..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. �PRILIS 

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

A H�T ELS� NAPJA A GY�ZELEM �NNEPE

J�zus Krisztus, az Istent�l k�ld�tt Szabad�t� diadalt aratott a s�t�n f�l�tt, szabadul�st hozott a b�n �tkos hatalma al�l �s legy�zte az ember legf�lelmetesebb ellens�g�t, a hal�lt.

A H�T ELS� NAPJA az elhenger�lt k� �nnepe! A f�ldbe vetett gabona mag kikelt, hogy a benne h�v�k sz�m�ra az �r�k �letet gy�m�lcs�zze. Hi�ba henger�tenek k�t�mb�t a s�rra, hi�ba a felfegyverzett katon�k elsz�nts�ga, a felt�mad�s ereje nagyobb az emberi er�kn�l.

A H�T ELS� NAPJA a meg�jul�s �nnepe! Akik elvesz�tett�k rem�nys�g�ket, most �jra bizakodnak; akik bizonytalann� lettek, ism�t r�tal�lnak a szikla-alapra. J�zus Krisztus n�ven sz�l�tja �ket: M�ria!, Tam�s!, Simon, J�n�nak fia! Azut�n helyre�ll�tja �ket. Akik sz�v�k �szintes�g�vel tal�lkoznak vele, �jj� lesznek eg�szen.

A H�T ELS� NAPJA az �r�m �nnepe! Az �r�mmond�s napja! Amint a sam�riai b�lpoklosok mondott�k: Aez a mai nap �r�mmond�s napja... most az�rt jertek �s menj�nk el �s mondjuk meg...@ (2Kir 7:9). A megvigasztal�d�s �nnepe! Szem�kben a b�nat k�nnyeivel mentek a s�rhoz a tan�tv�nyok, hogy onnan �r�mt�l csillog� szemmel t�vozzanak.

A H�T ELS� NAPJA a fut� siets�g �nnepe! Akik hallanak a nagyszer� esem�nyr�l, sietnek meggy�z�dni r�la. Akik meggy�z�dtek: sietnek tov�bb mondani tapasztalatukat_ futnak megvigasztalni a m�g mindig szomorkod�kat, rem�nyt vesztetteket.

A H�T ELS� NAPJA a l�t�s �s hiv�s �nnepe! A tan�tv�nyok l�ttak, azut�n hittek. Mi hisz�nk �s azut�n l�tunk, tapasztalunk. Az �r szavai szerint ez jobb sorrend. Boldogabbak azok, akik nem l�tnak �s hisznek! (J�nos 20:29)     Gerzsenyi S�ndor

VIR�GVAS�RNAP
 
A nagy Kir�ly j�n, hozs�nna, hozs�nna!
Zeng a ki�lt�s el�tte, ut�na;
Z�ld �gakat szeldelnek �tj�ra,
B�kess�get hoz n�pe jav�ra.
�ldott, aki j�tt az �rnak nev�be=,
�ltala l�pt�nk az Isten kedv�be;
B�kess�g ott fenn a mennyorsz�gban,
�ldott az Isten a magass�gban!

�, lelki orsz�g, Istennek orsz�ga,
Mily �des ebben J�zus kir�lys�ga!
Szel�d, szeg�ny ez �s al�zatos,
De nagyhatalm� �s csod�latos.

Igaz ez �s a b�nt�l szabad�t�,
Poklot �s hal�lt egyar�nt h�d�t�.
Vasvessz�vel b�rja ellens�g�t,
De szel�den �rzi �r�ks�g�t.
�, �ldott J�zus, ki b�rsz a vil�ggal,
J�jj mihozz�nk is al�zatoss�ggal,
T�gy tulajdon n�pedd� benn�nket,
Vez�reld j�ra eg�sz �let�nket!

�ldott Kir�lyunk, lelk�nk nagy Kir�lya,
J�tt�det n�ped ma is v�rva v�rja.
J�jj h�t hozz�nk is nagy hatalommal,
Terjeszd orsz�god diadalommal!

A nagy Kir�ly j�n, hozs�nna, hozs�nna!
Zengj�k, ki�ltsuk el�tte, ut�na;
Hints�k be �tj�t mi is z�ld �ggal,
�s �nnepelj�nk szent buzg�s�ggal!

Dics�s�g legyen az Isten Fi�nak,
�ld�s, b�kess�g az �gi kir�lynak,
Hogy vele mi is, kiket megv�ltott,
B�rhassuk egykor a mennyorsz�got!
 
