..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evang�liumi H�rn�k Internet / Gospel Messenger / Kor�bbi sz�mok 

2001. JANU�R

Irgalmass�g, b�kess�g �s szeretet

"Irgalmass�g, b�kess�g �s szeretet adass�k n�ktek b�s�gesen" (Jud�s 2)
A Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g eln�k�nek �j�vi levele

Kedves Testv�reim az �r J�zus Krisztusban!

Gondvisel� Isten�nk kegyelmesen �tseg�tett minket a harmadik �vezredbe. M�lys�ges h�la t�lti el sz�v�nket a m�sodik �vezred utols� �v�ben megtapasztalt, re�nk �rad� kegyelem�rt �s a sok-sok �ld�s�rt. Istennek legyen �rette �r�k h�la!

Az apostoli �ld�sk�v�n�s r�mutat a Krisztusban tal�lhat�, minden h�v� sz�m�ra biztos�tott b�v�lk�d� �letre. Enn�l jobbat, t�bbet nem k�v�nhatunk. Ezt k�v�nom �n is minden magyar baptista testv�remnek b�rhol e vil�gon.

Mennyei Aty�nk b�s�gesen adta magyar baptista n�p�nkre irgalm�t, b�kess�g�t �s szeretet�t. Jubileumi �vet �nnepelt�nk 2000-ben. Ennek kimagasl� esem�nye volt sz�munkra a Magyar Baptist�k II. Vil�gtal�lkoz�ja, amelyet Nagyv�radon rendezt�nk meg augusztus 11-13 k�z�tt. K�z�s �r�m�nkre szolg�lt, hogy a vil�g sz�mos orsz�g�b�l mintegy 5-6000 magyar baptista �nnepelt egy�tt az �r sz�ne el�tt. Egy�tt dics��tett�k Megv�lt� Urunkat, egym�s hite �ltal �p�lve, meg�julva. Sz�munkra ez igen j� �s b�s�ges �traval� volt az �j �vezred els� esztendej�nek megkezd�s�re.

Szeretn�k k�sz�netet mondani ez�ton is a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek �s rendez�bizotts�g�nak az er�feletti munk��rt, amit a Tal�lkoz� �rdek�ben p�ld�san v�geztek. Gondolunk itt arra a sok �nk�ntes munk�t v�gz� fiatalra �s id�sebb testv�rre is, akik �nzetlen szeretettel szolg�ltak m�r a Tal�lkoz� el�k�sz�t�s�n, majd annak eg�sz ideje alatt, s�t befejez�se ut�n is. Sz�v�lyes k�sz�net�nket tolm�csolom minden �ldozatos szolg�lat�rt.

K�sz�netet k�v�nok mondani a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�znak �s az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek, valamint a Baptista K�z�ss�geknek, Gy�lekezeteknek, v�llalkoz�knak �s mag�nszem�lyeknek, akik oly nagylelk�en r�szt v�llaltak az anyagi �s lelki szolg�latokb�l. Minden seg�ts�get h�l�s k�sz�nettel k�nyvel�nk az �r nev�ben. Isten gazdag �ld�s�t k�v�njuk �s k�rj�k minden szervezet �s mag�nszem�ly �let�re, munk�j�ra. Ism�telten �t�lt�k, hogy az �r b�s�gesen meg�ldja az � olt�r�ra tett keveset, hiszen �gy val�sult meg a Vil�gtal�lkoz�! Nagy �r�mmel szolg�lhattunk Isten dics�s�g�re �s egym�s lelki �p�l�s�re a L�lek egys�g�ben.

Megtapasztalt val�s�g lett sz�munkra az Ige h�rmas �ld�sa, mely szerint b�s�gesen adatott n�k�nk az irgalom, b�kess�g �s szeretet. Szent elhat�roz�sok sz�lettek sz�v�nkben az Isten �s egym�s ir�nti szeretetre �s h�s�ges szolg�latra. Vil�gosabb� lett el�tt�nk a re�nk v�r� nagy feladat, melyet v�gezn�nk kell, kezdve a magunk Jeruzs�lem�t�l, a f�ldnek v�gz� hat�r�ig. Ez pedig nem m�s, mint a l�lekment�s szent feladata, az Evang�lium hirdet�se, valamint a testv�ri szeretet �s hit er�s�t�se, �pol�sa.

Advent, Kar�csony �s az �j Esztend� �ldott �nnepe �jabb kegyelmi alkalmak voltak sz�munkra, hogy Isten akarata szerint z�rjuk az �vet �s felk�sz�lj�nk a harmadik �vezred megkezd�s�t jelent� �j Esztend�re, 2001-re. Isten Ig�j�re alapozva, kegyelemb�l, hit �ltal m�ris elfogadjuk az irgalom, b�kess�g �s szeretet b�s�ges re�nk �rad�s�t. Er�s hittel �s teljes bizalommal hirdetj�k, hogy ez mindannyiunknak teljesen el�g. Krisztus szeretet�vel megtelve, egym�st gy�ng�den �tkarolva, egy�tt indulhatunk szolg�lni �ldott Megv�lt�nkat, a Szentl�lek diadalmas vezet�se alatt.

Az �j Esztend�ben is sz�molnunk kell a k�l�nf�le akad�lyokkal �s neh�zs�gekkel. Tudjuk, hogy kem�ny feladat sz�munkra megv�vni a hitnek sz�p �s nemes harc�t. De azt is tudjuk, hogy �rdemes ezt v�llalni, mert vel�nk van az �r. �benne vetett er�s bizalommal �s hittel visszaverhetj�k az ellens�gnek minden t�mad�s�t. Biztosan sz�m�thatunk dics� Megv�lt�nkra, aki� minden hatalom mennyen �s f�ld�n! (Mt 28:18) Szentlelke �ltal biztos gy�zelemre vezet minket a j�v�ben is.

H�v� sz�vvel, kitart�an ragaszkodjunk Megv�lt� Urunkhoz �s egym�shoz. Mindennapi im�ds�gainkban eml�kezz�nk meg egym�sr�l. Adjunk h�rt �r�meinkr�l �s b�natainkr�l, gy�zelmeinkr�l �s kudarcainkr�l. �r�mmel gondoljunk egym�sra b�rhol is �lj�nk a vil�gon, mint akik az �r J�zus Krisztusban testv�rek. �poljuk a dr�ga v�r �ltal szerzett sz�vets�get �s k�z�ss�get.

Mennyei Aty�nk Szent Ig�j�ben biztos�tja sz�munkra az �ldott j�v�t irgalma, b�kess�ge �s szeretete �ltal. Ezzel j� kezd�st, m�lt� folytat�st �s gy�zelmes befejez�st k�n�l nek�nk.

Hadd legyen teljess� �let�nkben Krisztus dics�s�ges uralma!

