Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja .

2005. oktber

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Gy�lekezeti h�rek ALHAMBRACLEVELAND  / TORONT� / PACS�R �s KOSSUTHFALVA
GY�LEKEZETI BULLETINOK
�P�TKEZ�S A R�MAI T�BORBAN

A GY�LEKEZET FELADATA  (Jel 2:18-29)

A gy�lekezet egyik feladata a t�bbre igyekv�s. Megel�gedetts�g, a meg�ll�s nem f�l �ssze az Igeszerinti lelki �lettel. Ez m�r az egy�ni h�vői �let term�szet�ből is ad�dik. Az emberi �let term�szetes fejlőd�s�vel egy�ttj�r� v�ltoz�sok �j �s �j feladatokat, egyszersmint �j �s �j lehetős�geket t�rnak fel előtt�nk. A gyermekkort�l az �rett f�rfi�s�gig. Aki ezekben teljeset szeretne ny�jtani, annak nagyon kell igyekeznie a t�bbre. Pedig a lelki �letben a belső ember szerint el�rhető előbbrehalad�s ugyanabban a korban is teljesebb ismeretre seg�t. Sokszor a teljesebb ismeret k�vetkezt�ben �jra kell kezdeni ugyanannak a feladatnak a megcselekv�s�t. Szem�lyi, lelki probl�m�ink mellett ott vannak a k�z�ss�gi �let feladatai, amelyeket mindig m�s k�z�lm�nyek k�z�tt nyer�nk az �rt�l, s amelyek meg�rt�s�hez �s elv�gz�s�hez szinte �jra meg kell tanulni a szolg�latot. A tegnapi meg�rt�s kev�s a ma �s a holnap feladatainak az elv�gz�s�hez. Ez�rt j�nak tal�lja az Isten Fia Thiat�r�ban, hogy az ut�bbi cselekedetek t�bbek az elsőn�l.
A gy�lekezet m�sik feladata megtartani azt, ami van. A t�bbre igyekv�s nem jelentheti az elfelejt�s�t �s lebecs�l�s�t azoknak, amelyeket eddig kaptunk. Megl�vő �rt�keink megbecs�l�se ad stabilit�st egy�ni �s k�z�ss�gi �let�nknek. Ez�rt nem teljes �rt�kűek a fut� �lm�nyek, a hangulati cselekedetek. Tiszt�n kell ismerni, mi az, ami n�lad van. Azokban legyen teljes �r�med. Lehet, hogy m�sn�l m�s aj�nd�k van. Lehet, hogy ami n�lad van, az m�sn�l nincs meg. A m�s nem felt�tlen jobbat, vagy t�bbet jelent. Egyszerűen csak m�st. A kegyelmi aj�nd�kokban val� k�l�mbs�g nem egym�s f�l�, hanem egym�s mell� helyezi a megv�ltott lelkeket �s k�z�ss�geket. Ha m�s��rt elvesz�ted a saj�todat, tal�n, mert nem becs�lted, nem biztos, hogy a m�s�t megkapod. Azt tartsd meg, ami n�lad van. �poljuk �s f�ltve őrizz�k k�z�ss�gi �let�nk dr�ga �rt�keit! Tartsuk nagy kegyelemnek, hogy nyert�k azokat.
�gyelni kell a tisztas�gra. Nem lehet k�ts�g affelől, hogy a bűnnel szembe kell sz�llnunk. Minden, ami bűn, tiszt�talan. De a b�zavet�sben az �rpa is gyom lehet. Az el elegy�tett tan�t�s zavart kelt. A le nem tisztult teol�giai fogalmak lehetnek tetszetőssek, de v�gső eredm�ny�ket illetően k�rosak. A f�l pr�b�lja meg a besz�det. Ez a gy�lekezet sz�m�ra nem csak lehetős�g, de k�teless�g is. Ha meg akarjuk tartani a megt�rt lelkeket, tiszta �s vil�gos tan�t�ssal kell nevelni őket. Im�dkozzunk, hogy Isten a maga munk�j�t tegye �lland�v� benn�nk.
        Ol�h Lajos "...fut�somat elv�geztem..." Szemelv�nyek Ol�h Lajos lelkip�sztor �let�ből. 134k old.
B�d�s J�nos:
K�roli G�sp�r
 
A legnagyobbak� k�z�tt
kell rogyogni nevednek.
Let�nt m�r az idő, mikor
papi d�lyf, vaks�g megvetettek,
s k�rhozott volt�l �s eretnek.
 
