�lland� rovatok:

MABAVIT 3

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. JNIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA   

Gy�lekezeti h�rek  TORONT� - R�MA  /  CHICAG�NEW YORK / K�ZGYŰL�SI_PROGRAM GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3 / ZBORAI_L�szl�_lp._�lete

 

 

SZERETETTEL MEGH�VJUK
SZ�VETS�G�NK 99. K�ZGYŰL�S�RE
A R�MAI T�BORBA!
J�NIUS 30 - J�LIUS 2.

 

P�NK�SD

 
Mindny�jan egyakarattal egy�tt voltak. A p�nk�sdi v�rakoz�snak csak �gy volt igazi �rtelme. Ma sem lehet m�sk�pp v�rni P�nk�sdre �s nem lehet m�sk�nt �nnepelni, csak igazi egys�gben. A h�v�k sz�m�ra akkor semmi sem lehetett fontosabb, mint az, hogy v�rt�k az �r �g�ret�nek beteljesed�s�t. Ma vajon milyen fontoss�gi sorrendet �ll�tunk fel �let�nkben? Ma is akkor �lhet� �t P�nk�sd igaz val�s�g�ban, ha �let�nkben az Isten dolgai ker�lnek az els� helyre.Vizsg�ljuk meg ma az �let�nket, �s ha l�tunk benne b�rmit, ami akad�lya lehet a Szentl�lek kit�ltet�s�nek, akkor azokat hagyjuk el teljesen. Rendelj�k teljesen al� magunkat az �r akarat�nak, hiszen a v�gs� elsz�mol�sn�l egyed�l ennek lesz majd igazi jelent�s�ge.
 
A Szentl�lek kit�ltet�se. Aki meg lett �g�rve, elj�tt. Mint egy sz�lvihar, ami �tj�r mindeneket. T�zes nyelvek form�j�ban sz�llt le mindannyi�jukra a L�lek. Milyen csod�latos l�tni azt, hogy senki nem maradt ki az �ld�sb�l. Megteltek Szentl�lekkel �s ez�ltal az �let�k teljesen a L�lek uralma al� ker�lt. A nyelvekensz�l�s mint jelaj�nd�k szerepel ezen a helyen, ez is bizonys�ga annak, hogy a jelenlev�k vett�k a Szentlelket.
 
Hogyan sz�lnak az Apostolok? �k csak azt mondj�k, amit a L�lek �ltaluk sz�lni akar. Az Isten nagys�gos dolgair�l tesznek bizonys�got sokf�le nyelven. Higgy�k el, hogy ma is erre van a legnagyobb sz�ks�ge az embereknek. Ne �nmagunkr�l, ne gy�lekezeteinkről, hanem arr�l a csod�r�l besz�lj�k, amit Isten a Szentl�lek �ltal tudott egykor �s tud ma is v�gezni benn�nk �s k�z�tt�nk.
 
P�ter a L�lek erej�vel J�zusr�l tesz bizonys�got! P�ter P�nk�sdi igehirdet�s�t megvizsg�lva b�tran kijelenthetj�k, hogy akit a L�lek teljesen bet�lt �s uralma al� vesz, az megnyer� er�vel tud J�zusr�l besz�lni. Ma is arra volna sz�ks�g, hogy vel�nk egy�tt a L�lek is minden alkalommal bizonys�got tegyen. T�ny az, hogy J�zus felt�masztatott a hal�lb�l �s Isten felemelte �t a legnagyobb m�lt�s�gba. Sajnos sok ember sz�v�ben J�zus keresztre van fesz�tve, vagy csup�n megtűrt szem�ly. Ha a te �letedben is �gy van, akkor �ri�si sz�ks�ged van ezen a p�nk�sd�n arra, hogy a L�lek teljesen megeleven�tsen �s �j er�vel t�lts�n be.
 
Jogos a k�rd�s: Mit cselekedj�nk? Akiben a L�lek elkezd munk�lkodni, az �szint�n kezd el besz�lni. �gy �rthet� meg a n�p reag�l�sa P�ter szavaira. Fontos sz�munkra az, hogy megtudjuk, hogy mit kell cselekedn�nk? Ezt a k�rd�st feltenni azzal a k�vetkezm�nnyel j�r, hogy v�laszt kapunk r� Istent�l, �s akkor m�r val�ban csak rajtunk m�lik minden. Isten teljes �tmutat�st ad nek�nk minden ter�leten, tegy�k teh�t azt, amit � k�r, s�t parancsba ad nek�nk!
 
A v�lasz minden korban k�vetend�! T�rjetek meg, ne k�ls�leg, hanem teljes sz�vb�l. Ha ez �gy lesz, akkor mindenki el�tt nyilv�nval� lesz a v�ltoz�s. Mer�tkezzetek be! Ha a megt�r�s val�s�gos az �letedben, akkor nem k�rd�ses t�bb� az, hogy J�zus p�ld�j�t k�vetve te is bemer�tkezel. J�zus megbocs�tja minden bűn�nket! Rajtunk �ll, hogy k�szek vagyunk-e mindent bevallani, �s minden�rt bocs�natot k�rni. P�nk�sd �nnepe nagyszerű lehet�s�g mindezek �tgondol�s�ra �s megcselekv�s�re.
 