Pal�czi Horv�th �d�m 
(A Hit Hangjai 55)

 

... n�zt�nk re�, de nem vala �br�zata k�v�natos! 3. �t�lt �s az emberekt�l elhagyott volt, f�jdalmak f�rfia �s betegs�g ismer�je! mint a ki el�l orc�nkat elrejtj�k, �t�lt volt; �s nem gondoltunk vele. 4. Pedig betegs�ginket � viselte, �s f�jdalmainkat hordoz�, �s mi azt hitt�k, hogy ostoroztatik, verettetik �s k�noztatik Istent�l! 5. �s � megsebes�ttetett b�neink�rt, megrontatott a mi v�tkeink�rt, b�kess�g�nknek b�ntet�se rajta van, �s az � sebeivel gy�gyul�nk meg. 6. Mindny�jan, mint juhok elt�velyedt�nk, kiki az � �t�ra t�rt�nk; de az �r mindny�junk v�tk�t �re� vet�. 7. K�noztatott, pedig al�zatos volt, �s sz�j�t nem nyitotta meg, mint b�r�ny, mely m�sz�rsz�kre vitetik, �s mint juh, mely megn�mul az �t ny�r�k el�tt; �s sz�j�t nem nyitotta meg! 8. A fogs�gb�l �s �t�letb�l ragadtatott el, �s kort�rsain�l ki gondolt arra, hogy kiv�gatott az �l�k f�ld�b�l, hogy n�pem b�n��rt l�n rajta veres�g?! 9. �s a gonoszok k�zt adtak s�rt n�ki, �s a gazdagok mell� jutott k�nos hal�l ut�n: pedig nem cselekedett hamiss�got, �s �lnoks�g sem tal�ltatott sz�j�ban. 
 (�zsai�s 53)

A szerkeszt� rovata:

�prilisi sz�munkban sok helyet biztos�tottunk a vir�gvas�rnapi, nagyp�nteki �s a h�sv�ti gondolatoknak. �dv�ss�g�nk t�rt�net�nek legnagyobb napjaira eml�keztetnek ezek az �r�sok. A Megv�lt� golgotai hal�la �s felt�mad�sa ma is az egyetlen rem�nys�g a b�n�s sz�m�ra.

A Fel�tmadott �s �l� 
J�zus Krisztus t�ltse be 
�s tegye �r�mteljess�, �rtelmess� 
kedves olvas�ink �let�t!

�vk�zi gy�l�s�nkr�l is besz�molunk ezeken a lapokon, m�gpedig sok f�nyk�ppel. Rem�lj�k felfedeznek egy-egy ismer�st �s vel�nk egy�tt adnak majd h�l�t sz�vets�g�nk Otthon��rt, a Bethesda Baptist Retirement Home-�rt, mely az elm�lt �vtizedek sor�n olyan sokszor adott helyet az �vk�zi gy�l�seknek.

A Baptista Szeretetszolg�lat (Hungarian Baptist World Aid) h�rei hozz�nk is eljutottak. A dinamikus munk�t v�gz� szervezet Indi�ban v�gzett �let-ment� szolg�lat�r�l m�r eml�t�st tett�nk a kor�bbi sz�mokban. Az�ta testv�reink seg�ly sz�ll�tm�nyaikkal �szak-K�re�ban is eljutottak. Az elm�lt hetekben a B�keh�rn�k, a Szeretet �s az �dv �zenet is besz�molt munk�jukr�l. A napokban a Baptista Vil�gsz�vets�g egyik igazgat�j�t�l kaptam levelet �s egy CD lemezt. A lev�lb�l kider�l, hogy milyen nagyra �rt�kelik a Baptista Szeretetszolg�lat munk�j�t. A CD-t is Magyarorsz�gon k�sz�tett�k, mely k�t vide�-felv�tel seg�ts�g�vel bemutatja az indiai f�ldreng�s sor�n v�gzett ment� munk�jukat, valamint az �szak K�reai seg�lysz�ll�tm�ny �tad�s�t. Mi is b�szk�k vagyunk testv�reinkre, akik a vil�gm�ret� baptista csal�dot is k�pviselik szolg�latuk sor�n. Az �rdekl�d�knek sz�vesen k�zvet�t�nk abban, hogy ezt a CD-t megkaphass�k a BWA-t�l. (Szerk)

Fontos d�tumok:
Tavaszi ifj�s�gi tal�lkoz�
CLEVELAND, Beth�nia Gy�lekezet,
2001. m�jus 26-28.
 
R�mai T�bori Konferencia
2001. j�nius 29 - j�lius 1.
A 94. K�zgy�l�s id�pontja:
2001. j�lius 13-15
Helye: Alhambra, California
IFJ�S�GI TAL�LKOZ� CLEVELANDBAN
M�jus 26-28.
 
