..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. J�NIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Dr. Pint�r Zolt�n:

A Szentl�lek �g�rete

Amikor az �r J�zus �rezte, hogy megv�lt�i �tj�nak v�ge fel� k�zeledik �s az Aty�hoz val� menetel nem messze van, t�bbsz�r besz�lt tan�tv�nyainak a k�zelg� nagy esem�nyekr�l: kereszthal�l�r�l, az utols� id�kr�l, hogy el�k�sz�tse �ket az elv�l�s komoly pillanataira. Tudta, hogy semmi sem f�j �v�inek jobban, mint a t�le val� elszakad�s. Megokolja az�rt elmenetel�t �s azzal vigasztalja �ket, hogy elk�ldi n�kik az Atya �g�ret�t a Szentlelket, aki esz�kbe juttatja az elfelejtett messi�si besz�deket �s alkalmass� teszi �ket a szent szolg�latra.

De figyelj�k meg, a tan�tv�nyok �gy l�tszik nem tudt�k el�gg� �rt�kelni a Szentl�lek �g�ret�nek nagy volt�t, mert am�g a Mester arr�l besz�lt, addig �ket Izrael f�ldi orsz�ga �rdekelte. �gy vagyunk mi is nagyon sokszor. A j� Isten �g�reteinek sz�ps�ge helyett elm�l� anyagi dolgokban gy�ny�rk�d�nk. Pedig az �r J�zus �g�ret�nek �s egy�b isteni �g�reteknek a beteljesed�se �s az abban val� r�szes�l�s sorsd�nt� esem�ny. A h�v� ember is csak akkor lesz alkalmas a nagy tan�z�sra, ha beteljes�l rajta a nagy �g�ret. Tal�n az�rt van annyi csetl�-botl� kereszty�n, vagy amint P�l apostol mondja: "sok er�telen, beteg �s alusznak sokan," mert nem teljes�lt be rajtuk Krisztus �g�rete.

A tan�tv�nyok egy akarattal, im�ds�gos l�lekkel v�rt�k az �g�ret teljesed�s�t �s nem hi�ba, mert megt�rt�nt a p�nk�sdi csoda (ApCsel 2,1-13). Krisztus �g�rete beteljesedett. A tan�tv�nyok nem hi�ba v�rtak, megkapt�k amiben b�ztak. Nincs igazuk azoknak, akik kics�folj�k a Krisztus �g�reteiben b�z�kat. A vil�g szeme l�tt�ra beteljes�lt �g�ret a z�loga a t�bbi �g�ret beteljes�l�s�nek is. Akik hisznek, megl�tj�k az Isten dics�s�g�t.

Az �g�ret teljesed�s�t Asebesen z�g� sz�lnek zend�l�se@ jelezte. Krisztus �g�retei, j�vend�l�sei nyilv�nosan, mindenki �ltal �szrevehet� form�ban teljesednek be. De amint a p�nk�sdi sz�l z�g�s�nak ok�t sem ismert�k m�sok, csak a tan�tv�nyok, �gy minden m�s �g�ret teljesed�s�t is term�szetes esem�nynek tartj�k -, a hiv�k azonban tudj�k, hogy nem puszta esem�nyek ezek, hanem j�vend�l�sek teljesednek. Nem v�letlen a z�g� sz�l sem, mert amint a sz�lnek megvan a hat�sa a fizikai �letben, �gy a Szentl�lek is elv�gzi a maga hat�s�t ott, ahol lakoz�st vesz. T�zes nyelvek jelentek meg el�tt�k. Az �r J�zus a b�cs�z�skor azt �g�rte tan�tv�nyainak, hogy tan�i lesznek. A nyelv jelk�pezte a besz�det, a bizonys�gtev�st. A kett�s nyelv azt mutatta, hogy nem csak az ember besz�l, hanem a Szentl�lek egy�tt tesz vel�k bizonys�got.

A Szentl�lekkel megtelt l�lek - csod�latos �let. Az emberek csod�lkoztak a tan�tv�nyok b�tors�g�n, nyelvtud�s�n. Mindezeket a L�lek adta nekik. De ez alkalomal is az t�rt�nt, ami minden nevezetes esem�ny ut�n t�rt�nni szokott. Az �sszegy�lt t�meg v�lem�nye megoszlott. Voltak akik hittek, egyesek egy k�zlegyint�ssel elint�zt�k az eg�szet, m�sok pedig hangoskod� g�ggel cs�folt�k a bizonys�gtev�ket. Ekkor �llt el� P�ter �s mondta el hitv�d� �s evang�liz�l� p�nk�sdi pr�dik�ci�j�t.

Ez a besz�d a csod�t �t�lt tan�tv�nyhoz m�lt�, b�tor besz�d volt. Nem hi�ba mondta az �r, hogy "vesztek er�t." Most nem futnak el, nem hallgatnak, szemben�znek a felb�sz�lt, g�nyol�d� t�meggel, mint Krisztus legy�zhetetlen tan�i. Nem sz�molnak az eshet�s�gekkel, nem hallgatnak el az igazs�gb�l semmit, nem alkalmazkodnak a suny�t�, leselked� farizeusokhoz.

