..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2001. ÁPRILIS 

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

A HÉT ELSŐ NAPJA A GYŐZELEM ÜNNEPE

Jézus Krisztus, az Istentől küldött Szabadító diadalt aratott a sátán fölött, szabadulást hozott a bűn átkos hatalma alól és legyőzte az ember legfélelmetesebb ellenségét, a halált.

A HÉT ELSŐ NAPJA az elhengerült kő ünnepe! A földbe vetett gabona mag kikelt, hogy a benne hívők számára az örök életet gyümölcsözze. Hiába hengerítenek kőtömböt a sírra, hiába a felfegyverzett katonák elszántsága, a feltámadás ereje nagyobb az emberi erőknél.

A HÉT ELSŐ NAPJA a megújulás ünnepe! Akik elveszítették reménységüket, most újra bizakodnak; akik bizonytalanná lettek, ismét rátalálnak a szikla-alapra. Jézus Krisztus néven szólítja őket: Mária!, Tamás!, Simon, Jónának fia! Azután helyreállítja őket. Akik szívük őszinteségével találkoznak vele, újjá lesznek egészen.

A HÉT ELSŐ NAPJA az öröm ünnepe! Az örömmondás napja! Amint a samáriai bélpoklosok mondották: Aez a mai nap örömmondás napja... most azért jertek és menjünk el és mondjuk meg...@ (2Kir 7:9). A megvigasztalódás ünnepe! Szemükben a bánat könnyeivel mentek a sírhoz a tanítványok, hogy onnan örömtől csillogó szemmel távozzanak.

A HÉT ELSŐ NAPJA a futó sietség ünnepe! Akik hallanak a nagyszerű eseményről, sietnek meggyőződni róla. Akik meggyőződtek: sietnek tovább mondani tapasztalatukat_ futnak megvigasztalni a még mindig szomorkodókat, reményt vesztetteket.

A HÉT ELSŐ NAPJA a látás és hivés ünnepe! A tanítványok láttak, azután hittek. Mi hiszünk és azután látunk, tapasztalunk. Az Úr szavai szerint ez jobb sorrend. Boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek! (János 20:29)     Gerzsenyi Sándor

VIRÁGVASÁRNAP
 
A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!
Zeng a kiáltás előtte, utána;
Zöld ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
Áldott, aki jött az Úrnak nevébe=,
Általa léptünk az Isten kedvébe;
Békesség ott fenn a mennyországban,
Áldott az Isten a magasságban!

Ó, lelki ország, Istennek országa,
Mily édes ebben Jézus királysága!
Szelíd, szegény ez és alázatos,
De nagyhatalmú és csodálatos.

Igaz ez és a bűntől szabadító,
Poklot és halált egyaránt hódító.
Vasvesszővel bírja ellenségét,
De szelíden őrzi örökségét.
Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal,
Jöjj mihozzánk is alázatossággal,
Tégy tulajdon népeddé bennünket,
Vezéreld jóra egész életünket!

Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya,
Jöttödet néped ma is várva várja.
Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal,
Terjeszd országod diadalommal!

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!
Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;
Hintsük be útját mi is zöld ággal,
És ünnepeljünk szent buzgósággal!

Dicsőség legyen az Isten Fiának,
Áldás, békesség az égi királynak,
Hogy vele mi is, kiket megváltott,
Bírhassuk egykor a mennyországot!
 
Palóczi Horváth Ádám 
(A Hit Hangjai 55)

 

... néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos! 3. Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 4. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté. 7. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! 8. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! 9. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. 
 (Ézsaiás 53)

A szerkesztő rovata:

Áprilisi számunkban sok helyet biztosítottunk a virágvasárnapi, nagypénteki és a húsvéti gondolatoknak. Üdvösségünk történetének legnagyobb napjaira emlékeztetnek ezek az írások. A Megváltó golgotai halála és feltámadása ma is az egyetlen reménység a bűnös számára.

A Felátmadott és élő 
Jézus Krisztus töltse be 
és tegye örömteljessé, értelmessé 
kedves olvasóink életét!