Kedves fiatalok!
Szeretettel �rtes�t�nk benneteket, hogy az �szak-Amerikai Ifj�s�gi Sz�vets�g, valamint a Cleveland, Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet k�z�s rendez�s�ben ifj�s�gi tal�lkoz�t szervez�nk. Erre az alkalomra minden fiatalt nagy szeretettel h�vunk �s v�runk - term�szetesen �r�ln�nk annak is, ha a gy�lekezetek lelkip�sztorait is elj�nn�nek a fiatalokkal.
A tal�lkoz� id�pontja: m�jus 26-28.
A tal�lkoz� helye: A Bethania Magyar Baptista Gy�lekezet,
4124 Stickney Avenue, Cleveland, OH 44109
Tel: (216)398-8873
Lelkip�sztor: Dr. Pint�r Zolt�n
A tal�lkoz� t�m�j�t �s a r�szletes programot hamarosan megk�ldj�k a gy�lekezetek k�pvisel�inek.
Akik m�r p�nteken meg�rkeznek, az imah�zhoz j�jjenek, ahol az �rkez�ket 7 �s 9 k�z�tt friss�t�vel v�rjuk, amit r�vid �h�tat k�vet majd.
Szombaton �s vas�rnap k�t�tt programunk lesz, h�tf�n pedig szabadabb program azoknak, akik m�g vel�nk tudnak maradni.
Szeretn�nk, ha miel�bb jelezn�tek r�szv�teli sz�nd�kotokat, hogy a programot �s a sz�ll�st el� tudjuk k�sz�teni.
�zenetet a fenti telefonsz�mon lehet hagyni, vagy e-mailen �rjatok Veress S�ndornak, c�me:
salem_960@juno.com 
A miel�bbi tal�lkoz�s rem�ny�ben, szeretettel,
Veress S�ndor �s Kulcs�r Attila ifj�s�gi eln�k
"Meghalni is k�sz vagyok!"
Apostolok Cselekedete 21:13
P�l apostolnak ezt a kijelent�s�t a bibliai komment�rok �s a bibliamagyar�z�k legt�bbje meg sem eml�ti. Lehet, hogy err�l csak az tud elm�lkedni, aki hasonl� helyzetekben volt, mint P�l apostol.
Igehirdet�st m�g err�l a kijelent�sr�l nem hallottam. Mi�rt? Mert k�nyes a k�rd�s, mert az igehirdet�t�l is teljes odasz�n�st k�v�n. �nj�nek, egy�ni amb�ci�inak, t�rekv�seinek felad�s�t jelenten�, ha err�l az ig�r�l pr�dik�lna, ha ezt a vallom�st mag��v� tudn� tenni.
Az igehirdet�sben sokszor elmondja az igehirdet�, mit hogyan kell megtenni, de vajon �n �s a t�bbi igehirdet� meg tudjuk-e tenni, vagy megtessz�k-e azt, amit a hallgat�s�gt�l k�r�nk?
Teljes al�zattal kell elmondanom: m�s az, amit szeretn�k, ha m�sok megtenn�nek, �s m�s az, amit meg tudok tenni.
Az �r J�zus Krisztus keresztr�l elhangzott szavai a legmegr�z�bb igehirdet�sek sz�momra. Hiszem, hogy �n is, tal�n szolgat�rsaim is sokszor m�sk�pp pr�dik�ln�nk, ha keresztre szegezett helyzetben kellene pr�dik�lnunk. P�l apostol a Gal 6:14-ben �gy �r: "�n azonban nem k�v�nok m�ssal dicsekedni, mint a mi Urunk J�zus Krisztus keresztj�vel, aki �ltal megfesz�ttetett sz�momra a vil�g �s �n is a vil�g sz�m�ra".
P�l apostol v�llalta a keresztr�l sz�l� besz�d bolonds�g�t, a Krisztussal egy�tt val� megfesz�ttet�st �s ezek ut�n b�tran, f�lelem n�lk�l a meghal�st is Krisztus�rt.
A Krisztus k�vet�se napjainkban �s mindenkor �ldozatv�llal�sokkal j�r. Felel�tlen igehirdet� az, aki t�zzel-vassal a gy�lekezet l�tsz�m�t akarja n�velni, �s nem eml�ti meg azt, hogy az �r J�zus Krisztus k�vet�se �ldozatba ker�l, lemond�ssal j�r.
�jf�l ut�n 1 �rakor cs�r�g a telefon. K�ts�gbeesett hang adja tudtomra: itt vagyok az aut�busz-�llom�son, mint egyed�l�ll� asszony. F�lek a sok ittas �s gyan�s k�lsej� egy�nt�l. Seg�tsenek rajtam, lelk�sz �r, vigyen el innen! �jszaka, egyed�l, egy n��rt menjek el egy k�tes h�r� v�rosr�szbe? �des Aty�m! Csak most, nemr�g j�ttem vissza egy hossz� �tr�l. Holtf�radt vagyok. Keltsem fel a feles�gemet, aki reggel kor�n dolgozni megy? Uram, te ezt nem k�v�nod t�lem...