Bibliai besz�d volt. Nagy hib�t, s�lyos v�ts�get k�vet el Isten �s hallgat�i ellen az, aki Krisztus nev�ben �ll el� �s nem az ig�t, hanem valami m�st hirdet. A sz�sz�k nem �llhat sem tudom�nyos t�rsas�gok, sem politikai csoportok, vagy egyes�letek szolg�lat�ban. A sz�sz�ken csak tiszta evang�lium hangozhat; aki nem azt mondja az l�pjen le onnan! P�ter besz�de hitb�l fakad� besz�d volt. P�ter hallgat�i valamennyien �rezt�k, hogy amit mond, azt hiszi is. A hitnek �ri�si jelent�s�ge van az emberi �let minden ter�let�n, kiv�ltk�ppen a Krisztusr�l sz�l� bizonys�gt�tel sor�n. Csak a hitb�l sz�rmaz� besz�dnek van hit�breszt� hat�sa. Egy lelk�sz panaszkodott:

- Nem tudom mi az oka, hogy oly r�g�ta pr�dik�lok m�r ebben a k�zs�gben �s senki sem t�rt meg. Ezut�n j�tt a k�zs�g�nkbe egy ig�nytelen cip�sz �s szav�ra egyre-m�sra t�rtek meg az emberek.

Ahol az egy�ni �s gy�lekezeti �letet �thatja a hit �s lakoz�st vesz az �g�ret Szelleme, ott nem marad el az eredm�ny, mert m�g az eszk�z�ket alkalmass� teszi a szolg�latra, addig a hallgat�s�got elk�sz�ti az ige befogad�s�ra.

Dr. Pint�r Zolt�n a Clevelandi Beth�nia gy�lekezet lelkip�sztora

K�NY�RG�S A SZENTL�LEKHEZ
Angelus Silesius verse
 
Szentl�lek! F� j�! Szent neved
Bor�tsa l�ngba sz�vemet!
T�zednek �des l�ngja fennen
Lobogjon v�gan �n felettem.
�bresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, �l�, nagy hitet!
 
Vil�g�ts �t, Te, dr�ga F�ny,
Nehogy s�t�tben haljak �n.
Te szent �rny�kod h�v�s�tsen,
Hogy idegen t�z ne hev�tsen.
Sz�vemnek kertje �lni fog,
Ha hull r� �gi harmatod.
 
F� Vigasz, v�rom j�tt�det,
Cs�kold �letre lelkemet.
Aj�nd�kaid, mint a tenger,
S N�lk�led koldus csak az ember.
Itt van sz�vemnek kelyhe, Te
P�nk�sd bor�val t�ltsd tele!
 
Add, ha parancsod megjelen,
Katonak�nt �n megtegyem.
Te j� tan�csod hadd vezessen,
K�l�nb�ztessek j�l, helyesen.
Szent �rtelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
 
Arany folyam vagy, B�lcsess�g,
Szerelmed cs�kja bennem �g,
�s �gy a sz�vem tudja, �rez:
Milyen j� vagy Te �s mily �des.
Szemem mindig csak R�d tapad:
Igazs�g Lelke csak Te vagy!
 
Meg�g�rted, j� J�zusom:
E vend�get �n megkapom.
A sz�vem v�rja v�gyva, halkan,
�t v�rja ez az �res barlang.
Boldog lesz, majd ha �ldva j�:
�r�kre n�lam marad �!
 
    Ford�totta: Sz�n�si S�ndor

MEGH�V�K

R�MAI T�BORI KONFERENCIA
2001. j�nius 30 - j�lius 2

K�ZGY�L�S /  CONVENTION
2001. j�lius 13-15.

Szeretettel megh�vjuk az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 94. k�zgy�l�s�re, melyet Alhambr�ban tartunk j�lius 13-14-15-�n. 

Utaz�si �s egy�b t�j�koztat�, t�rk�p, t�rgyrend

We cordially invite you to the 94th Annual Meeting of the Hungarian Baptist Convention of North America. Place: American Hungarian Baptist Church, Alhambra, California. Time: July 13-15. Sandor Kulcsar, President

  Map to the Convention, direction and hotels

  Program in English

A szerkeszt� rovata:

�JRA TAL�LKOZUNK!

Sz�vets�g�nk gy�lekezetei, illetve testv�ris�ge sz�m�ra a ny�ri id�szak a tal�lkoz�sok lehet�s�g�t hordozza mindig. Tavaly a nagyv�radi tal�lkoz�ra utazott, aki csak megtehette. Az id�n a r�mai t�bori konferencia (j�nius 30 - j�lius 2) ut�n hamarosan k�vetkezik az alhambrai k�zgy�l�s. A kett� k�z�tt majdnem akkora a t�vols�g, mintha Eur�p�ba rep�ln�nk. Ennek ellen�re Nov�k testv�rn�l m�r t�bb mint 90-en jelentkeztek. Im�dkozzunk a tal�lkoz� �ld�sai�rt! Oltalom�rt az utaz�sok sor�n, b�kess�g�rt a t�rgyal�sok idej�n �s b�s�ges �ld�s�rt az istentiszteleteken.

