..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. M�JU

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA


Borz�si Istv�n:

K�Z�S HIT�NK

K�zdjetek a hit�rt, amely egyszer �s mindenkorra a szenteknek adatott! (J�d�s 3)

�ltal�nos gyakorlatt� v�lt sz�munkra az, hogy a helytelen�l leford�tott szavak eset�ben n�ha sz� szerinti ford�t�st alkalmazunk, de m�g abban az esetben is amikor meghagyjuk az elterjedten haszn�lt rossz ford�t�st, akkor is azt �rtj�k alatta, ami a Biblia eredeti sz�veg�ben nyilv�nval�. �gy p�ld�ul, tudjuk, hogy az Aekkl�szia@ nem egyh�zat, hanem gy�lekezetet jelent. El�szeretettel haszn�ljuk teh�t a gy�lekezet sz�t, vagy az eredeti ekl�zsia kifejez�st, de ha egyh�zat vagy anyaszentegyh�zat mondunk is, tudjuk, hogy az eredeti g�r�g sz�ban nincs benne sem az anya, sem az egy, sem a h�z, hanem az egyszeren gy�lekezetet jelent. �gy haszn�ljuk a kereszts�g sz�t is, tudva azt, hogy az bemer�t�st, al�mer�t�st, baptiz�l�st jelent, �s ezt �rt�nk alatta akkor is, ha kereszts�get mondunk.

Ezen sz�ks�ges tiszt�z� szavak ut�n teh�t engedj�tek meg, hogy a k�z�s hit sz�sz�l�ja legyek. Mondanival�m l�nyege Isten ig�j�nek alapj�n az, hogy a k�z�s hit szem�lyes hit, amely�rt k�zdeni, tusakodni kell. Itt ki kell mondanom olyan dolgokat is, amelyek s�rthetnek n�melyeket. Tudjuk, hogy az igazs�g s�rti azokat, akik elt�rtek t�le, m�gis, k�z�s hit�nkr�l vil�gosan �s hat�rozottan kell besz�lnem, m�g akkor is, ha ezzel b�ntom azokat, akik az �dv�z�t� k�z�s hitt�l elt�rtek.

1. AZ �DV�Z�T� HIT SZEM�LYES HIT

Nem minden hit �dv�z�t, hanem csak az az egy, amely adatott a szenteknek. Minden embernek pedig az a hite, amit szem�lyesen hisz, �s az a vall�sa, amit szem�lyesen vall, nem pedig az, amit �r�k�lt, vagy amiben felnevelt�k. Az�rt sz�ks�ges ezt �gy kijelenteni, mert nagyon sok esetben ez a kett� �lesen k�l�nb�zik. Az �dv�z�t� hit szem�lyes hit.

Isten ig�je mondja azt, hogy az �dv�ss�g hit �ltal van: AHiggy az �r J�zus Krisztusban �s �dv�z�lsz, mind te mind a te h�zad n�pe!@, A�gy szerette Isten a vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy valaki hiszen �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen.@ ANem sz�gyellem a Krisztus evang�lium�t, mert Istennek hatalma az, minden h�v�nek �dv�ss�g�re.@ Az �dv�z�t� hit szem�lyes hit, mivel nem hihetsz a m�sik nev�ben csak a magad nev�ben. K�v�nom, hogy mindannyiunknak �dv�z�t�, szem�lyes hit�nk legyen!

A hitvall�sunk egyr�szt azt mondja, hogy a hit ismeret, egy �rtelmi k�rd�s, amely �ltal igaznak tartjuk Isten kijelent�seit, m�sr�szt pedig a hit er�s bizalom Istenben, vagyis egy �rzelmi k�rd�s is.

Kiss� r�szletezve kijelenthetj�k azt, hogy mi hissz�k, hogy J�zus Krisztus Isten Fia, hissz�k, hogy Szent L�lekt�l fogantatott, sz�zt�l sz�letett, hissz�k, hogy sz� szerint felt�madt �s mindenki �ltal l�that� m�don visszaj�n az �g felh�iben. Hissz�k, hogy a Biblia Isten t�vedhetetlen �s igaz ig�je, hissz�k, hogy az evang�lium minden embernek sz�l, mert J�zus Krisztus meghalt mindenki�rt. (1Jn 2,2; 1Tim 4,10; 2Kor 5,10)

K�zben azt is hissz�k, hogy az �dv�ss�ghez abszol�t fontos az �jj�sz�let�s: AHa valaki nem sz�letik �jj� v�zt�l �s L�lekt�l, nem l�thatja az Isten orsz�g�t.@ (Jn 3,5) Ezek szerint a gy�lekezet tagjai csak azok lehetnek, akik b�neiket megvallott�k, megt�rtek, J�zus Krisztust befogadt�k �s �jj�sz�lettek. Ilyenk�ppen hisz�nk egy egyetemes anyaszentegyh�zat, Krisztus gy�lekezet�t, ami a szentek k�z�ss�ge. A gy�lekezet Isten megv�ltottjainak, Isten gyermekeinek a k�z�ss�ge. Ebbe a szem�lyes hit alapj�n lehet felvenni valakit, �s a k�z�s hit alapj�n a tagok felel�sen v�llalj�k egym�ssal a k�z�ss�get, �s gyakorolj�k a gy�lekezeti fegyelmet is, ha sz�ks�ges.

Van szem�lyes hit�nknek egy n�h�ny jellemvon�sa, amelyek k�l�n�sk�ppen jellemz�ek re�nk, baptist�kra. Ilyen a hitvall�, feln�tt kereszts�g, amelyet J�zus Krisztus parancsolt. Isten ig�je mondja: AAki hiszen �s megkeresztelkedik, vagyis bemer�tkezik, �dv�z�l.@ Korn�lius bemer�tkezett, a filippi b�rt�n�r bemer�tkezett, az els� megt�rtek p�nk�sd napj�n megkeresztelkedtek. AT�rjetek meg �s keresztelkedjetek meg@ B parancsolta nekik P�ter apostol, �s t�bb mint h�romezren engedelmeskedtek ennek a parancsnak. Az a hit az igazi hit, amely megt�r�st eredm�nyez. Amely csak elm�leti hit marad, az nem sokat �r. Az igazi hit megt�r�st, az �let megv�ltoz�s�t eredm�nyezi. Ha a te hited nem hozott ilyen v�ltoz�st, akkor az nem igazi hit, nem �dv�z�t� hit. M�rpedig k�nnyen meglehet, hogy az �rtelmeddel felfogod, tal�n m�g �rzelmeid is reag�lnak r�, de cselekedeteidben nem l�that� az, amit hiszel. Jakab apostol szerint az ilyen hit halott �nmag�ban.

