�lland� rovatok:

MABAVIT 3

k�pek

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. JLIUS-AUGUSZTUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA   

Gy�lekezeti h�rek: DEBRECEN K�zgyűl�s - f�nyk�pes besz�mol�  / TORONT� - R�MA  /  CHICAG� GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT_III

SZERETETTEL K�SZ�NTJ�K A MAGYAR BAPTIST�K III. VIL�GTAL�LKOZ�J�RA DEBRECENBE �RKEZETT TESTV�RIS�GET !

Magyar baptist�kkal minden�tt tal�lkozhatunk, nem csak a K�rp�t medenc�ben. Term�szetesen ott vannak a legt�bben. A vil�g m�sik fel�n, Ausztr�li�ban, vagy az �ce�n m�sik oldal�n, �szak-Amerik�ban is �l j�n�h�ny magyar baptista gy�lekezet. S�t, nem csak gy�lekezet, hanem magyar sz�vets�g is m�k�dik ott, m�gpedig k�zel 100 �ve. J�lius els� napjaiban tartotta az �AMBSZ a 99-dik k�zgy�l�s�t a R�ma t�borban. Ekkor nyitottuk meg �nnep�lyesen a t�bor �j eb�dl�j�t is.


A csoportk�p az �j eb�dlő előtt k�sz�lt, vas�rnap d�lben
 

 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifj�s�gi t�boroz�s - Debrecen, j�lius 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsol�dva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 
 
A SZERKESZTŐ ROVATA

 

Debrecenbe, a MABAVIT III-ra k�sz�lőd�nk mi is, mint minden magyar baptista, akit �rdekel testv�rei �lete, szolg�lata �s van lehetős�ge arra, hogy a tal�lkoz�val egy�tt j�r� kiad�sokat fedezze. Ez a mi eset�nkben nem kis �sszeg, pl�ne ha az eg�sz csal�d kel �tra. Ahogy n�zem az Amerik�b�l utazni sz�nd�koz�k neveit, t�bb olyan csal�dot l�tok, ahonnak n�gyen, �ten is mennek. R�g�ta im�dkozunk a tal�lkoz��rt.
      Ahogy k�zeled�nk, egyre jobban l�tom, hogy milyen nagy sz�ks�g van arra, hogy e nagy �ldozatot hoz� testv�rek megtal�lj�k, ami�rt mennek: a testv�ri k�z�ss�get, az elhagyott otthon visszafogad� szeretet�t, vagy a m�sutt �lő magyar baptist�k meg�rt�s�t, �rdeklőd�s�t, figyelmess�g�t. A konferenci�n �s az előtte-ut�na ad�d� gy�lekezeti alkalmak, tal�lkoz�sok sor�n.
      Azut�n a gyermekeinkre gondolok � j�n vel�nk vagy 20 fiatal. Vajon sz�mukra mit jelent majd ez a tal�lkoz�? �jabb k�tőd�si pontot, vagy annak hi�ny�ban egy �jabb l�p�st � elfel�? Tal�n ez lesz a leg�rz�kenyebb pontja a MABAVITnak. Megtal�lj�k-e egym�st a fiataljaink, vagy azt r�gz�tik majd magukban, hogy minden �s mindenki megv�ltozott, annyira, hogy m�r nem is �rzik: �sszetartozunk. Im�dkozunk a Nemzetk�zi Magyar Ifj�s�gi Nagyt�bor�rt is, amire a debreceni tal�lkoz�t megelőzően ker�l sor. Annak szervez�s�ben egy�ltal�n nem vett�nk r�szt. �gy k�l�n�sen is szorongva v�rjuk, milyen �lm�nyeket szereznek majd gyermekeink a nagy magyar baptista k�z�ss�gekből �rkező fiatalok k�z�tt. Rem�lem, hogy a szervező Magyar Baptista Ifj�s�gi Sz�vets�g vezetős�ge t�voltart minden sz�lsős�ges, nem az ig�re �s a baptista hagyom�nyokra �p�lő � �mb�r divatos � tan�t�st �s tan�t�t a konferenci�t�l. Ifjainknak az �r J�zusra �s egym�sra van sz�ks�g�k, nem k�l�nleges tan�t�sokra.
 
      Az Evang�liumi H�rn�k dupla sz�m�t legsz�vesebben Debrecenben nyomtattuk volna, de mindenesetre oda vissz�k. Az Eur�p�ba post�zott aj�nd�k p�ld�nyokat ott fogjuk sz�tosztani, v�llalva a kock�zat�t annak, hogy t�bben lesznek olyanok, akik ez�ttal nem kapj�k meg, pedig a posta h�zhoz szokta vinni hozz�juk a lapunkat. (Az előfizetőknek term�szetesen most is post�zzuk a lapot.) Debrecenben arra is adunk lehetős�get, hogy azok, akik t�mogatni szeretn�k a lapunkat, ezt megtehess�k � p�ld�ul hozz�j�ruljanak az egyre emelkedő postai kiad�sainkhoz.
 