Magyarorsz�gon �s Erd�lyben m�r a tavasz v�g�n sor ker�lt az �vi k�zgy�l�seikre. Bizony�ra sz�mukra is l�nyeges d�nt�seket hoz egy-egy ilyen alkalom. A B�kehirn�kb�l �rtes�lt�nk arr�l, hogy a magyarorsz�gi baptist�k lapj�nak �j szerkeszt�je van (f�lt�telezem, hogy ezt a tervet a k�zgy�l�s�k meger�s�tette): H�l� Gyula, dunaharasztii lelkip�sztor. Szeretettel k�sz�ntj�k �t, �ld�st k�v�nva munk�j�ra. (�t megel�z�leg kevesebb, mint egy �vig ifj. Kulcs�r Tibor, budafoki lelkip�sztor volt a lap szerkeszt�je.)

Kulcs�r S�ndor tv., sz�vets�g�nk eln�ke j�nius els� fel�t az �haz�ban t�lti, gy�lekezeteket l�togat, valamint r�szt vesz a Magyarok Vil�gsz�vets�ge vezet�s�g�nek �ltala �sszeh�vott �l�s�n. Im�dkozunk �tj��rt, szolg�lat��rt.

M�g egy r�vid megjegyz�s: lapunk internetes v�ltozata t�bb v�ltoz�son ment �t - a tavalyi k�zgy�l�s javaslatait figyelembe v�ve. �j c�m�nk: www.evangeliumihirnok.net 

 
Mily sz�p is lenne,
Ha az a Harmadik,
Az a dics�,
Aki sz�lvihar�val
Megr�zta a
Felh�zat,
Aranyl� l�nggal,
T�zes nyelvekkel
Koszor�zta
A felfel� n�z�,
S�v�rg� sz�veket, -
 
Ma is z�gatna
Hatalmas er�vel
Mennyei vihart,
Hogy els�p�rn�
Ezt a kavarg�
S�t�t z�rzavart,
Gy�l�let, �rm�ny
Mint a viasz
Olvadna el.

 

Szentl�lek Isten!
�hajtva v�runk,
J�vel! J�vel!
* * *
Hallom im�dat,
- a L�lek felel.

 

�n nem t�r�k be
Sehov� gyorsan
Er�lyesen,
Csak akik k�rnek,
Csak akik v�rnak,
Akik engednek nekem,
- ott a megtisztul�s
Munk�j�t
Elv�gezem.

 

A SZ�LRE V�ROK
 
Fesz�lten �ll az aeolh�rfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve v�r a sz�lz�g�sra,
mert addig rajt dal nem terem,
m�g el nem j�ssz z�g� szeleddel,
vagy �gy, mint esti fuvalom.
- Addig, felhangolt aeolh�rfa,
az �r�k csendet hallgatom
�s s�v�rgok a sz�lz�g�sra,
a Sz�l, a Sz�l a mindenem!
A Lelked erej�re v�gyom,
�n Istenem, nagy Mesterem!

     Somogyi G�born� versei

 

 

