�lland� rovatok:

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. NOVEMBER.

Gy�lekezeti h�rek: ALHAMBRA / NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO / SIERRA LEONE  / ANABAPTISTA_GREBEL / GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  Debreceni eml�kek / MABAVISZ_oldal /  / Utaz�s_Izr�elbe / K�LDJ�N EGY F�NYK�PET / ZBORAI L. L�SZL� lelkip�sztor

Az Istennek pedig legyen h�la ! (2 Kor 9:15)
New York 1906 � 2006

Isten ir�nti h�la van sz�v�nkben, amikor 100 �vre eml�kez�nk. Elődeinkkel egy�tt valljuk, hogy ennek a gy�lekezetnek a megalakul�sa Isten csod�ja! �r�mmel �s h�laad�ssal eml�kez�nk tetteire �s azokat boldogan hirdetj�k.
      A Magyar Baptista misszi�munka New Yorkban, "Amerika kapuj�ban" 1902-ben kezdőd�tt, Siv�k J�nos �s neje Clevelandb�l t�rt�nő idek�lt�z�s�vel. N�gy �ven �t neh�z, kem�ny �tt�rő munk�t v�geztek, amiről keveset besz�l a kr�nika. Szem�lyes besz�lget�s, bizonys�gt�tel, evang�liz�l�s nyom�n �ten megt�rtek - egy f�rfi �s n�gy n�. 1906. j�nius 6-�n, P�nk�sd napj�n a Siv�k h�zasp�rral Bridgeportra (CT) mentek, ahol őket, m�s k�t szem�llyel egy�tt, miut�n bizonys�got tettek Krisztusba vetett hit�kről, bemer�tette az Atlanti �ce�nban. M�g ugyanazon a napon vonaton visszat�rtek New Yorkba, �s megalap�tott�k a gy�lekezetet, "Első Magyar Baptista Gy�lekezet, New York City" n�ven. Az istentiszteleteket akkor m�g csal�dokn�l �s utc�n tartott�k.
 
�sszej�veteli helyek
 
1. Egy pincelak�s a 7. utc�ban, Manhattanban. Ezt rendezt�k be �s b�relt�k havi h�rom doll�r�rt.
2. A 2. Avenue�i American Baptista Church.
3. A 83. utcai, 2. �s 3. Avenue k�z�tti Central Park Baptist Church. Elősz�r csak misszi� �llom�sk�nt, majd 1912 ut�n ide k�lt�ztek a 2. Avenue-r�l.
4. A mostani imah�z, a 80-as utc�ban. 1918. febru�rj�ban vett�k, Dulity Mikl�s p�sztors�ga alatt. �ra $25,000. �talak�t�sra, a gy�lekezet �s a t�bbi magyar gy�lekezetek �sszegyűjt�ttek $7,000-t �s Colgate, a fogkr�m gy�r tulajdonosa adott $8,000-t.

 

 
A lelkimunk�sok, lelkip�sztorok
 
Az első �vekben a k�vetkező h�rom lelkimunk�s neve magaslik ki:
 