New York, 2001 janu�rj�ban,
Kulcs�r S�ndor
az E.A.M.B.Sz. �s a M.B.V.Sz. eln�ke
�J�VI K�R�S
AIsten erej�vel a m�zs�s teher k�nny�, mint a szalmasz�l B n�lk�le m�zs�s s�ly a szalmasz�l is.@ (Luther)
L�ttam, Uram!
Egyik b�na volt, a m�sik aszott, s�rga...
vagy nem volt l�ba...
De a Te f�nyed hullt a beteg�gyra!
Hit�kkel elrejt�ztek n�lad,
�s �gy hordozt�k m�zs�s terh�ket
a Te er�ddel, mint a szalmasz�lat.
�s l�ttam szalmasz�l alatt roskadoz�kat.
Mert m�zs�s teher
k�nny�, mint a kis szalmasz�l, Veled.
De n�lk�led
a szalmasz�l is m�zs�s s�ly lehet.
�j �vbe indulok,
�s nem tudom, mi v�r r�m.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz �rv�n.
Csak azt tudom: utam m�r kijel�lted.
Mint b�z� gyermek, j�rhatok el�tted.
Te m�rsz ki b�t, �r�m�t, munk�t, terhet,
s irgalmad mindegyikbe �ld�st rejtett.
Csak egyet adj: hogy c�lir�nt haladjak,
hogy szalmasz�lak alatt ne roskadjak!
�s ha szereteted m�zs�s teherrel
tenn� pr�b�ra ezt a gyenge v�llat B
seg�ts �gy vinni m�zs�s terhemet
a Te er�ddel B mint a szalmasz�lat!
        T�rmezei Erzs�bet

A szerkeszt� rovata:

�LDOTT �JESZTEND�T k�v�nok kedves olvas�inknak!

�j �v, �j tervek, s tal�n egy kev�s �j er� is hozz�. A szerkeszt� egyre ink�bb sz�ks�g�t �rzi annak, hogy im�ds�gban �lljanak mellette a munkat�rsai �s a lap olvas�i k�z�l is, egyre t�bben. Mert a feladat nem lett kevesebb, de az id� mintha egyre r�videbb lenne.

Az �j millennium els� sz�m�ban t�bb �jdons�ggal is tal�lkozhat az olvas�. 

R�gi tervem val�sul meg, amikor a budapesti baptista misszi�s k�zpont t�rt�nelmi (millenniumi) eml�kparkj�t, az ott szerepl� neves egy�nis�geket bemutatjuk az Evang�liumi H�rn�k olvas�inak. Ennek �rdek�ben egyr�szt a parkot meg�lmod� �s a l�trehoz�s��rt minden k�vet megmozgat� dr. Alm�si Mih�llyal k�sz�tett besz�lget�semet k�z�lj�k, m�sr�szt dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r cikk�t Szent Istv�n kir�lyr�l, akinek domborm�ve az els� helyet kapta az eml�kparkban. M�sz�ros testv�rt�l m�ris megkaptam t�bb egyh�zt�rt�nelmi szem�lyis�g r�vid �letrajz�t. Rem�lem sz�vesen olvass�k majd e sorozat folytat�s�t is.

�bred�s c�mmel is elind�tottunk egy sorozatot, melynek folytat�s�t m�g nem l�tom, de rem�lem. Ha fontosnak l�tj�k szolgat�rsaim is, bizony�ra lesz folytat�sa az ind�t� cikknek.

Gy�lekezeti besz�mol�ink sor�ba most k�t ar�nylag t�voli gy�lekezetr�l adunk h�rt. L�t�k�r�nket ezent�l is t�reksz�nk sz�lesebbre nyitni.

�jabb l�p�st tett�nk az Evang�liumi H�rn�k internetes v�ltozat�nak korszer�s�t�se fel�. A ny�ri, k�zgy�l�sen elhangzott javaslatok �rtelm�ben saj�t nevet vett�nk lapunknak, s �gy az internetes c�m�nk is megv�ltozott. Ezent�l lapunkat a

www.evangeliumihirnok.net

c�men lehet megtal�lni. Rem�lj�k �gy k�nnyebben r�tal�lnak olvas�ink. Igyeksz�nk egy�b eszk�z�kkel is el�seg�teni, hogy az interneten tov�bbra is legyen egy j�l olvashat�, kezelhet�, k�nnyen el�rhet� magyar baptista lap. (1997. szeptembere �ta minden sz�munk el�rhet� ilyen �ton is.) (a szerk)

JANU�R
�m �jat kezdhet�nk megint!
Csod�latos az �let.
De szent Ig�d szava szerint
Urunk a te besz�ded
marad csak v�ltozatlanul.
�g s f�ld elm�lik v�gleg.
S mi �jat kezdhet�nk megint.
                           Herjeczki G�za
A 94. K�zgy�l�s id�pontja:
2001. j�lius 13-15
Helye: Alhambra, California
�vk�zi (bizotts�gi) Gy�l�s:
Palm Bay, Florida
2001. m�rcius 8-11


�BRED�S

AT�rjetek meg hozz�m teljes sz�vvel!@

De m�g most is �gy sz�l az �r: T�rjetek meg hozz�m teljes sz�vetek szerint; b�jt�l�ssel is, s�r�ssal is, keserg�ssel is.13. �s sz�veteket szaggass�tok meg, ne ruh�itokat, �gy t�rjetek meg az �rhoz, a ti Istenetekhez; mert k�ny�r�l� �s irgalmas �; k�sedelmes a haragra �s nagy kegyelm�, �s b�nk�dik a gonosz miatt.14. Ki tudja, h�tha visszat�r �s megb�nja, �s �ld�st hagy maga ut�n... (Joel 2:12-14).

December 10-�n lehet, hogy minden magyar baptista gy�lekezetben elhangzottak ezek az ig�k. Az igehirdet�k k�z�tt sokan lehettek, akik - k�l�n�sebb szervez�s n�lk�l is - f�lismert�k, hogy az �r lehet�s�get biztos�t most sz�munkra arra, hogy egy akarattal hozz�forduljunk, meg�juljunk �s a hozz�nk hasonl�an gondolkod� testv�reinkkel egy�tt �bred�s�rt k�ny�r�gj�nk. Akik pl. a nagyv�radi tal�lkoz�n hallott�k Kiss L�szl� nyugalmazott lelkip�sztor testv�r felh�v�s�t, vagy megv�s�rolt�k az �bred�s Erd�lyben �s Magyarorsz�gon c�m� k�nyv�t, �gy �rezhett�k, hogy az ott f�lvetett gondolatot az �r is r�nk akarja b�zni.
        Nem k�ts�ges, hogy magyar n�p�nk k�r�ben sz�ks�g volna �bred�sre, meg�jul�sra, megt�r�sekre. Az Evang�liumi H�rn�k ebben az esztend�ben minden sz�mban valamennyi helyet biztos�t ennek a t�m�nak. V�rom szolgat�rsaim hozz�j�rul�s�t ehhez a sorozathoz. A t�ma elind�t�sak�nt a december 10-i igehirdet�sem n�h�ny gondolat�t aj�nlom.