Évközi gyűlésünkről is beszámolunk ezeken a lapokon, mégpedig sok fényképpel. Reméljük felfedeznek egy-egy ismerőst és velünk együtt adnak majd hálát szövetségünk Otthonáért, a Bethesda Baptist Retirement Home-ért, mely az elmúlt évtizedek során olyan sokszor adott helyet az évközi gyűléseknek.

A Baptista Szeretetszolgálat (Hungarian Baptist World Aid) hírei hozzánk is eljutottak. A dinamikus munkát végző szervezet Indiában végzett élet-mentő szolgálatáról már említést tettünk a korábbi számokban. Azóta testvéreink segély szállítmányaikkal Észak-Kóreában is eljutottak. Az elmúlt hetekben a Békehírnök, a Szeretet és az Üdv Üzenet is beszámolt munkájukról. A napokban a Baptista Világszövetség egyik igazgatójától kaptam levelet és egy CD lemezt. A levélből kiderül, hogy milyen nagyra értékelik a Baptista Szeretetszolgálat munkáját. A CD-t is Magyarországon készítették, mely két videó-felvétel segítségével bemutatja az indiai földrengés során végzett mentő munkájukat, valamint az Észak Kóreai segélyszállítmány átadását. Mi is büszkék vagyunk testvéreinkre, akik a világméretű baptista családot is képviselik szolgálatuk során. Az érdeklődőknek szívesen közvetítünk abban, hogy ezt a CD-t megkaphassák a BWA-tól. (Szerk)

Fontos dátumok:
Tavaszi ifjúsági találkozó
CLEVELAND, Bethánia Gyülekezet,
2001. május 26-28.
 
Rámai Tábori Konferencia
2001. június 29 - július 1.
A 94. Közgyűlés időpontja:
2001. július 13-15
Helye: Alhambra, California
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ CLEVELANDBAN
Május 26-28.
 
Kedves fiatalok!
Szeretettel értesítünk benneteket, hogy az Észak-Amerikai Ifjúsági Szövetség, valamint a Cleveland, Bethánia Magyar Baptista Gyülekezet közös rendezésében ifjúsági találkozót szervezünk. Erre az alkalomra minden fiatalt nagy szeretettel hívunk és várunk - természetesen örülnénk annak is, ha a gyülekezetek lelkipásztorait is eljönnének a fiatalokkal.
A találkozó időpontja: május 26-28.
A találkozó helye: A Bethania Magyar Baptista Gyülekezet,
4124 Stickney Avenue, Cleveland, OH 44109
Tel: (216)398-8873
Lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán
A találkozó témáját és a részletes programot hamarosan megküldjük a gyülekezetek képviselőinek.
Akik már pénteken megérkeznek, az imaházhoz jöjjenek, ahol az érkezőket 7 és 9 között frissítővel várjuk, amit rövid áhítat követ majd.
Szombaton és vasárnap kötött programunk lesz, hétfőn pedig szabadabb program azoknak, akik még velünk tudnak maradni.
Szeretnénk, ha mielőbb jeleznétek részvételi szándékotokat, hogy a programot és a szállást elő tudjuk készíteni.
Üzenetet a fenti telefonszámon lehet hagyni, vagy e-mailen írjatok Veress Sándornak, címe:
salem_960@juno.com 
A mielőbbi találkozás reményében, szeretettel,
Veress Sándor és Kulcsár Attila ifjúsági elnök
"Meghalni is kész vagyok!"
Apostolok Cselekedete 21:13
Pál apostolnak ezt a kijelentését a bibliai kommentárok és a bibliamagyarázók legtöbbje meg sem említi. Lehet, hogy erről csak az tud elmélkedni, aki hasonló helyzetekben volt, mint Pál apostol.
Igehirdetést még erről a kijelentésről nem hallottam. Miért? Mert kényes a kérdés, mert az igehirdetőtől is teljes odaszánást kíván. Énjének, egyéni ambícióinak, törekvéseinek feladását jelentené, ha erről az igéről prédikálna, ha ezt a vallomást magáévá tudná tenni.
Az igehirdetésben sokszor elmondja az igehirdető, mit hogyan kell megtenni, de vajon én és a többi igehirdető meg tudjuk-e tenni, vagy megtesszük-e azt, amit a hallgatóságtól kérünk?
Teljes alázattal kell elmondanom: más az, amit szeretnék, ha mások megtennének, és más az, amit meg tudok tenni.
Az Úr Jézus Krisztus keresztről elhangzott szavai a legmegrázóbb igehirdetések számomra. Hiszem, hogy én is, talán szolgatársaim is sokszor másképp prédikálnánk, ha keresztre szegezett helyzetben kellene prédikálnunk. Pál apostol a Gal 6:14-ben így ír: "Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által megfeszíttetett számomra a világ és én is a világ számára".
Pál apostol vállalta a keresztről szóló beszéd bolondságát, a Krisztussal együtt való megfeszíttetést és ezek után bátran, félelem nélkül a meghalást is Krisztusért.
A Krisztus követése napjainkban és mindenkor áldozatvállalásokkal jár. Felelőtlen igehirdető az, aki tűzzel-vassal a gyülekezet létszámát akarja növelni, és nem említi meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztus követése áldozatba kerül, lemondással jár.
Éjfél után 1 órakor csörög a telefon. Kétségbeesett hang adja tudtomra: itt vagyok az autóbusz-állomáson, mint egyedülálló asszony. Félek a sok ittas és gyanús külsejű egyéntől. Segítsenek rajtam, lelkész úr, vigyen el innen! Éjszaka, egyedül, egy nőért menjek el egy kétes hírű városrészbe? Édes Atyám! Csak most, nemrég jöttem vissza egy hosszú útról. Holtfáradt vagyok. Keltsem fel a feleségemet, aki reggel korán dolgozni megy? Uram, te ezt nem kívánod tőlem...

