�lland� rovatok:

MABAVIT III.
k�pek

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. SZEPTEMBER.

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA   

 

Gy�lekezeti h�rek: ALHAMBRA  / TORONT� / R�MA  / NEW YORK  / BEREGSZ�SZ / GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT_III. elők�sz�letekMABAVIT III.

DEBRECEN * MABAVIT * 6500

Pontosan kezdőd�tt a Vil�gtal�lkoz�, d�lut�n 3-kor Dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r a 118. Zsolt�r verseivel k�sz�nt�tt, hangs�lyozva: �Ez az a nap, amit az �r rendelt, �rvendezz�nk �s v�gadjunk ezen."
     
Ott kezdőd�tt ez a 3. magyar baptista vil�gtal�lkoz�, ahol a 2. befejeződ�tt. Hat �vvel ezelőtt, Nagyv�radon Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, mint a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek akkori eln�ke bocs�totta el k�sz�nt�ssel, im�ds�ggal a testv�ris�get, s most ugyanő mondta a kezdő foh�szt.

Az első nap esem�nyeit a k�t sz�net h�rom nagy csoportra tagolta. Az elsőben k�t mark�ns bizonys�gt�tel hangzott el Szab� Istv�n az �szak-Amerikai magyar baptista sz�vets�g főtitk�ra �s F�redi Kamilla Sierra Leone-i misszion�rius r�sz�ről. Majd Kulcs�r M�ria ausztr�liai k�ld�tt k�sz�nt�tt ezut�n �s egy �nekkel szolg�lt. Az igehirdet�sben Kulcs�r S�ndor kiemelte: �Nem j�runk a bizonytalans�gban, tudjuk az utat, ez ő, J�zus Krisztus.� �De j�r-e mindenki ezen az �ton?� � a programvezető dr. Herjeczki G�za arra sz�l�tott fel, k�ny�r�gj�nk, hogy �tudjunk b�tor�tani valakit a konferenci�n, induljon el ezen az �ton!� Az est�ben multim�di�s seg�dlettel bemutatkozott a Baptista Teol�giai Akad�mia, a magyarorsz�gi region�lis bibliaiskol�k �s a gy�lekezetpl�nt�l�s, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g, a magyarorsz�gi �s erd�lyi roma misszi�. K�sz�nt�tt a mongol baptist�k h�rom tag� k�ld�tts�ge is. Szolg�lt �jb�l az amerikai �nekegy�ttes �s az erd�lyi baptist�k �sszevont �nek-zenekara.
      �T�gas ez a t�r, megt�ltj�k-e?�
� volt az első benyom�som bel�p�skor. A lenti szakasz sorai m�g �resek voltak, az oldalkarzatok teltek meg előbb. J� volt l�tni, hogy sok a fiatal �s a nagy csal�d, de itt-ott mag�nyos atyafiak is �ltek. Amikor megsz�laltak a f�v�sok, azt �reztem: �Megj�ttem, itthon vagyok!"
                          Szil�gyi L�szl�, Mabavit Hirad�

�sszefoglal� k�zlem�ny a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�r�l
Tizen�t orsz�g, mintegy 5330 magyar r�sztvevőj�t regisztr�lt�k a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�n Debrecenben, a Főnix Csarnokban.  Tov�bb!

►  MABAVIT III. A VIL�GSZ�VETS�G VEZETŐIT K�RDEZZ�K
A MABAVIT III. ut�n, kedden ad�dott lehetős�g arra, hogy a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z vezetőivel le�lj�nk egy kis besz�lget�sre. A t�ma term�szetesen a nagy tal�lkoz� volt.  Folytat�s

Szeretettel �rtes�tj�k sz�vets�g�nk testv�ris�g�t, hogy a New York-i gy�lekezet november 18-19-�n tartja 100 �ves jubileumi �nnep�ly�t. Sajn�ljuk, hogy -rajtunk k�v�l�ll� okok miatt- az időpont k�sőbbre tol�dott. B�zunk abban, hogy ez nem lesz akad�ly �s egy�tt �r�lhet�nk e kedves �nnepen.

