állandó rovatok:

MABAVIT III.
képek

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. OKTÓBER.

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA   

Gyülekezeti hírek: 100 NEW  YORK / CLEVELAND  / BEREGSZÁSZ /  Sierra Leone  / 50_éve_történt-1956 / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVITOS oldal / MABAVISZ_oldal / Reformácó / Utazás_Izráelbe

MIÉRT VÁLASZTOTT ISTEN MAGÁNAK EGY NÉPET?

Sokféle felfogás létezik affelől, hogy miért választott ki Isten magának egy népet? Sőt arról is, hogy ez a kiválasztás érvényes-e még ma is, vagy nem? S a választott népből valók közül is vannak, akik Isten csodás kegyelmének tartják, hogy közéjük tartoznak. Mások meg igazságtalanságnak; mert úgy gondolják, hogy a Teremtőnek nem szabadna különbséget tenni teremtményei között. Ennélfogva tegyük fel a kérdést, hogy végülis miért választott ki Isten magának egy népet?
      1. Tekintetbe kell vennünk, hogy a mindenható Isten az emberi ész számára felfoghatatlanul bölcs és előrelátó; vagyis mindentudó. Ennélfogva – ha visszatekintünk az emberiség történelmébe, vagy akár saját multunkba – akkor meg kell látnunk, hogy mindent valamilyen áldott és fontos céllal tett, vagy engedett meg; legyenek azok nehézségek, vagy örömök. Akkor viszont el kell ismernünk, hogy amit ő tesz, azt azért teszi, mert tudja, hogy mi a legjobb teremtménye számára úgy a jelenben, mint a jövőben. Vagyis mindent az emberiség érdekében cselekszik; ha értjük, ha nem. Ésaiás próféta által ki is mondta, hogy “... amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál." (Ésaiás 55:9) Ennélfogva a kiválasztás tette is az ő kikutathatatlan bölcsességéből eredt.
      2. A Bibliából felismerjük, hogy Isten kibeszélhetetlenűl szerető Úr is. Első teremtményei, Ádám és Éva, személyesen ismerték őt és beszélgettek vele. Eleinte az Édenkertben laktak és kiváló volt az életük. Csupán egyetlen egy fától tiltotta el őket Istenük, mondván, hogy ha ezt az egy kérelmét nem tartják be, akkor meg kell halniuk. Ennek dacára vétkeztek. Ettek a tiltott fa gyümölcséből s ezzel elsősorban a lelki halál, de végül a testi halál martalékaivá is váltak. Vagyis azonnal megszakadt az Istennel való Atya-gyermeki kapcsolatuk, s idővel fizikailag is meghaltak. Viszont Isten kibeszélhetetlenül szerette teremtményeit, még akkor is, ha már nem voltak az ő gyermekei. Ezért mindjárt a bűnbeeséskor megígérte, hogy egyszer küld a földre egy Megváltót, aki lehetővé teszi a bűnös embereknek, hogy helyreállítsák közte és köztük a régi atya-gyermeki kapcsolatot; ha hisznek benne. Attól kezdve Jézus Krisztus születéséig csak azok váltak Isten gyermekeivé és a mennyország örököseivé, akik hittek az eljövendő Messiásban. S Jézus földrejövetele óta meg azok, akik hisznek őbenne, mint a már eljött üdvözitőben. De mindenkinek volt és van lehetősége az istenfiúságra és üdvre.
      Viszont Adám és Éva utódai egyre méllyebbre süllyedtek. Úgyhogy idővel a pogányság különböző fajtája terjedt el az egész földön; az Isten-hit helyett. Ekkor a könyörülő és kibeszélhetetlenűl szerető Isten kiválasztott magának egy népet, azzal a céllal, hogy általuk visszavonzza magához az embereket. Azaz a kiválasztott Izráel népét bízta meg azzal, hogy – egyedül őt imádva és viszonzásul gazdag áldásokban részesülve – bebizonyítsák az egész világnak, hogy ő az ÚRIsten s hozzá hasonló nincsen; ezért csak őt érdemes követni és imádni! Vagyis missziós céllal hívta el őket. Őáltaluk akarta megismertetni a pogány, pokolba rohanó világgal önmagát. Azaz, “Isten rájuk bízta igéit" – olvassuk a Róma 3:2-ben.
