�lland� rovatok:

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

Palm Bay-i kpek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. DECEMBER.

Gy�lekezeti h�rek: ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGO /  MELBOURNE / KOSSUTHFALVA / GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  Debreceni eml�kek / MABAVISZ_oldal /  / Utaz�s_Izr�elbe /

 • ISTEN AJ�ND�KA
  �Mert megjelent az Isten �dv�z�tő kegyelme minden embernek.� Titus 2:11
   
  Keleten, az Appalachia hegys�gben nagyon sok h� esett, a hőm�rő m�lyre s�llyedt. A foly�k befagytak, az emberek szenvedtek. A V�r�s Kereszt helikopteren igyekezett az �lethez legsz�ks�gesebb dolgokat eljuttatni a zord időj�r�s miatt szenvedőkh�z. Egy d�lut�n megl�ttak egy kabint, ami csak �ppen egy kicsit l�tszott ki a h�b�l �s k�m�ny�ből f�st sz�llt felfel�. A pil�ta egy m�rf�ldre tudta csak megk�zel�teni a kabint. A seg�lyt vivő munk�sok j�l felpakoltak �lelemmel, gy�gyszerrel, �s havon j�r� cipőkben igyekeztek a h�zik�hoz jutni. K�t �rai gyalogl�s ut�n �rkeztek oda a kimer�lt munk�sok.
        Bez�rgettek. Egy zord, mogorva megjelen�sű hegyi lak� pr�b�lta a h�t�l eltorlaszolt ajt�t kinyitni.
        - A V�r�s Kereszttől j�tt�nk, ki�ltotta a csoport vezetője, t�lharsogva a sz�l s�v�lt�s�t.
        A hegyi lak� csod�lkoz� szemmel n�zett r�, ezt mondva: Ez egy nagyon kem�ny t�l volt, nem gondolom, hogy tudunk b�rmit is adni ebben az �vben.
   
        Tudsz-e aj�nd�kot elfogadni?
        Sok embernek kellemetlen aj�nd�kot elfogadni. Ők �gy vannak beprogramozva, hogy seg�tsenek nagylelkűen m�sokon, de nem tudnak aj�nd�kot, seg�ts�get elfogadni. T�gy nekik egy sz�vess�get �s addig nem nyugodnak, m�g a sz�vess�get nem tudj�k viszonozni. Aj�nd�kozd meg őket sz�let�snapjukon �s am�g nem j�n el a te sz�let�snapod �s nem adnak neked valamit, nyugtalanok, lek�telezettnek �rzik magukat.
        Nem mindenki �rti meg az aj�nd�koz�s term�szet�t. Az aj�nd�k �legyen egy t�rgy, vagy egy �nzetlen sz�vből fakad� seg�tő szolg�lat- azt a gondolatot kelti fel az aj�nd�koz�ban, hogy �r�met szerez, hasznot jelent majd az aj�nd�kot elfogad�nak.
        Ha a megaj�nd�kozott k�tkedve fogadja az aj�nd�kot, -vajon mit akar tőlem az aj�nd�koz�? meg akar vesztegetni, valamire r� akar szedni? � akkor az aj�nd�k nem okozott �r�met, boldogs�got.
        Isten az Ő megbocs�t� kegyelm�t aj�nlja fel az Ő Fi�nak hal�la �ltal, mint ingyen aj�nd�kot azoknak, akik ezt hittel elfogadj�k. Mert a bűn zsoldja a hal�l, Isten kegyelmi aj�nd�ka pedig az �r�k �let Krisztus J�zusban, a mi Urunkban. (Rm 6:23)
        Sokan k�ts�gbeesetten szeretn�k megtudni, hogy bűneik meg vannak-e bocs�tva? �dvbizonyoss�g n�lk�l �lnek, mert nem tudj�k elfogadni a megbocs�t�s aj�nd�k�t. �gy gondolj�k, hogy ad�sak �s az ad�ss�got soha nem tudj�k visszafizetni.
        Nincs sz�ks�g arra, hogy az ad�ss�got kifizess�k, de nem is tudn�nk megtenni azt. Amikor P�l apostol le�rja, hogy mi a k�l�mbs�g a hit �ltal val� megv�lt�s, vagy a j� munk��rt val� megv�lt�s k�z�tt, egy �sz�vets�gi p�ld�t eml�t meg �brah�mmal kapcsolatban. �brah�m nem cselekedetei, hanem hite �ltal igazult meg �s ez a megv�lt�s, megigazul�s Isten aj�nd�ka volt.
        Tudsz b�zni abban, hogy Isten megtartja �g�ret�t, amikor a megv�lt�st �g�ri sz�modra, mint aj�nd�kot, amelynek �r�lhetsz, an�lk�l az �rz�s n�lk�l, hogy ezt neked valahogy ki kellene �rdemelni?
        Tudod-e �lvezni azt, hogy bűneid meg vannak bocs�tva �s Isten az aj�nd�kot nem veszi vissza tőled? Kar�csony az �r J�zus Krisztus sz�let�s�nek �nnepe. Isten megaj�nd�kozta a vil�got, t�ged �s engem a Megv�lt�val.
   
