..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. J�LIUS - AUGUSZTUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

..  

SZERETETTEL K�SZ�NTJ�K A 94. K�ZGY�L�ST, AZ ALHAMBRA, CALIFORNI�BA �RKEZETT TESTV�RIS�GET. K�s�rje urunk �ld�sa t�rgyal�sainkat �s az istentiszteleti alkalmakat!

Nemes L�szl�:
Teljes �r�m van ten�lad (18. Zsolt�r 11)

AEzt mondom az �rnak: �n Uram vagy te, feletted val� j�m nincsen.@ Egy csod�latos bizonys�gtev�s ez a p�r sz�, m�ly �rtelemmel. El�sz�r is visszhangja az els� parancsolatnak. �n vagyok az �r, a te Istened. Ez az igazs�g m�lyen behatolt D�vid lelk�be, �s most ezt elmondja Istennek. Nem halott az � ig�je D�vidban, hanem �l�. �gy kell ez legyen minden h�v� l�lekben is. Sajnos az a mai tapasztalat, hogy m�g a gy�lekezetbe j�r�k �let�ben is lerak�dik Isten Ig�je - m�lyen, mint valami holt anyag, s nem tud felsz�nre t�rni. Akinek az �let�ben Isten naggy�, s�t mindenn� lett, az nem tud hallgatni.

D�vid bizonys�gt�tel�ben Istent egyed�li Ur�nak ismerte el, teljesen �tadta �s lek�telezte mag�t Neki. AEzt mondom....@ - nem Aegyszer,@ Avalamikor,@ hanem most -, �s emellett marad. Ezt t�bb� nem lehet megm�s�tani. Isten naggy�, s�t mindenn� lett D�vid sz�m�ra, ez�rt tesz r�la �gy bizonys�got. Eg�szen k�l�n�s, szem�lyes megtapasztal�sai voltak, ez�rt h�l�s sz�vvel, �r�mmel ki�ltja: Igen, te vagy az Isten, �s rajtad k�v�l nincs Szabad�t�. Te vagy az �n mindenem. Ezt mondta Istennek �s ezzel megszil�rd�totta a vele val� sz�vets�get.

Egy m�sik p�lda erre a bibli�ban J�zsef �lete. Ott volt Egyiptomban, a var�zsl�k �s az �lommagyar�z�k orsz�g�ban, �s amikor a f�ra� el�tt �llt, hogy az �lm�t megmagyar�zza, b�tran kimondta, hogy csak Isten az, aki ezt meg tudja fejteni. Isten a hatalmas, az egyetlen, aki ebben a helyzetben is tud seg�teni. J�zsefnek volt b�tors�ga kimondani, s�t bizonys�got tenni az �rr�l az idegen f�ld�n is.

D�vid is ilyen b�tors�ggal tett bizonys�got, amikor azt mondta: �n Uram vagy Te...

M�r az el�z� kijelent�s�ben az volt, hogy az � d�nt�se v�gleges. De nem mindegy az, hogy mi vezette �t oda, hogy ilyen kijelent�st tegyen. Sok mindent keresett m�r az �let�ben, voltak kudarcai, eles�sei. Most meg�ll �s felfel� n�z. Elmondja Istennek, hogy felette val� j� sz�m�ra nincsen, �s m�r nem is keres. Isten az, aki form�lja az � �let�nek �tj�t, �gyhogy teljes �r�mre tal�ljon.

Mit akar itt ezzel D�vid mondani? Vannak tal�n nem teljes �r�m�k is? Igen, vannak. Azok az �r�m�k, amik csak ideig-�r�ig tartanak, azok nem teljes �r�m�k.

Keresztel� J�nos �gy tesz bizonys�got, hogy senki sem szerezhet semmit, ha nem a mennyb�l adatott volna meg az neki. �s mikor �gy tesz bizonys�got, azzal folytatja, hogy aki hallja a v�leg�ny szav�t az ujjong, �r�l - teljes �r�mmel. Aki hallja �s meg�rti az � szav�t, az ujjong. Amikor a tan�tv�nyok meg�rtett�k J�zus szav�t, elmentek hirdetni Isten orsz�g�nak k�zels�g�t, betegeket gy�gy�tottak, poklosokat tiszt�tottak. K�ldet�s�ket �r�mmel v�gezt�k, mert meg�rtett�k �s engedelmeskedtek a v�leg�ny szav�nak. D�vid meg�rtette Isten szav�t az �r�kk�val�s�ggal kapcsolatban, �s vallja, hogy az � r�sze kies helyre esett. �gy lett a D�vid �r�me teljes.

A 16. Zsolt�r eleje �s v�ge �gy is �sszetartozik: aki azt tudja mondani az �rnak: �n Uram vagy te, feletted val� j�m nincsen -, annak a sz�v�b�l tud ilyen hitvall�s fakadni: teljes �r�m van ten�lad; a te jobbodon gy�ny�r�s�gek vannak �r�kk�.

N�zz�nk mi is �gy az �rra, mint D�vid! A biblia megtan�t erre benn�nket. D�vid hittel l�tta, s �rezte Isten jelenl�t�t. Ott l�tta az Urat a jobbj�n�l, egy m�sik zsolt�rban pedig �gy �rzi, hogy Isten teljesen k�r�lveszi �t. Ott van a m�ltj�ban, a jelen�ben �s a j�v�j�ben is. Mi is �gy n�zhet�nk Istenre, hit �ltal.

A Bibli�nak egyik nagyon �rt�kes tan�t�sa szerint a hit a nem l�tott dolgok val�s�ga. Mint egy ablak, amin kereszt�l n�zz�k a l�thatatlant. Ha nem haszn�ljuk, behom�lyosodik �gy, hogy m�r nem is lehet �tl�tni rajta. De Isten azt meg tudja sz�munkra tiszt�tani, ez�rt k�rj�k, hogy tekintsen be �lt�nkbe, teremtsen abban tiszta sz�vet, t�vol�tsa el a benn�nk f�lmer�l� hitetlenked�st. K�rj�k seg�ts�g�t, hogy amint D�vid l�tta Istent, mi is �pp�gy tudjuk szeml�lni �t.

(Nemes L�szl� tv. a Melbourne-i (Ausztr�lia) Els� Magyar Baptista Gy�lekezet lelkip�sztora)

�r�m van N�lad
 
�r�m van n�lad m�gha b�-b�nat
S�jt is r�nk, � J�zusunk.
Benned �s v�led mienk az �let,
Nagy Megv�lt�nk, h� Urunk.
 
Te sz�jjel t�ped a k�tel�ket,
Ki benned b�zik, szikl�ra �p�t,
�r�kk� �lhet. Halleluja!
Kegyelmet nyert�nk, �t�lel lelk�nk,
�tfogunk hittel, �s nem szak�t el
Semmi tet�led. Hallelujah.
 
Ha te mi�nk vagy, t�bb� nem �rthat
N�k�nk s�t�n, b�n, hal�l.
Legy�zted r�gen, s te tartod k�zben,
B�r m�g t�mad, ellen �ll.
 
Dics�r� �nek zeng, J�zus n�ked.
�ldjuk mindny�jan neved vid�man,
Hirdetj�k fennen. Halleluja!
Ujjong a lelk�nk: gy�zelmet nyert�nk.
Nevedben j�runk, szeret�nk �ldunk
Itt �s a mennyben. Halleluja!
 
