Palm Bay-i kpek,
ideiglenesen

 �lland� rovatok:

MABAVIT 3

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. M�RCIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA  

Gy�lekezeti h�rek  MELBOURNE / TORONTO  /  SANTA MONICA / PALM_BAY�VK�ZI GYŰL�S  /  GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  �H�TATOS_PERCEK

Pr�f�tai őrhelyen! (Habakuk 2:1-4)

Habakuk pr�f�ta k�nyv�nek legismertebb r�sze a 2:1-4 igeszakasz. Ebb�l is k�l�n kiemelve a 4. vers utols� mondata: Az igaz pedig az � hite �ltal �l!
      Ha egy �r�s folyamatos sz�veg�be id�zet ker�l, �s abb�l az id�zetb�l k�l�n is kiemel a szerz� egy gondolatot, akkor azt m�s bet�kkel szedi �s m�g z�r�jeles megjegyz�st is tesz (kiemel�s t�lem v. a szerz�t�l). �m a fentebb eml�tett mondat, ami a hit fontoss�g�t hangs�lyozza nem t�lem sz�rmaz� kiemel�s. A Szentl�lek �emelte ki" P�l apostol �ltal �s a Zsid�khoz �rt lev�l szerz�je �ltal ezt a mondatot Habakuk pr�f�ta k�nyv�b�l. Ez�rt �rdemes megn�zn�nk �s megvizsg�lnunk ennek a mondatnak az �jsz�vets�gi el�fordul�sait.
      El�sz�r a R�ma 1:17-ben tal�lkozunk vele. P�l apostol szil�rd meggy�z�d�ssel hirdeti �s kinyilv�n�tja, hogy � hisz az �ltala hirdetett evang�lium erej�ben. A Krisztus evang�liuma Istennek ereje minden (abban) h�v� �dv�ss�g�re! (16. vers). Ez az emberi �letet teljesen �tform�l� evang�lium hit �ltal �ri el c�lj�t. Aki pr�dik�lja, az hittel pr�dik�lja! Aki hallgatja �s befogadja, az hittel hallgassa �s fogadja be! �gy jut az evang�lium �hitb�l hitbe"!
      S mintegy ezt a gondolatot meger�s�t� �s igazol� �rvet id�zi v�g�l P�l apostol az �sz�vets�gi pr�f�tai ig�t, a Habakukk k�nyv�b�l �kiemelt" mondatot: Az igaz ember pedig hitb�l �l! Ez az ige itt m�r �dvt�rt�neti, sz�t�riol�giai jelent�s�ggel b�r.
      Az eredeti el�fordul�sn�l Habakuk pr�f�ta az � Istent�l rendelt pr�f�tai �rhely�n �ll. Nem �rti a saj�t n�pe (Juda orsz�ga) �s az er�szakos h�d�t� babiloni birodalom el�ret�r�s�ben �s k�m�letlen nagybirodalmi t�rekv�seiben megfigyelhet� �s el�fordul� esem�nyeket, �s gonosz folyamatokat. Ezeket a pr�f�ta olyannak l�tja, mintha g�tl�stalanul t�rne r� az orsz�gra k�v�lr�l �s bel�lr�l is az er�szak, az igazs�gtalans�g �s gonosz istentelens�g. A t�rt�nelmi folyamatokban pedig az �kori kelet vad, er�szakos, hatalom �hes �s �sikeres" n�pe uralja (Babilonia).
      Mindezzel kapcsolatosan sok-sok k�rd�st int�z a pr�f�ta Isten�hez. A pr�f�tai �rhely�n h�s�gesen kitartva v�g�l egy �zenetet kap Istent�l. Pr�f�tai l�tom�sban sz�l hozz� az �r, �s a kapott kijelent�s �meg�r�k�t�si form�j�r�l" is konkr�t megb�z�st kap (�v�sd t�bl�kra"). Ezen k�v�l az �r azt is elmondja a pr�f�t�nak, hogy hogyan viszonyuljon � maga is szem�lyesen az �ltala tov�bb�tott pr�f�cia tartalm�hoz. Ha �gy t�nik is Habakuk sz�m�ra, mintha k�sne a l�tom�s beteljesed�se, akkor is hittel �s bizalommal kell lennie. Ha �gy t�nik, hogy semmi sem t�rt�nik, - �s semmi jel nem mutat arra, hogy Isten kontroll�lja �s uralja az esem�nyeket � ez az�rt van �gy, mert Isten itt kinyilatkoztatott ig�j�nek a k�vetkez� jellemz�i vannak:

      1. Ez a l�tom�s egy meghat�rozott id�re sz�l, vonatkozik. (De akkor, a maga idej�ben biztosan be fog k�vetkezni!).
      2. A �l�tszat ellen�re" sietve, (gyorsan) halad a beteljesed�s �tj�n! Ezt a halad�st nem �rz�keli a f�ldi haland� ember, akinek szemei el�l el vannak rejtve a l�thatatlan szellemi vil�g t�rt�n�sei.
      3. Ez a l�tom�s �nem csal meg"! Nem hozza lehetetlen helyzetbe a pr�f�t�t. S � sem fog csal�dni benne.
     
