�lland� rovatok:

 

Kossuthfalva

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. JANU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Gy�lekezeti h�rek  / CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE / GY�LEKEZETI_BULLETINOK
�P�TKEZ�S A R�MAI T�BORBAN

Egy �j Esztend� K�sz�b�n
Nem azt k�rem, hogy vedd ki �ket e vil�gb�l, hanem hogy �rizd meg �ket a gonoszt�l. (Jn 17:15)
 
M�r itt az �j esztend� kezdet�n tudjuk, �rezz�k, hogy ez az esztend� sem lesz k�nny�. A j� k�v�ns�gok, amelyeket egym�snak mondunk, csak j�sz�nd�k� t�rekv�s arra, hogy egym�st k�z�sen felb�tor�tsuk �s rem�nyt �bressz�nk, hogy m�gis csak lesz �r�m, b�ke �s m�s �ltal�nos �rt�kek, amelyek sz�ks�gesek a norm�lis �lethez.
      Az emberek azt mondj�k, hogy mindig kevesebb �s kevesebb a rem�ny, a forr�sok ki vannak mer�tve. Mi azonban tudjuk, hogy rem�ny n�lk�l lehetetlen �lni. A h�v� emberek a rem�nys�g emberei, mert az � rem�ny�k maga Isten, aki nem csal meg �s csal�d�st sem okoz. Milyen gy�ny�r� kijelent�s van a mi sz�munkra a Koloss� 1:27-ben: Hogy a Krisztus ti k�ztetek van, a dics�s�gnek ama rem�nys�ge. A R�ma 5:5-ben ezt olvashatjuk a kereszty�nek rem�ny�r�l: A rem�nys�g pedig nem sz�gyen�t meg; mert az Istennek szerelme kit�ltetett a mi sz�v�nkbe a Szent L�lek �ltal, ki adatott nek�nk.
      Kedves olvas�k, kedves testv�rek! Val�ban nehezek az id�k amelyben �l�nk. Az �let�nk vesz�lyben van, �s mindannyian k�zd�nk, harcolunk a magunk m�dj�n. �s mindannyian rem�lj�k, hogy t�l fogjuk �lni ezeket a neh�z id�ket, hab�r a jobbul�snak m�g h�re hamva sincsen. Mi�rt? Mert szeret�nk �lni, nem sz�m�tunk �s nem n�z�nk a neh�zs�gekre.
      Az �let neh�zs�gei mindenkit el�rnek, a kereszty�nek sem kiv�telek. �n hiszem �s meg vagyok gy�z�dve arr�l, hogy J�zus Krisztus szeme el�tt ilyen helyzetek is voltak, amikor az Aty�hoz im�dkozott, hogy az �v�it ne vegye ki e vil�gb�l. Mert neki vel�k �s vel�nk egy k�l�n�s c�lja volt �s van. Teh�t a vil�gban kell maradni �s hordozni az �let neh�zs�geit, s�t, m�g valamit ebben az �sszetett id�ben: m�sokon is seg�teni kell!
      P�l apostol egy �rdekes tan�tv�ny, sokat gondolok r� �ppen ebben az id�ben, p�ld�ul az utaz�s�ra R�m�ba. K�l�n�sen a haj�t�r�sre, amelyet olyan megkap�an szeml�ltet �s �r le Luk�cs evang�lista az Apostolok Cselekedete 27-dik r�sz�ben.
      Figyelj�nk meg n�h�ny �rdekes mozzanatot:
      (a) P�l apostol nem volt szak�rt� a tengeri haj�z�s ter�n, hab�r n�h�ny haj�t�r�sben volt r�sze (2 Kor 11:25). M�gis azt tan�csolta, hogy ne hagyj�k el a biztos kik�t�t. De nem hallgattak r�. Viszont k�s�bb nem hib�ztatja azokat, akik a leg�nys�get, utasokat �s mag�t a haj�t vesz�lybe sodort�k. Mi�rt? Mert a hib�ztat�s itt m�r nem seg�tett. Ez�rt kell az �j esztend� kezdet�n j�l meggondolni, kivel szeretn�k �thaj�zni ez el�tt�nk �ll�, kegyelemb�l adatott id� tenger�n. Valakit hib�ztatni, amikor m�r nem lehet m�sk�ppen cselekeni, nem sok �rtelme van.
      (b) P�l apostolon nem vett er�t az az �ltal�nos rem�nytelens�g, ami az utasokat, leg�nys�get, katon�kat elt�lt�tte. Neki szem�lyes kapcsolata volt Istennel, akit�l megtudta, hogy minden j�l fog v�gz�dni. A vesz�lyben az embereknek nem tan�csra, f�leg nem szemreh�ny�sra, hanem �l� rem�nyre volt sz�ks�g�k. Amikor a rem�nys�g alapja Istenben van, csod�k t�rt�nhetnek. P�l azt mondja az ApCsel 27:25 ben: Mert hiszek az Istennek, hogy �gy lesz, amint nekem megmondatott.
      Az �ltal�nos hitetlens�g id�szak�ban hinni abban, hogy Isten l�tezik �rt�kes lehet, de nem elegend�, mert ebb�l a kijelent�sb�l m�g nem lehet igaz�n �lni. Hinni Istenben sokkal t�bbet jelent enn�l. Az igazi hit az �let megold�s�nak er�forr�sa!
      (c) P�l apostolnak volt egy k�l�n�s adotts�ga, hogy a saj�t Istenbe vetett hit�t m�soknak is �t tudta adni. Tizenn�gy napon kereszt�l a haj�ban senki sem evett, mert minden rem�nys�g�nk elv�tetett �letbe marad�sunk fel�l. Mindaddig am�g ez a k�l�n�s fogoly, P�l, a dolgokat nem vette a kez�be (27:33-36).
      Sok minden van ebben a vil�gban kedves olvas�k, testv�reim, �gy rossz, mint j� dolgok, amelyek rag�lyosak. Rag�lyos lehet a nevet�s, az �r�m, a szeretet, de itt a b�tors�g t�nik annak. Itt P�l k�l�n�sen nagy hat�st gyakorolt mindenkire.
      Szeretn�m, hogyha itt az �j esztend� k�sz�b�n P�l p�ldak�p lenne a sz�munkra. Az emberekn�l mind kevesebb a rem�ny, mert az �let neh�zs�gei megn�vekedtek. Mindig kevesebb er� van �s �gy az �let nehezebb� �s nehezebb� v�lik. �n �gy hiszem, hogy J�zus Krisztus tan�tv�nyai, �s persze k�z�tt�k mi is, az ilyen neh�z helyzetek v�gett vagyunk e vil�gban. Az�rt, hogy a rem�nys�g hordoz�i legy�nk ebben az el�tt�nk �ll� esztend�ben is!
      Arra h�vattunk, hogy a vigasztal�snak, rem�nys�gnek hordoz�i legy�nk most �s �ppen itt. A mi rem�nys�g�nk Istenben van. Rem�nys�ggel �s megb�k�lten n�z�nk el�re, hiszen a mi remenys�g�nk kiapadhatatlan forr�sa Isten!
                    Dr. Pint�r Zolt�n
�NNEPEK UT�N
 