Adolf Strube vers�t T�rmezei Erzs�bet ford�totta
Vegyeskarok, 207

A szerkeszt� rovata:

Dupla sz�mot tart kez�ben a kedves olvas�. A j�lius - augusztusi sz�m 16 oldalon k�sz�lt. A legk�zelebbi, szeptemberi sz�m el�re l�that�lag szeptember elej�n ker�l a postal�d�jukba. Rem�lj�k, hogy �gy k�zelebb ker�l a lap megjelen�si �s olvashat�s�gi ideje.

Augusztus h�napban a lappal kapcsolatos k�rlev�lben sz�m�tjuk megkeresni olvas�inkat.

Azok, akik r�szt vesznek a k�zgy�l�sen - a modern technol�gia seg�ts�g�vel - �ttekinthetik majd az Evang�liumi H�rn�k internetes v�ltozat�t is. Rem�lem, hogy �szrev�teleikkel, javaslataikkal seg�teni fogj�k a szerkeszt� f�raszt�, sokszor nagyon Amag�nyos@ munk�j�t.

A k�zgy�l�sen alkalmunk lesz meg�j�tani a Bar�ti K�ri tags�gunkat. Tal�n �jabb testv�rek is bekapcsol�dnak ezen a m�don a lap misszi�j�ba. Term�szetesen azonban lev�lben is lehet csatlakozni a Bar�ti K�rh�z (vagy az internet adta lehet�s�g seg�ts�g�vel e-mailen).

B�zom benne, hogy a jelen sz�munk megnyeri olvas�ink tetsz�s�t. T�bb igemagyar�zat, t�bb f�nyk�pes besz�mol� ker�l ez�ttal olvas�ink kez�be.

�r�saikat, leveleiket v�rva �s a szem�lyes tal�lkoz�sban is rem�nykedve:  a szerk.

K�nyvaj�nlatunk

Budapesten tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge

J�nius 1-�n a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z misszi�i k�zpontja adott helyet a Vil�gsz�vets�g�nk eln�ks�ge �l�s�nek.

A tan�cskoz�son a MBVSz tagsz�vets�g�nek k�pviselet�ben a magyarorsz�gi baptist�kat M�sz�ros K�lm�n eln�k, M�sz�ros Korn�l f�titk�r, Papp J�nos misszi�i titk�r, az erd�lyi magyar baptist�kat Simon J�zsef eln�k, Borz�si Gyula f�titk�r, Kov�cs Gyula gazdas�gi igazgat�, az �szak-amerikai magyar baptist�kat Kulcs�r S�ndor eln�k, a d�lvid�kieket Ny�l Zolt�n lelkip�sztor, a felvid�ket D�czi B�lint lelkip�sztor k�pviselte.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge j�nius 1-�n tan�cskoz�st tartott.
A r�sztvev�k, balr�l: Papp J�nos, M�sz�ros Korn�l, Kov�cs Gyula, M�sz�ros K�lm�n, Kulcs�r S�ndor,
Simon J�zsef, Borz�si Gyula, Ny�l Zolt�n �s D�cz� B�lint. (k�p: B�Hi)

A 2Thess 3:1-5 k�pezt�k az eln�k testv�r igei buzd�t�s�t az egym�s�rt val� im�ra; az �r ig�j�nek terjed�s��rt, diadal��rt; az egym�s ir�nti bizalom�rt, hogy h�s�gesebben megval�s�thassuk elhat�roz�sainkat. AAz �r pedig igazgatni fogja sz�v�nket az Isten ir�nti szeretetre �s a Krisztus ir�nti �llhatatoss�gra.@ Majd meg�zlelt�k az egy�tt im�dkoz�s �ld�sos kegyelm�t.

Ki�rt�kelt�k a MABAVIT 2 nagyv�radi tal�lkoz� esem�nyeit �s tanuls�gait. A MABAVIT 3 megrendez�se sor�n majd igyeksz�nk gyakorlatba is �ltetni ezeket.

A tal�lkoz� lelki kihat�sa n�p�nk �let�re csak �ld�sosnak mondhat�. �j lend�letet, biztat�st jelentett baptista n�p�nk sz�m�ra mindenfele. Besz�mol�k hangzottak el a tagsz�vets�gekben foly� lelki munk�r�l, �r�m�kr�l �s gondokr�l.

Meg�llapodtunk a szorosabb testv�ri egy�ttm�k�d�s �rdek�ben a k�zvetlenebb, rendszeres �s gyorsabb inform�ci� csere k�rd�s�ben. Eredm�nyesebb, hat�konyabb tev�kenys�gre, �sszehangoltabb misszi�s kezdem�nyez�sekre fogunk t�rekedni.

Az eln�ks�g r�szletesen t�rgyalt a vil�gsz�vets�g bejelent�s�nek jogi m�dozatair�l. Kihangs�lyoztuk, hogy c�lunk kezdett�l fogva a sz�vets�g nemzetk�zi jelleg�nek biztos�t�sa. Ezt k�vetkezetesen �s k�z�sen igyeksz�nk megval�s�tani �s alkalmazni.

Egy k�z�s �nekesk�nyv kiad�s�nak lehet�s�g�t m�rlegelt�k, amit m�r �vek �ta elkezdt�nk, de nem sok eredm�nyre jutottunk eddig. N�p�nknek nagy sz�ks�ge van egy ilyen �nekesk�nyvre.

B�zunk abban, hogy f�radoz�sainkat siker koron�zza a k�zelj�v�ben.

A MBVSz eln�ki mand�tum�t az alapszab�lyhoz visszat�rve 2 �vben hat�roztuk meg. Egyet�rtett�nk abban, hogy nem egy form�lis szervezet k�v�nunk lenni, ez�rt elhat�roztuk, hogy teljes er�bedob�ssal igyekezni fogunk annak hat�konny� t�tel�re magyar baptista n�p�nk jav�ra, vil�gszerte.

2001. j�nius 1., Kulcs�r S�ndor, eln�k

Misszi� mez�kr�l

Misszi�s k�r�ton az �haz�ban
Utaz� misszion�riusunk besz�mol�ja

A j� Isten kegyelm�b�l ez �v m�rcius�ban ism�t Magyarorsz�gra �s a Szil�gys�gba (Rom�nia) l�togathattam, most feles�gemmel egy�tt.

Az el�zm�nyek: 1998-ban hat h�napig a Szil�gykrasznai k�rzetben szolg�ltam, ahol m�r �vek �ta nem volt lelkip�sztor. Sz�momra ez a szolg�lat igen sok meglepet�st, �ld�sokban b�v�lk�d� tapasztalatot adott. Jobban megismerhettem a Rom�ni�ban �l� testv�rek helyzet�t. A testv�rek szeretet�t, vend�gl�t� k�szs�g�t elfelejteni nem lehet.

