..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2001. JÚNIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Dr. Pintér Zoltán:

A Szentlélek ígérete

Amikor az Úr Jézus érezte, hogy megváltói útjának vége felé közeledik és az Atyához való menetel nem messze van, többször beszélt tanítványainak a közelgő nagy eseményekről: kereszthaláláról, az utolsó időkről, hogy előkészítse őket az elválás komoly pillanataira. Tudta, hogy semmi sem fáj övéinek jobban, mint a tőle való elszakadás. Megokolja azért elmenetelét és azzal vigasztalja őket, hogy elküldi nékik az Atya ígéretét a Szentlelket, aki eszükbe juttatja az elfelejtett messiási beszédeket és alkalmassá teszi őket a szent szolgálatra.

De figyeljük meg, a tanítványok úgy látszik nem tudták eléggé értékelni a Szentlélek ígéretének nagy voltát, mert amíg a Mester arról beszélt, addig őket Izrael földi országa érdekelte. Így vagyunk mi is nagyon sokszor. A jó Isten ígéreteinek szépsége helyett elmúló anyagi dolgokban gyönyörködünk. Pedig az Úr Jézus ígéretének és egyéb isteni ígéreteknek a beteljesedése és az abban való részesülés sorsdöntő esemény. A hívő ember is csak akkor lesz alkalmas a nagy tanúzásra, ha beteljesül rajta a nagy ígéret. Talán azért van annyi csetlő-botló keresztyén, vagy amint Pál apostol mondja: "sok erőtelen, beteg és alusznak sokan," mert nem teljesült be rajtuk Krisztus ígérete.

A tanítványok egy akarattal, imádságos lélekkel várták az ígéret teljesedését és nem hiába, mert megtörtént a pünkösdi csoda (ApCsel 2,1-13). Krisztus ígérete beteljesedett. A tanítványok nem hiába vártak, megkapták amiben bíztak. Nincs igazuk azoknak, akik kicsúfolják a Krisztus ígéreteiben bízókat. A világ szeme láttára beteljesült ígéret a záloga a többi ígéret beteljesülésének is. Akik hisznek, meglátják az Isten dicsőségét.

Az ígéret teljesedését Asebesen zúgó szélnek zendülése@ jelezte. Krisztus ígéretei, jövendölései nyilvánosan, mindenki által észrevehető formában teljesednek be. De amint a pünkösdi szél zúgásának okát sem ismerték mások, csak a tanítványok, így minden más ígéret teljesedését is természetes eseménynek tartják -, a hivők azonban tudják, hogy nem puszta események ezek, hanem jövendölések teljesednek. Nem véletlen a zúgó szél sem, mert amint a szélnek megvan a hatása a fizikai életben, úgy a Szentlélek is elvégzi a maga hatását ott, ahol lakozást vesz. Tüzes nyelvek jelentek meg előttük. Az Úr Jézus a búcsúzáskor azt ígérte tanítványainak, hogy tanúi lesznek. A nyelv jelképezte a beszédet, a bizonyságtevést. A kettős nyelv azt mutatta, hogy nem csak az ember beszél, hanem a Szentlélek együtt tesz velük bizonyságot.

A Szentlélekkel megtelt lélek - csodálatos élet. Az emberek csodálkoztak a tanítványok bátorságán, nyelvtudásán. Mindezeket a Lélek adta nekik. De ez alkalomal is az történt, ami minden nevezetes esemény után történni szokott. Az összegyűlt tömeg véleménye megoszlott. Voltak akik hittek, egyesek egy kézlegyintéssel elintézték az egészet, mások pedig hangoskodó gőggel csúfolták a bizonyságtevőket. Ekkor állt elő Péter és mondta el hitvédő és evangélizáló pünkösdi prédikációját.