      De miért választotta éppen Izráel népét? Különbek voltak a többieknél? A zsidó Pál apostol szerint (Róma 3:9-18):
Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem! Hiszen előbb már kimondtuk azt az itéletet, hogy zsidók, görögök is mind bűnben vannak, amint meg van írva: Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak... Isten félelmével nem törődnek.
      Ha nem voltak különbek, akkor mégis miért éppen őket választotta ki az Úr?
Bizonyára azért, mert szerette őket s mert így látta jónak. S mivel ő bölcs és szerető mindenható Úr, ki vádolhatja azért, ha azt tesz, amit ő jónak lát, vagy amit akar?
      Vagyis másodszor, azért is választott Isten magának egy népet, mert forró szeretetéből meg akarta menteni általuk az egész emberiséget. S azért választotta éppen Izráelt, mert szerette őket is, és így látta jónak.
      3. A teremtő Isten viszont nem csak felfoghatatlanúl bölcs és előrelátó, meg kibeszélhetetlenűl szerető Úr, hanem egyúttal kiváló tervező is. S mivel már a bűnbeeséskor megígérte, hogy idővel küld egy Megváltót; előre gondoskodnia kellett számára egy földi családról. S ezt Izráel népének kiválasztásával tette, mert általuk alapította meg Jézus földi családját. A János 4:22-ben olvassuk is, hogy "...az üdvösség a zsidók közül támadt..." Sőt a próféták által azt is megmondta, hogy Dávid király családjából fog származni a Messiás; és hogy hol, és ki által fog születni. Meg, hogy – a mi bűneinkért – milyen komoly kínszenvedésen, halálon és feltámadáson fog átesni. Aztán az idők teljességében minden szavát pontosan betartotta. Úgyhogy mire megszületett az Úr Jézus Krisztus – a jelekből – bárki felismerhette, hogy ő az ígért Megváltó. S azóta is felismerheti bárki, aki komolyan tanulmányozza úgy az Ószövetség-i, mint az Újszövetség-i Írásokat.
      Viszont a kiválasztás nem jár automatikus üdvözüléssel. Mert – mint említettük – Ádám és Éva bukása óta minden ember csak a Jézusba vetett hit által üdvözül. Vagyis a választott nép közül is csak azok üdvözültek, és üdvözülnek s nyernek bűnbocsánatot ma is, akik hiszik, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten Fia és Isten, s szívükbe is hívják őt. Mert Isten az ő felfoghatatlan bölcsessége és kibeszélhetetlen szeretete folytán úgy tervezte, hogy "...nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (János 4:22)
      4. Isten sokoldalú, hatásos tanító is. Az Izráeliták kiválasztásával és velük való bánásmódjával arra tanította az emberiséget, hogy a kiválasztás komoly feladatokkal és felelősséggel is jár. Mert Krisztus születéséig az ő feladatuk volt a mások megmentése! Utána meg azoké lett, akik közülük, vagy bármely nép közül, hittek és hisznek a Megváltó, Úr Jézus Krisztusban.
*****
Isten felfoghatatlan bölcsessége és kibeszélhetetlen szeretete következtében választott ki magának egy népet, s ugyanezen okokból választotta ki magának éppen Izráel népét. Majd őket tette felelőssé a többiek lelkéért. Aztán őáltaluk hozta a földre a Megváltót, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
      Több oka is lehetett Istennek az Izráel népének kiválasztására, de az biztos, hogy Teérted és énértem tette; bármely nemzetségből vagy népből származunk. Akár a választott népből, vagy a világ legeldugottabb részén tengődő pici kis fajból, vagy bármely fejlett országból. Hiszel Benne? Befogadtad már a szívedbe? Ha igen, akkor példás életeddel és bizonyságtételeiddel mented az elveszetteket? Igen, mentheted az elveszetteket. Ez a legfontosabb feladatod!
                            Alexander Denzel Palm Bay-i lp. igehirdetése nyomán
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

