�lland� rovatok:

MABAVIT 3

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. M�JUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA   

Gy�lekezeti h�rek  CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3

AZ DESANYA

 

A legdr�g�bb, a leg�desebb sz� �s tal�n minden leg-et �sszehalmozhatn�nk az�rt, hogy csak valamik�ppen is �rz�keltetni tudjuk az �desanya jelentőős�g�t �s befoly�s�t. Azt hiszem nem tal�ln�nk olyan k��ltőt, aki ne �rt volna �desanyj�r�l, olyan festőt, aki ne festette volna meg �desanyja arc�t, �s olyan szobr�szt, aki ne mint�zta volna meg �desanyj�t. Az ember ell�gyul, megal�zkodik, amikor �desanyj�r�l van sz�. Isten teremt�si műv�nek a koron�ja az asszony megteremt�se volt. Att�l kezdve k�ltem�nyekben, legend�kban, k�zmond�sokban a legt�bbsz�r fordul elő az �desany�kra val� hivatkoz�s. Ki ne ismern� nagy magyar k�ltőnknek, Petőfi S�ndornak sz�p sorait, amit �ccs�nek �rt �desanyjukr�l.
       S any�nkat, ezt a �des j� any�t,
       �, Pistik�m, szeresd, tiszteld, im�dd!
       Mi ő nek�nk? azt el nem mondhatom,
       Mert nincs r� sz�, nincsen fogalom:
       De megmutatn� a nagy vesztes�g,
       Ha elsz�l�tn� től�nk őt az �g...
 
Egy h�vő �desany�r�l egyik �r� �gy nyiltakozott: �valami megnevezhetetlen, amit magamnak se tudtam megmagyar�zni, de �nk�ntelen�l is ez a gondolat t�dult az agyamba: szentnek kell lennie. K�sőbb r�j�ttem a dolog nyitj�ra: eg�sz lelk�vel ragaszkodott a J� Istenhez. Ezt a szeretetet sug�rozta sz�t f�rj�re, gyermekeire �s azokra, akikkel �sszetal�lkozott." (Weiszer)
      A Biblia pedig ezt mondja az �desany�r�l: �h�t elfeledkezhetik-� az anya gyermek�ről, hogy ne k�ny�r�lj�n m�he fi�n?� (�zs 49:15)
      Sorolhatn�nk tov�bb az id�zeteket, k�zmond�sokat, mert nem egyhamar fogyn�nk ki belőle. De tegy�k f�l azt a k�rd�st, hogy mir�rt van ennyi eml�k.�r�s az �desany�r�l? Az�rt akarom f�ltenni ezt a k�rd�st, mert monst any�k napj�t �nnepelj�k mi is, �s szertesz�t az eg�sz vil�gon az �desany�kr�l eml�keznek meg. Csak r�gi kedves szok�s ez az �nnepl�s �s k�sz�nt�s, vagy pedig egy m�ly, belső oka van ennek? �gy �rzem, a v�lasz csak ez lehet: senkinek nincs annyi befoly�sa -Istenen k�v�l- a csal�dra, a gyermekekre �s �ltaluk a t�rsadalomra, sőt az eg�sz vil�gra, mint �ppen az �desany�nak. Ha igaz az, hogy olyan a kert, mint amilyen a kert�sz, akkor az is igaz, hogy olyan a csal�d, olyanok a gyermekek, mint amilyen az �desanya. Szinte teljesen az �desanya lelk�lete t�lr�ződik vissza gyermek�nek a magatart�s�n. Ezek a gyermekek lesznek k�sőbb azut�n egy-egy �zem vezetői, vagy a gy�lekezetek vezetői, esetleg egy-egy gy�r eln�kei, sőt, egy-egy orsz�g első emberei. F�lt�tlen�l �rződni fog minden ember �let�n, viselked�s�n, amit kapott �desanyj�t�l. Ebből ad�dik teh�t az anya befoly�sa az eg�sz vil�g �let�re �s lelk�let�re.
      M�zes 40 nap volt Isten k�zels�g�ben a H�reb hegy�n. Amikor onnan lej�tt, akkor a n�p �gy l�tta, hogy orc�ja sug�rzik, r� sem tudnak tekinteni, mert Istennel volt egy�tt. B�r ezt a rendk�v�li v�ltoz�st Isten v�gezte el, de van hitem arra, hogy akit Isten �talak�tott, annak az �lete is lehet ilyen hat�ssal a k�rnyezet�re, akikkel nem csak 40 nap, hanem n�gyezer napn�l is tov�bb egy�tt van.
      Kedves �desany�k, most, amior sz�v�nk szeretet�vel k�sz�nt�nk benneteket, m�g akkor is, ha m�r nagymam�k lettetek, a k�sz�ntő �s h�lasz� ut�n azt k�rj�k tőletek, tan�s�tsatok olyan lelk�letet ti�itek előtt, amelyben megl�thatj�k gyermekeitek a szeretetet, a b�kess�get, a meg�rt�st, a seg�tők�szs�get. Higgy�tek el, hogy ezzel nemcsak gyermekeitek �let�t teszitek �rt�kess�, hanem egy t�rsadalom, orsz�g �s szinte az eg�sz vil�g �let�t fogj�tok sz�p�teni.
      M�g ma is igaz, hogy a nevel�s nem mindenhat�, mert az�rt a gyermekben vannak rossz tulajdons�gok, amiket a nevel�s nem tud teljesen elt�ntetni a gyermek �let�ből. De ettől f�ggően m�gis nagyban hozz�j�rul az �desanya nevel�se ahhoz, hogy gyermeke kiv� �s miv� fog fejlődni a t�rsadalom �let�ben. Ez�rt a k�sz�nt�s mellett �jb�l sz�vetekre tessz�k azt a nagy feladatot, ami re�tok v�r a csal�dban, gyermekeitek nevel�s�ben. Viszont nagyon h�l�sak vagyunk az�rt, hogy f�radoztok, jutalmat nem v�rva, hűs�ges �nmegtagad�ssal v�gzitek feladataitokat a gyermekek�rt, a csal�d�rt. H�nyszor lemondtatok a magatok k�nyelm�ről, hogy nek�nk adjatok k�nyelmet, m�skor k�v�ns�gaitokat tagadt�tok meg, csak az�rt, hogy a mi k�v�ns�gainkat teljes�ts�tek. - Mindezekre ma eml�kez�nk, amikor az �desany�kat �nnepelj�k.
      Gyermekek, mi pedig legy�nk h�l�sak a szerető sz�vű �desany�nk�rt �s soha ne feledkezz�nk el att�l, mivel tartozunk nekik. �nnepl�s�nk, szeretet�nk ne csak egy napig tartson, hanem eg�sz �vben, eg�sz �let�nkben becs�lj�k meg őket, szeress�k, tisztelj�k, mert csak �akkor fogjuk tudni meg�rteni, hogy mit jelentett sz�munkra az �desanya, amikor m�r nem tudjuk neki elmondani." (Howells)
                  Dr. Viczi�n J�nos

