..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. DECEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

Az els� kar�csony

Az els� kar�csony -- k�pzeld csak el: te is akkor �lsz, ott vagy azon a k�l�nleges napon, �ppen abban a v�rosban, ahol J�zus sz�letett...

Ott vagy Betlehemben �s l�tod, hogy ketten k�zelednek a v�ros fel� a poros, kanyarg�s �sv�nyen -, egy f�rfi gyalogosan �s egy n�, szam�r h�t�n �lve. Milyen lassan j�nnek! Meg�llnak, megpihennek. Mi�rt �llnak meg olyan gyakran, pedig m�r eg�szen k�zel vannak az utaz�suk v�g�hez?

�jra meg�lltak, ez�ttal �ppen el�tted, s amikor megpillantottad az asszony arc�t, sz�ved dobog�sa felgyorsult. A fiatalasszony s�padt arc�n ugyanis az utaz�s f�rads�g�n t�l a menny minden �r�m�t t�kr�z� mosoly ragyogott.

Azon az �jszak�n nem j�tt �lom a szemedre. Valahogy meg�rezted, hogy ez egy k�l�nleges �jszaka, amikor vala- mi csod�latos dolognak kell t�rt�nnie. Valami olyan csod�latosnak, hogy szinte l�legzetet sem mert�l venni, nehogy megt�rd e vaj�d� csendet.

Mert Betlehem ezen az �jszak�n nagyon csendes volt. Hallgatott. V�rt valamire.

K�s� �jszaka volt m�r, amikor kint az utc�n v�ratlan nyugtalans�g t�madt. Ahogy az ajt�hoz rohant�l, meglep�dve l�ttad, hogy emberek ki�ltoznak az �jszak�ban.

Mit ki�ltottak? Azt, hogy l�ttak egy angyalt. Az angyal egy gyermekr�l besz�lt nekik, aki Betlehemben sz�letett. A kisgyermeket AMegtart�nak@ �s A�rnak@ nevezt�k, s azt mondt�k, hogy l�tt�k is a gyermeket egy vend�gfogad� m�g�tti ist�ll� j�szl�ban.

Ennyi neked �ppen el�g, azonnal szaladsz a vend�gfogad�hoz, a m�g�tte l�v� ist�ll�hoz. Azt�n csendben, �vatosan bel�psz.

Ott van �, a ragyog� mosoly� fiatalasszony. H�t�val a deszka pal�nknak d�lve, szemei csukva. A f�rfi is ott �ll mellette.

Mellett�k, egy j�szolban, ott van a kisgyermek. Kis cs�pps�g, - gondosan bep�ly�lva. Olyan �desen alszik, ahogy egy �jsz�l�tt szokott. Alszik, mintha nem is erre a pillanatra v�rt volna a vil�g m�r ezer �vek �ta. Alszik, mintha sz�let�s�nek nem is lenne k�ze a te �letedhez �s az eny�mhez �s a f�ld minden n�p�nek �let�hez. Alszik, mintha nem is az � gondja volna a vil�g minden b�ne �s nyomor�s�ga - e pillanatt�l kezdve.

Azon t�n�dsz, hogyan is k�rdezd meg �t, hogy meg�rintheted-e a gyermeket; - nem �gy, hogy f�l�bredjen, csak �ppen meg�rinten�d a kez�t. Micsoda pillanat lenne az! Csak ki- ny�jtan�d a kezedet �s meg�rinten�d Isten Fi�t!

�n m�gsem irigylem azokat az embereket, akik akkor �ltek, ott, Betlehemben, hiszen �k f�l sem tudt�k fogni, mi�rt is sz�letett e gyermek: hogy �r�mh�rt mondjon e boldogtalan vil�gnak, hogy szeretet�t megmutassa azoknak, akik hozz�szoktak m�r a gy�l�lethez, hogy gy�zz�n a sz�vekben uralkod� b�n �s gy�trelem f�l�tt.

Felm�rhetetlen �ld�s, hogy te meg �n most �lhet�nk, amikor � m�r bev�gezte �dv�z�t� munk�j�t, szeretet-szolg�lat�t. � ma �ppen olyan k�zel van hozz�nk, mint amilyen k�zel volt azokhoz, ott, Betlehemben. Vagy m�g k�zelebb, - hiszen ma m�g a kez�nket sem kell kiny�jtanunk ahhoz, hogy meg�rints�k �t.

Ruth Bell Graham
A Decision Magazin 2000. decemberi sz�m�b�l, ford: H.G.

 
Harangok z�gnak
Harangok z�gnak, sz�vek buzdulnak
im�datodra, J�zus, Kir�ly,
ki megsz�lett�k, emberr� lett�l.
Zengje ma minden emberi sz�j:

Elj�tt a v�lts�g, elj�tt, hogy l�ss�k
s hogy elfogadj�k szeg�ny rabok,
akik a s�t�n karma k�zt gy�v�n
verg�dnek: k�nzott, gy�tr�tt vakok.

Angyali karral, nagy diadallal
mondjuk: dics�s�g! Megj�tt a v�rt
nagy Szabad�t�, �letre h�v�,
aki legy�zi majd a hal�lt.

Picsinyke j�szol, benned vil�gol
e nagy vil�gra Isten sz�ve.
J�zus, Kir�lyunk, epedve v�runk!
�raszd ki �dv�d mindenkire.
                   Gerzsenyi S�ndor

                    

A szerkeszt� rovata:

�LDOTT KAR�CSONYI �NNEPEKET k�v�nok a kedves olvas�nak!

Krisztust vissza-v�r� testv�reim: az �r k�zel! Azoknak pedig, akik sz�v�ben nem �l ott a Megv�lt�, azt �zenem: � k�sz bek�lt�zni hozz�d - megsz�letni n�lad is -, nyisd meg el�tte sz�ved addig, am�g lehet, p�ld�ul ma. Vagy holnap, hiszen b�zom benne, hogy m�g lesz holnap; de tudni nem tudom. A ma mindenesetre m�g a mi�nk.

Rem�lem a lap olvas�sa is hozz� j�rul a kar�csony k�rny�ki napok �r�m�hez. November, december - zs�folt h�napok. Chicag�, Irodalmi Nap, Advent, Kar�csony, ��v, �j�v. K�zt�k minden gy�lekezetben m�g n�h�ny helyi, alkalmi �nnep�ly.

Ha az olvas� az els� oldalon kezdte a laphoz, tal�n m�ris megnyerte tetsz�s�t az ismert evang�lista ugyancsak neves feles�g�nek kar�csonyi �r�sa, melyben a r�gi t�rt�net egy�ni m�don megk�zel�tve �s eg�szen mai �zenettel �ll el�tt�nk. Vad�sz J�nos �r�sa az alhambrai k�zgy�l�s f�rfisz�vets�gi gy�l�s�n hangzott el. Hossz�s�ga miatt 2-3 r�szletben tudjuk csak k�z�lni. Olyan gyakorlati probl�m�val foglalkozik, mellyel l�pten nyomon tal�lkozunk, vagy - sz�nd�kosan - elker�lj�k. Figyelm�kbe aj�nlom Moln�r Bal�zs nyugalmazott lelkip�sztor cikk�t, melyben egy negyedik gener�ci�s magyar sz�rmaz�s� fiatalt mutat be.  Rem�lj�k sz�nes gy�lekezeti besz�mol�ink is megnyerik tetsz�s�t, s im�ds�gaiban h�laad�ssal, vagy �ppen k�ny�rg� sz�val emlegetni fogja m�s v�rosban �l� testv�reit Urunk el�tt.