Misszi� mez�kr�l

Baptista Teol�giai Szemle (Kolozsv�r)
bemutatja �s aj�nlja a lap szerkeszt�je
�r�mmel ragadom meg az alkalmat, hogy a Baptista Teol�giai Szeml�t amerikai testv�reinknek bemutassam �s aj�nljam.
A Baptista Teol�giai Szemle a kolozsv�ri Magyar Baptista Teol�gia Fakult�s gondoz�s�ban jelenik meg. M�r r�g sz�ks�g�t �rezt�k egy olyan foly�iratnak, amely a magyar baptista teol�giai hagyom�nyt �polja az�ltal, hogy tudom�nyos cikkeket �s tanulm�nyokat jelentessen meg. A cikkek szerz�i els�sorban erd�lyi lelkip�sztorok �s teol�giai tan�rok, de igyeksz�nk m�s baptista szerz�ket is bevonni a publik�l�si munk�ba.
A Szemle c�lja a jellegzetesen baptista teol�giai �r�sok k�zl�se, els�sorban mai magyar �r�kt�l, �s a gy�lekezeti lelkimunk�sok teol�giai inform�l�sa �s nevel�se. Lapunk �ltal szeretn�nk az olvas�k el� t�rni a teol�gia jelenlegi �ll�s�t ki�rt�kelve a filoz�fia �s teol�giai rendszereket �s azoknak hat�s�t gy�lekezeti �let�nkre. A ki�rt�kel�st a nevel�s sz�nd�k�val akarjuk megtenni, r�mutatva, hogy evang�liumi szempontb�l a k�l�nf�le teol�giai ir�nyokat vagy jelens�geket, hogyan kell �rtelmezn�nk �s fogadnunk. Rem�lj�k, hogy lapunk seg�ts�get jelent majd a gyakorl� lelkip�sztoroknak, gy�lekezeti munk�soknak �s a teol�gia valamint az eszme�ramlatok ir�nt �rdekl�d� testv�reknek.
A lap tartalm�t igyeksz�nk sz�ness� tenni. Tartalmaz a lap teol�giai �r�sok mellett (baptista) egyh�zt�rt�neti, kegyess�gi �s gyakorlati teol�giai (misszi�, gy�lekezeti dinamika, stb.) �r�sokat. Jelenleg k�t sorozat tal�lhat� a lapban. Az egyik jelent�s baptista hitvall�sokat mutat be �s sz�veg�t k�zli magyar nyelven, a m�sik olyan eddig meg nem jelent �r�sokat tartalmaz, amelyeket k�lf�ldi vagy rom�n szerz�k �rtak a rom�niai (erd�lyi) baptist�k �let�r�l a kommunista korszakban .
Kiemelt helyet szeretn�nk biztos�tani a Baptista Teol�giai Szeml�ben a baptista identit�sunkkal kapcsolatos munk�knak, �gy t�rt�neti, dogmatikai, mint kegyess�gi szempontb�l. Ezen munk�k nagy fontoss�ggal b�rnak, hisz az elm�lt �vtizedekben t�bbf�le teol�giai hat�s �rt benn�nket. Ezen hat�sok k�z�tt egym�snak ellentmond� ir�nyzatok is vannak, melyek fesz�lts�get eredm�nyeznek k�z�ss�geinkben. Fel kell ismern�nk, hogy a Biblia alapj�n maradva, mi az amit elfogadhatunk �s mi az amit hat�rozattan vissza kell utas�tanunk. Ehhez a munk�hoz k�v�n lapunk szer�nyen hozz�j�rulni �s seg�ts�get ny�jtani.
Amerika testv�reink a Baptista Teol�giai Szeml�hez ifj. Kui Barnab�s testv�ren kereszt�l juthatnak hozz� (email: barnabaskui@baptistmail.com  ill. a New York-i gy�lekezet c�m�n).
 
              Kov�cs J�zsef felel�s szerkeszt�

K�RP�TALJA

Lapunk novemberi sz�m�ban r�vid riportot k�z�lt�nk Szikszai K�lm�nnal, a k�rp�taljai gy�lekezetek k�rzeti lelkip�sztor�val. Szikszai testv�r t�bbek k�z�tt eml�t�st tett a Rafajna�jfalui gy�lekezetr�l is, amelynek m�g nincsen imah�za. Egy testv�r az �r ind�t�s�b�l seg�ts�get k�ld�tt nekik, azzal az im�ds�ggal a sz�v�ben, hogy ind�tson m�g m�sokat is a gy�lekezetek Ura, hogy ez a kis gy�lekezet megvehesse azt a b�relt helyis�get, amelyben �sszej�veteleiket tartj�k egy id� �ta. Az itt l�that� f�nyk�pet Szikszai testv�r k�r�semre k�ldte. 

Az �p�let nagyon egyszer�, de �k alkalmasnak tal�lj�k. Testv�reink hiszik, hogy gondoskodni fog r�luk az �r ezen a t�ren is. Mi is hissz�k. A gy�lekezet 6 bemer�tettel n�vekedett az elm�lt h�napban. Im�dkozzunk �rt�k, seg�ts�k �ket! (Szerk)

Megh�v� a Balatonf�ldv�ri Bethesda �d�l�be!
 
A Bethesda misszi�s h�z m�r harmadik �ve m�k�dik a mai kor elv�r�sainak megfelel� szinten. A befejezett -t�lies�tett- �j �d�l� 1998.07.25.-�n �nnep�lyes megnyit� keret�ben megkezdte rendeltet�s szer� m�k�d�s�t. Az �p�let h�rom szintes, p�zsitos udvarral �s z�rt parkol�val van k�r�lv�ve. A f�ldszinten van az �tterem, a konyha �s a gazdas�gi helyis�gek. Az �tterem szolg�l jelenleg az Istentiszteleti alkalmak, konferenci�k megtart�s�ra, t�rsalg�nak, TV, vide�, musik center, stb �ll a vend�gek haszn�lat�ra. Az emeleten vannak a lakoszt�lyok, minden lakoszt�ly el�szob�val, f�rd�, valamint 3-8 �gyas szob�val rendelkezik. Az �d�l� Balatonf�ldv�r k�zpontj�ban frekvent�lt helyen, f��tt�l, vas�tt�l, Balaton-partt�l 50-200 m-re tal�lhat�. F�t�si szezonban legal�bb 20 f� �s minimum 2 �jszaka r�szv�tel�vel fogadunk vend�geket. F�szezon a j�liusi �s augusztusi h�napok, az �v t�bbi h�napja el�-, ut�szezonnak sz�m�t �s az �rfekv�s is ennek megfelel�en alakul. Hely �s id�pont egyeztet�s telefonon (0036-84-341-081; 0036-20-324-8644) illetve e-mailen ( bethesda@dpg.hu ) t�rt�nik.
 