T�RJETEK MEG HOZZ�M

Meg�rtott nek�nk is a szabads�g, a relat�v j�l�t, �ppen �gy, mint J�el hallgat�inak. N�h�ny pr�f�tat�rs�val egy�tt �ppen ez�rt arra figyelmeztette n�p�t, hogy k�zeleg az �rnak nagy �s f�lelmetes napja (Mal 4:5). Ki �llhatja ki azt? (Joel 2:11). Egy�ltal�n lehets�ges meg�llni el�tte? Igen, lehets�ges. A pr�f�ta az �rt�l azzal az �zenettel �rkezik, hogy van m�d a f�lk�sz�l�sre, a meg�ll�sra, a megmarad�sra. S b�r az�ta sok id� telt el, m�g most is, nek�nk is �gy sz�l az �r (12); m�g most is ugyanazt �zeni. B�nb�natra, visszat�r�sre h�v: T�rjetek meg hozz�m!
      �rdemes tiszt�zni magunkban a megt�r�s �s a visszat�r�s fogalmait. A megt�r�s, a b�nb�n� sz�v Istenhez fordul�sa, a J�zus Krisztusban felk�n�lt b�nbocs�t� kegyelem szem�lyes elfogad�sa. Visszat�rni az �rhoz a h�v�nek kell, annak, aki let�rt egy kiss�, vagy tal�n er�sen is az �r �tj�r�l.
      Am�g a megt�r�s �tj�n egyed�l harcolunk - m�g ha t�bben im�dkoznak is �rt�nk, addig a visszat�r�sre val� f�lsz�l�t�s sokszor egy k�z�ss�gnek sz�l. A megt�rtek k�z�s er�fesz�t�s�t k�ri �s v�rja az �r, erre sz�l�t f�l a pr�f�t�n kereszt�l.

TELJES SZ�VVEL

A teljes sz�v szerinti megt�r�s jele olykor a b�jt, a s�r�s, a keserg�s, melyben az �r szolg�i vezetik a gy�lekezetet (17). De, hogy sz�ls�s�gekbe ne ess�nk, vagy hogy nehogy azt higgy�k, hogy el lehet int�zni formas�gokkal, k�ls�s�gekkel, hozz� teszi: Asz�veteket szaggass�tok meg, ne ruh�itokat, �gy t�rjetek meg az �rhoz.@

AL�ZATTAL

Meghallgatja b�nb�n� n�pe k�ny�rg�s�t a k�ny�r�l� �s irgalmas �s nagy kegyelm� �r? Igen. De nem v�letlen�l fogalmaz J�el �gy: Ki tudja, h�tha visszat�r �s megb�nja �s �ld�st hagy maga ut�n... (14) Nem a bizonytalans�g hangja ez, hanem az al�zat�! A b�nb�nat, a b�jt al�zat n�lk�l nem �r semmit. K�ny�r�gj�nk l�gy kegyelmes �h Uram, a te n�pedhez, de al�zattal. Mint akik tudjuk, hogy nem lehet megvenni semmivel (se b�jttel, se tusakod�ssal, se �g�reteire val� hivatkoz�sokkal, se k�vetel�z�ssel-k�nyszer�t�ssel, se nevets�ges parancsolgat�ssal) az �r irgalm�t, j�akarat�t.

AZ �R V�LASZA

K�tf�le eredm�nye is lehet a k�z�s b�nb�natnak, b�jtnek, k�ny�rg�snek. Egyr�szt k�szen lesz�nk arra a nagy napra - Krisztus visszaj�vetel�re. M�sr�szt �ld�st hagyhat maga ut�n (18-19).
      Az �r v�lasza, A�ld�sa@ a n�pe k�r�ben �szlelhet� �bred�s �s meg�jul�s.
      Visszat�r�s�nk az �rhoz �bred�st, meg�jul�st tud eredm�nyezni, amit pedig igei �s �ltalunk is tapasztalt p�ld�k sora szerint �ltal�nos megt�r�s szokott k�vetni.
      Ha f�lismerted kedves testv�rem, hogy az �r neked is sz�l ezeken az ig�ken kereszt�l, engedj te is a f�lh�v�snak. T�rj�nk hozz� teljes sz�vvel - b�jt�l�ssel is s�r�ssal is, keserg�ssel is!

Herjeczki G�za

MIKOR V�ZEN M�GY �T ...
�sai�s 43:2
AMikor v�zen m�gy �t, veled vagyok!@
�g�reted nekem sz�l, Istenem,
s az �n f�l�nk sz�vem bel�dobog,
mert neh�z �t �ll el�ttem.
Ha tekintetem nem f�gg Terajtad,
sok akad�lyt l�t a szemem,
de R�d n�zek, s sz�vem hittel vallja,
hogy kezedben van �letem.
Ha te adod el�m az utat,
ha Te rendeled ki nekem,
sorsom ott van e dr�ga K�zben,
hiszem ... �s ez el�g nekem!
                            Ol�h Lajosn�


A szolg�lat felt�tele �s jutalma. Jn 12: 20-26.

Mi valamennyien azt valljuk, hogy �letprogramunk az, hogy az emberekkel megismertess�k J�zust. Azt gondolom, hogy mindannyian egy v�lem�nyen vagyunk, hogy ez nem azt jelenti csak, hogy az embereknek besz�l�nk J�zusr�l. Az embereknek ugyanis nem arra van sz�ks�g�k, hogy J�zusr�l tudjanak valamit, hanem hogy tal�lkozzanak vele szem�lyesen.

A g�r�g�k, akik az �nnepre felmentek val�sz�n, hogy m�r hallottak J�zusr�l, de �k szem�lyesen akartak vele tal�lkozni. Mi�rt mentek F�l�ph�z? Nem tudhatjuk pontosan, de F�l�pnek g�r�g neve volt �s lehet, hogy ez�rt volt szimpatikus sz�mukra. Eg�szen biztos, hogy itt az emigr�ci�ban a magyar sz�rmaz�s�ak azok, akik t�letek, magyar nemzetis�g, magyar tan�tv�nyokt�l �rdekl�dnek J�zus fel�l.

