Palm Bay-i képek,
ideiglenesen

 állandó rovatok:

MABAVIT 3

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. ÁPRILIS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA  

Gyülekezeti hírek  / PALM_BAY - ÉVKÖZI GYŰLÉS  /  NEW YORK  /  KOSSUTHFALVA GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3

MUNKÁTOK NEM HIÁBAVALÓ AZ ÚRBAN
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván a Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15:58)

 

Milyen jó lenne, ha a címbeli állításban nem kételkednénk. Életünk, szolgálatunk során időnként bizonytalanság fog el bennünket munkánk értelmét illetőleg.
      Így lehetett ez az apostol korában is - talán éppen azért írta ezeket a bátorító sorokat.
      Ez az igevers tulajdonképpen a záradéka egy hosszú, csodálatos prédikációnak. (Az evangéliumok húsvéti beszámolói után talán az 1 Korintus 15. a leggyakrabban idézett ige - nem csak ezen az ünnepen, hanem keresztyének temetési istentiszteletein is.)
      A prédikáció első alapgondolata: Jézus Krisztus feltámadásának központi szerepe van a keresztyén tanításban, a hívők életében. A második gondolata ennek folytatásakén az, hogy mi is föltámadunk.
      Ezt a két gondolatot senki sem fejtette ki olyan tökéletesen, mint az apostol. Minden oka megvolt arra, hogy azt gondolja, mostmár, befejezésül csak ennyit kell mondania: látjátok hát szeretett testvéreim, hogy minden okotok meg van arra, hogy hitetekben erősek, mozdíthatatlanok legyetek, és hogy jó reménységgel folytassátok azt a szolgálatot, amit kaptatok az Úrtól.
      Azt hiszem, hogy a gyülekezet testvérisége az apostol szavai, sorai után hálát adott azért, hogy Jézus Krisztus él, hálát adott Pál apostolért, egyúttal elhatározták, hogy minden bizonytalankodás nélkül tovább folytatják a munkát, amit rájuk bízott az Úr.
 
      Vajon a mi, mai bizonytalankodásainkra is választ adnak az apostol sorai? Igen. Ha valamikor szükség volt arra, hogy Jézus Krisztus személyének központi szerepét világosan lássuk, akkor az most van. Húsvét azért több karácsonynál, mert nem csak arról szól, hogy Isten emberré lett, hanem arról is, hogy Jézus a Krisztus, hogy a megfeszített názáreti tanító valóban a Megváltó, a halálon is győzelmes Krisztus. Pál nem bizonytalankodik a feltámadás fontosságát illetőleg. Eszébe sem jut olyasmi, hogy: ha nem támadott volna föl, akkor is a legnagyobb volt, s őt követni akkor is megéri - ahogy némelyek okoskodnak. Sőt, a leghatározottabban kijelenti, hogy a prédikálásunk és a testvérek hite is teljesen hiábavaló lenne, ha Krisztus nem támadott volna föl (15:14). Máshogy fogalmazva: a keresztyénségnek semmi értelme nincs Jézus Krisztus föltámadása nélkül.
 
       Pál apostol Krisztus feltámadásáról tényként beszél. Teheti ezt, mert egyrészt személyesen találkozott olyanokkal, akik látták a feltámadott Krisztust (több százan éltek ilyenek a környezetében (15:6), másrészt őt is felkereste a Feltámadott (8.v.). Elég alap-e ez nekünk is arra, hogy a feltámadásról bizonyosak legyünk? Nekem elég. És mindazoknak, akikhez Pál szólt. Ő ugyanis ezt a prédikációját a korintusi gyülekezetben élő testvéreknek, meg rajtuk keresztül minden hívőnek mondta, írta. Azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy vajon van-e értelme a keresztyén missziómunkának, erőfeszítéseiknek? Az ilyenek tudták és ma is tudják, hogy Jézus Krisztus feltámadott - maguk is tapasztalták már többször is, hogy él a megfeszített. Csak elfáradtak, csak az eredménytelen erőlködések során meglankadtak. Az ilyeneknek mondja Pál, hogy legyenek erősek hitük alap-pilléreiben, abban például, hogy Krisztus feltámadott és ma is él. A Krisztus feltámadásába vetett hit nélkül valóban nem érdemes és nem is lehet munkálkodni sem a gyülekezetben, sem a világban.
 