Ez a beszéd a csodát átélt tanítványhoz méltó, bátor beszéd volt. Nem hiába mondta az Úr, hogy "vesztek erőt." Most nem futnak el, nem hallgatnak, szembenéznek a felbőszült, gúnyolódó tömeggel, mint Krisztus legyőzhetetlen tanúi. Nem számolnak az eshetőségekkel, nem hallgatnak el az igazságból semmit, nem alkalmazkodnak a sunyító, leselkedő farizeusokhoz.

Bibliai beszéd volt. Nagy hibát, súlyos vétséget követ el Isten és hallgatói ellen az, aki Krisztus nevében áll elő és nem az igét, hanem valami mást hirdet. A szószék nem állhat sem tudományos társaságok, sem politikai csoportok, vagy egyesületek szolgálatában. A szószéken csak tiszta evangélium hangozhat; aki nem azt mondja az lépjen le onnan! Péter beszéde hitből fakadó beszéd volt. Péter hallgatói valamennyien érezték, hogy amit mond, azt hiszi is. A hitnek óriási jelentősége van az emberi élet minden területén, kiváltképpen a Krisztusról szóló bizonyságtétel során. Csak a hitből származó beszédnek van hitébresztő hatása. Egy lelkész panaszkodott:

- Nem tudom mi az oka, hogy oly régóta prédikálok már ebben a községben és senki sem tért meg. Ezután jött a községünkbe egy igénytelen cipész és szavára egyre-másra tértek meg az emberek.

Ahol az egyéni és gyülekezeti életet áthatja a hit és lakozást vesz az ígéret Szelleme, ott nem marad el az eredmény, mert míg az eszközöket alkalmassá teszi a szolgálatra, addig a hallgatóságot elkészíti az ige befogadására.

Dr. Pintér Zoltán a Clevelandi Bethánia gyülekezet lelkipásztora

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ
Angelus Silesius verse
 
Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!
 
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
 
Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
 
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
 
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
 
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!
 
    Fordította: Szénási Sándor

MEGHÍVÓK

RÁMAI TÁBORI KONFERENCIA
2001. június 30 - július 2

KÖZGYŰLÉS /  CONVENTION
2001. július 13-15.

Szeretettel meghívjuk az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 94. közgyűlésére, melyet Alhambrában tartunk július 13-14-15-én. 

Utazási és egyéb tájékoztató, térkép, tárgyrend

We cordially invite you to the 94th Annual Meeting of the Hungarian Baptist Convention of North America. Place: American Hungarian Baptist Church, Alhambra, California. Time: July 13-15. Sandor Kulcsar, President

  Map to the Convention, direction and hotels

  Program in English

A szerkesztő rovata:

ÚJRA TALÁLKOZUNK!

Szövetségünk gyülekezetei, illetve testvérisége számára a nyári időszak a találkozások lehetőségét hordozza mindig. Tavaly a nagyváradi találkozóra utazott, aki csak megtehette. Az idén a rámai tábori konferencia (június 30 - július 2) után hamarosan következik az alhambrai közgyűlés. A kettő között majdnem akkora a távolság, mintha Európába repülnénk. Ennek ellenére Novák testvérnél már több mint 90-en jelentkeztek. Imádkozzunk a találkozó áldásaiért! Oltalomért az utazások során, békességért a tárgyalások idején és bőséges áldásért az istentiszteleteken.

Magyarországon és Erdélyben már a tavasz végén sor került az évi közgyűléseikre. Bizonyára számukra is lényeges döntéseket hoz egy-egy ilyen alkalom. A Békehirnökből értesültünk arról, hogy a magyarországi baptisták lapjának új szerkesztője van (föltételezem, hogy ezt a tervet a közgyűlésük megerősítette): Háló Gyula, dunaharasztii lelkipásztor. Szeretettel köszöntjük őt, áldást kívánva munkájára. (Őt megelőzőleg kevesebb, mint egy évig ifj. Kulcsár Tibor, budafoki lelkipásztor volt a lap szerkesztője.)

Kulcsár Sándor tv., szövetségünk elnöke június első felét az óhazában tölti, gyülekezeteket látogat, valamint részt vesz a Magyarok Világszövetsége vezetőségének általa összehívott ülésén. Imádkozunk útjáért, szolgálatáért.

