..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. NOVEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..  


ISTENRE MA IS SZ�M�THATUNK !

Olvasom az ef�zusiakhoz, �s a filippibeliekhez �rt p�li leveleket, �s gy�ny�rk�d�m abban a tart�sban amely P�l apostolb�l sug�rzik. Megbilincselve, de l�lekben szabadon, b�tor�t, buzd�t, er�s�t olyanokat, akik b�kess�gben, �s szabads�gban �lnek! Im�dkozik �rt�k, hogy "a szeretet egyre ink�bb gazdagodj�k bennetek ismerettel �s igaz meg�rt�ssel." (Fil 1:9), hogy `a Krisztus evang�lium�hoz m�lt�n viselkedjetek" (Fil 1:27), �s hogy �r�ljenek (Fil 3:1,4:4).

�rdekesm�d az �r�mr�l tov�bb besz�l. A Krisztusban val� �r�m a sz�m�ra mindenek felett val�, teljesen bet�lti. Nem elgondolkodtat�? B�rt�nben, nem t�l f�nyes kil�t�sokkal ilyenekr�l besz�lni?

Mindeneken t�l eml�ti a h�laad�st: `Semmi�rt ne agg�djatok, hanem im�ds�gban �s k�ny�rg�sben mindenkor h�laad�ssal t�rj�tok fel k�r�seiteket Isten el�tt." Vannak id�k, alkalmak, amikor nem azt kell k�rdezn�nk, hogy mi lesz most, hanem Isten kez�be kell tenni dolgainkat. Sz�m�thatunk r�. Ezt �gy fogalmazza meg: `�s Isten b�kess�ge, mely minden �rtelmet meghalad, meg fogja �rizni sz�veteket �s gondolataitokat a Krisztus J�zusban." (Fil 4:6-7)

Az ut�bbi id�ben volt mi�rt sokat foglalkoznunk a h�laad�s k�rd�s�vel. Folyamatosan feltehett�k magunknak �s m�soknak a k�rd�st: h�l�sak vagyunk-e?

Hisz: Isten mindig ugyanaz, nem v�ltozik. Sz�m�thatunk r�. J�hetnek viharok, neh�zs�gek, katasztr�f�k, az � n�pe bizalommal tekinthet el�re. A l�thelyzetek v�ltozatosak lehetnek, de a v�gkimenetel biztos. Sz�m�thatunk r�.

Kik tudnak igaz�n h�l�sak lenni? Azok, akik l�lekben k�zel �llnak Istenhez, lelk�k megtelt az � terveivel, b�kess�g�vel, �s nem a l�tszat szerint �t�lnek. Akik megtanult�k a vil�got Isten `szemeivel" l�tni, nem azt figyelik, ami t�rt�nik, hanem amit Isten megmutat bel�le.

�jf�lt�jban P�l �s Sz�l�sz im�dkozott, �s �nekkel magasztalta az Istent. (ApCsel 16:25)

1998. okt�ber�ben vid�kre indultunk h�laad� alkalomra, amikor �tk�zben egyik�nknek esz�be jutott, hogy aznapra volt kit�zve a NATO bomb�z�s. Am�g az �nneps�gre k�sz�l�dt�nk, esz�nkbe sem jutott, mi k�sz�l `ellen�nk". Tudja az �r j�l, mire van sz�ks�g�nk, meg�riz minket minden bajt�l - ezt hissz�k �s valljuk.

Azonban vakok lenn�nk, ha azt gondoln�nk, minden gond, neh�zs�g elker�l benn�nket! D�niel bar�taival mondhatjuk: `Van nek�nk Isten�nk, akit mi tisztel�nk: � ki tud minket szabad�tani az izz� t�zes kemenc�b�l, �s ki tud minket szabad�tani a te kezedb�l is, � kir�ly! De ha nem tenn� is..." (D�niel 3: 17-18)

Nem tudunk el�gg� h�l�sak lenni mindaz�rt, amit Isten adott nek�nk. Fi�ban, J�zus Krisztusban, �let�nkben, k�z�ss�geinkben, k�r�lm�nyeinkben. Elk�sz�tett elj�vend� orsz�g�ban.
�r�kk� ad�sai vagyunk Neki.
H�doljunk el�tte, magasztaljuk szent nev�t! T�ltse ki �let�nket ez az �rz�s!

`Boldogok, akik h�zadban laknak,
Sz�ntelen�l dics�rhetnek t�ged!
Boldog az az ember
Akinek te vagy ereje,
Aki a te utaidra gondol."
(Zsolt 84: 5-6)
                                          Ny�l Zolt�n lelkip�sztor
                                          a szerbiai magyar baptist�k vezet�je

                    

P�sa Lajos:
�SSZEL
 
Aty�m, a te kezed soha el nem f�rad.
Telerakta megint gy�m�lccsel a f�kat,
Sz�l�t�re f�rt�t
Sz�p sorj�ba f�z�tt,
Ki ne magasztaln� isteni munk�dat!
Mennyei j�s�god b�s�g�t kit�rja:
Hegy-v�lgy az emberek gazdag �l�st�ra.
�ld�s mosolyog r�nk,
Felvid�mul orc�nk,
�desen legyinti az �r�mnek sz�rnya.
Porszem vagyok �n csak ezen a vil�gon,
De kegyelmed �rzem, nagys�godat l�tom,
Dics�rve dics�rlek
Mindig, am�g �lek,
Fejemet meghajtva, szent nevedet �ldom.

A szerkeszt� rovata:

H�LAAD�. Eur�pai testv�reink, meg a kanadaiak is megel�ztek benn�nket a h�laad� nappal. A mienkre csak a h�nap v�gefel� ker�l sor.
Deh�t van egy�ltal�n mi�rt h�l�t adni e f�lbolydult vil�gban, 2001. november�ben? Amikor ezrek �s ezrek siratj�k szeretteiket, akikre r�szakadt a torony (mint a 18-ra Silo�mban Lk 13:4);
Amikor ezrek �s ezrek menek�lnek ki h�zaikb�l, a v�rosokb�l a bomb�z�sok el�l, s gyermekeik m�ris fagyoskodnak az egyre szigor�bb� v�l� t�lbe fordul� �jszak�kon;
Amikor ezrek �s ezrek nem merik kibontani leveleiket az anthraxt�l val� f�lelem miatt;
Amikor ezrek �s ezrek �lik �t D�vid �rz�seit: AAz �n sz�vem reszket bennem, �s a hal�l f�lelmei k�r�lvettek engem. F�lelem �s retteg�s esett �n re�m, �s borzad�ly vett k�r�l engem. Mond�m: Vajha sz�rnyam volna, mint a galambnak! Elrep�ln�k �s nyugodn�m. �m�, messze elmenn�k �s a puszt�ban lakozn�m. (55. Zsolt.) De nincs hova menek�lni. AMintha valaki oroszl�n el�l szaladna, �s medve bukkanna r�; vagy pedig bemenne a h�zba �s kez�t a falhoz t�masztan�, �s k�gy� marn� meg.@ (�m 5:19)

Sokan nem tal�lj�k az okot a h�l�ra. A h�v�k k�z�tt is vannak, akik nehezen boldogulnak P�l apostol szavaival: AMindenben h�l�kat adjatok!@ (1Thess 5:18). Meg is �rtem. Sz�ks�g�nk van minden seg�ts�gre. P�ld�ul arra a hitre, hogy Isten javunkra tud ford�tani mindent (Rm 8:28).

