..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. FEBRU�R 

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

VIGY�ZZATOK, �LLJATOK MEG A HITBEN! (1Kor 16:13)

Vigy�zni annyit jelent, mint �beren figyelni, �gyelni, �vatosan viselkedni, v�delmezni. P�ld�ul a vigy�z� sz�l� v�di �s �vja gyermekeit. Az �rszem �beren figyeli az ellens�g minden mozdulat�t �s ez�ltal v�di csapatj�t. Aki meg egy s�t�t, g�r�ngy�s �ton vigy�z, az �vatosan l�pked, hogy el ne essen. A vigy�zatlans�g nagy vesz�llyel j�rhat, ez�rt fontos, hogy vigy�zzunk. Amit P�l apostol err�l �rt a Korinthusiaknak, az Isten minden gyermek�nek sz�l, nek�nk is. �gy hangzik figyelmeztet�se: "Vigy�zzatok, �lljatok meg a hitben..." (1Kor 16:13)

Mire vigy�zzunk hogy a hitben meg�llhassunk?

1. GONDOLATAINKRA. Irigys�g, par�znas�g, lop�s, gyilkoss�g, veszeked�s, �s minden m�s b�n egy gondolattal kezd�dik. S ha t�pl�ljuk �s folyamatosan foglalkozunk vele, akkor tett� v�lik. A mi feladatunk, hogy amint �szrevessz�k, hogy egy helytelen gondolat fut �t az agyunkon, azonnal elhessegess�k azt. Ilyenkor gondoljunk egy olyan bibliaversre, amely ellenzi az �ppen benn�nket k�s�rt� b�nt. Esetleg hangosan id�zz�k is. J�zus is ezt tette, amikor ism�telten kimondta: "Meg van �rva..." (M�t� 4:1-11) Vagy im�dkozzunk szabadul�s�rt, s addig folytassuk az im�dkoz�st, am�g Isten Szent Lelke �t nem veszi �jra az uralmat gondolataink felett. Vagy �nekelj�nk buzd�t�, lelki �nekeket, am�g �zeneteik �t nem hatj�k sz�v�nket a k�s�rt� gondolatok helyett.

T�rekedn�nk kell arra, hogy Isten Ig�je gazdagon lakozzon a sz�v�nkben. Vagyis, hogy naponta tanulm�nyozzuk szent Szav�t, hogy eg�sz l�ny�nk megteljen azzal; �gy a k�s�rt�s idej�n lesz mit id�zn�nk. Olvassunk h�v� irodalmat, amelynek hat�s�ra munka, utaz�s, s�t pihen�s k�zben is nemes gondolatok fognak foglalkoztatni minket. M�g az is a mi feladatunk, hogy a negat�v befoly�sokt�l hat�rozottan elforduljunk. P�ld�ul ne n�zz�nk olyan TV programot, �s ne olvassunk olyan k�nyvet, amely tele van par�znas�ggal, gyilkoss�ggal, vereked�ssel, t�vtan�t�sokkal, szellemekkel, �rd�gid�z�kkel stb. Bizalmas bar�tnak se v�lasszunk olyanokat, akik szeretik az ilyesmit. Ugyanis egy j� alma m�g sohasem jav�tott meg egy kos�r rosszat, - de ford�tva gyakran el�fordult.

P�l apostol ezt tan�csolja: "..amik csak igazs�gosak, ... tiszt�k... kedvesek... j� h�r�ek... ha van valami er�ny �s ha van valami dics�ret, ezekr�l gondolkodjatok." (Filippi 4:8) Mert nem igaz, hogy addig nincs baj, am�g csak gondolatban foglalkozunk b�n�s dolgokkal. Mert amivel foglalkozik az agyunk, azz� v�lunk. S az sem igaz, hogy arr�l nem tehet�nk, ha rossz gondolatok foglalkoztatnak, csak arr�l, hogy v�ghez vissz�k-e azokat. Az eml�tett l�p�sek seg�ts�g�vel megszabadulhatunk rossz gondolatainkt�l.

2. Vigy�zzunk SZAVAINKRA is. Besz�d�nk �rulkodik r�lunk. P�ternek mondt�k, hogy a besz�de el�rulja, amikor le akarta tagadni, hogy J�zushoz tartozik. (M�t� 27:73) Igaz, hogy az � eset�ben kiejt�sr�l volt sz�, de mind a k�tf�lek�pen igaz, hogy a besz�d�nk el�rul minket; legyen az kiejt�s�nk, vagy mondanival�nk. Amit mondunk �s ahogy mondjuk az bemutatja, hogy mi van a sz�v�nkben, kik vagyunk, s hogyan gondolkodunk. B�rcsak olyan tiszta �s �ldott lenne besz�d�nk, hogy D�vidhoz hasonl�an elmondhatn�nk: "Megvizsg�ltad sz�vemet... nem tal�lsz bennem �lnoks�got, nem j�n ki ilyen a sz�mon." (Zsolt�rok 17:3 �j ford�t�s)

3. Vigy�zzunk TELJES �TAD�SUNK FOLYAMATOSS�G�RA is. Amikor �let�nk uralkod�j�v� tett�k J�zust, akkor � �tvette az uralmat. De csak addig uralkodhat, am�g � maradhat a tr�non. Ha visszavessz�k t�le az uralmat, akkor - b�r nem megy ki sz�v�nkb�l -, de f�lreszorul. Ilyenkor a magunk feje szerint j�runk �s nem dics��tj�k meg szent Nev�t. Ett�l felt�tlen�l �vakodnunk kell! Ez�rt ragaszkodjunk Hozz� j�ban rosszban egyar�nt! Naponta, �r�nk�nt, s ha kell percenk�nt is k�rj�k �s engedj�k, hogy uraljon, ir�ny�tson, tiszt�tson �s haszn�ljon. Ne vegy�k vissza T�le az uralmat.