Még egy rövid megjegyzés: lapunk internetes változata több változáson ment át - a tavalyi közgyűlés javaslatait figyelembe véve. Új címünk: www.evangeliumihirnok.net 

 
Mily szép is lenne,
Ha az a Harmadik,
Az a dicső,
Aki szélviharával
Megrázta a
Felházat,
Aranyló lánggal,
Tüzes nyelvekkel
Koszorúzta
A felfelé néző,
Sóvárgó szíveket, -
 
Ma is zúgatna
Hatalmas erővel
Mennyei vihart,
Hogy elsöpörné
Ezt a kavargó
Sötét zűrzavart,
Gyűlölet, ármány
Mint a viasz
Olvadna el.

 

Szentlélek Isten!
Óhajtva várunk,
Jövel! Jövel!
* * *
Hallom imádat,
- a Lélek felel.

 

Én nem török be
Sehová gyorsan
Erélyesen,
Csak akik kérnek,
Csak akik vérnak,
Akik engednek nekem,
- ott a megtisztulás
Munkáját
Elvégezem.

 

A SZÉLRE VÁROK
 
Feszülten áll az aeolhárfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve vár a szélzúgásra,
mert addig rajt dal nem terem,
míg el nem jössz zúgó szeleddel,
vagy úgy, mint esti fuvalom.
- Addig, felhangolt aeolhárfa,
az örök csendet hallgatom
és sóvárgok a szélzúgásra,
a Szél, a Szél a mindenem!
A Lelked erejére vágyom,
Én Istenem, nagy Mesterem!

     Somogyi Gáborné versei

 

 

Misszió mezőkről

Baptista Teológiai Szemle (Kolozsvár)
bemutatja és ajánlja a lap szerkesztője
Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a Baptista Teológiai Szemlét amerikai testvéreinknek bemutassam és ajánljam.
A Baptista Teológiai Szemle a kolozsvári Magyar Baptista Teológia Fakultás gondozásában jelenik meg. Már rég szükségét éreztük egy olyan folyóiratnak, amely a magyar baptista teológiai hagyományt ápolja azáltal, hogy tudományos cikkeket és tanulmányokat jelentessen meg. A cikkek szerzői elsősorban erdélyi lelkipásztorok és teológiai tanárok, de igyekszünk más baptista szerzőket is bevonni a publikálási munkába.
A Szemle célja a jellegzetesen baptista teológiai írások közlése, elsősorban mai magyar íróktól, és a gyülekezeti lelkimunkások teológiai informálása és nevelése. Lapunk által szeretnénk az olvasók elé tárni a teológia jelenlegi állását kiértékelve a filozófia és teológiai rendszereket és azoknak hatását gyülekezeti életünkre. A kiértékelést a nevelés szándékával akarjuk megtenni, rámutatva, hogy evangéliumi szempontból a különféle teológiai irányokat vagy jelenségeket, hogyan kell értelmeznünk és fogadnunk. Reméljük, hogy lapunk segítséget jelent majd a gyakorló lelkipásztoroknak, gyülekezeti munkásoknak és a teológia valamint az eszmeáramlatok iránt érdeklődő testvéreknek.
A lap tartalmát igyekszünk színessé tenni. Tartalmaz a lap teológiai írások mellett (baptista) egyháztörténeti, kegyességi és gyakorlati teológiai (misszió, gyülekezeti dinamika, stb.) írásokat. Jelenleg két sorozat található a lapban. Az egyik jelentős baptista hitvallásokat mutat be és szövegét közli magyar nyelven, a másik olyan eddig meg nem jelent írásokat tartalmaz, amelyeket külföldi vagy román szerzők írtak a romániai (erdélyi) baptisták életéről a kommunista korszakban .
Kiemelt helyet szeretnénk biztosítani a Baptista Teológiai Szemlében a baptista identitásunkkal kapcsolatos munkáknak, úgy történeti, dogmatikai, mint kegyességi szempontból. Ezen munkák nagy fontossággal bírnak, hisz az elmúlt évtizedekben többféle teológiai hatás ért bennünket. Ezen hatások között egymásnak ellentmondó irányzatok is vannak, melyek feszültséget eredményeznek közösségeinkben. Fel kell ismernünk, hogy a Biblia alapján maradva, mi az amit elfogadhatunk és mi az amit határozattan vissza kell utasítanunk. Ehhez a munkához kíván lapunk szerényen hozzájárulni és segítséget nyújtani.
Amerika testvéreink a Baptista Teológiai Szemléhez ifj. Kui Barnabás testvéren keresztül juthatnak hozzá (email: barnabaskui@baptistmail.com  ill. a New York-i gyülekezet címén).
 
