Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja .

2005. szeptember

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Gy�lekezeti h�rek  BWA kongresszus  / Gy�lekezeti bulletinok (�j)

ISTEN �P�TI ORSZ�G�T - J�nos 13:1-17
Rick Warren igehirdet�se, Birmingham, 2005. j�lius 30.
 
Amikor J�zus megmosta a tan�tv�nyai l�b�t, h�rom aj�nd�kkal l�tta el őket: �j perspect�v�t nyitott előtt�k, �j p�ld�t �s �j �g�ret adott nekik.
      Most ugyan nem �rtitek mit tettem, de k�sőbb majd meg�rtitek - ez perspekt�va. P�ld�t adtam n�ktek, hogy ahogy �n cselekedtem veletek, ti is �gy cselekedjetek - ez egy k�vethető p�lda (sablon). Ha tudj�tok ezeket, boldogok lesztek, ha �gy cselekesztek - ez pedig �g�ret.
      Amikor a Baptista Vil�gsz�vets�g első 100 �v�t befejezz�k, s a k�vetkező sz�z �vre gondolunk, ugyanerre a h�rom dologra lenne sz�ks�g�nk. L�tni - az Atya szemsz�g�ből, k�vetni a Fi� p�ld�j�t �s hinni a Szentl�lek �g�reteiben.
 
