BAN ?

Bush eln�k �r az Im�ds�g Napj�v� nyilv�n�totta szeptember 14-�t. Orsz�gszerte, nagyv�rosainkban �s par�nyi falvakban, templomokban �s tereken ezrek �s sz�zezrek �nekeltek, im�dkoztak. A fv�rosb�l k�zvet�tett istentisztelet ut�n egy t�v�komment�tor megjegyezte, hogy b�r t�bb vall�s vezet�i vettek r�szt a liturgi�ban, csak kereszty�n �nekeket hallott. Koll�g�ja sokatmond�an v�laszolt: igen, mert Ahhoz fordulunk seg�ts�g�rt, Aki a m�ltban is t�maszunk volt.

Mintha J�zsef vallom�sa kelne �letre egy n�p trag�di�j�b�l: `Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten j�ra ford�totta azt, hogy megval�s�tsa, ami ma van@ (1M�z 50,20 / kat. ford.). A New York-ot �s f�v�rosunkat �rt terrorista t�mad�s okozta f�lelemb�l felocs�d� n�p megnyilv�nul�sai Amerika n�p�t olyan oldal�r�l mutatj�k be, amilyennek - imm�r h�sz �ve itt �lve - m�g nem l�ttam. T�rt�nelmi id�k tan�i lett�nk B akaratunkon k�v�l.

A mai nap sok esem�nye k�z�l a legfontosabbnak azt a spont�n �s szokatlan reakci�t tartom, amivel Billy Graham testv�r szolg�lat�t fogadt�k a washingtoni National Cathedralban im�dkoz� vezet�i a mi orsz�gunknak. Az id�s, f�jdalmakt�l gy�t�rt evang�lista pr�f�tai ihletetts�ggel �thatott szavai �tt�rtek a f�lelmeken �s a kil�t�stalans�gon. Ig�vel �s a m�lt p�ld�ival al�t�masztva az egyetlen lehets�ges utat t�rta n�p�nk el� egyszer�, olykor botladoz� besz�ddel: bizalom Istenben, felv�llalni �jb�l az � szolg�lat�t, de mindenekel�tt visszat�rni Hozz�. F�lre�rthetetlen�l Istenre mutatott. �rezni lehetett m�g a k�perny� el�tt �lve is a pillanat s�ly�t. A csendet k�t teny�r �sszecsattan�sa t�rte meg, amihez kit�r� tapssal csatlakozott az eg�sz gy�lekezet.

A kedd reggeli sz�rny esem�nyek els�, sokkol� hat�s�t milli�kban a kiszolg�ltatotts�g f�lelmetes �rzete v�ltotta fel. T�bb mint �tezer halottr�l hallunk a h�rekben. Amerika f�ldj�n ilyen sz�mban ember�ldozatot m�g nem k�vetelt csata, vagy term�szeti katasztr�fa. A Manhattan f�l� �gaskod� k�t torony romheggy� roggyant betont�meg�b�l felsz�ll� por �s f�st olyan ellens�g ittj�rt�r�l tan�skodik, aki hal�los �s hat�rtalan gy�l�let�ben b�rmire k�sz. Mi j�het ezut�n? Hogyan lehet ez ellen v�dekezni? Sokak szerint szeptember 11-el lez�rult egy korszak, ami soha t�bb� vissza nem t�r.

Kinek sz�lt a taps az orsz�g f�templom�ban? Dr. Graham mindny�junk nev�ben felsorolta a k�rd�seinket �s beismerte f�lelmeinket. Biztatott, hogy ne sz�gyellj�k ezeket Isten el�tt is felsorolni. Menj�nk csak hozz� egy�tt, �s k�rj�nk T�le seg�ts�get most is! R�vil�g�tott, hogy amit mi vesz�lyeztetettnek l�tunk �s ez�rt f�ltj�k, hogy t�n elv�sz, az nem csup�n a mi kis vil�gunk, szok�saink, �letm�dunk. Amerika sokkal t�bb ann�l.

