Palm Bay-i kpek,
ideiglenesen

 �lland� rovatok:

MABAVIT 3

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. FEBRU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA  

Gy�lekezeti h�rek  DETROITCHICAGONEW YORK / DOKTORAVAT�_�NNEP / GY�LEKEZETI_BULLETINOK

Nikander k�gy�ja

Mikor pedig l�t�, hogy a farizeusok �s sadduceusok k�z�l sokan mennek őhozz�, hogy megkeresztelkedjenek, monda n�kik: �M�rges k�gy�knak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elk�vetkezendő haragj�t�l megmenek�ljetek? Teremjetek h�t megt�r�shez illő gy�m�lcs�ket. �s ne gondolj�tok, hogy �gy sz�lhattok magatokban: �brah�m a mi aty�nk. Mert mondom n�ktek, hogy Isten eme k�vekből is t�maszthat fiakat �brah�mnak.�
M�t� 3:7-9.
 
A Colophoni Nikander g�r�g orvos, gy�gyszerk�sz�tő �s k�ltő, Kr.e. a m�sodik sz�zadban �lt III Attalus, Pergamon kir�lya udvar�ban. Kutat�sai sor�n, Nikander k�l�n�s �rdeklőd�ssel tanulm�nyozta a m�rgesk�gy�kat. Megfigyel�seit k�t k�nyvben foglalta �ssze, a Theriak�ban �s az Alexipharmak�ban. A Theriak�ban tesz eml�t�st egy olyan m�rgesk�gy�r�l, amely elevensz�lő, �s amelynek a fajzatai rendellenesen j�nnek a vil�gra, m�gpedig �gy, hogy �tr�gj�k magukat a k�gy�anya has�n, ezzel meg�lve a saj�t anyjukat. A modern �llattan nem tud ilyen k�gy�fajt�r�l, azonban az �kori g�r�g kult�rk�rben, Nikandernek k�sz�nhetően, ez a k�l�n�s h�llő �s az undort keltő viselked�se meggy�kerezett a k�ztudatban. A h�tk�znapi besz�lget�sekben Nikander k�gy�ja, a rendellenes magatart�sform�k illusztr�ci�ja volt az �korban.
      Sok�ig azt hittem, hogy amikor Keresztelő J�nos m�rges k�gy� fajzatainak nevezi a kereszts�gre jelentkező farizeusokat �s sadduceusokat, csup�n az�rt illeti őket ilyen kem�ny jelzőkkel, mert haragszik r�juk. Azonban ha figyelmesen olvassuk a sz�veget, l�thatjuk, hogy egy rendellenes magatart�st k�r sz�mon től�k. Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elk�vetkezendő haragj�t�l megmenek�ljetek? M�s sz�val, mi�rt a kereszts�get akarj�tok felhaszn�lni arra, hogy elker�lj�tek az Isten igazs�gos it�let�t? Az Isten �t�lete elker�l�s�hez (az �dv�ss�ghez) elsősorban nem kereszts�g kell, hanem megt�r�s, amely tettekben mutatkozik meg. (�gy l�tszik, hogy m�r Keresztelő J�nos kor�ban is sok mondva-csin�lt megt�r�s l�tezett.) Ha valaki ki akar b�k�lni az Istennel, annak elősz�r nem megkeresztelkedni kell, hanem megt�rni, a megt�r�s gy�m�lcseit teremni �s azut�n megkeresztelkedni. Ez teh�t az Isten ig�je alapj�n meghirdetett term�szetes �t. A farizeusok �s a sadduceusok, Nikander k�gy�fajzatai m�dj�ra, lelki szempontb�l term�szetellenes m�don akartak �dv�ss�get szerezni. Azonban a tfzlelkf evang�lista bele l�t ezeknek az �lnok embereknek a sz�v�be �s leleplezi őket. Nem hajlandő bemer�teni senkit igazi megt�r�s n�lk�l. �s ezt a hat�rozotts�got, nem annyira a szigor�s�ga dikt�lja, mint ink�bb a szeretete. Keresztelő J�nos szerette annyira azokat az embereket, hogy nem engedte őket az �ncsal�s zs�kutc�j�ba t�rni.