4. Vigy�zzunk MAGATART�SUNKRA, ill., k�r�lm�nyeinkhez val� hozz��ll�sunkra. �vakodjunk olyan negat�v magatart�sokt�l, mint a keser�s�g, l�zad�s, megh�tr�l�s, f�lreh�z�d�s, stb. Hely�be jellemezzen minket a megel�ged�s, szeretet, �r�m, b�kess�g, b�ket�r�s, sz�vess�g, j�s�g, h�s�g, m�rt�kletess�g, szel�ds�g, tettrek�szs�g, stb. Tanuljunk P�l apostolt�l, aki azt mondta:

... megtanultam, hogy k�r�lm�nyeim k�z�tt el�gedett legyek. Tudok sz�k�lk�dni �s tudok b�v�lk�dni is, eg�szen be vagyok avatva mindenbe, j�llak�sba �s �hez�sbe, a b�v�lk�d�sbe �s a n�lk�l�z�sbe egyar�nt. Mindenre van er�m a Krisztusban, aki meger�s�t engem. (Filippi 4:11-13)

5. Vigy�zzunk A S�T�N FURFANGJAIRA. Az 1 P�ter 5:8-9 szerint: "Legyetek j�zanok, vigy�zzatok, mert ellens�getek, az �rd�g mint ord�t� oroszl�n j�r szerte, keresve, kit nyeljen el: �lljatok ellene a hitben szil�rdan..." A S�t�n megk�s�rthet minket, javasolhat, k�v�natoss� tehet el�tt�nk b�n�ket, de cselekv�sre nem k�nyszer�thet. Ha �beren figyelj�k �t; s vigy�zunk, hogy azonnal ellen�lljunk neki, amikor megk�rny�kez, akkor nem gy�zhet. J�zus seg�t. De a vigy�z�s �s az ellen�ll�s a mi dolgunk!

Term�szetesen megintcsak vissza kell t�rn�nk arra, hogy a s�t�nra vigy�zni csak az tud, aki ismeri az �r�sokat s enn�lfogva tudja, hogy mi az igeszer� �s mi az igeellenes. Mert az �rd�g n�ha csalf�n �pp Ig�re hivatkozva k�s�rt, mint J�zus megk�s�rt�sekor tette. N�ha meg vall�sra hivatkozik. Pl. a h�v�, sz�rny� h�tf�jdalomt�l szenved� D. S�rik�t k�njai k�zepette azzal k�rny�kezte meg, hogy egy szerinte "vall�si alapon gy�gy�t�" t�ltossal hozta �ssze. Az illet� val�ban hivatkozott Istenre, a bibli�ra, meg J�zusra. De azt nem �rulta el neki, hogy okkult tan�t�sokkal foglalkoz�, �rd�gi hatalommal rendelkez� egy�n. Vall�soss�g�val az�rt vezethette f�lre �t, mert S�rika nem ismerte el�gg� a Bibli�t. Nem volt tiszt�ban azon ig�kkel, amelyekben Isten hat�rozottan megtiltotta az �v�inek, hogy ilyenekhez forduljanak. S �gy �ldozat�v� v�lt s nem csak testi, hanem lelki betegg� is lett.

6. V�g�l vigy�zzunk M�SOK LELK�RE. "...lesztek nekem tan�im..." (Csel 1:8) "Ti vagytok a f�ld s�ja.... Ti vagytok a vil�g vil�goss�ga... �gy ragyogjon a ti vil�goss�gotok az emberek el�tt, hogy l�ss�k j� cselekedeteiteket, �s dics��ts�k a ti menyei Aty�tokat." (M�t� 5:13, 14, 16.) --olvassuk az �g�ben. Ezek szerint a bizonys�gtev�s, a l�lkement�s, az �zes�t�s, a vil�g�t�s Isten minden gyermek�nek feladata, ill., k�teless�ge. Vigy�znunk kell arra, hogy �let�nkkel �s szavainkkal J�zushoz vonzzuk az embereket.

Vigy�zzatok! Hangzik Isten sz�vb�l fakad�, szeret� figyelmeztet�se. Vigy�zzatok gondolataitokra, szavaitokra, a teljes �tad�s meg�rz�s�re, magatart�sotokra, a s�t�n furfangjaira, �s m�sok lelk�re. Lehet, hogy m�g t�bb dologra is fontos vigy�zni. De ennyi el�g ahhoz, hogy �bers�gre serkentsen minket. Tegy�nk eleget az Ige k�r�s�nek, - vigy�zzunk!