        B�kess�get k�v�n aj�nd�kozni, �r�k �letet. Ki akarja űzni a bűn v�dj�t�l val� f�lelmet sz�vedből. Ő mindent tud r�lam �s r�lad. Nem �gy, mint m�sok, akik előtt f�lsz, hogy bűn�s m�ltad kitud�dik. Azt k�v�nja, hogy felszabadult l�gy. Aj�nd�kozni akar. Engedd be Őt �letedbe, sz�vedbe, hogy igaz�n boldogg� tegyen!
                       Hunter Vad�sz J�nos
 •  
  Aj�nd�k �rkezett
   
  AJ�ND�K �rkezett, fogadd,
  f�ny harmatozza arcodat,
  csillag der�tse lelkedet!
  VALAKI elj�tt, mert szeret.
                               F�le Lajos
   
  Aj�nd�kok
   
  Uram, kar�csony j�n megint...
  Te mindig j�t teszel velem:
  bet�lti most is lelkemet
  aj�nd�kod, a kegyelem.
   
  Mi mindent kaptam m�r! De most
  hadd adjak �n is valamit!
  Szer�ny aj�nd�k ez, tudom,
  m�gis... legyen a h�la itt
  Ti�d, hadd �ldjam tetteid!
        F�le Lajos

  Tov�bbi versek itt a verses oldalon

  A SZERKESZTŐ ROVATA

  �LDOTT KAR�CSONYI �NNEPEKET K�V�NUNK KEDVES OLVAS�INKNAK!

  Az esztendő ugyan m�g egy h�nappal od�bb kezdődik, de az u.n. egyh�zi �v az adventi vas�rnapokkal indul. Nem egy nagy �nnep�llyel, hanem a nagy �nnepre val� felk�sz�l�s n�gy hetes időszak�val. Nem lehetne mindj�rt kar�csonnyal kezdeni? Rohan� vil�gunkban nem nagyon van hely v�rakoz�sra, csendess�gre, k�sz�lőd�sre. Pedig oly nagy sz�ks�g lenne legal�bb egy kev�s adventre! Ha csendben lenn�l� milyen neh�z! De ha nem siker�l egy kicsit lass�tani, elszalad f�l�tt�nk a kar�csony is, an�lk�l, hogy �ld�s�t, csod�j�t, meleg�t, �zenet�t �tvehetn�nk.
   