      Ma sok megkeresztelt, bemer�tett ember �l az imah�zak padjaiban megt�r�s �s gy�m�lcstermő �let n�lk�l. Az igei utat megker�lve, term�szetellenes �ton ker�ltek be a gy�lekezetekbe. Kicsoda intette meg őket, hogy ezt tegy�k? Ki engedte meg nekik, hogy ezt megtegy�k? �gy gondolom, ezt k�r firtatni. Azon viszont el kell gondolkodnunk, hogyan seg�thetn�nk rajtuk? Alkalmaznunk kellene Keresztelő J�nos igazas�got hirdető �s �lnoks�got leleplező szeretet�t. A P�ld. 28:23-ban olvassuk: Aki figyelmezteti az embereket, az v�g�l kedvesebb lesz ann�l, aki csak h�zeleg. A P�ld. 29:5-ben pedig ezt tal�ljuk: Aki h�zeleg embert�rs�nak, h�l�t vet annak l�ba el�.
      Az Isten szeretete, igazs�got hirdető, lelket mentő, �dv�ss�get munk�l� �s mindig az igei utat bemutat� szeretet. Erre a szeretetre van sz�ks�ge mindenkinek, ha el akarja ker�lni az Isten haragj�t. Ezzel tartozunk a megt�rni v�gy� embereknek.
                   Luk�cs J�nos
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Febru�ri sz�munkban - mintegy a janu�ri alhambrai orgonaavat�s folytat�sak�nt - Beharka P�l testv�r doktorr� avat�s�r�l olvashatunk, Nov�k J�zsef testv�r toll�b�l. Magyarorsz�gi testv�reink megelőztek benn�nket e cikk k�zl�s�vel, deh�t a B�keh�rn�k heti lap, a mi�nk meg egyszer jelenik meg egy h�napban. Egy�bk�nt szeretettel aj�nljuk olvas�inknak az �haz�ban megjelenő lapokat is. Mindegyiket meg lehet rendelni. Az előfizet�sben sz�vesen seg�t�nk, k�zvet�t�nk, ha sz�ks�ges. (a szerkesztő c�me, telefonja, email c�me itt a bal sz�len tal�lhat�)
      S ha �ppen itt tartunk, hadd aj�nljam olvas�inknak az �h�tat 2006-ot, melyből a budapesti k�nyvesboltb�l m�g rendelhet�nk. Aj�nl�sul a kiadv�ny előszav�b�l, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�ke, dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r soraib�l id�zek.
�J� lenne, ha misszi�s feladatunknak tekinten�nk ebben az esztendőben is, hogy min�l t�bb csal�dhoz eljuttassuk ezt a k�nyv alakban megjelent �h�tatot, ami nagy seg�ts�get jelenthet a Biblia napi olvas�s�ban. Aj�nljuk ezt a k�nyvet k�z�ss�g�nk tagjain t�l, egyh�zunkhoz nem tartoz� ismerőseinknek �s bar�tainknak is. A fiatalabb gener�ci� figyelm�be aj�nlom, hogy a napi �h�tat sz�vege megtal�lhat� a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z internetes honlapj�n is, a k�vetkező c�men: www.baptist.hu.
     Az �h�tat a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek az egyetlen olyan k�z�s kiadv�nya, ami hat�rokat �t�velve �sszek�t minket, magyar baptist�kat. �lj�nk ak�r a Felvid�ken, K�rp�talj�n, Erd�lyben, �s D�lvid�ken, ak�r az �haz�ban vagy az �jvil�gban, �rt�kelj�k �gy ezt a k�nyvet, mint amit azonos időben sok helyen forgatnak testv�reink a kez�kben a Biblia mellett. Az�rt aj�nljuk testv�reik figyelm�be ezt a k�nyvet, mert �gy rem�lj�k, hogy a k�z�s anyanyelv�nk�n k�zvet�tett �zenet seg�t meg�rten�nk Isten nagys�gos dolgait �s terveit vel�nk, amit napjainkban benn�nk, vel�nk, �s ha engedelmesek lesz�nk, �ltalunk fog v�gbevinni a jelen vil�gban.�
     
      A szint�n hossz� hagyom�nyra visszan�ző M�lt, Jelen, J�vő Baptista Napt�r idei kiad�sa is megjelent janu�r v�g�n, azt is sz�vesen aj�nljuk olvas�inknak. Sőt az �jpestről, vagy R�kospalot�r�l, vagy Angyalf�ldről elsz�rmazottak figyelm�be aj�nljuk a nevezett gy�lekezetek t�rt�nelm�t feldolgoz� Jubileumi K�nyv-et, melyet az �jpesti Gy�lekezet 125. �ves �vfordul�j�ra adtak ki testv�reink. Megrendelni Marosi Nagy Lajos testv�rn�l lehet.
 
