Palm Bay-i képek,
ideiglenesen

 állandó rovatok:

MABAVIT 3

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Házas fórum
fiatalok fóruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. MÁRCIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA  

Gyülekezeti hírek  MELBOURNE / TORONTO  /  SANTA MONICA / PALM_BAYÉVKÖZI GYŰLÉS  /  GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  ÁHÍTATOS_PERCEK

Prófétai őrhelyen! (Habakuk 2:1-4)

Habakuk próféta könyvének legismertebb része a 2:1-4 igeszakasz. Ebből is külön kiemelve a 4. vers utolsó mondata: Az igaz pedig az ő hite által él!
      Ha egy írás folyamatos szövegébe idézet kerül, és abból az idézetből külön is kiemel a szerző egy gondolatot, akkor azt más betűkkel szedi és még zárójeles megjegyzést is tesz (kiemelés tőlem v. a szerzőtől). Ám a fentebb említett mondat, ami a hit fontosságát hangsúlyozza nem tőlem származó kiemelés. A Szentlélek „emelte ki" Pál apostol által és a Zsidókhoz írt levél szerzője által ezt a mondatot Habakuk próféta könyvéből. Ezért érdemes megnéznünk és megvizsgálnunk ennek a mondatnak az újszövetségi előfordulásait.
      Először a Róma 1:17-ben találkozunk vele. Pál apostol szilárd meggyőződéssel hirdeti és kinyilvánítja, hogy ő hisz az általa hirdetett evangélium erejében. A Krisztus evangéliuma Istennek ereje minden (abban) hívő üdvösségére! (16. vers). Ez az emberi életet teljesen átformáló evangélium hit által éri el célját. Aki prédikálja, az hittel prédikálja! Aki hallgatja és befogadja, az hittel hallgassa és fogadja be! Így jut az evangélium „hitből hitbe"!
      S mintegy ezt a gondolatot megerősítő és igazoló érvet idézi végül Pál apostol az ószövetségi prófétai igét, a Habakukk könyvéből „kiemelt" mondatot: Az igaz ember pedig hitből él! Ez az ige itt már üdvtörténeti, szótériológiai jelentőséggel bír.
      Az eredeti előfordulásnál Habakuk próféta az ő Istentől rendelt prófétai őrhelyén áll. Nem érti a saját népe (Juda országa) és az erőszakos hódító babiloni birodalom előretörésében és kíméletlen nagybirodalmi törekvéseiben megfigyelhető és előforduló eseményeket, és gonosz folyamatokat. Ezeket a próféta olyannak látja, mintha gátlástalanul törne rá az országra kívülről és belülről is az erőszak, az igazságtalanság és gonosz istentelenség. A történelmi folyamatokban pedig az ókori kelet vad, erőszakos, hatalom éhes és „sikeres" népe uralja (Babilonia).
      Mindezzel kapcsolatosan sok-sok kérdést intéz a próféta Istenéhez. A prófétai őrhelyén hűségesen kitartva végül egy üzenetet kap Istentől. Prófétai látomásban szól hozzá az Úr, és a kapott kijelentés „megörökítési formájáról" is konkrét megbízást kap („vésd táblákra"). Ezen kívül az Úr azt is elmondja a prófétának, hogy hogyan viszonyuljon ő maga is személyesen az általa továbbított prófécia tartalmához. Ha úgy tűnik is Habakuk számára, mintha késne a látomás beteljesedése, akkor is hittel és bizalommal kell lennie. Ha úgy tűnik, hogy semmi sem történik, - és semmi jel nem mutat arra, hogy Isten kontrollálja és uralja az eseményeket – ez azért van így, mert Isten itt kinyilatkoztatott igéjének a következő jellemzői vannak:

      1. Ez a látomás egy meghatározott időre szól, vonatkozik. (De akkor, a maga idejében biztosan be fog következni!).
      2. A „látszat ellenére" sietve, (gyorsan) halad a beteljesedés útján! Ezt a haladást nem érzékeli a földi halandó ember, akinek szemei elől el vannak rejtve a láthatatlan szellemi világ történései.
      3. Ez a látomás „nem csal meg"! Nem hozza lehetetlen helyzetbe a prófétát. S ő sem fog csalódni benne.
     
4. A földi-emberi lét időtényezőjének („ha késik is") adottságai alá rekesztett helyzetében türelmesen kell várakozni a prófétának az ige beteljesedésére!
      5. Nyomatékos megerősítést is kap a próféta: „biztosan bekövetkezik, nem marad el!"
      6. Végül a prófécia biztos beteljesedése mellett szóló döntő érvként hallhatjuk Isten örök, szent és megváltozhatatlan erkölcsi rendjének érvényre jutását: Nem maradhat meg hosszú távon, és nem érvényesülhet véglegesen a gonosz, istentelen, elbizakodott, gőgös, és önmagát, erejét, saját dicsőségét istenítő erőszakos birodalom, vagy ember! DE AZ IGAZ AZ Ő HITE ÁLTAL ÉLNI FOG!
     