A honaty�k �s ut�daik, h�v� el�deink, az itt tal�lt �j Vil�g m�ss�g�t szinte vall�sosan vigy�zt�k. Istenf�l� emberek �rt�k az orsz�g t�rv�nyeit, ugyan�k hirdett�k meg k�ldet�s�t is. Hol van m�g egy orsz�g, hol az a n�p, amelyik hit�b�l ind�ttatva ilyen utat v�llalt �s tett meg az ut�bbi h�rom �vsz�zadban? T�ved�s ne ess�k, Amerik�t nem csak a WTC negyedm�rf�ldes felh�karcol�i f�mjelzik, de fiai is, akiket a Bastille al� k�ld�tt, azut�n k�t vil�g�g�sbe. Legyen m�sok el�tt nem is ismert, vagy ak�r f�ldr�sznyi a sz�ks�g (Marshall-terv), ez a j�ra szoktatott n�p k�szs�ggel seg�t m�soknak. K�vetett el hib�t is? Sokat, nagyokat, de m�g az �nkritik�j�ban is kiv�l�bb ez a fiatal orsz�g m�sokn�l.

Az �ri�si ember�ldozat, a World Trade Center romjai �s a Pentagonon t�tong� lyuk Amerika test�n f�j� sebek. �gy t�nik, most mag�ra, mag�ba n�z ez a n�p. Ritka, t�rt�nelmi esem�ny �m ez is! Graham testv�r a nev�nkben mondta ki a f�jdalom �s a rem�nys�g szavait, �s eml�keztetett, hogy Aki a m�ltunkat vigy�zta, a j�v�nkr�l is gondoskodik B csak b�zzuk R�!

A taps, vezet�ink tapsa, �men-mond�s volt a pr�f�tai sz�ra. Valakik rosszat forralnak ellen�nk. Isten a javunkra ford�tja. M�ris l�tjuk.     Nov�k J�zsef

�j vezet�k az IFI sz�vets�gben (az IFI oldalon)

Misszi� mez�kr�l

GYERMEKT�BOROZ�S R�M�BAN
Nagy �r�me volt a Toront�i gy�lekezet gyermekeinek �s fiataljainak, hiszen augusztus els� teljes het�ben gyermek �s ifj�s�gi t�bort rendezt�nk a R�mai t�borban.
T�bb �v sz�net ut�n ker�lt �jra megrendez�sre a t�bor, azonban annyi �r�met adott, hogy ezek ut�n rem�lj�k, minden �vben �jra ben�pes�l gyerekekkel �s fiatalokkal a t�bor. Az el�k�sz�letek ut�n h�rom csoportban foglalkoztunk a t�boroz�kkal. A legkisebbek Ol�hn� Szil�gyi M�rta vezet�s�vel gy�ltek �ssze minden nap. Az � hely�k az �j �p�let volt, ott volt a sz�ll�suk �s a foglalkoz�sokat is ott tartott�k. Csod�latos volt l�tni amikor reggelente �neksz�val mosolyogva j�ttek reggelizni. Eg�sz h�ten sokat dolgoztak, rajzoltak, sz�neztek, �nekeket tanultak �s bibliai t�rt�neteket hallgattak meg. A k�z�ps� csoporttal Dan Annam�ria foglalkozott. �k az eb�dl�ben rendezt�k be a f�hadisz�ll�sukat. V�gan �nekeltek �s oldott�k meg az el�re elk�sz�tett feladatokat. Sokszor k�s� est�be ny�l� besz�lget�sek alakultak ki, amiben sokat ny�ltak egym�s fel�, �s az Istenbe vetett hit�k is sokat er�s�d�tt. Az ifj�s�gi csoporttal �n foglalkozhattam a h�t folyam�n. A legnagyobb �r�met a k�z�s igetanulm�nyoz�sok �s egy�tt im�dkoz�sok jelentett�k. Naponta k�tszer voltak igei foglalkoz�saink amikor volt lehet�s�g a k�rd�sek megbesz�l�s�re is.