              Kovács József felelős szerkesztő

KÁRPÁTALJA

Lapunk novemberi számában rövid riportot közöltünk Szikszai Kálmánnal, a kárpátaljai gyülekezetek körzeti lelkipásztorával. Szikszai testvér többek között említést tett a Rafajnaújfalui gyülekezetről is, amelynek még nincsen imaháza. Egy testvér az Úr indításából segítséget küldött nekik, azzal az imádsággal a szívében, hogy indítson még másokat is a gyülekezetek Ura, hogy ez a kis gyülekezet megvehesse azt a bérelt helyiséget, amelyben összejöveteleiket tartják egy idő óta. Az itt látható fényképet Szikszai testvér kérésemre küldte. 

Az épület nagyon egyszerű, de ők alkalmasnak találják. Testvéreink hiszik, hogy gondoskodni fog róluk az Úr ezen a téren is. Mi is hisszük. A gyülekezet 6 bemerítettel növekedett az elmúlt hónapban. Imádkozzunk értük, segítsük őket! (Szerk)

Meghívó a Balatonföldvári Bethesda üdülőbe!
 
A Bethesda missziós ház már harmadik éve működik a mai kor elvárásainak megfelelő szinten. A befejezett -téliesített- új üdülő 1998.07.25.-én ünnepélyes megnyitó keretében megkezdte rendeltetés szerű működését. Az épület három szintes, pázsitos udvarral és zárt parkolóval van körülvéve. A földszinten van az étterem, a konyha és a gazdasági helyiségek. Az étterem szolgál jelenleg az Istentiszteleti alkalmak, konferenciák megtartására, társalgónak, TV, videó, musik center, stb áll a vendégek használatára. Az emeleten vannak a lakosztályok, minden lakosztály előszobával, fürdő, valamint 3-8 ágyas szobával rendelkezik. Az üdülő Balatonföldvár központjában frekventált helyen, főúttól, vasúttól, Balaton-parttól 50-200 m-re található. Fűtési szezonban legalább 20 fő és minimum 2 éjszaka részvételével fogadunk vendégeket. Főszezon a júliusi és augusztusi hónapok, az év többi hónapja elő-, utószezonnak számít és az árfekvés is ennek megfelelően alakul. Hely és időpont egyeztetés telefonon (0036-84-341-081; 0036-20-324-8644) illetve e-mailen ( bethesda@dpg.hu ) történik.
 
Ezen tájékoztatóval szeretném testvéreim figyelmébe ajánlani a Magyarországi Baptista Egyház BETHESDA üdülőjét, és hívni, hogy élvezzék vendégszeretetünket. Hiszem, hogy az "óhazába" látogatva minél többen felkeresnek minket, és az itt szerzett tapasztalat maradandó élmény marad minden kedves vendégünk szívében.
 
Bálint Kálmánné (az üdülő ügyvezetője)
Postacím: Bethesda üdülő, 8623 Balatonföldvár, Spúr István u. 21.