K�ts�gtelen, hogy a chicag�i tal�lkoz� volt a k�zelm�lt legnagyobb �lm�nye.

Term�szetesen a szerkeszt� is ott volt a megh�vottak k�z�tt. �r�mmel l�ttam, s hallgattam a fiatalok szolg�lat�t szombaton este. (L�ttam? Igen, p�ld�ul az est�t z�r� egyszem�lyes pantomint, melyet Szab� Erika egyszer� �s m�ly �rz�ssel adott el�. Egy ismert �nek b�nb�natra, megt�r�sre f�lsz�l�t� �zenete, s az esedez�s az �r �ld�s��rt �gy m�g elevenebben �tj�rta sz�v�nket.) J� volt hallani Kulcs�r Attila buzd�t� szavait. Az ifj�s�g kor�bbi eln�ke a D�li Baptista Sz�vets�g Louisville-i teol�gi�j�n szeptemberben megkezdte tanulm�nyait. H�l�t adhattunk az �rnak magunkban az�rt is, hogy l�thattuk, a v�ratlan betegs�gb�l is f�l�p�ti �t az �r, az �r, aki ifjaink k�z�l is h�v el, form�l misszi�munk�sokat. Dan L�szl� ifj�s�gi eln�k igehirdet�s�b�l pedig rem�lj�k, hogy r�szleteket olvashatunk majd a k�vetkez� sz�mban.

A f�nyk�pek bizony�ra nem tudj�k visszaadni azt a nagy v�ltoz�st, ami az imah�z falain bel�l t�rt�nt a f�l�j�t�s sor�n. Testv�reink nagy er�fesz�t�ssel, nagyr�szt saj�t-kez�leg (�m m�gis szakszer�en, hiszen szakemberek is vannak k�z�tt�k) nagyobb munk�t v�geztek, mint amit terveztek eredetileg. De be is tudt�k fejezni. (J� volt hallani a sz�vets�g, a gy�lekezetek �s szem�lyek anyagi seg�ts�g�r�l is, mely a testv�ri szeretet f�nyes jele.) Dics�rhetn�nk a chicag�iakat, meg is �rdemeln�k. �m hadd id�zzek ink�bb itt is n�h�ny gondolatot abb�l, amit a 136. Zsotl�r alapj�n ott is elmondtam, illetve elmondtunk - a gy�lekezettel k�z�sen. A zsolt�ros Isten nagys�g�t �gy �nekli meg, hogy elmondja, hogy mit cselekedett, s azt is elmondja �jra meg �jra - a gy�lekezettel egy�tt, mintegy karban, hogy mi�rt cselekedett �gy: Amert �r�kk�val� az � kegyelme.@ (K�roli ford�t�s)

A zsolt�ros a teremt�s csod�j�t�l kiindulva a saj�t kor�ig tekinti �t a t�rt�nelemben oly vil�gosan l�that� isteni cselekedeteket, egy pillant�st tal�n a j�v�re is vetve. Ha ma sz�lhatna a zsolt�ros, a k�z�ppontba mindenesetre ezt a bekezd�st iktatn�: Magasztalj�tok az Urat, aki �dv�z�t�t adott a vil�g minden n�pe sz�m�ra; mert �r�kk�val� az � kegyelme. A Chicag�ban azon a reggelen jelenl�v� magyar zsolt�rosok pedig �gy is folytathatn�k ezt a zsolt�rt: Aki az evang�liumot eljuttatta magyar n�p�nkhez is ezer �vvel ezel�tt; mert �r�kk�val� az � kegyelme. Aki a sz�tsz�rts�gban, emigr�ci�ban is adott gy�lekezeteket (volt id�, amikor 64 magyar baptista gy�lekezet l�tezett ezen a kontinensen); mert �r�kk�val� az � kegyelme. Magssztalj�tok az Urat, aki mindezid�ig megtartotta ezt a n�h�nyat (ha rajtad �s rajtam m�lt volna, m�r r�gen megsz�ntek volna ezek a gy�lekezetek!); mert �r�kk� tart szeretete. Aki megadta, hogy - amint azt az ima�r�n hallottam egyik testv�r�nk im�ds�g�ban - ma nem bez�runk egy magyar gy�lekezetet, hanem megnyitunk; mert �r�kk�val� az � kegyelme. Magasztaljuk �t, aki holnapot is ad n�p�nek, nem az�rt, mert meg- vagy ki�rdemelt�k volna, hanem az�rt, mert �r�kk�val� az � kegyelme. 

Magasztaljuk �t, s v�gezz�k szolg�latunkat ott, ahova �ll�tott, addig, am�g tart a kegyelmi id�, am�g erre lehet�s�get kapunk T�le (nem addig, am�g a kedv�nk, vagy az �rdek�nk dikt�lja).

A d�lut�ni istentiszteletet megel�z� Demeter Andr�s szervezte k�l�nleges ballon jelenetr�l az angol besz�mol�ban is olvashatunk. Im�ds�gainkat, - mint f�lsz�ll� l�gg�mb�ket - h�l�nkat �s k�ny�rg�s�nket akkor is, az�ta is elfogadja kegyelmes, vagy akinek �gy k�nnyebb: szeret� Urunk.

V�g�l: ne feledkezz�nk megrendelni a budapesti baptista k�nyvesboltb�l a 2002-es �h�tatot, a Jelen M�lt J�v� napt�rt �s a Szeretet kiad�t�l a 2002-es Vez�rfonalat �s a Szeretet napt�rt. (szerk)

IMAH�T 2002
A KRISZTUSH�V�K EGYS�G��RT
2002. janu�r 20-27.
"N�lad van az �let forr�sa" (Zsolt 36, 6B10)
ELS� NAP - A Szenth�roms�g Isten az �let forr�sa_
Zsolt 36,6-10; 1M�z 2,4b-10; Mt 6,25-33; Kol 1,15-20
M�SODIK NAP - J�zus vezet benn�nket az �let forr�s�hoz
2M�z 14,30-15,13; Zsolt 36,6-10; Mk 1,10; 1Kor 10,1-5
HARMADIK NAP - Isten v�gtelen szeretete
2M�z 17,1-7; Zsolt 36,6-10; Mk 10,17-31; ApCsel 17,22-31
NEGYEDIK NAP - �j �letben a kereszts�g �ltal_
1M�z 7,15-23; Zsolt 36,5-9; Jn 3,1-7; 2Kor 5,16-19
�T�DIK NAP - Isten az egys�g forr�sa
Zsolt 36,6-10; Ez�k 36,24-28; Jn 17,20-23; ApCsel 16,11-15
HATODIK NAP - Isten a k�ny�r�letess�g forr�sa
Zsolt 36,6-10; �zs 42,1-9; Jn 5,1-9; ApCsel 5,12-16
HETEDIK NAP - Az �j �let gy�m�lcsei_
Zsolt 1,1-6; Zsolt 36,6-10; Mt 13,3-9; Ef 3,14-21
NYOLCADIK NAP - Isten a rem�nys�g forr�sa_
Zsolt 36,6-10; Ez�k 47,6-12; Jn 4,7-14; Jel 21,1-7.