F�nyk�p a gyermekt�boroz�sr�l
Term�szetesen sok k�z�s foglalkoz�s is volt. Nagyon h�l�sak vagyunk Istennek, hogy igazi forr� ny�ri id�t adott erre a h�tre. Minden nap 3-4 �r�t t�lt�tt�nk a v�zben, ahol sokat j�tszottunk kicsik �s nagyok egy�tt. K�l�nleges alkalom volt amikor horg�szni mehett�k el. Majdnem annyi halat fogtunk, mint a tan�tv�nyok, csak ezek kisebbek voltak. A v�zi j�t�kok mellett sokat kos�rlabd�ztunk �s r�plabd�ztunk. Az egyik este egy igazi profi kos�rlabd�s tan�tott benn�nket, nagy �lm�ny volt a tal�lkoz�s egy ilyen magas emberrel, hiszen t�bb mint 220 centi magas volt a vend�g�nk. Sok egy�b m�don is �p�lhetett a k�z�ss�g�nk egym�ssal, hiszen az �tkez�sek el�k�sz�t�s�ben �s a rendt�telben is r�szt vett mindenki.
 
Visszagondolva a h�tre nagy h�la van a sz�v�nkben, hogy Isten szeretet�t �rezhett�k minden ter�leten. Hissz�k, hogy a t�boroz�k sz�v�kben forgatj�k mindazt, amit megtanultak az egy h�t alatt. Azzal z�rtuk be a hetet, hogy megbesz�lt�k, hogy j�v� ny�ron �jra egy�tt lesz�nk, rem�lj�k m�g sokkal t�bben is.
           Dan L�szl�

Szerzek n�ki t�rsat ...
Clevelandiek menyegz�je - Budapesten

nagyobb k�p�rt
Sok
B sok �ves v�rakoz�s el�zte meg azt a mennyegz�i �nnepet, amit a Budapest Wessel�nyi B �tcai Gy�lekezetben tartottak meg augusztus 11 B �n. Eg�szen fiatalon �sszedobbant a sz�ve Fazekas Petr�nak �s L�szl� D�nielnek. Tal�n nem sokkal az ut�n kezd�d�tt el benn�k valami, amikor a L�szl� B csal�d 1993 B ban kik�lt�z�tt Amerik�ba, �s folytatt�k k�t �vtizedes bar�ts�gukat a Fazekas B csal�ddal. Azt�n lassan be�rett a gy�m�lcs, �s v�g�l a zs�fol�sig megtelt imah�zban megkezd�d�tt az istentisztelet. El�sz�r a v�leg�ny vonult be sz�lei karj�n, majd a koszor�s l�nyok �s fi�k, nagysz�l�k majd a vir�gokat sz�r� kisl�ny, �s a gy�r�t hoz� kisfi�. V�g�l pedig bevezett�k sz�lei a menyasszonyt. Az �g�t B mint az v�rhat� volt, - Het�nyi Attila testv�r, a gy�lekezet nyugalmazott p�sztora hirdette, - hiszen � mutatta be a kisgyermek Petr�t annak idej�n. Het�nyi testv�r ugyan akkor a L�szl� B csal�d �let�ben is jelent�s szerepte j�tszott, hiszen D�niel �desapja, L�szl� Imre testv�r az � keze alatt n�tt fel lelkip�sztorr�, A menyasszony �desapja, Dr. Fazekas L�szl� ny. Lelkip�sztor testv�r pedig sok �vig volt a gy�lekezet vezet�s�g�nek tagja. 
Kelemen J�nos
, a R�kosszentmih�lyi Gy�lekezet presbitere vezette le az istentiszteletet, melynek sz�p �sszetev�je volt a harangzenekar - szint�n a r�kosszentmih�lyi gy�lekezetb�l,
B melyet Szil�gyin� M�tyus Elvira vezetett. Az �gehirdet�s ut�n a menyasszony �desapja a m�lt�rt adott h�l�t, m�g a v�leg�ny �desapja a j�v� �ld�s��rt k�ny�rg�tt. Het�nyi testv�r meg�ld� im�ds�ga ut�n az �dv�zl�sek k�vetkeztek. Dr. Fazekas Erzs�bet �s L�szl� Kl�ra, - a k�t �desanya - az �r�m k�nnyeivel k�zdve k�v�nt �ld�st a fiatalok �let�re Zsuzsa, a menyasszony n�v�re egy m�lyen szem�lyes verssel szolg�lt. A helyi gy�lekezet �nekkar�n k�v�l k�sz�nt�tt�k az ifj� p�rt Dr. Gerzsenyi L�szl� �s Szil�gyi S�ndor lelkip�sztorok is. Majd kivonultak az el�t�rbe, ahol megindult az �ld�st k�v�n�k v�gtelen sora ... 
Ezek ut�n k�vetkeznek majd a kem�ny h�tk�znapok, hiszen Dani az utols� tan�v�t kezdi meg Clevelandben az orvosi egyetemen, Petra pedig
B befejezv�n az alapk�pz�st, - hamarosan megkezdi jogi tanulm�nyait, - �gyszint�n Clevelandben. Isten�nk kegyelm�nek gazdag ki�rad�s�t k�v�njuk Petra �s D�niel k�z�s �tj�ra �s �let�re, - de azoknak is, akik jelenl�t�kkel, szolg�latukkal, vagy B ak�r csak a t�volb�l is - im�jukkal r�sztvettek ezen az �nnepen.  (L.I.)