 

 
 
ANY�KNAPI GYERMEK �NEKEKKEL K�SZ�NTJ�K
 AZ �DESANY�KAT !
 
 

 

Ha jő az este, lesz�ll a csillag,
A gyermeksereg a kertbe ballag,
Csokorba gyűjti a dupla szegfűt,
Tanulja buzg�n az �j k�sz�ntőt.
 
Any�m, te �des, any�m, te dr�ga,
Tied legyen mind a kert vir�ga.
Ti�d a sz�vem, ti�d a cs�kom,
Te�rted h�l�t im�mba mondok.
             Gyermekek �r�me (1955)
Az �desany�m dr�ga, j� l�lek,
Ha velem van, senkitől sem f�lek.
Erős lelke t�mogat, dr�ga keze s�mogat,
�gy n�v�k majd �n nagyra boldogan.
 
�n Istenem, hallgasd meg hő im�m,
�ldjad, v�djed hű �des j� any�m!
Adj n�ki �gi erőt, csod�s lelki vezetőt,
Szereteted, hűs�ged �vja őt!
ISTEN �LDD MEG J�ANY�NK,
ki gondot visel re�nk,
�ldd meg minden l�p�s�t,
Isten �ldd, Isten �ldd!
 
Add, hogy legyen �let�n
�r�m, b�ke, hit, rem�ny.
Sz�lljon �ld�s fej�re,
Isten �ldd, Isten �ldd!
 
Takard be őt sz�rnyaddal,
őrizd meg angyaliddal.
�tain baj ne �rje,
Isten �ldd, Isten �ldd!

 

 

A SZERKESZTŐ ROVATA

 
Sz�p tavaszi �s ny�ri program �ll el�tt�nk. Hadd ismertessem �s h�vjam meg olvas�inkat sz�vets�g�nk soron k�vetkez� jeles programjaira.
      A sorban az els� ez�ttal a chicag�i ifj�s�gi.
 