KAR�CSONYT V�RUNK
Adventi csend, kar�csonyt v�runk.
Hoz-e �r�m�t, boldogs�got?
Epedve �hajtjuk, mert szem�nk
M�r sok k�nnyet, b�natot l�tott.
De �r�m, boldogs�g eljut-e
Hozz�nk kar�csony �ld�sak�nt?
Nem lesz kiv�tel? - Az �nnep majd
Minden�tt terjeszt �r�met, f�nyt?
Adventi csend. Kar�csonyt v�runk.
Sz�vem szomor� lesz, azt l�tom:
Sokaknak nem kell Krisztus s nem lesz
Minden�tt igazi kar�csony!
                                     Kun Gyula

Boldog kar�csonyi �nnepeket!

Kar�csony �zenete: Isten emberr� lett! AAz Ige testt� lett, s lakozott mik�z�tt�nk...@ (Jn 1:14) Az eg�sz kereszty�ns�g ezen a mondaton �ll vagy bukik. Isten igazs�ga nem fogalmakban rejlik, hanem egy j�szolban, bep�ly�lva, maroknyi szalm�n. A neve: J�zus Krisztus.

Nem �rt soha egy k�nyvet. Nem tartott soha hallgat�inak tudom�nyos el�ad�sokat. Nem alap�tott filozofikus egyes�letet, sem politikai p�rtot. Nem volt hadserege, se test�re, se p�nze.

� az az ember, akinek sz�let�s�hez igaz�tjuk az �veket, akit milli�k k�vetnek �s akinek mennyei l�nyek szolg�lnak. �lete sor�n szeg�ny volt, egyszer megeml�tette, hogy m�g saj�t �gya sincs. K�lcs�nkapott j�szolban sz�letett, k�lcs�n cs�nakb�l pr�dik�lt, Jeruzs�lembe k�lcs�n szam�r h�t�n vonult be. Utols� vacsor�j�t egy k�lcs�nz�tt teremben tartotta. K�lcs�n s�rboltba temett�k.

Nem ig�nyelt mag�nak semmit. Az egyed�li hely, melyre ig�nyt tart: az emberi sz�v. Amikor �desanyja M�ria, Betlehemben egy sarkocsk�t keresett sz�m�ra, akkor hangzott el AM�r nincs hely sehol!

A k�rd�s igaz�ban ez: van-e helye J�zusnak benn�nk? Kicsinyke helyet sz�vesen enged�lyez�nk n�ki, - kicsit, a legkisebbet. Mindig csak erre futja, t�bbre nem! De J�zus Krisztus t�bbet k�v�n! �let�nkben nem egy sarokban v�rakoz� t�zolt� akar lenni, akire csak akkor van sz�ks�g, ha m�r valami �g! Nem! Az eg�sz h�zban szeretne lakni. Szeretne mindenben, mindenn�l ott lenni, ami lej�tsz�dik �let�nkbe. Szeretn�, ha minden kulcsot �tadn�nk neki, ha �let�nkben nem csak valamilyen helye lenne, hanem �let�nket � uralhatn�.

J�zus Krisztus sz�m�ra akkor Betlehemben nem volt hely. Nem volt sz�ll�sa! Ez n�lunk ne forduljon el�! Teh�t: engedj�k �t be �let�nkbe! Kar�csonykor arr�l van sz�: Vajon n�lunk ki az �r a h�zban? A J�nos evang�liuma 1:9-12 �gy �rja le kar�csony t�rt�net�t: AAz Ige volt az igazi vil�goss�g, amely megvil�gos�t minden embert: � j�tt el a vil�gba. A vil�gban volt, �s a vil�g �ltala lett, de a vil�g nem ismerte meg �t. Saj�t vil�g�ba j�tt, �s az �v�i nem fogadt�k be �t. Akik pedig befogadt�k, azoknak megadta azt a kiv�lts�got, hogy Isten gyermekeiv� legyenek; mindazoknak, akik hisznek az � nev�ben.@

Kedves olvas�m: nyisd meg sz�vedet az � sz�m�ra, s boldog, J�zus Krisztus jelenl�t�vel teljes kar�csonyod lesz!    Ford: Thom�n Ferencn�

MERRE VANNAK, HOL �LNEK?
sz�vets�g�nk r�gi munk�sai �s k�zvetlen hozz�tartoz�i?

Nyugalomba vonult lelkip�sztorok:
Dr. B�r� L�szl� - Palm Bay, Florida
B�g�r J�zsef - Riverview, Michigan
Moln�r Bal�zs - Cary, North Carolina
Lelkip�sztorok �zvegyei:
Balla Gy�rgyn� - Palm Bay, Florida
Dr. Cserepka J�nosn� - Kelowna, Can.
Faulkner K�rolyn� - Ardsley, PA
Ger� S�ndorn� - Budapest, Magyaro.
Dr. Haraszti S�ndorn� - Jonesboro, GA
Ilonka Istv�nn� - Saint Louis Park, MN
Kun Gyul�n� - Tampa, Florida
Ol�h Lajosn� - Toront�, Kanada
Orosz Attil�n� - Lyndhurst, Ohio
Pint�r Istv�nn� - Berazategui, Argentina
Szeretettel gondolunk r�juk, j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�rve �let�kre.
Szeretn�nk a list�t kieg�sz�teni. Ki tud seg�teni?
Szeretne levelet �rni �d�s testv�reinknek? K�rje el c�m�ket a szerkeszt�t�l.

VAL�BAN ?

A Pog�ny csal�d vas�rnapi szok�sait nem �rtett�k a Newark-i magyarok, de m�g Mikl�s �s Margit gyerekei sem igaz�n. A zsid� negyedben �l� ortodox csal�d takar�s h�za el�tt minden vas�rnap d�lut�n egy fekete aut� parkolt. Pog�ny Gy�rgy, a New Jerseyben �l� magyar katolikusok szeretett papja, p�pai nuncius t�lt�tte a mise ut�ni id�t ikertestv�re csal�dj�ban. Mit keres egy katolikus f�pap a zsid� negyedben? B k�rdezt�k, akik alig ismert�k �ket. Mi t�rt�nhetett itt, hogy a katolikus Gy�rgy ikertestv�re, Mikl�s, a zsid� vall�st gyakorolja? - tal�lgatt�k m�sok. Az ajt�n bel�li furcsa csend �s �vatos besz�lget�sek ok�t is csak a nagyb�csi hal�la ut�n kezdte felder�teni Dr. Eugene Pogany, bostoni pszichi�ter, aki k�nyvet is �rt csal�dja t�rt�net�r�l. A Penguin Putnam Inc. kiad�s�ban megjelent k�nyv sok m�ltat�ja k�z�tt tal�ljuk az erd�lyi N�bel-d�jas �r�t, Elie Wieselt is. Az AIn My Brother�s Image@ �r�ja n�h�ny �vvel ezel�tt a Cross Currents-ben m�r utalt egy �r�s�ban erre az �rdekes �s tragikus t�rt�netre. Biztattam, hogy ford�ttassa le magyarra, amit megtett �s az�ta t�bbsz�r megfordult Magyarorsz�gon is. Rem�lj�k, hogy a k�nyve is hamarosan megjelenik otthon.