DETROIT

GYERMEKBEMUTAT�S.  Click 
Augusztus 12-�n gyermekbemutat�sra ker�lt sor a d�lel�tti istentisztelet keret�ben. Stone Mark �s Enik� elhozt�k m�sodik gyermek�ket, Donnovan F�r Stone-t, hogy im�dkozzunk �rte �s bemutassuk az �rnak �s a gy�lekezetnek. Herjeczki testv�r a 127. Zsolt�rt olvasta f�l �s annak alapj�n sz�lt arr�l, hogy a gyermek nevel�s hasonl�that� az �p�tkez�shez is. J� fundamentumot, j� �p�t� elemeket tal�lhat a h�v� ember Isten ig�j�ben. Az im�dkoz�, Istenre figyel� sz�l� sz�m�that arra, hogy nem egyed�l �p�ti ezt a lelki h�zat. A nagysz�l�k, s�t a gy�lekezet im�ds�g�ra is sz�m�thatnak. S ami a legfontosabb: maga az �r is �p�ti azt.
A gyermekek vir�ggal �s �nekkal k�sz�nt�tt�k az �jsz�l�ttet. �r�l�nk az �r�l�kkel.   (M�t�)

TORONT�
Megeml�kez�s egy ritka sz�let�snap alkalm�b�l.
 
J�lius 22 - �n a d�lut�ni Istentisztelet�nk�n k�l�nleges pillanatokat �lhett�nk �t. Ezen a d�lut�non k�sz�nt�tt�k mindannyiunk Werle n�nij�t 99. sz�let�snapja alkalm�b�l. Nagyon kevesen �lik meg ezt a magas �letkort, �s tal�n azok k�z�l is akik meg�lik k�l�nlegesen tartalmas a testv�rn� �lete. �r�l�nk annak, hogy Werle n�ni a 99. sz�let�snapj�ig szinte minden Istentiszteleti alkalmon �s gy�lekezeti esem�nyen r�szt vett. A h�laad�sunkhoz alkalmi ig�t Zsolt�r 99:5 - ben tal�ltunk.
"Magasztalj�tok az Urat, a mi Isten�nket, �s boruljatok le az � zs�molya el�; szent �"
Werle Henrikn�, 99
A Toront�i gy�lekezet h�l�t adott az�rt, hogy Isten egy ilyen kedves testv�rrel aj�nd�kozta meg, aki hossz� �vtizedek �ta szolg�l a gy�lekezetben. Az�rt im�dkoztunk ezen a megeml�kez�sen, hogy Isten �ld�sa k�s�rje testv�r�nk tov�bbi �let�t is.
 
K�rj�k testv�reinket is, hogy eml�kezzenek meg im�ds�gaikban �s h�laad�saikban gy�lekezet�nk �s sz�vets�g�nk kedves Werle n�nij�r�l.   (D.L.)