      Visszat�rve a febru�ri sz�munkra: h�rom gy�lekezeti besz�mol�t is olvashatunk, valamint egy interj�t F�redi Kamilla misszion�riussal. R�la, vagy tőle az elm�lt f�l�vben minden sz�mban olvashattunk valamit. Nem v�letlen�l, hiszen azt szeretn�nk, ha min�l t�bben lenn�nek olyanok, akik ezt a sz�vets�g�nk �ltal t�mogatott misszi� munk�t figyelemmel, im�ds�ggal, sőt anyagi seg�ts�g�kkel is k�vetn�k. F�redi testv�rnő szolg�lat�ban l�nyeges v�ltoz�st hoz a m�rciusi h�nap. Mi t�rt�nik vele? Kider�l az interj�b�l.
      MABAVIT III. A nagy tal�lkoz�t rendező magyarorsz�gi testv�rek elk�sz�tett�k �s nek�nk is elk�ldt�k az előzetes jelentkez�sekre alkalmat ad�, sz�nes megh�v�t - melyből gy�lekezeteink m�r kaptak �s a sz�rv�nyban �lő testv�reknek, amennyiben ezt k�rik, postafordult�val k�ld�nk. A tal�lkoz�val kapcsolatos mindenf�le k�rd�ssel Szab� Istv�n főtitk�r testv�rhez fordulhatunk. Az ő c�me �s telefonsz�ma is megtal�lhat� ezen az oldalon. Feladatunk teh�t pillanatnyilag ez: k�sz�lj�nk, v�s�roljuk meg a rep�lőjegyet, �rtes�ts�k r�szv�teli sz�nd�kunkr�l Szab� testv�rt.
R�szlet a megh�v� bross�r�b�l:
�Szeretettel v�runk minden magyar baptista testv�rt haz�nkb�l �s a vil�g minden t�j�r�l 2006 augusztus�ban Debrecenbe, a Főnix Csarnokba a MABAVIT III alkalm�b�l!
Tal�lkoz�nk jelmondata:
�J�ZUS KRISZTUS AZ �T, AZ IGAZS�G �S AZ �LET!�
Az előad�sok, igehirdet�sek, evang�liz�ci�, bizonys�gt�telek, egy�b szolg�latok ehhez a t�m�hoz kapcsol�dnak.
A Vil�gtal�lkoz� helysz�ne Debrecen �s Magyarorsz�g egyik leg�jabb impoz�ns sportcsarnoka, a Főnix Csarnok lesz. A h�romszintes n�zőt�ren ak�r 8 ezer ember is elf�r.
A sz�ll�sok � a messzebbről �rkezőknek � a k�zelben tal�lhat� �j vagy fel�j�tott koll�giumokban �llnak majd rendelkez�sre. Az �tkez�s a helysz�nen, illetve a sz�ll�sokon lesz.
Az Ifj�s�gi Nagyt�bort a tal�lkoz�t megelőző napokban (h�ten) a k�zelben tartjuk majd, ahol a k�l�nb�ző orsz�gok magyar fiataljai m�r egy�tt t�borozhatnak, majd a kezd�skor csatlakoznak a MABAVIT III t�bbi r�sztvevőj�hez.
A Vil�gtal�lkoz� 2006. augusztus 4-�n, p�nteken d�lut�n kezdődik, �s augusztus 6-�n, vas�rnap d�lben fejeződik majd be.�
A MABAVIT III hivatlos web c�me: www.mabavit.baptist.hu
 
Term�szetesen a mi lapunk web oldal�n is megtal�ljuk, �sszegy�jtve itt: MABAVIT 3
 

D�SZDOKTORR� AVATT�K BEHARKA P�LT (k�l�n oldalon)

GY�LEKEZETI HIREK - DETROITCHICAGONEW YORK

F�REDI KAMILLA MISSZION�RIUSSAL BESZ�LGET A SZERKESZTŐ  

T�RED�KEK M�ZES NAPL�J�B�L :  itt

AKIK ELMENTEK : CSICS�K FERENC

MABAVIT 3
RMA T�BOR

  DETROITCHICAGONEW YORK

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.