1917 - 2001

 

Fűr Imre testvér Wadswort, Ohioban született, 1917. július 18-án. Szülei 1924-ben vissza költöztek Romániába, Értarcsára. Ott nevelkedett, hívő szülők gyermekeként. Szerette a Bibliáját, abból merített mindig új erőt. A Lélek által eldöntötte szívében, hogy engedve a hívásnak, lelkipásztori szolgálatba áll. 1960 elején el is ment Bukarestbe, a Teológiára. Miután azt elvégezte, hazakerült, az Érmihályfalvai körzetbe, mivel ott éppen prédikátor hiány volt. A körzet meghívását elfogadva végezte lelkipásztori szolgálatát a következő községekben: Érmihályfalva, Nagykároly, Kémer, Semien, Gálospetri és Értarcsa. Hűségesen végezte szolgálatát 1984-ig, nyugdíjba vonulásáig. Azután is elfogadta az alkalmi meghívásokat, és amíg ereje megengedte, örömmel hirdette az Igét.
1993-ban meglátogatta Detroitban és Clevelandban élő rokonait. A fénykép is Detroitban készült róla. Eljött velünk a Rámai táborba is és résztvett a 93-as táborzáró konferencián.
Szeretettel emlékezünk rá, itt végzett szolgálataira is.
Akik az elmúlt nyáron a nagyváradi találkozóra hazalátogattak közülünk, még találkoztak vele.
Április 24-én váratlanul, beteg felesége mellől hazaszólította az Úr. Temetése nagy részvét mellett Biharon volt, április 26-án. 
              id. Fűr Béla

CD AJÁNLATUNK:

Az Újpesti Baptista Gyülekezet (Budapest) ének- és zenekara, valamint Beharka Pál orgonaművész testvér közreműködésével egy CD-t adott ki húsvétkor. Ezt a felvételt ajánljuk olvasóinknak az Új Lant-ban megjelent ismertetés néhány részletével.

"Hű pásztor az Úr"
Jubileumi hangfelvétel az Újpesti Baptista Gyülekezet önállósulása 100. évfordulójának évében

Újpest 1880-1901 között a Wesselényi utcai gyülekezet körzeti állomása volt. 100 évvel ezelőtt azután önállósult a németajkú kis újpesti közösség, és az önállósulás évétől kezdve intenzív fejlődésnek indult. Növekedett a létszám, vasárnapi iskola és énekkar alakult. ...

Mivel gyülekezetünk életében mindvégig meghatározó szerepet játszott az ének és a zene, ezért most az önállósulás centenáriumának évében egy CD és kazetta megjelentetésével, gyülekezetünk zenei életének bemutatásával emlékezünk az elmúlt 100 esztendő áldásaira.

Az előadott művek közül kiemelkedik a Kovács István vezette énekkar és a zenekar előadásában Schütz: 23. zsoltára, de megszólal rajta nem egy evangéliumi ének művészi feldolgozása is. A harangkórus hangjainak néha lágy, olykor csillogó hangzása sajátos hangulatot áraszt. Beharka Pál testvér igényes orgonajátéka közel fél évszázados újpesti zenei munkásságának állít emléket. J.S.Bach, Boelmann és Lisznyay orgonaművei kiváló zenei élményt nyújtanak a CD és kazetta hallgatói számára. Meláth Andrea éneke a Messiásból nagyban emeli a kiadvány értékét. A húsvéti ünnepekre megjelent kiadványokat szeretettel ajánljuk minden érdeklődő testvérünknek.

Marosi Nagy Lajos

A CD iránt érdeklődők vegyenek kapcsolatot a szerkesztővel (e-mail, telefon, levél). Személyes postával, vagy ha több példányt tudnánk közösen megrendelni az ára 10 dollár.

AZ ÉBREDÉS HÍRNÖKEI

Az Evangéliumi Hírnök és az Üdvüzenet ébredési cikkekkel indult el az új évezred küszöbén, a Békehírnök és a Szeretet szintén közölt ilyen cikkeket. Bizonyára a Szentlélek indította mind a szerkesztő, mind a cikkíró testvéreket, hogy a magyar nemzet megmentése érdekében is felismerjük, hogy egy ébredésre van szükségünk. Örülünk, hogy lapjaink a tengeren innen és túl az ébredés hírnökei lettek. Dicsőség érte Istennek!

