Palm Bay-i kpek,
ideiglenesen

 �lland� rovatok:

MABAVIT 3

R�MAI T�BOR

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2006. �PRILIS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA  

Gy�lekezeti h�rek  / PALM_BAY - �VK�ZI GYŰL�S  /  NEW YORK  /  KOSSUTHFALVA GY�LEKEZETI_BULLETINOK  /  MABAVIT 3

MUNK�TOK NEM HI�BAVAL� AZ �RBAN
Az�rt szerelmes aty�mfiai er�sen �lljatok, mozd�thatatlanul, buzg�lkodv�n a �rnak dolg�ban mindenkor, tudv�n, hogy a ti munk�tok nem hi�baval� az �rban. (1Kor 15:58)

 

Milyen j� lenne, ha a c�mbeli �ll�t�sban nem k�telkedn�nk. �let�nk, szolg�latunk sor�n id�nk�nt bizonytalans�g fog el benn�nket munk�nk �rtelm�t illet�leg.
      �gy lehetett ez az apostol kor�ban is - tal�n �ppen az�rt �rta ezeket a b�tor�t� sorokat.
      Ez az igevers tulajdonk�ppen a z�rad�ka egy hossz�, csod�latos pr�dik�ci�nak. (Az evang�liumok h�sv�ti besz�mol�i ut�n tal�n az 1 Korintus 15. a leggyakrabban id�zett ige - nem csak ezen az �nnepen, hanem kereszty�nek temet�si istentiszteletein is.)
      A pr�dik�ci� els� alapgondolata: J�zus Krisztus felt�mad�s�nak k�zponti szerepe van a kereszty�n tan�t�sban, a h�v�k �let�ben. A m�sodik gondolata ennek folytat�sak�n az, hogy mi is f�lt�madunk.
      Ezt a k�t gondolatot senki sem fejtette ki olyan t�k�letesen, mint az apostol. Minden oka megvolt arra, hogy azt gondolja, mostm�r, befejez�s�l csak ennyit kell mondania: l�tj�tok h�t szeretett testv�reim, hogy minden okotok meg van arra, hogy hitetekben er�sek, mozd�thatatlanok legyetek, �s hogy j� rem�nys�ggel folytass�tok azt a szolg�latot, amit kaptatok az �rt�l.
      Azt hiszem, hogy a gy�lekezet testv�ris�ge az apostol szavai, sorai ut�n h�l�t adott az�rt, hogy J�zus Krisztus �l, h�l�t adott P�l apostol�rt, egy�ttal elhat�rozt�k, hogy minden bizonytalankod�s n�lk�l tov�bb folytatj�k a munk�t, amit r�juk b�zott az �r.
 
      Vajon a mi, mai bizonytalankod�sainkra is v�laszt adnak az apostol sorai? Igen. Ha valamikor sz�ks�g volt arra, hogy J�zus Krisztus szem�ly�nek k�zponti szerep�t vil�gosan l�ssuk, akkor az most van. H�sv�t az�rt t�bb kar�csonyn�l, mert nem csak arr�l sz�l, hogy Isten emberr� lett, hanem arr�l is, hogy J�zus a Krisztus, hogy a megfesz�tett n�z�reti tan�t� val�ban a Megv�lt�, a hal�lon is gy�zelmes Krisztus. P�l nem bizonytalankodik a felt�mad�s fontoss�g�t illet�leg. Esz�be sem jut olyasmi, hogy: ha nem t�madott volna f�l, akkor is a legnagyobb volt, s �t k�vetni akkor is meg�ri - ahogy n�melyek okoskodnak. S�t, a leghat�rozottabban kijelenti, hogy a pr�dik�l�sunk �s a testv�rek hite is teljesen hi�baval� lenne, ha Krisztus nem t�madott volna f�l (15:14). M�shogy fogalmazva: a kereszty�ns�gnek semmi �rtelme nincs J�zus Krisztus f�lt�mad�sa n�lk�l.
 