Szintén késő este repülőtéren vagyok. Fogadnom kell egy héttagú családot, Romániából érkező magyar baptisták. A repülőről szállnak le az utasok. Mindenki elmegy, kivéve egy csoportot, melynek egyik tagja nagy szivart füstöl. Mennyei Atyám, ezek nem lehetnek baptisták! De mivel éppen heten vannak megszólítom őket. Ők azok, akikre várok, hét cigány. Magyar baptistáknak adták ki magukat, hogy az USA-ba könnyebben beengedjék őket... Éjszaka van. Kit hívjak? Hova tegyem őket? - Pénzem nincs, hogy szállodát keressek. Gyors telefonálás haza: Drága feleségem, készíts helyet nekik. Ne haragudj, hogy ilyennel zavarlak, de Krisztus értük is meghalt, nem maradhatnak az utcán.

Újabb telefon: - Reggel 4-kor jövök a Csillag börtönből. Egy pár napra kiengednek. Tiszteletes úr, tudnék-e önnel találkozni a kapu előtt?

Ebédelünk. Finom ebéd, csak kettőnknek, kis adag. Csöngetnek. Szeretnének beszélni velünk. Pont most, mikor késő délután végre egy finom falathoz jutunk? Ebédeltek-e már? Nem. Hát üljenek le, egyenek, mondják el, mi a baj.

Most menjek el Amerikából, amikor végre szép, új házunk van, feleségem nyugdíjas álláshoz jutott, a gyerekek lassan kirepülnek a házból, az élet tempója már nem olyan rohanó?!
***
E néhány esetet azért említettem, mert amikor ezek történtek, eszembe jutottak igehirdetéseim. Az irgalmas samaritánusról, az utolsó ítéletről, Krisztussal együtt megfeszíttettem... aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát...
Meghalni is kész vagyok. - Ez az ige önvizsgálatra szólít fel. Sokkal kisebb dolgokat nem akartam megtenni, vállalni Krisztusért. Hogyan prédikáljak erről, hogyan buzdítsak másokat a több áldozathozatalra? Tudom-e ezután énekelni: "Mindenem az Úrnak adom, minden az övé..."? "Mindenről lemondok Érted, Jézusom, követlek Téged... ó, ha meghalok is Érted, Jézusom, követlek Téged."?
Választ a kérdésre nem szavaim és szavaid adnak, hanem életem és életed tettekben megnyilvánuló igehirdetései, bizonyságtételei. Mi a válaszom? Mi a válaszod?
                                        Hunter Vadász János

Nézd a Mester nincs ott!
GONE by Eldrige Fox
 
Mária a kertbe siet reggel,
A kő a sírtól messze-messze már.
Az angyal szólt AÓ nincs itt már a Mester,@
Feltámadt, a sírbolt nyitva áll.
 