      A Főnix csarnok erre szolg�l� hely�n sz�vets�g�nknek is lesz ki�ll�t� asztala, amelyet Evang�liumi H�rn�k asztalnak nevez�nk. Ott tal�lkozhatunk egym�ssal. �zenőfalat is k�sz�t�nk. A szerkesztő gyakran megfordul majd ott. V�rom is azokat, akiknek b�rmilyen a lapunkat �rintő �gyben mondanival�juk, vagy k�rd�s�k volna. Egy�ttal enn�l az asztaln�l gy�lekezteink �let�t bemutat� nyomtatott, vet�tett �s mozg� k�peket is l�that, aki felkeres benn�nket. Az amerikai magyar baptista misszi� nem jobb �s nem is k�l�nb, mint a magyarorsz�gi, erd�lyi, d�lvid�ki, k�rp�taljai vagy felvid�ki testv�reink misszi�ja, - de m�s. Ennek a n�hol �rnyalati, m�shol nagyobb k�l�nbs�gnek a felt�r�sa k�lcs�n�sen gazdag�thatja a sokfel� sz�tsz�r�dott magyar baptista misszi�t. Term�szetesen mi is nagy �rdeklőd�ssel figyelj�k testv�reink szolg�lat�t, bemutat�it, gy�lekezeti �let�k mindenf�le megnyilv�nul�s�t.
 