       P�l apostol Krisztus felt�mad�s�r�l t�nyk�nt besz�l. Teheti ezt, mert egyr�szt szem�lyesen tal�lkozott olyanokkal, akik l�tt�k a felt�madott Krisztust (t�bb sz�zan �ltek ilyenek a k�rnyezet�ben (15:6), m�sr�szt �t is felkereste a Felt�madott (8.v.). El�g alap-e ez nek�nk is arra, hogy a felt�mad�sr�l bizonyosak legy�nk? Nekem el�g. �s mindazoknak, akikhez P�l sz�lt. � ugyanis ezt a pr�dik�ci�j�t a korintusi gy�lekezetben �l� testv�reknek, meg rajtuk kereszt�l minden h�v�nek mondta, �rta. Azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy vajon van-e �rtelme a kereszty�n misszi�munk�nak, er�fesz�t�seiknek? Az ilyenek tudt�k �s ma is tudj�k, hogy J�zus Krisztus felt�madott - maguk is tapasztalt�k m�r t�bbsz�r is, hogy �l a megfesz�tett. Csak elf�radtak, csak az eredm�nytelen er�lk�d�sek sor�n meglankadtak. Az ilyeneknek mondja P�l, hogy legyenek er�sek hit�k alap-pill�reiben, abban p�ld�ul, hogy Krisztus felt�madott �s ma is �l. A Krisztus felt�mad�s�ba vetett hit n�lk�l val�ban nem �rdemes �s nem is lehet munk�lkodni sem a gy�lekezetben, sem a vil�gban.
 
      Krisztus felt�mad�s�nak sokf�le k�vetkezm�nye van. Az egyik, hogy mi is felt�madunk. Egy m�sik, hogy van �rtelme a misszi� munk�nak, van �rtelme a bizonys�gt�telnek, az evang�lium hirdet�s�nek. Ez�rt �rja az apostol a gy�lekezet tagjainak, hogy buzg�lkodjatok mindenkor az �r munk�j�ban, hiszen tudj�tok, hogy f�radoz�sotok nem hi�baval� az �rban.
      De mi az, hogy "hiszen tudj�tok"? �ppen az a baj, hogy nem nagyon l�tjuk, hogy van �rtelme, nem igen l�tjuk az eredm�nyeket. Nem l�tj�tok? Ti nem tudn�tok? Dehogynem. Ti is �gy lettetek h�v�kk� (11.v.). Hangzott az evang�lium, s te meghallottad, elfogadtad J�zus Krisztust �s bizonyos volt�l benne, hogy � �l, s�t hogy be is k�lt�z�tt az �letedbe. Minden megt�rt h�v� "tudja", hogyan j�tt l�tre ez a csod�latos tal�lkoz�s.
      Hogyan? Valaki bizonys�got tett neked, valaki elh�vott az imah�zba, valaki Bibli�t adott a kezedbe, valaki im�dkozott �rted, valaki meghallgatott �s v�laszolt n�h�ny k�rd�sedre - s mik�zben ezt tette, maga az �l� J�zus Krisztus sz�l�tott meg �s fogadott gyermek�nek. Persze, akkor m�g nem tudtad, csak k�s�bb �rtetted meg, hogy � munk�lkodott benned, mik�zben ismer�s�d, rokonod, vagy egy soha nem l�tott szem�ly "forgol�dott" k�r�l�tted. Munk�ja nem volt hi�baval�. Ma is v�gzi ezt a munk�t - engem, t�ged, m�sokat is felhaszn�lva.
 
      Ha vil�gosan l�tod, hogy Krisztus felt�mad�sa �s �lete a sarokk�ve a kereszty�n misszi�nak �s azt is tudod, hogy t�ged megtal�lt, felemelt, mi�rt ne tudn�d ugyanolyan biztosan, hogy munk�d -ha nem is olyan l�tv�nyos, mint szeretn�d-, nem hi�baval� szolg�lat.
      � �l �s ma is munk�lkodik. Ha elf�radt�l volna, n�zd, megint h�sv�t van. Olvasd el az 1Korintus 15-�t �jra, elej�t�l a v�g�ig.
                   Herjeczki G�za
 
 
 
 
A KRISZTUS �L,
MIT B�NK�DOM?

A Krisztus �l, mit b�nk�dom?
Felt�madt �, ezt j�l tudom!
A bűn, hal�l legy�zetett.
Ez�rt zeng ajkam �neket!
 
Csak �benne van m�r hitem,
Hisz megv�lt� az �letem,
Elt�rl� minden bűn�met,
Megszerz� �dv�ss�gemet.
 

 

Ha mind e vil�g megtagad,
El�g, ha � velem marad.
A S�t�n b�rmit is tegyen,
Nem �rthat t�bb� m�r nekem!
 