Di�h�jban, ez a t�rt�net. A nagysz�l�k 1919-ben `keresztelkedtek megA. Az ikrek m�r katolikus nevel�sben r�szes�ltek, s�t, egy id�ben mindkett� papi p�ly�ra k�sz�lt. V�g�lis Gy�rgyb�l lett pap, aki m�g a h�bor� kit�r�se el�tt orvosi kezel�sre Olaszorsz�gba ker�lt. A stigm�t visel�, gy�gy�t� karmelita, Padre Pi� titk�rak�nt v�szelte �t a vil�g�g�st, t�vol a csal�dt�l �s a gy�trelmekt�l, melyek Pesten �l� id�s �desanyj�t �s ikertestv�r�t �rt�k. �ket el�sz�r Bergen-Belsenbe, majd Auschwitzba sz�ll�tott�k. Mikl�s �letben maradt, az �desany�t meg�lt�k. Mikl�s a t�borban t�rt vissza a zsid� vall�shoz, m�g �desanyja a g�zkamr�ba menet is nyak�ban viselte a f�rj�t�l kapott keresztet. 1956-ban tal�lkoztak �jra az ikrek, Amerik�ban.

November 10-�n, �r�-olvas� tal�lkoz�n mutatta be a k�nyvet Dr. Eugene Pogany Los Angeles magyars�g�nak. Azt k�rt�k t�le, hogy olvassa fel a neki legfontosabb r�szt. Nagyanyja �s a budai rabbi besz�lget�s�t v�lasztotta. Az 1919. �v t�lelej�n t�rt�nt l�togat�s c�lja az volt, hogy elmondhassa Margit a rabbinak nagy lelki �lm�ny�t �s �r�m�t. A megt�r�s�r�l, J�zus Krisztusr�l a Messi�sr�l besz�lt. A rabbi elismer�en nyugt�zta, hogy v�gre valaki nem f�lelemb�l, vagy anyagi haszon�rt, hanem meggy�z�d�sb�l v�lasztotta a kereszt�ny hitet. Az �r� elcsukl� hangon id�zte nagyanyja szavait, egy �jj�sz�letett ember hitvall�s�t. �ppen ez�rt, a k�nyv alc�m��l v�lasztott magyar�zata a newarki csal�d asztal�t meg�l� csendnek (`Twin Brothers Separated by Faith after the Holocaust@) nem lehet a `faith / hit@, t�n csak a `fate / sors@ �s az a gonoszs�g �s gy�l�let, aminek zsid�k �s kereszt�nyek helyet adtak t�bbsz�r is a m�lt sz�zadban. B�rcsak soha t�bb� meg nem ism�tl�dne e testv�rp�r t�rt�nete! 

          Nov�k J�zsef

K�nyvaj�nlat

Adrian Plass: Kegyes k�tbalkezes visszat�r, Lente Istv�n illusztr�ci�ival, 224 oldal. Harmat Kiad�

Nem kell agg�dnunk! H�s�nk m�sodik k�nyve is �lvezetes lesz, ugyanis az "Egy kegyes k�tbalkezes napl�ja" �r�sa �ta eltelt nyolc �v Adriant alig tette b�lcsebb�, aki imm�r kereszt�ny el�ad�i p�lyafut�s�r�l vezeti �t�t� erej� napl�j�t. 
(A kiad� megjegyz�se: K�rj�k, a k�nyvet ne olvass�k nyilv�nos helyen. Azaz pl. j�rm�v�n utaz�s k�zben, mert el�fordult m�r, hogy a nevet�g�rcs�t kap� olvas�t csendesebb viselked�sre kellett felsz�l�tani, ami nem vet j� f�nyt a kiad�nkra.)  ( www.harmat.hu )

(Tov�bbi k�nyvaj�nlatainkat is tekintse �t.)

M�g id�nk van, cselekedj�nk j�t... (Gal 6:10)
Gyakorlati tan�csok Dr. Steiner Istv�n testv�rt�l (2)

M�g id�nk van, cselekedj�nk j�t... (Gal 6:10)

... Sokat im�dkoztam, de egyre ink�bb arra j�ttem r�, hogy a nagy amerikai gy�lekezetek seg�ts�g�t kell k�rnem. De hogy kell ezt csin�lni?

H�t pr�b�ljuk meg otthon. El is mentem a saj�t gy�lekezetem lelk�sz�hez (senior pastor). Mondanom sem kell, hogy 10 perc ut�n kidobott. No v�ge, gondoltam. De �n ezt nem fogadhatom el. Azok a szeg�ny erd�lyiek sz�ks�gben vannak. Ism�t im�dkoztam. Azut�n elmentem egy m�sik gy�lekezetbe, ahol egy ismer�s�m volt a seg�d lelk�sz �s egy feln�tt kb. 100 tag� vas�rnapi iskola tan�t�ja. � nagy meg�rt�ssel fogadott �s meg�g�rte, hogy egy h�napon bel�l besz�lhetek az � vas�rnapi iskol�j�ban. Azonk�v�l bemutatott egy m�siknak, ahol kb. 50 r�sztvev� volt.

Elk�sz�ltem a besz�ddel, a hozz�tartoz� k�pekkel, vet�t�g�ppel, meg egy hatalmas Erd�ly t�rk�ppel. Egy k�l�n t�rk�pen felnagy�tva bemutattam egy k�rzetet a t�vols�gokkal egy�tt. Meglepet�semre a testv�ris�g nagy �rdekl�d�ssel figyelt �s sokan k�rtek a brossur�b�l. A kisebb csoportban amint befejeztem, fel�llt egy kopasz id�s b�csi �s felki�ltott: Testv�rek, k�telezz�k el magunkat legal�bb egy aut� megv�tel�re. A nagyobbik csoportban kb. egy h�tig nem t�rt�nt semmi. Ezut�n egym�s ut�n j�ttek a levelek kedves h�v� �r�sokkal �s csekkekkel. Egy id�s h�zasp�r azt �rta: A h�zunkat el akartuk adni, hogy a Bay k�rny�k�r�l elk�lt�zhess�nk. Tal�ltunk Grass Valley-ben egy h�zat, amit nagyon megszerett�nk, de az elad� csak egy h�napig v�r. Im�dkoztunk �s meg�g�rt�k az �r J�zusnak, ha k�ld egy vev�t hamar a h�zunkra, amennyivel t�bb p�nzt kapunk a h�zunk�rt, mint amibe a m�sik ker�l, a tizedet az erd�lyi misszi� r�sz�re adjuk, mert az sok lelki �rt�ket tartalmaz. A k�vetkez� nap j�tt egy vev� �s hetvanezer doll�rral t�bbet �g�rt. Itt van a 6000 doll�ros csekk vagy aut�ra, vagy gyerek t�boroztat�sra.

Nos, kedves magyar testv�rem, mi�rt kell f�lni? Ki k�ldte oda nekem azt az id�s kopasz b�csit �s ki ind�totta azt az id�s h�zasp�rt, hogy az �n "Mission Transylvania" programomra adakozzanak? Ki �llt mindezek m�g�tt? Nem az �r J�zus? Az �r J�zus k�pes volt a kisfi�nak az �t keny�rb�l �s k�t hal�b�l 5000 embert megvend�gelni. Itt k�pes volt az �n gyenge k�r�semre nagyon sok ember sz�v�t megind�tani. Az eredm�ny: az �n p�nzemmel egy�tt 37,000 doll�r. 1999. m�jus�ban 6 pr�dik�tornak tudtam venni aut�t, 200 gyereket k�ldtem t�borba, Homor�ddar�con a f�lig-k�sz imah�zat befejezt�k. Egy h�v� �zvegyet h�rom - az �rhoz h�s�ges - gyermek�vel egy�tt ki akartak tenni az utc�ra, mert h�napok �ta nem tudt�k fizetni a lakb�rt. Nem csak kifizettem a tartoz�sukat, de a lak�st is megvettem nekik, mint �r�klak�st.