Szint�n k�s� este rep�l�t�ren vagyok. Fogadnom kell egy h�ttag� csal�dot, Rom�ni�b�l �rkez� magyar baptist�k. A rep�l�r�l sz�llnak le az utasok. Mindenki elmegy, kiv�ve egy csoportot, melynek egyik tagja nagy szivart f�st�l. Mennyei Aty�m, ezek nem lehetnek baptist�k! De mivel �ppen heten vannak megsz�l�tom �ket. �k azok, akikre v�rok, h�t cig�ny. Magyar baptist�knak adt�k ki magukat, hogy az USA-ba k�nnyebben beengedj�k �ket... �jszaka van. Kit h�vjak? Hova tegyem �ket? - P�nzem nincs, hogy sz�llod�t keressek. Gyors telefon�l�s haza: Dr�ga feles�gem, k�sz�ts helyet nekik. Ne haragudj, hogy ilyennel zavarlak, de Krisztus �rt�k is meghalt, nem maradhatnak az utc�n.

�jabb telefon: - Reggel 4-kor j�v�k a Csillag b�rt�nb�l. Egy p�r napra kiengednek. Tiszteletes �r, tudn�k-e �nnel tal�lkozni a kapu el�tt?

Eb�del�nk. Finom eb�d, csak kett�nknek, kis adag. Cs�ngetnek. Szeretn�nek besz�lni vel�nk. Pont most, mikor k�s� d�lut�n v�gre egy finom falathoz jutunk? Eb�deltek-e m�r? Nem. H�t �ljenek le, egyenek, mondj�k el, mi a baj.

Most menjek el Amerik�b�l, amikor v�gre sz�p, �j h�zunk van, feles�gem nyugd�jas �ll�shoz jutott, a gyerekek lassan kirep�lnek a h�zb�l, az �let temp�ja m�r nem olyan rohan�?!
***
E n�h�ny esetet az�rt eml�tettem, mert amikor ezek t�rt�ntek, eszembe jutottak igehirdet�seim. Az irgalmas samarit�nusr�l, az utols� �t�letr�l, Krisztussal egy�tt megfesz�ttettem... aki �n ut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t...
Meghalni is k�sz vagyok. - Ez az ige �nvizsg�latra sz�l�t fel. Sokkal kisebb dolgokat nem akartam megtenni, v�llalni Krisztus�rt. Hogyan pr�dik�ljak err�l, hogyan buzd�tsak m�sokat a t�bb �ldozathozatalra? Tudom-e ezut�n �nekelni: "Mindenem az �rnak adom, minden az �v�..."? "Mindenr�l lemondok �rted, J�zusom, k�vetlek T�ged... �, ha meghalok is �rted, J�zusom, k�vetlek T�ged."?
V�laszt a k�rd�sre nem szavaim �s szavaid adnak, hanem �letem �s �leted tettekben megnyilv�nul� igehirdet�sei, bizonys�gt�telei. Mi a v�laszom? Mi a v�laszod?
                                        Hunter Vad�sz J�nos

N�zd a Mester nincs ott!
GONE by Eldrige Fox
 
M�ria a kertbe siet reggel,
A k� a s�rt�l messze-messze m�r.
Az angyal sz�lt A� nincs itt m�r a Mester,@
Felt�madt, a s�rbolt nyitva �ll.
 
Kar: N�zd, a Mester nincs ott,
N�zd, �res a s�rbolt.
V�r mennyben Aty�m oldal�n.
N�zd a b�n legy�zve,
Hely v�r k�szen mennyben.
�l s �r�kk� �lni fog.
 
J�jj velem, hisz Megv�lt�d ma v�r r�d.
Hal�l f�l�tt ma is gy�zhet �.
Csendet int, lecs�ndes�ti sz�ved,
Legy�zve b�n, elhenger�l a k�.
 
Kar: N�zd, a Mester nincs ott.
N�zd, �res a s�rbolt.
V�r mennyben Aty�m oldal�n.
N�zd a b�n legy�zve,
Hely v�r k�szen mennyben,
�l s �r�kk� �lni fog.
�l s �r�kk� �lni fog,
�lni fog.
 