                         Rev. D. Alexander igehirdet�se alapj�n M�train�

A szerkeszt� rovata:

Lesznek... F�LDINDUL�SOK mindenfel�. (Mt 24:7) Megd�bbenve halljuk, l�tjuk az indiai f�ldindul�s h�r�t. V�dteleneknek, er�tleneknek, tehetetlennek �rezz�k magunkat. Mi is, hiszen ugyan olyan t�r�kenyek vagyunk. A Teremt� irgalm�b�l �l�nk. Igen, mi is j�rhattunk volna ugyan�gy. Nem tartozik nek�nk Isten azzal, hogy benn�nket meg�rizzen ilyen pusztul�st�l. Ha m�gis megteszi, legy�nk h�l�sak �rte. S ne feledj�k az �r J�zus szavait, aki valami hasonl� esem�ny ut�n arra figyelmeztette hallgat�it, hogy legyenek k�szen, t�rjenek meg, hiszen hasonl�k�ppen j�rhatnak �k is (Lk 13:4-5). De h�t akkor mi a k�l�nbs�g, k�rdezte t�lem valaki a h�ten? Egy�ltal�n nem mindegy, hogy megt�rt �llapotban, vagy megt�retlen�l �r a pr�ba, a neh�z id�, a nyomor�s�g, vagy a hal�l. Megv�ltott gyermekeit �tvezeti - k�zen fogva, vagy a karjaiban tartva - a legnehezebb pr�b�n, a betegs�gen, a k�l�nf�le kritikus helyzeteken �s a hal�l �rny�k�nak v�lgy�n is. Vagy enn�l t�bbet k�v�nsz? Ne k�v�nj! (Jer 45:5) Mi�rt tartozna � neked b�rmivel is? Azt hiszed van valamid, amivel megvehetn�d az � Aprotekci�j�t@? Legf�ljebb b�n�s sz�vedet aj�nlhatod neki, amit � irgalmas, golgot�s szeretet�b�l fakad�lag elfogad, megaj�nd�koz ingyen kegyelm�vel. (Mag�ra vette b�neink b�ntet�s�t �s megv�d a tov�bbi k�rhoztat�st�l - ha az �v� vagy, ezt a fajta Aprotekci�t,@ ezt az oltalmat �lvezheted) . (Tal�n kit�r�nek t�nik e n�h�ny mondat. Az is, de nem v�letlen�l. Tele van a fej�nk okoskod�sokkal, m�ltatlan k�vetel�z�sekkel, elv�r�sokkal. Ne legyen!)

A Baptista Vil�gsz�vets�g jelent�seib�l kit�nik, hogy azonnali t�zezer doll�ros gyorsseg�lyt k�l�n�tett el a f�ldreng�s s�jtotta probl�m�k enyh�t�s�re. A jelent�sb�l az is kit�nik, hogy Gujarat k�rny�k�n (ahol a legnagyobb a k�r) az elm�lt �vekben sokat szenvedtek a kereszty�nek; templomokat, bibli�kat puszt�tottak el. Az orsz�gban nincs ismert baptista k�z�ss�g.

(Gujarat is an area where Christians have suffered in recent years, with churches and Bibles destroyed and Christians attacked. There is no known Baptist group in the State; therefore BWAid will be working through indigenous ecumenical and evangelical relief groups. [ ] Hungarian Baptist Aid, a BWAid partner, has a Special Rescue Team on stand-by to go to India if requested by the Indian government.)

J� tudnunk azt is, hogy a Magyar Baptista Szeretetszolg�lat nem csak k�szenl�tben volt, hanem r�szt is vett a ment�si munk�latokban, melynek sor�n h�rom embert ki is megtettek a romok al�l. (B�r� J�lia �rtes�tett benn�nket err�l). Im�dkozzunk a nyomor�s�gba jutottak�rt, az ott �l� h�v�k�rt �s a seg�ts�get ny�jt�k�rt!

Febru�r 4. a Baptista Vil�gsz�vets�g Napja. Err�l egy kicsit b�vebben is olvashatunk a 9. oldalon.

EZREDFORDUL�K. Egy hirdet�lapot tal�l a kedves olvas� a mostani sz�mban, Dr. Alm�si Mih�ly �j k�nyv�r�l. A sz�p ki�ll�t�s�, sz�mtalan sz�nes k�ppel illusztr�lt k�nyvre megrendel�s�t a szerkeszt�nek k�ldje, e-mailen, vagy telefonon, aki tov�bb�tja azt a szerz�h�z. Egy-egy p�ld�ny rendel�s�n�l el�g jelent�s a postak�lts�g, �gy azonban t�bb megrendel�st is lebonyol�thatunk egyszerre. A k�nyv �ra postak�lts�ggel egy�tt kb. tizen�t doll�rra j�n ki.

MABAVITOS KAZETT�K. A nagyv�radi tal�lkoz�r�l k�sz�lt hang �s k�pfelv�telek elk�sz�ltek, megv�s�rolhat�k. A hangszalagok (16 kazetta) �ra h�sz doll�r. Ugyanaz compact discen (10 CD) 30 doll�r. A video-felv�tel - Amerik�ban haszn�lhat� rendszer� v�ltozatban - 8 kazett�n, �ra hatvan doll�r. (A sz�ll�t�si d�jak term�szetesen ezen f�l�l vannak �s a sz�ll�t�s m�dj�t�l f�gg�en v�ltoznak. Term�szetesen a legjobb a szem�lyes posta.) Megrendelni mindezeket a Szeretet szerkeszt�s�g�n�l lehet. Legegyszer�bben e-mailen: szeretet@rdsor.ro  c�men. (Szerk)

A 94. K�zgy�l�s id�pontja:
2001. j�lius 13-15
Helye: Alhambra, California
�vk�zi (bizotts�gi) Gy�l�s:
Palm Bay, Florida
2001. m�rcius 8-11

�BRED�S

T�r�dni az �Rral!
�li-fi�k kontra S�muel

Vajon ki tudn� megmondani, mi�rt lettek az �li-fi�k korruptak �s cinikusak a legszentebb szolg�lat v�gz�se k�zben, �s hogyan v�lt S�muelb�l Isten embere �pp ebben a k�zegben? Eleve ilyennek sz�lettek? Vagy az �R egyiket erre, a m�sikat pedig arra v�lasztotta ki? Vagy S�muel el�tt m�g nem j�tt el az �bred�s ideje? Vagy S�muel jobb sz�l�i h�tt�rb�l sz�rmazott? Vagy Anna hite befoly�solta az esem�nyeket? M�sr�szr�l esetleg �li hite nem jelenthetett m�r kell� �szt�nz�st a fi�k sz�m�ra? Vagy egyszeren az �li-fi�k �s S�muel szem�lyis�gjegyei voltak k�l�nb�z�ek? Vagy az akarater� volt m�s? Vagy a sz�nd�k is? �s mi�rt?