A k�vetkez� �vben hasonl� m�dszerekkel enn�l t�bbet tudtam �sszehozni. Most m�r 400 gyereket tudtam t�boroztatni az egyebek mellett. Ez az �v a leromlott gazdas�gi helyzet miatt nem volt olyan j� mint a tavalyi, de m�gis egy m�sik 400-as csoport ment a t�borba.  (A befejez� r�sz janu�rban)

IGAZ�TS�TOK HELYRE SZEL�D L�LEKKEL
"Testv�reim, ha valakit tetten is �rnek valamilyen b�nben, ti, akik lelki emberek vagytok, igaz�ts�tok helyre az ilyet szel�d l�lekkel, de az�rt vigy�zz magadra, 
hogy k�s�rt�sbe ne ess."
(Gal 6:1)
"Aki teh�t azt gondolja, hogy �ll, vigy�zzon, hogy el ne ess�k!" (1Kor 10:12)
Kev�s kiv�tellel a legt�bben ismer�nk valakit, aki az �rral j�rt, de ma t�vol van t�le. Az igehirdet�st, amit ma hallgatsz, eml�keztessen egy olyan szem�lyre, akit megt�madott a S�t�n, aki k�zeli t�zharcban megs�r�lt, �sszet�rt �s a b�nv�d rabul tartja.
Egyszer ez a szem�ly szerette az Urat teljes sz�vvel, l�lekkel, er�vel, de most egy �sszet�rt �let� testv�r, vagy testv�rn�. Gondolat-vil�godban alakuljon ki el�tted az arck�pe �s tal�n m�r most kezdj el im�dkozni �rte.
Felolvasott ig�nkben Isten szolg�lattal b�z meg, szinte parancsk�nt adja a helyreigaz�t�s, helyre�ll�t�s szolg�lat�t. Az igaz�t�s, helyre�ll�t�s sz� mag�ban hordja azt az elk�pzel�st, hogy a sz�tt�rt csontokat �ssze kell rakni, hogy egy szem�ly �jra tudja haszn�lni s�r�lt kez�t, vagy l�b�t.
K�zel keleten a p�lmafa ligetben egy fi� felm�szott a p�lmaf�ra k�kuszdi��rt. �s amint pr�b�lta a k�kuszt let�rni, a gally, amin �llt, let�rt �s � is lezuhant. J�rda volt a fa alatt. Test�vel a f�ves r�szre, karj�val pedig a beton j�rd�ra esett. A karj�ban a csontok �gy �sszet�rtek, hogy a b�r�n �tj�ttek �s sz�rny� f�jdalmai voltak. Hamarosan j�ttek a ment�k, k�rh�zba vitt�k, f�jdalomcsillap�t�val elaltatt�k. Amikor fel�bredt a karja nem f�jt, csak ott fek�dt mellette, gipszbe rakva. Az orvos a csontokat �sszerakta, hely�kre igaz�totta �s elkezd�d�tt a gy�gyul�s, a helyre�ll�s.
Lelki �rtelemben ez az, amir�l itt P�l apostol besz�l. 
A fi�val sok minden t�rt�nhetett volna. Ha a l�, vagy m�s �llat elt�ri a l�b�t, agyonl�vik. Megtehett�k volna azt is ezzel a fi�val. Valaki azt mondta, az �n. krisztusi gy�lekezetek k�zt van az egyetlen hadsereg a vil�gon, ahol a megs�r�lteket lel�vik.
Azut�n a fi�t megleck�ztethett�k volna: fiatal ember �vatosabb lehett�l volna... nem l�ttad, hogy a gally, amin �llt�l sz�raz volt, mi�rt nem kapaszkodt�l jobban? De h�t v�g�lis minek ment�l fel a f�ra, mit kerest�l ott?
Ott is lehetett volna hagyni, v�llat vonva, a f�ld�n. ANem �rek r�, ez nem az �n �gyem, � vetett saj�t mag�nak �gyat, egye meg, amit f�z�tt...@
Vagy k�rbe lehetett volna j�rni az ismer�s�ket, mondv�n: ott fekszik a f�ld�n egy fi�, elt�r�tt a karja, - n�zz�tek csak!
Nem eml�keztet ez az eset arra, amit sokszor a h�v�k csin�lnak, amikor valaki megbotlott, elesett? Kritiz�lnak, leck�ztetnek, kitagadj�k maguk k�z�l.
A meggy�gyult fi� bizony�ra h�l�s az�rt, mert nem l�tt�k agyon, mert nem v�gt�k le a karj�t, mondv�n: �gy sem �r a sz�troncsolt kar semmit. A karnak nem erre volt sz�ks�ge, hanem arra, hogy a benne l�v� csontokat helyreigaz�ts�k.
Ez az amire P�l apostol ebben az ig�ben gondol. Testv�rekr�l sz�l, testv�reknek: ha valaki hib�t, b�nt k�vetett el, igaz�tsuk helyre, szel�d l�lekkel. Jav�tsd ki, rakd helyre sz�tt�rt �let�nek darabjait. Az apostol most nem a hitetlenekr�l sz�l, nem olyanokr�l akik m�g nem t�rtek meg, akik m�g mindig a b�n �tj�n j�rnak. � itt a dr�ga v�ren megv�ltottakr�l besz�l, a Kir�ly gyermekeir�l, akik elestek, akiken a b�n er�t vett.

Mi k�l�nbs�g van a mostani �let �s a megv�lt�sunk el�tti �let k�z�tt? M�g mindig el�fordul, hogy b�nbees�nk. Mi ezt nem akarjuk, gy�l�lj�k a b�nt �s sz�gyellj�k is, ha elk�vetj�k. Miel�tt megt�rtem a b�nbe rohantam, most elfutok el�le. N�ha azonban m�gis legy�z a b�n. De nem ez az �letst�lusom, nem ez jellemz� r�m.
Amikor tanulm�nyozzuk Isten ig�j�t, melyet a Szentl�lek �ltal �ratott sz�munkra, �szre kell venn�nk, milyen �szint�n bemutatja az emberek j� �s rossz oldal�t, buk�saikat �s gy�zelmeiket. Gondoljunk csak M�zesre, P�tere, vagy D�vidra.   Vad�sz J�nos (Folytatjuk)

Lori Christensen

Az Egyes�lt �llamokban �s Kanad�ban sz�mos olyan magyar sz�rmaz�s� lelki testv�r�nk �l, akik m�r nem �rtik �s nem besz�lik a magyar nyelvet. Ezek k�z�tt vannak id�sek �s term�szetesen fiatalok is; ismert �s kev�sb� ismert szem�lyek. Most a kev�sb� ismertek k�z�l szeretn�k bemutatni egy fiatal n�t, az �r J�zus egyik h�s�ges szolg�j�t. � m�r negyedik gener�ci�s magyar (vagyis, m�r a nagysz�lei is Amerik�ban sz�lettek). J� tudnunk, hogy � �s hozz� hasonl�an m�s fiatalok is a mi magyar baptista gy�lekezeteinknek �s testv�reinknek a gy�m�lcsei. �rt�kelj�k �ket �s adjunk h�l�t �rt�k Istennek.