      I. L�tni - az Atya szemsz�g�ből
      Teljesen szokatlan, m�s, �j perspekt�v�t nyit előtt�nk ez a l�t�s. Hogyan l�tja Isten ezt a vil�got? Mit cselekszik? �p�ti orsz�g�t. A Megv�lt� igen gyakran (157 alkalommal) besz�lt Isten orsz�g�r�l, kir�lys�g�r�l. Azt is mondta tan�tv�nyainak, hogy keress�k elősz�r Isten orsz�g�t �s minden m�s megadatik n�kik, hogy tegy�k azt az �let�kben az első helyre.
      De hol van az Isten orsz�ga, mi az �s hogyan kapcsol�dhatok be abba?
      Hol van? Legegyszerűbben �gy mondhatn�m: minden�tt, ahol J�zus a kir�ly. A mennyben, a vil�gban, a sz�v�nkben. A Miaty�nkban �gy im�dkozunk: j�jj�n el a te orsz�god, legyen meg a te akaratod. Isten orsz�ga ott van, ahol az Ő akarata t�rt�nik.
      Mi az Isten orsz�ga? Az, amikor Isten gyermekei Isten akarat�t teljes�tik, Isten F�ldj�n.
      Isten orsz�ga jellegzetess�gei: 1. Sok nemzetis�gű (multinational). 2. Hatalmas erőt k�pvisel. 3. �r�kk�val�. 4. Kiker�lhetetlen.
      Mt 24:14 szerint az Isten orsz�ga evang�lium�t hirdetni fogj�k majd az eg�sz vil�gon �s akkor j�n el a v�g. Minden e fel� a kiteljesed�s fel� halad, meg�ll�thatalanul. Ha a győztes oldalon akartok �llni, kapcsol�djatok be az Isten orsz�g�ba! Nincs enn�l nagyobb c�l a f�ld�n.
      Az Atya �p�ti orsz�g�t. �zsai�sn�l azt olvassuk: Ne a r�gi dolgokat emlegess�tek, ne a m�ltakon tűnődjetek! Mert �n �jat cselekszem, most kezd kibontakozni (43:18-19). L�tod, mit cselekszik Isten a f�ld�n? �j, hatalmas dolgokat! A Szentl�lek műk�dik, �s lelki szemeinkkel l�thatjuk is. Egyr�szt Hatalmas erővel �p�ti egyh�z�t, n�p�t - elsősorban Afrik�ban, �zsi�ban �s Latin Amerik�ban, ahol a kereszty�nek sz�ma rohamosan n�vekszik.
      Egy m�sik munk�ja, hogy meg�j�tja a helyi gy�lekezetet, aktivit�sa k�zponti ter�let�t. Nem a sz�vets�gek, a nagy egyh�zi test�letek, hanem a helyi gy�lekezet Isten munkater�lete!
      Harmadik, amit l�tok, hogy a gy�lekezetek egyre ink�bb Isten c�lja k�r�l szerveződnek - nem programok, vagy szem�lyek, trad�ci�, vagy anyagiak k�r�l. (A tan�t�s, vagy az istentiszteleti forma r�gen �s ma is fesz�lts�geket okoz, de a k�z�s c�l a gy�lekezet egys�g�t munk�lja.)
      Isten �t c�lt �ll�tott a gy�lekezet el�, melyeket a Csel 2, J�nos 17, Ef 4, de tal�n legjobban a nagy parancsolat (Mk 12:30-31) �s a misszi� parancs (Mt 28:19-20) foglal �ssze. Ha a nagy parancsolatnak �s a misszi� parancsnak egy�rtelműen engedelmesked�nk, �lő gy�lekezeteink lesznek. A misszi�parancs melletti elk�telezetts�g k�vetkezt�ben h�tk�znapi �let�nk is m�s lesz - igazi kereszty�nekk� v�lunk, a v�llalataink, m�g az orsz�gunk is megv�ltozik.
      Szeretni Istent, szeretni embert�rsainkat, hirdetni Krisztus evang�lium�t mindenkinek, bemer�teni �s tan�tani, s ennek sor�n testv�ri k�z�ss�gben �lni - ezeket a c�lokat nem mi tűzz�k ki. Maga J�zus Krisztus, a gy�lekezet Ura adta el�nk. Amelyik gy�lekezet nem teszi ezeket, az tkp. nem is gy�lekezet, hanem egy j�t�konys�gi klub.
      Egy m�sik dolog, amit �szrevettem, mik�zben az Atya szemsz�g�ből pr�b�lom vizsg�lni e vil�got, hogy a gy�lekezetek az �j technol�gia �s az utaz�si lehetős�gek seg�ts�g�vel k�zvetlen�l kapcsolatban lehetnek egym�ssal - a nagy t�vols�gok ellen�re is. Pl. minden h�tfő reggel k�sz�tek egy h�rlevelet. Miut�n meg�rtam, megnyomok egy gombot �s 152 ezer p�sztor azonnal megkapja azt, a vil�g minden r�sz�n. 10 �vvel ezelőtt ez nem volt lehets�ges. A 21-dik sz�zadban a t�vols�g nem probl�ma t�bb�. Mi�rt mondom ezt? Mert azt l�tom ezekből, hogy az optimizmus idej�t �lj�k. Isten csod�latos dolgokat cselekszik manaps�g, de nyitva kell legyen a szem�nk, az Atya szemsz�g�ből kell l�tnunk. Ez�rt mondja P�l, hogy az�rt im�dkozik, hogy nyissa meg �rtelmetek szemeit (Ef 1:18). K�rj�k ezt mi is az �rt�l!
Most m�g nem �rtitek, de k�sőbb majd �rteni fogj�tok - monta a Mester. Ez a folyamat egyre jobban kiteljesedik, ahogy tanulm�nyozzuk Isten ig�j�t. S egyszercsak elkezdj�k l�tni a vil�got az Atya szemsz�g�ből �s egyre vil�gosabban l�tunk. Nem csak a lehetős�geket l�tjuk meg, hanem a probl�m�kat is. A probl�m�k - a mi szemsz�g�nkből �ri�siak, de az Atya szemsz�g�ből m�r eg�szen m�shogy tűnnek.
      Utaz�saim �s vizsg�l�d�saim sor�n arra j�ttem r�, hogy 5 hatalmas probl�m�ja van ennek a vil�gnak, melyek milli�kat �rintenek.
      1. Lelki �ress�g (az emberek nagyr�sze nem tudja mi�rt van ezen a vil�gon),
      2. Egocentrikus vezet�s
      3. Szeg�nys�g
      4. Betegs�g (elfogadhatatlan t�ny, hogy milli�k szenvednek �s halnak meg olyan betegs�gben, aminek a 19-ik �s a 20-ik sz�zadban m�r megtal�ltuk az ellenszer�t - �s ma m�r a 21-dik sz�zadban �l�nk).
      5. A tanul�s lehetős�g�nek hi�nya. (A vil�g fele gyakorlatilag �r�studatlan).
      Ha m�r l�tjuk a probl�m�t, keress�k a megold�st is! �gy l�tom, hogy az egyetlen megold�s mindezekre a gy�lekezet. Csak a helyi gy�lekezet el�g nagy ahhoz, hogy e vil�gm�retű probl�m�kat megoldja. A milli� �s milli� -felekezettől f�ggetlen- kereszty�n gy�lekezet. Ha szereted J�zust, egy csapatba tartozunk!
      Sz�mtalan falut tal�lhatunk, ahol nincs iskola, orvosi rendelő, posta, tűzolt�s�g -, de van egy templomuk. J� lenne, ha a gy�lekezetek �sszefogn�nak -a mai teknika lehetős�geit felhaszn�lva- lelki, eg�szs�gi, gazdas�gi probl�m�ink megold�s�ra. De hogy lehetne ezt megtenni? Ez a k�vetkező l�p�s. Nem csak l�tnunk kell az Atya szemsz�g�ből, hanem azut�n k�vetn�nk kell a Fi� p�ld�j�t.
 