Deh�t hogyan lehet javunkra ez a nagy nyomor�s�g? P�ld�ul �gy, ha ennek sor�n r�j�v�nk, hogy Aaz �r kegyelmess�ge az, hogy m�g nincsen v�g�nk@ (JerSir 3:22), hogy t�nyleg kegyelmi id�, amiben �l�nk. Komolyan vessz�k tal�n, hogy nem biztos, hogy holnaput�n is r��rnek megt�rni gyermekeink, nem biztos, hogy holnaput�n is r��r�nk a bizonys�gt�telre.

IRODALMI NAP. November egyik vas�rnapj�n gy�lekezeteinkben irodalmi napot tartunk. T�mogassuk ezen a napon anyagilag is az Evang�liumi H�rn�k kiad�s�t. Az el�fizet�sekb�l nem lehet el��ll�tani egy olyan lapot, amelynek csak n�h�ny sz�z el�fizet�je van. A legt�bb etnikus csoport kiadv�nya ugyanilyen gonddal k�szk�dik. Ezen a napon �j�tsuk meg el�fizet�s�nket; rendezz�k, ha lemarad�sunk volna; fizess�nk el� ismer�seinknek, vagy h�vjuk fel figyelm�ket a lapra. Im�dkozzunk a szerkeszt��rt, a cikk�r�k�rt, s azok�rt, akik olvass�k a lapot. Hadd legyen alkalmas eszk�z, eszk�ze, h�rn�ke az Evang�liumnak. A sz�rv�nyban �l�k is kapcsol�dhatnak ehhez a naphoz. Az irodalmi c�lra sz�nt adom�nyainkat is Drescher Lajos p�nzt�ros testv�r c�m�re k�ldj�k.

POSTA. B�r siekr�lt el�bbre hoznunk a lap el��ll�t�s�nak idej�t, �rtes�lt�nk arr�l, hogy a posta l�nyegesen lelassult mostan�ban. Kanad�ba t�bb mint k�t -, Magyarorsz�gra �t h�t alatt �rkezett az okt�beri �js�g, l�gi post�n. Ha valaki nem kapta meg, vagy b�rmilyen probl�ma lenne a post�z�ssal, �rtes�ts�k a lapkezel� testv�rt, vagy a szerkeszt�t.

HALLOWEEN. �r�mmel tartom sz�mon azt a hat�rozottan �rz�kelhet� v�ltoz�st, ami ezzel a pog�ny �nnepel t�rt�nik napjainkban. Az emberek nagyr�sze nem k�v�nja l�tni sem a s�t�t s�t�ni vil�g jeleit, miut�n r�d�bbent, hogy mire k�pes a gonosz. Halloween tavaly m�r a m�sodik legnagyobb �nnepp� l�pett el�. Csak a kar�csonyi v�s�rl�s m�rt�ke el�zte meg. Rem�lem hal�los csap�s �rte ezt a n�pszer�s�g�ben rohamosan er�s�d� �nnepet.

B�zom benne, hogy a b�s�ges gy�lekezeti besz�mol�k, vagy pl. az elszak�tott ter�leteken �l� magyarok k�z�tti misszi�munka el�seg�t�s�n munk�lkod� Dr. Steiner Istv�n tv. �r�sa �j, fokozott �rdekl�d�st, munkakedvet ad mindannyiunknak. AAm�g id�nk van, cselekedj�nk j�t mindenkivel!@ 
�szrev�teleiket, leveleiket v�rva, a szerkeszt�.

Hagyom�nyainknak megfelel�en ebben az �vben is tartunk irodalmi napot. November harmadik vas�rnapj�t aj�nljuk gy�lekezeteinknek. A m�sodik vas�rnapon sokan a chicag�iakkal egy�tt �nnepl�nk majd, a negyediken pedig m�r h�laad�nap lesz.

SZ�P MA AZ �LET
(Zsolt 98:1)
 
�j �neket zengeni
jertek az �rnak!
Az �rnak
�nekel�nk.
M�r messze az �jszaka,
itt van az �j nap.
Az �j nap
�j dala sz�ll.
Most f�lre a gondokat!
Sz�lljon a h�la!
A h�la
t�ltse sz�v�nk!
Mert itt van az Isten �s
sz�p ma az �let!
Az �let
V�le csod�s.
         
Herjeczki G�za (1971)
(Kattintson tov�bbi versek�rt)

A MEG�JUL�S �NEKE

A negyvenedik Zsolt�r els� n�gy vers�ben ezt olvassuk: "V�rva v�rtam az Urat, �s � lehajolt hozz�m, meghallotta ki�lt�somat. Kiemelt a pusztul�s verm�b�l, a s�rb�l �s iszapb�l. Szikl�ra �ll�totta l�bamat, biztoss� tette l�pteimet. �j �neket adott a sz�mba, Isten�nknek d�cs�ret�t."

Boldog az olyan ember, akinek a bizodalma az �rban van, �s akinek az ajk�n mindig k�szen van az �r�mteljes �nekl�s. N�la az nem csak felsz�nes vid�ms�g, hanem a teljes odaszentel�s jele. Tapasztalhatjuk, hogy az �let k�zdelmei sokszor megnyirb�lj�k a lelki �r�m�k �gait, �s egy lankad� sz�vb�l egyre ritk�bban fakadnak �r�mteljes �nekek. A zsolt�r�r� is �tment ilyen pr�b�kon, �s az�rt tudott olyan m�lyen �rz� sorokat �rni, amelyek a mi korszakunkban is visszhangot �bresztenek. Mint ahogy naponta kell venn�nk magunkhoz �telt �s italt, �gy a lelk�nknek is sz�ks�ge van rendszeres t�pl�lkoz�sra, hogy ne sorvadjon el, �s ne vesz�tse el az �rban vetett �r�m�t.

Tudjuk azt, hogy Isten Ig�je b�v�lk�dik vigasztal�, er�s�t� szavakban. Tudjuk azt is, hogy a testv�ri k�z�ss�g, az im�k, a k�z�s istentiszteletek, a Bibli�ra alapozott tan�t�sok �s pr�dik�ci�k, a lelkes �nekl�sek felemel� hat�ssal vannak a h�v�kre, mert �jra t�ltik lelki �r�meink serleg�t. T�l azon amit a helyi gy�lekezeti �letben kaphatunk, vannak az id�nk�nti nagy �sszej�vetelek, amelyeken van alkalmunk �nnepelni Urunk b�s�ges �ld�sait. Az Evang�liumi H�rn�k szeptemberi sz�m�ban t�bben m�ltatt�k az Alhambr�ban tartott Konvenci� �ld�sos hat�sait. Feles�gem, Varneida �s �n osztozunk azokban a v�lem�nyekben, �s h�l�t adunk Urunknak, hogy mi is r�szesei lehett�nk az � �ld�sainak.

Ahogy gondolkoztam a fent id�zett verseken, egy illusztr�ci� mer�lt fel az eml�kezetemben.