Bárcsak valóban előhírnökei lehetnénk egy újabb ébredésnek, és bárcsak még többen bekapcsolódjanak az imádkozók nagy táborába, akik naponta ébredésért imádkoznak.

A Szentírásban olyan próféciák vannak, amely szerint az utolsó napokban kiönti még Isten az Ő Lelkét, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és rettenetes napja.

Egy ilyen tartalmú érdekes cikket olvashatunk W. C. Moore igefejtegetéseiből.

        Kiss László, az Üdvüzenet szerkesztője

Az utolsó idők ébredését várjuk
"Meghallgatásra talált a te könyörgésed." (Luk 1:13)

Amikor a mai keresztyénség alásüllyedését látva bánkódunk, tekintsünk vissza az első ébredés előzményeire. Figyeljük meg, hogy amikor Izrael lelki vakságában keresztre feszítette Jézust, mint Isten Fiát, mielőtt Isten elvetette volna népét "egy bizonyos időre" küldött egy hatalmas ébredést Jeruzsálembe. A pünkösd ünnepére összegyűjtötte Izrael szétszórt maradékát még a diaszpórából is, és kiöntve Szentlelkét egy olyan hatalmas ébredést indított el, ami az egész világra kihatott.

A pogányok maradéka

A pogányokból lett keresztyénség ma már csak egy kihűlt, formális vallásosság lett, már rég elveszett első szeretete és buzgósága, de mielőtt Isten a pogány keresztyénséget elvetné (kivágná) kegyelemből még küld egy nagy ébredést, így lejön még egyszer a felüdülés ideje "az Úrnak színétől." Az alvó szüzek felébrednek és az okos szüzek olajjal a lámpásaikban égő lámpákkal a kezükben várják mennyei vőlegényüket.

Bemerítő János a maradék nép prófétája

Izrael hanyatlása idején Isten elküldte bemerítő Jánost, hogy legyen Jézus útkészítője, előfutára (Mal 3,1; És 40, 3). A gyülekezet (egyház) egy test és sok tagja van. Isten emberek és ember csoportok által munkálkodik. Nem valami különleges prófétát fog küldeni, hogy utat készítsen Jézus második eljöveteléneke, hanem csak a maradék népből támaszt valakit, vagy valakiket, akit az erőnek lelkével előállnak és ébresztőt, riadót fújnak a nagy alvó tábornak (Jóel 2,1). Akkor felébred Isten népe és elkészül a vőlegény fogadására, olajjal a lámpásaikban és égő lámpákkal a kezükben jönnek ki és várják a vőlegényt.

Tekintsük át Bemerítő János történetét és a vele kapcsolatos próféciákat. Jövetelét előre meghirdették (Mát 3, 3), de imádságra történt annak beteljesedése. Az imameghallgatás jeleként született Bemerítő János. Az angyal azt mondta: Zakariásnak: "Meghallgatásra talált a te könyörgésed, és a te feleséged szül neked fiat és nevezd az ő nevét Jánosnak" (Lk1,13). Az Úr - bár az ígéret Jóel könyvében volt megírva -, az ébredést csak imádságra küldi el (Lk 18,1-8; Jóel 2,18-29). Ezzel kapcsolatban ilyen igéket olvashatunk: "Még arra nézve is kérni hagyom magamat, hogy ezt cselekedjem velők" (Ez 36, 37). Jézus pedig így bátorít: "Kérjetek és adatik nektek!"(Mát 7,7).