 
Megh�v�
Ifj�s�gi Tal�lkoz� - Chicag�ban
 
Szeretettel megh�vjuk a fiatalokat a m�jus 26-28-�n, Chicag�ban tartand� tavaszi ifj�s�gi tal�lkoz�ra.
A tal�lkoz� igehirdetője: Nov�k J�zsef alhambrai lelkip�sztor.
R�szletesebb programot az internet honlapunkon tal�ltok. www.hungarianchicagobaptist.org
Mielőbb jelezz�tek �rkez�seteket, hogy az ell�t�sr�l gondoskodni tudjunk.
Az ifj�s�gi tal�lkoz� t�m�ja: OC. azaz Only Christ!
Szeretettel v�runk benneteket!
                                                                 Chicag�iak
 
 
      Egy h�nappal k�s�bb pedig a r�mai tal�lkoz�ra ker�l sor. Az ottani n�h�ny nap alatt t�bb minden t�rt�nik majd.
      El�sz�r is ez a szok�sos id�pontja 1960 �ta a t�bori konferenci�nak. Szokt�k ezt testv�reink Bibliai konferenci�nak is, nyit� konferenci�nak is nevezni. Hagyom�nyosan ezen az alkalom a legl�togatottabb a sz�vets�g�nk�n bel�l, m�g akkor is, ha gy�lekezeteinket tekintve a r�mai t�bor fizik�lisan nem egy k�zponti helyen van.
      Sz�vets�gi k�zgy�l�seket is szoktunk itt tartani, a A Konferencia@ pl. mindig is itt tartotta k�zgy�l�seit. Az id�n a 99. sz�vets�gi k�zgy�l�sre is itt ker�l sor. A r�szletes programot a j�niusi sz�mban fogjuk k�z�lni. V�rjuk szeretettel �js�gunk olvas�it is!
 
 

SZERETETTEL MEGH�VJUK
SZ�VETS�G�NK 99. K�ZGYŰL�S�RE
A R�MAI T�BORBA!
J�NIUS 30 - J�LIUS 2.

 
 
      El�zetes a k�zgy�l�sr�l: p�ntek d�lut�n a Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g, valamint a V�grehajt� Bizotts�g tartja meg �l�s�t.
      P�ntek este a N�sz�vets�g est�je, melyen k�t misszion�rius szolg�lat�nak is �r�lhet�nk: Dr. Cserepka Margit �s F�redi Kamilla testv�rek vissza is, el�re is ford�tj�k majd figyelm�nket.
      Sz�vets�g�nk minden lelkip�sztora szolg�l majd a n�h�ny napos egy�ttl�t sor�n.
      Egy harmadik k�l�nlegess�ge is lesz ennek a tal�lkoz�nak. Toront�i testv�reink sz�vets�gi seg�ts�ggel �j �tkez� komplexumot �p�tettek, melynek �nnep�lyes megnyit�j�ra is ekkor ker�l majd sor.
 
A t�boroz�shoz, azoknak, akik sz�llod�t keresnek:
Days Inn - 5850 Rama Road, Orillia, Ontario
Tel: 1-705-326-8288
Fax: 1-705-326-9999
Confirmation: CGHBC (Hungarian Baptist Camp)
K�t�gyas szoba 119 kanadai doll�r + ad�.
A szob�k előzetes lefoglal�sa m�jus 31-ig �rv�nyes. Mielőbb rendelje meg, aki ezen az �ron, a t�borhoz k�zel szeretne megsz�llni.
 
      A megnyit�r�l egyenl�re m�g mind�g csak rem�nys�gben besz�l�nk. A k�vetkez� k�t h�nap sor�n ugyanis m�g sok-sok elv�gezni val� feladat v�r az �p�tkez�sen dolgoz� testv�rekre. Sz�vesen fogadnak seg�ts�get m�s gy�lekezetekt�l, vagy testv�rekt�l - ak�r anyagi, ak�r k�tkezi munka ter�n. H�vj�k ilyen �gyben a toront�i lelkip�sztort 1-905-417-8578, vagy a szerkeszt�t, aki sz�vesen ad tov�bbi �tbaigaz�t�st ez �gyben is.
      A t�bori konferenci�t k�vet�leg, h�tf�t�l gyermekt�boroz�sra ker�l sor, 4-14 �ves kor� gyermekek sz�m�ra. Az ezzel kapcsolatos inform�ci�k a k�vetkez� oldalon, Dan L�szl� testv�r cikk�ben tal�lhat�k. (Itt olvashat� a cikk.)
 