A vas�rnap reggeli ima�r�kon a t�bbsz�z tag� gy�lekezet szinte teljes l�tsz�mban egy�tt im�dkozott. Azonban az�rt, hogy a gy�lekezet lelkip�sztort kapjon, nem hangzottak gyakran im�ds�gok, a lelkip�sztor lak�s sem volt lakhat� �llapotban. Tudom, hogy a Szentl�lek ind�t�sa alapj�n k�rtem a testv�reket, im�dkozzunk, hogy az �r rendeljen ki egy lelkip�sztort a gy�lekezetnek �s fogjunk neki a lelkip�sztor lak�s fel�j�t�s�nak.

Az �r kegyelmes volt, a sz�jak megmozdultak az im�dkoz�sra, a kezek pedig a munk�ra. Voltak, akik a lak�s fel�j�t�s�ra nagy �ldozattal adakoztak csek�ly fizet�s�kb�l.

Hamarosan felelet j�tt az im�kra �s Borz�si P�l teol�gus testv�rt az �r kirendelte, a gy�lekezet pedig megh�vta a szolg�latra. Miut�n testv�r�nk a szemin�riumi tanulm�nyait befejezte, a gyakorl� id�t kit�lt�tte �s megn�s�lt, a gy�lekezet �gy hat�rozott, hogy beiktatja a szolg�latba �s felavatja megh�vott lelkip�sztor�t. Erre az �nnep�lyes alkalomra kaptunk megh�v�st feles�gemmel egy�tt 2001. m�rcius 11-�re.

�tban Kraszn�ra

M�rcius 6-�n �rkezt�nk Budapestre m�g aznap a Bencz�r utcai k�zpontban tal�lkoztunk M�sz�ros K�lm�n, Dr. Alm�si Mih�ly, Z�gony Jen� testv�rekkel �s este vonattal Szegedre utaztunk, ahol r�gi bar�tainkn�l, testv�reinkn�l, Keresztesi Istv�n csal�dj�n�l kaptunk sz�ll�st. M�rcius 7-�n este a H�dmez�v�s�rhelyi gy�lekezetben szolg�ltunk. M�rcius 8-�n Jancsovics (Bek�lce) testv�rrel indultunk Nagyv�radra. �tk�zben bet�rt�nk Beretty�sz�plakra, Szab� Istv�n tv. - sz�vets�g�nk f�titk�ra - sz�leihez. Nagyv�radon �tadtuk a Csik�g�i gy�lekezet k�ldem�ny�t a RMBSz k�l�nb�z� sajt�term�kei r�sz�re.

Az esti �r�kban �rkezt�nk Kraszn�ra Kir�ly Istv�n testv�r�khez, akiknek vend�gszeretet�t �lvezhett�k n�h�ny napig.

M�rcius 9-�n, p�ntek d�lel�tt megl�togattuk a Krasznai roma gy�lekezet n�h�ny tagj�t; ez a gy�lekezet 1998-ban alakult �s G�l Gy�z� lelkip�sztor, valamint ifj. Kov�cs S�ndor testv�rek vezet�s�vel sz�pen n�vekv� tagl�tsz�mmal v�gez misszi� munk�t a cig�ny testv�rek k�z�tt. Az �r kegyelm�b�l m�r k�t roma gy�lekezetet szerveztek.

Szil�gyperecseny

P�ntek este a Krasznai gy�lekezetben szolg�ltunk. Szombaton Szil�gyperecsenybe l�togattunk, ahol a rom�niai magyar baptist�k m�sodik legnagyobb gy�lekezete van. Itt mindj�rt a falu elej�n bet�rt�nk J�zsa B�lint testv�r p�ks�g�be, majd J�zsa S�ndor testv�r csal�dj�t l�togattuk meg �s volt alkalmunk

tal�lkozni Nagy Istv�n testv�rrel, a gy�lekezet lelkip�sztor�val, aki megmutatta az �p�l�f�lben lev� imah�zat. Ez a gy�lekezet kin�tte a r�gi imah�zat �s amennyiben az �r �s a testv�ris�g seg�ts�g�vel imah�zuk fel�p�l, el�rel�that�lag ez lesz a legnagyobb magyar baptista imah�z az eg�sz vil�gon.

Szil�gyperecsenyi testv�reink k�z�tt sok az �p�t�iparos �s sok id�t �ldoznak a munk�ra, azonban az �p�t�anyagok megv�s�rl�sa igen k�lts�ges �s sok szeretettel fogadj�k az anyagi seg�ts�get a vil�gon b�rhol �l� baptista testv�rekt�l.

Feles�gem nagyon nehezen v�llalta, hogy velem j�jj�n erre az �tra. A rep�l�g�pen l�v� sz�k helyen az �l�s t�ml�t teljesen a t�rd�re nyomt�k �s szinte nyomor�kon �rkezett Budapestre; el is hat�rozta, hogy t�bbet nem j�n ilyen hossz� �tra. Szil�gyperecsenyben t�rt�n� l�togat�sa ut�n azonban azt a k�nnyelm� kijelent�st tette, hogy az imah�z megnyit�ra visszamegy.

Lelkip�sztor avat�s Kraszn�n

Vas�rnap, m�rcius 11-�n d�lel�tt Kraszn�n volt Borz�si P�l testv�r lelkip�sztorr� avat�sa a zs�fol�sig megtelt imah�zban. M�r a reggeli 9 �rai ima�r�n egy�tt volt az �nnepl� gy�lekezet. Id. Dim�ny Mikl�s, a helyi gy�lekezet diak�nusa �s Nagy Istv�n a Szil�gyperecsenyi gy�lekezet lelkip�sztora vezett�k az ima�r�t.

  [nagyobb k�p]

A lelk�szh�zasp�r: Borz�si P�l �s feles�ge sz. Kir�ly Anna. Az avat�bizotts�g, balr�l: Sz�cs S�ndor (Erk), Dr. Simon J�zsef (Nagyv�rad), H. Vad�sz J�nos (USA), Dr. J. Pendelton (teol�giai tan�r), Borz�si Gyula (Brass�), ifj. Gergely P�l (Ipp), Borz�si Istv�n (Marosv�s�rhely), a mikrofonn�l Kir�ly Tibor (Szil�gyballa).

Felavat�sa el�tt Borz�si P�l testv�r elmondta �n�letrajz�t, majd miut�n az avat�bizotts�g tagjai �ltal feltett k�rd�sekre v�laszolt a bizotts�g minden tagja k�zr�t�tellel im�dkozva avatta fel lelkip�sztorr�. Az igehirdet�s szolg�lat�t Dr. Simon J�zsef nagyv�radi lelkip�sztor a RMBSz eln�ke v�gezte hasznos �tmutat�st adva az ig�b�l a gy�lekezet �s az �j lelkip�sztor sz�m�ra. A jelenlev� szolgat�rsak, Dr. Pendelton teol�giai tan�r testv�r �s a helyi egyh�zak vezet�i, a krasznai polg�rmester k�sz�nt�tt�k a lelkip�sztort. A helyi gy�lekezet tagjai ig�vel, szavalatokkal �s alkalmi �nekkari sz�mokkal szolg�ltak. A d�lel�tti �sszej�vetel n�gy �ra hossz�t tartott, ami amerikai vagy magyarorsz�gi viszonylatban el�g hossz�, de a szil�gys�gi testv�rek gyermekeikkel egy�tt t�relemmel vettek r�szt az �nneps�gen. D�lut�n h�rom �rakor ism�t egy�tt �nnepelt a gy�lekezet. Borz�si P�l testv�r mondta el sz�kfoglal� besz�d�t, az �nekkar, a f�v�s zenekar szolg�lt �s tov�bbi k�sz�nt�sek, szolg�latok hangzottak el. Hissz�k, hogy az �r m�g sok �ld�st ad a Szil�gykrasznai testv�reknek.