A jelk�pes t�rt�net szerint egy ifj� nagyon komolyan v�gyott arra, hogy eljusson egy teljesen b�k�s, boldog, kiegyens�lyozott lelki �llapotba, az � bens� "Boldogs�g Hon�ba". De hogyan szabadulhatna meg a k�z�mb�ss�g �s nem-t�r�d�ms�g b�kly�j�b�l? Mivel �nmag�ban nem tal�lt erre j� megold�st, elhat�rozta, hogy tan�csot fog k�rni n�la �rettebbekt�l, b�lcsebbekt�l.

Az els� azt tan�csolta: Fiatal bar�tom, neked els� sorban egy L�TOM�SRA van sz�ks�ged. Az kell, hogy el�tted lebegjen, hogy sz�ntelen�l �szt�k�ljen, vonzzon. A m�sodik tan�csol� szerint, nem el�g csak a l�tom�s, de sz�ks�ges egy cseng� SZ� is, amely k�ld �s megb�tor�t t�ged.

A harmadik tan�csad� �gy sz�lt: neked m�g KARDOT is kell viselned, hogy vissza verhesd a k�tked�k �s g�nyol�d�k t�mad�sait. V�g�l, a negyedik azt mondta neki: lehet szemed el�tt egy csillog� l�tom�s, lehet f�ledben egy cseng� sz�, villoghat kezedben egy �les kard is, de ha nincs egy �J �NEK az ajkadon, akkor soha nem �red el a Boldogs�g Hon�t.

Ez �rt�kes tan�t�s �s a Szent�r�s m�g nagyobb f�nyt vet r�. P�ter apostol p�nk�sdi besz�d�ben, id�zve J�el pr�f�t�t, azt hirdette: "Az utols� napokban, �gy sz�l Isten, ki�lt�k Lelkemb�l minden haland�ra, �s pr�f�t�lnak fiaitok �s le�nyaitok, �s ifjaitok l�tom�sokat l�tnak, v�neitek pedig �lmokat �lmodnak." (Apcsel 2:17)

P�ter kifejtette azt is, Krisztusra vonatkoz�lag, hogy "�t az Isten, miut�n feloldotta a hal�l f�jdalmait, felt�masztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a hal�l fogva tartsa �t. Mert ezt mondja r�la D�vid: L�ttam az Urat magam el�tt mindenkor, mert jobbom fel�l van, hogy meg ne inogjak. Az�rt vidult fel a sz�vem �s ujjongott fel a nyelvem!" (2:24-26)

Val�ban, a felt�madt Krisztusi l�tom�s az, amely a boldogs�g �r�k hon�ba vezet minket. Krisztus hatalma �ltal lesz a gy�va emberb�l h�s, a gy�l�lk�d�b�l szeretetteljes j�mbor ember, a zsugorib�l b�kez� adakoz�. Az � szava az, amely h�v, int, b�tor�t �s v�d. V�g�l pedig � az, aki mindig k�szen �ll arra, hogy �j �neket adjon az ajkunkra, a Benne val� Meg�jul�s �nek�t.

Dr. Moln�r K�roly

Fazekas Mih�ly:
�H M�LY NAGY AZ OLY EMBER BOLDOGS�GA

�h m�ly nagy az oly ember boldogs�ga,
Kinek igaz�n gy�lt minden j�sz�ga;
Ki h�ven j�r a mag�� k�r�l,
�s a hamisan j�ttnek nem �r�l.
Boldog, aki az �lnok nyeres�gre
�tkot mer k�rni, feln�zv�n az �gre.
�s kinek j� lelkiismerete
�tj�n m�gyen sz�ntelen �lete.
De jaj! Akinek az Isten t�rv�nye
Nyilv�n mondja, hogy hamis keresm�nye:
Roml�st okoz felebar�tj�nak,
K�rhozatot gy�jt �nn�nmag�nak.
Jaj annak! Kinek szerzett gazdags�ga
Csal�rd lelk�nek tan�bizonys�ga.
Kit elhagyott lelkiismerete:
Nyomorult annak eg�sz �lete.
�h, Isten, �ldd meg foglalatoss�gom,
Melyben szent tetsz�sed �ltal nem h�gom;
Vez�reld hozz�d v�gy� lelkemet,
Hogy t�led v�rjam nyeres�gemet;
Azt tartsam hasznos vev�snek, ad�snak,
Melyben nem csaltam s k�rt nem tettem m�snak:
Mely�rt szent orc�dnak �t�lete
El�tt nem b�nt lelkem ismerete.

 

VAL�BAN ?

Di�kkoromban gyakran elmerengtem a p�csi G�zi K�szi Dzs�mi cs�cs�t ural� f�lholdon �s kereszten. Azon is, hogy `h�dolts�g"-nak nevezt�k a 150 �ves t�r�k uralmat. Mivel bizony�ra nem egyed�l vagyok, akinek az iszl�m kult�r�r�l alkotott elk�pzel�seibe, a r�zsakertek, f�rd�k �s k�v�illat mell� �j k�peket �gettek Mohamed k�vet�i az ut�bbi n�h�ny h�tben, gyermekkorom mes�s k�pzeteit f�lret�ve hadd eml�tsem meg n�h�ny jellemvon�s�t az iszl�m vall�snak, amit j� tudnunk.

     Azzal kell kezden�nk, hogy az iszl�m l�nyeg�hez tartozik a vall�s tanainak egy�ni �rtelmez�se. `Az �n k�vet�im v�lem�ny�nek sz�t�gaz�sa az isteni kegyelem kifoly�sa" B id�zi a vall�salap�t�t Goldziher Ign�c 1910-ben �rt kiv�l� m�v�ben (Az iszl�m, 419.o.). Mivel nem k�rdezhetj�k meg Mohamedet, hogy mennyiben k�vethet� m�sir�nyban, be kell �rn�nk azzal, hogy igazhit� mindenki, aki

Az iszl�m vall�s azoknak �g�r �dv�ss�get, akik t�bb j�t, mint rosszat tesznek az �let�k sor�n. Megv�lt� �s megv�lt�s helyett egy olyan m�rleget k�n�l ez a hamis tan, amit a fentiek �rtelm�ben a paradicsomra kaliberezhet ak�r egy bin Ladin is.

Paradicsomr�l l�v�n sz�, emberszab�s� az iszl�m `�dv�ss�g" is: legal�bb k�t k�t, nagy gy�m�lcs�s, vir�gokkal d�sz�tett �gy, gazdagon ter�tett asztal, sz�zl�nyok, stb (Kor�n 55:35-60). Minden lemond�st �s �ldozatot visszafizet Allah B vallott�k a terrorist�k is, akik c�lbavett�k a World Trade Center-t szeptember 11-�n.