Nem tudom mi�rt nem tudta F�l�p, hogy mit kell tennie, bizonytalan volt abban, hogy J�zus fogadja-e a g�r�g�ket? Andr�shoz fordult teh�t. Andr�s el�sz�r saj�t testv�r�t vitte J�zushoz. El�bb bizonys�got tett neki, hogy � m�r megtal�lta a Messi�st. F�l�p is miut�n J�zus tan�tv�nya lett tal�lkozott N�t�naellel �s � is bizonys�got tett arr�l, hogy megtal�lta azt, akir�l a pr�f�t�k �rnak, J�zust �s elh�vta N�t�aelt, hogy j�jj�n el �s l�ssa meg, tal�lkozzon vele. Most azonban valami bizonytalans�g van benne. Andr�ssal egy�tt azonban b�tran sz�ltak J�zusnak. Mi tan�tv�nyok egym�sra vagyunk utalva. Egy�tt k�pesek vagyunk arra, amit egyed�l nem tudunk elv�gezni, egy�tt b�trabbak vagyunk. Nektek magyar tan�tv�nyoknak itt k�l�n�sen �rt�kelnetek �s seg�tenetek kell egym�st.

�rdekes, tal�n kicsit neh�zkesen �rthet� J�zus v�lasza, bemutatkoz�sa. J�zus v�lasza az volt, hogy itt az �ra, hogy megl�ss�k �t, mint megdics��tettet �s ez a megdics��l�s az � hal�l�t jelentette.

J�zus �gy akar bemutatkozni els�sorban a vil�gnak, mint a kereszten megdics��lt gy�ztes, �s oda a kereszthez akar mindenkit mag�hoz vonni.

Az evang�lium �zenete ez, J�zus �gy szeret, hogy meghalt �rt�nk. Itt l�tjuk tal�n ebben az ig�ben a legvil�gosabban J�zus embers�g�t �s Istens�g�t. Tudta isteni k�ldet�s�t, de mint h�s v�r ember, f�jdalmas �s gy�tr� v�llalkoz�s volt ez sz�m�ra is. Megrend�lt a lelke, sz�ks�ge volt a mennyei biztat�sra. Hang hallatszott az �gb�l, hogy a felemeltet�se a keresztre megdics��l�s lesz. M�g ezut�n is, azt olvassuk, hogy J�zus elt�vozott �s elrejt�z�tt az emberek el�l. Mindig az�rt tette ezt, hogy az Aty�val id�t t�lts�n, hogy az Atya meger�s�tse �t.

Kedves k�ldet�st v�llal� testv�rem! Ha a Mester lelke megrend�lt �s sz�ks�ge volt az Isten meger�s�t� hangj�ra, akkor mennyivel ink�bb sz�ks�ged van neked. Mert a k�ldet�s olyan feladat elv�gz�s�re is megb�z, amit emberi v�llalkoz�sb�l, �nk�nt sohasem teljes�ten�l, de Isten parancsa �s megb�z�sa szerint v�llalnod kell. Sz�ks�ged van arra is, hogy id�t t�lts az Aty�val, hogy neki mond el minden sz�ks�gedet, hogy t�le k�rj er�t, b�tors�got �s kitart�st. Sz�ks�ged van arra, hogy az emberekt�l elrejt�zve a csendben besz�lhessen hozz�d.

Hogyan l�thatj�k meg ma az emberek J�zust? �gy, hogy megl�tj�k a mi �let�nkben. N�gy evang�lium van a Bibli�ban, amely J�zusr�l besz�l, az �t�dik pedig a l�bon j�r� evang�lium, amely minden J�zust k�vet� kereszty�n ember �lete kell, hogy legyen. �gy l�thatj�k meg az �lt�nkben J�zust, ha mi �t k�vetj�k, �gy hogy v�llaljuk azt amit J�zus mond, mint gabonamag,ami csak �gy teremhet sok term�st, ha �nmaga meghal.

Ilyen �ra lenne annak, hogy alkalmasak legy�nk J�zus bemutat�s�ra, hogy magunkat kell hagyni elveszni, megsemmis�lni? Nem a besz�d �s nem a bizonys�gtev�s a neh�z J�zus bemutat�s�ban, hanem �nmagunk legy�z�se. A harc �nmagunkkal, az �n�nk megtagad�sa, a legnehezebb, a r�gi �nz� �n�nk ugyanis nem alkalmas J�zus bemutat�s�ra. Ez folyamatos harc m�g akkor is, ha volt elh�v�sod, ha tudod, hogy k�ldet�sben vagy �s tudod mi a szolg�latod, a feladatod. Sok �s �rt�kes gy�m�lcs, csak az �j teremt�s �ltal teremhet.

Mi a szolg�lat? Mi, akik megvallottuk a hit�nket a bemer�t�s viz�ben, nyilv�nosan azt is fogadtuk, hogy �let�nk v�g�ig hs�gesen szolg�lni fogunk az �rnak. De mit jelent szolg�lni? J�zus szavai szerint �t k�vetni ebben is. Vagyis a kereszty�n szolg�lat azt jelenti, hogy J�zus p�ld�ja �s akarata szerint, magunkat, saj�t v�gyunkat �rdek�nket f�lret�ve emberek sz�ks�g�t bet�lteni, m�soknak embert�rsainknak seg�teni. J�zus ebben t�k�letes p�lda el�tt�nk.

�lland� k�rd�s�nk, hogy vajon alkalmasak vagyunk-e mi erre, nem haladja meg a k�pess�g�nket a felk�sz�lts�g�nket ez a szolg�lat?

Paganini a nagy hegedmv�sz egy koncertj�n, amikor az egyik zenedarab cs�cspontj�hoz �rt, elszakadt a hegedj�n egy h�r. Tov�bb folytatta 3 h�ron. Senki sem vette �szre. Amikor egy m�sik cs�csponthoz �rt, elszakadt egy k�vetkez� h�r. Mintha mi sem t�rt�nt volna a nagy mv�sz folytatta k�t h�ron, �s befejezte a darabot an�lk�l, hogy a k�z�ns�g �szrevette volna. A hallgat�s�g fel�llt �s �gy �nnepelte a nagy mv�szt. Nem is vett�k �szre, hogy csak k�t h�r maradt a hegedn.

A k�rd�s nem az, hogy te magadt�l mire vagy k�pes, vagy hogy milyennek l�tod magad, hanem az, hogy a Mester haszn�lhat-e amint akar? Eszk�z vagy-e az � kez�ben. Ez a szolg�lat eredm�nyess�g�nek felt�tele.

Mi lesz a jutalom? Ebben a eredm�ny centrikus vil�gban k�l�n�sen foglalkoztat benn�nket ez. Mi lesz a szolg�latunk jutalma? Aki J�zusnak szolg�l az �t k�vesse. V�llaljon minden szolg�latot, m�g a lealacsony�t� szolg�latokat is. Ne az emberekt�l v�rja az elismer�st �s a megbecs�l�st. Ha az emberi elismer�s a motiv�ci�ja, akkor J�zus szavai szerint elveszi jutalm�t itt, de ne v�rjon m�g Istent�l is jutalmat. Aki J�zusnak szolg�l, az t�le tanulja a szolg�latot �s ha �gy szolg�l mint �, annak a jutalma pedig az Atya megbecs�l�se lesz.