Magyar sz�veg: F�r B�la

 

Hajnali sz�
Tegnap m�g zokogott a kert,
a s�rbolt
a mindennek v�g�t jelent�
h�r volt,
de a s�r �res!
K� nem z�rja m�r:
�r�kre legy�zetett
a hal�l!
S �mulva hall a hajnal
�j besz�l�t:
ANe keress�tek holtak k�zt
az �l�t!@
                                Luk�tsi Vilma

   Tov�bbi h�sv�ti versek, �r�sok

GY�LEKEZETI H�REK

NEW YORK

GYERMEKBEMUTAT�S
2001 m�rcius 25-�n Kulcs�r Attila �s Ibolya hozt�k el els�sz�l�tt kisl�nyukat Laur�t, hogy bemutass�k �t a gy�lekezetnek �s egy�tt im�dkozzunk �rte, �rt�k.
Kulcs�r S�ndor lelkip�sztor a B�r�k 13:12-b�l ragadott ki egy fontos k�rd�st: "mik�nt b�njunk a gyermekkel?"Kulcs�r Laura bemutat�sa. A lelkip�sztor (a kisgyermek nagyapja) im�dkozik az �jsz�l�tt�rt.

A h�v� ember tudni akarja, mi a feladata, szolg�lata a gyermekkel kapcsolatosan is.
Az els� l�p�s, miut�n �r�mmel elfogadt�k: az �r sz�ne el� hozni. Manoa, igaz, �reg kor�ban kapja az �g�retet, de boldogs�gt�l repes a sz�ve s �r�mmel fogadja, mint Isten aj�nd�k�t. Hissz�k �s l�tjuk, Attila �s Ibolya is �r�mmel fogadt�k a kis Laura �rkez�s�t.
Mit csin�ljunk a gyermekkel? Szinte mondani sem kell egy fiatal h�zasp�rnak, hogy szeress�k. M�g akkor is, amikor neh�z �r�k j�nnek, amikor r�juk t�r a f�radts�g.
Nevelni az Isten sz�m�ra... Hadd legyen ez a kisl�ny is imakarjaikban hordozva szeretetben, �r�mben nevelve. Ez legyen �letk�r�lm�nye �s ez�rt kell im�dkozni �rte, nem csak el�tte, hanem eg�sz �lete folyam�n, utols� pillanat�ig.
Ezen a napon Krisztus karjaiba helyezt�k Laur�t, mert onnan senki ki nem ragadhatja �t (J�n 10:28). Az elhangzott im�k, az �nekkar �s a gyerekek szolg�lata ut�n G�bora Borika �s alul�rott mondtak alkalmi k�ltem�nyt. Az �r �ldja meg �s tartsa meg �ket, mint csal�dot sok er�ben, eg�szs�gben �s vezesse az � �tain!     Erdei Gabriella 

IFJ�S�GI S�T�BOROZ�S PENNSYLV�NI�BAN (az IFI oldalon)

PALM BAY, FLORIDA, �VK�ZI GY�L�S
2001. m�rcius 8-11. Besz�mol�

Sz�vets�g�nk d�nt�seket hoz� test�lete az �venk�nt �l�sez� k�zgy�l�s. A k�zgy�l�sek k�z�tti id�ben a k�zgy�l�s hat�rozatai �s a szervezeti szab�lyzatnak megfelel�en m�k�dnek a k�l�nb�z� szakbizotts�gok. A V�grehajt� Bizotts�g tekinti �t a sz�vets�g�nket �rint� �ltal�nos k�rd�seket.

Az �vk�zi gy�l�s, melyet �ltal�ban Palm Bayben rendez�nk meg, a k�zgy�l�sek k�z�tti id�ben ad alkalmat arra, hogy vissza �s el�re tekints�nk, mai �s holnapi feladatainkat meghat�rozzuk.

H�rom bizotts�g �l�sezik ilyenkor. A V�grehajt�, a P�nz�gyi �s a Misszi� �s Irodalmi Bizotts�g. B�r n�h�nyan hi�nyoztak k�z�l�nk, mindegyik bizotts�g d�nt�sk�pes volt, feladat�t a megb�zat�s�nak megfelel�en el is v�gezte. �r�mmel v�rjuk h�t a legk�zelebbi tal�lkoz�t, a 94-ik k�zgy�l�st, melyen ennek a sz�m�ban nem nagy, de jelent�s�g�ben m�gsem l�nyegtelen magyar baptista sz�vets�gnek az �lete, szolg�lata tov�bb folytat�dik, rem�nys�g�nk szerint az �r kegyelm�b�l tov�bb n�vekszik.