Goldziher k�nyv�b�l azt is megtudjuk, hogy az arab embert�l olyan t�vol van az im�d�s �rzete, mint Mak� Jeruzs�lemt�l (a hasonlatot m�r nem a nagy tud�st�l vettem): `Az arab nyelv arr�l tan�skodik, hogy Mohamed el�tt az im�ds�got mint vall�sos r�tust nem ismert�k az arabok. Nyelv�kben nem is volt sz� az im�ds�graY `a szalat = im�ds�g, szalla = im�dkozni, az arameus nyelvb�l val�, s ez a nyelv, minthogy benne a vall�sos fogalmak az illet� n�pek vall�sos �let�nek nagyobb fejletts�ge k�vetkezt�n pontos kifejez�sre juthattak, sok m�s alkalommal is kiseg�tette Mohamedet" (Az iszl�m, 15.o.). A hagyom�ny szerint egy�bk�nt M�zesnek k�sz�nhetik azt is, hogy csak �tsz�r kell naponta im�dkozniuk. � k�ldte vissza a pr�f�t�jukat Allahhoz, m�g �tvenr�l v�g�lis �tre alkudta a k�telez� leborul�sok sz�m�t.

Az iszl�m saj�toss�gai k�z�l napjainkban a legkev�sb� figyelmen k�v�l hagyhat� az, hogy t�rekv�seiben nemzeti �rdekek f�l�tt is �rv�nyes�l. Ezt felismerve tiltott�k be az eur�pai hatalmak a kalifas�g int�zm�ny�t az I. Vil�gh�bor�t k�vet�en. Mivel a `kereszt�ny nyugatr�l" ez sajnos el nem mondhat�, az iszl�m �j hadj�rata t�bb eredm�nnyel fenyeget, mint k�z�pkori pr�b�lkoz�sai.

Hogyan is besz�lhet�nk `hadj�ratr�l" egy olyan vall�s r�sz�r�l melynek hagyom�nya a m�s vall�s�akkal val� t�rsadalmi �rintkez�s szab�ly�t �gy fogalmazta meg valamikor: `Aki kereszt�ny vagy zsid� emberen igazs�gtalans�got k�vet el, az ellen �n magam kelek ki v�dl�k�pp a felt�mad�s napj�n" (443.o.). Abul-Hasszan al-Dzsudami eml�ti Granada t�rt�nete-ben, hogy Abul-Valid szult�n udvar�n egyszer a vall�s dolgair�l t�rsalogtak az ott egybegy�lt teol�gusok. A szult�n nyugodtan v�gighallgatta a teol�giai sz�rsz�lhasogat�sokat, v�g�l pedig �gy sz�lott: `A vall�s dogm�i a k�vetkez�k: Sz�lj: �, Allah, egyetlen stb., ezen 'hitvall�s ut�n pedig ez' B s itt kardj�ra mutatott. A m�sf�l �vsz�zados orsz�gtipr�s, melyre a p�csi dzs�min �kesked� f�lhold eml�keztet �s a vil�got most r�m�letben tart� terrorista akci�k bizony�tj�k, hogy az iszl�m mindm�ig a kard vall�sa is.

         Nov�k J�zsef

M�g id�nk van, cselekedj�nk j�t... (Gal 6:10)
Gyakorlati tan�csok Dr. Steiner Istv�n testv�rt�l
(Az itt k�vetkez� �r�s egy r�sze elhangzott az alhambrai k�zgy�l�sen.)

Az elcsatolt orsz�gr�szeken magyar testv�reink nagy r�sze hihetetlen�l nagy nyomorban �l. M�gis �ppen ezeken a helyeken van legjobban nyitva az emberek sz�ve az �r J�zus tiszta evang�lium�ra. Ezt a helyzetet tapasztaltam a Sz�kelyf�ld�n t�bb �ven �t, �s legut�bb K�rp�talj�n. Ha megl�tjuk �s meg�rtj�k, hogy a mi t�mogat�sunk milyen hatalmas �bred�sekre vezethet, akkor hiszem, hogy sokak sz�ve meg fog indulni a seg�ts�gny�jt�sra. Sokan nem t�r�dnek ezen testv�reinkkel, viszont olyanok is vannak sokan, akik szeretn�nek seg�teni, de nem tudj�k, hogy hogyan. Nagyon szeretn�m, ha a testv�ris�g meg�rten�, hogy sokkal k�nnyebben lehet az elcsatolt testv�reink megseg�t�s�re p�nzt gy�jteni a h�v� amerikai testv�reinkt�l, mint sokan gondoln�k. Ez�rt tal�n j�, ha le�rom, hogy hogyan indultam �n el ezen az �ton. �gy azut�n, aki ind�ttat�st kap az �r J�zust�l, az nem fog visszal�pni b�tortalans�g miatt.

1996-ban Veress Ern� testv�r�nk lek�lt�z�tt Cs�kszered�ba csal�dj�val egy�tt, azzal a c�llal, hogy ott gy�lekezetet pl�nt�ljanak. �n 1997. m�jus�ban ott t�lt�ttem egy hetet. Ekkor m�g csak �rdekl�d�k voltak �s azok a v�rosi kult�rterem egy szob�j�ban j�ttek �ssze. Besz�lget�s k�zben arra j�tt�nk r�, hogy j� lenne a v�rosi szeg�ny gyerekekb�l egy csoportot, kb. 20-at elk�ldeni a Hargita t�borba, amit meg is tett�nk. Az eredm�ny nagyon meggy�z� volt. A gyerekek egy r�sze a t�boroz�s sor�n megt�rt �s otthon az �jonnan szervezett vas�rnapi iskola h�s�ges tagjai lettek. K�s�bb elhozt�k magukkal bar�taikat, s�t sokan m�g a sz�leiket is. Szinte ezek lettek az �j gy�lekezet alapk�vei.

Felb�torodva ezen az eredm�nyen 1998-ban k�rtem Veress testv�rt, hogy emelj�k fel a t�borba k�ldend� gyerekek sz�m�t 80-ra �s k�ldj�nk Sz�kelyudvarhelyr�l, Bar�tr�l, meg Homor�dr�l is. Az eredm�ny ugyanolyan lett. Teljesen vil�gb�l val� gyerekek a t�boroz�s �s az ottani Krisztus-i behat�s k�vetkezt�ben (�nek, ima, biblia-olvas�s �s tanulm�nyoz�s), vagy h�v�kk�, vagy �szinte keres�kk� v�ltak.

Nem sz�ks�g hangs�lyoznom, hogy ezek ut�n nagy lelkesed�ssel elhat�roztam, hogy t�lem telhet�en mindent megteszek, hogy egy nagyobb gyerekcsoport t�boroz�s�t anyagilag fedezhessem. Ugyanakkor egy m�sik probl�ma is el�j�tt. A kolozsv�ri szemin�rium els� 8 tanul�ja �ppen akkor v�gzett. Ezek t�bbnyire vid�ki k�rzetek pr�dik�torai lettek. Az Erd�lyben kiadott bibliai Vez�rfonalb�l b�rki megl�thatja, mi egy k�rzet: egy k�zponti imah�z �s 6-12 �llom�s. Ez teh�t azt jelenti, hogy egy pr�dik�tornak rengeteget kell bicikliznie, t�len meg gyalogolnia, ha a k�rzet�t h�s�gesen el akarja l�tni. Ez neh�zkes, lass�, kimer�t� �s vesz�lyes.

Egyre ink�bb r�j�ttem, hogy a k�rzeti pr�dik�tornak egy kis aut�ra van sz�ks�g�k. De hogyan?