Azt olvassuk a Korintusi lev�lben, hogy mindenki munk�j�t tz fogja kipr�b�lni...

Nem tudom, hogy milyen form�ban val�sul meg ez, csak elk�pzelem, hogy amikor Isten sz�ne el�tt megjelen�nk, akkor J�zus, aki a nagy feh�r tr�non �l �s azt mondja, hogy tedd az olt�rra a munk�dat mert tzben pr�b�ltatik meg minden. Amint egyesek odahelyezik a munk�jukat az olt�rr�l tz lobban f�l �s az olt�r alatt, kifolyik az arany, ez�st, vagy dr�gak�. Ebb�l k�sz�l a jutalom, a dics� korona. Vagy akinek munk�ja csak, mint fa sz�na vagy pozdorja el�g �s csak f�st sz�ll f�l. �n nem szeretn�m, hogy csak f�st sz�lljon fel majd amikor szolg�latomat, munk�mat az olt�rra kell tegyem.

Milyen lesz az Atya megbecs�l�se? Biztos meghaladja az elk�pzel�sed. Szebb, t�bb, dics�bb lesz ann�l, mint amit el tudsz magadnak gondolni. Szolg�lj �gy, ahogy J�zust�l tanultad �nzetlen�l, m�sok jav�t keresve az Isten dics�ss�g�re.

Eszes Zolt�n igehirdet�se Chicag�ban, Kulcs�r S�ndor diak�nuss� avat�s�n, 2000. szeptember 10-�n

GY�LEKEZETI H�REK

KIPLING, SASKATCHEWAN

Kiplingi l�togat�s

Utolj�ra h�rom �vvel ezel�tt l�togattuk meg kiplingi testv�reinket, akik k�z�tt t�z �vig munk�lkodhattunk. F�rjem akkor m�r meg�rezte, hogy utols� tal�lkoz�sa volt vel�k. Az�ta � �s kedves �reg magyarjaink k�z�l sokan a mennyei honban tal�lkoztak. Isten szeretete m�g megengedte nekem, hogy a 2000. �v v�ge fel�, most m�r egyed�l, �jabb l�togat�st tegyek ott.

Ez az �v ott is �nnepi jubileumi �v volt. B�kev�r legels� telepesei 100 �vvel ezel�tt �rkeztek ide a magyar puszt�kr�l. �k szel�d�tett�k meg az elvadult pr�rit, �s nemsok�ra j�l term� b�zaf�ldek, vir�gz� kertek mutatt�k a szorgalmas munka eredm�ny�t. A 100 �ves jubileumot ny�ron �nnepelt�k a r�gi sz�tsz�r�dott, �s az �j, itt lak� gener�ci�val egy�tt, a sz�pen fel�j�tott templomban.

Kattintson a B�kev�ri templomra �s n�zze meg kiplingi k�peinket!
Pictures from Kipling, Saskatchewan (click on the picture).

Kezdetben ott volt mellette a baptista imah�z is, k�s�bb azonban behozt�k Kipling v�ros�ba. Az els� lelkip�sztor M�nus J�nos testv�r volt. Az�ta nemzed�kek �s lelkip�sztorok v�ltott�k egym�st, de a gy�lekezet h�s�gesen meg�llja a hely�t �s v�gzi munk�j�t. A gyerty�k el�gtek, �jak ker�ltek hely�kre, de a gyertyatart� maradt.

A jelenlegi lelkip�sztor Barta Rich�rd, feles�g�vel egy�tt magyar csal�d sz�l�tte. Angol nyelven, de magyar sz�vvel v�gzik a szolg�latot. A mostani gener�ci�nak ez felel meg, �s lassan szaporodik is a gy�lekezet.

Ottl�tem alatt r�szt vehettem a vas�rnapi biblia�r�n �s istentiszteleten, majd k�t h�tk�znapi alkalmon is, egy misszi�s besz�mol�n �s a n�i vil�g imanapon. Napk�zben pedig l�togattam a r�gi kedves testv�reket, otthonukban, a k�rh�zban, az �regotthonban. A legid�sebb, Barta n�ni, 95 �ves, a szeme m�r elhom�lyosult, de m�g szorgalmasan k�t�get �s horgol. A t�bbi id�s n�testv�r is ezt teszi, f�leg a hossz� t�li napokon. R�gi kedves szok�s, hogy a t�li est�ken egy-egy otthonban t�bb csal�d is �sszegy�l. A mag�nosokat, �zvegyeket sem �t�li szobafogs�gra a nagy h�, mert a testv�rek szabadd� teszik az utat, imah�zba is elviszik �ket aut�val.

Alkalom ny�lt a gy�lekezeten k�v�li ismer�s�kkel val� tal�lkoz�sra is. A h�s�k napj�n

�nnep�lyes keretek k�zt eml�keztek meg azokr�l, akik az eur�pai partrasz�ll�sn�l h�si hal�lt haltak. A kanadai katon�k voltak Hollandia felszabad�t�i. A veter�nok egyenruh�ban, kit�ntet�seikkel jelentek meg, a v�ros egyes�letei pedig koszor�t helyeztek el a h�s�k eml�k�re. A reform�tus lelk�sz besz�de eml�keztetett a mai vil�g b�k�tlens�g�re, �s arra, hogy az igazi b�kess�g alapja a mi Krisztussal �s egym�ssal val� megb�k�l�s�nk.

�gy mindent egy�ttv�ve, sz�p �lm�ny volt sz�momra ez a l�togat�s, m�g a napf�nyben

ragyog� h�hegyek is. H�l�t adok Istennek az�rt az ism�tl�d� megtapasztal�s�rt, hogy akiket az � szeretete k�t �ssze, azok k�z�tt elszak�thatatlan a lelki kapcsolat. Most az�rt megmarad a hit, rem�ny, szeretet, e h�rom, ezek k�z�tt pedig legnagyobb a szeretet.

Ol�h Lajosn�

MELBOURNE, AUSZTR�LIA

Kedves Testv�rek!

"Az Istennek pedig legyen h�la az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt." (2Kor 9.15) P�l Apostolnak nem volt elegend� szava, hogy kifejezze az aj�nd�k nagys�g�t, amit a vil�g a mi Urunk J�zusban kapott.

Aki ezt az aj�nd�kot el tudja fogadni, az igaz�n �r�l, �nekel, dics�ret mond Istennek. Kar�csonykor erre az aj�nd�kra gondolunk, �s ilyenkor ez az �r�m felfriss�l, �j er�re kap a kereszty�n �let�ben.