Voltak dicső, nagy hőseink,
kik �let�ket a szabads�g
olt�r�n b�tran bemutatt�k.
�m a te győztes regimented
k�nyvek voltak, nagy pergamentek,
f�stsz�nűv� v�lt f�li�sok
�s eg�r r�gta szent�r�sok.
Kis l�dtoll volt csak fegyvered.
Nem kellett puska, kard, se l�,
�gy lett�l te honfoglal�
s a műved ma is szents�g:
r�nk hagytad �des anyanyelv�nk
gy�ny�rű t�nd�rkertj�t.
 
�gy l�tlak:
               Hossz� pipasz�rral
�lsz a m�csesn�l. K�nyvek, �rkusok
az asztalon. S tollad al�l az �r
szava �des, magyar nyelven buzog,
f�ny �s vigasz rajtad kereszt�l �rad...
 
Szenci Moln�r, (�nk�ntes kis k�ld�nc�d)
egy fidibusszal meggy�jtja pip�dat...

A SZERKESZT� ROVATA

Okt�beri sz�munkban a megszokottn�l t�bb besz�mol�t is tal�lnak majd.
Utaz� misszion�riusunk, Vad�sz J�nos testv�r �jra �tra kelt �s mintegy hat h�ten kereszt�l j�rta az erd�lyi gy�lekezeteket, hirdetve minden nap az evang�liumot. Nem is tudom, honnan van testv�r�nkben ennyi energia. Vagyis, h�t tudom: az �rt�l. Besz�mol�ja erről is bizonys�got tesz.
Misszion�riusunk, F�redi Kamilla meg�rkezett afrikai szolg�lati hely�re, Sierra Leone-ba. T�bb levelet is kaptam m�r tőle - magyarul �s angolul is. Itt csak az egyiket k�z�lj�k, de akiket �rdekel, sz�vesen tov�bb�tom leveleit e-mailen minden �rdeklődőnek. Izgalmas utaz�s ut�n megnyugodva tapasztalta Urunk vezet�s�t pl. az őt fogad�, kor�bbr�l is ismert misszion�rius h�zasp�r seg�tők�szs�g�n kereszt�l. Kamilla im�ds�gainkra �s anyagi seg�ts�g�nkre is sz�m�t, �s sz�m�that is, amennyiben j�l �rz�kelem olvas�ink eddigi reag�l�s�t, �rdeklőd�s�t, leveleiket. Kamilla postai c�me: Gabriella Kamilla Furedi, PO. Box 300, Freetown, SIERRA LEONE, Africa. Telefonsz�m�t is elk�rhetik a szerkesztőtől. Ha valaki t�mogatni k�v�nja Kamilla misszi�munk�j�t, sz�vet�gi p�nzt�runkon kereszt�l megteheti - Drescher Lajos testv�r c�m�re k�ld�tt, a sz�vets�g�nk nev�re ki�ll�tott �s F�redi Kamill�nak dezign�lt csekken.
Kossuthfalv�ra is eljutott a szerkesztő a ny�r folyam�n. A D�lvid�ken (B�csk�ban) foly� misszi� munk�r�l �s azon bel�l is testv�reink kossuthfalvai (Moravica) terveiről, az imah�z �p�let�nek megv�s�rl�sa lehetős�g�ről magyarul �s angolul is olvashatunk. Testv�reink k�sz�nik az eddigi t�mogat�st �s ezut�n is sz�m�tanak seg�ts�g�nkre. A megadott c�mre -Ny�l Zolt�n testv�rnek- k�zvetlen�l is k�ldhet�nk seg�ts�get az imah�z v�telhez, vagy b�rmelyik misszi�s c�lra, vagy a sz�vets�gen kereszt�l is megtehetj�k ugyanezt. L�tva az ottani misszi� munk�t, a testv�rek lelkesed�s�t �s a k�l�nleges, tal�n csak most l�tező lehetős�geket, t�mogat�sukat mindenk�ppen javaslom azoknak, akik ezt megtehetik - egy�nileg is, gy�lekezetileg is.
A MABAVIT 3-r�l is olvashatunk, sőt, itt az ideje, hogy tervezgess�nk is ezzel kapcsolatban. Az azzal megb�zottak elők�sz�tenek majd mindent, de a jelenl�t�nkről nem d�nthetnek. Azt nek�nk kell megszervezni, a r�val�t �sszegy�jteni, jegyet v�s�rolni stb. Ezt a folyamatot pedig m�ris megkezdhetj�k. Jelezz�k r�szv�teli sz�nd�kunkat a gy�lekezetben, vagy Szab� Istv�n főtitk�r testv�rn�l (c�m�t ugyanezen az oldalon megtal�lhatj�k).
A R�mai T�borban az �p�tkez�si munk�latok nagy iramban folynak. T�bb gy�lekezetből kaptak seg�ts�get - anyagit is, k�tkezit is. M�sok is csatlakozhatnak m�g ehhez a munk�hoz. Rem�lj�l besz�mol�t is k�ldenek hamarosan.
K�nyvekről �s a Magyarorsz�gi K�zponti �nekkar �j CD lemez�ről is olvashatunk oldalainkon. Megrendelni a magyar sz�vets�gek k�nyvterjeszt�s�ben lehet (c�m�ket a k�vetkező sz�mban, az Irodalmi Nappal kapcsolatban k�z�lni fogjuk), vagy k�rj�k a szerkesztő seg�ts�g�t - telefonon, vagy e-mailen. CD-t �s Ol�h testv�r k�nyv�t m�ris el tudjuk k�ldeni a megrendelőknek. (A CD �ra 16US doll�r, a k�nyv pedig $8.) Szerk