SZERKESZTŐ ROVATA

A debreceni tal�lkoz�n 500 Evang�liumi H�rn�k�t osztottunk sz�t. Tal�n �ppen azt a p�ld�nyt is, amit m�skor a posta hozz�d vitt, kedves olvas�, Magyarorsz�gra, vagy Erd�lybe. Nemcsak a postai kiad�sokat akartuk �gy cs�kkenteni, hanem arra gondoltunk, hogy �gy olyanokhoz is eljut a lap, akik nem kapj�k azt rendszeresen. Akinek nem jutott belőle, de mindenk�ppen szeretn� megkapni az augusztus-szeptemberi sz�mot, ak�r m�g ut�lag is, vegyen kapcsolatot a lapkezelővel, vagy a szerkesztővel (legegyszerűbb az e-mail, de a lev�l is meg�rkezik) �s ut�lag megk�ldj�k azt.
      Egy�bk�nt tov�bb folytatjuk azt a terv�nket, hogy csak olyanoknak k�ldj�k a lapot, akik legal�bb egyszer egy �vben valahogyan visszajeleznek � ak�r �gy, hogy előfizetik az �js�got, ak�r �gy, hogy jelzik, hogy tov�bbra is szeretn�k olvasni a lapot, ha előfizetni nem is tudj�k. Az ilyen k�r�seket is elfogadjuk �s m�s forr�sb�l keres�nk r� anyagi fedezetet. Arra k�rem teh�t kedves olvas�inkat, hogy k�ldj�k be előfizet�s�ket � akkor, amikor az esed�kess� v�lik, vagy jelezz�k vissza, hogy tov�bbra is szeretn�k, hogyha aj�nd�k p�ld�nyt k�lden�nk sz�mukra. K�sz�n�m, hogy ezzel seg�tenek abban, hogy felelősen gazd�lkodjunk azokkal a javakkal, amelyekkel rendelkez�nk.

MABAVIT III. Term�szetesen ezzel van (majdnem) tele a szeptemberi lapunk. A vil�g sok-sok r�sz�n foly� magyar baptista misszi� t�rt�net�ben nem csak a legut�bbi esem�ny volt ez, de a legn�pesebb is. A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge az�rt l�tezik, mert magyar baptist�k nemcsak Magyarorsz�gon, hanem m�s orsz�gokban is �lnek. Vil�gviszonylatban a magyar baptista gy�lekezeteket hat sz�vets�g fogja �ssze. Ennek a hat sz�vets�gnek a vezetői nemcsak ismerik egym�st, hanem bizonyos ter�leteken megpr�b�lnak egy�tt is dolgozni, hogy a k�l�nb�ző orsz�gokban �s k�l�nb�ző k�r�lm�nyek k�z�tt �lő magyar baptista testv�reink �rezz�k, hogy nem csak egy �rnak szolg�lnak, hanem egy nagy csal�dba is tartoznak.

Ennek az orsz�ghat�rokon �t�velő csal�dnak a nagy tal�lkoz�ja, �nnep�lye volt a MABAVIT III. Sz�vets�g�nkből 116-an voltunk ott Debrecenben, a 6500-n�l is t�bb testv�r k�z�tt. "A sz�mok bűv�let�be esett a mi szerkesztőnk is? Nem �gy ismert�k eddig" � dohog mag�ban n�h�ny olvas�nk. A sz�mok vil�g�ban �l�nk, nem lenne csoda, ha mindenkit megfogn�nak. A kis embereknek kellenek a nagy sz�mok. A "nagy embereket" viszont egyenesen zavarj�k a kis sz�mok. Meg�rtem mind a kettőt, ilyenek vagyunk. Hogy �ll a sz�mokkal az eg�szs�ges h�vő? Tudnia kell, hogy kicsi, s azt is, hogy a legnagyobbnak a gyermeke. �s tudhatja, j� tudnia, hogy testv�re van, sz�mtalan sok. J� tudnia, hogy egy nagyobb csal�dba tartozik! Melyik csal�dba? A mennyei megsz�ml�lhatatlan sokas�gba? vagy a h�vők l�thatatlan nagy csal�dj�ba? Persze, oda is, de ezt gyakorlatilag egyenlőre nem �rz�kelj�k. J� volt egy�tt lenni tavaly 12 ezer baptista h�vővel a Baptista Vil�gsz�vets�g Birmingham-i konferenci�j�n, s �rz�kelni valamit abb�l, hogy sokan vagyunk, hogy sokkal t�bben vagyunk, mint gondoln�nk. A nagyvil�g baptist�inak 112 orsz�gban �lő csal�dj�ban, azon az alkalmi tal�lkoz�n legink�bb annak az �r�me j�rta �t a r�sztvevőket, hogy b�r ilyen sokf�l�k vagyunk, m�gis egyek lehet�nk a Krisztusba vetett hit�nk �s egy kiss� a hit�let�nk k�vetkezt�ben. Hogy kit mennyire hatott �t az �sszetartoz�s �rz�se, nem tudom. Mindenesetre p�nk�sdi lelkes�lts�g �s egy kis nyelvtud�s is kellett ahhoz, hogy valamennyire csal�dik�rben �rezhess�k magunkat.