    1. Siv�k J�nos. Az �tt�rő �s megalakul�si munk�t v�gezte 1902-07 k�z�tt.
    2. Lőrik Istv�n. Pert Amboy, NJ�ből l�togatta a kis gy�lekezetet 1907-ben, hat h�napon �t.
    3. F�bi�n Mih�ly. 1908 nyar�t�l j�rt be Passaic, NJ�ből, saj�t k�lts�g�n �s szolg�lt egy eg�sz �ven �t. Ekkor alakul meg az Ifj�s�gi Egylet.
    4. Rev. Gazsi Istv�n (1910-12). Ő volt a gy�lekezet első hivatalos lelkip�sztora. Fiatal, energikus p�sztor, az ő idej�ből van meg az első gy�lekezeti jegyzők�nyv�nk. Megszervezi a gy�lekezetet, a Bibli�ra tett kezekkel, fogadalom alatt (esk�) vette fel �jb�l a tagokat! Ekkor alakult meg a Nőegylet �s az �nekkar.
    5. Rev. Dulity Mikl�s (1912-22). Kiv�ll� tehets�gű, j� sz�nok, a magyar "Billy Sandy"-nak is nevezt�k. Jelentős t�z �vet t�lt�tt a gy�lekezetben. Megt�rt�nik a jelenlegi imah�z megv�s�rl�sa 1918. febru�rj�ban. A gy�lekezet �n�ll�sul �s sz�pen fellend�l a misszi�munka.
Ebben az időben Zborai L�szl� csal�dj�val a gy�lekezet tagja lett. P�nzgyűjt�s, imah�zak, a Magyar Baptista Szemin�rium �p�t�se, megszervez�se fűződik nev�hez.
    6. Rev. Matuskovits J�zsef (1922-39). Ez az idő, a gy�lekezet f�nykora. Meg�nneplik 1936-ban a gy�lekezet 30. �ves jubileum�t. Ebben az időben a legnagyobb a gy�lekezet tags�ga. Statisztika, 1923-1936 k�z�tt: 188 tag, 114 bemer�t�s, 37 hal�loz�s, 38 menyegző, 72 sz�let�s.
Rev. Csopj�k Korn�l: seg�dlelk�sz, �s karmester ebben az időben. Nagy tehets�g, sz�p munk�t v�gzett. Megszervezte, tan�totta az ifjakat. Fi� �s le�nyk�rt szervez 1935-ben. A vas�rnapi iskola megszervez�se is ekkor t�rt�nt.
Seg�tők eg�sz sor�t tal�ljuk a lelki munk�ban: B�lint Lajos, Boda S�ndor, Balla Gy�rgy �s m�sok. Misszi�n�riusnők: Frecska J�liska, Boda J�lika, T�th Ilona, Kok�r Ottilia, Fekete Ilona.
Orgon�t v�s�rolnak, bevezetik a k�zponti fűt�st.
   7. Rev. Tatter Vilmos (1939-45). A II. Vil�gh�bor� megviseli a gy�lekezetet � katon�k, elk�lt�z�sek. M�gis lelki megerős�d�s tapasztalhat�! J� �r�, elismert Amerik�ban �s Eur�p�ban. T�bb k�nyve is megjelent. Isten gondvisel�se nyilv�nval� a gy�lekezet �let�ben.
    8. Rev. Kocsis Imre (1945-50). Előbb Buffal� k�rny�k�n misszi�zott az Indi�nok k�z�tt. New Yorkban is �nnepeket szervezett, t�mogatta �s k�pviselte őket. Az Amerikai Baptist�k k�z�tt is ismert, megb�zottjuk volt az "ENSZ"-ben. Eml�kezetesen, sz�pen �nekelt.
    9. Rev. Balla B. Gy�rgy (1950-63). M�r kor�bban is munk�lkodott a gy�lekezetben.
A Templom moderniz�l�s�ban t�bb siker jellemzi: �j orgon�t v�s�rolnak, kicser�lik a villanyh�l�zatot, v�z �s g�z cs�veket, filmvet�tő g�pet v�s�rolnak, fel�j�tj�k az imah�z belsőt.
Lelkip�sztorr� avatj�k ifj� Balla Gy�rgy�t, megtartj�k az 50 �ves jubileumot 1956. j�nius 3-10 k�z�tt. Az Amerikai Magyar Baptist�k Konvenc��j�t is megtartj�k. Balla testv�r �jra kiadja a "Kornya Kr�nik�t" (Kirner A. Bertalan).
1956-os magyarorsz�gi forradalom ut�n sok magyar menek�ltet befogadnak; sz�ll�st, munk�t keresnek.
    10. Rev. F�l�p �rp�d (1963-73). Kor�bban Garfield, NJ-ben v�gez misszi� munk�t.
Megszervezi a zenekart: mandolinok, git�r �s szakszofon (ezen F�l�p testv�r j�tszik), magyar r�di�szolg�latot v�gez; ifj�s�gi �s gyermek programokat szerveznek.
Vas�rnap d�lut�n �s este bibliai t�rt�neteket tan�t a gyermekeknek le�nya, M�trai Mih�lyn�. Nyomd�szmesteri k�pess�geit kamatoztatja a gy�lekezeti misszi�ban. 1973. november 29-�n, 72 �ves korban nyugalomba vonul.
    11. Rev. Moln�r W. Bal�zs (1973-79). Neh�z idők voltak ezek egy neh�z v�rosban! F�l�p testv�r t�voz�sakor fel�re apadt a gy�lekezet, - sokan elk�lt�ztek, vagy elt�voztak.
Nagy b�lcsess�g �s t�relem kellett a marad�k �sszetart�s�ra, �s volt. Bulletinokat k�ld�tt ki az �regek, betegek �s bar�tok sz�m�ra. Inform�lt, vigasztalt, �s b�tor�tott! Feljav�tott�k a felső emeleti le�ny lakr�szt. �j villanyh�l�zatot, b�torzatot, v�z-g�z szerel�st v�geztek $25,000 kiad�ssal, �s �nk�ntes munk�val. A r�di�szolg�latot folytatta. A gy�lekezetet adakoz�sra tan�totta.
 