K�v�njuk az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�inek �s az olvas�inak is egyar�nt ezt az �r�m�t. Hirdess�k, mondjuk el m�soknak is �gy, amint azt a p�sztorok tett�k. M�g nagyon sokan vannak, akiknek a kar�csony �res, nincs benne ennek az aj�nd�knak az igazi �r�me.

Egyben k�v�nunk �ld�sokban gazdag �j�vet is.

Egy p�r sorban szeretn�k besz�molni az ausztr�liai munk�r�l is.

Istennek legyen h�la, a 2000-es �v nagy �r�met hozott a melbournei magyar baptista k�z�ss�gnek. A m�r k�t �ve elkezdett imaterem �p�lete - Isten akarata �ltal - megnyithatta kapuit. Nem volt k�nny� az �t. Itt sem adj�k a gy�zelmet ingyen, de a kis k�z�ss�g �sszefogott, im�ban �s a munka fedez�seinek anyagi sz�ks�geiben is h�ven kitartott.

31 �ve alakult meg az Els� Magyar Baptista Gy�lekezet Ausztr�li�ban. A gy�lekezet az �vek sor�n v�ndorolt egyik helyr�l a m�sikba, az �sszej�veteli id�k �s felt�telek nem voltak a legjobbak. A helyi gy�lekezet szabad programja, amihez k�nyszer�tve voltunk alkalmazkodni, nem mindig volt a legmegfelel�bb. De mindez szeptember 10-�n megsz�nt, amikor �nnep�lyes keretekben hivatalosan megny�lt az Els� Magyar Baptista Gy�lekezet imaterme.

kattintson nagyobb k�p�rt

Kattintson a k�pre �s n�zze meg a Melbournb�l �rkezett k�t k�pet!

Az �nnep�ly megkezd�sekor az egybegy�lt magyar k�z�ss�get im�ra buzd�totta Sz�cs Jen� diak�nus testv�r, ezt azonnal k�vette az istentisztelet. M�r eleinte Nemes L�szl� lelkip�sztor mott�k�nt felolvasta az 5M�zes 33:27 igeverset. AHajl�kod az �r�k Isten, �r�kk�val� karjai tartanak.@ Az �nnep kerete az � v�gtelen h�s�g�nek h�la�ldozata volt. "Boldog lehetsz, Izr�el, van e hasonl� hozz�d? N�p melyet v�delmez az �r! � a seg�t� pajzsod, �s dics�s�ges karod." Kitartott mellett�nk, �pp�gy mint kiv�lasztott n�p�vel a puszt�ban, mert Isten soha meg nem v�ltozik. Mi is beismerhett�k, hogy az eles�seinkben meg�rezt�k seg�t� �s gondvisel� dics�s�ges karjait, �s az, hogy itt �llunk most egyed�l csak az � �rdeme.

Az �j imaterem kb. 90 �l�hellyel rendelkezik, de aznap a mell�ktermekben sem volt hely. Sokan 170-re becs�lt�k a jelenlev�ket. Voltak k�z�tt�k olyan magyarok is, akik elmondt�k, hogy �let�kben el�sz�r vettek r�szt egy baptista istentiszteleten.

A jelenlev� szolg�l� testv�rek k�z�tt ott voltak a rom�n gy�lekezetek vezet�i, az Ausztr�l Baptista Uni� k�pvisel�je, a Bev�ndorolt Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek eln�ke �s m�s Ausztr�li�ba bev�ndorolt gy�lekezetekb�l is elj�ttek egy�tt �rvendeni a magyarokkal. A d�lut�ni istentiszteleten a katolikus pl�b�nos �r, �s a magyar reform�tus lelkip�sztor testv�r k�sz�nt�tte a baptista k�z�ss�get. Elmondt�k, hogy elj�ttek a gy�lekezettel egy�tt megk�sz�nni az �rnak az �j imatermet. Az istentiszteletet Kulcs�r Imre testv�r, a gy�lekezet m�sik diak�nusa im�val fejezte be.

Egy csod�latos nap volt ez Melbourneban. Sokan az eg�sz napot ott t�lt�tt�k. Este, mikor az �nek elhalkult �s az id� elt�voz�sra k�sztetett, �gy �rezt�k, mintha nagyon r�vid lett volna az eg�sz. Mint gy�lekezeti tagok m�g egyszer visszatekintet�nk, �s megtelt sz�vvel, �r�m�rzet k�z�tt folyton mondogattuk: H�s�ge Hozz�nk V�gtelen...

Nemes L�szl�

(Tov�bbi f�nyk�peket is l�thatunk a gy�lekezet WEB oldal�n: www.fhbc.one.net.au )

Millenniumi Eml�kpark Budapesten

Interj� Dr. Alm�si Mih�llyal

Az Evang�liumi H�rn�kben az elm�lt �v folyam�n t�bbsz�r is �rtunk a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z 2000. m�rcius 19-�n megnyitott �j Misszi�s K�zpontj�r�l (febru�r, �prilis, m�jus). A ny�r folyam�n otthon j�rt testv�rek k�z�l bizony�ra t�bben is f�lkerest�k, megn�zt�k, lef�nyk�pezt�k. A sok festm�ny �s az eml�kpark k�l�nleges �lm�nyt jelent az egyh�z t�rt�nete ir�nt kicsit is �rdekl�d�k sz�m�ra. Dr. Alm�si Mih�ly testv�rt, az egyh�z akkori eln�k�t arr�l k�rdeztem otthon j�rtamban, hogyan alakult ki az eml�kpark gondolata? Az�ta meg�rkezett a v�lasz, s egy�ttal Alm�si testv�r �j k�nyv�nek (Ezredfordul�k) a h�re is. Hamarosan b�vebb �rtes�t�st is kapunk err�l. V�lasz�t az AEzredfordul�k@ c�m�, most megjelent k�nyv�b�l vett id�zettel kezdte. (A szerk.)

AA 2000. esztend� kiemelked� l�tes�tm�nye a Millenniumi Eml�kpark. �vek �ta terveztem, hogy a nemzetk�zi �s a magyar baptista misszi� kiemelked� szem�lyis�geit a legmaradand�bb m�don - bronzb�l form�zva B mutassuk be. A teol�giai akad�mia �s az �j misszi�s k�zpont bels� udvara alkalmasnak t�nt az eml�kpark l�tes�t�s�re. A tervez�k elfogadt�k javaslataimat, �s 12+2 szoborf�lk�t alak�tottak ki, amelyekbe - a megvil�g�tott s�t�nyhoz n�h�ny m�terre helyezt�k el az 50x70 cm nagys�g� bronz domborm�veket - B�nk�ti Istv�n szobr�szm�v�sz alkot�sait.