Megannyi eg�sz pontosan megv�laszolhatatlan k�rd�s. S vigy�znunk is kell, nehogy az �bred�s kulcs�nak ki�ltsunk ki olyan �sszetev�ket, melyek k�vetkezm�nyek, netal�n eszk�z�k lehettek, de nem elind�t�k vagy kiv�lt�k. S ugyan milyen eredm�nyt tudott v�g�l felmutatni S�muel a szolg�lata nyom�n? Hogy az � fiai is korruptak lettek? Hogy Izr�el v�g�l megvetette Istent, s az�rt akart kir�lyt mag�nak?

�vatosnak kell teh�t lenn�nk, amikor az �bred�s t�rv�nyszer�s�geit v�lj�k megtal�lni. Arr�l nem is besz�lve, mikor �gy gondoljuk, az �bred�s folyamat�t kez�nkben tartjuk.

Engedtess�k m�gis meg, hogy a fent megnevezett bibliai szerepl�k �lete tanuls�gaib�l n�h�ny figyelmeztet�st �s �tmutat�st kiolvassak.

B�rmilyen szolg�latot v�gz�nk is, mindig �jra kell gondolnunk tartalm�t, mi�rtj�t. Hisz, ha magunknak nem tudjuk pontosan megokolni, mi�rt is v�gezz�k, milyen ind�t�kok vezetnek benne minket, akkor hogyan is lehetne az hiteles. Rutinn� v�lik, vagy haszonszerz�sre fogjuk ford�tani, mint az �li-gyerekek.

Minden szolg�latb�l a legt�bbet kell kihoznunk. Term�szetesen magunkb�l is. Lelkip�sztork�nt, de h�v� emberk�nt sem korl�tozhatjuk bizonyos id�szakokra, napszakokra a szolg�latunkat, a k�szenl�t�nket. Nyilv�nval�an �bred�s nem lehet annak �let�ben, aki igen csak megfontolja azt, hogy szabadidej�b�l �ldozzon-e az �Rnak; aki nem sz�vesen mond le kedvenc telev�zi�s sorozat�nak megtekint�s�r�l; aki a seg�ts�gk�r�s alkalm�t �gy tekinti, hogy az konkr�tan nem az � felel�ss�ge. Egysz�val, aki a h�v�s�get nem teljes id�s �letm�dnak tekinti. Ezt gyakorlatt� tenni �let�nkben nem kev�s k�zdelmet jelent. Sokszor ezen igyekezet�nkben nem csak a k�nyelmetlens�get kell v�llalni, hanem a f�radts�got, kimer�lts�get is olykor. Sokszor magunkra nem marad el�g id�nk.

Mi�rt v�llalja m�gis az ember ezt az �ldozatot? Mert bel�lr�l zi-hajtja az emberek ir�nt �rzett felel�ss�g �s szeretet. Isten embere embert�rsainak is azt szeretn� ny�jtani, amit mag�nak is k�v�n, hogy az URat jobban megismerj�k, tisztelj�k �s engedelmeskedjenek neki. Tal�n az�rt, mert �gy szebb, boldogabb �s f�jdalom mentesebb lesz az �let�k? J�zus Krisztus k�vet�s�ben ilyen garanci�k nem adhat�k. Az �let stabilabb lesz, ez biztos. A t�bbire nincs biztos�t�k.

De akkor mi�rt van �rtelme az odasz�ntabb �letnek? Egy�ltal�n mi�rt sz�njuk oda jobban az �let�nket, ha att�l nek�nk nem lesz jobb? Jobb lesz!!! De m�s m�don. S�t az egyed�l lehets�ges m�don lesz j� minden, lesz javunkra minden. F�lek, hogy sokunkat az tart vissza a fel�bred�st�l, hogy nem k�v�natos sz�munkra az �llapot, mikor Isten hat�rozza meg a k�r�lm�nyeket, mikor Istent�l kezd�nk csak f�ggeni. Tal�n ezt mutatja S�muel �let�ben a csal�dt�l val� teljes elszakad�s, a kiszolg�ltatotts�g a bizonytalannak. `Ha valaki hozz�m j�n, de nem gy�l�li meg apj�t, anyj�t, feles�g�t, gyermekeit, testv�reitY@ B halljuk J�zus gondolataiban ugyanezt. A Mester m�s besz�d�ben szint�n v�lasz�t el� �ll�t minket, mikor azt mondja: `Ynem szolg�lhattok Istennek �s a mammonnak.@ N�mely j� dolgok teh�t bizonytalann� v�lnak azok sz�m�ra, akik Isten mellett k�telezik el magukat. B�r ez az elk�telezetts�g nagyobb stabilit�st fog adni �let�knek, mint b�rmely k�tel�k vagy biztos�t�k. Ehhez viszont t�r�dni kell az �Rral �s az �R dolgaival. Azt kell tenn�nk, amit m�r a gyermekkori S�muelr�l megjegyez a Szent�r�s: `Ysemmit sem engedett f�ldre hullani (az �R) ig�ib�l.@