Ha valaki bizalmasan k�zli veled, hogy eb�ded meg van m�rgezve, �s te ezt elhiszed de m�gis elfogyasztod, akkor megk�rdezem, �r-e a hited valamit? Vagy ha valaki azt mondja, hogy a vonat amelyre felsz�llt�l nem arra megy amerre utazni szeretn�l, �s te ezt el is hiszed, de nem sz�llsz �t a m�sik vonatra, akkor k�rdezem: milyen hit az? Jakab apostol is �gy k�rdezi, ha hitednek cselekedetei nincsenek, megtarthat-e t�ged az olyan hit? Semmik�ppen nem. Az a hit egyenl� a null�val. Az a hit halott. De a mi szem�lyes hit�nknek vannak cselekedetei, mert erre �p�tj�k az �let�nket, j�v�nket, tetteinket, kapcsolatainkat, gondolkod�sunkat, �s d�nt�seinket. "Az igaz az � hite �ltal �l"-, mi is. Ez az a hit, amelyr�l J�d�s apostol azt mondja, hogy egyszer a szenteknek adatott.

Az �dv�z�t� szem�lyes hitb�l csak egy l�tezik. Egy a hit! Ez adatott egyszer a szenteknek. M�s �dv�z�t� hit nem l�tezik.

Nemr�gen egy�tt utaztam egy fiatallal, aki dicsekedett vall�s�val �s hit�vel. Azt mondta, hogy egy id�ben foglalkozott a k�rd�ssel, hogy m�s hitre t�rjen, de nagyon h�l�s az�rt, hogy abban a hitben sz�letett - ahogyan � mondta, abban nevelkedett, �s hogy abban maradt meg. Megk�rdeztem, hogy mi�rt? Azt v�laszolta, hogy az�rt, mert az � vall�sa igaz�n nem k�r t�le semmit. Erre azt v�laszoltam, hogy azt csakugyan nem neh�z megtartani. De mit �r az a hit, ami nem k�telez t�ged semmire? Ha nem tudn�l v�laszolni erre a k�rd�sre, akkor v�laszolok �n: az a hit, ami nem k�telez t�ged semmire, az nem �r semmit. De nek�nk nem ilyen hit�nk van. A mi hit�nk arra k�telez, arra tan�t minket, hogy m�rt�kletesen igaz�n �s szent�l �lj�nk a jelenval� vil�gon (Tit 2:12).

2. A K�Z�S HIT

A szem�lyes hit �gy lesz k�z�s hit, hogy ha felismerem, hogy az �n hitem azonos a te hiteddel. Ebben az esetben mi ketten k�z�ss�get v�llalunk, hitk�z�ss�gben kezd�nk �lni. Ez a k�z�ss�g a k�z�s hit alapj�n teh�t a felismer�s �s a csatlakoz�s folyt�n val�sulhat meg. Nem a nev�nk k�t �ssze, nem a f�ldi sz�rmaz�sunk vagy a hagyom�nyunk, hanem a hit�nk. A k�z�s hit eredm�nyezi a k�z�ss�get.

P�nk�sd napj�n, akik felismert�k b�neiket, akik megt�rtek �s megkeresztelkedtek, azok csatlakoztak is P�terhez �s ahhoz a sz�zh�sz f�nyi sokas�ghoz, akik hittek J�zus Krisztusban. Att�l kezdve, k�z�s hit�k alapj�n gyakorolt�k is magukat a k�z�ss�gben (ApCsel 2,42). Ilyen k�z�ss�get eredm�nyez a mi k�z�s hit�nk is. Egy helyi gy�lekezetben, a gy�lekezetek sz�vets�g�ben vagy a vil�gsz�vets�gben sok ezren vagyunk k�z�ss�gben. Az�rt lehet�nk k�z�ss�gben, mert k�z�s a hit�nk. Mi testv�rek vagyunk az �rban, nemcsak koll�g�k, szakt�rsak, elvt�rsak, rokonok vagy haverok. Testv�reknek mondjuk egym�st, �s nemcsak �gy mondjuk, hanem �gy is gondoljuk. A hit alapj�n v�llalunk k�z�ss�get egym�ssal, vagy a hit alapj�n nem v�llalhatunk k�z�ss�get, abban az esetben, ha nem k�z�s a hit�nk.

Ugyanis a hit alapj�n t�rt�n� k�z�ss�g egy�ttal a hit alapj�n t�rt�n� elhat�rol�d�st is eredm�nyez. Nem lehet�nk hitetlenekkel felem�s ig�ban. Igazs�gnak �s hamiss�gnak, vil�goss�gnak �s s�t�ts�gnek nem lehet k�z�ss�ge egym�ssal. A h�v�nek nem lehet k�ze, vagyis k�z�ss�ge a hitetlennel.

Ez az igazs�g f�leg akkor v�lik nyilv�nval�v�, amikor az �rvacsorai szent jegyekhez j�rulunk. Amikor az �r J�zus megt�rt test�nek �s kiontott v�r�nek csod�ja el� �llunk, �jra meg �jra r�d�bben�nk arra, hogy ez az, ami eggy� tesz minket: mindny�jan egy keny�rb�l r�szesed�nk, Hozz� tartozunk. Ugyanakkor az is megl�tszik itt, hogy vannak, akikkel nem lehet�nk k�z�ss�gben �s vel�k nem is j�rulhatunk egy�tt az �r asztal�hoz. Ez egyes�t, �s ez v�laszt is el egym�st�l: egyes�t azokkal, akikkel k�z�s a hit�nk, �s elv�laszt azokt�l, akikkel nem k�z�s a hit�nk. Ha Krisztusnak tagjai vagyunk, akkor egym�snak is tagjai vagyunk, �s ezt a k�z�ss�get �nk�ntesen v�llaljuk a k�z�s hit alapj�n. Azok vagyunk k�z�ss�gben egym�ssal, akik hit�nk�rt �ldozatot is v�llalunk, ha sz�ks�ges.

3. K�ZDJETEK A HIT�RT!

Nos, most �rkezt�nk ahhoz, amir�l J�d�s apostol besz�l. Mir�l besz�l? Arr�l, hogy szeretett volna a k�z�s �dv�ss�g fel�l �rni, minden igyekezettel. (Ha ez megt�rt�nt volna, tal�n lenne m�g egy olyan level�nk a Bibli�ban, mint a r�mai lev�l, ami a k�z�s �dv�ss�gr�l, a k�z�s hitr�l sz�l, rendszerezett, bizony�tott �s alkalmazott m�don.) De J�d�s apostol azt mondja, hogy nem tudta ezt megtenni, mivel int�st kell tov�bb�tania. Mi volt ez az int�s? Az, hogy Ak�zdjetek a hit�rt, amely egyszer �s mindenkorra a szenteknek adatott!@

K�zdjetek ez�rt a hit�rt!

Megfigyelt�tek-e azt, hogy a Jelen�sek k�nyv�ben, amikor az �r J�zus a h�t kis�zsiai gy�lekezethez k�ldi t�viratait, akkor k�t gy�lekezet fel� is kem�ny figyelmeztet�snek adott hangot, mert azok megt�rt�k maguk k�z�tt a t�vtan�t�kat?