"Istennek semmi sem lehetetlen"(Lk 1,37)

János akkor született, amikor emberileg teljesen lehetetlen volt, hisz Zakariás és Erzsébet már megöregedtek (Lk.1,5-7). Az utolsó napokban is ilyen lehetetlennek tűnik, hogy ébredés legyen és hogy élet fakadjon a lelki pusztaságban és kietlenségben (És 40: 3; 43:19; 44:3). De ezekben a napokban is igaz, hogy: "Istennek semmi sem lehetetlen."(Lk 1:3). Sokan nem tudják elhinni az ébredésre szóló ígéreteket épp úgy, mint Zakariás, aki kételkedett (Lk 1,18). Ők is, mint Zakariás megnémulnak és nem tudják elmondani Isten kijelentését. Némán hallgatnak mindaddig, amíg a kijelentés beteljesedik, akkor majd a nyelvük feloldódik és ők is hirdetik Isten üzenetét.

Az ígéretek szószerinti beteljesedését várjuk

A lelki pusztaság és kietlenség már egyik jele a prófécia beteljesedésének, de a végleges pusztaság és kietlenség csak közvetlen az ébredés előtt lesz nyilvánvaló. Figyeljük meg jól az ígéretek szavait: "Igen, a pusztában utat szerzek és a kietlenben folyóvizeket" (És 43:19). "Vizet öntök a szomjazóra és folyóvizeket a szárazra: kiöntöm lelkemet a te magodra." (És 44,3).

Bemerítő Jánosról így szólt a prófécia: AŐelőtte jár az Illés lelkével és erejével.@ (Lk 1,17). Úgy készít Isten egy népet, hogy majd erővel előálljon és lépjen az aratás nagy mezejére. Jánosról azt olvassuk: "Nagy lesz ő az Úr előtt@ az utolsó idők ébredéséről pedig ezt olvassuk:"Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva.@ (Jóel 2, 2/b). Jánosról mondja az írás, hogy Amár anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel." Az utolsó idők nagy ébredésekor is beteljesednek Szentlélekkel szolgálatuk kezdetétől fogva. Erzsébet elrejtőzött János születése előtt egy időre. Istennek vannak elrejtett útjai és eszközei ma is, akik majd csak Isten parancsára állanak elő, hogy egy népet előkészítsenek Jézus második eljövetelére.     W. C. Moore

A fejszés ember

1893-ban bemerítésre készültek Bihar-vármegye Tenkei járásának egyik vegyes nemzetiségű kisközségében, Kisházán. A vízparton ott álltak a szokásos öltözősátrak, körben a nagy tömeg, a hívőkkel együtt sok érdeklődő.

A bemerítkezők között ott volt egy román asszony, aki régóta szerette volna már fölvenni a hívők keresztségét. Férje azonban ezt vadul ellenezte, és a durva tettlegességtől sem riadt vissza. Most épp favágáson volt a messzi erdőben társaival. Ezt kihasználva, felesége úgy döntött, hogy bemerítkezik. Egy rosszakaró szomszédasszony azonban nem volt rest, és értesítette a dologról a férjet:

- Gyere, mert a feleséged, Szaveta elment bemerítkezni! - A férfi társai gúnyolódásától is feltüzelve, bőszülten rohant a faluba, úgy ahogy volt, hatalmas fejszével a kezében.

Nagy riadalom támadt, amikor berobbant a vízparti sokadalomba, "áruló" feleségét halálra keresve. Kornya menten észrevette ezt, odaballagott hozzá és csöndesen megszólította a felindult embert:

- Frátye Mandru, de jó, hogy eljöttél... Épp te kellessz nekünk, látom, fejszét is hoztál. Meg kell erősíteni a sátrat. Itt van ez a karó, hegyezd ki, aztán verd be jól a helyére.

Kornya megvárta, amíg a hívatlan segítő elkészült, aztán csak úgy mellékesen megkérte:

- Nem maradnál itt, hogy ügyelj a sátorra, mert a többiek mind elhúzódtak amoda. De ha nem akarsz maradni, akkor muszáj keresnem valaki mást.

- Na, nem kell, én leszek - felelte tört magyarsággal a férfi és ott maradt.

- Én most megkezdem a beszédet, de a végén majd jövök, mert még kérdezni akarok valamit.