A fent felsorolt igazságok és jellemzők az Úrtól kapott ige megbízhatóságára általánosan is jellemzők! Ez meghatározza az Úr szolgáinak, mai prófétáinak is az életét és szolgálatát, a hűséges őrállói hivatásuk betöltését. A világ bármely pontján, bármelyik országában, bármilyen nép között, és bármilyen „evilági hatalmasság alá rendelve" szolgálnak. Az Úrtól kapott igét így vehetik át, így képviselhetik (hirdethetik), és így várhatnak teljes bizonyossággal annak beteljesedésére! A hit túléli a hitetlenséget! Az igazságtalan és hitetlen erőszakot túléli az igazsághoz való ragaszkodás és a hit! Ezt az Istentől származó és általa érvényesített igazságot az örökélet elnyerése érdekében hirdetett krisztusi üdvözítő evangélium vitte a kinyilatkoztatás teljességére.
      Pál apostol a Galatákhoz írt levelében a 3. fejezetben a megigazulás nagy teológiai kérdését tárgyalja. Megigazulhat-e Isten előtt egy ember is a törvény betartása által, vagy kizárólag hit által lehetséges a megigazulás? Ennek igazolására olvashatjuk itt a Habakukk könyvéből kiemelt igét: mert az igaz ember hitből él! (Gal 3:11). Majd csodálatosan írja le a Gal 3:13-14. igéje a Krisztusban történt megváltás, az Ábrahámnak adott messiási áldás-ígéret, és a „Szentlélek keresztségben" részesülés érvényességét a megtérő pogányok számára hit által!
     
A híres qumrani tekercsek között található egy Habakuk Kommentár. Ez tartalmazza a prófétai könyv első két fejezetét és annak részletes magyarázatát az utolsó időkre vonatkozóan, eszkatológikus értelmezésben. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezete végén is ilyen igék közé ágyazva jelenik meg ez a fontos ige (Zsid 10:35-39). A végső idők nagy és nehéz megpróbáltatásai közepette is türelmesen, Isten akaratát cselekedve kell várakozniuk a hívőknek az üdvígéretek végső beteljesedésére! Az Úr Jézus visszajövetele is biztos! Az igaz ember pedig hite által (örökké) élni fog!
      Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban ne gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.
(Zsid 10:37-39.).
      Így kapcsolódik össze Habakuk próféta könyvéből a Szentlélek által kiemelt egy ige-mondat üzenetében, és annak beteljesedésében: Ábrahám (a hívők atyja) – Habakukk próféta – Qumráni esszénus közösség – Pál apostol – az Újszövetségi Eklézsia – és az üdvösséget nyert Megváltottak Serege a mennyben!
      Maradj az őrhelyeden! A legvégső beteljesedést is meg fogod látni!

                     Szlovák Tibor (Melbourne)

 
Mondd, az Ĺrhelyed üres?
 
Mondd, az Ĺrehelyed üres?
Jézus eljön, ott keres.
Ä mutatta meg a helyed,
Otthagyni azt nem lehet.
      Jön a hajnal, nemsoká kell várni már,
      Jézus eljön ahhoz, aki vár.
      Kész-e a szíved menni vele?
      A munkát elvégezted-e?

Hallod-e az Úr szavát?
Elvégzed-e mit bíz rád?
Megállsz-e bártan a bástyán?
Harcolsz Urad oldalán?

Kétség gyötri szívedet?
Bízzad rá az életed!
Hogyha hitbĹl élsz, csak ez ad
Békét, nyugtot és vigaszt.
      Jön a hajnal, nemsoká kell várni már,
      Jézus eljön ahhoz, aki vár.
      Kész-e a szíved menni vele?
      A munkát elvégezted-e?
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Mit olvashatunk a márciusi számban? Szép ószövetségi sorozat közepén járunk - az Áhítat 2006 segítségével. Áttanulmányoztuk Mózes második könyvét, Aggeus, Habakuk és Hóseás könyvei jönnek soron ezekben a hetekben. Lapunk egy-egy témához kapcsolódó írása segítheti igetanulmányozásunkat. Az amerikai magyar baptista misszió egyik jeles személyisége - Zborai László lelkipásztor - 90 éve halt meg. Erre az évfordulóra emlékezünk most és talán 2-3 további számunkban. A gyülekezeti beszámolók oldalain most a Palm Bayben tartott Évközi GyálésrĹl is adunk hiradást, de ezt is folytatjuk majd a következĹ számban. Olvasóink észrevételeit, sĹt írásait is szivesen fogadja a szerkesztĹ.