H�tf�n Nagyv�radon tal�lkoztam m�g Antal Ferenc �s Megyesi J�zsef testv�rekkel; �k is sok szeretettel k�sz�ntik az amerikai testv�reket.

Gyulai evang�liz�ci�

Ezut�n Szegeden kereszt�l Gyul�ra (B�k�s megye) ment�nk, ahol evang�liz�ci� volt. Az �r kegyelm�b�l h�t alkalommal szolg�lhattam; egy�ttal alkalmunk volt a reuma okozta f�jdalmainkat is enyh�teni a h�rneves gy�gyf�rd�ben. Sok szeretettel eml�kez�nk gyulai testv�reinkre, akik vend�g�l l�ttak. A gy�lekezet k�sz�lt a Tiszavid�ki �rv�zk�rosultak megseg�t�s�re �s a t�bbi k�r�svid�ki gy�lekezettel egy�tt k�t teheraut� �lelmet, ruh�t, �gynem�t vittek az �rv�z s�jtotta vid�kre. Szlov�k Tibor testv�r a gy�lekezet p�sztora �s az eg�sz gy�lekezet szint�n k�ldt�k testv�ri k�sz�nt�s�ket.

M�rcius 27-�n kedden a Bek�lcei gy�lekezetben szolg�ltunk.

Utaz�sunk f�raszt� volt, de nagyon sok �lm�nnyel meggazdagodva j�tt�nk vissza Amerik�ba.

A lelkip�sztor hi�ny ism�t, vagy m�g mind�g el�g nagy Magyarorsz�gon �s Erd�lyben is. Im�dkozzunk, hogy az �r rendeljen ki p�sztorokat �s amiben csak lehets�ges seg�ts�k erd�lyi �s magyarorsz�gi testv�reinket.

Hunter Vad�sz J�nos, sz�vets�g�nk utaz� misszion�riusa

CHICAG�

Febru�ri gy�lekezeti besz�mol�nkban k�z�lt�k, hogy a t�z �ven kereszt�l b�relt imah�z Akar�csonyi aj�nd�kk�nt@ a gy�lekezet tulajdon�v� v�lt. Igazi �r�m�nnep volt sz�munkra a kar�csony!

Az �j�vet k�z�s (�kumenikus) imah�ttel kezdt�k. El�sz�r a Szent Istv�n Kir�ly katolikus templomban, azut�n a West Side-e reform�tus templomban, majd a baptista imah�zban, v�g�l pedig a Szabad Magyar Reform�tus templomban j�tt�nk �ssze. �nekkarunk minden alkalommal felemel�, sz�p szolg�latot v�gzett. �gy hissz�k, hogy az im�dkoz�s �s a k�z�ss�g k�zelebb hozott benn�nket - m�s-m�s egyh�zban im�dkoz� magyarokat - egym�shoz.

Febru�r 10-11 k�z�tt Dobozi S�ndor testv�r, a Dynamisz zenei munkat�rsa Chicag�ba l�togatott. Szombat este r�szt vett a fiatalok k�z�ss�g�n �s az ott megtan�tott �nekekkel vas�rnap egy�tt szolg�ltak a dics��t�s sor�n.

A k�vetkez� vas�rnapon (Valentine=s Day) a n�i k�r �tletes f�nyk�pki�ll�t�s�t tekinthett�k meg. A gy�lekezet�nkh�z tartoz� h�zasp�rok menyegz�i f�nyk�pei a Aszent fogadalomra@ eml�keztettek benn�nket �s az egym�s ir�nti kitart� szeretetre buzd�tottak.

M�rcius 1-�n Demeter Andr�s csal�dj�t Isten megaj�nd�kozta egy �jsz�l�tt fi�gyermekkel, Joshua Andrew-val. Bemutat�s�ra �prilis 22-�n ker�lt sor. A csal�d �ltal megh�vott vend�glelkip�sztor Daniel Zal�n testv�r volt Nagyv�radr�l, aki Isten ig�j�t sz�lta. Az �jsz�l�tt�rt egy�tt im�dkoztak Torma J�nos lelkip�sztor testv�rrel. Gyermekeink �nekkel �dv�z�lt�k legifjabb t�rsukat. Hadnagy Judit, az �jsz�l�tt Debrecenb�l k�z�tt�nk l�v� nagyn�nje sz�l��nek�vel az �roni �ld�s szavaival k�sz�nt�tte a kis J�zsu�t.

A Demeter csal�d: Andr�s �s P�lma, valamint a gyermekek: Tam�s, J�zsu� �s Rebeka

T�bb megh�vott vend�g is r�szt vett az �nnepi istentiszteleten, melyet k�z�seb�d k�vetett, egy k�zeli vend�gl�ben, a Demeter csal�d j�volt�b�l.

Ezen a d�lel�tt�n ker�lt sor a Vendel Kereszty�n (Portlan, OR) testv�r �ltal felszerelt hanger�s�t� kipr�b�l�s�ra - �ppen testv�r�nk bizonys�gt�tele �s �nek-zenei szolg�lata sor�n. A berendez�s ki�llta a AVendel pr�b�t,@ �gy b�zunk benne, hogy nek�nk is bev�lik.

M�rcius v�g�n, p�ntek este t�bb mint harmincan r�szt vett�nk a United Centerben tartott Gaither Homecoming koncerten. Voltak, akik el�sz�r vettek r�szt egy ilyen alkalmon, mely mindannyiunk sz�m�ra felejthetetlen �lm�nyt ny�jtott. George Younce, a volt Cathedral Quartett basszusa, p�ratlan hangj�val a AThis old house@ �nekkel talpra �ll�totta a 25 ezer f�nyi k�z�ns�get.

�prilis els� vas�rnapj�n Dim�ny Ervin testv�r (Louisville, KY) v�gzett k�z�tt�nk vend�g igeszolg�latokat. Ugyanezen a napon Isten �jb�l megaj�nd�kozta Sz�sz Ott� csal�dj�t egy �jsz�l�tt kisl�nnyal.

�prilis 29-�n, vas�rnap d�lut�n gy�lekezet�nk vend�ge volt Bodor S�ndor nagyv�radi lelkip�sztor testv�r, aki Isten ig�j�t hirdette.

Ett�l az alkalomt�l kezdve ideiglenesen megsz�ntett�k az �sszej�veteleinket az imah�zunkn�l, mivel teljes fel�j�t�si �s korszer�s�t�si munk�latokhoz kezdt�nk. Isten seg�ts�g�vel a ny�r folyam�n szeretn�nk azt befejezni �s szeptember 23-�n megnyit� �nnep�lyt tartani. K�rj�k testv�reink imat�mogat�s�t, hogy munk�nknak j� el�menetele legyen, balesetmentesen. B�zunk Istenben, Aki eddig vezetett, hogy nem hagy magunkra, hanem a befejez�sig seg�ts�g�nkre lesz. Legyen �ldott ez�rt szent neve!