4. A f�ldi-emberi l�t id�t�nyez�j�nek (�ha k�sik is") adotts�gai al� rekesztett helyzet�ben t�relmesen kell v�rakozni a pr�f�t�nak az ige beteljesed�s�re!
      5. Nyomat�kos meger�s�t�st is kap a pr�f�ta: �biztosan bek�vetkezik, nem marad el!"
      6. V�g�l a pr�f�cia biztos beteljesed�se mellett sz�l� d�nt� �rvk�nt hallhatjuk Isten �r�k, szent �s megv�ltozhatatlan erk�lcsi rendj�nek �rv�nyre jut�s�t: Nem maradhat meg hossz� t�von, �s nem �rv�nyes�lhet v�glegesen a gonosz, istentelen, elbizakodott, g�g�s, �s �nmag�t, erej�t, saj�t dics�s�g�t isten�t� er�szakos birodalom, vagy ember! DE AZ IGAZ AZ � HITE �LTAL �LNI FOG!
     
A fent felsorolt igazs�gok �s jellemz�k az �rt�l kapott ige megb�zhat�s�g�ra �ltal�nosan is jellemz�k! Ez meghat�rozza az �r szolg�inak, mai pr�f�t�inak is az �let�t �s szolg�lat�t, a h�s�ges �r�ll�i hivat�suk bet�lt�s�t. A vil�g b�rmely pontj�n, b�rmelyik orsz�g�ban, b�rmilyen n�p k�z�tt, �s b�rmilyen �evil�gi hatalmass�g al� rendelve" szolg�lnak. Az �rt�l kapott ig�t �gy vehetik �t, �gy k�pviselhetik (hirdethetik), �s �gy v�rhatnak teljes bizonyoss�ggal annak beteljesed�s�re! A hit t�l�li a hitetlens�get! Az igazs�gtalan �s hitetlen er�szakot t�l�li az igazs�ghoz val� ragaszkod�s �s a hit! Ezt az Istent�l sz�rmaz� �s �ltala �rv�nyes�tett igazs�got az �r�k�let elnyer�se �rdek�ben hirdetett krisztusi �dv�z�t� evang�lium vitte a kinyilatkoztat�s teljess�g�re.
      P�l apostol a Galat�khoz �rt level�ben a 3. fejezetben a megigazul�s nagy teol�giai k�rd�s�t t�rgyalja. Megigazulhat-e Isten el�tt egy ember is a t�rv�ny betart�sa �ltal, vagy kiz�r�lag hit �ltal lehets�ges a megigazul�s? Ennek igazol�s�ra olvashatjuk itt a Habakukk k�nyv�b�l kiemelt ig�t: mert az igaz ember hitb�l �l! (Gal 3:11). Majd csod�latosan �rja le a Gal 3:13-14. ig�je a Krisztusban t�rt�nt megv�lt�s, az �brah�mnak adott messi�si �ld�s-�g�ret, �s a �Szentl�lek kereszts�gben" r�szes�l�s �rv�nyess�g�t a megt�r� pog�nyok sz�m�ra hit �ltal!
     