�tmeneti idő (1979-86). Nincs hivatalos lelkip�sztor, de a munka megy tov�bb!
Megpr�b�lt, de nem elhagyott a kis ny�j. El�getik a Mortgage pap�rt 1980, m�rcius 1-�n. Megtartj�k a 75. �ves Jubileumot 1981-ben. Ekkor 23 tagot sz�ml�lnak. 1980 ősz�n gy�lekezeti v�nn� avatj�k T�th Gy�rgy diak�nust �s H�l� J. Barnab�st. Ők v�gzik a gy�lekezetben a lelkimunka nagyr�sz�t, magyar, illetve angol nyelven. Tov�bbi vezetők ebben az időben: Bir� Gy�rgy diak�nus, B�nyai S�ndor Chairman of the Board, Mrs. Helen K. B�nyai jegyző, karmester, orgonista, Mrs. Elsie Olson p�nzt�ros, Mrs. Emma Salamon zongorista, a h�zbizotts�g eln�ke. Rendszeresen im�dkoznak ut�np�tl�s�rt, �jabb kegyelem�rt!
Vend�g sz�nokok: Rev. Moln�r W. Bal�zs � mintegy m�sf�l �ven �t, Rev. Arnold Ray, John Moln�r, Rev. Carl E. Fleminster (ABC Metro New York), Rev. Faulkner K�roly stb.
�j rem�ny: 1983-1985 k�z�tt �rkezik: id, Kulcs�r Ferenc �s csal�dja, Jakab Barnab�s �s csal�dja, Jakab M�rton �s csal�dja, De�k Barnab�s, majd csal�dja. 1986-ban �jabb csal�dok j�ttek: Gancsos Gy�rgy, k�sőbb a csal�dja, Torma Erzs�bet, majd csal�dja, De�k Ferencn� Ida �s fia Lehel.

 

    12. Rev. Kulcs�r S�ndor (1986. november 1- ) Megk�zd�s a kezdeti neh�zs�gekkel.
1987-ben �jabb �rkezők: a M�t� csal�d, a Fej�r csal�d, a Csoma csal�d, a Balogh h�zasp�r.
A gy�lekezet tags�ga h�romszoros�ra n�tt! Nagy volt az �r�m, de sok lett a feladat is. Emigr�ci�s k�rd�sek, az ABC-n�l, a Church World Service-n�l, orvosokn�l �s iskol�kban, munka keres�s �s csal�d egyes�t�si �gyek int�z�se stb.
Lelkip�sztor beiktat�s: 1987. m�rcius 15-�n.
Rev. Cserepka J�nos evang�liz�l 1987. ősz�n.
Megalakul a pengetős zenekar id. Kulcs�r S�ndor testv�r vezet�se alatt. 1988. m�rcius 2-�n itt tal�lkozik �s tan�cskozik a k�t magyar baptista sz�vets�g.
 