Mindannyian sokra, ha nem a mindenre t�reksz�nk. De ha nem Isten a minden�nk, akkor azokat is elvesz�tj�k, amiket felt�tlen�l �hajtunk. De ha mienk Isten, akkor minden a mienk. Sokunknak v�gre meg kellene v�laszolni ezt az alapvet� k�rd�st: Teljesen akarjuk Istent vagy csak szabadid�s tev�kenys�g a hit�nk meg�l�se? Veled hogy van? Isten teljesen mag�nak akar t�ged! Ne f�lj T�le! H�l� Gyula

�jonnan kell sz�letnetek!
J�nos 2:23-3:21

Ez a Akell@ nem parancs, hanem a lelki �let alapt�rv�nye. Sz�ks�gszer�s�g, mint ahogy emberi �letr�l is csak ott lehet sz�, ahol sz�let�s t�rt�nt.

A vall�sos megnyilv�nul�sok tanul�s �ltal is elsaj�t�that�k. Akinek az �let�ben azonban nem ment v�gbe az �jj�sz�let�s, az csup�n egy b�bfigura lesz; akit �gyes m�v�szek vagy b�v�szek mozgatnak a h�tt�rb�l. Szem�k van, de nem l�tnak, f�l�k is, de nem hallanak. Sz�v�k? Az nincs, teh�t nem �reznek. Sem b�nb�natot, sem pedig az �dv�ss�g f�l�tti �r�met.

Te �jj�sz�lett�l? �j emberr� lett�l? Lelki ember vagy? A Szentl�lek lakozik benned? �gy teszel, mintha..., vagy val�ban Isten gyermek�hez m�lt� �letet �lsz?

Ha a legfontosabb mozzanat kimaradt volna az �letedb�l, m�g nincs k�s� azt p�tolni. �m ha az �r� vagy, k�rd seg�ts�g�t, hogy ezt a mai nap minden �r�j�ban is bizony�tani tudd! 

Aki� a Fi�, az� az �let (1Jn 5;12)

A biblikus h�v� embernek Akrisztocentrikus@ mind a hitfelfog�sa, mind az �letmagatart�sa. A neokarizmatikus mozgalmak minduntalan a Szentl�lek k�r�l forognak. Sz�mukra J�zus Krisztusnak mintha csak j�rul�kos jelent�s�ge volna. �k m�g az im�ikat is gyakran a Szentszellemhez c�mezik.

Az �j �let felt�tele J�zus Krisztus, a Fi�. Ahol � nincs, ott a Szentl�lek sem lakozhat, mert az ember sz�v�t egyed�l J�zus v�re teheti tiszt�v�, a L�lek sz�m�ra lakhat�v�, � azut�n majd tiszt�n tartja. J�zus n�lk�l nincs lelki �let. (Gerzsenyi S�ndor, �h�tat)

�NNEPEK UT�N
 
Elm�ltak mind az �nnepek.
N�ped elj�tt,
ott volt,
R�d figyelt.
S Te sz�lt�l vel�nk.
Mostm�r tekints kegyelmesen r�nk,
s szerelmed h�vja sz�rba,
s bontsa kal�szba
az igemagvakat!
�ltess,
mert j�nnek m�r a h�tk�znapok,
s nem v�r az id�,
a f�ld,
a g�p!
Munk�nk v�gz�s�hez is
Te adsz er�t:
f�lvenni �s letenni,
gy�zni �s megpihenni.
B�tor munk�sai vagyunk
a f�ldnek,
hiszen mi�nk,
mert n�k�nk adta Isten.
S m�g munk�ljuk az emberis�g
jav�t:
�hs�get csillap�tunk,
ruh�t szabunk,
b�k�t k�t�get�nk,
nem feledj�k
mi legfontosabb:
az evang�liumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fi�t elk�ldte n�k�nk,
hogy J�zus �let�t adta �rt�nk.
J�jj Mester!
Annak, ki minket �gy szeret
itt a helye k�z�tt�nk.
J�jj,
h�tk�znapjainkban is
foglald el a f�helyet!
J�jj f�nysug�r,
s vezess!
Veled boldog a f�ldi �let,
s Veled mi�nk a Menny is.
                Herjeczki G�za 

GY�LEKEZETI H�REK

A CHICAG�I GY�LEKEZET ESEM�NYEI

A chicag�i magyar baptista misszi� r�vid ismertet�se

Ki tudhatta, vagy hitte volna a tizenkilencedik sz�zad fordul�j�n�l, amikor Budapest k�rny�k�r�l kiv�ndorl� baptista honfit�rsaink Chicag�ba �rkeztek, hogy sz�z �v m�lva, a harmadik �vezred kezdet�n is vir�gzik m�g v�rosunkban a magyar baptista �let? Ezt egyed�l a mindent tud� Isten l�tta �s int�zhette �gy!

Az els� Chicago-i Magyar Baptista Gy�lekezet 1906-t�l 1971-ig m�k�d�tt a v�ros d�li r�sz�n, a West Pullman nev� v�rosnegyedben. Az 1912-ben emelt imah�z k�v�lr�l m�g most is �gy n�z ki, ahogyan azt el�deink meg�p�tett�k. Most fekete testv�rek haszn�lj�k istentiszteleti c�lra.