Szerettem volna legal�bb 200 gyereket t�borba k�ldeni, meg 8 aut�t (Daci�t) venni. Ez m�r t�l sok nekem egyed�l. Sokat im�dkoztam, de egyre ink�bb arra j�ttem r�, hogy a nagy amerikai gy�lekezetek seg�ts�g�t kell k�rnem. De hogy kell ezt csin�lni?  (A k�vetkez� sz�mban folytatjuk)

AZ EZERMESTER *
 
Az �n �desap�m �gyes ezermester,
L�ttam �t vid�man dolgozni nem egyszer.
�sott, f�rt, faragott, metszett, szegelt, �csolt,
Vezet�ket szerelt, b�dogot kov�csolt.
Fejsze csap�s�t�l d�lt a kert�nk f�ja,
K�zben �nek�t�l zengett a h�z t�ja.
Mindennel boldogult mihez hozz� kezdett,
De n�ha l�ttam �t, amint elmerengett.

Arc�ra re� �lt em�szt� gy�trelem,
Amikor azt l�tta, nem boldogul velem.
De h�t nem csod�lom, ha elb�sult szeg�ny,
L�lek form�l�shoz mindenki kisleg�ny.

F�r, farag �s gyalul a j� ezermester,
De lelket form�lni nem tud, csak a Mester.
           * A k�zgy�l�sen elmondta B�nk�ti Eszter.
            N�melyek szerint a szerz�: B�kefi P�l.

Misszi� mez�kr�l

T�BOROZ�R� KONFERENCIA R�M�BAN

Szeptember 1 - 3 k�z�tt tartottuk hagyom�nyos t�borz�r�nkat, ami az �v utols� sz�lesebb k�r� t�bori �sszej�vetele. Egy�bk�nt a T�bor majdnem eg�sz ny�ron vend�geink �s k�z�ss�g�nk sz�ll�sad�ja volt. Csod�latosan sz�p id�vel aj�nd�kozott meg minket az �r. H�l�s a sz�v�nk a term�szet sz�ps�g��rt, �s Isten lelki aj�nd�kai�rt.
A z�r� alkalmon Detroitb�l, Clevelandb�l, Guelph-r�l �s Buffal�b�l is voltak vend�geink. Vas�rnap pedig egy�tt volt az eg�sz toront�i k�z�ss�g.
A konferencia jelig�je ez volt: Adj �j sz�vet, Uram! A meg�jul�s gondolatk�r�ben hangzottak az igehirdet�sek �s egy�b szolg�latok. Dan L�szl� helyi lelkip�sztor testv�r h�rom alkalommal hirdetett ig�t. A szolg�latok evang�liz�l� jelleg�ek voltak, a gy�lekezetet komoly meg�jul�sra, a m�g meg nem t�rteket pedig d�nt�sre sz�l�totta fel.
A szombat esti alapige Zsid 3:7 - 8a volt. Az Istent�l t�vol �l�, majd a bels� harcokkal k�szk�d� ember sors�t �t�lve, megvizsg�lhattuk: Mit teszek �n a sz�vemmel? A felsz�l�t�s s�rget�: "Ma, ha az � szav�t hallj�tok....." "Amint vagyok, csak �gy j�v�k" - hangzott az �nek, �s hissz�k, hogy a sz�vekben �j elhat�roz�sok sz�lettek.
F�NYK�PEK A T�BORZ�R�R�L
Vas�rnap d�lel�tt az ima�ra ut�n gyermekeink �nekeltek, majd istentisztelet �s �rvacsora k�vetkezett. Az igehirdet�s a 2.Korintus 5:17 alapj�n a Krisztusban val� �j teremt�sr�l sz�lt. M�rlegk�sz�t�sre, meg�jul�sra, �s az �j �letben val� j�r�sra tan�tott. A Krisztusban val� �let j� �z�t tapasztalhattuk meg az �rvacsorai k�z�ss�gben is. Az esti �sszej�vetel alapig�je Galata 2:20 volt, a meg�jult �let meg�l�s�r�l sz�lt, amelyben az �ember megfesz�ttetett, �s a kit�rt sz�vbe J�zus k�lt�z�tt. Az ilyen �let nemcsak nek�nk okoz �r�m�t, kifel� is �letet sug�roz.
Az esti alkalmakon verseket, bizonys�gt�telt �s sz�l��neket is hallhattunk, ifj. Jur�s P�l testv�r pedig t�bb�zben szolg�lt szaxofon - sz�l�val, Ol�h Imre testv�r zongora k�s�ret�vel. Testi j�l�t�nkr�l pedig a toront�i n�testv�rek a megszokott h�s�ggel �s odaad� munk�val gondoskodtak.
A konferencia szellem�t �s elgondolkodtat� k�rd�seit j�l fejezi ki a F�r B�la testv�rt�l tanult �nek. "Add �t a sz�vedet J�zusnak... Mond mire v�rsz, mondd, merre j�rsz, Hogy J�zus szav�ra meg sem �llsz? Lej�r a kegyid� oly hamar, � l�lek siess haza!"
     Ol�h Gabriella

TORONT�

Bemer�t�s Toront�ban!

�r�m�nnepre gy�lt�nk �ssze okt�ber 7-�n vas�rnap. K�t fiatal k�v�nta nyilv�nosan is megvallani hit�t J�zus Krisztusban a bemer�tkez�s �ltal. A d�lel�tti Istentisztelet keret�ben ker�lt sor ifj� testv�reink szolg�lat�ra, majd ezut�n k�vetkezett a nyilv�nos vall�st�tel a gy�lekezet el�tt. A bens�s�ges, �s meghitt bemer�t�si aktus sokaknak csalt �r�mk�nnyeket a szem�be. Hevesen dobog� sz�vvel �lltak mindketten a v�zben, de m�r abban a biztos tudatban, hogy megv�ltott �let�k, lelk�k, �dv�ss�g�k j� kezekben van!
�szinte �r�mmel zengte a gy�lekezet: A�r�m van a mennyben egy b�n�s felett, ha megt�rve haza�rkezett!"

K�P A BEMER�T�SR�L
K�t lelkip�sztor v�gezte a k�zr�t�teles im�ds�g szolg�lat�t. Szegedi Erika felett Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor k�rt �ld�st. Csercsa Tam�s felett pedig nagypap�ja, Hajnal J�zsef nyugalmazott lelkip�sztor im�dkozott. (Hajnal testv�r�k ez okb�l l�togattak el �jra Toront�ba, hiszen Tam�s az els� unoka, akinek bemer�tkez�se felett �rvendhettek.) Ezut�n ifj� testv�reink k�sz�nt�s�t hallgathattuk meg. El�sz�r Ol�hn�, Szil�gyi M�rta sz�lt hozz�juk �gy, mint aki eg�szen k�zelr�l szeml�lhette fiatal �let�ket, lelki fejl�d�s�ket, hiszen � volt hossz� �veken �t a vas�rnapi iskolai tan�t�juk. K�vetkezett a gy�lekezet vezet�je, Somogyi G�bor testv�r, aki megsz�vlelend� tan�csokkal l�tta el �ket, �s �traval�ul egy-egy Bibli�t ny�jtott �t az �nnepelteknek, a gy�lekezet nev�ben.