�s Debrecenben? Debrecen nem olyan volt, mint egy nagy csal�di tal�lkoz�, hanem egy val�s�gos csal�di tal�lkoz� volt. Nem azok alkott�k a nagy csal�dot, akik elj�ttek, hanem a nagy csal�db�l hallott�k meg sokan a tal�lkoz�s lehetős�g�t �s j�ttek el, sokan, vagy hatezren. K�r�lbel�l minden negyedik csal�dtag elj�tt, hogy egy�tt �r�lj�n testv�reivel, akikkel � lakjanak b�r m�s orsz�gban, legyenek b�r egy kicsit k�l�nb�zőek, de sz�let�s�kn�l fogva �sszetartoznak. Egy csal�dba tartoznak, mert magyarok �s egy csal�dba tartoznak, mert �jj�sz�letett baptist�k.
      Debrecenben nem csal�dot alkottunk, hanem mint a megl�vő csal�d tagjai bemutatkoztunk egym�snak �ha m�g nem ismert�k volna egym�st-, meg�lelt�k egym�st, h�l�t adtunk egym�s�rt.
      A k�zel 10 �vvel ezelőtt alakult Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge nem az�rt szerveződ�tt, hogy egy nagy csal�dot hozzon l�tre, hanem hogy a megl�vő magyar baptist�k sz�tsz�r�dott csal�dj�ban munk�lkodjon � Urunk fel�gyelete alatt �s a csal�dba tartoz�k jav�ra.

A Szentl�lek k�z�ss�get, gy�lekezetet hozott l�tre J�zus Krisztus k�vetőiből. J�, ha időnk�nt �szrevessz�k, hogy sz�vets�g�nk,  gy�lekezet�nk egy j�val nagyobb csal�d r�sze. A sz�rv�nyban mindenk�ppen, de f�lt�telezem, hogy Magyarorsz�g mai hat�rain bel�l is j� tudni ezt. S j�, ha ennek a k�z�ss�gnek gyakorlati megnyilv�nul�sai is vannak..

A MABAVIT a magyar baptist�k csal�di tal�lkoz�ja volt. Nem voltunk ott ugyan mindannyian, de sokan voltunk. S mindenkit szeret�nk, aki e nagy csal�dba tartozik. Testv�rek vagyunk.  Herjeczki G�za

A j�vő �tja

A MABAVIT III. a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g rendezv�nye. J�llehet sokmindent k�z�sen tervezt�nk, szervezt�nk, a munka dand�rja ez�ttal a magyarorsz�gi testv�reknek jutott: az egyh�z vezetőinek, megb�zott szervezőknek �s a debreceni gy�lekezet testv�ris�g�nek. Elismer�s �s k�sz�net illeti őket ez�rt. Sőt, m�g valami, amit egyenlőre m�g csak rem�nys�gben �rhatok le: erőfesz�t�seik ut�n az �r�m, - egy j�l szervezett �s �ld�ssal telő, sikeres vil�gtal�lkoz� feletti �r�m. Ezt igaz�n az �r tudja �s fogja megadni szolg�l� testv�reinknek.
 
Igen "nagy" c�met kaptam a vil�gsz�vets�g alkalmi kiadv�nya szerkesztőitől: A j�vő �tja. Mint ahogy az a feladat is nagy, megtisztelő, amit mint az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g erre felhatalmazott k�pviselőj�re, r�m biztok. "A j�vő �tja / Az MBVSZ soros eln�k�nek v�rakoz�sai." A j�vőt nem tudom. V�rakoz�saim, elk�pzel�seim vannak. Valamit h�t ezekről, abban a rem�nyben, hogy Urunk j�vőt ad m�g a tizedik �v�ben j�r� Magyar Baptista Vil�gsz�vets�gnek.
 
H�l� Gyula testv�r ir�s�b�l (Mabavit H�rmond�) egy kis r�l�t�sunk lehet az eltelt kilenc esztendőre. A sz�vets�g 1997-es megalakul�s�ra, a h�rom sz�vets�g vezetője �ltal megfogalmazott eredeti tervekre. A programok egy r�sze teljesedik, egy r�sze m�dosult, s van ami eddig m�g nem val�sult meg. Ez minden szervezetn�l megt�rt�nik. �r�l�nk az imm�r harmadik nagy tal�lkoz�nak, mindannyian �r�mmel v�rjuk az �venk�nt - k�z�s munka eredm�nyek�nt megjelenő �h�tatot. Sajn�ljuk, hogy nem j�tt l�tre a k�z�s �nekesk�nyv, de annak az�rt �r�l�nk, hogy lett k�t kiv�l�, �j �nekesk�nyve a magyar baptist�knak.
 