Az�rt imm�r nem f�lek �n,
Mert J�zus �l �s � eny�m,
Id�m ha egyszer majd letelt,
A s�rb�l � �letre kelt.
 
Legyen h�la hal�lod�rt,
Dics� felt�mad�sod�rt,
Te �lsz, mi is �l�nk veled,
Ez�rt im�djuk szent neved!
              (HH 80)
 
A SZERKESZTŐ ROVATA
 
�ldott h�sv�ti �nnepeket k�v�nunk kedves olvas�inknak!
      Krisztus felt�mad�sa hit�nk �s kereszty�n �let�nk sarokk�ve. Akkor is, ha sajnos legink�bb az ilyen �nnepnapokon gondolunk r�. Az apostolnak volt b�tors�ga arra, hogy kimondja: nincs �rtelme a kereszty�n h�v� �letvitelnek, nincs a legszebb vall�sos gyakorlatnak - ha Krisztus nem t�madott f�l, vagyis, ha csak a Biblia lapjain �l �s nem az �ltalunk is tapasztalhat� val�s�gban.
      �mde Krisztus felt�madott. A Krisztussal val� �l� k�z�ss�g �r�me �s ereje hassa �t testv�reinket a gy�lekezeteinkben �s szem�lyes �let�nkben is!
 
Hadd h�vjam fel olvas�ink figyelm�t n�h�ny dologra, amir�l a k�vetkez� lapokon b�vebben is �rtes�lhet�nk.
      F�REDI KAMILLA misszion�rius testv�rn� c�me szeptemberig a r�gi: 2738 Noble Rd. 12A, Cleveland Hights, OH 44121. Telefonsz�ma (216)381-0280, e-mail c�me: gkfe@juno.com 
�lj�nk a lehet�s�ggel, s miel�tt visszat�rne afrikai misszi�s szolg�lat�ba (szeptember eleje), vegy�k fel vele a kapcsolatot, h�vjuk meg gy�lekezeteinkbe, hogy jobban megismerj�k, milyen az a misszi�, �s ki az a misszion�rius (ha valaki nem ismern� m�g), amit �s akit t�mogatunk.
 
      R�MA / K�ZGYŰL�S. Toront�i testv�reink minden h�tv�g�t megfesz�tett munk�val t�ltik - nem a saj�t h�zukon, hanem a t�bori �tkez�n dolgoznak. Im�ds�gainkon k�v�l fizik�lisan is seg�thet�nk az �p�tkez�sben �s anyagilag is t�mogathatjuk �ket - a sz�vets�gi p�nzt�ron kereszt�l (Drescher testv�r c�me itt van a bal has�bban), vagy k�zvetlen�l a lelkip�sztor c�m�n, ami egy�bk�nt megv�ltozott, �j c�me:
REV. LASZLO DAN
104 EMILY ANNA STREET
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4H 3H6
CANADA
Tel: 1(905)417-8578
e-mail cim: revdan@rogers.com
A kanadai posta a c�mz�st csupa nagy betűvel k�ri.
 
�j c�me van sz�vets�g�nk f�titk�r�nak, Szab� testv�rnek is:
ISTVAN SZABO
11 E. Michigan Avenue
Palatine, IL 60067
Tel: 1(847)221-5992
e-mail cim: szaboek@sbcglobal.net
 
      MABAVIT III. Lapz�rta ut�n vettem �szre, hogy a jelentkez�si lap m�r meg is tal�lhat� a tal�lkoz� hivatalos honlapj�n (amit a m�lt havi sz�mban t�vesen k�z�lt�nk, most helyesen:) www.mabavit.baptist.hu L�togassunk el erre az oldalra gyakran, hiszen testv�reink rendszeresen b�v�tik az ott tal�lhat� anyagot.
      A tal�lkoz�t megel�z� ifj�s�gi tal�lkoz�r�l is olvashatunk a k�vetkez� oldalon.
 
      SMITH D. HENRIK lelkip�sztor testv�r hal�lh�r�r�l kiss� megk�sve tudjuk �rtes�teni olvas�inkat. Annak azonban �r�l�k, hogy az �rtes�t�sen k�v�l (Vad�sz testv�r k�zbenj�r�sa eredm�nyek�nt) egy �rt�kes, s b�zom benne sokak sz�m�ra �ld�sos bizonys�gt�telhez is hozz� jutottunk, melyet Smith testv�r kb. 10 �vvel ezel�tt �rt. N�mi r�vid�t�ssel k�z�lj�k ezt is.
      Smith testv�r egy�bk�nt a k�vetkez� magyar gy�lekezetekben volt lelkip�sztor: Youngstown, Ohio; Alhambra, California (3 alkalommal is); Detroit, Michigan �s Santa Monica, California. Eml�k�t meg�rizz�k.
 