CD �s f�nyk�pek rendel�se a k�zgy�l�sr�l:

M�g n�h�ny f�nyk�p a k�zgy�l�sr�l

Veress Barnab�s temet�se a Hargitai T�borban
 
2001. j�lius 22.-�n, vas�rnap du. 3 �rakor temet�sre gy�lt�nk �ssze a Hargitai T�borban: Veress Barnab�s, id. Veress Ern� �s Anna negyedik gyermeke, 21 �ves kor�ban elk�lt�z�tt a mennyorsz�gba.
Barnab�s m�r gyermekkora �ta olyan betegs�gben szenvedett, mely �t k�s�bb mozg�ss�r�ltt� tette. Izomsorvad�sa tol�kocsiba k�nyszer�ttette. Ugyancsak gyermekkor�ban fogadta el az �r J�zust, �gy betegs�ge �s hite p�rhuzamosan fejl�d�tt ki. Emberileg n�zve gy�gy�thatatlan betegs�g�t mindannyiunk sz�m�ra p�ld�s hittel �s t�relemmel viselte. Betegs�ge ellen�re sz�v�n viselte �s akt�van felkarolta a mozg�ss�r�ltek �gy�t, t�boroztat�sukat �s a k�z�tt�k v�gzett lelki munk�t. �gy j�tt l�tre a Barnab�s Alap�tv�ny �s �p�lt fel a Barnab�s H�z a Hargitai T�borban. Ezenk�v�l a misszi�t �s a gy�lekezetpl�nt�l�st is t�mogatta. Im�ival �s anyagi t�mogat�s�val jelent�sen hozz�j�rult a cs�kszeredai gy�lekezet megalakul�s�hoz. (...)
Tizenegy �ven �t nem tudott j�rni. Az utols� k�t �vben m�r �tkezni sem tudott �n�ll�an, Testi ereje egyre fogyott, elfogyott, de lelkileg er�s�d�tt. Isten szem�nk el�tt �rlelte, csiszolta, k�sz�tette, elk�sz�tette a mennyorsz�g sz�m�ra. ...
2001. j�lius 20.-�n �jjel k�r�s�re �desanyja a 20. zsolt�rt olvasta el, �s egy�tt im�dkoztak. Majd Ady papa volt mellette, hogy seg�tsen neki. Pr�dik�ci�t �s �nekeket hallgatott. H�rom �ra ut�n �n mentem �gy�hoz. L�ttam, hogy hevesen ver a sz�ve, �s nehezen l�legzik. K�rdeztem: Hol f�j, Barnab�s? Nem f�j m�r sehol, csak nem tudok aludni.
M�g egyszer elolvastam a 20. zsolt�rt, �s k�rdeztem: Van-e valami k�v�ns�god? Csak az, hogy tudjak pihenni. Let�rdeltem, �s k�rtem az Urat, teljes�tse a k�v�ns�g�t. Fogtam a kez�t. Egy r�vid id�re elaludt. Majd kinyitotta a szem�t, �s azt mondta: Milyen j� volt, de most �jra neh�z. Fiam, csak egy kev�s id�, �s j�n �rted az �r J�zus.
Nem vagyok m�lt� - mondta, az �r J�zusnak legyen dics�s�g, Neki adom a lelkemet. Neki! Neki! Neki! A f�ldi �let m�r nem �rdekel! Nem! Nem! Nem! Megyek Uram! Igen! Igen! Igen! �s ezzel elaludt, sz�ve megsz�nt dobogni. Bement a nyitott ajt�n a mennyorsz�gba. Ott fogunk vele tal�lkozni.
Sz�p volt az �lete. Sz�p volt a hal�la. �ldott az eml�ke. (...)
 
Temet�s�n az ig�t Dr. Simon J�zsef, a nagyv�radi gy�lekezet lelkip�sztora hirdette, 2Kor 4,13-18 alapj�n. Szolg�ltak m�g: Id. Veres Ern�, a gy�szol� �desapa, Iv�n Imre Balatonszemesr�l, Borz�si Gyula brass�i �s K�vendi Levente cs�kszeredai lelkip�sztor .
Borz�si Gyula (r�szletek)