 

Lelkip�sztor beiktat�s Melboune-ben

2005. okt�ber 23. d�lelőtt 10-kor

Magyar Baptista Gy�lekezet

130 Railway Pde., Noble Park

 

Lev�l (r�szlet) Ausztr�li�b�l (eredetileg a szolgat�rsaknak �r�dott, de tal�n olvas�inkat is �rdekli):

Val�sz�nű, hogy m�r hallottatok r�lunk �s arr�l, hogy mik�nt vezetett az �r �j szolg�lati hely�nkre, Melbourne-be. Most �rkezett el annak lehetős�ge, hogy megtarthatjuk az �nnep�lyes lelkip�sztor beiktat�si istentiszteletet. �gy tudom, hogy az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g nem tudja k�pviseltetni mag�t szem�lyesen ezen az alkalmon, de t�bbf�lek�ppen is t�mogatja az Ausztr�li�ban egyetlen Magyar Baptista Gy�lekezetet. Feles�gemmel mindig �r�mmel �s �rdeklőd�ssel olvassuk a bulletineket, amit nek�nk is elk�ldt�k e-mailben. Az Evang�liumi H�rn�k is �sszek�t benn�nket. Ezut�n igyeksz�nk, hogy folyamatosan halljatok, tudjatok r�lunk is, �s legyen k�z�s a szolg�latunk a k�lhoni magyar baptista misszi�ban. Ha nem is tudtok szem�lyesen itt lenni majd vel�nk a beiktat�son, de nagy seg�ts�g lesz az �rt�nk elmondott im�ds�gotok, egy�nileg �s a gy�lekezeteitekben is.

(�j e-mail c�m�nk: szlovakt@eftel.net.au , de a kor�bbiak is �lők)

Az �r �ldjon �s vezessen benneteket!

Szolgat�rsatok az �rban: Szlov�k Tibor �s feles�ge, �gi

 

 

 

MABAVISZ tan�cs�l�s a Hargita T�borban

�TI BESZ�MOL� - Vad�sz J�nos

Meg�rkezett Sierra Leone-ba F�redi Kamilla

D�LVID�K - a szerkesztő �ti besz�mol�ja

Gy�m�ntmenyegző - Waltz B�la �s Banka M�ria

GY�LEKEZETI HIREK - ALHAMBRACLEVELAND  / TORONT� / PACS�R �s KOSSUTHFALVA

AKIK ELMENTEK - B�nk�ti Eszter

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.