A vil�gsz�vets�g "soros eln�ke" egy r�vid időre, k�t �vre kap megb�z�st. Ez azt is jelenti, hogy vagy k�pes egy�tt dolgozni munkat�rsaival �s előseg�ti a sz�vets�g munk�j�t, vagy a saj�t elk�pzel�seihez ragaszkodva, azok megval�s�t�s�n f�radozik, de az időkeret miatt esetleg a r�gi sem folytat�dik, az �jra pedig nem ker�l sor.
 
Előszőr is szeretn�m r�szleteiben �ttekinteni a vil�gsz�vets�g pillanatnyi fel�p�t�s�t: megimerni munkat�rsaimat, meg�rteni a t�bbsz�r�sen �tdolgozott, jelenleg �rv�nyben l�vő szervezeti szab�lyzatunkat �s a sz�vets�g jogi st�tusz�t.
      Azut�n szorgalmazni fogom, hogy a vil�gsz�vets�g munkat�rsai rendszeresen �s folyamatosan kapcsolatban legyenek egym�ssal - ez alapfelt�tele is egy műk�dők�pes vil�gsz�vets�gnek.
      Keresni fogom a m�dj�t annak, hogy eljussunk oda, hogy a vil�g magyar baptist�i - b�rhol is lakjanak, egym�ssal szoros testv�ri kapcsolatban �lhessenek. Politikai hat�rok lehetnek, mert vannak is, de lelki v�laszfalakat fenntartani, mik�zben politikai hat�rok�rt panaszkodunk - �rtelmetlen dolog, Mester�nk bizony�ra k�pmutat�snak nevezn� ezt. Az a c�lom, hogy mielőbb eljussunk oda, hogy j�llehet �n Szokoly�n, a B�rzs�ny hegys�g egy kis faluj�ban sz�lettem, de otthon �rezhessem magam a New York-i testv�rek k�z�tt �ppen �gy, mint Nagyv�radon, Kossuthfalv�n, Debrecenben, vagy a Szil�gys�gban. �s term�szetesen, hogy r�m is �gy tekintsenek, mint k�zűl�k egyre. Nem vagyunk �s nem lesz�nk egyform�k, de az�rt testv�rek, azok vagyunk, m�ris.
      Elv�laszthatnak benn�nket egym�st�l hat�rok, t�vols�g, kor, anyagi lehetős�gek, szok�sok, de egybek�t benn�nket az �rt�nk �let�t is f�l�ldoz� J�zus Krisztus, aki hozz�nk a mi anyanyelv�nk�n, a nek�nk legszebb magyar nyelven sz�lt �s sz�l, folyamatosan.
 
Term�szetesen alig v�rom a k�vetkező �vi �hitatot �s a k�vekező vil�gtal�lkoz�t is.
�ldja meg �s j�vővel is aj�nd�kozza meg Urunk a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�t!
 
Dr. Herjeczki A. G�za
a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g soros eln�ke
az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g aleln�ke
MABAVIT H�rmond�, 7. o.

GY�LEKEZETI HIREK

Ki tud seg�teni? BEREGSZ�SZ

K�rp�talj�n, Beregsz�sz v�rosban imah�zat szeretne v�s�rolni a nemr�g alakult magyar baptista gy�lekezet. A v�s�roland� �p�let �ra $50,000. Aki legal�bb $20-al t�mogatja ezt az imah�zv�s�rl�st, annak aj�nd�kba elk�ldj�k Varga Attila: Szeretnival� emberek � A k�rp�taljai magyarok c�mű k�nyv�t. Ennek a k�nyvnek egy�bk�nt a teljes bev�tele az imah�z megv�s�rl�s�t szolg�lja.
Tov�bbi inform�ci��rt h�vj�k a szerkesztőt. 313-382-3735, herjeczki@juno.com

ALHAMBRA - gyermekbemutat�s
TORONT� - 50 �ves h�zass�gi �vfordul�
R�MA - a gyermekt�boroz�sr�l
NEW YORK - imah�zfel�j�t�s
DEBRECEN - DORK�S CENTRUM - Baptista Ifj�s�gi Nagyt�bor

F�REDI KAMILLA - �JRA �TON

AKIK ELMENTEK: Juh�sz P�l  /  Viczi�n J�nosn� - Alv�ri Ir�n

K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�.

MABAVIT 3
DORK�S CENTRUM K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�

TORONT� / R�MA ALHAMBRANEW YORK BEREGSZ�SZ

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.