A d�lut�ni Istentisztelet keret�ben ker�lt sor a k�z�s �rvacsora v�tel�re, amelyen kedves toront�i szok�s szerint az �jonnan bemer�tettek vettek el�sz�r a jegyekb�l, majd csak azut�n a gy�lekezet tagjai.

Most n�h�ny sz�t a bemer�tettekr�l.
Szegedi Erika. A bemer�t�s�t k�vet� napon, okt�ber 8-�n, m�rmint �jj�sz�letett kereszty�n t�lthette be 12.-ik sz�let�snapj�t. Lelki fejl�d�s�n, n�veked�s�n egy�rtelm�en l�that�, a n�h�ny �ve vil�gb�l megt�rt �desanya kitart�, h�s�ges, �llhatatos im�ds�ga, �s munk�ja. Abban a csal�dban nem m�lhat el este igeolvas�s �s im�dkoz�s n�lk�l. Sz�munkra p�lda�rt�k� az a szeretet �s odaad�s, ahogyan Gy�ngyi csepegteti gyermekeibe az �let ig�j�t!
Csercsa Tam�s. Gyermeks�g�t�l kezdve k�reinkben nevelkedett. Mindenki annyira Aj� sr�cnak" ismeri �t, hogy azt k�rdezt�k magunkt�l: ennek a gyereknek van mib�l megt�rnie? Azt�n elmondta, hogy volt mib�l! N�la is nyilv�nval� a h�v� sz�l�k hiteles �let p�ld�ja, a Krisztushoz val� ragaszkod�suk, �s az, hogy felel�ss�get �reznek a r�juk b�zott feladat: gyermekeik nevel�se ir�nt.

Igaz �r�me volt ez a nap a gy�lekezetnek. Adja meg Urunk, hogy mozduljon meg t�bbsz�r is a v�z a bemer�t� medenc�ben! Mi is tegy�k meg azt, ami a mi feladatunk ennek �rdek�ben!
     Katona G�za

H�laad� nap Toront�ban
Az �szi sz�npompa bevonult imah�zunkba is. M�r kora reggel szorgos kezek feld�sz�tett�k az eg�sz el�t�rt. Sz�v�nk m�ly h�l�val telt meg, mert ebben az �vben is csendben, boldogan �nnepelhett�nk. M�r reggel egy�tt volt a nagy gy�lekezet, sok vend�ggel egy�tt, akik a bemer�t�sre is j�ttek, hogy vel�nk �rvendjenek k�t dr�ga l�lek megt�r�s�n.
Valaki egyszer azt k�rdezte a R�mai T�bori Konferenci�n, mondj�tok testv�rek, ugye a finom j� eb�d is hozz�tartozik a konferencia �r�meihez? K�rusban felelt�k:Igen!
A mi h�laad� napunkon is nagyon gazdagon ter�ltek meg az asztalok, mindenki hozta a legjobbat, legszebbet. Boldogs�g volt hallani a csendes zsong�st eb�dk�zben. �m� mily sz�p �s gy�ny�r�s�ges, mikor egy�tt lakoznak, - �s egy�tt eb�delnek - az atyafiak ...
Sok vend�g�nk volt, t�bben csak �llva tudtak eb�delni, de �r�lt�nk, hogy l�tjuk �ket. Az egyik testv�r gy�lekezetb�l is sz�p sz�mmal megjelentek �s nem j�ttek �res k�zzel, hanem hatalmas, finom, saj�t k�sz�t�s� tort�t tettek az asztalra, mindny�junk nagy �r�m�re.
D�lut�n n�h�nyan elmentek, de m�g mindig zs�folva volt imah�zunk. Olyan boldog, mennyei l�gk�r volt k�r�l�tt�nk eg�sz nap, a testv�ris�g egybefort az �r ir�nti h�laad�sban.
Szinte alig maradt valaki �lve a padokban; sok sz�p szavalat, hozz�sz�l�s �s sok sz�p n�v�s, hatalmas �nekkari sz�m gy�ny�rk�dtette a hallgat�kat. Hol itt, hol ott �llt fel valaki, hogy szem�lyes dics�ret�t, h�l�j�t kifejezze.
 
Hallottunk egy megrend�t�, figyelemrem�lt� igaz t�rt�netet is az 1700 - as �vekb�l.
A kis falu felett csendben lesz�llt az �jszaka. Mindenki nyugov�ra t�rt m�r, csak a lelk�sz volt m�g �bren, �s irt, mert �rezte, hogy a L�lek dikt�l. Nem akart egy �rt�kes gondolatot sem elvesz�teni. Telt az id�, m�r nagyon k�s�re j�rt, lehajtotta fej�t az �r�asztal�ra �s elszender�lt. Nem tudta, hogy mennyit aludhatott, egyszercsak rekedt ki�ltoz�s, jajvesz�kel�s riasztotta fel, hallotta, hogy emberek rohannak az utc�kon. Felugrott �s megl�tta, hogy a lelk�sz lakba is belecsapott a t�z. Rohant a h�l�szob�ba, hogy felriassza szeretteit. Azonnal ki a h�zb�l, ki�ltotta, T�Z van, itt vesz�nk! Rohanjunk! Felr�ngatta alv� gyermekeit, feles�g�t �s szaladtak ki az utc�ra. M�r t�bb h�z �sszeomlott, a t�z martal�ka lett. � is kez�be ragadott egy vizes v�dr�t �s pr�b�lt�k a t�zet oltani. T�bben azt ki�ltott�k:V�dj�k meg a templomot, az �r h�z�t, gyertek, oda a v�zzel. Sok�ig dolgoztak, m�g v�gre, nagy sok�ra a t�z meglassabbodott, elcsendes�lt �s m�r csak par�zs l�tszott itt-ott.
Az emberek kif�radtak, n�ztek egym�sra szomor�an. Odalett a kis h�zunk! Vajjon mi okozhatta a t�zet? Ide oda n�ztek, kerest�k a vezet�j�ket, a lelk�szt. Nem l�tt�tok? Nem! Valaki hallkan megjegyezte, hogy � l�tta. Jertek ut�nam, h�vta �ket, megmutatom hol van.
A lelk�sz ott �lt egy �szk�s gerend�n, kez�ben toll �s irt. N�zz�tek! Ott van �s ir! Csak nem bolondult meg ez az ember? Ilyenkor irni, ki l�tott ilyet?
Mind k�zelebb j�ttek a keres�k. A lelk�sz fel�llt �s mosolyogva fel�j�k indult. Kit kerestek? Engem? Itt vagyok.
�rvend�nk l�tni, de hogy lehet, hogy ilyenkor tudott �rni?
Figyeljetek, felolvasom nektek, hogy mit �rtam;
� volna b�r ezernyi nyelvem, ezernyi ajkam �n nekem, hogy sz�vem �haj�hoz m�rten elzenghetn�m dics�nekem, dics�nekre dics�neket, arr�l mit Isten velem tett! - J�jjetek testv�rek �lljunk k�rbe, fogjunk kezet �s adjunk h�l�t az Istennek, hogy senki sem veszett el a t�zben. H�zat m�g lehet �p�teni, de �letet nem lehet visszaadni.
Ott �lltak m�ly h�laad�ssal a falu gyermekei, �sszeforrva az �r ir�nti dics�retben. - Ezt a sz�p �neket m�r vil�gszerte ismerik, szerz�je Mentzer J�nos testv�r.
"Adjanak h�l�t az �rnak az � kegyelm��rt �s az emberek ir�nt val� csoda dolgai�rt."
Somogyi G�born�

Cleveland, Kegyelem Gy�lekezet 

A clevelandi Kegyelem Magyar Baptista Gy�lekezet �let�ben �jra v�ltoz�s k�vetkezett be. Lelkip�sztoruk L�szl� Imre testv�r augusztus �t�dik�n - nyolc �ves szolg�lat ut�n - elk�sz�nt a gy�lekezett�l. A bejelent�st szomor� sz�vvel, de k�lcs�n�s megnyugv�ssal fogadt�k. L�szl� testv�r ezt k�vet�leg lev�lben vel�nk is ismertette d�nt�s�t, s azt a terv�t is, hogy egy-k�t �v m�lva k�lmisszi�ba szeretn�nek menni.
A gy�lekezet megh�v�s�ra Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r okt�ber elej�n megl�togatta a gy�lekezetet.
Im�ds�gos sz�vvel gondolunk sz�vets�g�nk legfiatalabb gy�lekezet�re, s Urunk �ld�s�t, vezet�s�t k�rj�k �let�kre. (HG)

CHICAGO

Isten kegyelm�b�l, szeptember m�sodik vas�rnapja �ta �jra saj�t imah�zunkban tarthatjuk �sszej�veteleinket. Igaz, n�h�ny vas�rnapon csak d�lel�tt gy�lt�nk �ssze - mert h�tk�znap m�g a munk�latok folytak - de most m�r el�rt�k, hogy okt�ber 14-e �ta d�lel�tt-d�lut�n egy�tt vagyunk.

Ez azt�n ritka dolog, hogy egy gy�lekezetben 13 �ven �t egy hal�leset sincs. Isten csod�latos gondvisel�s�nek tulajdon�tjuk, hogy l�tez�s�nk �ta szeptember 4-�n volt az els� temet�s k�z�ss�g�nkb�l.

Sz�cs Margit n�nit szombat reggel, szeptember 1-�n (90 �ves f�rje mellett) �lm�ban �rte a hazah�v� sz�. 81 �ves volt. H�tf�n este viraszt�son vett�nk r�szt, ahol az �nekkar szolg�lt, L�rincz Istv�n �s Torma J�nos lelkip�sztorok az ig�b�l vigasztal�st hoztak, m�g m�sok j� bizonys�ggal eml�keztek meg az elh�nytr�l.

Sz�cs Margit tv.  (81)

Temet�s�n Torma J�nos lp. testv�r sz�lta az ig�t, a s�rkertben pedig a f�v�sn�gyes t�bb alkalmi �neket j�tszott.

Az el�bbi esem�nyn�l �r�mteljesebb alkalom ad�dott szeptember 23-�n, amikor Sz�sz Ott� �s Ad�l m�sodik gyermek�ket, Melanie-t hozt�k az �r h�z�ba, hogy Isten �ld�s�t k�rj�k r� �s oltalm�ba aj�nljuk eg�sz �let�re.  F�NYK�P A GYERMEKBEMUTAT�SR�L

Szeptember utols� h�tv�g�n Chicagoba �rkezett Veres Ern�n�, aki Houstonb�l, egy n�i konferenci�r�l j�tt. M�r szombat este r�szt vett gy�lekezet�nk n�i k�r�n �s szem�lyes bizonys�gt�tele is volt. Vas�rnap, a gy�lekezet el�tt sz�molt be Barnuska fia �let�r�l �s hal�l�r�l.

V�gre, el�rkezik az imah�z megny�t� �nnep is. Szeretettel h�vunk minden �rdekel�d�t a fel�j�tott imah�zunk �nnep�lyes megnyit�s�ra, november 11-re.
M�r szombat este tarunk �sszej�vetelt, amikor kimondottan csak az ifj�s�g v�gez szolg�latokat. A megnyit� istentiszteletre vas�rnap d�lel�tt ker�l sor. D�lben k�z�seb�d egy k�zeli vend�gl� d�szterm�ben, azut�n folytatjuk az �nnepet, - h�laad�ssal. K�rj�k kedves olvas�inkat, hogy im�dkozzanak vel�nk egy�tt a megnyit� �nnep�ly �ld�s��rt.
       Szab� Istv�n

ALHAMBRA

J�lius 22-�n Nemes L�szl� lelkip�sztor (Ausztr�lia) hirdette az ig�t gy�lekezet�nkben Gedeon elh�v�s�r�l.

Augusztus 12-�n, a d�lel�tti istentiszteleten Dr. Tamedly Erzs�bet testv�rt mer�tett�k be.
F�NYK�P A BEMER�T�SR�L

Augusztus 19-�n a Szent Istv�n R�mai Katolikus templomban �kumenikus istentiszteleten vett�nk r�szt, melyen megeml�kezt�nk orsz�galap�t� kir�lyunkr�l Istv�nr�l, �s h�l�t adtunk n�p�nk ezer �ves t�rt�nelm��rt. Lelkip�sztorunk, Nov�k J�zsef testv�r hirdette az ig�t 1P�t 1:13-21 alapj�n (ASzentek legyetek!@).

Szeptember 16-�n im�dkoztunk az orsz�gunkat �rt terrorista t�mad�s �ldozatainak hozz�tartoz�i�rt, a sebes�ltek�rt �s n�p�nk vezet�i�rt. A gyerekek vezett�k a gy�lekezetet a Pledge of Allegiance elmond�s�ban. Hazafias �nekeket �nekelt�nk �s a z�szl� t�rt�net�r�l besz�lt M�lis Kl�ra testv�rn� angolul. Ezen a vas�rnapon az istentisztelet szerves r�sze (�nekl�s �s besz�d) angolul zajlott le.

Szeptembert�l �j sorozatot kezd�nk a szerda esti biblia�r�n: M�rk evang�lium�t tanulm�nyozzuk. (n)
 

DETROIT

Bancsov Barnab�s �s Nagy Andrea j�lius 28-�n k�t�ttek h�zass�got. A helysz�n Portland, Oregon volt, ahol Andrea az elm�lt 10 �vet t�lt�tte. A f�rjhezmenetel az � sz�m�ra a Michigan-be val� k�lt�z�st is jelentette, �gy az esk�v� napj�n volt lehet�s�ge elb�cs�zni sok kedves bar�tj�t�l �s di�kj�t�l. Az istentiszteleten a menyasszony lelkip�sztora hirdette az ig�t az 1 Kor 13:4-8 alapj�n. �zenete a megbocs�t�s fontoss�ga volt. Sok �nek- �s zenesz�m sz�nes�tette az alkalmat.
F�NYK�P A MENYEGZ�R�L

A fiatal p�r sz�m�ra nagy �r�met jelentett, hogy ezt a napot megoszthatt�k k�zeli csal�dtagjaikkal is. Andrea h�ga �s csal�dja Portlandb�l, �desanyja Budapestr�l �s Barna h�ga Erd�lyb�l volt jelen.