Kar: Nézd, a Mester nincs ott,
Nézd, üres a sírbolt.
Vár mennyben Atyám oldalán.
Nézd a bűn legyőzve,
Hely vár készen mennyben.
Él s örökké élni fog.
 
Jöjj velem, hisz Megváltód ma vár rád.
Halál fölött ma is győzhet Ő.
Csendet int, lecsöndesíti szíved,
Legyőzve bűn, elhengerül a kő.
 
Kar: Nézd, a Mester nincs ott.
Nézd, üres a sírbolt.
Vár mennyben Atyám oldalán.
Nézd a bűn legyőzve,
Hely vár készen mennyben,
Él s örökké élni fog.
Él s örökké élni fog,
Élni fog.
 
Magyar szöveg: Fűr Béla

 

Hajnali szó
Tegnap még zokogott a kert,
a sírbolt
a mindennek végét jelentő
hír volt,
de a sír üres!
Kő nem zárja már:
örökre legyőzetett
a halál!
S ámulva hall a hajnal
új beszélőt:
ANe keressétek holtak közt
az Élőt!@
                                Lukátsi Vilma

   További húsvéti versek, írások

GYÜLEKEZETI HÍREK

NEW YORK

GYERMEKBEMUTATÁS
2001 március 25-én Kulcsár Attila és Ibolya hozták el elsőszülött kislányukat Laurát, hogy bemutassák őt a gyülekezetnek és együtt imádkozzunk érte, értük.
Kulcsár Sándor lelkipásztor a Bírák 13:12-ből ragadott ki egy fontos kérdést: "miként bánjunk a gyermekkel?"Kulcsár Laura bemutatása. A lelkipásztor (a kisgyermek nagyapja) imádkozik az újszülöttért.

A hívő ember tudni akarja, mi a feladata, szolgálata a gyermekkel kapcsolatosan is.
Az első lépés, miután örömmel elfogadták: az Úr színe elé hozni. Manoa, igaz, öreg korában kapja az ígéretet, de boldogságtól repes a szíve s örömmel fogadja, mint Isten ajándékát. Hisszük és látjuk, Attila és Ibolya is örömmel fogadták a kis Laura érkezését.
Mit csináljunk a gyermekkel? Szinte mondani sem kell egy fiatal házaspárnak, hogy szeressék. Még akkor is, amikor nehéz órák jönnek, amikor rájuk tör a fáradtság.
Nevelni az Isten számára... Hadd legyen ez a kislány is imakarjaikban hordozva szeretetben, örömben nevelve. Ez legyen életkörülménye és ezért kell imádkozni érte, nem csak előtte, hanem egész élete folyamán, utolsó pillanatáig.
Ezen a napon Krisztus karjaiba helyeztük Laurát, mert onnan senki ki nem ragadhatja őt (Ján 10:28). Az elhangzott imák, az énekkar és a gyerekek szolgálata után Gábora Borika és alulírott mondtak alkalmi költeményt. Az Úr áldja meg és tartsa meg őket, mint családot sok erőben, egészségben és vezesse az Ő útain!     Erdei Gabriella 

IFJÚSÁGI SÍTÁBOROZÁS PENNSYLVÁNIÁBAN (az IFI oldalon)

PALM BAY, FLORIDA, ÉVKÖZI GYŰLÉS
2001. március 8-11. Beszámoló

Szövetségünk döntéseket hozó testülete az évenként ülésező közgyűlés. A közgyűlések közötti időben a közgyűlés határozatai és a szervezeti szabályzatnak megfelelően működnek a különböző szakbizottságok. A Végrehajtó Bizottság tekinti át a szövetségünket érintő általános kérdéseket.

