�lland� rovatok:

MABAVIT III.
k�pek

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. OKTBER.

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA   

Gy�lekezeti h�rek: 100 NEW  YORK / CLEVELAND  / BEREGSZ�SZ /  Sierra Leone  / 50_�ve_t�rt�nt-1956 / GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVITOS oldal / MABAVISZ_oldal / Reform�c� / Utaz�s_Izr�elbe

MI�RT V�LASZTOTT ISTEN MAG�NAK EGY N�PET?

Sokf�le felfog�s l�tezik affelől, hogy mi�rt v�lasztott ki Isten mag�nak egy n�pet? Sőt arr�l is, hogy ez a kiv�laszt�s �rv�nyes-e m�g ma is, vagy nem? S a v�lasztott n�pből val�k k�z�l is vannak, akik Isten csod�s kegyelm�nek tartj�k, hogy k�z�j�k tartoznak. M�sok meg igazs�gtalans�gnak; mert �gy gondolj�k, hogy a Teremtőnek nem szabadna k�l�nbs�get tenni teremtm�nyei k�z�tt. Enn�lfogva tegy�k fel a k�rd�st, hogy v�g�lis mi�rt v�lasztott ki Isten mag�nak egy n�pet?
      1. Tekintetbe kell venn�nk, hogy a mindenhat� Isten az emberi �sz sz�m�ra felfoghatatlanul b�lcs �s előrel�t�; vagyis mindentud�. Enn�lfogva � ha visszatekint�nk az emberis�g t�rt�nelm�be, vagy ak�r saj�t multunkba � akkor meg kell l�tnunk, hogy mindent valamilyen �ldott �s fontos c�llal tett, vagy engedett meg; legyenek azok neh�zs�gek, vagy �r�m�k. Akkor viszont el kell ismern�nk, hogy amit ő tesz, azt az�rt teszi, mert tudja, hogy mi a legjobb teremtm�nye sz�m�ra �gy a jelenben, mint a j�vőben. Vagyis mindent az emberis�g �rdek�ben cselekszik; ha �rtj�k, ha nem. �sai�s pr�f�ta �ltal ki is mondta, hogy �... amennyivel magasabb az �g a f�ldn�l, annyival magasabbak az �n utaim a ti utaitokn�l, �s az �n gondolataim a ti gondolataitokn�l." (�sai�s 55:9) Enn�lfogva a kiv�laszt�s tette is az ő kikutathatatlan b�lcsess�g�ből eredt.
      2. A Bibli�b�l felismerj�k, hogy Isten kibesz�lhetetlenűl szerető �r is. Első teremtm�nyei, �d�m �s �va, szem�lyesen ismert�k őt �s besz�lgettek vele. Eleinte az �denkertben laktak �s kiv�l� volt az �let�k. Csup�n egyetlen egy f�t�l tiltotta el őket Isten�k, mondv�n, hogy ha ezt az egy k�relm�t nem tartj�k be, akkor meg kell halniuk. Ennek dac�ra v�tkeztek. Ettek a tiltott fa gy�m�lcs�ből s ezzel elsősorban a lelki hal�l, de v�g�l a testi hal�l martal�kaiv� is v�ltak. Vagyis azonnal megszakadt az Istennel val� Atya-gyermeki kapcsolatuk, s idővel fizikailag is meghaltak. Viszont Isten kibesz�lhetetlen�l szerette teremtm�nyeit, m�g akkor is, ha m�r nem voltak az ő gyermekei. Ez�rt mindj�rt a bűnbees�skor meg�g�rte, hogy egyszer k�ld a f�ldre egy Megv�lt�t, aki lehetőv� teszi a bűn�s embereknek, hogy helyre�ll�ts�k k�zte �s k�zt�k a r�gi atya-gyermeki kapcsolatot; ha hisznek benne. Att�l kezdve J�zus Krisztus sz�let�s�ig csak azok v�ltak Isten gyermekeiv� �s a mennyorsz�g �r�k�seiv�, akik hittek az elj�vendő Messi�sban. S J�zus f�ldrej�vetele �ta meg azok, akik hisznek őbenne, mint a m�r elj�tt �dv�zitőben. De mindenkinek volt �s van lehetős�ge az istenfi�s�gra �s �dvre.
      Viszont Ad�m �s �va ut�dai egyre m�llyebbre s�llyedtek. �gyhogy idővel a pog�nys�g k�l�nb�ző fajt�ja terjedt el az eg�sz f�ld�n; az Isten-hit helyett. Ekkor a k�ny�r�lő �s kibesz�lhetetlenűl szerető Isten kiv�lasztott mag�nak egy n�pet, azzal a c�llal, hogy �ltaluk visszavonzza mag�hoz az embereket. Azaz a kiv�lasztott Izr�el n�p�t b�zta meg azzal, hogy � egyed�l őt im�dva �s viszonz�sul gazdag �ld�sokban r�szes�lve � bebizony�ts�k az eg�sz vil�gnak, hogy ő az �RIsten s hozz� hasonl� nincsen; ez�rt csak őt �rdemes k�vetni �s im�dni! Vagyis misszi�s c�llal h�vta el őket. Ő�ltaluk akarta megismertetni a pog�ny, pokolba rohan� vil�ggal �nmag�t. Azaz, �Isten r�juk b�zta ig�it" � olvassuk a R�ma 3:2-ben.