P�l apostol is figyelmezteti az ef�zusi gy�lekezet v�neit, hogy viseljenek gondot magukra �s az eg�sz ny�jra, amelyben Isten �ket vigy�z�kk� tette, mert tudja azt, hogy t�voz�sa ut�n j�nnek k�z�j�k gonosz farkasok, akik nem kedveznek a ny�jnak, s�t, k�z�l�k is t�madnak majd f�rfiak, akik fon�k dolgokat besz�lnek, hogy a tan�tv�nyokat maguk ut�n vonj�k (ApCsel 20,28-31).

A gal�ciai gy�lekezetnek azt �rja, hogy csod�lkozik, hogy olyan hamar m�s hitre, m�s evang�liumra t�rtek, holott nincs m�s, csak egy van -, �s ha mennyb�l val� angyal j�nne is, hogy m�st hirdessen, �tok legyen, mert m�s evang�lium nincs. (Gal 1,6) Egy a hit!

A korinthusi gy�lekezetnek �rt lev�lben P�l apostol azt mondja: AF�lekY hogy a ti gondolataitok elt�ntorodnak a Krisztus ir�nti �szinte �s tiszta h�s�gt�l. Mert ha valaki odamegy hozz�tok, �s m�s J�zust hirdet, nem akit mi hirdett�nk, vagy m�s lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy m�s evang�liumot, nem amelyet elfogadtatok, azt sz�pen elt�ritek.@ (2Kor 11,3-4)

A Tituszhoz �rt lev�lben a nagy apostol azt a tan�csot adja szolgat�rs�nak, hogy Aaz eretnek embert egy vagy k�t int�s ut�n ker�ld, tudv�n, hogy az ilyen romlott, �s v�tkezik, �nmaga is k�rhoztatv�n mag�t. (Tit 3,10-11)

J�nos apostol pedig a h�zr�l-h�zra j�r� t�vtan�t�kat illet�en azt mondja, hogy AHa valaki hozz�tok �rkezik, �s nem ezt a tan�t�st viszi, ne fogadj�tok be a h�zatokba, �s ne k�sz�nts�tek.@ (2Jn 10) Ebben az esetben a k�sz�nt�s t�bbet jelentett, mint egy-k�t szavas �dv�zl�st: k�z�ss�gr�l �s meghitt t�rsalg�sr�l van sz�. Az �zenet teh�t az, hogy ne legyetek vel�k k�z�ss�gben! A k�z�ss�g alapja a k�z�s hit, ha pedig nem k�z�s a hit�nk, akkor nem lehet k�z�ss�g�nk egym�ssal! Egy a hit! K�zdjetek a hit�rt, amely egyszer adatott a szenteknek!

Mindezek a figyelmeztet�sek azt mutatj�k, hogy sajnos, a hitet el lehet vesz�teni, hit dolg�ban haj�t�r�st lehet szenvedni (1Tim 1,19), Aaz istentelenek t�velyg�seit�l elragadtatva@ saj�t er�ss�g�nkb�l ki lehet esni (2Pt 3,17). Mi azonban most elhat�rozhatjuk, hogy megtartjuk a kapott hitet mocsoktalanul �s szent�l. Elhat�rozhatjuk azt, hogy mindhal�lig kitartunk amellett, amit az ige alapj�n hitt�nk �s vallottunk. Nem t�r�nk el t�le, mell� �llunk, �s k�zdeni fogunk �rte! Hat�rozzuk ezt el! Ehhez Isten erej�t is k�rn�nk kell, mivel egyed�l Isten az, aki minket megtarthat a hitben. Tanulm�nyozva minden nap Isten ig�j�t, gondolkozva arr�l �jjel �s nappal, gy�ny�rk�dve abban, mint aki nagy nyeres�get tal�lt. Borz�si Istv�n (Marosv�s�rhely)

(Borz�si Istv�n a Marosv�s�rhelyi Gy�lekezet lelkip�sztora. Igehirdet�se a Magyar Baptist�k 2. Vil�gtal�lkoz�j�n, 2000. augusztus 13-�n, Nagyv�radon hangzott el.)

MEGH�V�K

IFJ�S�GI TAL�LKOZ� CLEVELANDBAN
M�jus 26-28.
A tal�lkoz� id�pontja: m�jus 26-28.
A tal�lkoz� helye: A Bethania Magyar Baptista Gy�lekezet,
4124 Stickney Avenue, Cleveland, OH 44109  Tel: (216)398-8873 
Lelkip�sztor: Dr. Pint�r Zolt�n
Akik m�r p�nteken meg�rkeznek, az imah�zhoz j�jjenek, ahol az �rkez�ket 7 �s 9 k�z�tt friss�t�vel v�rjuk, amit r�vid �h�tat k�vet majd.
Szombaton �s vas�rnap k�t�tt programunk lesz, h�tf�n pedig szabadabb program azoknak, akik m�g vel�nk tudnak maradni.
Miel�bb jelezz�tek r�szv�teli sz�nd�kotokat, hogy a programot �s a sz�ll�st el� tudjuk k�sz�teni.
�zenetet a fenti telefonsz�mon lehet hagyni, vagy e-mailen �rjatok Veress S�ndornak, c�me:
salem_960@juno.com
A miel�bbi tal�lkoz�s rem�ny�ben, szeretettel,
Veress S�ndor �s Kulcs�r Attila ifj�s�gi eln�k
R�MAI T�BORI KONFERENCIA
2001. j�nius 30 - j�lius 2

Mindenkit szeretettel v�r a Toront�i gy�lekezet testv�ris�ge a R�mai t�bor 41. Bibliai konferenci�j�ra!

Az igei alkalmak szombat est�t�l, h�tf� reggelig lesznek. Az �tkez�st szombat eb�dt�l, h�tf� eb�dig tudjuk biztos�tani. A konferencia t�m�ja az �rt�l tanult im�ds�g, vagyis a MI ATY�NK lesz.

A t�borban a sz�ll�s �s az �tkez�s a hagyom�nyos m�don �s �ron t�rt�nik majd. Aki a t�borban ig�nyel sz�ll�st az jelezze ezt az ig�ny�t min�l hamarabb a toront�i lelkip�sztorn�l, (416)752-1687 telefonon, vagy e-mailen: danlaci@look.ca 

Az �tkez�s z�kken�mentes lebonyol�t�sa �rdek�ben mindenkit arra k�r�nk, hogy jelezze �rkez�s�t legk�s�bb j�nius 20-ig.

Azoknak, akik a sz�ll�st hotelben szeretn�k megoldani, seg�ts�g�l k�z�lj�k a legk�zelebbi sz�llod�k adatait.