      Krisztus feltámadásának sokféle következménye van. Az egyik, hogy mi is feltámadunk. Egy másik, hogy van értelme a misszió munkának, van értelme a bizonyságtételnek, az evangélium hirdetésének. Ezért írja az apostol a gyülekezet tagjainak, hogy buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.
      De mi az, hogy "hiszen tudjátok"? Éppen az a baj, hogy nem nagyon látjuk, hogy van értelme, nem igen látjuk az eredményeket. Nem látjátok? Ti nem tudnátok? Dehogynem. Ti is így lettetek hívőkké (11.v.). Hangzott az evangélium, s te meghallottad, elfogadtad Jézus Krisztust és bizonyos voltál benne, hogy Ő él, sőt hogy be is költözött az életedbe. Minden megtért hívő "tudja", hogyan jött létre ez a csodálatos találkozás.
      Hogyan? Valaki bizonyságot tett neked, valaki elhívott az imaházba, valaki Bibliát adott a kezedbe, valaki imádkozott érted, valaki meghallgatott és válaszolt néhány kérdésedre - s miközben ezt tette, maga az élő Jézus Krisztus szólított meg és fogadott gyermekének. Persze, akkor még nem tudtad, csak később értetted meg, hogy Ő munkálkodott benned, miközben ismerősöd, rokonod, vagy egy soha nem látott személy "forgolódott" körülötted. Munkája nem volt hiábavaló. Ma is végzi ezt a munkát - engem, téged, másokat is felhasználva.
 
      Ha világosan látod, hogy Krisztus feltámadása és élete a sarokköve a keresztyén missziónak és azt is tudod, hogy téged megtalált, felemelt, miért ne tudnád ugyanolyan biztosan, hogy munkád -ha nem is olyan látványos, mint szeretnéd-, nem hiábavaló szolgálat.
      Ő él és ma is munkálkodik. Ha elfáradtál volna, nézd, megint húsvét van. Olvasd el az 1Korintus 15-öt újra, elejétől a végéig.
                   Herjeczki Géza
 
 
 
 
A KRISZTUS ÉL,
MIT BÁNKÓDOM?

A Krisztus él, mit bánkódom?
Feltámadt Ő, ezt jól tudom!
A bűn, halál legyőzetett.
Ezért zeng ajkam éneket!
 
Csak Őbenne van már hitem,
Hisz megváltá az életem,
Eltörlé minden bűnömet,
Megszerzé üdvösségemet.
 

 

Ha mind e világ megtagad,
Elég, ha Ő velem marad.
A Sátán bármit is tegyen,
Nem árthat többé már nekem!
 
Azért immár nem félek én,
Mert Jézus él és Ő enyém,
Időm ha egyszer majd letelt,
A sírból Ő életre kelt.
 
Legyen hála halálodért,
Dicső feltámadásodért,
Te élsz, mi is élünk veled,
Ezért imádjuk szent neved!
              (HH 80)
 
A SZERKESZTŐ ROVATA
 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak!
      Krisztus feltámadása hitünk és keresztyén életünk sarokköve. Akkor is, ha sajnos leginkább az ilyen ünnepnapokon gondolunk rá. Az apostolnak volt bátorsága arra, hogy kimondja: nincs értelme a keresztyén hívő életvitelnek, nincs a legszebb vallásos gyakorlatnak - ha Krisztus nem támadott föl, vagyis, ha csak a Biblia lapjain él és nem az általunk is tapasztalható valóságban.
      Ámde Krisztus feltámadott. A Krisztussal való élő közösség öröme és ereje hassa át testvéreinket a gyülekezeteinkben és személyes életünkben is!
 
Hadd hívjam fel olvasóink figyelmét néhány dologra, amiről a következő lapokon bővebben is értesülhetünk.
      FÜREDI KAMILLA misszionárius testvérnő címe szeptemberig a régi: 2738 Noble Rd. 12A, Cleveland Hights, OH 44121. Telefonszáma (216)381-0280, e-mail címe: gkfe@juno.com 
Éljünk a lehetőséggel, s mielőtt visszatérne afrikai missziós szolgálatába (szeptember eleje), vegyük fel vele a kapcsolatot, hívjuk meg gyülekezeteinkbe, hogy jobban megismerjük, milyen az a misszió, és ki az a misszionárius (ha valaki nem ismerné még), amit és akit támogatunk.
 
      RÁMA / KÖZGYŰLÉS. Torontói testvéreink minden hétvégét megfeszített munkával töltik - nem a saját házukon, hanem a tábori étkezőn dolgoznak. Imádságainkon kívül fizikálisan is segíthetünk az építkezésben és anyagilag is támogathatjuk őket - a szövetségi pénztáron keresztül (Drescher testvér címe itt van a bal hasábban), vagy közvetlenül a lelkipásztor címén, ami egyébként megváltozott, új címe:
REV. LASZLO DAN
104 EMILY ANNA STREET
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4H 3H6
CANADA
Tel: 1(905)417-8578
e-mail cim: revdan@rogers.com
A kanadai posta a címzést csupa nagy betűvel kéri.
 