Lori Christensenre gondolok, �t pr�b�lom bemutatni olvas�inknak. L�ri Rev. Kov�cs J�zsef�knek, valamint az id�s Rev. Bir� Mih�ly�knak - k�t r�gi magyar baptista pr�dik�tor csal�dnak - a d�dunok�ja. Azut�n Rev. B�r� Mih�ly �s feles�ge Kov�cs J�lia unok�ja, �s Lee �s Dawn (Bir�) Christensen le�nya. Rokonai k�z�tt voltak Rev. Emil Balla �s feles�ge Esthet (Kov�cs) �s Joe Forcinelli �s feles�ge Ethel (Kov�cs), akik baptista k�lmisszi�s szolg�latban t�lt�tt�k �let�ket. A Kov�cs testv�r�k hat le�nya k�z�l h�rom baptista pr�dik�tor feles�ge lett. (Kov�cs J�zsef �s Bir� Mih�ly testv�rekr�l �rni fogok k�s�bb - ha az �r er�t ad hozz�.)*

Lori �rzi �s tudja, hogy Isten vezette �t �s k�sz�tette fel arra a munk�ra, amit n�h�ny h�nappal ezel�tt kezdett meg. A Franklin Graham �ltal vezetett ASamaritan=s Purse@ nev�, az eg�sz vil�gra kiterjed� samarit�nusi szolg�latot v�gz� szervezetben dolgozik, az AOperation Christmas Child@ igazgat�ja, aki a gy�lekezetek �s az �nk�ntesek munk�j�t ir�ny�tja. 
  E program keret�ben egy�nek, csal�dok, gy�lekezetek megt�ltenek egy-egy cip�sdobozt gyermekeknek val� hasznos dolgokkal. Az elm�lt kar�csonykor t�bb mint h�rom milli� ilyen aj�nd�k ment ki olyan gyerekeknek, akik m�sk�l�nben nem kapnak aj�nd�kot. Amikor a dobozokat sz�tosztj�k, besz�lnek a gyermekeknek �s sz�leiknek Isten aj�nd�k�r�l J�zus krisztusr�l, akinek sz�let�snapj�t �nnepelj�k. A mi kis gy�lekezet�nk m�lt kar�csonykor 83 dobozt t�lt�tt meg, amit azut�n a Franklin Graham szervezete tov�bb�tott oda, ahol arra sz�ks�g volt. M�r k�sz�tj�k a dobozokat erre a kar�csonyra. Azt hiszem Magyarorsz�gra is megy a dobozok k�z�l. Rem�lem a magyar gy�lekezeteink is hozz�j�rulnak az ilyen j�t�kony munk�hoz. H�la az �rnak, hogy most �ppen egy magyar sz�rmaz�s� baptista le�ny v�gez vezet� szerepet ebben a fontos munk�ban. Feladatai k�z�tt van az is, hogy gy�lekezeteket l�togat, ahol ismerteti ezt a szolg�latot.

Lori Christensen egy d�lkarol�nai baptista egyetemen szerezett diplom�t. Els� misszi�s megb�zat�sa a Dominikai K�zt�rsas�gba vitte, ahol orvosok mellett szolg�lt ford�t�k�nt. H�t �vig szolg�lt a hadseregben, k�l�nb�z� beoszt�sokban. Tov�bb kereste azt a helyet, ahol talentum�t az �r szolg�lat�ban kamatoztathatn�. Im�ds�gaira v�laszt tal�lt, amikor n�h�ny h�napja megl�togatta sz�leit. Otthon kez�be ker�lt Franklin Graham k�nyve, melyben munk�j�r�l �rt. Azonnal �gy �rezte, hogy valami ilyesmire k�sz�tette �t el� az �r. Azonnal felh�vta ezt a szervezetet, s a hamarosan sorra ker�l� interj� sor�n k�lcs�n�sen �gy �rezt�k, hogy az �r L�rit l�p�sr�l l�p�sre vezetve arra a munk�ra k�sz�tette f�l amire �ppen sz�ks�g�k volt. Eddigi tapasztalatai j�l fogj�k seg�teni �j munk�j�ban. A cip�sdobozok �sszegy�jt�se �s sz�tk�ld�se mellett Lori egy volt azok k�z�l, akiket a terrort�mad�s ut�n New Yorkban megnyitott Samaritan=s Purse irod�ba k�ldtek. Ez az iroda h�napokig nyitva lesz, alkalmat adva a r�szorultak vigasztal�s�ra, lelkigondoz�s�ra.

Adjunk h�l�t Istennek el�deink�rt, azok�rt a magyar testv�reink�rt, akik egy �j orsz�gban, megv�ltozott k�r�lm�nyek k�z�tt v�ltozatlan hittel �s h�s�ggel nevelt�k gyermekeiket �gy, hogy k�z�l�k sokan az �r szolg�lat�ba �lltak �s �llnak m�g ma is. Nem osk magyar baptista gy�lekezet lett nagy - sz�mban; de ha l�tn�nk mindazokat, akik azokban a kis gy�lekezetekben n�vekedtek �s ma h�s�gesen szolg�lnak az �rnak, nagy csoport �llna el�tt�nk. Valaki azt mondta, hogy Akis gy�lekezet nincs, csak kis tagok vannak.@ Testv�reim, legy�nk nagy tagok a kis gy�lekezet�nkben �s megl�tjuk, hogy az �r mit tud �ltalunk elv�gezni az � dics�s�g�re �s orsz�ga �p�t�s�ben.

Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztor

(*Ez�rt lehet is im�dkozni, hiszen Moln�r testv�r nem r�gen t�lt�tte be 85-ik �v�t, szellemi frissess�gben. Az �r �ldja meg �t �s kedves feles�g�t. Szerk.)

Misszi� mez�kr�l

IMAH�Z-MEGNYIT� CHICAG�BAN 

A 2001. esztend� felejthetetlen esem�nyei k�z�tt nem csak az Amerik�t �rt terrorista t�mad�s sok �ldozat�ra �s ijeszt� k�peire eml�kez�nk majd, hanem �r�mteljes, h�laad�sra k�sztet� esem�nyekre is. Mennyei Aty�nk ebben az �vben aj�nd�kozta meg k�z�ss�g�nket, a Chicago-i Magyar Baptista Gy�lekezetet sz�p, fel�j�tott imah�z�val.

Ami�rt im�dkoztunk - megadatott! Amit �hajtottunk, �s ami�rt sokat dolgoztunk - meglett! Isten seg�ts�g�vel, hat h�nap alatt elv�gezt�nk az �talak�t�si munk�latokat. November 11-�n �nnepre gy�lekezt�nk, hogy fel�j�tott imah�zunkat megnyissuk.

�r�mmel fogadtuk a naps�t�ses �szi napon �nnepre �rkez� vend�gsereget. A k�vetkez� v�rosokb�l (�llamokb�l) �rkeztek testv�rek imah�z-megnyit� �nnep�ly�nkre: Santa Monica, Palm Bay, Toronto, New York, Alabama, Cleveland, Minneapolis, Louisville, Detroit. Term�szetesen, sok �rdekl�d�t k�sz�nthett�nk Chicago k�rny�k�r�l is.