Amikor Kish Ern�, Ethel �s Kulcs�r S�ndor testv�rek Chicag�ban j�rtak legut�bb, megkerest�k az els� magyarnyelv� baptista misszi� otthon�t, �s f�nyk�pet k�sz�tett�nk r�la. Az �p�let sarokk�v�n ezt olvastuk: First Hungarian Baptist Church - 1912.

kattints nagyobb k�p�rt  Az 1912-ben �p�tett magyar baptista templom

A hetvenes, nyolcvanas �vek kiv�ndorl�si hull�ma t�bb magyar baptista csal�dot hozott Erd�lyb�l v�rosunkba is. El�sz�r a rom�n testv�rekhez csatlakoztunk. A gy�lekezet akkori lelkip�sztora, Dr. Alexa Popovici, a bukaresti Baptista Szemin�rium egykori igazgat�j�nak buzd�t�s�ra 1987. �prilis 26-�n, 16 al�mer�tett taggal �jra �letre kapott Chicag�ban a magyar nyelv� baptista misszi�. Testv�reink t�bb mint h�rom �vig helyet adtak a kis magyar csoportnak imah�zuk mell�kterm�ben. 1990. augusztus 5-t�l egy amerikai presbiteri�nus templom term�t b�relt�k.

Im�dkoztunk �s rem�lt�k, hogy egyszer nek�nk is saj�t imah�zunk lesz. A presbiteri�nus gy�lekezet tags�ga annyira lecs�kkent, hogy nagyobb k�z�ss�ghez kellett csatlakozniuk, �s templomukat el kellett adniuk.

kattints nagyobb k�p�rt  A december 22-�n v�s�rolt imah�zunk

�gy lett a jelenleg 44 al�mer�tett tagb�l �s a hozz�tartoz�kkal egy�tt kb. 70 szem�lyb�l �ll� chicag�i magyar baptista k�z�ss�g� ez az imah�z 2000. december 22-�n. H�l�sak vagyunk Istennek, hogy csod�latos m�don vezetett eddig benn�nket, most pedig aj�nd�kba kaptuk T�le ezt az �p�letet. K�sz�nj�k az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g t�mogat�s�t, az aj�nd�kot �s a k�lcs�nt is. H�l�san k�sz�nj�k a gy�lekezetekt�l �s egy�nekt�l hozz�nk juttatott anyagi seg�ts�get. Nagyra �rt�kelj�k Kish Ern� testv�r f�radoz�s�t, az �p�let megv�tel�nek professzion�lis lebonyol�t�s�ban. Most az�rt im�dkozunk, hogy �r�m�nket �s h�l�nkat Isten fel� testv�ri �sszefog�sban fejezz�k ki, �s �p�ts�k �jj� a "templom falait". Hissz�k, hogy amint eddig tette, ezut�n is seg�ts�g�nkre lesz. �ldott legyen az � szent neve!

(Ha valaki seg�teni szeretne chicag�i testv�reinknek, vegye f�l a kapcsolatot a gy�lekezet vezet�j�vel, Szab� Istv�n testv�rrel; c�me lapunk 2. oldal�n tal�lhat�. (Szerk)

K�Z�SS�GI ESEM�NYEK

Okt�ber kimagasl� esem�nyei az 1956-os forradalomra �s a protest�ns Reform�ci�ra val� �nnepi megeml�kez�sek voltak. Az el�bbit a Szent Istv�n Kir�ly R�mai Katolikus templomban a v�ros magyars�g�val egy�tt �nnepelt�k. Az �nneps�gen �nekkarunk is szolg�lt. A Szabad Magyar Reform�tus Egyh�zn�l a Reform�ci� napi �nneps�gen szinte minden szolg�latot mi v�gezt�nk. �nekkarunk, szaval�ink, �s ifj. Kulcs�r S�ndor diak�nus testv�r (igei szolg�lattal) k�pviselt�k gy�lekezet�nket.

November els� vas�rnapj�n nagyv�radi vend�g�nk, D�niel Zal�n lelkip�sztor testv�r hirdette az ig�t, aki imm�r harmadj�ra l�togatott el hozz�nk. A szerdai alkalmakkal egy�tt n�gy igehirdet�si szolg�latot v�gzett most k�z�tt�nk. Testv�r�nk kiv�l� t�lentummal sz�lja az Ig�t. Egyik szolg�lat�ban kem�ny, de id�szer� �zenetet hallottunk Luk 13: 6-9 alapj�n. Kegyelmi id�t kaptunk Istent�l a gy�m�lcsterm�sre. A gy�m�lcsterm�s �letet jelent, a medd�s�g pedig hal�lt. Amikor Isten n�pe medd�, akkor a S�t�n sz�retel. �n mi�rt foglalom a helyet, a f�ldet? Testv�rek, ne �lj�nk vissza Isten kegyelm�vel! B hallottuk a felh�v�st.

November 12-�n, Szab� Ferenc �s Erzsike �t�dik gyermek�ket, Esztert hozt�k el az imah�zba, hogy bemutass�k az �rnak. L�rincz Istv�n lelkip�sztor �s Z�goni Rezs� gy�lekezeti v�n testv�rek szolg�ltak; gyermekeink �nekekkel k�sz�nt�tt�k az �jsz�l�ttet.

kattints nagyobb k�p�rt   Szab� Ferenc �s Erzsike csal�dja. A gyermekek: Istv�n, �d�m, M�rtha, Jonath�n �s a most bemutatott Eszter.

November 26-�n H�laad� napot �nnepelt�nk, amit k�z�s eb�d eg�sz�tett ki. Vend�g�nk volt Ft. Vargyas Emil magyarorsz�gi katolikus lelk�sz is, akinek sz�vb�l j�v�, �szinte bizonys�gt�tel�t most is nagy �r�mmel hallgattuk. � volt a t�z bizonys�gtev� egyike, de meg kell eml�tenem Varga P�l �r felsz�lal�s�t is, aki meghat�dottan fejezte ki h�l�j�t Istennek, �s k�sz�nte meg gy�lekezet�nknek is azt a szeretetet, amit katolikus testv�reink a r�sz�nkr�l �reznek.