Besz�mol�nkban a f�nyk�pek seg�ts�g�vel sz�vets�g�nk �lete, munk�j�ra nyitunk egy kis ablakot olvas�ink sz�m�ra. F�lt�telezz�k egyr�szt, hogy mindez �rdekli olvas�inkat, m�sr�szt pedig ilyen m�don is szeretn�nk k�sz�net�nket nyilv�n�tani a benn�nket �jra �s �jra fogad�, vend�gszeretet�kkel kit�ntet� Palm Bay-i testv�ris�gnek, valamint a Bethesda Otthonnak. Ha a f�nyk�pek egy�ttesen egy b�kess�gben, szeretetben munk�lkod� testv�ri k�z�ss�g k�p�t mutatj�k, akkor nem hi�ba k�sz�ltek �s a val�s �llapotot t�kr�zik.

A tal�lkoz�t az id�n is egy haj� kir�ndul�ssal kezdt�k. Cs�t�rt�k d�lut�n az Indi�n River-en haj�ztunk vagy m�sf�l �r�t egy ir�nyban, azut�n vissza. A kellemes l�tv�ny �s a k�z�ss�g �p�t�s�re alkalmas besz�lget�seken t�l testv�reink a vacsor�r�l is itt gondoskodtak. [1]

Tekintese meg az els� n�gy f�nyk�pet a tal�lkoz�r�l

Ehhez hasonl� k�z�ss�g �p�t� alkalmat szerveztek Palm Bay-i testv�reink szombaton este is, amikor az imah�z als� helyis�g�ben pizza vacsor�ra h�vt�k-v�rt�k a vend�geket, valamint a helyi gy�lekezet tagjait is. Az �tel meg�rkez�s�ig �s azut�n is sokat �nekelt�nk, r�gi, j�l ismert �nekeket. Zongor�n Plyler Eszter, br�cs�n pedig D�nes Endre testv�rek k�s�rt�k �nekeinket. [2]

Az Otthon lak�ival is tal�lkozhattunk az �tkez�sek idej�n. Ilyenkor Kish Ern� testv�r, az Otthon igazgat�ja �nekf�zeteket osztott ki, �s minden alkalommal el�nekelt�nk 4-5 �neket. Az Otthon gondozottjai �r�mmel hallgatt�k, sokszor bekapcsol�dtak az �nekbe - n�ha magyarul is, mint p�ld�ul a Stumpf testv�rek (a f�nyk�p el�ter�ben), a t�bbiek pedig angolul. (K�sz�nj�k a vend�gl�t�st �s a kiv�l� �teleket is!) [3]

A vas�rnapi istentiszteletek pedig �jabb k�z�ss�gbe vont�k - az �rvacsor�ban is - a l�togat�kat, a helyieket �s az Otthon lak�it s n�h�ny dolgoz�j�t. [4]

A Misszi� Bizotts�g �l�sein �ttekintett�k a gy�lekezeteink �let�t, melynek sor�n �r�mmel hallottuk t�bbek k�z�tt, hogy a clevelandi Beth�nia gy�lekezet megh�vta dr. Pint�r Zolt�nt lelkip�sztor�nak. �ld�st k�v�nunk a gy�lekezet �s p�sztora szolg�lat�ra.

A ny�ri k�zgy�l�s megtervez�se is a feladataink k�z� tartozott. Nov�k J�zsef �s Tagai Istv�n testv�rek besz�moltak az alhambrai gy�lekezet k�sz�l�d�s�r�l. �r�mmel hallottuk, hogy a gy�lekezet megh�v�s�ra Cseri K�lm�n reform�tus lelkip�sztor tv. ott lesz k�z�tt�nk. Kor�bbi d�nt�s�nket meger�s�tett�k arra n�zve, hogy �t k�rj�k fel az esti igehirdet�sek megtart�s�ra.

Az Otthon elad�s�val kapcsolatos besz�mol�b�l kit�nt, hogy az a k�zgy�l�s �ltal meghat�rozott m�don folyamatban van.   (Herjeczki G�za)

Tov�bbi f�nyk�pek: (1) A Bethesda Baptist Retirement Home bej�rata. (2) A vend�gekkel kieg�sz�lt Misszi� Bizotts�g �l�sezik. (3) A P�nz�gyi Bizotts�g jelenl�v� tagjai. (4) D�nes Endre csell�-sz�l�j�t Plyler Eszter k�s�ri zongor�n az �rvacsorai istentisztelet el�tt. (5) A vas�rnap d�lel�tti tisztelet r�sztvev�i az imah�z l�pcs�in. (6) A SBC-t�l �rkezett vend�g�nk: Rev. Mark Hobafcovici, dr. Haraszti Leland, Szab� Istv�n �s Kulcs�r S�ndor t�rsas�g�ban. (7) Az �sszevont �nekkar szolg�l Kish Ern� vezet�s�vel.