      EL�FIZET�S. N�h�ny sor erej�ig most futja m�g ezen az oldalon, hogy err�l is �rjak. �r�l�nk annak, hogy a sz�zadik �v�hez egyre k�zeled� Evang�liumi H�rn�knek ma is vannak lelkes olvas�i, vil�gszerte. Most azonban els�sorban az amerikai olvas�inknak �rom, hogy a lapkezel� testv�r�nk f�lh�vta figyelmemet arra, hogy t�bben is vannak olyanok az olvas�ink k�z�tt, akik m�r hossz� ideje nem k�ldik be el�fizet�s�ket, nem is v�laszolnak a felh�v�sra. Az elm�lt h�napban levelet �rtunk a t�bb �vvel elmaradtaknak, k�rve, hogy �j�ts�k meg el�fizet�s�ket. T�bben meg is tett�k ez, amit ez�ton is k�sz�n�nk. Megsz�ntett�k viszont a lap k�ld�s�t azoknak, akik most sem v�laszoltak level�nkre.
Ez�ton is arra k�rem olvas�inkat, hogy rendelj�k meg lapunkat, s�t, javasolj�k azt ismer�seiknek.  (Szerk)
 
 
Tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz� - Chicag�, m�jus 26-28.
 
99. K�zgyűl�s - R�mai T�bor - j�nius 30- j�lius 2.
Gyermekt�boroz�s - 14 �ves korig a k�zgyűl�st k�vető h�ten.
 
MABAVIT III. - Debrecen, augusztus 4-6 www.mabavit.baptist.hu
Ifj�s�gi t�boroz�s - Debrecen, j�lius 30 - augusztus 4, a MABAVIT-hoz kapcsol�dva, azt megelőzően. www.baptistaifi.hu
 

GY�LEKEZETI HIREK - PALM_BAYNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

�VK�ZI GYŰL�S  - Palm Bay-ben

Menj�nk el mind Debrecenbe!
A Magyar Baptist�k harmadik, debreceni Vil�gtal�lkoz�ja egyre k�zelebb �rkezik hozz�nk. Lapunkban t�bbsz�r is �rtunk m�r r�la. Szab� Istv�n test�rtől, a tal�lkoz� �szak-Amerika-i szervezőj�től k�rtem egy kis besz�mol�t ...

Baptista Ifj�s�gi T�bor Magyarorsz�gon
Kedves Amerikai Fiatalok! Nagy szeretettel h�vunk benneteket a MABAVIT előtti ifj�s�gi t�borba ...

Zborai L�szl� lelkip�sztor �lete 2. r�sz (90 �ve halt meg az amerikai magyar baptista misszi� kiemelkedő munk�sa)

�jra itthon - de csak egy ideig - F�redi Kamilla levele, ez�ttal Clevelandb�l
Nem volt k�nnyű b�cs�t venni a Baptista Bibliaiskola hallgat�it�l Afrik�ban ...

Bizonys�gt�tel - Testimony by the late Rev. Henry D. Smith  /  Sz�val �s �lettel (Dr. Fazekas L�szl�n�, Dr. �rgyel�n Mikl�s)

Nagy im�dkoz�k
Akik Isten k�zel�ben vannak: im�dkoznak. Vagyis �gy sz�lnak Istenhez, mintha Ő ember volna, akitől k�rni lehet, akivel vitatkozni lehet, aki v�laszt is adhat ...

Amikor a gy�v�k b�trak lettek - M�train�, F�l�p Irma
A kommunista vall�s�ld�z�s idej�n -Budapest hat�r�ban- t�bbsz�r r�szt vettem egy titkos imak�z�ss�g �sszej�vetelein. Titokban j�ttek �ssze, mert ...

AKIK ELMENTEK : Veszpeller M�rta  /  Rev. Henry D. Smith

MABAVIT 3
RMA T�BOR

PALM_BAYNEW YORK  /  KOSSUTHFALVA

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.