      De mi�rt v�lasztotta �ppen Izr�el n�p�t? K�l�nbek voltak a t�bbiekn�l? A zsid� P�l apostol szerint (R�ma 3:9-18):
Mi teh�t az igazs�g? K�l�nbek vagyunk? Egy�ltal�ban nem! Hiszen előbb m�r kimondtuk azt az it�letet, hogy zsid�k, g�r�g�k is mind bűnben vannak, amint meg van �rva: Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki �rtse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak... Isten f�lelm�vel nem t�rődnek.
      Ha nem voltak k�l�nbek, akkor m�gis mi�rt �ppen őket v�lasztotta ki az �r?
Bizony�ra az�rt, mert szerette őket s mert �gy l�tta j�nak. S mivel ő b�lcs �s szerető mindenhat� �r, ki v�dolhatja az�rt, ha azt tesz, amit ő j�nak l�t, vagy amit akar?
      Vagyis m�sodszor, az�rt is v�lasztott Isten mag�nak egy n�pet, mert forr� szeretet�ből meg akarta menteni �ltaluk az eg�sz emberis�get. S az�rt v�lasztotta �ppen Izr�elt, mert szerette őket is, �s �gy l�tta j�nak.
      3. A teremtő Isten viszont nem csak felfoghatatlan�l b�lcs �s előrel�t�, meg kibesz�lhetetlenűl szerető �r, hanem egy�ttal kiv�l� tervező is. S mivel m�r a bűnbees�skor meg�g�rte, hogy idővel k�ld egy Megv�lt�t; előre gondoskodnia kellett sz�m�ra egy f�ldi csal�dr�l. S ezt Izr�el n�p�nek kiv�laszt�s�val tette, mert �ltaluk alap�totta meg J�zus f�ldi csal�dj�t. A J�nos 4:22-ben olvassuk is, hogy "...az �dv�ss�g a zsid�k k�z�l t�madt..." Sőt a pr�f�t�k �ltal azt is megmondta, hogy D�vid kir�ly csal�dj�b�l fog sz�rmazni a Messi�s; �s hogy hol, �s ki �ltal fog sz�letni. Meg, hogy � a mi bűneink�rt � milyen komoly k�nszenved�sen, hal�lon �s felt�mad�son fog �tesni. Azt�n az idők teljess�g�ben minden szav�t pontosan betartotta. �gyhogy mire megsz�letett az �r J�zus Krisztus � a jelekből � b�rki felismerhette, hogy ő az �g�rt Megv�lt�. S az�ta is felismerheti b�rki, aki komolyan tanulm�nyozza �gy az �sz�vets�g-i, mint az �jsz�vets�g-i �r�sokat.
      Viszont a kiv�laszt�s nem j�r automatikus �dv�z�l�ssel. Mert � mint eml�tett�k � �d�m �s �va buk�sa �ta minden ember csak a J�zusba vetett hit �ltal �dv�z�l. Vagyis a v�lasztott n�p k�z�l is csak azok �dv�z�ltek, �s �dv�z�lnek s nyernek bűnbocs�natot ma is, akik hiszik, hogy az �r J�zus Krisztus az Isten Fia �s Isten, s sz�v�kbe is h�vj�k őt. Mert Isten az ő felfoghatatlan b�lcsess�ge �s kibesz�lhetetlen szeretete folyt�n �gy tervezte, hogy "...nincsen �dv�ss�g senki m�sban, mert nem is adatott az embereknek az �g alatt m�s n�v, amely �ltal �dv�z�lhetn�nk." (J�nos 4:22)
      4. Isten sokoldal�, hat�sos tan�t� is. Az Izr�elit�k kiv�laszt�s�val �s vel�k val� b�n�sm�dj�val arra tan�totta az emberis�get, hogy a kiv�laszt�s komoly feladatokkal �s felelőss�ggel is j�r. Mert Krisztus sz�let�s�ig az ő feladatuk volt a m�sok megment�se! Ut�na meg azok� lett, akik k�z�l�k, vagy b�rmely n�p k�z�l, hittek �s hisznek a Megv�lt�, �r J�zus Krisztusban.
*****
Isten felfoghatatlan b�lcsess�ge �s kibesz�lhetetlen szeretete k�vetkezt�ben v�lasztott ki mag�nak egy n�pet, s ugyanezen okokb�l v�lasztotta ki mag�nak �ppen Izr�el n�p�t. Majd őket tette felelőss� a t�bbiek lelk��rt. Azt�n ő�ltaluk hozta a f�ldre a Megv�lt�t, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen.
      T�bb oka is lehetett Istennek az Izr�el n�p�nek kiv�laszt�s�ra, de az biztos, hogy Te�rted �s �n�rtem tette; b�rmely nemzets�gből vagy n�pből sz�rmazunk. Ak�r a v�lasztott n�pből, vagy a vil�g legeldugottabb r�sz�n tengődő pici kis fajb�l, vagy b�rmely fejlett orsz�gb�l. Hiszel Benne? Befogadtad m�r a sz�vedbe? Ha igen, akkor p�ld�s �leteddel �s bizonys�gt�teleiddel mented az elveszetteket? Igen, mentheted az elveszetteket. Ez a legfontosabb feladatod!
                            Alexander Denzel Palm Bay-i lp. igehirdet�se nyom�n
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