Oldalt Szent Istv�n �s Bethlen G�bor l�that�. Az�rt �k ketten, mert Szent Istv�n a kereszty�n egyh�zi szervezet ki�p�t�s�ben, Bethlen G�bor pedig az anabaptist�k t�mogat�s�ban szerzett el�v�lhetetlen �rdemeket. A 12 t�bla k�z�l az els� a nyitott Bibli�t �br�zolja. A m�sodik Dr. Hubmayer Baltaz�rt. Majd Roger Williams, John Bunyan, Dr. William Carey, Johann Gerhard Oncken, C. H. Spurgeon k�vetkezik. Mindny�jan speci�lis misszi�t v�geztek. �ket Meyer Henrik, a leg�jabb kori magyar misszi� megszervez�je k�veti, majd k�t magyar k�lmisszion�rius: Cserepka J�nos �s Dr. Haraszti S�ndor. A sort k�t amerikai z�rja: Dr. Martin Luther King �s Jimmy Carter. Szent Istv�n megkoron�z�sa 1000 �ve t�rt�nt. Jimmy Carter pedig - mint baptista eln�k - visszaszolg�ltatta a magyar n�pnek a Szent Koron�t."

Millenniumi Eml�kpark a Bencz�r utc�ban. 

Arra a k�rd�semre, hogy mi�rt �ppen ezek a t�rt�nelmi szem�lyis�gek ker�ltek megform�z�sra Alm�si testv�r �gy v�laszolt:

Sz�mos list�t k�sz�tett�nk, hisz term�szetesen sokan m�sok is sz�m�t�sba j�ttek. T�bbek k�z�tt Rottmayer J�nos, id. Udvarnoki Andr�s, Balog Lajos, Kornya Mih�ly, vagy a k�s�bbiek k�z�l dr. Somogyi Imre, Baranyay Mih�ly - �s sorolhatn�m.

Mivel azonban �k mindny�jan szerepelnek a ki�ll�t�si terem panteonj�ban remek olajfestm�nyeken, �s mivel a p�nz�gyi keret, amelyet egyr�szt az �llamt�l kaptunk, m�sr�szt n�met �s angol testv�rekt�l - konkr�tan eml�kpark l�tes�t�s�re - behat�rolt volt, �gy d�nt�tt�nk, hogy ink�bb a nemzetk�zi baptista misszi� nagyjai ker�ljenek az eml�kparkba.

�gy tudom, Korny�r�l m�gis k�sz�lt egy bronz portr�.

Igen, ugyanis ennek megvolt a gipsz eredetije, m�sr�szt volt egyetlen kiemelt hely�nk a f��p�lettel szemben, ahova szobor k�v�nkozott.

�s hogy ker�lt a sorba az els� �s az utols� kett�?

Szent Istv�n term�szetesen a millennium miatt, �s persze az�rt is mert maga is bemer�tkezett. Ahogy a korabeli kr�nika fogalmaz: "Istv�nt, Istennek kedves p�sp�ke, Adalbert, az � igaz hite szerint a kenetes keresztv�zbe mer�tette �s onnan kiemelte." Ak�r azt is mondhatn�m - kis t�lz�ssal - I. Istv�n kir�ly a sz� szoros �rtelm�ben baptista volt.

Bethlen G�bor pedig nem egyszer�en rokonszenvezett az anabaptist�kkal, hanem az �ld�ztet�s �s a m�rt�ria el�l kimenek�tette �ket, mi t�bb, saj�t birtok�ra. Nincs bizony�t�kunk r�, de egyesek szerint maga is anabaptista lett, mint ahogy D�vid Ferenc is anabaptistak�nt halt meg b�rt�ncell�j�ban.

Jimmy Carter term�szetesen baptista. Egyr�szt teh�t mint hittestv�r�nk ker�lt a sor v�g�re, azonban nem ez�rt, hanem mert � volt az, aki visszaszolg�ltatta a kir�lyi koron�t a magyar n�pnek. B�tor tett volt. A korona ma a Parlament �kess�ge �s naponta hossz� sorokban v�rakoznak a l�togat�k, hogy megtekinthess�k az Orsz�gh�zat �s a koron�t. A sort Szent Istv�n kezdi �s Jimmy Carter z�rja.

Egy�bk�nt tov�bbi k�zel 20 fal-f�lk�t alak�tottunk m�g ki, amelyekbe tov�bbi domborm�vek helyezhet�k.

J�l �rtettem, hogy �j k�nyvedben sz�nes fot�kon l�that�k t�bbek k�z�tt ezek a bronz domborm�vek is?

Igen. T�bb mint 300 sz�nes fot� 96 oldalon egy k�l�n millenniumi albumot alkot, amelyekben helyet kaptak az ut�bbi �vtizedek legfontosabb esem�nyeinek k�pei is.

K�sz�n�m a besz�lget�st.   

Szent Istv�n kir�ly eml�kezete

�letrajz�r�l di�h�jban annyit tudunk, hogy Vajk n�ven 970 k�r�l Esztergomban sz�letett. A kereszty�n vall�s alapvet� igazs�gait, istenf�lelm�t, im�it az �desanyj�t�l tanulta. A r�nk maradt forr�sm�vek ar�nylag keveset foglalkoznak gyermekkor�val �s tanulm�nyaival, de ebb�l is kit�nik szil�rd jelleme, hith� kereszty�ns�ge �s b�lcs egy�nis�ge. T�bb v�lem�ny szerint nevel�je, Adalbert p�sp�k, feln�tt korban, 995 k�r�l keresztelte meg (ill. baptiz�lta) a kor szok�sa szerint.

A Millenniumi Eml�kparkban l�that� domborm� Szent Istv�n kir�lyr�l

A leg�jabb kutat�sok azt bizony�tj�k, hogy Istv�n kir�lyt Esztergomban a kar�csonyi �nnepk�r nyolcad�n bel�l, 1001. janu�r 1-�n II. Szilveszter p�p�t�l kapott kir�lyi koron�val koron�zta meg Domokos esztergomi �rsek, a N�metorsz�gban szok�sos r�tus szerint. (A honalap�t� Szent Istv�n, Agricola, 1990. 12. old.)

Mivel minden nagy ember mellett megtal�lhat� a h�s�ges t�masz �s b�lcs seg�t�, Istv�n kir�ly mellett is ott l�tjuk hitves�t, Gizell�t, aki Regensburgban sz�letett 985 k�r�l II. Henrik n�met-r�mai cs�sz�r le�nyak�nt, akit szint�n kereszty�n hitre, latin m�velts�gre �s k�z�gyess�gre neveltek. Alig 12 �vesen lett Istv�n jegyese, akit el�bb Nyitra v�r�ba, majd koron�z�sa �v�ben Esztergomba hoztak.