Elm�ltak mind az �nnepek.
N�ped elj�tt,
ott volt,
R�d figyelt.
S Te sz�lt�l vel�nk.
 
Mostm�r tekints kegyelmesen r�nk,
s szerelmed h�vja sz�rba,
s bontsa kal�szba
az igemagvakat!
 
�ltess,
mert j�nnek m�r a h�tk�znapok,
s nem v�r az idő,
a f�ld,
a g�p!
Munk�nk v�gz�s�hez is
Te adsz erőt:
f�lvenni �s letenni,
győzni �s megpihenni.
 
B�tor munk�sai vagyunk
a f�ldnek,
hiszen mi�nk,
mert n�k�nk adta Isten.
S m�g munk�ljuk az emberis�g
jav�t:
�hs�get csillap�tunk,
ruh�t szabunk,
b�k�t k�t�get�nk,
nem feledj�k
mi legfontosabb:
az evang�liumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fi�t elk�ldte n�k�nk,
hogy J�zus �let�t adta �rt�nk.
 
J�jj Mester!
Annak, ki minket �gy szeret
itt a helye k�z�tt�nk.
J�jj,
h�tk�znapjainkban is
foglald el a f helyet!
J�jj f�nysug�r,
s vezess!
Veled boldog a f�ldi �let,
s Veled mi�nk a Menny is.
         Herjeczki G�za
A SZERKESZTŐ ROVATA
 
      �ldott �jesztend�t k�v�nok minden kedves olvas�nak!
      A 98. �vfolyam els� sz�m�val jelentkez�nk, azzal a rem�nys�ggel, hogy eg�sz esztend�ben sok j�, �p�t�, megt�r�st munk�l�, �ltet� �s �rdekes �r�st fogunk k�zreadni ezeken az oldalakon. Seg�ts�g�kre �s im�ds�gaikra is sz�m�t a szerkeszt�.
      E sz�k�s helyes most csak ennyit: im�ds�gos figyelmetekbe aj�nlom misszion�riusunk, F�redi Kamilla szolg�lat�t. Aki �r�mmel olvassa besz�mol�it �s megteheti, t�mogassa munk�j�t anyagilag is (sz�vets�g�nk�n kereszt�l a legegyszer�bb, megjel�lve a csekken a c�lt).
      Gy�lekezeti bulletinokr�l. A legut�bbi k�zgy�l�s�nk�n hozott hat�rozat alapj�n mindazoknak, akik k�rik, e-mailen elk�ldj�k a bulletinokat. Ezen k�v�l az interneten is megtal�lhatjuk azokat.

�VK�ZI GY�L�S - PALM BAY, FLORID�BAN, 2006. febru�r 23-25.

 

IMAH�T 2006. janu�r 18 - 25.

 
"Mert ahol ketten vagy h�rman �sszegyűlnek az �n nevemben: ott vagyok k�z�tt�k." (Mt 18,20)
 
1. nap - Egyes�l�nk Krisztus jelenl�t�ben (Ef�zus 4,5-6) + Ez�k 37,15-28, Zsolt 66, Ef 4,1-6, Jn 14,23-27
2. nap - A kereszty�n egys�g �p�t�se, J�zussal - h�tk�znapi �kumenizmus (Jn 13,14) + 5M�z 30,15-20, Zsolt 133, 1Kor 12,12-31, Jn 13,1-15
3. nap - K�ny�r�gj�nk egy�tt J�zus nev�ben (�s-Iz 30,18) + �s (Iz) 30,18-26, Zsolt 135, ApCsel 1,12-14, Mt 18,18-20
4. nap - Megbocs�t�s �s gy�gy�t� eml�kez�s (M�t� 18,22) + J�n 3, Zsolt 50, Kol 3,12-17, Jn 8,1-11
5. nap - Isten jelenl�te megb�k�l�sre h�v (Zsolt�r 46) + 1 Kir 19,1-13a, Zsolt 45, ApCsel 10,9-48, Lk 10,25-37
6. nap - Misszi� J�zus nev�ben (M�t� 18,14) + D�n 3,19-30, Zsolt 145, ApCsel 8,26-40, Lk 10,1-12
7. nap Isten jelen van a m�sik emberben (Mt 18,5) + 2M�z 3,1-17, Zsolt 34, ApCsel 9,1-6, Mt 25,31-46
8. nap - Egy a rem�nys�gben (Jn 14,20) + 2M�z 40,34-38, Zsolt 41, Jel 21,1-6, Jn 14,15-31

R�szletes imaheti program, igemagyar�zatok, tov�bbi seg�d-anyag tal�lhat� a k�vetkező k�t web oldalon
angol nyelven: www.geii.org
magyarul a
Magyarorsz�gi Egyh�zak �kumenikus Tan�csa weboldal�n:
 http://oikumene.meot.hu/start.html  ott a "Friss" linket kell v�lasztani

 
�j�vi k�sz�nt�
�Igy sz�l az �r, Izr�elnek Szentje �s Teremt�je: K�rdezz�tek meg a j�vend�t T�lem!� �zs 45:11/a
 
H�l�sak vagyunk gondvisel� Isten�nknek, hogy kegyelmesen �thozott az �j Esztend�be. N�p�hez m�lt�an �ldott sz�ne el�tt �h�tatban z�rtuk az �t �s kezdt�k meg az �j �vet. A sok �t�lt esem�ny Urunk ir�nti h�l�ra k�sztetett, mulaszt�saink pedig b�nb�natot, szent elhat�roz�st �rlelt benn�nk a h�s�ges szolg�l� �letre. Hit �ltal mindezt Megv�lt�nk v�re alatt tudhatjuk, �s imm�r bizalommal az �j Esztend�ben j�rhatunk. Nagy �rdekl�d�ssel k�mlelj�k a j�v�t, vajon mit tartogat sz�munkra.
      Egy h�v� ember soha nem lehet borul�t�. M�g akkor sem, ha vil�gszerte harcok d�lnak, nemzetek h�borognak, �s a gonosz kitart�an v�gzi rombol� munk�j�t. A h�tlens�g, erk�lcsi lazas�g, �s az Isten elleni l�zad�s nyilv�n v�gig seper a vil�gon. Az utols� id�k szomor� jelei mutatkoznak m�g a sz�kebb k�reinkben is. Mindezek ellen�re mi j� rem�nys�gben vagyunk. Erre jogos�t fel a pr�f�ta �ltal tolm�csolt �zenet is.
 