   kattints nagyobb k�p�rt

tov�bbi 7 f�nyk�p a tal�lkoz�r�l

Tanuls�gos statisztika
Ha �ssze tudn�nk zsugor�tani a F�ld n�pess�g�t egy pontosan 100 lelket sz�ml�l� falura, �s az emberi fajon bel�l megtal�lhat� ar�nyok v�ltozatlanok maradn�nak, akkor valami ilyesmit kapn�nk:

Ebben a faluban �lne:
57 �zsiai
21 eur�pai
14 ember a nyugati f�ltek�rol (annak �szaki �s d�li r�sz�rol egyar�nt)
8 afrikai �lne.
K�z�l�k 52 ember lenne n� �s 48 lenne f�rfi;
70 lenne nem-feh�rb�r� �s 30 lenne feh�rb�r�;
70 lenne nem-kereszt�ny �s 30 lenne kereszt�ny;
89 lenne heteroszexu�lis �s 11 lenne homoszexu�lis
6 ember birtokoln� az eg�sz bolyg� gazdags�g�nak 59%-�t, �s mind a 6 az Egyes�lt Allamokb�l sz�rmazna;
80 �lne el�gtelen lak�sk�r�lm�nyek k�z�tt
70 nem tudna olvasni
50 lenne alult�pl�lt
1 lenne majdnem halott �s 1 lenne majdnem megsz�letett;
1 (igen: csak 1) rendelkezne fels�fok� v�gzetts�ggel;
1 rendelkezne sz�m�t�g�ppel.
Amikor ilyen �sszepr�selt n�z�pontb�l tekint�nk vil�gunkra, ki�lt�an felt�n�v� v�lik, hogy mekkora sz�ks�g van elfogad�sra, meg�rt�sre �s oktat�sra.

A k�vetkez�k�n is el lehet t�prengeni:
Ha ma reggel ink�bb eg�szs�gesen, mint betegen �bredt�l fel, akkor �ldottabb helyzetben vagy, mint azok a milli�k, akik nem fogj�k t�l�lni ezt a hetet.
Ha m�g sosem �lted �t a h�bor� vesz�ly�t, a fogs�gba vetetts�g mag�ny�t, a k�nz�s gy�trelm�t vagy az �hez�s szenved�s�t... akkor megel�zt�l 500 milli� embert a vil�gon.
Ha r�szt vehetsz egy egyh�zi �sszej�vetelen a zaklat�s, letart�ztat�s, k�nz�s vagy hal�l f�lelme n�lk�l... akkor �ldottabb helyzetben vagy, mint h�rom milli�rd ember ezen a vil�gon.
Ha van ennival�d a h�t�ben, ruha a h�tadon, tet� a fejed f�l�tt, �s egy hely, ahol nyugov�ra hajthatod a fejed... akkor gazdagabb vagy, mint a vil�g n�pess�g�nek 75%-a.
Ha van p�nzed a bankban, a t�rc�dban, �s apr�p�nzed valahol egy ed�nyk�ben... akkor a vil�g gazdagjainak fels� 8%-�ba tartozol.
Ha �lnek m�g �s h�zasok m�g a sz�leid... akkor nagyon ritka vagy, m�g az Egyes�lt �llamokban �s Kanad�ban is.
Ha el tudod olvasni ezt az �zenetet, amit �pp megkapt�l, akkor k�tszeresen �ldott helyzetben vagy, mert valaki gondolt r�d, �s m�g �ldottabb helyzetben vagy, mint 2 milli�rd ember ezen a bolyg�n, akik egy�ltal�n nem tudnak olvasni.
Folytathatn�nk a k�vetkeztet�sek levon�s�t. Egyszerre tal�n el�g ennyi is, hogy al�zatra, h�l�ra �s k�ny�rg�sre buzduljunk. (Ismeretlen forr�sb�l)

Millenniumi Eml�kpark   (4)

Johann Gerhard Oncken
1800-1884
 
Az eur�pai baptista misszi� atyja,
a Hamburgi Baptista Gy�lekezet �s
Teol�giai Szemin�rium alap�t�ja

 

Az �jabb kori n�metorsz�gi (egy�ttal Eur�pai) baptista misszi� 1834-ben j�tt l�tre azzal, hogy Johann Gerhard Oncken �prilis 22-�n Hamburgban az Elba foly� hull�maiba feles�g�vel �s �t t�rs�val al�mer�tkezett. Oncken 1800-ban Varelben (Oldenburg) sz�letett. Tizenn�gy �ves kor�ban egy sk�t gy�ros mag�val vitte Angli�ba, ahol megt�rt �s az egyik kongregacionalista k�z�ss�g tagja lett.
 