Istv�n kir�lyt els�renden mint �llamalap�t�t tisztelj�k. Koron�s kir�lyk�nt mindent megtett annak �rdek�ben, hogy a K�rp�t-medenc�ben �l� magyarok v�rs�gi, t�rzsi ter�letfeloszt�sa helyett l�trehozza a 45 v�rmegy�t, �l�k�n a v�risp�nokkal. Ezzel megteremtette az orsz�g eg�sz ter�let�re kiterjed� t�rv�nykez�s alapjait is.

B�lcsess�g�re vall, hogy figyelembe vette az eur�pai norm�kat, �s aszerint alkotta meg az orsz�g t�rv�nyeit. K�t t�rv�nyk�nyvet alkotott (az I.-ben 35 cikkely, a II.-ban 21 cikkely van), amelyek szelleme �s jogi vonatkoz�sai sok tekintetben t�kr�zik Istv�n kir�ly hazaszeretet�t, n�p��rt val� agg�d�s�t �s m�lyen vall�sos kereszty�n magatart�s�t. � verette haz�nkban az els� �n�ll� magyar p�nzt; ezzel ind�totta el a bel- �s k�lf�ldiekkel az eur�pai kereskedelmet a kor�bbi cserekereskedelem helyett.

Az er�s �llam szervez�s�nek alapja volt ugyanakkor a magyar n�p kereszty�n hitre t�r�t�se �s az egyh�z megszervez�se. El��rta, hogy minden t�z falu k�teles templomot �p�teni, azt l�togatni �s fenntartani. Ezekkel az int�zked�seivel Magyarorsz�got Eur�p�hoz kapcsolta.

Kereszty�n hite �s Istent�l kapott b�lcsess�ge kit�nt k�l�n�sen fi�hoz, Imre herceghez a j�v� k�rvonalait meghat�roz�, �gynevezett Intelmei-ben. A keleti �s nyugati cs�sz�rs�gokban ismeretes volt a `Kir�lyt�k�r@. Ebben rendszerint az uralkod� ut�dj�nak, fi�nak a lelk�re olyan gyakorlati �tmutat�sokat k�t�tt, amelyek felt�tlen�l sz�ks�gesek voltak ahhoz, hogy a tr�n�r�k�s hercegekb�l j� uralkod�k v�ljanak.

Ilyen `Kir�lyt�k�r=-nek tekinthet� Istv�nnak a fi�hoz, Imre herceghez c�mzett intelme is, amelyben a t�z parancsolathoz hasonl�an t�z fejezetbe t�m�r�ti mindazt, amit fi�nak lelki �s szellemi �r�ks�gk�nt �t akar adni. Pl.:

1. `Y a hitet akkora buzgalommal �s �bers�ggel �rizd, hogy minden Istent�l rendelt alattval�dnak p�ld�t mutass. En�lk�l B tudd meg B sem kereszty�nnek, sem egyh�z fi�nak nem mondanak. 2. Az egyh�z rendj�r�l. 3. F�papoknak kij�r� tiszteletr�l. 4. F�emberek �s vit�zek tiszt�r�l. 5. Az igaz �t�let �s t�relem gyakorl�s�r�l. 6. A vend�gek befogad�s�r�l. 7. A tan�cs s�ly�r�l. 8. A fiak k�vess�k az el�d�ket. `Y A legnagyobb kir�lyi �kess�g az �n tud�som szerint a kir�lyel�d�k ut�n j�rni, a sz�l�ket ut�nozniY Ez�rt, kedves fiam, ap�d rendeleteiY mindig legyenek szemed el�tt, hogy szerencs�det minden�tt kir�lyi gyepl� igazgassaY@ 9. Az im�ds�g megtart�s�r�l, `A folytonos im�dkoz�s, a b�n�kt�l megtisztul�s �s feloldoz�sY Im�dkozz�l az�rt is, hogy a t�tlens�get, tunyas�got elkergesse t�led �s megaj�nd�kozzon az er�nyek �sszess�g�nek segedelm�vel, s �gy legy�zhesd a l�that� �s l�thatatlan ellens�geidet.@ 10. A kegyess�g, irgalmass�g �s a t�bbi er�nyr�l. `Az er�nyek Ura a Kir�lyok Kir�lyaY - J�zus Krisztus B kell, hogy a kir�lyt kegyess�g s irgalmass�g d�sz�tse, de a t�bbi er�ny is hassa �t �s �kes�tseY Mindez alkotja a kir�lyi koron�t, n�lk�l�k sem itt nem tud senki uralkodni, sem az �r�k uradalomba bejutni. �men!@

Istv�n kir�lyt v�gakarata szerint hal�la ut�n (1038. augusztus 15.) az �ltala alap�tott Sz�kesfeh�rv�ri Bazilik�ban helyezt�k nyugv�helyre. Jobbja pedig hossz� �ton jutott el B Berkis, Sz�kesfeh�rv�r, Dubrovnyik, B�cs, Bud�n kereszt�l a Budapesti Szent Istv�n Bazilik�ba 1987-ben, az erre k�sz�tett tabern�kulumba, meg�rz�sre.

V�g�l keresem a v�laszt arra a k�rd�sre: mi a titka annak, hogy egy �vezred t�vlat�b�l Istv�n kir�ly eml�kezete m�g ma is id�szer�?

Bizony�ra az�rt, mert `Isten rabja lett,@ nem sz�noki �rtelemben, hanem val�ban J�zus Krisztus �gy�t szolg�lta bels� meggy�z�d�sb�l. �gy �t�lte meg, hogy az egyh�zra nem csak `neki,@ de minden alattval�j�nak sz�ks�ge van. `Sz�mad�sra k�sz@ �s arra k�sz�l� politikus volt. Tudta, hogy egykor Ur�nak sz�mot kell adnia tetteir�l. Nem csup�n a f�urakkal, isp�nokkal sz�molt, akikkel harm�ni�ban kellett �lnie, de enn�l is fontosabb, hogy egykor Isten el� kell majd �llnia. Tal�n ez�rt tudott nem csup�n szigor� lenni, de tudott megbocs�tani is az ellenfeleinek.

Szem�lyis�g�nek mai jelent�s�ge nem m�s, mint az, hogy volt egy �llamf�nk, aki utat biztos�tott Krisztus fel�, az Isten orsz�g�t �p�tette, s emellett lerakta f�ldi orsz�gunk t�rv�nyes alapjait is.

Dr. M�sz�ros K�lm�n

 

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata
 [K�l�n oldalon olvashatjuk az Illusztr�ci�k sorozatot]

Spurgeon: Purit�n K�t� (8. r�sz), Nov�k J�zsef rovata:  k�l�n oldalon

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

[MABAVIT II]  [Vas�rnapi_iskola] [English_Content] [Ifj�s�gi oldal - Youth] [Kor�bbi sz�mok] [MABAVIT2-Nagyv�rad] | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000,2001

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]