F�nyk�pek a chicag�i alkalomr�l
(Tov�bbi k�peket a chicag�i gy�l WEB oldalain tal�lhat. Gy�lekezetek / Chicago,
vagy: http://www.angelfire.com/il3/chicagobaptist/ )

Szombat este fiataljaink szolg�ltak. Dan L�szl�, torontoi lelkip�sztor (az ifj�s�gi sz�vets�g eln�ke)igeh�rdet�s�ben a saj�t magunkkal val� szembes�l�sre, megt�r�sre, megtisztul�sra �s meg�jul�sra buzd�totta a jelenlev�ket. Vas�rnap d�lel�tt a Hegyi Besz�db�l h�rom felh�v�s visszhangzott az �j sz�sz�kr�l: `K�rjetek, keressetek, z�rgessetek!@ Torma J�nos (Chicago), Bogd�n Zolt�n (Loiusville) �s Vad�sz J�nos (Santa Monica) testv�rek buzd�tott�k im�ds�gra a gy�lekezetet. Az �nnepi istentiszteleten szolg�l� lelkip�sztorok �s vezet� testv�rek (Torma J�nos, Vad�sz J�nos, L�rincz Istv�n, Dr. Herjeczki G�za, Kish Ern�, Kulcs�r S�ndor, Drescher Lajos, Dan L�szl� �s Dr. Pint�r Zolt�n) a sz�sz�ki emelv�nyen foglaltak helyet. Az igehirdet�s �s �nek-zenei szolg�latok k�z�tt, igei k�sz�nt�ssel �s bizonys�gt�tellel szolg�ltak testv�reink. Kish Ern� testv�r (t.b.eln�k), aki az imah�z v�s�rl�s�val kapcsolatos �gyeket int�zte, besz�molt levelez�seir�l, a sok telefon�l�st �s utaz�st ig�nyl� t�rgyal�sr�l, a sz�vets�g �s Palm Bay-i gy�lekezet anyagi seg�ts�g�r�l, melynek eredm�nyek�nt olcs�n megkaptuk az �p�letet. K�sz�nj�k Kish testv�r �ldozatos munk�j�t! Drescher Lajos testv�r, sz�vets�g�nk p�nzt�rosa k�z�lte - gy�lekezet�nk nagy �r�m�re -, hogy p�nzbeni ad�ss�gunkat a sz�vets�g elengedte. El�deink hs�ges adakoz�sa �s a megfontolt befektet�sek �vt�zedek ut�n kamatozva seg�tik most a magyar misszi�t. Kulcs�r S�ndor testv�r, sz�vets�g�nk eln�ke, Isten h�z�nak a rendeltet�s�r�l sz�lt, mely az Ige olvas�s�nak �s h�rdet�s�nek helye. Kihangs�lyozta az Isten h�za ir�nti szem�lyes elk�telezetts�g fontoss�g�t. David Moln�r, �desapj�t, Moln�r Bal�zs, nyugalmazott lelkip�sztort k�pviselve �nekelte: `Bless this House!@ (Plyler Esther k�s�rte zongor�n).

A d�lut�ni �nneps�gen a Chicago-i magyar egyh�zak �s a rom�n baptista gy�lekezet (anyagy�lekezet�nk) lelkip�sztorai adt�k �t k�sz�nt�s�ket: Revs. Valentin Popovici, Petre Ordeanu, Ft. Vass L�szl�, Rev. William Brauer, Nt. Balogh Andr�s, Nt. T�th P�ter �s Rev. Kedei Albert. Mindezek j�k�v�ns�gaikat fejezt�k ki az �nnepl� gy�lekezet fel�. A Chicago-i Magyar Klubbbot Varga P�l, a Reform�tus Biztos�t�t Kov�cs J�zsef, k�rzeti igazgat� k�pviselte. Dr. Pint�r Zolt�n, clevelandi lelkip�sztor igeh�rdet�s�ben a 107. zsolt�r buzd�tott: `Adjunk most h�l�t az �rnak!"

Gy�lekezet�nk k�sz�net�t tolm�csolom mindazoknak, akik elj�ttek hozz�nk nagy �r�m�nkben osztozni. K�l�n k�sz�nj�k B a sz�vets�g anyagi t�mogat�sa mellett - a gy�lekezeti, egyes�leti �s szem�lyes adom�nyokat. Mennyei Aty�nk p�tolja vissza �s jutalmazzon meg mindenkit �rt�nk hozott �ldozat��rt!

A tradicion�lis h�laad� �nnepre csal�dias fom�ban ker�lt sor november 18-�n. K�z�s asztal mellett eb�delt�nk. Minden csal�d kapott egy pap�r `falevelet", melyre r��rtuk, hogy mi�rt vagyunk h�l�sak. A d�lut�ni szolg�latok keret�ben a csal�dok k�pvisel�i felolvast�k ezeket (szinte egyikr�l sem hi�nyzott az �j imah�z�rt �rzett h�la). Cser�pbe helyezett kis f�ra aggattuk a `h�la-levelekeet@. M�sok bizonys�gt�tellel, �nekkel, szavalattal szolg�ltak. Hissz�k, hogy az �r is kedvesen vette h�laad�sunkat! Magasztaljuk az Urat, mert �r�kk� tart szeretete!  Szab� Istv�n

IFJ�S�GI CHICAG�BAN - Pap Enik� �r�sa az IFI oldalon olvashat�.

NEW YORK

�gy gondolom, ez a rohan� vil�g kiss� lelassult, mag�ba sz�llt az elm�lt h�napok megr�z� esem�nyei ut�n. Alig nyugodtunk bele a szeptember 11-i katasztr�f�ba, egy �jabb k�vetkezett november 12-�n, amikor egy rep�l� zuhant le, ugyancsak v�rosunkban. Elgondolkoztat�k ezek az esem�nyek...

B�r igyeksz�nk visszat�rni mindennapi teend�inkhez, feledhetetlen marad sz�munkra a k�t �ri�si torony, amit szinte naponta l�thattunk. S ha arra gondolunk, hogy a k�t h�nap alatt mennyi ember vesz�tette el �rtatlanul �let�t... nagy figyelmeztet�s sz�munkra. M�g egy kegyelmi lehet�s�g, alkalom a vigy�z�sra, felk�sz�l�sre, odafigyel�sre. Hiszen, ahogy Veress Barnab�s nyilatkozta egyszer a sajt�nak: "Csak annyi a hal�l, hogy becsukom a szemem." Nincs is m�s v�gyam, mint az, hogy a hazah�v� sz� k�szen tal�ljon nem csak engem, hanem szeretteimet, testv�reimet s mindazokat, akikre Isten m�g t�relmesen v�r.

Okt�ber 15-24 k�z�tt vend�g�nk volt Veress Annuska testv�rn�. Ez id� alatt megh�v�sunknak eleget t�ve n�h�nyunk otthon�ba is ell�togatott. �ldott �s kellemes volt egy�tt elbesz�lgetni csal�dj�r�l, Barnab�sr�l �s egy�tt im�dkozni egy olyan testv�rn�vel, aki csal�dj�val egy�tt sok pr�b�n gy�ztesen ment kereszt�l. Az �r csod�latosan meg�ldotta �ket a f�jdalmak, neh�zs�gek k�z�tt is. Megragadtuk az alkalmat s vas�rnap (21-�n) d�lut�n csal�dias l�gk�rben tartottuk meg f�rfi �s n�ik�r�nket (ez�ttal �sszevonva), hallgatva Annuska n�ni bizonys�gtev�s�t, besz�mol�j�t.