Ezen t�j�koztat�val szeretn�m testv�reim figyelm�be aj�nlani a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z BETHESDA �d�l�j�t, �s h�vni, hogy �lvezz�k vend�gszeretet�nket. Hiszem, hogy az "�haz�ba" l�togatva min�l t�bben felkeresnek minket, �s az itt szerzett tapasztalat maradand� �lm�ny marad minden kedves vend�g�nk sz�v�ben.
 
B�lint K�lm�nn� (az �d�l� �gyvezet�je)
Postac�m: Bethesda �d�l�, 8623 Balatonf�ldv�r, Sp�r Istv�n u. 21.

1917 - 2001

 

F�r Imre testv�r Wadswort, Ohioban sz�letett, 1917. j�lius 18-�n. Sz�lei 1924-ben vissza k�lt�ztek Rom�ni�ba, �rtarcs�ra. Ott nevelkedett, h�v� sz�l�k gyermekek�nt. Szerette a Bibli�j�t, abb�l mer�tett mindig �j er�t. A L�lek �ltal eld�nt�tte sz�v�ben, hogy engedve a h�v�snak, lelkip�sztori szolg�latba �ll. 1960 elej�n el is ment Bukarestbe, a Teol�gi�ra. Miut�n azt elv�gezte, hazaker�lt, az �rmih�lyfalvai k�rzetbe, mivel ott �ppen pr�dik�tor hi�ny volt. A k�rzet megh�v�s�t elfogadva v�gezte lelkip�sztori szolg�lat�t a k�vetkez� k�zs�gekben: �rmih�lyfalva, Nagyk�roly, K�mer, Semien, G�lospetri �s �rtarcsa. H�s�gesen v�gezte szolg�lat�t 1984-ig, nyugd�jba vonul�s�ig. Azut�n is elfogadta az alkalmi megh�v�sokat, �s am�g ereje megengedte, �r�mmel hirdette az Ig�t.
1993-ban megl�togatta Detroitban �s Clevelandban �l� rokonait. A f�nyk�p is Detroitban k�sz�lt r�la. Elj�tt vel�nk a R�mai t�borba is �s r�sztvett a 93-as t�borz�r� konferenci�n.
Szeretettel eml�kez�nk r�, itt v�gzett szolg�lataira is.
Akik az elm�lt ny�ron a nagyv�radi tal�lkoz�ra hazal�togattak k�z�l�nk, m�g tal�lkoztak vele.
�prilis 24-�n v�ratlanul, beteg feles�ge mell�l hazasz�l�totta az �r. Temet�se nagy r�szv�t mellett Biharon volt, �prilis 26-�n. 
              id. F�r B�la

CD AJ�NLATUNK:

Az �jpesti Baptista Gy�lekezet (Budapest) �nek- �s zenekara, valamint Beharka P�l orgonam�v�sz testv�r k�zrem�k�d�s�vel egy CD-t adott ki h�sv�tkor. Ezt a felv�telt aj�nljuk olvas�inknak az �j Lant-ban megjelent ismertet�s n�h�ny r�szlet�vel.

"H� p�sztor az �r"
Jubileumi hangfelv�tel az �jpesti Baptista Gy�lekezet �n�ll�sul�sa 100. �vfordul�j�nak �v�ben

�jpest 1880-1901 k�z�tt a Wessel�nyi utcai gy�lekezet k�rzeti �llom�sa volt. 100 �vvel ezel�tt azut�n �n�ll�sult a n�metajk� kis �jpesti k�z�ss�g, �s az �n�ll�sul�s �v�t�l kezdve intenz�v fejl�d�snek indult. N�vekedett a l�tsz�m, vas�rnapi iskola �s �nekkar alakult. ...

Mivel gy�lekezet�nk �let�ben mindv�gig meghat�roz� szerepet j�tszott az �nek �s a zene, ez�rt most az �n�ll�sul�s centen�rium�nak �v�ben egy CD �s kazetta megjelentet�s�vel, gy�lekezet�nk zenei �let�nek bemutat�s�val eml�kez�nk az elm�lt 100 esztend� �ld�saira.

Az el�adott m�vek k�z�l kiemelkedik a Kov�cs Istv�n vezette �nekkar �s a zenekar el�ad�s�ban Sch�tz: 23. zsolt�ra, de megsz�lal rajta nem egy evang�liumi �nek m�v�szi feldolgoz�sa is. A harangk�rus hangjainak n�ha l�gy, olykor csillog� hangz�sa saj�tos hangulatot �raszt. Beharka P�l testv�r ig�nyes orgonaj�t�ka k�zel f�l �vsz�zados �jpesti zenei munk�ss�g�nak �ll�t eml�ket. J.S.Bach, Boelmann �s Lisznyay orgonam�vei kiv�l� zenei �lm�nyt ny�jtanak a CD �s kazetta hallgat�i sz�m�ra. Mel�th Andrea �neke a Messi�sb�l nagyban emeli a kiadv�ny �rt�k�t. A h�sv�ti �nnepekre megjelent kiadv�nyokat szeretettel aj�nljuk minden �rdekl�d� testv�r�nknek.