1823-ban N�metorsz�gba, Hamburgba ment. �veken �t vas�rnapi iskol�t vezetett, utcai istentiszteleteket tartott, majd 1829-t�l Bibli�t terjesztett. Evang�liumi szolg�latai�rt t�bbsz�r b�rt�nbe juttatt�k. K�s�bb a Szent�r�s tanulm�nyoz�sa k�zben felismerte a bibliai kereszts�g, a bemer�t�s fontoss�g�t. Kereste, hogy valaki bemer�tse. A hamburgi kik�t�ben megk�rt n�h�ny haj�kapit�nyt, hogy ha tal�lkoznak Angli�ban vagy Amerik�ban baptista lelkip�sztorral, azt h�vj�k meg az � nev�ben, bemer�teni.
 
K�zben �sszetal�lkozott a hallei egyetemen tart�zkod� Sears Barnab�s hamiltoni (amerikai egyetemi tan�r) baptista lelkip�sztorral, aki elv�gezte a h�t szem�ly bemer�t�s�t. Vezet�s�vel m�snap megalakult az els� gy�lekezet, Onckent pedig felavatta a lelkip�sztori szolg�latra.
 
Amint a kis gy�lekezet n�ni kezdett, felt�madt az �ld�z�s is. B�ntett�k �ket p�nzre, fenyegett�k elz�r�ssal, m�r kitelep�l�sre k�sz�ltek, amikor 1842-ben t�z puszt�tja a v�ros egyharmad�t. A gy�lekezet tagjai befogadj�k a hajl�ktalanokat, m�g imah�zukat is els�seg�lyny�jt� helynek haszn�lj�k. E sz�p diak�niai szolg�lat l�tt�n az a v�rosi tan�cs, amelyik eddig �ld�zte, most v�delm�be vette a baptist�kat. Ez id� alatt �rkeznek ide jobb munka alkalmat rem�lve az �jj��p�t�si munk�ra a magyar fiatalok is (Rottmayer, Vojka, Marshall, Scharschmidt, Hornung) akiket J. G. Oncken n�h�ny �v ut�n, 1846-ban haz�jukba visszak�ld, hogy ott tegyenek bizonys�got hit�k �s megv�ltott �let�kr�l. �gy indul el a magyar baptista misszi�, de Eur�pa t�bbi orsz�g�ban is hasonl� m�don indult el. Ez�rt �rdemelte ki `az eur�pai baptista misszi� atyja@ c�met.
 
1867-ben felavatj�k Hamburgban a B�hmken strassei baptista imah�zat, 1880-ban pedig a Teol�giai Szemin�riumot. A legt�bb eur�pai f�v�rosban � v�gezte az els� bemer�t�st, �gy Pesten is, 1848-ban, a Dun�ban.
Amikor J. G. Oncken 1884-ben meghalt, N�metorsz�gban m�r 30.000 baptista volt. T�le sz�rmazik az ismert mott�: AMinden baptista egy misszion�rius.@
Spurgeon, aki szem�lyesen ismerte Onckent, `N�metorsz�g P�l apostol�nak@ nevezte �t. Angus J�zsef professzor szerint: `Oncken t�bbet dolgozott az evang�lium �gy�nek el�rehalad�s��rt a kontinensen, mint b�rki m�s ebben a sz�zadban.@ Val�ban Oncken neve hatalmas m�rf�ldk� az eur�pai misszi� orsz�g�tj�n.
�ssze�ll�totta: Dr. M�sz�ros K�lm�n

�t magyar megt�rt asztalos

"Itt k�v�nom megeml�teni, hogy a 40-es �vekben (44- vagy 46-ban) �t fiatalembert mer�tettek al� N�metorsz�gban. Asztalosok voltak, n�vszerint Rottmayer J�nos, Hornung Antal Budapestr�l, az id�s Woyka P�csr�l, aki Sk�ci�ba k�lt�z�tt. Marschall testv�r, akit 1873-ban Nagykanizs�n l�togattam meg �s Scharschmidt, akit a Glatz-Bukaresti �ton kerestem fel. Ez az �t ifj� annak idej�n Berlinben �s Hamburgban mer�tkezett al�. Magyarorsz�gon t�bb atyafi volt N�metorsz�gb�l, Lorders �s Fritz Oncken testv�r is. A forradalom lever�se ut�n ezeknek el kellett hagynia Magyarorsz�got. Mindent kiutas�tottak, ami a bibli�val, vagy a Biblia T�rsulattal volt kapcsolatos �s ami a szabad kereszty�ns�ggel f�gg�tt �ssze. A fent eml�tett ifjak k�z�l h�rommal tal�lkoztam, m�gpedig Rottmayerrel, Marschallal �s Scharschmidtel Hamburgban az imah�zmegnyit�si �nnep�lyen �s a sz�vets�gi konferenci�n."
            (Meyer Henrik, �n�letrajz, k�zirat)

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t� (10. r�sz), 
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]