Couchiching Inn,
440 Couchiching Point Road, Orillia.
Telefon: 1-888-869-2306 vagy (705) 325-6505
Lakeside Inn
86 Creighton St., Orillia,
(705) 325-2514

Comfort Inn by Journey's End
RR 1, 75 Progress Dr., Orillia
(800) 228-5150
(705) 327-7744

Orillia v�ros internet-oldal�nak a c�me, ahol sok hasznos inform�ci�t megtal�lhatunk, �s az �sszes hotel-motel c�m�t, telefonsz�m�t:  www.orillia.com

K�ZGY�L�S /  CONVENTION
MEGH�V� / INVITATION

Szeretettel megh�vjuk az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 94. k�zgy�l�s�re, melyet Alhambr�ban tartunk j�lius 13-14-15-�n. A vend�gl�t� gy�lekezet lelkip�sztor�nak megh�v�s�t �s t�j�koztat�s�t ugyanebben a sz�mban k�z�lj�k. Az eln�ks�g

We cordially invite you to the 94th Annual Meeting of the Hungarian Baptist Convention of North America. Place: American Hungarian Baptist Church, Alhambra, California. Time: July 13-15. Detailed program is the next issue.                  Sandor Kulcsar, President

MEGH�V� A 94. K�ZGY�L�SRE
Szeretettel h�vjuk testv�reinket a kaliforniai Alhambr�ba, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 94. k�zgy�l�s�re! A tal�lkoz� igei mott�j�ul P�l apostol szavait v�lasztottuk (Fil 4,4): `�r�ljetek az �rban mindenkor!@ Az�rt im�dkozunk, hogy a vend�gl�t�k �s vend�geink k�z�s �lm�nye legyen ez az �r�m.
 
Izgalommal �s lelkesen k�sz�l az alhambrai Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet �s a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet testv�ris�ge a vend�gl�t�s szolg�lat�ra. Tudjuk, hogy akik ezt a nagy utat megteszitek ide, szeretetb�l hoztok �ldozatot a testv�ri k�z�ss�g �pol�s��rt. A r�nk v�r� munka �s �ld�sok szorosabb� f�zik majd a kapcsolatot gy�lekezeteink k�z�tt, �s ez a misszi� jav�ra, Isten dics�s�g�re lesz.
 
A k�zgy�l�s r�szletes programj�t az EH k�vetkez� sz�m�ban tal�ljuk. Cseri K�lm�n, pasar�ti reform�tus lelkip�sztort k�rt�k fel az igehirdet�s szolg�lat�ra. J�lius 8-t�l eg�sz h�ten �t `Csendes Napok@-at tartunk. Szerd�ig k�rny�kbeli magyar gy�lekezetekben evangeliz�l majd magyarorsz�gi vend�g�nk, cs�t�rt�kt�l Alhambr�ban folytatjuk a sorozatot. A kor�bban �rkez�ket ezekre az alkalmakra is szeretettel v�rjuk.
 
Az �ramszolg�ltat�sban m�r beharangozott v�rhat� fennakad�sokra igyeksz�nk felk�sz�lni, b�r id�ig Alhambr�ban m�g nem `kapcsolt�k le a villanyt@ (a h�l�zati eloszt� k�zpont az imah�zt�l 1 m�rf�ldre van, �s ha m�r a kapcsol�kra sem jut �ram, akkor t�nyleg visszacs�sztunk a k�z�pkorba).
 
Hat rep�l�t�r fogadja a mi `nagy falunkba@ l�togat� utaz�t: a Los Angeles International Airport (LAX), az Ontario International (ONT), a Van Nuys-i (VNY), a Burbank/Glendale-i (BUR), az Orange County/John Wayne (SNA) �s a Long Beach-i (LGB). B�rmelyikr�l 30-45 perc alatt Alhambr�ba lehet �rni, hacsak nem cs�csforgalmi id�ben pr�b�lkozunk ezzelY Akik aut�t b�relnek, azoknak azt tan�csolom, hogy m�g indul�s el�tt t�j�koz�djanak az �th�l�zatr�l. Akik sz�ll�st �s sz�ll�t�st ig�nyelnek, k�rj�k, szem�lyesen, vagy lelkip�sztorukon kereszt�l tudass�k ezt vel�nk.
 
K�rj�k �s k�sz�nj�k eg�sz k�z�ss�g�nk ima-t�mogat�s�t 94. k�zgy�l�s�nk�rt.
 
Nov�k J�zsef
 
Kedves F�rfi Testv�rek!
Szeretettel v�runk minden f�rfi testv�rt a sz�vets�g�nk 94. k�zgy�l�s�n tartand� F�rfi Konferenci�ra, melyre p�nteken, j�lius 13-�n d�lut�n ker�l sor.
Egy nagyon fontos szolg�lat lesz a k�zponti t�m�nk: 
A
A helyreigaz�t�s szolg�lata@ P�l Gal�ciabeliekhez �rt levele 6. r�sz�nek 1-5 versei alapj�n.
Aki ezt a szolg�latot v�gzi, az lelki ember.
Mik az ind�t� okok erre a szolg�latra?
Egym�s terh�nek hordoz�sa - Gal 6:1
A Krisztus t�rv�nye, a szeretet - Gal 5:14
A megbocs�t�s lelk�lete - Ef 4:32, Mt 6:12
Aki ezt a szolg�latot v�gzi
legyen szel�d - Gal 6:1
al�zatos - 1Kor 10:12
egy�tt �rz� - Gal 6:2
K�sz�lj�nk r�vid hozz�sz�l�sokkal, f�leg saj�t �let�nkb�l vett tapasztalatokkal, bizonys�gt�telekkel.
Testv�ri szeretettel: Hunter Vad�sz J�nos, a F�rfisz�vets�g eln�ke
 

A szerkeszt� rovata:

Mivel tartozik nek�nk az Isten?

Tal�n nem �n vagyok az egyetlen, akit m�lyen �rintett a Peruban szolg�l� misszion�rius csal�d, Jim Bowers�k esete. Nem a rep�l�re a perui katonas�g figyelm�t felh�v� amerikai felder�t� g�p, vagy a felel�tlen perui pil�ta d�nt�se nehez�tette meg a sz�vemet. Hanem az a t�ny, hogy egy h�s�gesen munk�lkod� misszion�rius csal�d �let�ben ilyen nagy vesztes�get engedett meg az �r. Veronica Bowers 35 �ves volt, fogadott kisl�nya alig 7 h�napos. (T�rt�net�kr�l lapunkban magyar �s angol nyelven is olvashatunk.)

Veronika �s kisle�nya a k�b�t�szereseknek sz�nt goly�sz�r�t�z �ldozata lett. Urunk megengedte, b�r megakad�lyozhatta volna. Mi�rt sz�l�totta el ilyen hamar �ket, s f�leg, mi�rt adott ilyen nagy f�jdalmat, pr�b�t az itt marad� f�rj�nek �s fi�nak, a kik�ld� gy�lekezetnek �s a misszi�s t�rsas�gnak?

H�t csak ennyit �r az �let�nk? M�g arra sem sz�m�thatunk, hogy Isten meg�rzi szolg�it az ilyen trag�di�kt�l? Nem tartozik legal�bb ennyivel nek�nk, akik ezt is, meg azt is megtett�k �rte?