Szab� Istv�n

KELOWNA
1991 - MEGSEG�TETT AZ �R - 2001

Ez a f�l�r�s fogadta a Kelownai Magyar Gy�lekezet �nnepl� testv�ris�g�t 2001. m�jus 27-�n. A gy�lekezet megalakul�s�nak 10 �ves jubileum�t vitt�k h�laad�ssal az �r el�.

[F�nyk�p a jubileumr�l]

T�z �vvel ezel�tt n�h�ny testv�r sz�v�ben sz�letett az a gondolat, hogy meg kellene keresni Isten Szent Ig�j�vel a magyarokat, mert ar�nylag ritk�n volt magyar istentisztelet Kelowna v�ros�ban. Ebb�l is jelent�s volt Cserepka testv�r�k szolg�lata, akik m�r 1984-t�l (idek�lt�z�s�k idej�t�l) megpr�b�lt�k �sszegy�jteni a magyarokat.

A t�z �vvel ezel�tti gondolat val�s�gg� v�lt, �s elindulhatott a gy�lekezet rendszeres, ma m�r szinte heti h�rom alkalommal val� istentisztelete. Testv�reink c�lja az volt, hogy a lehet�s�gekhez m�rten, minden magyart szeretn�nek megsz�l�tani az Ig�vel, anyanyelv�k�n. Ez�rt van m�g ma is, hogy hat k�l�nb�z� vall�shoz tartoz� testv�ris�gb�l tev�dik �ssze a gy�lekezet tags�ga. De legyen h�la Istennek az�rt, hogy b�k�ben, szeretetben, meg�rt�sben, a testv�rek m�s-s�g�t elfogadva �l�nk egy�tt, �s szolg�ljuk az Urat, de szolg�ljuk �s seg�tj�k egym�st is.

Az is nagy h�l�t �s k�sz�netet v�ltott ki sz�v�nkb�l, hogy gy�lekezet�nk az�rt is alakulhatott meg, mert a kezdeti id�kt�l fogva - 1991. m�jus - a Kelownai Trinity Baptist Church f�lkarolta misszi�nkat �s helyet biztos�tott az �sszej�vetelekre. Ez az angol nyelv� gy�lekezet az�ta is a saj�t misszi�j�nak tartja a magyar gy�lekezet munk�j�t �s seg�ts�g�t ny�jtja.

Legyen h�la Isten�nknek, hogy ebb�l a t�z �vb�l nyolc �ve feles�gemmel egy�tt mi szolg�lhatunk a magyar testv�rek k�z�tt. �gy �rezz�k, hogy nem volt hi�baval� a munk�nk �s nem t�rt vissza �resen az Ige az �rhoz. Megteremte sokak sz�v�ben a lelki gy�m�lcs�ket.

A j�v�re n�zve gy�lekezet�nknek ez a k�r�se: "Urunk, ha kedvet tal�ltunk a te szemeid el�tt, orc�d j�rjon vel�nk sz�ntelen."

Dr.Viczi�n J�nos

Any�knapja Toront�ban

Mint ahogy az lenni szokott, az ez �vi Any�knapj�t is l�zas k�sz�l�d�s el�zte meg. Kicsi gyermekeink, a nagyobbak, az ifjak, s�t a m�r @feln�tt gyerekek@ is azon f�radoztak, hogy m�lt� keretek k�z�tt, megfelel� felk�sz�lts�ggel �nnepelj�k meg az �desany�kat. Mindenki szerette volna kifejezni szeretet�t, megbecs�l�s�t, tisztelet�t ir�ntuk. A d�lel�tti Istentisztelet ut�n valami furcsa szerepcser�nek lehett�nk tan�i. A szok�st�l elt�r�en most nem az Anyuk�k szorgoskodtak a konyh�ban. Erre a napra k�t�nyt k�t�ttek a @nadr�gos anyuk�k@ �s �k futkostak fel s al�. Erre a napra a f�z�st is magukra v�llalt�k az Apuk�k. (KFC) L�tsz�lag minden egy�tt volt ahhoz, hogy megadva annak m�dj�t, az �desany�k ezen a napon k�nyelmesen, nyugodtan fogyassz�k el az �nnepi eb�det. M�g a mosogat�st is az Ap�k v�gezt�k! (Pap�rt�ny�r a szemetesbe, ev�eszk�z a mosogat�ba!) Ritk�n l�that�, de sz�p jelenet az, amikor �desap�k �llnak a mosogat� el�tt, �s konyhai k�t�nyk�vel a nyakukban l�zasan tisztogatj�k az ev�eszk�z�ket. �s m�g tiszt�k is lettek!

Mivel azonban mi nagyon @otthonosan@ mozgunk a konyh�ban, �s @mindennek tudjuk a hely�t,@ az�rt itt-ott elkelt egy pici seg�ts�g. De az�rt az igyekezet, �s a sz�nd�k megvolt.

[F�nyk�p az any�knapi �nnep�lyr�l]

A d�lut�ni Istentisztelet keret�ben t�rt�nt meg az �desany�k k�sz�nt�se. Sz�vet melenget�, k�nnyeket csalogat� szavalatok hangzottak el kicsinyeink r�sz�r�l, akik maguk k�sz�tette apr�, de kedves aj�nd�kkal, �s vir�ggal lept�k meg Anyucit. A nagyobbak �rettebb �s komolyabb szolg�latokkal k�sz�nt�ttek. Ott vibr�lt a leveg�ben az �rz�s, hogy legal�bb ma, minden eszk�zzel azt szeretn�nk kifejezni, hogy k�sz�nj�k azt a sok szeretetet, gondoskod�st amit r�nk pazaroltatok! M�lt�k�pp nem tudjuk megk�sz�nni, de legal�bb azt szeretn�nk elmondani, hogy �rt�kelj�k, �s h�l�sak vagyunk �rte!

Emigr�ci�ban l�v� gy�lekezet l�v�n, sokan vannak k�z�tt�nk olyanok, akiknek az �desanyjuk nagyon t�vol, az �haz�ban van. Ez a t�ny is sokaknak k�nnyet csalt a szem�be. Van ebben egy pici keser�s�g is, mert legal�bb n�h�ny pillanatra szeretn�nk ott lenni mellett�k, hogy elmondhassuk k�sz�net�nket, ahogyan a mi gyermekeink tett�k ezt itt a szolg�lataikban.

Az Istentisztelet v�gezt�vel m�g nem volt v�ge a meglepet�seknek. Ugyanis gyermekeink, szeretetvend�gs�gre h�vt�k meg a sz�leiket. Sz�pen, �zl�sesen, �nnep�lyesen megter�tett asztallal v�rtak benn�nket, lent az alagsorban. Kedves figyelmess�g volt ez is! K�sz�nj�k gyerekek!