      99. K�ZGYŰL�S. Nagy napjaink voltak j�nius v�g�n, j�lius elej�n � R�m�ban. Minden k�zgyűl�s �nnep is, gy�lekezeteink k�z�s �nnepe. Most, hogy eg�szen k�zel jutottunk a sz�zadik k�zgyűl�shez, m�gink�bb �rezz�k, hogy nagy aj�nd�kot kaptunk az �rt�l egym�sban. A gy�lekezetek �sszefog�sa, a sz�vets�g munk�ja n�lk�l m�r r�gen sz�tsz�r�dott volna maroknyi magyar baptista n�p�nk. De a legszervezettebb munka sem lett volna el�g, ha maga a Szentl�lek, a gy�lekezetek teremtő �s fenntart� Ura nem munk�lkodott volna a gy�lekezetekben �ppen �gy, mint a sz�vets�gi vezető testv�rekben. Nyolc gy�lekezet k�pviselői vettek r�szt a k�zgyűl�sen, valamint a sz�rv�nyban �lők k�zűl (members at large) is t�bben. Kilencedik akt�v gy�lekezet�nk, az Ausztr�liai, a t�vols�g miatt nem k�ld�tt k�pviselőt, csak levelet.
      A sz�vets�gi munka �neheze" a bizotts�gokban folyik. A K�zgyűl�s ennek a munk�nak az ismertet�se, az elm�lt �vi besz�mol�k �s a j�vő �vi terveink bemutat�sa � tulajdonk�ppen egy k�z�s h�laad� alkalom. A budget ismertet�se �s megszavaz�sa, vagy az alkalmank�nt (mint p�ld�ul most) esed�kess� v�l� v�laszt�sok, vagy az �vk�zi gyűl�sen m�g nem l�tott, de valami miatt igen indokolt k�rd�sek megvitat�sa �mint p�ld�ul most a t�bori konyha esetleges befejez�s�nek lehetős�ge- n�ha megnehez�ti a sz�vets�gi vezetők dolg�t, de �ltal�ban �s most is a b�kess�gre t�rekv�s, a szeretet �s a felelős d�nt�sekre k�sz lelk�let �rv�nyes�lt.
      Mint a hat�rozatainkb�l kitűnik, �gy d�nt�tt�nk, hogy a t�borban a munka folytat�s�ra k�rj�k a toront�i testv�reket. Ennek biztos�t�s�ra gyűjt�st rendezt�nk, amelyet m�g egy darabig nyitva hagyunk � p�ld�ul olvas�ink sz�m�ra is lehetős�get adunk ugyanerre. Aki az emeleti r�sz befejez�s�hez adakozni k�v�n, p�nzt�ros testv�r�nkh�z k�ldheti anyagi seg�ts�g�t, megjel�lve a csekken a c�lt is: r�mai �p�tkez�s.
A k�zgyűl�s t�m�ja azonos volt a T�boirnyit� Konferencia t�m�j�val: Őrhelyemre �llok. Urunk felhaszn�lta a szolg�lattevőket �s sok sz�p igei �zenetet k�ld�tt a mintegy 250 t�boroz� testv�rnek.
      Tov�bbi h�rom jeles alkalmon is r�szt vehett�nk. Az �tkező �nnep�lyes megnyit�j�ra szombaton eb�d előtt ker�lt sor. Az esem�nyekről f�nyk�pes besz�mol�t is k�zl�nk a k�z�pső oldalakon �s egy nagy k�pet a h�toldalon.
      Vas�rnap az �rvacsora oszt�s előtt a lelkip�sztorok im�ds�g�val rendelt�k ki misszion�riusunkat, F�redi Kamill�t az �jabb afrikai k�lmisszi�s �tra. (K�l�nleges alkalom volt a p�ntek este is, amikor a Nőszővets�g eln�ke Kulcs�r AnnaM�ria egyszerre k�t magyar baptista misszion�rius szolg�lat�t is k�rhette. Dr. Cserepka Margit egykori bol�viai misszion�rius testv�rnő szolg�lt elősz�r, azut�n pedig Kamilla.)
      F�redi testv�rnő egy�bk�nt augusztus elej�n Magyarorsz�gra utazik, r�szt vesz a MABAVITon �s augusztus v�g�n utazik misszi�s hely�re, Sierra Leone-ba. Szeretettel aj�nlom olvas�inknak az ő folyamatos t�mogat�s�t � ak�r innen, ak�r a tengeren t�lr�l. Amerik�b�l Drescher Lajos testv�r c�m�re k�ldhetj�k adom�nyainkat, c�lmegjel�l�ssel.
      A harmadik esem�nyre a vas�rnap d�lelőtti istentisztelet ut�n ker�lt sor. A t�bor alap�t� Cserepka J�nos egykori toront�i lelkip�sztor �s misszion�rius eml�k�re egy r�z plakettet k�sz�ttett�nk (Jur�s testv�r volt a fő mozgat� rug�ja ennek), melyet az �j �p�let belső fal�n helyeztek el testv�reink. A plakett leleplez�s�t a hűs�ges feles�g �s munkat�rs, Cserepka testv�rnő v�gezte Dan L�szl� helyi lelkip�sztor seg�ts�g�vel. Cserepka testv�rről Herjeczki G�za lp. eml�kezett meg (aki maga is vezette ezt a t�bort kor�bban (1981-88). A r�vid �nnepi alkalmat Jur�s P�l testv�r im�ds�ga fejezte be.
      Lehet, hogy majd m�g visszat�r�nk a k�vetkező sz�mban is egyik-m�sik t�bori esem�nyre. A k�zgyűl�st k�vető gyermek �s tini t�boroz�sr�l mindenk�ppen a k�vetkező sz�mban olvashatunk majd.
Lelkip�sztorainkat nem biztos, hogy szem�lyesen ismerik olvas�ink. Ez�ttal �felismerhető� nagys�g� k�pet tesz�nk r�vid �r�saik el�, rem�lve, hogy �gy n�ven sz�l�thatj�k majd őket Debrecenben. Egy�bk�nt mindenkinek j� nyaral�st is k�v�n a szerkesztő, HerjeczkiG�za.

GY�LEKEZETI HIREK - DEBRECEN  /  TORONT� - R�MA  /  CHICAG�

Baptista vil�gtal�lkoz� Debrecenben
A protest�ns h�vők t�bor�nak megbecs�lt tagjai a baptist�k. Az �kumenikus mozgalom keret�ben orsz�gszerte...         Marosi Nagy Lajos �r�sa

Baptist�k Debrecenben
A baptista misszi� 1891-ben kezdőd�tt v�rosunkban, �s 1982-ben alakult meg a gy�lekezet. A kezdeti �vekben...           Bereczki Lajos debreceni lp. �r�sa

 Sz�vets�g�nk lelkip�sztorai a gy�lekezet�kről, �r�meikről, gondjaikr�l

Dr. Cserepka Margit �s F�redi Kamilla misszion�riusok szolg�lata. R�szletek a k�zgyűl�s p�ntek esti istentisztelet�n elhangzott szolg�latukb�l.

Bocs�ssunk meg az ellen�nk v�tkezőknek
Denczel Alexander Palm Bay-i lelkip�sztor igehirdet�s�t M�train� ford�totta magyarra.

Chicag�i gy�lekezeti besz�mol� (ifj�s�gi tal�lkoz� is)

K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�.

MABAVIT 3

K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�

TORONT� - R�MA  /  CHICAG�NEW YORK

 

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.