Munk�latok az Imah�zn�l

1988-ban az imaterem fest�se, 1990-ben, az alagsor �talak�t�sa, 1995�ben az imaterem fel�j�t�sa; fest�s, szőnyegez�s, padok, villanyvezet�k stb.
    Hűtőegys�gek beszerel�se, villanyvezet�k, tetőjav�t�s �s a k�rfalak fel�jit�sa. 2004-ben a fűtőkaz�n kicser�l�se, melyet Lipt�k D�vid v�gez, testv�ri beseg�t�ssel.
    2005-2006-ban �ltal�nos fel�j�t�s imah�zunk �p�let�ben: Konyha, kisszoba, eb�dlő terem fel�j�t�sa, a sz�kek �s asztalok kicser�l�se; �sszes ablak kicser�l�se, l�pcsőh�z fel�j�t�sa. Imaterem: villanyvezet�k, csill�rok, �j parketta, sz�nyegez�s, fest�s stb. ($200,000 kiad�s).
 
Kiemelkedőbb esem�nyek

 

1993. szeptember 19-�n orgonaavat�s
1996. november 24-�n a gy�lekezet fenn�ll�s�nak 90. �vfordul�ja. A j�bileumi �vben n�gy menyegzőt tartottunk. M�jusban a D�nes Tibor vezette r�zf�v�s �t�s előad�st tartott, Sz�kely Mendel Melinda �s Gy�rgy szin�sz h�zasp�r k�zreműk�d�s�vel.
1999. j�lius 25-�n $50,000 k�lcs�nt adtunk az Erd�lyi Teol�gia megv�s�rl�s�ra.
2001. szeptember 11-�n terrort�mad�s a World Trade Center ellen.
2002. m�jus 23-27 Fogadtuk a Magyar Baptista K�zponti K�rust, h�romszor szolg�ltak k�z�tt�nk.
2002-2003. Nagy lelki pr�bat�tel! Lelk�nk ellens�ge, a Sz�tdob�l� (Diabolosz) nagy t�mad�st ind�tott, de győz�tt az �R! Egy�nenk�nti �jrakezd�s t�rt�nt, �j �s szem�lyes elk�telez�ssel, a Mt 18:15-17 alapj�n. A gy�lekezet nagy t�bbs�ge v�llalta.
2005. j�nius 24-26 Billy Graham Evang�liz�l�sa New Yorkban. A gy�lekezet apraja � nagyja teljes erővel bekapcsol�dott a misszi�ba! Magyarra is ford�tva volt.
 
Statisztikai adatok - 1986-2006 k�z�tt

 

Bemerit�s: 9 alkalommal, �sszesen 24 szem�ly, gyermekbemutat�s: 21, menyegző: 17, hal�loz�s: 14, gy�lekezeti tags�g: 54
    Gy�lekezet�nk szervezetei: F�rfi- �s Nőik�r, �nnekkar, pengetős zenekar, r�zf�v�s �t�s, Vas�rnapi Iskola, fiatal h�zasok k�re.
    T�bb alkalommal volt Ifj�s�gi Tal�lkoz�, evang�liz�l�s, �s m�s �nnepi alkalom. �venk�nt sok vend�g�nk volt, k�z�tt�k lelkip�sztorok �s vezető testv�rek is megfordultak �s �ld�sos szolg�latokat v�geztek gy�lekezet�nkben, f�leg az �haz�b�l.
    Gy�lekezet�nkből k�t lelkimunk�s ker�lt ki az ut�bbi �vekben, Pardi F�lix �s Kulcs�r Attila. Pardi testv�r Erd�lyben (K�meren) v�gzi imm�r a lelkip�sztori munk�t, Attila a k�zel j�vőben v�gzi be teol�giai tanulm�nyait Louisville-ben (KY), a Baptista Szemin�riumban. B�r lenn�nek m�g sokan, akik k�vetik p�ld�jukat.
 
      A 100 esztendő esem�nysorozata a november 18-19-�n tartand� jubileumi �nnepi alkalmakkal z�rul. Erre hivatalosak sz�vets�g�nk gy�lekezetei �s lelkip�sztorai, a New York-i Magyar Egyh�zak, New York-i Magyar Konzul�tus �s m�s magyar szervezetek. Mindenkit nagy szeretettel h�vunk �s v�runk az �nnepi alkalmainkra �s szeretetvend�gs�geinkre.
 