Új címe van szövetségünk főtitkárának, Szabó testvérnek is:
ISTVAN SZABO
11 E. Michigan Avenue
Palatine, IL 60067
Tel: 1(847)221-5992
e-mail cim: szaboek@sbcglobal.net
 
      MABAVIT III. Lapzárta után vettem észre, hogy a jelentkezési lap már meg is található a találkozó hivatalos honlapján (amit a múlt havi számban tévesen közöltünk, most helyesen:) www.mabavit.baptist.hu Látogassunk el erre az oldalra gyakran, hiszen testvéreink rendszeresen bővítik az ott található anyagot.
      A találkozót megelőző ifjúsági találkozóról is olvashatunk a következő oldalon.
 
      SMITH D. HENRIK lelkipásztor testvér halálhíréről kissé megkésve tudjuk értesíteni olvasóinkat. Annak azonban örülök, hogy az értesítésen kívül (Vadász testvér közbenjárása eredményeként) egy értékes, s bízom benne sokak számára áldásos bizonyságtételhez is hozzá jutottunk, melyet Smith testvér kb. 10 évvel ezelőtt írt. Némi rövidítéssel közöljük ezt is.
      Smith testvér egyébként a következő magyar gyülekezetekben volt lelkipásztor: Youngstown, Ohio; Alhambra, California (3 alkalommal is); Detroit, Michigan és Santa Monica, California. Emlékét megőrizzük.
 
      ELŐFIZETÉS. Néhány sor erejéig most futja még ezen az oldalon, hogy erről is írjak. Örülünk annak, hogy a századik évéhez egyre közeledő Evangéliumi Hírnöknek ma is vannak lelkes olvasói, világszerte. Most azonban elsősorban az amerikai olvasóinknak írom, hogy a lapkezelő testvérünk fölhívta figyelmemet arra, hogy többen is vannak olyanok az olvasóink között, akik már hosszú ideje nem küldik be előfizetésüket, nem is válaszolnak a felhívásra. Az elmúlt hónapban levelet írtunk a több évvel elmaradtaknak, kérve, hogy újítsák meg előfizetésüket. Többen meg is tették ez, amit ezúton is köszönünk. Megszüntettük viszont a lap küldését azoknak, akik most sem válaszoltak levelünkre.
Ezúton is arra kérem olvasóinkat, hogy rendeljék meg lapunkat, sőt, javasolják azt ismerőseiknek.  (Szerk)
 
 
Tavaszi Ifjúsági Találkozó - Chicagó, május 26-28.
 
99. Közgyűlés - Rámai Tábor - június 30- július 2.
Gyermektáborozás - 14 éves korig a közgyűlést követő héten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifjúsági táborozás - Debrecen, július 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsolódva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GYÜLEKEZETI HIREK - PALM_BAYNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

ÉVKÖZI GYŰLÉS  - Palm Bay-ben

Menjünk el mind Debrecenbe!
A Magyar Baptisták harmadik, debreceni Világtalálkozója egyre közelebb érkezik hozzánk. Lapunkban többször is írtunk már róla. Szabó István testértől, a találkozó Észak-Amerika-i szervezőjétől kértem egy kis beszámolót ...

Baptista Ifjúsági Tábor Magyarországon
Kedves Amerikai Fiatalok! Nagy szeretettel hívunk benneteket a MABAVIT előtti ifjúsági táborba ...

Zborai László lelkipásztor élete 2. rész (90 éve halt meg az amerikai magyar baptista misszió kiemelkedő munkása)

Újra itthon - de csak egy ideig - Füredi Kamilla levele, ezúttal Clevelandból
Nem volt könnyű búcsút venni a Baptista Bibliaiskola hallgatóitól Afrikában ...

Bizonyságtétel - Testimony by the late Rev. Henry D. Smith  /  Szóval és Élettel (Dr. Fazekas Lászlóné, Dr. Árgyelán Miklós)

Nagy imádkozók
Akik Isten közelében vannak: imádkoznak. Vagyis úgy szólnak Istenhez, mintha Ő ember volna, akitől kérni lehet, akivel vitatkozni lehet, aki választ is adhat ...

Amikor a gyávák bátrak lettek - Mátrainé, Fülöp Irma
A kommunista vallásüldözés idején -Budapest határában- többször részt vettem egy titkos imaközösség összejövetelein. Titokban jöttek össze, mert ...

AKIK ELMENTEK : Veszpeller Márta  /  Rev. Henry D. Smith

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

PALM_BAYNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.