Amint ezek a gondolatok foglalkoztattak, r�tal�ltam az interneten Veronica Bowers n�h�ny h�nappal ezel�tt �rt �n�letrajz�ra, s megd�bbenve �s �r�mmel olvastam z�r� sorait arr�l, hogyan gondolt arra, mivel tartozik neki Isten �s mivel tartozik � az Istennek.

Azokban a napokban hallottam, amint egy riporternek Veronika �desanyja ezt mondta: Szomor�ak vagyunk, hiszen a f�jdalom nagyon m�ly, de nem vagyunk megkeseredve. Tudjuk, hogy l�nyunk azt tette, amit legjobban szeretett - J�zus Krisztusr�l tett bizonys�got a perui n�p k�z�tt, s ek�zben h�vta haza �t az �r.

A temet�s�n f�rje t�bbek k�z�tt ezt mondta mag�r�l �s fi�r�l: mi itt maradtunk -, bizony�ra az�rt, mert nek�nk m�g feladatunk van. S egy�rtelm�en sz�lt arr�l, hogy vissza k�v�n menni a perui misszi�mez�re.

Vagyis: akik itt maradtak - b�r f�jdalommal a sz�v�kben -, elfogadt�k az �r d�nt�s�t, s nem azon gy�tr�dnek, hogy Ami�rt?@. Veronika pedig kor�bban le�rta, hogy �t m�r megtan�totta az �r, hogy mindent meg�r az � szolg�lata -, hogy � tartozik Istennek �s nem ford�tva. Hogy az �r mennybe �rkez� gyermekeinek a sz�v�ben nem is lesz ott a gy�tr�, emberi Ami�rt?@.

Magunkra gondoltam, a sok-sok h�v�re �s Avall�sos@ emberre, akik �gy �rzik, hogy mivel m�r ezt is, azt is Amegtett�k@ Istennek vagy Isten�rt, mostm�r Isten tartozik nekik. V�s�ri, kicsinyes, �nk�zpont�, ut�latos lelk�let. Ilyenek vagyunk. �n is, te is.

De lehetn�nk, lehet�nk olyanok is, mint Veronika. Eljuthatunk a k�vetel�z� �s mi�rtekkel bajl�d� lelk�lett�l od�ig, hogy mi is �gy sz�ljunk: ANem tartozik � nekem semmivel, �n tartozom Neki, m�gpedig mindennel.@

Isten nagyon szeret. Form�l, nevel - engem is, t�ged is kedves olvas�m. Engedd, hogy �gy cselekedjen veled is, ahogy azt � l�tja j�nak. (Szerk)

R�szletek egy �desanya �n�letrajz�b�l

Veronica Bowers, volt Perui misszion�rius, k�t �r�kbefogadott gyermek anyja. �prilis 20-�n - �l�ben tartott 7 h�napos le�ny�val egy�tt hal�los l�v�s �rte, amint f�rj�vel �s 6 �ves fiukkal egy�tt egy kis rep�l�g�pen Perui otthonukba - az Amazon�szon �p�tett �sz� misszi�s-h�zba tartottak. N�h�ny h�nappal hal�la el�tt �rt r�vid �n�letrajz�t teljes eg�sz�ben elolvashatjuk a k�vetkez� internet c�men: www.Abwe.org/family/roni_story1.htm 

Itt csak n�h�ny r�vdke r�szletet k�zl�nk bel�le. Lapunk 8. oldal�n egy angol nyelv� besz�mol�t is k�zl�nk a szomor� esem�nyr�l.   [Angol cikk, k�ppel]

AMi�rt t�nik �gy, hogy Isten az egyik im�ds�got meghallgatja, a m�sikat meg nem? H�nyszor megt�rt�nt m�r, hogy ott �lsz a templom padj�ban, hallgatod a h�laad�sokat �s a bizonys�gt�teleket a meghallgatott im�ds�gokr�l �s magadban azon t�prengsz: vajon mikor ker�lnek sorra az �n im�ds�gaim? Nem akarsz m�rges lenni, de m�gis az vagy, egy kicsit, �s sz�mon k�red Istent. AHol vagy?@ AHallasz engem?@ AMit tettem?@ AVan valami rendezetlen b�n bennem?@ AM�g mindig valami r�gi b�n�m�rt b�nh�d�m?@ Mi t�rt�nik, amikor Isten nem v�laszol az im�ds�godra?@

[Isten olyankor form�l, alakit, n�ha nagyon nehezen elviselhet� esem�nyeken kereszt�l is. Ez t�rt�nt az � �let�ben, annak utols� �veiben is, p�ld�ul amikor orvosi v�lem�ny ellen�re terhes lett. Kimondhatatlan �r�mmel v�rta, v�rt�k a gyermek�ld�st, ami v�g�l is k�zel h�rom h�napos rem�nyked�s ut�n v�ratlanul elveszett. �r�kbe fogadott fiuk 3 �ves lehetett m�r akkor. Ha nehezen is, v�g�l meg�rtette az �r tan�t�s�t, s az utols� bekezd�sben olvashat� hitvall�s szer� v�lasz sz�letett meg benne.]

A k�rh�zban mintegy �t �r�s gy�tr�d�s ut�n elvesz�tettem a gyermek�nket. Rem�nytelen�l k�ts�gbe voltam esve. Tudtam, hogy Istenbe kell kapaszkodnom. A 23. Zsolt�rra eml�keztetett, s �n b�ztam Benne, hogy majd helyre�ll�t (restore my soul).

Nem nagyon �rtettem a bennem v�gbemen� lelki �s �rzelmi v�v�d�st, leverts�get. Mif�le kereszty�n vagyok �n? T�bb h�napos v�v�d�s ut�n r�j�ttem, hogy az annyira v�gyott gyermekem �gy�t az Istennel val� kapcsolatom el� engedtem. Miut�n r�j�ttem arra, hogy tulajdonk�ppen mit teszek, k�rtem az Urat, hogy bocs�sson meg nekem. Mindenn�l jobban v�gytam ezut�n arra, hogy helyre�lljon az Istennel val� kapcsolatom. Isten nem vette el t�lem a gyermek ut�ni v�gyat, de seg�tett abban, hogy a helyes �rt�krendet megtal�ljam.

�gy d�nt�ttem, hogy teljes m�rt�kben b�zom Istenben. � er�s k�zzel tartja a korm�ny-kereket; � tudja, mi a legjobb nekem. Nem tartozik � nekem semmivel, �n tartozom Neki, m�gpedig mindennel. Amikor mi h�v�k majd a mennybe �rkez�nk, nem lesz ott sz�ks�g arra, hogy azt k�rdezz�k, Ami�rt (t�rt�nt velem ez, vagy az)?@ Nyilv�nval� lesz, hogy (amit kapunk) mindent meg�rt.@

AMert ahol van a ti kincsetek, ott lesz a ti sz�vetek is.@ (Mt 6:21)

"ELK�LDV�N FEJ�T V�TET� J�NOSNAK"
(M�t� 14:10)
micsoda kincs lehet az a
m�sik �let
mennyire m�s lehet
az az igazi
milyen �sszehasonl�thatatlanul
nagyobb lehet a f�nye
ha ezt az �let�nket
Her�desnek �tengeded
nekem f�j m�g
J�nosaid hal�la
s bocs�ss meg:
az �n fejem
egyenl�re m�g nagyon is
f�jna
m�g nem l�tok el�g messzire
           Herjeczki G�za 1981

GY�LEKEZETI H�REK

TORONT�

Hitm�ly�t� napok a Toront�i Gy�lekezetben 2001. m�rcius 30, 31, �s �prilis 1.