      Az �rnak szava van hozz�nk! �zsai�s pr�f�ta ezt �rja a Szentl�lek �ltal: ��gy sz�l az �r�!� Ez igen �rvendetes t�ny sz�munkra. Ebben �let, �s biztat�s van. Mikor � besz�l hozz�nk, sz�v�nk gerjedezik, �s �rtelm�nk szemei megny�lnak. Gy�ny�rk�dni tudunk Teremt� Isten�nkben �szinte gyermeki al�zatban. Ig�je ma is sz� �s cselekv�s. Mennyei Aty�nk �r�m�zenet�t k�zli szeretett gyermekei sz�m�ra. � sz�lt a multban �s sz�l ma is. Hallgassuk tisztelettel �s figyelmesen Izr�el Szentj�t, Teremt� Isten�nket.
      Biztat minket a j�vend� ir�nti tudakoz�sra! �Igy sz�l az �r... K�rdezz�tek meg a j�vend�t!� Isten n�pe nem �lhet tudatlans�gban. Am�g sokan j�sl�sokkal foglalkoznak, vagy k�l�mb�z� b�n�s praktik�khoz folyamodva igyekeznek kikutatni a j�vend�t, n�k�nk az �r a biztosat k�n�lja. A L�lek j�zans�g�val megk�rdezhetj�k a j�vend�t. Az � Szava hit�nknek szikla szil�rd alapja. Ezt a kegyelmet mindenkinek felk�n�lja, erre mutat a t�bbessz�m alkalmaz�sa. Mindannyiunknak sz�ks�g�nk van erre, az�rt sz�l biztat�s is. A biztos j�vend� �rdek�ben, seg�ts�g�nkre k�szen �ll.
      Teremt� Isten�nkt�l k�rdezz�k meg a j�vend�t! Mindannyiunknak figyelm�t �nmag�ra ir�ny�tja, mert t�k�letesen ismer mindent. Biztos�t arr�l, hogy amit n�k�nk tudnunk kell a j�vend� fel�l, azt kijelenti, azoknak, akik azt T�le k�rdezik. Tan�cs�val eligaz�t a j�v�ben re�nk v�r� szent feladataink elv�gz�se �rdek�ben. �gy nem t�veszt�nk c�lt a szent szolg�latban, soha.
Isten sz�l hozz�nk a Szent�r�s �ltal. Keress�nk alkalmat, hogy al�zatos im�ds�gban
meghalljuk �s cselekedj�k az � szent akarat�t. Gy�lekezeti, sz�vets�gi �s Vil�gsz�vets�gi
alkalmaink is igyekeztetnek �ldott tan�cs�t meghallani �s cselekedni. �vele �ldott �s boldog lesz jelen�nk �s j�v�nk.
                  Kulcs�r S�ndor, eln�k

�J�VI �ZENET
J�zus Krisztus az �t, az Igazs�g �s az �let!
 