Feladataink, �s lehet�s�geink. A Szentl�lek aj�nd�kait mi is vehetj�k, hiszen az �g�retek nek�nk is sz�lnak. Az �r�m�zenet legyen a mi�nk is, a krisztusi �r�mmel egy�tt. Az�rt, hogy igazi, �lldott P�nk�sdi �nnepl�s�nk lehessen, mindenk�ppen eleget kell tenn�nk az ige felsz�l�t�s�nak: Szakassz�tok el magatokat e gonosz nemzets�gt�l!
 
                     Dan L�szl�

 

P�NK�SD NAPJA
 
Aki nem tud a hit sz�rny�n
A magasba sz�llni,
Nem is tud a Megv�lt�nak
Szentlelk�re v�rni.
 
�, emberek! Krisztus n�lk�l
Mit �r �nnepl�stek?
Nincs ott p�nk�sd, nincs ott �ld�s,
Ahol nincs Szentl�lek.
 
Az�rt teh�t �t v�rj�tok!
�t v�rj�tok, - elj�
Hittel �g� lelketekbe,
Mint a ny�ri szell�...
Elj�n Krisztus szeretettel,
Elj�n Szentlelk�vel,
Ha v�rj�tok s im�dj�tok
P�nk�sdi rem�nnyel!
 
Megtelik a sz�v �s l�lek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.
 
Csak �gy lehet p�nk�sd napja
�ld�s, �r�m, b�ke -
A gy�zelmes, igaz hitnek
Gy�ny�r� pecs�tje!

 

                                            Somogyi Imre

 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Az időj�r�s is, a napt�r is a ny�ri alkalmainkra ford�tja figyelm�nket. A minap m�g fűt�tt�nk (fizett�k a dupl�ra nőtt g�zsz�ml�kat imah�zainkban �s otthonainkban egyar�nt), ma m�r alig tudjuk elviselni a hős�get. Nem �ll meg egy pillanatra sem az �let. De nem k�rben forog, hanem előre halad. Van, ami soha nem t�r vissza. P�ld�ul az elszalasztott lehetős�gek. (De erről majd legk�zelebb -, persze, ha helyem, meg lehetős�gem lesz r�.)
 
Debrecenben j�rtam m�jus 15-�n. Dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r vitt Budapestről. Huszon egyn�h�nyan gyűlt�nk �ssze azon a tan�cskoz�son, amelyen a főt�m�nk a ny�ri nagy tal�lkoz� r�szleteinek megbesz�l�se volt. A k�vetkező oldalon bővebben is olvashatunk a tan�cskoz�sokr�l.
      �r�l�k annak, hogy sz�pen haladnak az elők�sz�letek. Egy j�l szervezett nagy tal�lkoz�ra sz�m�thatunk. Szab� testv�rtől �gy �rtes�ltem, hogy sz�vets�g�nk minden gy�lekezet�ből lesznek r�sztvevők, �sszesen mintegy 100-an rep�l�nk �t a tengeren. A szolg�latokba mi is bekapcsol�dunk. A r�szletes, percre beosztott program kezd v�gleges form�t �lteni. Az igei szolg�latok mellett l�nyeges helyet foglal el a vil�g k�l�nb�ző orsz�gaiban �lő magyar baptista sz�vets�gek, gy�lekezetek bemutatkoz�sa. Sokat �nekel�nk majd - a k�z�s�nekl�s sz�m�ra k�sz�lő, mintegy 50 �neket tartalmaz� f�zetből. Sok �nek �s zenekar is szolg�l majd a tal�lkoz�n - k�l�n is, egy�tt is. Term�szetesen ott lesznek a legnevesebb �nekkaraink �s szolg�lni fognak műv�szi talentummal megaj�nd�kozott testv�reink is. Ki-ki amilyen aj�nd�kot kapott azzal szolg�l majd, verseng�s �s �nmutogat�s n�lk�l.
      K�ldj�k be mielőbb a jelentkez�seinket a r�szv�teli d�j befizet�s�vel egy�tt. Szab� Istv�n testv�r, vagy a szerkesztő r�szletesebb inform�ci�val is szolg�l az �rdeklődőknek.
      �gy tudjuk, hogy mintegy k�tezer testv�r k�sz�l Erd�lyből. A k�rnyező orsz�gokb�l is sokan �trakelnek augusztus elej�n - n�mi seg�ts�get a mi sz�vets�g�nk is ny�jtott ahhoz, hogy min�l t�bben elmehessenek a tal�lkoz�ra.
      A tal�lkoz�ra k�sz�lő magyarorsz�giak sz�m�t nem siker�lt megtudnom. De f�lt�telezem, hogy a 8000 ezer befogad�k�pess�gű Főnix csarnok szabad helyeit ők foglalj�k majd el. Milen j� lesz tal�lkozni!
      Magyarorsz�gon a p�nk�sdi orsz�gos gyűjt�st erre a c�lra hirdett�k meg testv�reink. P�ld�jukat egy�nek is, gy�lekezetek is k�vethetik. �r�l�k annak, hogy r�szben m�r ez meg is t�rt�nt.
 