A MABAVIT varázsában élünk még egy darabig – talán szerte e világon. A testvéri találkozások, a megújult vagy újonnan létrejött kapcsolatok még elevenen élnek bennünk. Az elvetett igemagvak itt-ott talán már ki is keltek. Reméljük, hogy a munka terhét hordozó szervezők is kipihenték már magukat.  A MABAVIT III-ról készül felvételek megrendelési lehetőségéről a 9-dik oldalon olvashatunk.
      Ujságunkban indítunk egy oldalt, amelyben a Magyar Baptista Világszövetség híreinek adunk elsősorban helyet – ha vannak ilyenek. Ezúttak a MABAVIT Hírmondóból idézünk egy összefoglaló áttekintést a világszövetséggel kapcsolatban.
      A Beregszászi (Kárpátalja) imaházvásárlással kapcsolatosan is olvashatunk egy beszámolót, mellyel olvasóinkat további imádságra és adakozásra szeretnénk buzdítani.
      Megemlékezünk a reformációról, s ezúttal a magyar türténelem jeles napjának 50. éves évfordulójáról is.
      A New York-i gyülekezet fennállásának 100-dik évfordulójára itt olvashatjuk a meghívót. Küldjük el idejében jelentkezésünket, s vegyünk részt örömükben minél többen.

100   NEW  YORK   100
Szeretettel értesítjük szövetségünk testvériségét, hogy a New York-i gyülekezet november 18-19-én tartja 100 éves jubileumi ünnepélyét. Sajnáljuk, hogy -rajtunk kívülálló okok miatt
- az időpont későbbre tolódott. Bízunk abban, hogy ez nem lesz akadály és együtt örülhetünk e kedves ünnepen.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ NEW YORKBAN
Gerstner Kornél és Kulcsár Zsolt szervezésében a száz éves jubileumhoz kapcsolódva a fiatalok is találkozót tartanak. Szombaton kiránduláson vehetnek részt és az esti istentisztelet is elsősorban az övéké lesz.
 Az ifjúságival összekötött jubileumi alkalomra várjuk a résztvenni szándékozók mielőbbi jelentkezését Kulcsár Zsoltnál e-mailen, vagy telefonon, vagy
Kulcsár Sándor lelkipásztornál az
1-212-288-0258-as számon

 

 ► A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának Nyilatkozata
a MABAVITOS oldalon
 
ugyanott: Debreceni levél
 
a találkozón készült felvételek megrendelési lehetősége
 ► GöSö: Komolytalan vers egy komoly eseményről

GYÜLEKEZETI HIREK

CLEVELAND-i események

BEREGSZÁSZ - Egy régi-új magyar baptista gyülekezet Ukrajnában

FÜREDI KAMILLA - ÚJRA ÚTON -
Csak szűk négy hetet tölthettem Magyarországon, azonban sok szép élménnyel... tovább

Reformácó - Ezt a törvénykönyvet találtam (Áhítat) / Bibliám (Gerzsenyi Sándor verse)

50 éve történt - 1956-os forradalom

Zboray L. László lelkipásztor élete 5. rész

Testvéri kirándulás Izráelbe

AKIK ELMENTEK: Vereczky-Malis Klára  /  Miklós Menyhért

MABAVIT 3
DORKÁS CENTRUM Közgyűlési fényképes beszámoló

100 NEW  YORK 100
CLEVELAND
BEREGSZÁSZ

 

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.