L�szl� Imr�n�

Augusztus 12 - �n az �r hazah�vta id. L�szl� Imr�n� testv�rn�t, - mindenki kedves Gizi - mam�j�t, L�szl� Imre clevelandi lelkip�sztor testv�r �desanyj�t. Testv�rn�nk mintegy h�sz h�nappal ez el�tt kapott egy kem�ny agyv�rz�st, az �ta b�n�n fek�dt �gy�ban. Sem nyelni, sem besz�lni nem tudott, - menye, Kl�rika Krisztusb�l kapott t�relemmel �s szeretettel �polta ezek alatt a nagyon neh�z h�napok alatt. Testv�rn�nknek 88 �vet adott az �r. Egyebekben a Budapest - Wessel�nyi - utcai gy�lekezetben mer�tette be annak idej�n Herjeczki Andr�s testv�r. A gy�sz - istentiszteleten h�rom lelkip�sztor hirdette a vigasztal�s ig�j�t: Dr. Fazekas L�szl�, Balla G�bor �s Dr. K�lm�n Szabolcs testv�rek. "Boldogok a halottak, akik az �rban halnak meg... �s az � cselekedeteik k�vetik �ket " (L.I.)

NAGY ISTV�NN�
sz�l: Erdei Piroska
1926 - 2001
Nagy Istv�nn� a Nagyv�radr�l 1925-ben Braz�li�ba telep�lt Erdei Imre csal�dj�ba sz�letett, 1926. janu�r 6-�n, Sa� Paul� �llam egy kis magyar telep�l�s�n: �rp�dfalv�n. (Az Erdei csal�d 14 gyermeke k�z�l olvas�ink tal�n Moln�r Antaln�t (Erdei J�lia) ismert�k legjobban.)
1945-ben h�zass�got k�t�tt Nagy Istv�nnal. Nagy testv�rt az �r a braz�liai magyar baptista misszi�mez�be h�vta el. M�r teol�giai tanulm�nyai befejez�se el�tt n�h�ny h�nappal, 1950-ben p�sztor�nak h�vta meg a Sao Pauloi Els� Magyar Baptista Gy�lekezet. Moln�r Antal testv�rt k�vette itt a szolg�latban. Ebben a gy�lekezetben szolg�ltak k�zel 30 esztendeig. Nagy Istv�nn� h�s�ges seg�t�t�rsa, jobbkeze volt f�rj�nek a gy�lekezeti munk�ban. P�ld�ul hossz� ideig tan�tott a gyermek vas�rnapi iskol�n �s sok�ig volt a n�egylet eln�ke.
K�t gyermekkel �ldotta meg �ket az �r: Ilonk�val (1999^) �s Imr�vel.
F�rje r�viddel az 50. �ves h�zass�gi �vfordul�juk el�tt halt meg (1994. december 16-�n). Att�l kezdve betegeskedett, az ut�bbi k�t �vben �llapota egyre s�lyosbodott, m�g v�g�l szeptember 17-�n elk�lt�z�tt oda, ahol m�r nincs f�jdalom. Temet�se Sao Pauloban volt, az Erdei csal�d s�rhely�n.
Legkedvesebb �neke ez volt: AHa Isten b�k�je lakja a sz�vemet...@
[�gy a testv�rn�t, mint f�rj�t, a braz�liai magyar baptista misszi� h�s�ges munkat�rsait sz�vets�g�nk szeretete, n�mi anyagi t�mogat�sa k�s�rte. Urunk vigasztal�s�t k�v�njuk fi�nak �s a rokons�gnak. B�r adna az �r m�g t�bb ilyen h�s�ges szolg�t a braz�liai testv�reinknek.]
Nagy Imre