FÜREDI KAMILLA misszionárius testvérnĹ március 3-án -lapzárta után- visszaérkezett Clevelandba. Akik olvasták lapunkban megjelent írásait, tudják, hogy ezúttal 5 hónapos szolgálatra ment Kamilla az Afrikai Sierra Leone-ba. Ez az 5 hónap most járt le. Kiderült e szolgálati idĹ alatt, hogy misszionáriusunkat nem csak örömmel fogadták, hanem szolgálatára a továbbiakban is nagyon számítanának. Fél év mulva vissza várják. Persze, ha vissza tud menni Füredi testvérnĹ.
      Dehát miért ne tudna visszamenni, kérdezhetnénk. Például akkor, ha egészségileg nem birná az ottani szolgálatot. Hála az Úrnak, ez az akadály nem áll fent. A testvérnĹ -bár már nem olyan fiatal, mint szeretne lenni- jó egészségben ment el és jött vissza. Visszamenetenek egy másik feltétele az anyagi háttér. Itt nem csak az Ĺ megélhetésérĹl van szó, hanem annak a munkának a finanszírozásáról is, amit rábíztak Sierra Leone-ban (Baptista Biblia Iskola).
      Bízom benne, hogy a következĹ hónapokban eljut Kamilla a gyülekezeteinkbe -hívjátok meg Ĺt mielĹbb-, s ott személyesen is felismerhetjük, hogy a munka, amit tĹle várnak olyan, amit örömmel támogathatunk.

ÉVKÖZI GYŕLÉSÜNK békességesen telt. Nem vita nélkül, hiszen minden résztvevĹ -gyülekezeti küldött- a legjobb döntést próbálta munkálni felszólalásával. Természetesen hoztunk is döntéseket, melyek nagyobb része a nyári közgyálésünk után válhat szövetségünkben irányadóvá, amennyiben a közgyálés is magáévá teszi e döntéseket.
      Az elĹttünk álló fél évre vonatkozó, közösségi alkalmakar érintĹ idĹpontokat itt foglalom össze:

 
Tavaszi Ifjúsági Találkozó - Chicagó, május 27-28.
 
99. Közgyálés - Rámai Tábor - június 30- július 2.
Gyermektáborozás - 14 éves korig a közgyálést követĹ héten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifjúsági táborozás - Debrecen, július 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsolódva, azt megelĹzĹen. www.baptistaifi.hu
 

A KÖZGYŕLÉSRE ISMÉT RÁMÁBAN kerül sor, mégpedig úgy, hogy a közgyálésen túl ünnepélyesen megnyitjuk az elmúlt évben megkezdett építkezés eredményeként felépült -teljesen új, nagy és korszerá- étkezĹt. "Felépült"-et írtam, bár ez a szó e pillanatban még csak hitben és a reménység lelkületével fogadható el. Torontói testvéreink még nagyon sokat fognak dolgozni az épületen, hogy az valóban átadható legyen. De talán addig még más gyülekezetekbĹl is lesznek, akik segíteni fognak, sĹt olyanok is lesznek, akik további anyagi támogatást is küldenek a tábori munkára. Kérjük is, hogy tegyétek mindkettĹt! Szövetségi pénztáros testvérünk címére kérjük az ilyen adakozásokat.

A MABAVIT III-ra is teljes lelkesedéssel készülünk - mégha nem is látjuk elĹre a találkozó részleteit úgy, mint szeretnénk. A magyarországi testvéreink bizonyára megtalálják a módját annak, hogy egy nagyszerá, a nevéhez is méltó (vagyis az egész világ magyar baptistáit összefogó) találkozót szervezzenek. E helyen is biztatom olvasóinkat, hogy jöjjenek el velünk Debrecenbe. Tájékoztatásért keressék Szabó István testvért, vagy a szerkesztĹt.
      Az interneten a mi lapunk megfelelő oldalain, de a kifejezetten erre a célra készült www.mabavit.hu  címen további információkat találhatunk. Érdemes többször belenézni, mert az oldalt folyamatosan bővítik a szervezők.
      A világtalálkozó előtt -ugyancsak Debrecen környékén- ifjúsági találkozóra is sor kerül - erre is vannak már jelentkezők. Gyülekezeteinket arra buzdítjuk, hogy a lehetőségeik szerint segítsék egy kicsit anyagilag a fiatalokat abban, hogy résztvehessenek ezen a találkozón. Tudjuk, hogy a repülőjegy igen drága, sőt, egyre drágább lesz, ha nem vásároljuk meg időben azt. (szerk)

GYÜLEKEZETI HIREK - MELBOURNE / TORONTO  /   SANTA MONICA / PALM_BAY

ÉVKÖZI GYŰLÉS

Zborai László lelkipásztor élete (90 éve halt meg az amerikai magyar baptista misszió kiemelkedő munkása)

Bizonyságtétel - Dr. Viczián János írása

Mit mond az ige? (A nagyobb a jobb)

Áhítatos percek (új)

AKIK ELMENTEK : Andrew G. Yanik  /  Szalai Lajos  /  Stickl János

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

MELBOURNE / TORONTO  /   SANTA MONICA / PALM_BAY

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.