Advent els� vas�rnapj�n �jb�l gyermekbemutat�s volt. Dobos Laur��rt k�ny�r�gt�nk, Dobos Joe �s Ildik� els� gyermek��rt. L�rincz Istv�n �s Torma J�nos lelkip�sztorok szolg�ltak �s a gyermekek �nekl�ssel k�sz�nt�tt�k Laur�t.

kattints nagyobb k�p�rt  Dobos Laura Elisabeth bemutat�sa. A gyermeket Z�goni Resz� gy�lekezeti v�n tartja karjaiban.

December 9-�n, szombat este a vas�rnapi iskol�sok gazdag m�sorral vettek r�szt az East Chicago-i Kossuth Club kar�csonyi vacsor�j�n. Cseh T�nde vezette a szolg�latukat. M�snap t�bben meg is l�togatt�k k�z�ss�g�nket.

Advent 2. vas�rnapj�n, d�lut�n h�romt�l este hatig �nnepi m�sorral szolg�ltunk a v�ros magyars�g�nak. Adventi �s kar�csonyi �zenetek sz�laltak meg a gyermekk�rus, �nekkarunk, a f�rfikar, f�v�segy�ttes�nk, hangszeres sz�list�ink (heged�s�k �s zongorist�k) �s a szaval�k el�ad�s�ban. Kis imah�zunk megtelt, �s nagy volt az �r�m. A magyar egyh�zak lelk�szei v�geztek igei szolg�latot. Ilyen eddig nem volt, de rem�lj�k, sok hasonl�an sz�p alkalmon l�thatjuk vend�g�l m�g a k�rny�k magyars�g�t!

Kar�csonykor, vas�rnap d�lel�tt Zsisku Lajos di�szegi lelkip�sztor volt a vend�g�nk, �s � hirdette az Ig�t. Szentest�n gyermekeink gy�ny�r� m�sor�nak �rvendezt�nk, amit aj�nd�koz�s k�vetett.

Az ��vt�l, mint minden �vben, egy�tt vett�nk b�cs�t az imah�zban. Vend�geink voltak Clevelandb�l Lakatos Barna testv�r �s csal�dja. Az �j �vben is szeretn�nk hasznosak lenni Isten kez�ben az � orsz�g��rt �s k�z�ss�g�nk�rt. K�rj�k testv�reink im�j�t. Isten �ld�sa legyen ebben az esztend�ben is minden kedves olvas�val!     
             Szab� Istv�n

DETROIT

Az id�n itt az �jvil�gban is k�t napos volt a kar�csony. Szenteste ugyanis vas�rnapra esett. Furcsa helyzetbe ker�l ilyenkor itt a magyar ember. Ha sz�ba ker�l, el se akarj�k hinni, hogy Magyarorsz�gon mindig k�tnapos volt a kar�csony, a kommunizmus 40 �ve alatt is. (R�ad�sul, ahogy a vil�g halad, ink�bb az �haz�ban fogj�k megr�vid�teni a kar�csonyt, mint itt meghosszabb�tani.)

Az ��v-�j�v is k�tnapos lett ez�ttal. Vas�rnap este, az �v utols� istentisztelet�n, sok szolg�lat ut�n az igehirdet�s (AEgy besz�de is hi�baval� nem volt@ 1Kir 8:54-56) �nvizsg�latra �s �j elhat�roz�sokra k�sztetett.

Az istentisztelet ut�n szeretetvend�gs�ggel �s j�t�kkal folytattuk egy�ttl�t�nket.

Ennek sor�n k�sz�nt�tt�k Herjeczki �d�mot, aki december 15-�n gradu�lt a Nashvillei Belmont Universityn, Urunk �ld�s�t, vezet�s�t k�rve �lete tov�bbi szakasz�ra. K�sz�nt�tt�k a decemberi sz�let�snaposokat �s a h�zass�gi �vfordul�jukat �nnepl� Szil�gyi�kat.

Detroiti f�nyk�pek

A pingpong versenyt ez�ttal k�t kateg�ri�ban rendezt�k. Halad� csoportban az idei tr�fe�t Herjeczki �d�m nyerte, m�sodik Stejank� Erik lett; a m�sik csoportban Mik� M�nika lett az els�, Szil�gyi Gyuszika a m�sodik. Gratul�lunk a fiataloknak!

A bibliaversenyt nemes verseng�s ut�n a m�sodik csoport nyerte, melynek tagjai voltak: Pap Jol�n, Pap Eunika, Szil�gyi Gyuszi, Szil�gyi �va, Nagy Andrea, Bancsov Barna �s F�r B�la (�l�srend szerint). Nyerem�ny�k egy komputeres Biblia program (Quick Verse 6) volt. A m�sodik csoport egy bibliai lexikont kapott jutalomk�nt (Pap Lajos, Pap Enik�, Mik� Ildik�, F�r Anik�, Szinn Judit �s Rudy). A harmadik csoportban voltak a fiatalok, �k is sok j� pontot gy�jt�ttek (Tibi, M�nika, Erik, John, D�vid, �d�m, Istv�n, Gyuszika, Barnus, No�mi).
kattints t�bb k�p�rt Bibliaverseny, 3. csoport
A bibliaversenyt Mik� Tibor �s az �ltala k�sz�tett elektromos jelz�rendszer seg�ts�g�vel a lelkip�sztor vezette. �szre sem vett�k, hogy elszaladt az id�, majdnem az eg�sz esztend� is.