      II. K�vetni a Fi� p�ld�j�t
      Isten orsz�ga műk�d�s�t �gy mutatta be nek�nk J�zus::
1. Gy�lekezetet alap�tott (Mt 16:18).
2. Felk�sz�tette tan�tv�nyait a szolg�latra.
3. T�rőd�tt a szeg�nyekkel. (Lk 4:1�)
4. Gy�gy�totta a betegeket.
5. Tan�totta a k�vetkező gener�ci�t. (Mk 10:14)
      Az Isten orsz�g�nak ehhez hasonl� megk�zel�t�s�t a P.E.A.C.E. programnak neveztem el. (Ez az akrosztikon term�szetesen csak angolul műk�dik. ed.) Gy�lekezet pl�nt�l�s, vezetők f�lk�sz�t�se, szeg�nyek seg�t�se, gondoskod�s a betegekről �s a tanul�s lehetős�g�nek megteremt�se.
      T�z milli� gy�lekezet, sz�z milli� kisebb csoport mobiliz�lhatja a vil�g egy billi� kereszty�n ember�t. Mer�sz program? Lehetetlen? Istennel minden lehets�ges. Ha l�tunk az Atya szem�vel, s k�vetj�k a Fi� p�ld�j�t, lehets�gess� v�lik. A gy�lekezet, a Krisztus teste, �s Isten elv�rja, hogy tegye mindazt, amit a Fi� előtt�nk, nek�nk p�ld�t adva cselekedett.
      Van, aki megk�rdezi: mi�rt tessz�k mindezt? Mi�rt t�rődj�nk m�sokkal? Az�rt, mert J�zus is ezt tette �rt�nk. Tartozom Neki az eg�sz �letemmel, hiszen m�ltamat megbocs�totta, �rtelme van �letemnek �s otthonom van a mennyben. Megv�ltoztatta eg�sz �letemet.
      Hogy lehet�nk benne Isten vil�got form�l� munk�j�ban? Hogyan r�szes�lhet�nk �ld�saiban?
Elősz�r is az Atya szemsz�g�ből l�tjuk a dolgokat, azut�n k�vetj�k a Fi� p�ld�j�t. De ha a magunk erej�vel pr�b�ljuk megval�s�tani ezeket, nem fog sik�r�lni. A Szentl�lekre van sz�ks�g mindezekhez. Isten ereje n�lk�l nem megy. Ez�rt van sz�ks�g�nk arra, hogy higgy�nk a L�lek �g�reteiben. Az �r J�zus harmadik aj�nd�ka is egy �g�ret volt: boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
 