    Mindent �sszegezve, őszinte al�zattal mondjuk az apostollal: Istennek pedig legyen h�la ir�ntunk val� nagy szeretet��rt, gonvisel�s��rt �s a csod�latosan megnyilv�nult megtart� kegyelm��rt! Egyed�l Isten� legyen a dicsős�g �s a h�la minden�rt!
 
              Kulcs�r S�ndor lp., New York
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

100   NEW  YORK   100
Szeretettel k�sz�ntj�k a 100 �ves New York-i gy�lekezetet, lelkip�sztor�t Kulcs�r S�ndort (aki sz�vets�g�k eln�ke is) �s a h� m�sodi fel�ben a jubileumi istentiszteletekre �rkező vend�gsereget! �ldja meg az �r a visszatekint�s �h�tatos alkalmait �s adjon �tmutat�st, vezet�st, sőt eredm�nyes misszi�munk�t a m�sodik �vsz�zad�ba l�pő k�z�ss�gnek! Sz�ljon m�g sok�ig magyarul is a megt�r�sre h�v� sz� Amerika kapuj�ban � az ott �lő �s az oda �rkező magyarok sz�m�ra!

Mit olvashatunk ebben a sz�mban? Egy t�rt�nelmi visszatekint�st a jubil�l� gy�lekezet lelkip�sztor�t�l � ami ugyan az �js�gunkban megszokott cikkek hossz�s�g�t meghaladja, de �gy v�lem, hogy olvas�ink sz�vesen veszik, hogy �ttekinthetik a gy�lekezet t�rt�nelm�nek l�nyegesebb mozzanatait a kezdetektől eg�szen a jelenig. �r�l�nk a sok �s m�gis �ttekinthető inform�ci�nak.

Most fejezz�k be Zborai L. L�szl� lelkip�sztor �lett�rt�net�nek ismertet�s�t is. �t 90 �vel ezelőtt, �ppen az akkor 10 �ves New York-i gy�lekezetből temett�k el. Sz�p lenne, ha a jubileumi alkalmak sor�n fel tudn�nk keresni s�rhely�t a Brooklyn-i temetőben. A f�radhatatlan imah�z�p�tő lelkip�sztor (aki sajnos f�nyk�pezni is megtanult) 49 �vet kapott az �rt�l. Dulity Mikl�s egykori New York-i �s Dr. Gerzsenyi L�szl� mostani Wessel�nyi utcai lelkip�sztornak k�sz�nj�k a t�bb r�szletben k�z�lt megeml�kez�st.

Ugyancsak kerek �vfordul�s �r�st tal�lhatunk az utols� oldalon. 480 �vvel ezelőtt halt meg az anabaptista mozgalom egyik neves k�pviselője, Conrad Grebel. Ő volt az első, aki az �vsz�zadok �ta nem gyakorolt felnőtt, hitvall� kereszts�get v�grehajtotta valakin - Blaurock Gy�rgy�n, aki őt erre k�rte a k�z�pkori reform�ci� viharos �veiben, pontosabban 1525 janu�r 21-�n. A bemer�tőt �s a hitvall� bemer�t�st gyakorl�kat �s k�vetőiket azut�n �g�nyb�l- �jra-bemer�tőknek, vagyis anabaptist�nak nevezt�k.

Ezekben a hetekben itt j�rt k�z�tt�nk Kir�ly Tibor szil�gyballai lelkip�sztor testv�r, akit k�t cikk �r�s�ra is megk�rtem. Az egyiket most olvashatjuk, melybőt n�gy gy�lekezet�nkről is olvashatunk � egy kicsit m�s szemmel, mint amit megszoktunk.