A MABAVIT var�zs�ban �l�nk m�g egy darabig � tal�n szerte e vil�gon. A testv�ri tal�lkoz�sok, a meg�jult vagy �jonnan l�trej�tt kapcsolatok m�g elevenen �lnek benn�nk. Az elvetett igemagvak itt-ott tal�n m�r ki is keltek. Rem�lj�k, hogy a munka terh�t hordoz� szervezők is kipihent�k m�r magukat.  A MABAVIT III-r�l k�sz�l felv�telek megrendel�si lehetős�g�ről a 9-dik oldalon olvashatunk.
      Ujs�gunkban ind�tunk egy oldalt, amelyben a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g h�reinek adunk elsősorban helyet � ha vannak ilyenek. Ez�ttak a MABAVIT H�rmond�b�l id�z�nk egy �sszefoglal� �ttekint�st a vil�gsz�vets�ggel kapcsolatban.
      A Beregsz�szi (K�rp�talja) imah�zv�s�rl�ssal kapcsolatosan is olvashatunk egy besz�mol�t, mellyel olvas�inkat tov�bbi im�ds�gra �s adakoz�sra szeretn�nk buzd�tani.
      Megeml�kez�nk a reform�ci�r�l, s ez�ttal a magyar t�rt�nelem jeles napj�nak 50. �ves �vfordul�j�r�l is.
      A New York-i gy�lekezet fenn�ll�s�nak 100-dik �vfordul�j�ra itt olvashatjuk a megh�v�t. K�ldj�k el idej�ben jelentkez�s�nket, s vegy�nk r�szt �r�m�kben min�l t�bben.

100   NEW  YORK   100
Szeretettel �rtes�tj�k sz�vets�g�nk testv�ris�g�t, hogy a New York-i gy�lekezet november 18-19-�n tartja 100 �ves jubileumi �nnep�ly�t. Sajn�ljuk, hogy -rajtunk k�v�l�ll� okok miatt
- az időpont k�sőbbre tol�dott. B�zunk abban, hogy ez nem lesz akad�ly �s egy�tt �r�lhet�nk e kedves �nnepen.

IFJ�S�GI TAL�LKOZ� NEW YORKBAN
Gerstner Korn�l �s Kulcs�r Zsolt szervez�s�ben a sz�z �ves jubileumhoz kapcsol�dva a fiatalok is tal�lkoz�t tartanak. Szombaton kir�ndul�son vehetnek r�szt �s az esti istentisztelet is els�sorban az �v�k� lesz.
 Az ifj�s�gival �sszek�t�tt jubileumi alkalomra v�rjuk a r�sztvenni sz�nd�koz�k miel�bbi jelentkez�s�t Kulcs�r Zsoltn�l e-mailen, vagy telefonon, vagy
Kulcs�r S�ndor lelkip�sztorn�l az
1-212-288-0258-as sz�mon

 

 ► A Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�nak Nyilatkozata
a MABAVITOS oldalon
 
ugyanott: Debreceni lev�l
 
a tal�lkoz�n k�sz�lt felv�telek megrendel�si lehetős�ge
 ► G�S�: Komolytalan vers egy komoly esem�nyről

GY�LEKEZETI HIREK

CLEVELAND-i esem�nyek

BEREGSZ�SZ - Egy r�gi-�j magyar baptista gy�lekezet Ukrajn�ban

F�REDI KAMILLA - �JRA �TON -
Csak szűk n�gy hetet t�lthettem Magyarorsz�gon, azonban sok sz�p �lm�nnyel... tov�bb

Reform�c� - Ezt a t�rv�nyk�nyvet tal�ltam (�h�tat) / Bibli�m (Gerzsenyi S�ndor verse)

50 �ve t�rt�nt - 1956-os forradalom

Zboray L. L�szl� lelkip�sztor �lete 5. r�sz

Testv�ri kir�ndul�s Izr�elbe

AKIK ELMENTEK: Vereczky-Malis Kl�ra  /  Mikl�s Menyh�rt

MABAVIT 3
DORK�S CENTRUM K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�

100 NEW  YORK 100
CLEVELAND
BEREGSZ�SZ

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.