Gy�lekezet�nk �jb�l �t�lte a vend�gv�r�s �r�m�t. M�r p�ntek este egy�tt voltunk, a f�raszt� heti munka ut�n. V�gre felt�nt a kedves arc, meg�rkezett akit j�l ismer�nk T�bori Konferenci�inkr�l, Kulcs�r S�ndor testv�r a New York-i gy�lekezet lelkip�sztora, sz�vets�g�nk eln�ke.

Tekintse meg a toront�i k�peket is! (Kattintson erre a sorra.)

Kulcs�r testv�r hol az �, hol az �jsz�vets�gi r�szekb�l hozta m�lyenj�r� p�ld�zatait, figyelmeztet�seit.

P�ntek este "Mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got is megnyeri, de lelk�ben k�rt vall, avagy micsoda v�lts�got adhat az ember az � lelk��rt@ - hallottuk.

Szombaton a Holt Tenger illusztr�ci�ja k�vetkezett. A holt tenger hely�n volt Sodoma �s Gomora, melyet az �r k�nk�ves es�vel elpuszt�tott �s els�llyesztett. Hely�n keletkezett a Holt Tenger, melybe t�bb foly� bet�r, de innen nem megy tov�bb semmi. Itt minden megreked. Nincs �l�l�ny amely itt meg tudna maradni. Hal�l illata van itt. Ha turist�k meg is f�r�dnek benne, de igyekeznek kimenni innen min�l hamarabb.

Milyen a mi hiv� �let�nk? Nem hasonl�t a Holt Tengerhez? Sok �rt�kes dolgot mag�ba szed, de nem ad tov�bb semmit? Hullik a sok lelki �ld�s re�nk, de minden elt�nik? Nem adjuk tov�bb m�soknak? P�l apostol azt mondta, hogy az �r J�zus megjelenti �ltalunk az � j� illat�t. Vizsg�ljuk meg �let�nket, �ld�st hint�nk-e magunk k�r�l?

Vas�rnap de. Kinek a kez�ben van az �leted? "Ha a fi� megszabad�t, val�s�ggal szabadok lesztek." Boldog az, aki az �r J�zus szent kez�be teszi le az �let�t, mert onnan senki ki nem ragadhatja.

Vas�rnap d�lut�n, Neh�mi�s nagy munk�j�r�l, k�s�rt�seir�l volt sz�. Ellens�gei t�rbe akart�k csalni, de � nem hagyta el �rhely�t. Nem tehetem, hogy itt hagyjam a munk�t. Nem tehetem meg! Milyen sok k�s�rt�s vesz k�r�l minket is, merj�k odaki�ltani az ellens�gnek: �n ezt nem tehetem meg! Az apostolok azt mondt�k: Nem tehetj�k, hogy ne sz�ljunk a J�zus nev�ben!

Kulcs�r testv�rt elk�s�rte �tj�ra Attila fia is. Bizonys�gt�tel�ben elmondta, hogy mire k�sz�l. Szemin�riumba megy �s azut�n gy�lekezeteket fog pl�nt�lni, mert nem teheti meg, hogy ne sz�ljon az �r J�zus nev�ben, ne hirdesse az �ldott evang�liumot. - � Urunk, adj ilyen dr�ga ifjakat, sokat, akik sz�v�ben �g a szent t�z, a munkav�gy, mert az aratni val� sok, de a munk�s kev�s.

Mind h�rom napon gazdag asztalter�t�s�nk volt. Sok sz�p vegyeskar, f�rfikar, sz�l��nek, szavalatok, bizonys�gt�telek hangzottak el, vas�rnap k�z�s eb�d mell� �lhett�nk.

"Boldogok, akik lakoznak a te h�zadban � Seregek Ura!" �ldott legyen az �r ezek�rt a sz�p napok�rt. "M�g sz�l az �dv szava, a kereszt tana hallelujah, m�g er�s!" Nagyon nagy kincs egy h�v� gy�lekezet!

"� Isten, milyen dr�ga a te kegyelmess�ged; az embernek fiai a te sz�rnyaidnak �rny�k�ba menek�lnek. D�slakodnak h�zadnak b�s�ges javaiban; megitatod �ket gy�ny�r�s�geid foly�viz�b�l, - mert N�lad van az �letnek forr�sa; a te vil�goss�god �ltal l�tunk vil�goss�got." (Zsolt 36:8-10)

Somogyi G�born�

DETROIT

Febru�r 18-�n d�lel�tt Jorge Sedaca, a Baptist State Convention of Michigan egyik vezet�je hirdette az ig�t k�z�tt�nk. T�bbek k�z�tt a bizonys�gt�telre buzd�tott benn�nket.
Sokan az�rt nem tesznek bizonys�got - mondta -, mert f�lnek az eredm�nytelens�gt�l, a visszautas�t�st�l. Pedig a parancs egyszer�en a bizonys�gt�telre sz�l, nem az eredm�nyes bizonys�gt�telre!
Az �tad�s gondolat�t h�romf�lek�ppen k�zel�tette meg.
- �tadni magunkat az �r J�zusnak.
- F�ladni a saj�t terveinket.
- F�ladni a harcot, �t ismerve el az abszol�t gy�ztesnek.
Gy�lekezet�nk tagja a D�li Baptista Sz�vets�gnek �s alap�t�sa �ta tagja az ABC-nek is.

Tekintse meg a detroiti k�peket!

Vir�gvas�rnap d�lut�nj�n zenei �nnep�lyt tartottunk, k�z�sen az Allen Parki Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�zzal. Vend�gein r�sz�r�l Tam�s Istv�n heged�m�v�sz �s az �t zongor�n k�s�r� Timothy Losevszky karnagy adott el� n�h�ny klasszikus darabot. A mi r�sz�nkr�l a k�rus szolg�lt. Verseket hallgattunk, majd egy r�vid pr�dik�ci�t, melyet Kacs�-K�llay Istv�n reform�tus lelk�sz tartott Luk�cs 19:29-40 alapj�n. Az �rnak sz�ks�ge volt a szam�rra. R�nk is sz�mot tart. Dics�s�g�re teremtett. Sokan �gy �rzik, hogy nincs sz�ks�g r�juk; hogy v�letlen sz�lettek. Pedig Istennek terve van mindenkivel, az egyh�zat is dics�s�g�re hozta l�tre. Vajon bet�ltj�k-e k�ldet�s�nket? Tudunk-e, tudsz-e Isten dics�s�g�re �lni? Tal�ljuk meg a hely�nket! Hiszen van hely�nk, van feladatunk - hangzott a b�tor�t�s. Egy�bk�nt ha nem tal�ljuk meg hely�nket, ha nem t�ltj�k be feladatunkat, akkor sem tudjuk megakad�lyozni Isten terveit. Ha te nem ki�ltasz, a k�vek fognak ki�ltani.