Az okt�beri nagy magyar �nnep, az 1956-os forradalom �vfordul�s rendezv�nyeibe gy�lekezeteink is bekapcsol�dtak. Az 50 �ves �vfordul� alkalm�b�l rendezett �nneps�gek k�z�l kettőről is olvashatunk a k�vetkező oldalakon. Itt jegyzem meg, hogy a m�lt havi sz�munkban k�z�lt f�nyk�p nem az 56-os forradalommal kapcsolatban k�sz�lt, hanem egy hasonl� csomaggyűjtő akci� sor�n, amivel az első vil�gh�bor� ut�ni szeg�nys�get k�v�nt�k enyh�teni Magyarorsz�gon �lő testv�reik sz�m�ra a New York-i magyar baptist�k. A t�ved�s a szerkesztő figyelmetlens�g�ből t�rt�nt.

Irodalmi napot szoktunk tartani november m�sodik vas�rnapj�n. Az id�n ennek meghirdet�se elmaradt. Amennyiben gy�lekezeteinkben m�gis megtartj�k az irodalmi napot, k�rj�k, hogy azon gyűjtsenek adakoz�st az Evang�liumi H�rn�k sz�m�ra. Egy�ttal haszn�ljuk fel ezt a napot arra, hogy a lap előfizet�s�re buzd�tsuk testv�reinket. Eml�keztetem olvas�inkat arra, hogy tengerent�li rokonok sz�m�ra is elő lehet fizetni az Evang�liumi H�rn�k�t. Az előfizet�si �r ebben az esetben �vi 25 doll�r. A vil�g b�rmelyik r�sz�re elk�ldj�k az �js�got.

Groska J�zsef, F�ny�z�n �rad c�mű versesk�tet�hez Gerzsenyi S�ndor �rt bevezetőt, ebből id�z�nk egy r�szletet:

�Groska J�zsef legnagyobb er�nye, hogy szinte minden �r�sa a Bibli�hoz k�tődik. Ez az erős k�tőd�s olykor f�kezi a vers belső ritmik�j�t, az olvas� azonban bizony�ra hajland� megbocs�tani ezt, fők�nt ha �gy �rzi, hogy maga az �zenet nem csorbult �r�s k�zben. A k�tetben szereplő versek tematik�ja megk�nny�ti a versmond�k t�mav�laszt�si lehetős�g�t, seg�tve azt az igyekezetet, hogy az igehirdet�s ut�ni bizonys�gt�tel mintegy al�h�zzon egy-egy pr�dik�ci�s gondolatot. Hitem szerint van j�vője a sz�p �s j� versnek istentiszteleteinken; seg�t jobban meg�rteni �s alkalmazni Isten Ig�j�t."
      �ra 1500 forint, megrendelhető a jozsef@groska.hu e-mail c�men. Inf� a szerkesztőn�l.

GY�LEKEZETI HIREK

Gy�lekezetl�togat�si besz�mol� - Kir�ly Tibor
A sz�z�ves jubileum�ra k�sz�lő New York-i Magyar Baptista Gy�lekezet, illetve lelkip�sztor�nak, Kulcs�r S�ndor testv�r megh�v�s�ra �rkeztem az Egyes�lt �llamokba, hogy ... tov�bb

ALHAMBRA
NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO

Debreceni eml�kek

F�REDI KAMILLA - Hossz� az �t...  N�ha elgondolkozom azon, hogy vajon mennyi ideig tartott, amig �brah�m eljutott a f�ldre amit az �r mutatatott neki �s im�dkozom, hogy az �n �tam Clevelandb�l Makeniig legyen egy kicsit r�videbb.  tov�bb...

ZBORAI L. L�SZL�
lelkip�sztor �lete 6., befejező r�sz

K�LDJ�N EGY F�NYK�PET Szab� Istv�n testv�rtől kaptam nemr�gen egy 12 oldalas f�zetet, melynek ez a c�me: Hungarian Baptist Work in America.

Testv�ri kir�ndul�s Izr�elbe

Conrad Grebel "az anabaptist�k korifeusa"
Conrad Grebelre (1502?-1526) a c�mben olvashat� kifejez�st g�nyn�vk�nt alkalmazta Ulrich Zwingli... tov�bb
 

Mabavit iii. Debreceni eml�kek
DORK�S CENTRUM K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�

ALHAMBRA
NEW YORK / CLEVELAND  / DETROIT / CHICAGO

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.