Marosi Nagy Lajos

A CD ir�nt �rdekl�d�k vegyenek kapcsolatot a szerkeszt�vel (e-mail, telefon, lev�l). Szem�lyes post�val, vagy ha t�bb p�ld�nyt tudn�nk k�z�sen megrendelni az �ra 10 doll�r.

AZ �BRED�S H�RN�KEI

Az Evang�liumi H�rn�k �s az �dv�zenet �bred�si cikkekkel indult el az �j �vezred k�sz�b�n, a B�keh�rn�k �s a Szeretet szint�n k�z�lt ilyen cikkeket. Bizony�ra a Szentl�lek ind�totta mind a szerkeszt�, mind a cikk�r� testv�reket, hogy a magyar nemzet megment�se �rdek�ben is felismerj�k, hogy egy �bred�sre van sz�ks�g�nk. �r�l�nk, hogy lapjaink a tengeren innen �s t�l az �bred�s h�rn�kei lettek. Dics�s�g �rte Istennek!

B�rcsak val�ban el�h�rn�kei lehetn�nk egy �jabb �bred�snek, �s b�rcsak m�g t�bben bekapcsol�djanak az im�dkoz�k nagy t�bor�ba, akik naponta �bred�s�rt im�dkoznak.

A Szent�r�sban olyan pr�f�ci�k vannak, amely szerint az utols� napokban ki�nti m�g Isten az � Lelk�t, miel�tt elj�nne az �rnak nagy �s rettenetes napja.

Egy ilyen tartalm� �rdekes cikket olvashatunk W. C. Moore igefejteget�seib�l.

        Kiss L�szl�, az �dv�zenet szerkeszt�je

Az utols� id�k �bred�s�t v�rjuk
"Meghallgat�sra tal�lt a te k�ny�rg�sed." (Luk 1:13)

Amikor a mai kereszty�ns�g al�s�llyed�s�t l�tva b�nk�dunk, tekints�nk vissza az els� �bred�s el�zm�nyeire. Figyelj�k meg, hogy amikor Izrael lelki vaks�g�ban keresztre fesz�tette J�zust, mint Isten Fi�t, miel�tt Isten elvetette volna n�p�t "egy bizonyos id�re" k�ld�tt egy hatalmas �bred�st Jeruzs�lembe. A p�nk�sd �nnep�re �sszegy�jt�tte Izrael sz�tsz�rt marad�k�t m�g a diaszp�r�b�l is, �s ki�ntve Szentlelk�t egy olyan hatalmas �bred�st ind�tott el, ami az eg�sz vil�gra kihatott.

A pog�nyok marad�ka

A pog�nyokb�l lett kereszty�ns�g ma m�r csak egy kih�lt, form�lis vall�soss�g lett, m�r r�g elveszett els� szeretete �s buzg�s�ga, de miel�tt Isten a pog�ny kereszty�ns�get elvetn� (kiv�gn�) kegyelemb�l m�g k�ld egy nagy �bred�st, �gy lej�n m�g egyszer a fel�d�l�s ideje "az �rnak sz�n�t�l." Az alv� sz�zek fel�brednek �s az okos sz�zek olajjal a l�mp�saikban �g� l�mp�kkal a kez�kben v�rj�k mennyei v�leg�ny�ket.

Bemer�t� J�nos a marad�k n�p pr�f�t�ja

Izrael hanyatl�sa idej�n Isten elk�ldte bemer�t� J�nost, hogy legyen J�zus �tk�sz�t�je, el�fut�ra (Mal 3,1; �s 40, 3). A gy�lekezet (egyh�z) egy test �s sok tagja van. Isten emberek �s ember csoportok �ltal munk�lkodik. Nem valami k�l�nleges pr�f�t�t fog k�ldeni, hogy utat k�sz�tsen J�zus m�sodik elj�vetel�neke, hanem csak a marad�k n�pb�l t�maszt valakit, vagy valakiket, akit az er�nek lelk�vel el��llnak �s �breszt�t, riad�t f�jnak a nagy alv� t�bornak (J�el 2,1). Akkor fel�bred Isten n�pe �s elk�sz�l a v�leg�ny fogad�s�ra, olajjal a l�mp�saikban �s �g� l�mp�kkal a kez�kben j�nnek ki �s v�rj�k a v�leg�nyt.

Tekints�k �t Bemer�t� J�nos t�rt�net�t �s a vele kapcsolatos pr�f�ci�kat. J�vetel�t el�re meghirdett�k (M�t 3, 3), de im�ds�gra t�rt�nt annak beteljesed�se. Az imameghallgat�s jelek�nt sz�letett Bemer�t� J�nos. Az angyal azt mondta: Zakari�snak: "Meghallgat�sra tal�lt a te k�ny�rg�sed, �s a te feles�ged sz�l neked fiat �s nevezd az � nev�t J�nosnak" (Lk1,13). Az �r - b�r az �g�ret J�el k�nyv�ben volt meg�rva -, az �bred�st csak im�ds�gra k�ldi el (Lk 18,1-8; J�el 2,18-29). Ezzel kapcsolatban ilyen ig�ket olvashatunk: "M�g arra n�zve is k�rni hagyom magamat, hogy ezt cselekedjem vel�k" (Ez 36, 37). J�zus pedig �gy b�tor�t: "K�rjetek �s adatik nektek!"(M�t 7,7).