Ámulva és megnyugodva szemlélte a nép a történteket, aztán egész figyelmüket a prédikációra fordították:

- "A fejsze immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely rossz gyümölcsöt terem, kivágattatik és tűzre vettetik.@ (Mt 3:10) Gyümölcsöt, jó gyümölcsöt vár a Gazda, és ha azt megtalálja, a fejszének nincs semmi dolga. Az emberek is fák, gyümölcseik a tetteik. Szíve mélyén mindenki szeretne jó lenni, de nem képes rá. Próbálkozik egy ideig, aztán föladja. Nem gondol arra, hogy az életével játszik. Mert a Biblia azt mondja, ha nincs jó cselekedet, akkor az ember rossz. Rossz fa, és a rossz fára lesújt a fejsze. nincs menekvés, jön a tűz, az ítélet... Vagy talán van más út? Hogyne lenne, hisz éppen ezért jött Jézus Krisztus! Ő képes megváltoztatni az embert. Egyedül Ő az, aki a rosszat jóvá teheti, jó emberré mindenkit, aki elfogadja Őt, aki hittel rábízza magát. Az új élettel együtt jár aztán a jó gyümölcs. És akkor örül a Gazda, pihen a fejsze. Isten szívének is jobban esik, ha a fejsze nem ítélet miatt lendül, hanem azért - mint az előbb Frátye Mandru kezében-, hogy a helyére üssön, mondjuk egy sátorkarót!

A prédikáció végén odalépett Kornya a láthatóan megindult fejszés emberhez:

- Mindjárt kezdődik a bemerítés. Itt maradsz, vagy talán hazaviszed a feleséged?

- Maradok, keresztelje meg a többivel őt is. - A vízparton szinte a saját szívdobogásukat is hallották az emberek.

Aznap éjjel Kornya szállásadója a fejszés ember volt, aztán több alkalommal máskor is.

Kisházán néhány hónap múlva bemerítésre gyülekeztek az emberek. Köztük volt Frátye Mandru is. Ám most nem azért, hogy bárkit is rémítgessen, vagy hogy az öltözősátrat erősítse, hanem azért, hogy a bemerítésben is kövesse életét megjavító Jézusát, Krisztusát. Kirner: Kornya-Krónika

Növekszik a TV előtt töltött idő

Az egész világon egyre hosszabb a tévé-készülékek előtt eltöltött idő tartama. Magyarország Európában e növekedési lista élén áll - derül ki az Eurodata Worldwide nevű cég legújabb adataiból.

Az említett cég 62 országban 1,2 millió televízió nézőt kérdezett meg, majd az adatokat összevetette az 1999-es hasonló felmérés eredményeivel. Az átlagos növekedés ugyan nem nagy - mindössze 7 perc - de a vizsgált országok csaknem felében a nézők naponta 20 perccel többet töltöttek a képernyő előtt, mint két évvel ezelőtt.

A "nézőpercek" növekedésében (napi 26 perc) a Dél-afrikai Köztársaság a világelső, az európai rangsor elején pedig a magyarok állnak (napi 4 óra 9 perc, 17 perces növekedés). További sorrend: Olaszország, Nagy-Britannia, a lengyelek napi 3 óra 42 perccel (8 perces növekedés) a negyedikek. A legtöbb időt (ez nem meglepetés) az amerikaiak töltik a képernyő előtt (4 óra 26 perc), utánuk a mexikóiak következnek (4 óra 23 perc). (MTI)

Szomorú statisztika. Az ilyen mértékű tv-nézés mellett észrevétlenül és törvényszerűen szokik le az ember az olvasásról, a beszélgetésről, a gondolkodásról. Vajon az amerikai magyarok az európai, vagy a világlistát követik. (szerk)

Illusztrációk,  Dan László rovata

Lapozgassuk_a_Bibliát

Spurgeon: Puritán Káté (12. rész), 
Novák József rovata

Vasárnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]