      III. A Szentl�lek �g�rete
      A Bibli�ban t�bb mint h�tezer �g�ret van. P�ld�ul ez: Vesztek erőt, miut�n a Szentl�lek eljő re�tok �s ... j�l fogj�tok �rezni magatokat? nem, nem ezt mondta, csod�kat fogtok tenni? nem, nem ezt mondta. ...lesztek n�kem tan�im. Erőt�k lesz az evang�liz�l�sra, a bizonys�gt�telre Jeuzs�lemben, J�de�ban, Sam�ri�ban �s a f�ld v�gső hat�r�ig.
     Habakukk szerint elj�n az idő, amikor az �r dicsős�g�nek ismeret�vel betelik a f�ld (2:14). Ez is egy �g�ret. Egyszer beteljesedik. A mi c�lunk, sőt a Baptista Vil�gsz�vets�g c�lja is lehetne ez: az Isten dicsős�g�t munk�lni. Nincs enn�l nagyobb c�l. Hiszem, hogy nem v�letlen, hogy ma Isten ezt mondja neked: haszn�lni akarlak. �gy, ahogy sose k�pzelted. L�sd a dolgokat az Atya szemsz�g�ből, k�vesd a Fi� p�ld�j�t �s b�zz a Szentl�lek �g�reteiben!
      A Reform�ci� ut�n 500 �vvel �jra sz�ks�g�nk van reform�ci�ra. De ez a reform�ci� m�s lesz. Az első a hit reform�l�sa volt, ez a hozz��ll�sunk reform�ci�ja lesz. Nem arr�l sz�l majd, hogy mit kell tenn�nk - az m�r tudjuk - hanem, hogy meg is kell tenn�nk azt. Itt az ideje, hogy cselekedj�k az Ő akarat�t. Itt az ideje, hogy ne csak sz�j-b�l �lljon az egyh�z. A Biblia azt mondja, hogy az ig�nek megtart�i legyetek, ne csak hallgat�i (Jak 1:22). Szolg�latra h�vott.
      Az �j reform�ci� jellemzői a kereszty�nek mobiliz�ci�ja, �j gy�lekezetek alap�t�sa �s a vil�gm�retű probl�m�ink megold�sa lesz. Erre csak az egyh�z - a kereszty�n gy�lekezetek �sszess�ge k�pes.
      Sz�p, amikor k�z�s istentiszteleteink vannak, de ann�l t�bbre van sz�ks�g, egy�tt kell munk�lkodnunk. Az első reform�ci� megosztotta a kereszty�ns�get, ma olyanra van sz�ks�g�nk, amelyik �sszek�t benn�nket. Az �j reform�ci� a vil�g evang�liz�l�s�ban �ll majd. Am�g egy ember �l a k�zel�nkben, aki nem ismeri az Urat, az a feladatunk, hogy hozz� vezess�k. Nem az�rt, hogy nagyobb legyen a sz�munk, hanem az�rt, hogy ne legyen, aki kimarad Isten orsz�g�b�l. Ha nem t�rőd�nk vele, gyakorlatilag azt mondjuk: menj a pokolba! Ap�m hal�los �gy�n ezt b�zta r�m: vezess m�gegyet J�zushoz! Elhat�roztam, hogy ez lesz tov�bbi �letem vez�rgondolata. Legyen a te vez�rgondolatod is ez. Enn�l nincs fontosabb, mint J�zus Krisztus iseret�re vezetni az embereket. Biztos�tani �r�k �let�t, seg�teni, hogy megtal�lja �lete c�lj�t, lelki �retts�gre vezetni, f�lismerni hely�t a gy�lekezetben, Van enn�l fontosabb?
      R�gen elhat�roztam, hogy nem vesztegetem el a �letemet. Nincs az Isten orsz�g�n�l fontosabb.
      A k�vetkező �vben 54 milli�an meghalnak e vil�gon �s legt�bben J�zus Krisztus ismerete n�lk�l. Lesznek-e a mennyben olyanok, akik miattad lesznek ott? Ha szeretn�d Isten �ld�s�t, azzal kell t�rődn�d, amivel Ő t�rődik legink�bb. Ő az elveszett gyermekeit akarja megtal�lni! Az�rt ment a keresztre.
      Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a vit�kat �s elkezdj�nk dolgozni. Itt az ideje, hogy az egyh�z egyh�z legyen. A gy�lekezet bet�ltse hivat�s�t. Ez az az �j reform�ci�, ami�rt im�dkozom.
      A k�rd�s igaz�n ez: elfogadjuk a kih�v�st, vagy v�ltozatlanul megy�nk tov�bb?
Megh�tr�lunk a vil�g probl�m�i előtt, vagy szembesz�llunk vel�k hittel, k�rve az ig�reteket
�s a L�lek seg�ts�g�t �s erej�t?
      Hadd k�rdezzem meg, kinek az orsz�g�t �p�ted? Ha a magad�t, akkor egy igen kis kir�lyt szolg�lsz. Isten c�llal teremtett �s fel is akar haszn�lni c�ljaira. K�szen vagy-e erre?
      Mi lenne, ha mindannyian azt mondan�k: J�zus, a Tied vagyunk, b�rmi legyen is d�nt�s�nknek az �ra. Micsoda lelki �bred�st tapasztaln�nk gy�lekezeteinkben, sőt az eg�sz vil�gon!
      K�sz vagy-e elmondani velem egy�tt: Uram, nem akarom hi�ba t�lteni tov�bb az �letemet, az Isten orsz�g��rt akarok �lni! Rendelkezz velem, engedelmeskedem, minden �ron!
 
      Befejez�s�l a r�sztvevők elolvast�k az igehirdetővel egy�tt a lapunk m�s hely�n angolul k�z�lt hitvall�st. 5)
                          Herjeczki G�za ford�t�sa
 

A SZERKESZT� ROVATA

 
�p�t�s k�zben tal�lt a kedves olvas�. L�togasson ide �jra.

BWA 100 kongresszusi besz�mol�

A GYERMEKT�BOROZ�SR�L

LEV�L F�REDI KAMILL�T�L

A P�LDAAD�S HAT�EREJE

K�zgyűl�si besz�mol�

NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.