H�sv�t ut�ni szerd�n megl�togatott benn�nket Bodor S�ndor erd�lyi lelkip�sztor. Az ig�t Filippi 4:5 alapj�n hirdette, annak is ezt a mondat�t hangs�lyozva: Az �r k�zel. Bodor testv�r a M�nospetri �s az �fegyverneki gy�lekezet k�pviselet�ben (Bihar megye) j�rt n�lunk is, �s m�s gy�lekezetekben is.

�prilis 29-�n az erd�lyi Partium Kereszty�n Egyetem K�rus�nak vend�gszolg�lat�ra elment�nk mi is a reform�tus templomba. A Berkesi S�ndor karnagy �ltal vezetett 40 tag�, az egyetem di�kjaib�l �ll� k�rus kiv�l� felk�sz�lts�ggel �nekelte a klasszikus egyh�zi zene darabjait �ppen �gy, mint a modern alkot�sokat. Baptista vonatkoz�sa is volt az est�nek: �r�mmel hallgattuk Beharka P�l szerzem�ny�t: Szent az �r, az alkot�. Az egyetemnek van n�h�ny baptista hallgat�ja is, k�z�l�k egy j�tt el a k�russal. Az �nekkar az egyetem m�k�d�s�re gy�jt �szak-amerikai k�r�tja sor�n. A k�rust egy reform�tus �s egy katolikus p�sp�k is elk�s�rte: T�k�s L�szl� �s Tempflin J�zsef.  (M�t�)

Mi az �bred�s?

"Az �bred�s a h�v�k meg�jul�s�t, f�l�led�s�t, s az Istent�l t�vol lev�k megt�r�s�t jelenti. Ha a h�v�k fel�brednek �lmukb�l, a vil�g megt�r�s�re sem kell sok�ig v�rni. �jra �s �jra megk�s�relt�k, hogy a gy�lekezet k�l�n�sebb �bred�si id�szakok n�lk�l, t�retlen�l j�rja a hit �tj�t, �m ez az igyekezet mindig eredm�nytelen maradt. Nincs m�s k�v�natosabb, mint egy folyamatosan vir�gz� gy�lekezet. Am�g a gy�lekezet t�madhat�, er�tlen�thet� �s am�g nem tud �rr� lenni a k�ls� behat�sokon, addig nincs m�s lehet�s�g az igazi hit�let fenntart�s�ra, mint az �bred�s. Ahogy n�vekszik az istentelens�g, �gy Isten csak a Szentl�lek �breszt� munk�ja �ltal tudja el�rni az embereket."   (Charles G. Finney: Az �bred�shez vezet� �t)

"A Baker's Dictionary of Theology �gy hat�rozza meg az �bred�s fogalm�t: az �bred�s sz� nagyobb er�t hordoz mag�ban, mint amit ma nek�nk jelent. Ma sokszor helytelen�l felcser�lj�k az �bred�s �s az evang�liz�l�s kifejez�seket. Az evang�liz�l�s j� h�r k�zl�s�t jelenti, az �bred�s �j �letre kel�st. Ez�rt nem lehet az �bred�s megszervez�s�r�l besz�lni. Az evang�liz�l�s az ember munk�ja Isten�rt, az �bred�s Isten szuver�n munk�ja az ember �let�ben. Nincs emberi l�ny, aki �gy fel tudn� kelteni az �rdekl�d�st, �gy meg tudn� mozd�tani az emberek lelkiismeret�t, �s k�pes lenne �gy felgerjeszteni a lelki szomj�s�got, mint az �bred�s. Minden lelki �let, ak�r az egy�nben, ak�r a gy�lekezetben vagy nemzetben, a Szentl�lek �ltal van. Ember nem tud �bred�st beprogramozni, csak egyed�l Isten az, aki k�pes �letet adni. De amikor a s�t�ts�g elm�ly�l: amikor az erk�lcsi s�llyed�s el�ri a legalacsonyabb szintet; amikor a gy�lekezet halott vagy langymeleg lesz; amikor el�rkezik az "id�k teljess�ge", �s ilyen im�k sz�llnak f�l n�h�ny �szinte sz�vb�l: "Nem akarsz �j �letet adni nek�nk, �s �r�met szerezni n�pednek?" (Zsolt 85:7), akkor a t�rt�nelem tan�t�sa szerint el�rkezik az �bred�s �rja, hogy m�g egyszer v�gigs�p�rj�n.

�bred�sen azt az id�t �rtj�k, amikor Isten ki�nti az � Szentlelk�t, aki �letet �s elevens�get ad az embereknek �s az � gy�lekezet�nek. �bred�s idej�n az emberek felismerik lelk�k val�s�gos �llapot�t, �s a b�n�s�k megt�rnek Krisztushoz.

Az �bred�s Isten k�l�nleges, szuver�n m�ve, amellyel megl�togatja n�p�t, helyre�ll�tva, felfriss�tve �s feloldva �ket Isten �ld�s�nak teljess�g�re.   (Eszes Zolt�n, teol�giai szakdolgozat)

Az �bred�s fogalma a Bibli�ban

A Biblia �sz�vets�gi k�nyvei t�bb �bred�si t�rt�netet meg�r�k�tettek. El�sz�r a B�r�k k�nyv�t olvasva figyelhetj�k meg, hogy Izr�el n�pe 30-40 �v leforg�sa alatt elt�rt az �rt�l. Isten azonban mindig t�masztott olyan f�rfiakat, b�r�kat, akik �ltal visszat�r�tette mag�hoz Izr�elt. Ez�rt nevezte James Stewart (1910-1975) evang�lista, "Krisztus k�z�pcsat�ra" a B�r�k k�nyv�t az �bred�sek t�rt�net�nek. S�muel pr�f�ta volt az utols�, a tizen�t�dik b�r�, aki �ltal Isten olyan �bred�st adott, hogy Izr�el n�pe m�ly b�nb�nattal, s�rva t�rt vissza Istenhez. Tal�n a legjellemz�bb p�lda, amikor Ill�s pr�f�ta im�j�ra t�z sz�llt al� az �gb�l �s Izr�el n�pe arcra borulva t�rt vissza Istenhez �s ezt ki�ltotta: "Az �r az Isten! Az �r az Isten!" (1Kir 18:39).