Dr. Kov�ts Vilmos
1910 - 2001
Dr. Kov�ts Vilmos, a Clevelandi Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet tagja, felavatott diak�nusa, a hivat�s�t istenf�lelemben gyakorl� orvos 2001. augusztus 21-�n, 91 �ves kor�ban befejezte f�ldi p�lyafut�s�t.
�vek �ta az�rt im�dkozott, hogy a mennyei Atya adja meg neki, hogy tiszta �rtelemmel m�soknak terhet nem okozva mehessen el. Az �r meghallgatta im�ds�g�t, felk�sz�lve, megb�k�lten, f�jdalom n�lk�l csendesen elaludt.
1910. j�lius 19-�n sz�letett Nagyv�radon - Kov�ts S�ndor �s Koz�ry R�za csal�dj�ban. Sz�lei - az �desanyj�t�l kapott Biblia els� lapj�ban ma is l�that� 1939-es kelt�s� bejegyz�s tan�s�ga szerint - az elm�ly�lt hit �s az Isten szav�nak val� engedelmess�g �r�ks�g�vel ind�tott�k az �letbe. A nagyv�radi gy�lekezetben fogadta el az �r J�zust. 18 �vesen Budapestre k�lt�z�tt, ahol 1936-ban orvosi diplom�t szerzett. 1937. j�lius 4-�n k�t�tt h�zass�got Moln�r Val�ri�val, akivel n�h�ny h�nap h�j�n 55 �vig �ltek boldog h�zass�gban.
A k�zelg� h�bor� hamar katonai szolg�latra sz�l�totta. Sokszor k�lt�ztek, menek�ltek, majd 1945-ben a vesztes N�metorsz�gban rekedtek. Az �r azonban ezeket a neh�z �veket is javukra ford�totta, Valika n�ni N�metorsz�gban t�rt meg, k�s�bb ide ment vissza Amerik�b�l bemer�tkezni.
1950-ben �rkeztek Amerik�ba. T�bb �vi h�nyattat�s ut�n Bretz Emil lelkip�sztor biztat�s�ra �s felejthetetlen p�rtfogol�sa mellett Clevelandban tal�ltak gy�lekezetre, bar�tokra �s �vtizedekre sz�l� otthonra.
Dr. Kov�ts Vilmos r�ntgenorvosk�nt dolgozott, de kiterjedt testv�ri �s bar�ti k�rnek is orvosa volt egyben. A gy�lekezetben h�s�ges szolg�lattev� volt, mint diak�nus, titk�r, jegyz� �s orgonista. A k�z�ss�g neh�z �veiben t�bb�zben is megnyitott�k otthonukat, hogy a testv�ris�gnek legyen �sszej�veteli helye, s a havonk�nti �rvacsorai istentiszteletre saj�t k�lts�gen hozatt�k a lelkip�sztorcsal�dot, dr. Udvarnoki B�la testv�r�ket. Ezekre az id�kre eml�kez� testv�rek bizonys�gt�tele szerint a clevelandi magyar baptista misszi� fennmarad�s�ban �ld�sosan haszn�lta fel �ket az �r. Szak�rtelm�t, az amerikai �let minden ter�let�n megszerzett j�rtass�g�t a gy�lekezet el�menetel�ben �s m�sok szem�lyes t�mogat�s�ban gy�m�lcs�ztette. Isten �ld�sa alatt �lve tanuls�gos �s p�ldaad� volt �lete, megfontolt, mag�n uralkodni k�pes, fegyelmezett, �szinte �s szel�d jelleme. Szolg�lt beteg feles�ge gy�mol�t�s�val �s Valika n�ni f�l�rva unokah�g�nak �vtizedekig tart� t�mogat�s�val is.
�lete v�g�n tan�i lehett�nk annak, hogy az �r mik�nt k�sz�ti az �v�it a hazamenetelre: megm�s�thatatlan k�zels�g�nek J�zus Krisztusban lehets�ges megold�s�nak naponk�nti �t�l�se �ltal.
2001. augusztus 25-�n vett�nk b�cs�t Kov�ts testv�rt�l a viszontl�t�s rem�nys�g�ben. Temet�s�n dr. Pint�r Zolt�n �s Balla G�bor lelkip�sztorok szolg�ltak az Ige vigasztal� �s megsz�l�t� erej�vel, a Beth�nia �s Kegyelem gy�lekezetek tagjainak �s a kiterjedt bar�ti k�r jelenl�t�ben.
Lotz Emilia orgonaj�t�ka, sz�l��nekei, bizonys�gt�tele, dr. Fazekas Erzs�bet, Drescher Friderika, Kirj�k J�nos �s Papp Gy�rgy visszaeml�kez�sei, bizonys�gt�telei tett�k teljess� a b�cs�z�st. Dr. Kov�ts Vilmos �s Val�ria testv�rek s�rjai felett ez az ige olvashat�: `Aki hisz �nbennem, ha meghal is �l.@ Mi is ezzel a bizonyoss�ggal mondjuk: a viszontl�t�sra!
Dr. Fazekas Erzs�bet

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t�  
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola


 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]