Isten kegyelm�b�l ism�t egy �j esztend� �ll el�tt�nk. M�g nem tudjuk, hogy milyen esem�nyek, hat�sok, szellemi kih�v�sok v�rnak r�nk ebben az �vben. Rohamosan v�ltoz� vil�gunkban, ahol kisz�m�thatatlan folyamatok �s fordulatok, rem�nys�g �s k�ts�g, �tmeneti nyugalom, id�nk�nt pedig megr�z� esem�nyek �s keser� csal�d�sok k�s�rik �let�nket, sz�ks�g�nk van egy olyan biztos pontra, amihez igazodhatunk, �s hit�nk horgony�val belekapaszkodhatunk.
      Miben lehet�nk biztosak, mi az, ami sohasem fog v�ltozni? P�l apostol meg volt gy�z�dve arr�l, hogy csak egyetlen dolog nem v�ltozik, csak egyetlen dolog biztos! A R�m�ban �l� kereszty�neket �gy b�ztatta az apostol: �Ki v�lasztana el minket a Krisztus szeretet�t�l? Nyomor�s�g, vagy szorongattat�s, vagy �ld�z�s, vagy �hez�s, vagy mez�telens�g, vagy veszedelem, vagy fegyver?�- majd �gy folytatja � �Meg vagyok gy�z�dve, hogy sem hal�l, sem �let, sem angyalok, sem fejedelmek� nem v�laszthatnak el minket az Isten szeretet�t�l, amely megjelent J�zus Krisztusban, a mi Urunkban.� (R�m. 8:35-39) Tegy�k fel a k�rd�st: Mi�rt volt olyan biztos az apostol afel�l, hogy semmi sem v�ltoztatja meg Isten szeretet�t ir�ntunk?
 
      [Ezut�n n�h�ny igei v�laszt mutat fel M�sz�ros testv�r, majd fel�nk ford�tja ugyanazt a k�rd�st. Szerk.]
 
      Kedves Testv�reim, ti hogy vagytok ezzel a k�rd�ssel? Milyen kapcsolat f�z benneteket Istenhez? Erre a bizonyoss�gra mindannyiunknak sz�ks�ge van. Ennek azonban van egy felt�tele, m�gpedig hogy Krisztus h�v�s�t elfogadva egyed�li Megv�lt�nkk�nt tegy�nk vall�st R�la! Minden �lethelyzetben eml�kezz�nk J�zus �r�k�rv�ny� kijelent�s�re: ��n vagyok az �t az Igazs�g �s az �let!� (J�nos 14:6) Vil�gunk sebesen v�ltozik. Csak egyetlen rem�nys�g van, amely v�ltozatlan: az, hogy b�rmi is t�rt�nik, nem v�laszthat el Isten szeretet�t�l, mely J�zus Krisztusban jelent meg.
      V�g�l hadd b�tor�tsalak benneteket testv�reim arra, hogy legyetek b�tor h�rn�kei ennek a rem�nyteljes �zenetnek ott, ahol �ltek. Magyar n�p�nknek sz�ks�ge van azokra az elk�telezett h�v� emberekre, akik nem torpannak meg a lek�zdhetetlennek l�tsz� akad�lyok l�tt�n feladatuk teljes�t�s�ben, hanem Isten szeretet�ben b�zva k�szek k�vets�g�ben j�rni mindv�gig h�s�gesen.
      Hiszem, hogy ebben a k�z�s k�ldet�sben er�s�t majd meg benn�nket az a k�z�s seregszemle, amelyet hat �v ut�n �jra meg szeretn�nk rendezni ez esztend�ben. A Magyar Baptist�k Vil�gtal�lkoz�j�t, Debrecen v�ros�ban tartjuk meg, 2006. augusztus 4-6. k�z�tt. A vil�gtal�lkoz� jelmondata a c�mben olvashat� kijelent�s: �J�zus Krisztus az �t, az Igazs�g �s az �let�. Szeretn�nk, ha a K�rp�t-medenc�ben, a tengerent�l �s a nagyvil�gban sz�tsz�r�dott magyar baptist�k �sszetartoz�s�t seg�ten� el� az im�ds�gos k�sz�l�d�s erre az �g�retesen sz�p alkalomra �s egy Istent�l meg�ldott vil�gtal�lkoz�n �nnepelhetn�nk �s adhatn�nk h�l�t egy�tt a v�ltozatlan rem�nys�g�rt. Az a v�gyunk, hogy l�lekben �sszeforrva egy sz�vvel �s egy akarattal magasztaljuk �s dics��ts�k Alkot�nkat, Megv�lt�nkat �s Vigasztal�nkat!
      Legyen Isten �ld�sa mindannyiunkkal!
           Dr. M�sz�ros K�lm�n a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z, �s a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ke

GY�LEKEZETI HIREK -  CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE  / RMA T�BOR

F�redi Kamilla Sierra Leona-i misszion�riusunk �r�sa sz�munk angol nyelvű oldal�n:  

Hat�rozd el, hogy hű maradsz! - M�train�, F�l�p Irma �r�sa

MABAVIT 3
RMA T�BOR

  CHICAGOALHAMBRA / MELBOURNE

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.