�desany�k! Az Any�knapja azon kev�s �nnep�nk egyike, amikor minden ember sz�ve el�rz�keny�l. Serkent, hajt benn�nket az indulat, hogy h�l�t adjunk �rtetek Isten�nknek, �s hogy sz�v�nk teljess�g�vel tudjunk Benneteket k�sz�nteni. Pontosan megfogalmazni nem lehet ezt, de Ti �rzitek, �rtitek, �s fogj�tok ezen �rz�seket, hiszen Nektek pedig a legnagyobb �r�m a gyermekeitekben van, akik�rt Ti is Istennek adtok h�l�t, �t magasztalj�tok. Olyan k�r ez aminek a k�zep�n az az Isten vil�g�t, aki mindezt teremtette, aki mindezzel megaj�nd�kozta, �s meg�rvendeztette az embert. Egyed�l � m�lt� arra, hogy dics��ts�k. Tegy�k ezt egy�tt, egym�s�rt! �men!      Katona G�za

R�MAI T�BORI KONFERENCIA
J�nius 30 - j�lius 2
Tan�ts minket im�dkozni!

Az idei konferenci�n kevesebben voltunk a megszokottn�l. T�bben nem tudt�k szabadd� tenni ezt a h�tv�g�t is �s a k�t h�ttel k�s�bbi alhambrai k�zgy�l�s id�pontj�t. No, meg az utaz�ssal j�r� kiad�sok sem kicsik a nagy t�vols�gok miatt. Az�rt a k�polna �gy szombat este, mint vas�rnap d�lel�tt �s d�lut�n megtelt szolg�latokra k�sz �s azokat v�r� testv�ris�ggel.

[f�nyk�pek a konferenci�r�l]

Az igehirdet�seket Dan L�szl� helyi �s Herjeczki G�za detroiti lelkip�sztor v�gezte. A vas�rnap reggeli �h�tatot pedig Somogyi G�bor toront�i �s Sz�sz S�ndor n�metorsz�gi testv�r vezette. A szolg�latok sokr�t�ek �s sz�nesek voltak. �nekelt a toront�i �s a detroiti k�rus, egy alkalmi f�rfikar, valamint a Magyarorsz�gr�l k�z�tt�nk l�v� testv�rek. �r�mmel k�sz�nthett�k k�z�tt�nk a Waltz h�zasp�rt, akik a t�bor �let�nek els� harminc egyn�h�ny esztendej�ben l�nyeges r�szt v�llaltak a munk�b�l. Waltz testv�r harmonika j�t�ka a r�gi id�ket id�zte sokak sz�m�ra,

A szerkeszt� lehet�s�get k�n�lt a r�sztvev�knek arra, hogy �k k�sz�tsenek besz�mol�t a t�boroz�sr�l. Egyed�l Jur�s P�l testv�r v�llalkozott r�. � t�bbek k�z�tt ezt mondta:

K�rem az Evang�liumi H�rn�k olvas�it, hogy j�jjenek el �s tapasztalj�k meg azokat az �ld�sokat, amelyeket �n m�r 41-ik �ve �lvezek ezen a helyen. H�l�t adok az �rnak, hogy ennyi �v �ta dolgozhatok a t�borban. �s �r�mmel teszem a t�bbi testv�remmel egy�tt. Meg�ri az a sok munka, amikor l�tom a testv�rek �r�m�t, amikor bej�nnek a t�borba. Fel�j�tjuk a testv�ri �s bar�ti szeretetet egym�ssal. Akik csak tehetik, l�togass�k �s szeress�k a t�bort �s egy�tt dics�rj�k Urunkat itt a term�szet szent templom�ban.

Erzsik�nek a zenei szolg�latok tetszettek, Ildik� az ell�t�st dics�rte, Zsuzsika �s Anica a gyermekek szolg�lat�nak �r�lt. Volt, aki a pr�dik�ci�kb�l is tudott visszaid�zni egy-k�t gondolatot (vas�rnap a AMi Aty�nk@ volt az alapige d�lel�tt �s d�lut�n is).

Alkalmas id�t kaptunk a f�rd�sre �s a k�l�nf�le labdaj�t�kokra is.

Csercsa Robert ez�ttal is k�sz�tett hangfelv�telt, melyet b�rki megrendelhet a toront�iak c�m�n. M�t�

�BRED�S KILOM�TER 11-N�L

M�sodik h�napja tanulom a reggeli �hitatok idej�n a pusztai �let titkait. H�se�s pr�f�ta k�nyv�nek m�sodik r�sz�ben az �J KEZDET c�m� szakasz �gy kezd�dik: AAz�rt �n most cs�b�tom �t: elvezetem a puszt�ba, �s sz�v�re besz�lek.@ (H�s 2:16) Szem�lyes �zenetk�nt hatott r�m az ige mondanival�ja, mert m�r t�bb mint k�t �ve �lek a puszt�ban, de nem kitasz�tva, hanem odavezetve. Ebben az �n pusztai �letemben k�rdezte meg Herjeczki testv�r, hogy nem �rn�k-e egy cikket a �bred�sr�l?

A puszt�ban �bred�sr�l csak �lmodni, vagy arra eml�kezni lehet - b�r elismerem, hogy sok �bred�s ott kezd�dhetett. �ldott id�k eml�keihez visz vissza az �n puszt�ba csalogat� Uram, s hi�ba s�gja a s�t�n, hogy tal�n igaz sem volt az eg�sz, engemet ma a m�lt dr�ga val�s�ga megeleven�t �s hitet ad az �bred�s�rt val� im�dkoz�somhoz.

�ldott id�k eml�kei

1967-ben az els� turnusunk v�gefel� tartottunk a chaparei �llom�sunkon, Bol�vi�ban. Kicsi Bethesda k�rh�zunkt�l �t k�l�nb�z� ir�nyba vezetett �t, melyek ment�n a magas hegyvid�kr�l idetelepedett csal�dok pr�b�lt�k az �serd�t megh�d�tani mindennapi kenyer�k megszerz�s�hez. �ket szerett�k volna el�rni az Evang�liummal. D�lut�n kezelt�k a betegeket �s este hirdett�k az Ig�t. Az �r meg�ldotta az elhintett magot s gy�lekezetek sz�lettek.

Kilom�ter 11

A San Francisco kik�t�be vezet� �ton volt a Kilom�ter 11-nek nevezett telep�l�s. Egy forgalmas k�zponti hely. M�r n�h�ny �vvel el�bb az itt �j gy�keret ver� Hermano Victor, aki az �r gyermeke volt, egy kis csoportot hozott �ssze az ige k�r�l. Has�tott p�lm�b�l �s hullad�k deszk�b�l egy kicsi imah�z is �p�lt. Ennek a h�ts� szob�csk�j�ban kezdt�k meg az orvosi r�sz�t a munk�nak, de a lelki r�sze sehogysem ment. Gyakran �gy kellett bej�rati utat v�gni, hogy az ajt�hoz jussunk. Azt�n valamelyik szaladt a kulcs�rt, mert hi�ba v�rt r�nk a s�nc sz�l�n �l� sok beteg, valahogy az atyafiak nem tartott�k sz�mon a j�vetel�nket. Takar�tottunk, levert�k a cs�ng� denev�reket �s vizet szerezt�nk a munk�hoz. Mikor v�gre valaki �l�ker�lt udvarias bocs�natk�r�sek mellett, magyar�zkod�s volt soron. Alig volt alkalom �r�mteli tal�lkoz�sra, egym�s szeretetben val� �rt�kel�s�re.