"Krisztus �jsz�vets�gi gy�lekezt�re is jellemz�, ak�rcsak az �sz�vets�gi n�pre, hogy elvil�giasodik. A h�v� �let k�vetkezetlens�ge, a formalit�s, a sek�lyess�g megszomor�tja a Szentlelket. Nem munk�lkodik k�z�tt�nk �gy, mint kezdetben, amikor mindenben engedelmesek voltunk ir�nta, hisz semmi sem ellenszenvesebb neki, mint az, ha csak sz�jjal tisztelik. A gy�lekezetnek f�l kell �brednie, bel�tva val�s�gos �llapot�t, �s el kell fogadnia a megeleven�t� isteni kegyelmet.

Isten idej�ben �zent az ef�zusi gy�lekezetnek (Jel 2:1-7), amely elhagyta az els� szeretetet; a sz�rdiszi gy�lekezetnek (Jel 3:1-6), amely abban a t�vhitben volt, hogy �l, pedig Isten szerint halott volt; a laodiceai gy�lekezetnek (Jel 3:14-22), amely elbizakodotts�g�ban nem ismerte f�l, hogy val�di, elveszett �llapota mennyire sz�nalmas.

Krisztus egyh�z�nak mai �llapota mindenben hasonl�t az elm�lt id�k helyzet�hez. �m a Szentl�lek ma is munk�lkodik k�z�tt�k: �j �letet ad a holtaknak, �s megeleven�ti az elal�ltakat."

Kiss L�szl�: �bred�s Erd�lyben �s Magyarorsz�gon, Arad, 2000, 15-16. oldal.
A k�nyv a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�ja alkalm�b�l jelent meg.

K O R N Y A M I H � L Y
1844 B 1917

 

Az �tt�r� misszi�munk�s Nagyszalont�n sz�letett, Bihardi�szegen fejezte be f�ldi p�lyafut�s�t. Meyer Henrik (1842-1819) Gyul�n mer�tette al� 1875. augusztus 26-�n a Feh�r-k�r�sbe. Nagyszalont�n 1877-ben avatj�k diakonuss�, �s 1881-ben presbiterr�. Az Alf�ld �s Erd�ly ter�let�n el�rt p�ratlan eredm�nyei�rt Eur�pa legnagyobb laikus munk�sai k�zt tartja sz�mon a baptista k�z�ss�g n�pes csal�dja. A s�r� felv�telek �s bemer�t�sekre hivatkozva Meyer Henrik meg�llap�totta, hogy
- ez a kev�sb� m�velt, ig�nytelen k�lsej� ember, az �r�studatlan, olvasni alig tud� Kornya Mih�ly, Isten kiv�lasztott eszk�ze, amit a misszi�t�rt�net igazol.
Szebeni Oliv�r szerint:
- Kornya c�lja: Krisztus k�vet�iv� tenni az embereket, �jabb helyeken meggy�jtani az evang�lium vil�goss�g�t, dacolva tekintetes urakkal, csend�r�kkel, papokkal �s meggy�zni �ket szil�rds�ggal, szeretettel �s t�relemmel. Igen, ez �tt�r� munka.
Csopj�k Attila �gy eml�kezik:
- Ez a magas, ny�l�nk termet� sov�ny ember, folyton j�rt falub�l v�rosba �s ford�tva, minden�tt sz�vekbe hat� szavakkal hirdette az evang�liumot. Gyakori megt�r�s t�madt m�k�d�se nyom�n. Komoly ember volt, de gazdag humorral rendelkezett. S m�g n�mely szavai s�r�sra fakasztott�k hallgat�it, m�s szavai j��z�en megnevetett�k �ket.

Kirner A. Bertalan Kornya Kr�nik�ja c. k�nyv�ben mutatja be, hogy t�nyleg Isten �ltal elh�vott szolg�ja volt az evang�lium �gy�nek. Az � pr�dik�ci�ira nem szervezett gy�lekezet, telt imah�z, sz�sz�kkel, padokkal, �nekkarral, eb�ddel, vacsor�val, sz�ll�ssal. Neki mag�nak kellett az evang�liumot bevinni a falvak ill. v�rosokba.

Egyszer Biharban felkeresett egy falut, bement az egyik port�ra, ahol a h�ziasszonyt otthon tal�lta. K�r�s�re az megengedte, hogy az udvaron sz�tn�zzen. Majd egy kisasztalt, ter�t�t k�rt, le�ll�totta az udvar k�zep�re, r�tette a Bibli�j�t �s kinyitotta a nagykaput. Ez a k�l�n�s elj�r�s tetszett az asszonynak, s figyelte, hogy Kornya m�rt csin�lja ezt?
- Mert a Biblia elv�gzi a maga dolg�t �s h�vogatni fog.
�s t�nyleg, el�bb a gyermekek, majd sz�leik is j�nnek, ben�znek, s mikor m�r vagy 8-10-en csod�lj�k a Bibli�t, Kornya odamegy, k�sz�nti �ket, majd megk�rdezi:
- Elj�nn�nek-e est�re, ha � itt maradna �s besz�lne a Bibli�r�l �s a megt�r�sr�l?
�s este a nagyszoba megtelt hallgat�kkal, s hamarosan baptista gy�lekezet alakult a k�zs�gben. De voltak neh�z megpr�b�ltat�sai is. P�ld�ul egyszer, kar�csonykor a vakmer� falu leg�nyei megfogt�k �s a falu k�tj�hoz vonszolt�k ahol 10 v�d�r vizet �nt�ttek r�: `T�bbet ide ne gyere@ ki�ltoz�ssal. Valaki megsz�nta, lak�s�ba vezette. K�gy�n azut�n gy�lekezet alakult, mely ma is �l.

Pr�dik�ci�i egyszer�ek �s r�videk voltak, b�s�ges p�ld�kkal sz�nezve. Ebben volt Kornya igehirdet�seinek vonz�sa, evang�liz�ci�s szolg�latainak �s eredm�nyeinek titka. V�lasz ez arra a k�rd�sre: AM�rt van az, hogy abban az id�ben, amikor a protest�ns templomok ki�r�lnek, az egyszer� paraszt ember, Kornya Mih�ly pr�dik�l�s�ra t�bb mint 11 000 ember lesz baptista h�v�v�?@

Ahogy �ld�s volt a szolg�lata, legyen olyan �ldott az eml�ke is k�z�tt�nk.

Kiss L�szl� (Arad) �gy eml�kezik: Isten a m�lt sz�zat utols� negyed�ben egy pr�f�t�t t�masztott, akit a csonkatorny� `hajd�f�szekb�l@ Nagyszalont�r�l k�ldte el, hogy Erd�lyben �s Magyarorsz�gon emberek ezreit �bressze fel a b�n �lm�b�l. N�p�nkb�l t�masztotta �t Isten, �s szolgasorb�l h�vta el, hogy a korabeli egyszer� n�p sz�v�hez tudjon sz�lni. E szer�ny m�don �l� �s oly sokszor megal�zott f�rfi �gy dolgozott, mint aki sohase f�rad el az Isten orsz�ga munk�j�ban.  �ssze�ll�totta: Dr. M�sz�ros K�lm�n

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t� (11. r�sz), 
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]