A h�res qumrani tekercsek k�z�tt tal�lhat� egy Habakuk Komment�r. Ez tartalmazza a pr�f�tai k�nyv els� k�t fejezet�t �s annak r�szletes magyar�zat�t az utols� id�kre vonatkoz�an, eszkatol�gikus �rtelmez�sben. A Zsid�khoz �rt lev�l 10. fejezete v�g�n is ilyen ig�k k�z� �gyazva jelenik meg ez a fontos ige (Zsid 10:35-39). A v�gs� id�k nagy �s neh�z megpr�b�ltat�sai k�zepette is t�relmesen, Isten akarat�t cselekedve kell v�rakozniuk a h�v�knek az �dv�g�retek v�gs� beteljesed�s�re! Az �r J�zus visszaj�vetele is biztos! Az igaz ember pedig hite �ltal (�r�kk�) �lni fog!
      Mert m�g vajmi kev�s id�, �s aki elj�vend�, elj� �s nem k�sik. Az igaz pedig hitb�l �l. �s aki megh�tr�l, abban ne gy�ny�rk�dik a lelkem. De mi nem vagyunk megh�tr�l�s emberei, hogy elvessz�nk, hanem hit�i, hogy �letet nyerj�nk.
(Zsid 10:37-39.).
      �gy kapcsol�dik �ssze Habakuk pr�f�ta k�nyv�b�l a Szentl�lek �ltal kiemelt egy ige-mondat �zenet�ben, �s annak beteljesed�s�ben: �brah�m (a h�v�k atyja) � Habakukk pr�f�ta � Qumr�ni essz�nus k�z�ss�g � P�l apostol � az �jsz�vets�gi Ekl�zsia � �s az �dv�ss�get nyert Megv�ltottak Serege a mennyben!
      Maradj az �rhelyeden! A legv�gs� beteljesed�st is meg fogod l�tni!

                     Szlov�k Tibor (Melbourne)

 
Mondd, az rhelyed �res?
 
Mondd, az rehelyed �res?
J�zus elj�n, ott keres.
mutatta meg a helyed,
Otthagyni azt nem lehet.
      J�n a hajnal, nemsok� kell v�rni m�r,
      J�zus elj�n ahhoz, aki v�r.
      K�sz-e a sz�ved menni vele?
      A munk�t elv�gezted-e?

Hallod-e az �r szav�t?
Elv�gzed-e mit b�z r�d?
Meg�llsz-e b�rtan a b�sty�n?
Harcolsz Urad oldal�n?

K�ts�g gy�tri sz�vedet?
B�zzad r� az �leted!
Hogyha hitbl �lsz, csak ez ad
B�k�t, nyugtot �s vigaszt.
      J�n a hajnal, nemsok� kell v�rni m�r,
      J�zus elj�n ahhoz, aki v�r.
      K�sz-e a sz�ved menni vele?
      A munk�t elv�gezted-e?
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Mit olvashatunk a m�rciusi sz�mban? Sz�p �sz�vets�gi sorozat k�zep�n j�runk - az �h�tat 2006 seg�ts�g�vel. �ttanulm�nyoztuk M�zes m�sodik k�nyv�t, Aggeus, Habakuk �s H�se�s k�nyvei j�nnek soron ezekben a hetekben. Lapunk egy-egy t�m�hoz kapcsol�d� �r�sa seg�theti igetanulm�nyoz�sunkat. Az amerikai magyar baptista misszi� egyik jeles szem�lyis�ge - Zborai L�szl� lelkip�sztor - 90 �ve halt meg. Erre az �vfordul�ra eml�kez�nk most �s tal�n 2-3 tov�bbi sz�munkban. A gy�lekezeti besz�mol�k oldalain most a Palm Bayben tartott �vk�zi Gyl�srl is adunk hirad�st, de ezt is folytatjuk majd a k�vetkez sz�mban. Olvas�ink �szrev�teleit, st �r�sait is szivesen fogadja a szerkeszt.

F�REDI KAMILLA misszion�rius testv�rn m�rcius 3-�n -lapz�rta ut�n- vissza�rkezett Clevelandba. Akik olvast�k lapunkban megjelent �r�sait, tudj�k, hogy ez�ttal 5 h�napos szolg�latra ment Kamilla az Afrikai Sierra Leone-ba. Ez az 5 h�nap most j�rt le. Kider�lt e szolg�lati id alatt, hogy misszion�riusunkat nem csak �r�mmel fogadt�k, hanem szolg�lat�ra a tov�bbiakban is nagyon sz�m�tan�nak. F�l �v mulva vissza v�rj�k. Persze, ha vissza tud menni F�redi testv�rn.
      Deh�t mi�rt ne tudna visszamenni, k�rdezhetn�nk. P�ld�ul akkor, ha eg�szs�gileg nem birn� az ottani szolg�latot. H�la az �rnak, ez az akad�ly nem �ll fent. A testv�rn -b�r m�r nem olyan fiatal, mint szeretne lenni- j� eg�szs�gben ment el �s j�tt vissza. Visszamenetenek egy m�sik felt�tele az anyagi h�tt�r. Itt nem csak az meg�lhet�s�rl van sz�, hanem annak a munk�nak a finansz�roz�s�r�l is, amit r�b�ztak Sierra Leone-ban (Baptista Biblia Iskola).
      B�zom benne, hogy a k�vetkez h�napokban eljut Kamilla a gy�lekezeteinkbe -h�vj�tok meg t mielbb-, s ott szem�lyesen is felismerhetj�k, hogy a munka, amit tle v�rnak olyan, amit �r�mmel t�mogathatunk.