Az évközi gyűlés, melyet általában Palm Bayben rendezünk meg, a közgyűlések közötti időben ad alkalmat arra, hogy vissza és előre tekintsünk, mai és holnapi feladatainkat meghatározzuk.

Három bizottság ülésezik ilyenkor. A Végrehajtó, a Pénzügyi és a Misszió és Irodalmi Bizottság. Bár néhányan hiányoztak közülünk, mindegyik bizottság döntésképes volt, feladatát a megbízatásának megfelelően el is végezte. Örömmel várjuk hát a legközelebbi találkozót, a 94-ik közgyűlést, melyen ennek a számában nem nagy, de jelentőségében mégsem lényegtelen magyar baptista szövetségnek az élete, szolgálata tovább folytatódik, reménységünk szerint az Úr kegyelméből tovább növekszik.

Beszámolónkban a fényképek segítségével szövetségünk élete, munkájára nyitunk egy kis ablakot olvasóink számára. Föltételezzük egyrészt, hogy mindez érdekli olvasóinkat, másrészt pedig ilyen módon is szeretnénk köszönetünket nyilvánítani a bennünket újra és újra fogadó, vendégszeretetükkel kitüntető Palm Bay-i testvériségnek, valamint a Bethesda Otthonnak. Ha a fényképek együttesen egy békességben, szeretetben munkálkodó testvéri közösség képét mutatják, akkor nem hiába készültek és a valós állapotot tükrözik.

A találkozót az idén is egy hajó kirándulással kezdtük. Csütörtök délután az Indián River-en hajóztunk vagy másfél órát egy irányban, azután vissza. A kellemes látvány és a közösség építésére alkalmas beszélgetéseken túl testvéreink a vacsoráról is itt gondoskodtak. [1]

Tekintese meg az első négy fényképet a találkozóról

Ehhez hasonló közösség építő alkalmat szerveztek Palm Bay-i testvéreink szombaton este is, amikor az imaház alsó helyiségében pizza vacsorára hívták-várták a vendégeket, valamint a helyi gyülekezet tagjait is. Az étel megérkezéséig és azután is sokat énekeltünk, régi, jól ismert énekeket. Zongorán Plyler Eszter, brácsán pedig Dénes Endre testvérek kísérték énekeinket. [2]

Az Otthon lakóival is találkozhattunk az étkezések idején. Ilyenkor Kish Ernő testvér, az Otthon igazgatója énekfüzeteket osztott ki, és minden alkalommal elénekeltünk 4-5 éneket. Az Otthon gondozottjai örömmel hallgatták, sokszor bekapcsolódtak az énekbe - néha magyarul is, mint például a Stumpf testvérek (a fénykép előterében), a többiek pedig angolul. (Köszönjük a vendéglátást és a kiváló ételeket is!) [3]

A vasárnapi istentiszteletek pedig újabb közösségbe vonták - az úrvacsorában is - a látogatókat, a helyieket és az Otthon lakóit s néhány dolgozóját. [4]

A Misszió Bizottság ülésein áttekintettük a gyülekezeteink életét, melynek során örömmel hallottuk többek között, hogy a clevelandi Bethánia gyülekezet meghívta dr. Pintér Zoltánt lelkipásztorának. Áldást kívánunk a gyülekezet és pásztora szolgálatára.

A nyári közgyűlés megtervezése is a feladataink közé tartozott. Novák József és Tagai István testvérek beszámoltak az alhambrai gyülekezet készülődéséről. Örömmel hallottuk, hogy a gyülekezet meghívására Cseri Kálmán református lelkipásztor tv. ott lesz közöttünk. Korábbi döntésünket megerősítettük arra nézve, hogy őt kérjük fel az esti igehirdetések megtartására.