"Istennek semmi sem lehetetlen"(Lk 1,37)

J�nos akkor sz�letett, amikor emberileg teljesen lehetetlen volt, hisz Zakari�s �s Erzs�bet m�r meg�regedtek (Lk.1,5-7). Az utols� napokban is ilyen lehetetlennek t�nik, hogy �bred�s legyen �s hogy �let fakadjon a lelki pusztas�gban �s kietlens�gben (�s 40: 3; 43:19; 44:3). De ezekben a napokban is igaz, hogy: "Istennek semmi sem lehetetlen."(Lk 1:3). Sokan nem tudj�k elhinni az �bred�sre sz�l� �g�reteket �pp �gy, mint Zakari�s, aki k�telkedett (Lk 1,18). �k is, mint Zakari�s megn�mulnak �s nem tudj�k elmondani Isten kijelent�s�t. N�m�n hallgatnak mindaddig, am�g a kijelent�s beteljesedik, akkor majd a nyelv�k felold�dik �s �k is hirdetik Isten �zenet�t.

Az �g�retek sz�szerinti beteljesed�s�t v�rjuk

A lelki pusztas�g �s kietlens�g m�r egyik jele a pr�f�cia beteljesed�s�nek, de a v�gleges pusztas�g �s kietlens�g csak k�zvetlen az �bred�s el�tt lesz nyilv�nval�. Figyelj�k meg j�l az �g�retek szavait: "Igen, a puszt�ban utat szerzek �s a kietlenben foly�vizeket" (�s 43:19). "Vizet �nt�k a szomjaz�ra �s foly�vizeket a sz�razra: ki�nt�m lelkemet a te magodra." (�s 44,3).

Bemer�t� J�nosr�l �gy sz�lt a pr�f�cia: A�el�tte j�r az Ill�s lelk�vel �s erej�vel.@ (Lk 1,17). �gy k�sz�t Isten egy n�pet, hogy majd er�vel el��lljon �s l�pjen az arat�s nagy mezej�re. J�nosr�l azt olvassuk: "Nagy lesz � az �r el�tt@ az utols� id�k �bred�s�r�l pedig ezt olvassuk:"Nagy �s hatalmas n�p, amilyen nem volt �r�kt�l fogva.@ (J�el 2, 2/b). J�nosr�l mondja az �r�s, hogy Am�r anyja m�h�t�l fogva megtelik Szentl�lekkel." Az utols� id�k nagy �bred�sekor is beteljesednek Szentl�lekkel szolg�latuk kezdet�t�l fogva. Erzs�bet elrejt�z�tt J�nos sz�let�se el�tt egy id�re. Istennek vannak elrejtett �tjai �s eszk�zei ma is, akik majd csak Isten parancs�ra �llanak el�, hogy egy n�pet el�k�sz�tsenek J�zus m�sodik elj�vetel�re.     W. C. Moore

A fejsz�s ember

1893-ban bemer�t�sre k�sz�ltek Bihar-v�rmegye Tenkei j�r�s�nak egyik vegyes nemzetis�g� kisk�zs�g�ben, Kish�z�n. A v�zparton ott �lltak a szok�sos �lt�z�s�trak, k�rben a nagy t�meg, a h�v�kkel egy�tt sok �rdekl�d�.

A bemer�tkez�k k�z�tt ott volt egy rom�n asszony, aki r�g�ta szerette volna m�r f�lvenni a h�v�k kereszts�g�t. F�rje azonban ezt vadul ellenezte, �s a durva tettlegess�gt�l sem riadt vissza. Most �pp fav�g�son volt a messzi erd�ben t�rsaival. Ezt kihaszn�lva, feles�ge �gy d�nt�tt, hogy bemer�tkezik. Egy rosszakar� szomsz�dasszony azonban nem volt rest, �s �rtes�tette a dologr�l a f�rjet:

- Gyere, mert a feles�ged, Szaveta elment bemer�tkezni! - A f�rfi t�rsai g�nyol�d�s�t�l is felt�zelve, b�sz�lten rohant a faluba, �gy ahogy volt, hatalmas fejsz�vel a kez�ben.

Nagy riadalom t�madt, amikor berobbant a v�zparti sokadalomba, "�rul�" feles�g�t hal�lra keresve. Kornya menten �szrevette ezt, odaballagott hozz� �s cs�ndesen megsz�l�totta a felindult embert:

- Fr�tye Mandru, de j�, hogy elj�tt�l... �pp te kellessz nek�nk, l�tom, fejsz�t is hozt�l. Meg kell er�s�teni a s�trat. Itt van ez a kar�, hegyezd ki, azt�n verd be j�l a hely�re.

Kornya megv�rta, am�g a h�vatlan seg�t� elk�sz�lt, azt�n csak �gy mell�kesen megk�rte:

- Nem maradn�l itt, hogy �gyelj a s�torra, mert a t�bbiek mind elh�z�dtak amoda. De ha nem akarsz maradni, akkor musz�j keresnem valaki m�st.