[F�nyk�p a Kilom�ter 11 imah�z el�tt]

Arra gondoltunk, hogy vas�rnap tal�n jobban alakuln�nak a k�r�lm�nyek. Megpr�b�ltuk h�t a vas�rnapot. Amikor oda�rt�nk, Hermano Victor �ppen a Cochabamba fel� tart� teheraut�ra kapaszkodott fel, hogy az eg�sz h�ten �sszepr�selt koka leveleket (cocain alapanyaga) jobban �rt�kes�tse a v�rosi piacon. Mondta, hogy csak menj�nk �s tartsuk meg a cultot (spanyol, magyarul: szertart�s), mert neki menni kell. A Acult�@ nyomaszt� leveg�je �lte meg a lelk�nket s �rezt�k, hogy ink�bb szok�s, vagy �ppen f�lelem hozta �ssze a testv�reket, pedig olyan hossz� utat tettek meg gyalog az �sv�nyeken, hogy egy�tt legyenek. F�jt a sz�v�nk, hogy ilyen v�rszeg�ny, �lettelen �s s�t�t kicsi helyen van a vil�git�sra sz�nt gyertya �s itt is lebor�tva. Nem volt jele itt sem f�nynek, sem melegs�gnek. Olyan volt a Kilometer 11 a misszi� terjeszt�s�ben, mint egy forgalmi dug�, amelyt�l sehogysem lehet tov�bbjutni.

Szorong� sz�vvel k�rt�k az �r vezet�s�t �s az akkor frissen �rkezett bol�viai p�sztorunkkal, Moises Castroval �sszefogva, ima hadj�rat indult meg Kilometer 11-�rt.

Az �bred�s ott kezd�d�tt, ahol legkev�sb� sz�m�tottunk r�. A f��tt�l 4 kil�m�terre lakott Leon a csal�dj�val. Dinamittal val� hal�szatban vesz�tette el jobbkez�t �s balszem�t. Isz�kos, durva embernek ismerte mindenki, aki feles�g�t �s gyermekeit verte, de a falu vezet�je volt. �gy ker�lt�nk a h�z�hoz az orvosi munk�val. Ez azt is jelentette, hogy este sz�lt az ige. Csod�latos m�don az els� alkalommal Isten szeretete megragadta Leont. Megcsonkult kez�vel t�r�lgette a k�nnyeit �s k�rt, hogy im�dkozzunk vele, mert � az �r gyermeke akar lenni. Vas�rnap csal�dost�l j�tt el az imah�zba s mindenki csud�j�ra bizonys�got tett. Ragyogott az arca az �r�mt�l �s a testv�rek mind s�rtak, mert olyan nyilv�nval� volt, hogy itt Isten cselekedett. A Szent L�lek munk�ja bevonta valamennyi�nk sz�v�t az �jat sz�l� csod�ba, egym�st �tkarolva dics��tett�k az Urat.

A misszion�rius (f�rjem) �s a p�sztor elindultak reggeli csal�di �h�tatokat tartani az otthonokba �s a Peredo testv�r h�z�n�l egy reggel h�rom fiatal munk�suk t�rt meg, � maga pedig kib�k�lt a vej�vel �s le�ny�val. Bemer�t�sek k�vetkeztek �s a biblia�r�kon felk�sz�tett, most m�r a L�lekt�l vezetett testv�rek �r�mmel osztott�k a Ahazah�v� iratokat@ az utak ment�n �s a piacon.

Hermano Victor nagyobbik fia, D�vid, s�lyos betegs�gen ment �t, de most volt �sszetart� imacsoport s egy�tt �ldottuk Istent a gy�gyul�s�rt.

�j imah�z

K�t h�nap alatt �p�lt fel az �j imah�z. Mindenki dolgozott, m�g a nem hiv�k is j�ttek seg�teni s esz�kbe sem jutott, hogy Kanad�b�l kellene seg�ts�get k�rni a nagy v�llalkoz�shoz. A patakb�l kiszedett k�vekb�l k�sz�lt homlokzatba mindenki be�p�thette azt a k�vet, amit a patakb�l hozott - �s ha egyszer valakinek a sz�ve m�gis h�tlen�l kih�lne, a k�vek fognak KILOM�TER 11-n�l megsz�lalni.

***

�gy eml�kezem itt a puszt�ban s k�rem az �n Uramat, Aki idehozott, hogy semmik�ppen ki ne hagyjon engem a magyaroknak adott �bred�sb�l. Mert hiszem, hogy lesz ilyen.   Dr. Cserepka Margit

LEGYEN ( V�GRE ) VIL�GOSS�G ...

Nem sokat szoktam gondolkodni azon, hogy milyen �rz�s lehet a pokolban lenni, - mert nem arrafel� vettem az ir�nyt. De ha m�gis belegondoln�k azok helyzet�be, akik ott gy�trettetnek majd, akkor azt hiszem, sok olyan ember lesz ott, akik sz�m�ra sokkal sz�rny�bbek lesznek azok a soha ki nem alv� l�ngok. Ezek azok az emberek, akik MAJDNEM a m�sik oldalra ker�ltek, akik hajsz�l h�j�n �dv�z�ltek. De sajnos, majdnem �letben maradni, az pontosan annyit jelent mint meghalni. Ezeknek a "majdnem" �dv�z�lteknek a nagy t�bbs�ge a "k�tfel� s�ntik�l�k" k�z� tartozik. Ezek azok a vall�sos emberek, akik szeretn�nek eleget tenni Isten elv�r�sainak, de �gy, hogy ugyan akkor a vil�gi k�v�ns�goknak sem akarn�nak igaz�n ellene mondani. Ez�rt Isten nagy �zenete hangzik ma is: Meddig s�ntik�ltok m�g k�tfel�? Ha az �r az igazi Isten, akkor k�vess�tek �t. Ha pedig Ba�lt v�lasztj�tok, akkor �lljatok oda teljesen a b�lv�nyotok mell�!

Isten m�r az �sz�vets�gben is arra tan�totta n�p�t, hogy v�lassza sz�t tiszt�n a dolgokat. Megparancsolja Izr�el fiainak, hogy ne hordjanak k�tf�le sz�vet� ruh�t, - olyant, amit r�szben gyapj�b�l, r�szben lenb�l sz�ttek. Ez m�g amolyan "�rtalmatlan" �sszekevered�s lett volna. De vannak szigor�bb parancsok is: Ne legyen zs�kotokban k�tf�le font �s �fa, - s ennek erk�lcsi oldal�t azt gondolom, magyar�zni sem kell. Jakab apostol pedig egy szinte nevets�gesen egyszer� k�rd�st tesz fel: Cs�rgedeztethet-e ugyan az a forr�s �des �s keser� vizet egyar�nt? Amennyire egy�rtelm� a v�lasz erre a k�rd�sre, olyan vil�gos Isten tan�t�sa is: Az �r szents�g�ben nem f�r �ssze a s�t�t a vil�goss�ggal, a tiszt�talan a tisztas�ggal.

Tekints�k meg a Teremt�s nagyszer� t�rt�net�t, �s meg�rtj�k, hogy egyszer�en �let B hal�l k�rd�se ez az elv�laszt�s. Ha egym�s mell� tessz�k a hat nap t�rt�n�seit egy saj�tos, k�tszer h�rmas eloszt�sban, akkor d�bbenetes dolgot vesz�nk �szre. Egy kis �bra seg�t benn�nket ebben az �sszehasonl�t�sban.