      Debrecenben kaptam egy p�ld�nyt az erd�lyi testv�rektől a csak �ppen megjelent A hit hangjai �nekesk�nyvből. A Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge kiad�s�ban megjelent �nekesk�nyv ez�st metsz�sű, bibliapap�ron, d�szes k�t�sben jelent meg. �ra 25 doll�r. �rdemes szem�lyesen elhozni - p�ld�ul a debreceni tal�lkoz� alkalm�b�l hazal�togat�k seg�ts�g�vel, hogy a postak�lts�get elker�lj�k. A k�vetkező sz�mban r�szletesebb ismertet�st is olvashatunk majd az �nekesk�nyvről. A 4. oldalon a 774 �nek k�z�l egyet m�ris k�zl�nk.
 
      De mindezek előtt m�g a mi k�zgyűl�s�nkre �s a r�mai t�bori konferenci�nkra k�sz�lőd�nk. Nagyszerű alkalomnak �g�rkezik az is. T�bb k�l�nlegess�ge is lesz az idei j�lius eleji tal�lkoz�nak. Az egyik, hogy az �j �tkező komplexumot most fogjuk megnyitni. Amikor �rom e sorokat, m�g mindig sok tennival� van az �p�lettel kapcsolatban. Toront�i testv�reink minden energi�jukat erre ford�tj�k. N�h�nyan m�s gy�lekezetekből is sz�m�tanak m�g seg�teni - nem csak anyagiakkal, hanem fizikai munk�val is (Chicag�b�l �s Detroitb�l tudok egy-egy k�sz�lődő csoportr�l.) Im�dkozzunk testv�reink�rt, hogy ne f�radjanak meg a munk�ban.
      Egy m�sik k�l�nlegess�ge e tal�lkoz�nak, hogy p�ntek este k�t k�lmisszion�rius testv�r szolg�lat�t is hallgathatjuk. Dr. Cserepka Margit testv�rnő a magyar baptista k�lmisszi� legismertebb ma �lő szem�lye, F�redi Kamilla testv�rnő pedig a sz�vets�g�nk megb�z�s�b�l t�rt vissza �s indul hamarosan �jra �tnak az afrikai kontinensre.
      A t�bbi k�l�nlegess�ggel majd ott tal�lkozunk.
      Dan L�szl� lp. testv�r k�l�n is k�ri a vend�gl�t� gy�lekezet nev�ben, hogy előre jelezz�k r�szv�teli sz�nd�kunkat, hogy min�l jobban f�l tudjanak k�sz�lni a tal�lkoz� lebonyol�t�s�ra.
      A jelentkez�s a gyermekt�boroz�sra m�g fontosabb. Azt �r�sban is k�rik testv�reink, az előzőt telefonon, vagy e-mailen is megtehetj�k. (szerk)

K�ZGYŰL�SI  PROGRAM

 
 
99. K�zgyűl�s - R�mai T�bor - j�nius 30- j�lius 2.
Gyermekt�boroz�s - 14 �ves korig a k�zgyűl�st k�vető h�ten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifj�s�gi t�boroz�s - Debrecen, j�lius 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsol�dva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GY�LEKEZETI HIREK - TORONT� - R�MA  /  CHICAG�NEW YORK  

MABAVISZ �s MABAVIT III. Tan�cskoz�s Debrecenben
M�jus 15-�n Debrecenben, a Baptista Imah�zn�l tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge �s a 3. Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz� Szervező Bizotts�ga. A tal�lkoz�st az augusztus 4-6 napokra tervezett MABAVIT III. tette sz�ks�gess�. A Vil�gtal�lkoz�...

 

Fel, munk�ra! E jelsz�val erőt, anyagiakat, eg�szs�get nem k�m�lve munkahadban �llunk imm�r 9 h�napja...

Zborai L�szl� lelkip�sztor �lete, 4. r�sz  (90 �ve halt meg az amerikai magyar baptista misszi� kiemelkedő munk�sa)

Bizonys�gt�tel -  Sz�val �s �lettel (Dr. Fazekas Zsuzsanna, Dr. Alan B. Forest, Dr. Forg�cs P�ter Bertalan, Kulcs�r Krisztina)

Mert �n vagyok a te gy�gy�t�d (2M�z 15:26) Vad�sz J�nos bizonys�gt�tele 

�h�tatos percek - Luk�cs J�nos �s Nov�k J�zsef �r�sa

MABAVIT 3

�H�TATOS PERCEK

TORONT� - R�MA  /  CHICAG�NEW YORK

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.