J� volt �rezni, hogy rajta kereszt�l is az �r sz�l hozz�nk, megeleven�t �s meg�rtet dolgokat, amit tal�n valamikor m�r hallottunk, de nem is figyelt�nk igaz�n oda r�juk.


�sszevont n�i �s f�rfik�r (kattintson nagyobb k�p�rt)

P�ld�ul, mi emberek sokszor szeret�nk l�tv�nyos dolgokat tenni, de amit nem l�tnak m�sok, tal�n az az igazi �rt�k. Az �let�nkben van olyan id�szak, amikor Isten arra akar felhaszn�lni, hogy visszavonuljunk s valakire id�t sz�njunk, t�r�dj�nk. Annuska n�ni is, meg�rtve Isten akarat�t hossz� �veken �t kitart�an �polta, gondozta Barnab�st, emellett f�rj�vel, csal�dj�val v�gezt�k a gy�lekezet pl�nt�l�st. J� volt egy�tt im�dkozni s felfigyelni az utols�, sokat mond� id�zetre is: "minden dolgotok szeretetben menjen v�ghez!" Hadd v�ljon ez val�ra gy�lekezet�nkben, otthonunkban s k�rnyezet�nkben is!

Okt�ber 27-�n Nov�k J�zsefn� l�ny�val �s fi�val voltak vend�geink, hozva az Alhambrai gy�lekezet k�sz�nt�s�t. Testv�rn�nk egy �nekkel is szolg�lt k�z�tt�nk.

Vend�geink �ltal Isten �ldott alkalmakkal aj�nd�kozott meg. Tanuljuk meg �rt�kelni ezeket s most, amikor k�zeled�nk az �nnepekhez hadd ind�tson benn�nket is a j�ra, a sz�pre; tenni m�sok�rt is valamit, odafigyelni egym�sra, egy�tt �r�lni �s s�rni, ha kell.

Erdei Gabriella

DETROIT

GYERMEKBEMUTAT�S. November 4-�n �jra gyermekbemutat�sra ker�lt sor gy�lekezet�nkben. Szil�gyi Gyul��kat aj�nd�kozta meg az �let Ura egy �jabb �lettel. Gyuszika �s J�lia testv�re az Emely nevet kapta.
(nagyobb k�p�rt)

Az istentisztelet els� r�sz�ben k�sz�nt�tte lelkip�sztorunk �v�t (az �desany�t) �s Emilyt, akit els� alkalommal hoztak sz�lei k�z�nk - k�vetve a bibliai p�ld�kat. Az �r J�zust is f�lvitt�k sz�lei a templomba, hogy bemutass�k �t az �rnak. A Luk�cs evang�liuma 2-ik r�sz�b�l ezt a t�rt�netet olvasta f�l Herjeczki tv., �s a 127. Zsolt�rb�l id�zett.
A bemutat�s a sz�l�k hitvall�sa, - nem a gyermek�. Majd elj�n az az id� is, amikor e kisgyermek d�nt szem�lyesen az �r J�zus mellett. Ez�rt a sz�l�knek, a nagysz�l�knek, s�t a gy�lekezet is rendszeresen im�dkozni kell.
A sz�l�k h�laad�sa ut�n a lelkip�sztor k�rte Urunk �ld�s�t, s aj�nlotta Emilyt az � szeretet�be. V�g�l a gyermekek vir�ggal �s �nekkel k�sz�nt�tt�k a legifjabbat.

ARANYMENYEGZ�.  H�zass�gk�t�s�k �tvenedik �vfordul�j�hoz �rkezett gy�lekezet�nk vezet�je, id. F�r B�la testv�r �s feles�ge Paula. Sok�ig hallani sem akartak �nnepl�sr�l, mondta F�r testv�r. Aki ismeri �t, tudja, hogy �gy is gondolta. Gyermekeivel egy�tt azonban �gy gondoltuk, hogy nem rejthetj�k el az �r ir�nti h�l�nkat �s �r�m�nket. Nem olyan sokan �rik meg ezt az �vfordul�t ar�nylag j� eg�szs�gben �s szolg�latban. Az �r mindkett�b�l adott nekik.

(nagyobb k�p�rt)

Herjeczki testv�r november 25-�n a d�lel�tti istentisztelet keret�ben k�sz�nt�tte �ket a szeretet himnusz�nak e h�rom gondolat�val: a szeretet hossz�t�r�, nem k�rkedik, soha el nem fogy.

Az istentisztelet ut�n a gyermekeik �ltal rendezett eb�den folytattuk a meg- �s visszaeml�kez�st.

H�l�sak vagyunk az �rnak �rett�k, s az � tov�bbi �ld�s�t k�rj�k �let�kre.


SZABADI GUSZT�VN�
1907 - 2001

Az �r okt�ber 18-�n hazah�vta Szabadi Guszt�v, egykori detroiti lelkip�sztor �zvegy�t, akit hossz� �lettel, 94 �vvel aj�nd�kozott meg.

B�cs k�rny�k�n sz�letett, osztr�k sz�l�k gyermekek�nt. A csal�dban 12-en voltak testv�rek. A kereszts�gben Tafferner Anna M�ria nevet kapta. Tan�t�n�nek tanult. H�sz �ves kor�ban Budapestre k�lt�z�tt, ahol a Wessel�nyi utcai (n�met nyelv�) baptista gy�lekezetet l�togatta, s ott megt�rt �s bemer�tkezett. F�rjhez ment Szabadi Guszt�vhoz. H�zass�gukat h�rom gyermekkel �ldotta meg az �r, akik k�z�l Ottilia itt �l, Gyuszt�v �s Wolfi Magyarorsz�gon.

F�rj�vel a Tatab�nya-Kom�romi k�rzetben kezdt�k a lelkip�sztori munk�t. Azut�n a Wessel�nyi utcai, majd a Nap utcai gy�lekezetben szolg�ltak. Amerik�ba 1968-ban j�ttek. A Detroiti Gy�lekezetnek 1969-t�l 1974 v�g�ig volt Szabadi testv�r a lelkip�sztora. F�rje 1981-ben bek�vetkezett hal�la �ta l�ny��kn�l �lt, n�h�ny �ve pedig nursing home-ban.

A gy�szistentiszteletet okt�ber 27-�n imah�zunkban tartottuk. A lelkip�sztor J�nos 10. �s 14. r�szeib�l olvasott �s a j� P�sztorr�l sz�lt, s arr�l, hogy a mi sz�munkra is a legjobb �s egyetlen �dv�ss�ges d�nt�s, ha �t sz�v�nkbe befogadjuk, - ahogyan az elk�lt�z�tt is tette.

Csendes b�kess�g �lt sz�v�ben m�g az utols� hetekben is. K�t h�ttel hal�la el�tt feles�gemmel �s az �ppen itt tart�zkod� Veress Ern�n�vel megl�togattuk, akkor k�sz�lt r�la ez a f�nyk�p. Eml�k�t meg�rizz�k. Herjeczki G�za

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]