Az Otthon eladásával kapcsolatos beszámolóból kitűnt, hogy az a közgyűlés által meghatározott módon folyamatban van.   (Herjeczki Géza)

További fényképek: (1) A Bethesda Baptist Retirement Home bejárata. (2) A vendégekkel kiegészült Misszió Bizottság ülésezik. (3) A Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjai. (4) Dénes Endre cselló-szólóját Plyler Eszter kíséri zongorán az úrvacsorai istentisztelet előtt. (5) A vasárnap délelőtti tisztelet résztvevői az imaház lépcsőin. (6) A SBC-től érkezett vendégünk: Rev. Mark Hobafcovici, dr. Haraszti Leland, Szabó István és Kulcsár Sándor társaságában. (7) Az összevont énekkar szolgál Kish Ernő vezetésével.

   kattints nagyobb képért

további 7 fénykép a találkozóról

Tanulságos statisztika
Ha össze tudnánk zsugorítani a Föld népességét egy pontosan 100 lelket számláló falura, és az emberi fajon belül megtalálható arányok változatlanok maradnának, akkor valami ilyesmit kapnánk:

Ebben a faluban élne:
57 ázsiai
21 európai
14 ember a nyugati féltekérol (annak északi és déli részérol egyaránt)
8 afrikai élne.
Közülük 52 ember lenne nő és 48 lenne férfi;
70 lenne nem-fehérbőrű és 30 lenne fehérbőrű;
70 lenne nem-keresztény és 30 lenne keresztény;
89 lenne heteroszexuális és 11 lenne homoszexuális
6 ember birtokolná az egész bolygó gazdagságának 59%-át, és mind a 6 az Egyesült Allamokból származna;
80 élne elégtelen lakáskörülmények között
70 nem tudna olvasni
50 lenne alultáplált
1 lenne majdnem halott és 1 lenne majdnem megszületett;
1 (igen: csak 1) rendelkezne felsőfokú végzettséggel;
1 rendelkezne számítógéppel.
Amikor ilyen összepréselt nézőpontból tekintünk világunkra, kiáltóan feltűnővé válik, hogy mekkora szükség van elfogadásra, megértésre és oktatásra.

A következőkön is el lehet töprengeni:
Ha ma reggel inkább egészségesen, mint betegen ébredtél fel, akkor áldottabb helyzetben vagy, mint azok a milliók, akik nem fogják túlélni ezt a hetet.
Ha még sosem élted át a háború veszélyét, a fogságba vetettség magányát, a kínzás gyötrelmét vagy az éhezés szenvedését... akkor megelőztél 500 millió embert a világon.
Ha részt vehetsz egy egyházi összejövetelen a zaklatás, letartóztatás, kínzás vagy halál félelme nélkül... akkor áldottabb helyzetben vagy, mint három milliárd ember ezen a világon.
Ha van ennivalód a hűtőben, ruha a hátadon, tető a fejed fölött, és egy hely, ahol nyugovóra hajthatod a fejed... akkor gazdagabb vagy, mint a világ népességének 75%-a.
Ha van pénzed a bankban, a tárcádban, és aprópénzed valahol egy edénykében... akkor a világ gazdagjainak felső 8%-ába tartozol.
Ha élnek még és házasok még a szüleid... akkor nagyon ritka vagy, még az Egyesült Államokban és Kanadában is.
Ha el tudod olvasni ezt az üzenetet, amit épp megkaptál, akkor kétszeresen áldott helyzetben vagy, mert valaki gondolt rád, és még áldottabb helyzetben vagy, mint 2 milliárd ember ezen a bolygón, akik egyáltalán nem tudnak olvasni.
Folytathatnánk a következtetések levonását. Egyszerre talán elég ennyi is, hogy alázatra, hálára és könyörgésre buzduljunk. (Ismeretlen forrásból)

Millenniumi Emlékpark   (4)

Johann Gerhard Oncken
1800-1884
 
Az európai baptista misszió atyja,
a Hamburgi Baptista Gyülekezet és
Teológiai Szeminárium alapítója

 

Az újabb kori németországi (egyúttal Európai) baptista misszió 1834-ben jött létre azzal, hogy Johann Gerhard Oncken április 22-én Hamburgban az Elba folyó hullámaiba feleségével és öt társával alámerítkezett. Oncken 1800-ban Varelben (Oldenburg) született. Tizennégy éves korában egy skót gyáros magával vitte Angliába, ahol megtért és az egyik kongregacionalista közösség tagja lett.
 