�VK�ZI GYL�S�NK b�kess�gesen telt. Nem vita n�lk�l, hiszen minden r�sztvev -gy�lekezeti k�ld�tt- a legjobb d�nt�st pr�b�lta munk�lni felsz�lal�s�val. Term�szetesen hoztunk is d�nt�seket, melyek nagyobb r�sze a ny�ri k�zgyl�s�nk ut�n v�lhat sz�vets�g�nkben ir�nyad�v�, amennyiben a k�zgyl�s is mag��v� teszi e d�nt�seket.
      Az eltt�nk �ll� f�l �vre vonatkoz�, k�z�ss�gi alkalmakar �rint idpontokat itt foglalom �ssze:

 
Tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz� - Chicag�, m�jus 27-28.
 
99. K�zgyl�s - R�mai T�bor - j�nius 30- j�lius 2.
Gyermekt�boroz�s - 14 �ves korig a k�zgyl�st k�vet h�ten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifj�s�gi t�boroz�s - Debrecen, j�lius 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsol�dva, azt megelzen. www.baptistaifi.hu
 

A K�ZGYL�SRE ISM�T R�M�BAN ker�l sor, m�gpedig �gy, hogy a k�zgyl�sen t�l �nnep�lyesen megnyitjuk az elm�lt �vben megkezdett �p�tkez�s eredm�nyek�nt fel�p�lt -teljesen �j, nagy �s korszer- �tkezt. "Fel�p�lt"-et �rtam, b�r ez a sz� e pillanatban m�g csak hitben �s a rem�nys�g lelk�let�vel fogadhat� el. Toront�i testv�reink m�g nagyon sokat fognak dolgozni az �p�leten, hogy az val�ban �tadhat� legyen. De tal�n addig m�g m�s gy�lekezetekbl is lesznek, akik seg�teni fognak, st olyanok is lesznek, akik tov�bbi anyagi t�mogat�st is k�ldenek a t�bori munk�ra. K�rj�k is, hogy tegy�tek mindkettt! Sz�vets�gi p�nzt�ros testv�r�nk c�m�re k�rj�k az ilyen adakoz�sokat.

A MABAVIT III-ra is teljes lelkesed�ssel k�sz�l�nk - m�gha nem is l�tjuk elre a tal�lkoz� r�szleteit �gy, mint szeretn�nk. A magyarorsz�gi testv�reink bizony�ra megtal�lj�k a m�dj�t annak, hogy egy nagyszer, a nev�hez is m�lt� (vagyis az eg�sz vil�g magyar baptist�it �sszefog�) tal�lkoz�t szervezzenek. E helyen is biztatom olvas�inkat, hogy j�jjenek el vel�nk Debrecenbe. T�j�koztat�s�rt keress�k Szab� Istv�n testv�rt, vagy a szerkesztt.
      Az interneten a mi lapunk megfelel� oldalain, de a kifejezetten erre a c�lra k�sz�lt www.mabavit.hu  c�men tov�bbi inform�ci�kat tal�lhatunk. �rdemes t�bbsz�r belen�zni, mert az oldalt folyamatosan b�v�tik a szervez�k.
      A vil�gtal�lkoz� el�tt -ugyancsak Debrecen k�rny�k�n- ifj�s�gi tal�lkoz�ra is sor ker�l - erre is vannak m�r jelentkez�k. Gy�lekezeteinket arra buzd�tjuk, hogy a lehet�s�geik szerint seg�ts�k egy kicsit anyagilag a fiatalokat abban, hogy r�sztvehessenek ezen a tal�lkoz�n. Tudjuk, hogy a rep�l�jegy igen dr�ga, s�t, egyre dr�g�bb lesz, ha nem v�s�roljuk meg id�ben azt. (szerk)

GY�LEKEZETI HIREK - MELBOURNE / TORONTO  /   SANTA MONICA / PALM_BAY

�VK�ZI GYŰL�S

Zborai L�szl� lelkip�sztor �lete (90 �ve halt meg az amerikai magyar baptista misszi� kiemelkedő munk�sa)

Bizonys�gt�tel - Dr. Viczi�n J�nos �r�sa

Mit mond az ige? (A nagyobb a jobb)

�h�tatos percek (�j)

AKIK ELMENTEK : Andrew G. Yanik  /  Szalai Lajos  /  Stickl J�nos

MABAVIT 3
RMA T�BOR

MELBOURNE / TORONTO  /   SANTA MONICA / PALM_BAY

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.