IMAH�T. Az �kumenikus imah�t z�r� vas�rnap esti istentisztelet�t k�z�sen tartottuk az Allen Parki Amerikai Magyar Reform�tus Egyh�zzal. (Megh�vtuk a katolikus �s a p�nk�sdi testv�reket is, de �k nem tudtak elj�nni.) Az ig�t Nt. Kacs�-K�llai Istv�n reform�tus lelkip�sztor hirdette a J�nos 14:6-8 alapj�n. Szolg�lt mindk�t egyh�z k�rusa �s n�h�ny verset is meghallgattunk. Az �ld�sos tisztelet ut�n szeretetvend�gs�get tartottunk.

kattints nagyobb k�p�rt  A reform�tus k�rus �nekel az imah�t-z�r� istentiszteleten

A h�tk�znapi �h�tatokat az id�n is csal�di k�rben tartottuk. Minden este �rezt�k az �r �ld�s�t, s hogy nagy sz�ks�g�nk van az im�ds�gra. Hissz�k, hogy az �v sor�n teremni fognak az ezen a h�ten elvetett magvak.    (M�t�)

Millenniumi Eml�kpark   

Dr. Hubmayer Baltaz�r
1481-1528

Neve, sz�let�si ideje �s �let�nek kor�bbi ideje nem pontosan ismert. Egyesek szerint Johann Eck (1486-1543) r�mai katolikus professzornak, Luther M�rton szenved�lyes ellenfel�nek volt a tan�tv�nya. Katolikus pap, 1512-ben teol�giai doktor, ismert tan�r �s 1515-ben a regensburgi sz�kesegyh�z pl�b�nosa. Itt kezd h�dolni a reform�ci�nak, amit a Habsburgok minden�tt cs�r�j�ban fojtottak meg. Ez�rt ker�lt gyorsan a sv�jci hat�ron fekv� falucsk�ba, a Rajna �szaki partj�n l�v� Waldshutba. Itt bontakozott ki reform�tori k�pess�ge �s v�gleges ir�nya az anabaptista mozgalomban.

  
Dr. Hubmayer Baltaz�r (1481-1528). Reform�tor, anabaptista teol�gus. Hith�s�g��rt m�gly�n el�gett�k. Feles�g�t a Dun�ba fojtott�k.

1524-ben Waldshutba �sszeh�vta a k�ptalans�g�hoz tartoz� r�mai katolikus papokat �s felvil�gos�t�sukra evang�liumi szellem� vit�kat rendezett. 18 pontba foglalta �ssze v�lem�ny�t. Szerinte ami nem a Bibli�b�l sz�rmazik, az elvetend�. (Mise, b�jt, k�pek tisztelete, tiszt�t�t�zbe vetett hit stb.) Az `Eretnekek �s meg�get�ik@ c�m� irat�val nagyon kem�nyen leplezi le a r. k. fejedelmek emberi jogot tipr� despotizmus�t. A f�zete 1524-ben jelent meg, s ett�l kezdve minden kiadv�ny�t a h�ress� v�lt jelmondat�val z�rja: `Az igazs�g halhatatlan.@

Sv�jcban fokoz�dott az anabaptist�k �ld�z�se. Hubmayer gy�lekezete is bujdosott. Morvaorsz�gban erd�kben, parasztok h�zaiban j�ttek �ssze, legal�bb 180 helyen. A t�bbs�g�ben n�met lakoss�g� Nikolsburgban volt a k�zpontjuk.

Waldshutban, 1525 h�sv�tj�n, Reublin Vilmos baptiz�lta. Nikolsburg-ban Liechtenstein L�n�rd �s testv�re is elfogadta dr. Hubmayer tan�t�s�t �s baptiz�ltak. Mint a k�rny�k nagy f�ldesurai v�delmet ny�jtottak Hubmayernek �s n�p�nek. Akt�v irodalmi munk�j�t jelzi, hogy 25 nyomtatv�nyb�l 18-at Nikolsburgban adott ki.

Dr. Hubmayert Waldshuti fell�p�se �ta veszedelmes forradalm�rnak �t�li a cs�sz�ri udvar, ez�rt menlev�llel B�csbe id�zik, ahova feles�ge is elk�s�ri. Utols� �r�sa 1528. janu�r 3-�n, fogs�gban k�sz�lt. Ebben sz�mot ad n�zet�r�l, majd al�zatosan k�ri a fejedelem bocs�nat�t, - de meghallgat�st nem tal�lt.

Az anabaptist�k biblicista ir�nyzat� nagy form�tum� teol�gusa baptiz�l�sa ut�n h�rom �vre 1828. m�rcius 10-�n m�gly�n halt meg. A hamvait a Dun�ba sz�rt�k. Feles�ge hal�l�ig mellette maradt, �s er�s�tette. �gy meg�llt, a k�nok k�z�tt sem vonta vissza tanait. Feles�g�t h�rom nap m�lva v�zbe fojtotta a bossz��ll� b�csi hatalom. `V�zzel v�tkezett (baptiz�lt), v�zzel b�nh�dj�n.@ Meghaltak a halhatatlan igazs�g�rt!

Dr. M�sz�ros K�lm�n

  Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata
 [K�l�n oldalon olvashatjuk az Illusztr�ci�k sorozatot]

Spurgeon: Purit�n K�t� (9. r�sz), Nov�k J�zsef rovata:  k�l�n oldalon

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]