- Na, nem kell, �n leszek - felelte t�rt magyars�ggal a f�rfi �s ott maradt.

- �n most megkezdem a besz�det, de a v�g�n majd j�v�k, mert m�g k�rdezni akarok valamit.

�mulva �s megnyugodva szeml�lte a n�p a t�rt�nteket, azt�n eg�sz figyelm�ket a pr�dik�ci�ra ford�tott�k:

- "A fejsze imm�r a f�k gy�ker�re vettetett. Az�rt minden fa, amely rossz gy�m�lcs�t terem, kiv�gattatik �s t�zre vettetik.@ (Mt 3:10) Gy�m�lcs�t, j� gy�m�lcs�t v�r a Gazda, �s ha azt megtal�lja, a fejsz�nek nincs semmi dolga. Az emberek is f�k, gy�m�lcseik a tetteik. Sz�ve m�ly�n mindenki szeretne j� lenni, de nem k�pes r�. Pr�b�lkozik egy ideig, azt�n f�ladja. Nem gondol arra, hogy az �let�vel j�tszik. Mert a Biblia azt mondja, ha nincs j� cselekedet, akkor az ember rossz. Rossz fa, �s a rossz f�ra les�jt a fejsze. nincs menekv�s, j�n a t�z, az �t�let... Vagy tal�n van m�s �t? Hogyne lenne, hisz �ppen ez�rt j�tt J�zus Krisztus! � k�pes megv�ltoztatni az embert. Egyed�l � az, aki a rosszat j�v� teheti, j� emberr� mindenkit, aki elfogadja �t, aki hittel r�b�zza mag�t. Az �j �lettel egy�tt j�r azt�n a j� gy�m�lcs. �s akkor �r�l a Gazda, pihen a fejsze. Isten sz�v�nek is jobban esik, ha a fejsze nem �t�let miatt lend�l, hanem az�rt - mint az el�bb Fr�tye Mandru kez�ben-, hogy a hely�re �ss�n, mondjuk egy s�torkar�t!

A pr�dik�ci� v�g�n odal�pett Kornya a l�that�an megindult fejsz�s emberhez:

- Mindj�rt kezd�dik a bemer�t�s. Itt maradsz, vagy tal�n hazaviszed a feles�ged?

- Maradok, keresztelje meg a t�bbivel �t is. - A v�zparton szinte a saj�t sz�vdobog�sukat is hallott�k az emberek.

Aznap �jjel Kornya sz�ll�sad�ja a fejsz�s ember volt, azt�n t�bb alkalommal m�skor is.

Kish�z�n n�h�ny h�nap m�lva bemer�t�sre gy�lekeztek az emberek. K�zt�k volt Fr�tye Mandru is. �m most nem az�rt, hogy b�rkit is r�m�tgessen, vagy hogy az �lt�z�s�trat er�s�tse, hanem az�rt, hogy a bemer�t�sben is k�vesse �let�t megjav�t� J�zus�t, Krisztus�t. Kirner: Kornya-Kr�nika

N�vekszik a TV el�tt t�lt�tt id�

Az eg�sz vil�gon egyre hosszabb a t�v�-k�sz�l�kek el�tt elt�lt�tt id� tartama. Magyarorsz�g Eur�p�ban e n�veked�si lista �l�n �ll - der�l ki az Eurodata Worldwide nev� c�g leg�jabb adataib�l.

Az eml�tett c�g 62 orsz�gban 1,2 milli� telev�zi� n�z�t k�rdezett meg, majd az adatokat �sszevetette az 1999-es hasonl� felm�r�s eredm�nyeivel. Az �tlagos n�veked�s ugyan nem nagy - mind�ssze 7 perc - de a vizsg�lt orsz�gok csaknem fel�ben a n�z�k naponta 20 perccel t�bbet t�lt�ttek a k�perny� el�tt, mint k�t �vvel ezel�tt.

A "n�z�percek" n�veked�s�ben (napi 26 perc) a D�l-afrikai K�zt�rsas�g a vil�gels�, az eur�pai rangsor elej�n pedig a magyarok �llnak (napi 4 �ra 9 perc, 17 perces n�veked�s). Tov�bbi sorrend: Olaszorsz�g, Nagy-Britannia, a lengyelek napi 3 �ra 42 perccel (8 perces n�veked�s) a negyedikek. A legt�bb id�t (ez nem meglepet�s) az amerikaiak t�ltik a k�perny� el�tt (4 �ra 26 perc), ut�nuk a mexik�iak k�vetkeznek (4 �ra 23 perc). (MTI)

Szomor� statisztika. Az ilyen m�rt�k� tv-n�z�s mellett �szrev�tlen�l �s t�rv�nyszer�en szokik le az ember az olvas�sr�l, a besz�lget�sr�l, a gondolkod�sr�l. Vajon az amerikai magyarok az eur�pai, vagy a vil�glist�t k�vetik. (szerk)

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t� (12. r�sz), 
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]