        Az �nnepeinkkel kapcsolatos �r�sokon k�v�l ebben a h�napban el�g sok gy�lekezeti h�rrel szolg�lunk olvas�inknak. A chicag�i, az alhambrai, New York-i �s a kelownai gy�lekezet esem�nyein t�l a legt�volibb gy�lekezet�nk, a Melbourne-i �let�ről is olvashatunk, a t�vol �s m�gis k�zel rovatban pedig a Kossuthfalva-i (Moravica) imah�z-v�tel-�talak�t�s-megnyit�sr�l.
        A budapesti Baptista Teol�giai Akad�mia 100 �ves jubileum�r�l a B�keh�rn�k k�l�nsz�ma cikkeiből id�zve sz�molunk be. A hamarosan ugyancsak centen�rium�hoz �rkező sz�vets�g�nk legt�bb lelkip�sztora -a kezdeti időktől eg�szen mostanig- teol�giai kik�pz�s�t ettől az int�zettől kapta. A ma is szolg�l� lelkip�sztoraink k�z�l ennek az int�zetnek a hallgat�i voltak (hosszabb-r�videbb ideig): Dr. Viczi�n J�nos, Vad�sz J�nos, Dr. Herjeczki G�za, Szlov�k Tibor, Nov�k J�zsef, Luk�cs J�nos �s Dan L�szl�. �ld�st k�v�nunk a BTA szolg�lat�ra.
        A New York-i gy�lekezet 100 �ves jubileum�r�l m�g nem �rkezett meg a besz�mol�, de n�h�ny k�pet m�ris l�thatunk a jeles alkalomr�l. A gy�lekezet lelkip�sztora �aki sz�vets�g�nk eln�ke is- �ppen 20 �vvel ezelőtt kezdte meg szolg�lat�t a nagy vil�gv�rosban - erről is olvashatunk az �t�dik oldalon, valamint a jubileumot k�vető lelkip�sztor csendesnapokr�l. Az angol nyelvű oldalainkon k�z�lj�k Kish Ethet testv�rnő �r�s�t, amit a jubileumon Dr. Fazekas Zsuzsa olvasott f�l.
        New York-ban tal�lkoztam Faulkner Ter�zia testv�rnővel, akit r�gebbi olvas�ink mindannyian ismernek. Az ő k�sz�nt�s�t ez�ttal egy h�laad�napra �rkezett �r�s�val adom �t.
        Az olvas�k figyelm�be aj�nlom F�redi Kamill�val kapcsolatos k�t �r�sunkat. Az �jpesti Gy�lekezet egy orgonahangversenyt rendezett, melyen F�redi testv�rnő afrikai misszi�munk�j�t t�mogathatt�k ��s igen sz�pen t�mogatt�k is� a t�bb protest�ns gy�lekezetből �rkezett r�sztvevők. A m�sik j� h�r, hogy a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z kiad�s�ban megjelent Kamilla k�tnyelvű (magyar �s angol) k�nyve: Egy misszion�rius levelei c�mmel. �r�l�nk annak, hogy ha mi nem is tudtuk kiadni, budapesti testv�reink elv�llalt�k �s sz�p munk�t v�gezve k�zbe adj�k azt. A k�nyv bev�tele is a Sierra Leone-i misszi� munk�t t�mogatja. Rem�lem minden csal�d v�s�rol belőle egyet, s m�gegyet - aj�nd�koz�sra.

   

  K�nyvaj�nlatunk
   
  F�redi Gabriella Kamilla: Egy misszion�rius levelei (Budapest)
  �h�tat 2007. (Budapest)
  Vez�rfonal 2007. (Nagyv�rad)
  Falinapt�r 2007. (Nagyv�rad)
  Megrendel�s a kiad�kn�l, illetve a szerkesztőn�l. herjeczki@juno.com

  Week of Prayer for Christian Unity (January 18-25).
  Open our ears and loosen our tongues. (Mark 7:31-37)

  Day 1, In the beginning was the Word (John 1:1-5).
  Day 2, The Saving Word of Christ (Mk 7: 31-37).
  Day 3, The Holy Spirit gives us the Word (John 15: 26).
  Day 4, The silence of the forgotten and the cries of the suffering (1 Corinthians 12 : 26).
  Day 5, God�s judgment on our silence (Matthew 25: 45).
  Day 6, Empowered to speak out (Mark 5: 33).
  Day 7, Forsakenness (Psalm 22: 1).
  Day 8, Resurrection and glorification (Romans 8:31-39).

  R�szletes angol nyelvű ismertető az Interneten: www.geii.org

  Magyarul az �kumenikus Imah�t anyaga itt tal�lhat�:

  http://oikumene.meot.hu/start.html  Az oldalon v�lasszuk az "Aktu�lis" linket.

   

  GY�LEKEZETI HIREK

  ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGOMELBOURNE / KOSSUTHFALVA

  100 ESZTENDŐS A BUDAPESTI BAPTISTA TEOL�GIAI AKAD�MIA

  MABAVISZ - Egy angol nyelvű besz�mol a MABAVIT III-r�l  / Im�dkozzunk egym�s�rt

  AKIK ELMENTEK: FICSORKA P�L / K�NSZTLER MIH�LY / F�L�P FERENC / CHEK M�RIA

  Debreceni eml�kek

  F�REDI KAMILLA - Protest�ns �sszefog�s a k�lmisszi��rt / �j k�nyv: Egy misszion�rius levelei  tov�bb...

  Faulkner Ter�zia: H�laad�s �s szabad�t�s

  Adventi h�tat: Az Urat v�r�k rem�nys�ge (Szommer Hajnalka)

  Testv�ri kir�ndul�s Izr�elbe

   

  Mabavit iii. Debreceni eml�kek
  DORK�S CENTRUM K�zgyűl�si f�nyk�pes besz�mol�

  ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGO / MELBOURNE /
  KOSSUTHFALVA

   

  VAL�BAN?
  Nov�k J�zsef rovata

  Lapozgassuk a Bibli�t
  Vas�rnapi iskola

  Lapz�rta_ut�n 

   | Technical Problems? |

  V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
  Lev�l a szerkeszt�nek

  Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.