      A ny�r legnagyobb esem�nye a Magyar Baptist�k III. Vil�gtal�lkoz�ja lesz, amire Debrecenben ker�l sor, augusztus 4-6 k�z�tt. Gondolom, hogy legt�bben m�r d�nt�ttek a r�szv�tel fel�l, hiszen a rep�l�jegyet idej�ben j� megv�s�rolni. A r�szv�teli sz�nd�k-nyilatkozatot m�r elk�ldt�k, most a t�nyleges jelentkez�sen van a sor, melynek sor�n a regisztr�l�si �s r�szv�teli kiad�sok befizet�s�re is sor ker�l. A jelentkez�si lapot az internetr�l is le lehet t�lteni. Lehet, hogy �sszegy�jtj�k, �s �gy juttatjuk el Debrecenbe. Szab� Istv�n testv�rt�l k�rhet�nk szem�lyre szabott inform�ci�t is minden MABAVITos k�rd�sben.
      M�jus 15-�n egy�bk�nt a MABAVISZ tal�lkoz�j�ra �ppen Debrecenben ker�l sor. Ezen sz�vets�g�nket Herjeczki testv�r fogja k�pviselni. Bizony�ra ott �jabb inform�ci�kat is megtudunk, s tal�n m�r r�szletk�rd�sekre is v�laszt fogunk kapni. Most tal�n m�g csak annyit, hogy 9000 forintba fog ker�lni az a csomag�r, amiben a regisztr�ci�n k�v�l 2 �jszakai sz�ll�s �s hat �tkez�s is benne van. A regisztr�l�s mindenkinek k�telez�, de a sz�ll�s, vagy ak�r az �tkez�s egy�nileg is megoldhat�.
      �r�mmel k�sz�l�nk a nagy tal�lkoz�ra! "Ott leszel-e te is testv�r?"
 
      F�redi Kamilla misszion�rius testv�rrel kapcsolatban hadd eml�keztessek mindenkit arra, hogy szeptember hamar itt lesz. Ha lehets�ges, minden gy�lekezetbe h�vjuk meg a testv�rn�t. A kapcsolatfelv�telhez, id�pont egyeztet�shez �jra meg�rom Kamilla telefonsz�m�t: 1-216-381-0280.
 
      V�g�l m�g egy, lapz�rtakor �rkezett j�h�rt szeretn�k megosztani olvas�inkkal. Ezt egy Jugoszl�vi�b�l �rkezett lev�llel teszem meg. Ny�l Zolt�n lelkip�sztor a lev�l�r� �s a Kossuthfalvai imah�znak val� ingatlan megv�tel�vel kapcsolatos. A levelet itt olvashatjuk. (szerk)
 
 
Tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz� - Chicag�, m�jus 26-28.
 
99. K�zgyűl�s - R�mai T�bor - j�nius 30- j�lius 2.
Gyermekt�boroz�s - 14 �ves korig a k�zgyűl�st k�vető h�ten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifj�s�gi t�boroz�s - Debrecen, j�lius 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsol�dva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GY�LEKEZETI HIREK - CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

Menj�nk el mind Debrecenbe!
A Magyar Baptist�k harmadik, debreceni Vil�gtal�lkoz�ja egyre k�zelebb �rkezik hozz�nk. Lapunkban t�bbsz�r is �rtunk m�r r�la. Szab� Istv�n test�rtől, a tal�lkoz� �szak-Amerika-i szervezőj�től k�rtem egy kis besz�mol�t ...

Baptista Ifj�s�gi T�bor Magyarorsz�gon
Kedves Amerikai Fiatalok! Nagy szeretettel h�vunk benneteket a MABAVIT előtti ifj�s�gi t�borba ...

Zborai L�szl� lelkip�sztor �lete, 3. r�sz  (90 �ve halt meg az amerikai magyar baptista misszi� kiemelkedő munk�sa)

Bizonys�gt�tel -  Sz�val �s �lettel (Dr. Fazekas L�szl�, Dr. Karancsi Adrien, Dr. Torma D�niel, Dr. Kulcs�r Zsolt)

Nagy im�dkoz�k - M�zes egyik im�ds�ga - Szlov�k Tibor

Tudja meg - M�train�, F�l�p Irma
Istennek minden �r�mmel �s b�nattal, j�val �s rosszal c�lja van az �let�nkben. Legf�bb c�lja az, hogy tudjuk meg, hogy van egy igaz, �l�, mindenhat� Isten �s d�nts�nk k�vet�se mellett. Vagyis ...

 

MABAVIT 3
RMA T�BOR

CLEVELAND  /  DETROITNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.