A n�sz�t �s a k�lt�z�s ut�n augusztus 18-�n (egy �vvel a tal�lkoz�suk ut�n) az ifj� p�r egy

d�szvacsor�t adott detroiti �s k�rny�kbeli (Cleveland, Chicago, Knoxville, Toronto, Jamesburg- N.J.) bar�taik �s rokonaik sz�m�ra.

Amint ott, ezen a helyen is Isten �ld�s�t k�v�njuk a Bancsov csal�dra.

Piroska Maynard
1909 - 2001

A Detroiti magyar baptista misszi� kezdet�vel szinte egyszerre sz�letett L�ng Piroska, de nem itt, hanem Magyarorsz�gon, Tokajon, L�ng Gy�rgy �s Katona Zs�fia m�sodik le�nyak�nt. H�rom �ves volt, amikor 1912-ben a csal�d az el�rement �desap�t k�vetve Amerik�ba, Detroitba k�lt�z�tt. Sz�lei a gy�lekezet els� munk�sai k�z� tartoztak. Gyermekkorban elfogadta az �r J�zust. M�r hamar�bb is k�rte felv�tel�t, de csak 12 �ves kor�ban mer�tett�k al� a Detoriti gy�lekezet els� templom�ban, a Thaddeus utc�ban. 1921. h�sv�tj�n n�v�r�vel egy�tt �lte �t azt a nagy napot, melyr�l k�s�bb olyan sokszor bizonys�got is tett. A bemer�t�s szolg�lat�t a gy�lekezet lelkip�sztora, Shilling P�ter tv. v�gezte. �vtizedeken �t � volt a gy�lekezet orgonist�ja.

1972-ben Redfordba k�lt�ztek - Detroit egyik k�lv�ros�ba. Ott egy k�zeli baptista gy�lekezethez csatlakozott, melynek azut�n hal�l�ig h�s�ges tagja maradt. A magyar misszi�t azonban tov�bbra is figyelemmel k�s�rte. A sz�v�nk tov�bbra is magyar maradt, mondta sz�mtalanszor n�v�r�vel, Ilonk�val egy�tt (aki m�r 5 �vvel ezel�tt elment az �rhoz).

Az Alpha Baptist Church-ben tartott eml�kistentiszteleten - augusztus 18-�n - Rev. Benson L. Kern szolg�lt, igehirdet�se el�tt sokan elmondt�k szem�lyes tapasztalatukat az �rhoz k�lt�z�tt testv�r�nk h�s�ges, mindig vid�m, m�sokat b�tor�t� �let�r�l. Herjeczki tv. is ekkor eml�kezett vissza a testv�rn� szolg�lat�ra, a magyar gy�lekezetben t�lt�tt �vtizedekre.

F�rje �s egyetlen fia is megel�zte. Hossz�, m�sok sz�m�ra is �ld�sos �let, n�h�ny h�napos, t�relemmel hordozott szenved�s ut�n h�vta haza �t az �r. Eml�ke �ldott. (HG)

Mosoly-t�bor Kosdon *

Hagyom�nyteremt� alakalom volt Kosdon a Baptista Gy�lekezet �s a L�dia Alap�tv�ny szervez�s�ben. Tavaly k�s�rleti jelleggel szervezt�k a gyerek hetet, de id�n teljes er�bedob�ssal v�llaltuk a szolg�latot. El�zetes jelentkez�sek alapj�n az �sszes v�llalhat� hely�nk betelt, 45 gyermekkel foglalkozhattunk. Ebb�l a 45-b�l 11 volt a gy�lekezet�nk csal�djaihoz tartoz�, volt n�h�ny rokon gyermek is, de a legt�bben a falub�l voltak.

Minden reggel f�l t�zkor tal�lkoztunk �s reggeli torn�val, �nekl�ssel kezdt�k a napunkat. Minden d�lel�tt egy-egy hegyet vett�nk a Bibli�b�l: Arar�t, S�nai, K�rmel, Golgota, amit a gyermekeknek feldolgoztunk. Ebben volt rajzolhat�, kiv�ghat� k�zimunka is. A finom eb�d ut�n - amit az iskola konyh�j�r�l rendelt�nk meg, de helyben fogyasztottunk - kezd�dtek a k�zimunk�k. Lehet�s�g volt agyagoz�sra, b�r eml�kt�rgyak k�sz�t�s�re, gy�ngyf�z�sre, gipszez�sre. Ezzel azt szerett�k volna el�rni, hogy a megtanult igeversek, t�rt�netek �s maga az eg�sz t�bor a gyermekek esz�be jusson, ha kez�kbe veszik ezeket a t�rgyakat. Sokat j�tszottunk, �nekelt�nk �s m�g lovagolni is volt lehet�s�g�nk.

Cs�t�rt�k este sz�l�i estet tartottunk, amikor a gyerekek besz�moltak sz�leik el�tt a tanultakr�l, el�nekelt�k a kedvenc �nekeiket �s k�z�sen megn�zt�nk egy b�b el�ad�st a R�koshegyi B�bcsoport szolg�lat�ban. Nagyon tanuls�gos volt gyermeknek, feln�ttnek egyar�nt. �r�lt�nk annak is, hogy Dr. Herjeczki Korn�l (a L�dia Alap�tv�ny eln�ke) �s Ildik� ell�togatott a t�borba �s k�sz�nt�tt�k a gyerekeket �s a sz�l�ket. Est�nk v�g�n kiment�nk a kertbe, ahol nagy t�bort�z v�rt minket �s a t�z k�r�l �nekelt�nk, finom kaka�s csig�t ett�nk �s besz�lgett�nk. J� kapcsolatok �p�ltek a sz�l�kkel.

A sz�l�k is �s mi is szeretn�nk a folytat�st abban a rem�nyben, hogy az elvetett mag kikel a gyermekek sz�v�ben. Tudjuk az Igei biztat�st, hogy a mi munk�nk nem hi�baval� az �rban. Ezzel a gondolattal k�sz�n�m meg minden kedves testv�r�nknek, hogy im�dkoztak �rt�nk �s a gyermekek�rt, �s term�szetesen k�sz�nj�k az adakoz� testv�reknek, hogy �gy is t�mogatt�k a t�borunkat. A gy�lekezet�nk azt gondolja, hogy ez a kiad�sa volt a leghasznosabb ebben az �vben. Vetett�nk a j�v�nek. Most alapoztuk meg sok gyermek sz�v�ben azt a lehet�s�get, hogy �rtelemben feln�ve befogadhassa sz�v�be az �r J�zus Krisztust, ami nekik is �s nek�nk is a legnagyobb �r�m lesz. Ha Isten�nk megengedi j�v�re is szeretn�nk megtartani a t�bort be�p�tve a tanuls�gokat �s az �jabb �tleteket. K�rj�k a testv�rek tov�bbi imat�mogat�s�t szolg�latunkra.

Szeretettel: Marton Helga �s Zsolt lelkip�sztor h�zasp�r

* Kosd egy V�c k�rny�ki falu Magyarorsz�gon, a Szokolyai K�rzet egyik �llom�sa. A L�dia Gyermekotthon Alap�tv�ny szolg�latainak t�mogat�sa a detroiti gy�lekezet�nk�n kereszt�l is lehets�ges. (Tov�bbi inf� a szerkeszt�n�l)

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]