Azt l�tjuk, hogy Isten mindig el�sz�r megteremt egy �letteret, hogy azt�n ben�pes�tse valamivel, vagy valakikkel. Els� nap elv�lasztja a vil�gost a s�t�tt�l, - �s a negyedik napon megteremti a k�t ter�let " lak�it ", a csillagokat, holdat B �s a napot. A m�sodik napon megteremt egy �jabb �letteret azzal, hogy elv�lasztja a vizeket, �s lesz tenger, meg leveg� �g. Azt�n az �t�dik napon ben�pes�ti megint a k�t �letteret, - a leveg�t madarakkal, a tengert halakkal �s egy�b v�zi�llatokkal. V�g�l a harmadik napon megteremti a sz�razf�ldet, - az utols� nagy �letteret, hogy azt�n a hatodik napon megjelenhessenek az �llatok, - v�g�l az ember. Biol�gi�ban j�ratos testv�reink sz�m�ra hangs�lyozn�m, hogy a f�vek �s f�k az�rt ker�ltek a harmadik nap teremt�si terv�be, mert az �lett�rnek r�szei, n�lk�l�k nincs sem �llat, sem ember. A dolog summ�ja v�g�l �gy sz�l: Isten el�bb megteremti az �let felt�teleit, hogy azt�n odaadhassa a legnagyobb aj�nd�kot: az �letet. Szellemi �rtelemben is �8gy van ez: Ha nincs �lett�r, nincs meg az �let felt�tele, akkor Isten b�lcsess�ge nem engedi meg, hogy oda �let hulljon. Hideg, s�t�t gy�lekezetek, fagyos lelk� h�v�k hi�ba �br�ndoznak arr�l, hogy t�meg�vel j�nnek majd a megt�rni akar�k, �s az �res padok v�gre megtelnek emberekkel. Isten nem k�ld eleve hal�lba senkit, �s ez�rt nem enged egyetlen �letre v�gy� embert sem egy olyan k�z�ss�gbe, ahol nincs meg az �let alapfelt�tele, m�s sz�val: m�g nincs �lett�r. De az ellenkez�je is igaz ennek a nagyon keser� t�telnek: Teremts�tek meg az �let felt�teleit, - �s Isten elk�ldi azokat, akik �lni akarnak. Mert � azt akarja, hogy minden ember �dv�z�lj�n, �s az igazs�g ismeret�re eljusson. Tudja, hogy sok az aratni val�. Tudja, hogy sok a f�radt, sebzett, elsz�rt juh. De nem k�ldi �ket a hal�lba, - nem k�ldi �ket egy olyan k�z�ss�gbe, ahol nincsenek meg az �let felt�telei.

Valami nagyon - nagyon fontosat kell itt meg�rten�nk. Az �let felt�tele az ELV�LASZT�S, �s itt rettenetes megt�veszt�st tud tenni a s�t�n. Figyelj�k meg j�l: Amikor Isten elv�lasztja a mennyezet alatti vizeket B a tengert B a mennyezet feletti vizekt�l, akkor nem mondja az egyikre: Ez j�, �s nem �t�li eleve rossznak a leveg�t, - meg az ott lak�kat. Hasonl�k�ppen nem mondja, hogy a tenger rossz, a sz�razf�ld j�. Egyszer�en csak elv�lasztja a k�t ter�letet. Mert a halnak a tenger az �lettere, az elef�ntnak a sz�razf�ld. De ha a kett�t �sszekeverj�k, akkor nem egy �j �lett�r keletkezik, hanem zagyval�k, s�r, szennyv�z, ahol legfeljebb a f�rgek �lhetnek j�l. Ez azt jelenti, hogy sok esetben az elv�laszt�s - gy�gym�d. A f�rfilelk� asszony, �s az "any�masszony katon�ja" f�rfi egyar�nt rossz. Ez nem azt jelenti, hogy a f�rfi az igazi, vagy az asszony. Hanem azt, hogy ha f�rfi vagy, akkor viselkedj �gy! L�gy feje a csal�dodnak. Ha vezet� vagy, akkor l�gy hat�rozott, �s k�pviseld a l�t�sodat! Ha n�nek teremtett Isten, akkor ne akarj vez�rt�bornok lenni, - hanem �lj azzal a J�VAL, amit n�ked, mint n�nek adott Isten. De egyre vigy�zzunk nagyon: Vannak dolgok, amiket �gy v�laszt sz�t Isten, hogy azt mondja: Ez j�. Az els� napon elv�lasztja a vil�goss�got a s�t�tt�l, �s nem mondja, hogy "mindkett� j�..." Hanem l�tta Isten, hogy j� a vil�goss�g. Amit Isten b�nnek �t�l, azt vita n�lk�l ki kell dobni!

Ha v�gre elv�lasztjuk a dolgokat a csal�dban, - hogy hely�re ker�lj�n a f�rj Istent�l rendelt tekint�lye, - �s elv�lasztjuk a dolgokat a gy�lekezetben, - hogy a p�sztorok, szolg�l�k ezerszer megt�p�zott tekint�lye helyre�lljon, - akkor megteremtj�k az �letteret. Hely�re ker�l a n� a maga szeret� szav�val, �rzelmi fog�konys�g�val, �s az engedelmes gyermek is megsz�nik a csal�d kicsi zsarnoka lenni. �lett�r, �lett�r, - �s megint �lett�r! Legyenek v�gre tiszta, elv�lasztott ter�letek, ahol mindenki j�l �rzi mag�t, hiszen eredetileg is ODA TEREMTETTE ISTEN. A vezetett gyermek �s asszony, vagy gy�lekezeti tag sz�vesen engedelmeskedik majd Istent�l rendelt vezet�j�nek, mert j� b�zni valakiben, akir�l tudjuk, hogy az �r ir�ny�tja fel�lr�l. A f�rj pedig nem lesz zsarnok, mert tudja: neki is van feje: maga az Isten. Azt�n ne f�ljetek, kedves testv�reim: ha megteremtett�k az �let felt�teleit, akkor hamarosan megjelenik az �let is. Ben�pes�lnek a padok, lesznek felel�ss�ggel �s l�t�ssal rendelkez� vezet�k �s lesznek �r�mmel engedelmesked� vezetettek, - ahol mindenki biztons�gban �s j�l �rzi majd mag�t. De ehhez V�GRE v�lasszuk sz�t egy�ni, csal�di �s k�z�ss�gi �let�nkben a dolgokat. Dobjuk ki azt, amit Isten egy�rtelm�en b�nnek nevez, - �s v�lasszuk sz�t azt, ami nem rossz, - csak az id�k sor�n egy kicsit valahogy �sszekeveredett. Ebben Isten Szentlelke seg�t minden engedelmeskedni akar� h�v�t azzal, hogy az ig�t megeleven�ti. Az Isten besz�de pedig B mint tudjuk, - �les fegyver, k�t�l� kard, amely elhat az �z�letek megoszl�s�ig. Meg�t�l mindent: indulatot, v�gyat, k�v�ns�got. De az�rt teszi, hogy minden a hely�re ker�lj�n, �s �LET fakadhasson.  L�szl� Imre

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t� (13. r�sz), 
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]