1823-ban Németországba, Hamburgba ment. Éveken át vasárnapi iskolát vezetett, utcai istentiszteleteket tartott, majd 1829-től Bibliát terjesztett. Evangéliumi szolgálataiért többször börtönbe juttatták. Később a Szentírás tanulmányozása közben felismerte a bibliai keresztség, a bemerítés fontosságát. Kereste, hogy valaki bemerítse. A hamburgi kikötőben megkért néhány hajókapitányt, hogy ha találkoznak Angliában vagy Amerikában baptista lelkipásztorral, azt hívják meg az ő nevében, bemeríteni.
 
Közben összetalálkozott a hallei egyetemen tartózkodó Sears Barnabás hamiltoni (amerikai egyetemi tanár) baptista lelkipásztorral, aki elvégezte a hét személy bemerítését. Vezetésével másnap megalakult az első gyülekezet, Onckent pedig felavatta a lelkipásztori szolgálatra.
 
Amint a kis gyülekezet nőni kezdett, feltámadt az üldözés is. Büntették őket pénzre, fenyegették elzárással, már kitelepülésre készültek, amikor 1842-ben tűz pusztítja a város egyharmadát. A gyülekezet tagjai befogadják a hajléktalanokat, még imaházukat is elsősegélynyújtó helynek használják. E szép diakóniai szolgálat láttán az a városi tanács, amelyik eddig üldözte, most védelmébe vette a baptistákat. Ez idő alatt érkeznek ide jobb munka alkalmat remélve az újjáépítési munkára a magyar fiatalok is (Rottmayer, Vojka, Marshall, Scharschmidt, Hornung) akiket J. G. Oncken néhány év után, 1846-ban hazájukba visszaküld, hogy ott tegyenek bizonyságot hitük és megváltott életükről. Így indul el a magyar baptista misszió, de Európa többi országában is hasonló módon indult el. Ezért érdemelte ki `az európai baptista misszió atyja@ címet.
 
1867-ben felavatják Hamburgban a Böhmken strassei baptista imaházat, 1880-ban pedig a Teológiai Szemináriumot. A legtöbb európai fővárosban ő végezte az első bemerítést, így Pesten is, 1848-ban, a Dunában.
Amikor J. G. Oncken 1884-ben meghalt, Németországban már 30.000 baptista volt. Tőle származik az ismert mottó: AMinden baptista egy misszionárius.@
Spurgeon, aki személyesen ismerte Onckent, `Németország Pál apostolának@ nevezte őt. Angus József professzor szerint: `Oncken többet dolgozott az evangélium ügyének előrehaladásáért a kontinensen, mint bárki más ebben a században.@ Valóban Oncken neve hatalmas mérföldkő az európai misszió országútján.
Összeállította: Dr. Mészáros Kálmán

Öt magyar megtért asztalos

"Itt kívánom megemlíteni, hogy a 40-es években (44- vagy 46-ban) öt fiatalembert merítettek alá Németországban. Asztalosok voltak, névszerint Rottmayer János, Hornung Antal Budapestről, az idős Woyka Pécsről, aki Skóciába költözött. Marschall testvér, akit 1873-ban Nagykanizsán látogattam meg és Scharschmidt, akit a Glatz-Bukaresti úton kerestem fel. Ez az öt ifjú annak idején Berlinben és Hamburgban merítkezett alá. Magyarországon több atyafi volt Németországból, Lorders és Fritz Oncken testvér is. A forradalom leverése után ezeknek el kellett hagynia Magyarországot. Mindent kiutasítottak, ami a bibliával, vagy a Biblia Társulattal volt kapcsolatos és ami a szabad keresztyénséggel függött össze. A fent említett ifjak közül hárommal találkoztam, mégpedig Rottmayerrel, Marschallal és Scharschmidtel Hamburgban az imaházmegnyitási ünnepélyen és a szövetségi konferencián."
            (Meyer Henrik, Önéletrajz, kézirat)

Illusztrációk,  Dan László rovata

Lapozgassuk_a_Bibliát

Spurgeon: Puritán Káté (10. rész), 
Novák József rovata

Vasárnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]