Baptist TOP1000

Igehirdet�seink
k�z�l

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2005. m�jus

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..  

 Gy�lekezeti h�rek  / ALHAMBRA / TORONTO / DETROIT
k�zgyűl�si progra (k�zgyűl�s PDF file) / clevelandi ifj�s�gi program

J�zus Krisztus n�lk�l�zhetetlen volta
J�nos 6:66-69
�let�nk legnagyobb esem�nye az Istent�l nyert �l� hit, mely �ltal J�zust elfogadva, szem�lyes Megv�lt�nknak valljuk. �t k�vetve, az �nek�r�val hirdetj�k: �Nem tudok J�zusom n�lk�led �lni�!� N�lk�le az �let nem �let, hanem csak veget�l�s. Teremt� Isten�nk j�l tudja, hogy mire van n�k�nk, teremtm�nyeinek sz�ks�ge. Elk�ldte Szent Fi�t, hogy benne mindent megtal�ljunk, amire csak sz�ks�g�nk van.
      Az ismert g�r�g filoz�fus Szokratesz egyszer Ath�n kik�t�j�ben j�rt. L�tta a nagy mennyis�g� �rucikket, amit a keresked�k hoztak az akkor ismert vil�gb�l, hogy majd G�r�gorsz�g piacaira sz�tk�ldj�k, elgondolkozott �s ezt mondta: �Milyen sok dolog van a mi tarka vil�gunkban, amire nekem nincs sz�ks�gem.� Ez minket is elgondolkoztat.
      Van sz�ks�ges dolog, �s van ami sz�ks�gtelen, s�t k�ros! De van, ami mindenkinek n�lk�l�zhetetlen! J�zus ezt mondta M�rth�nak: De egy a sz�ks�ges dolog!� (Lk 10:42) �s ez J�zus Krisztus! Amikor a Mester im�ds�gban t�lt egy �jszak�t, Simon P�ter ezt mondja n�ki: �Mindenki t�ged keres!� (M�rk 1:37b) Ez akkor is igaz, ha az ember nem tud r�la. �lni igaz�n csak az �r J�zussal lehet. Re�utalts�gunk letagadhatatlan t�ny.
      J�zus kem�ny besz�d�re sokan visszavonultak. Akkor ezt k�rdezi a 12 tanitv�ny�t�l: �Ti is el akartok-� menni?� P�ter �gy felel Ur�nak: �Uram, kihez mehetn�nk�!� (67-69) Egy�rtelm� a v�lasz: N�k�nk Te n�lk�l�zhetetlen vagy! Senki sincs Hozz�d hasonl�!
 
Mi�rt n�lk�l�zhetetlen az �r J�zus Krisztus? N�gy t�nyt tekints�nk most �t. Az �r J�zus Krisztus, Isten Egysz�l�tt Fia mindenki sz�m�ra n�lk�l�zhetetlen, mert:
      1. � az Egyed�li Megv�lt�! Minden ember bűn�s �s hal�los vesz�lyben van, mert a bűn zsoldja hal�l -, mondja Isten Ig�je. Isten gondoskodott az eg�sz emberis�gr�l, �s elk�ldte Szent Fi�t a N�z�reti J�zus szem�ly�ben, hogy n�k�nk v�lts�got szerezzen.
      a) Csak J�zus szabad�that meg bűneinkt�l! �gy hirdeti ezt meg az angyal �ltal, Mt 1:21-ben! A J�zus n�v ezt jelenti: Megv�lt�, Szabadit�, �dv�z�t�! Csod�latos Szabad�t� minden bűn�s ember sz�mara. � ma is megszabad�t minden hozz� megt�r� bűn�st. Ki�lts hozz�!
      b) Egyed�l � tehet Isten gyermek�v�! Az Egysz�l�tt Fi� �ltal Isten gyermeke lehetsz.
      Akik �t befogadj�k �s hisznek az � nev�ben, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiai legyenek. (Jn 1:12) A Szerelmes Fi� nev�ben �s �rdem�ben t�ged is elfogad.
      c) Egyed�l � szabadthat meg a k�rhozatt�l! � lefizette �rett�nk a v�lts�gunk �r�t. Hal�l�val legy�zte a hal�lt, bűneink�rt engesztel�st szerzett. Minden ad�ss�gunk fizetve van! Sz�munkra � a hal�lb�l az �letre vezet� �t! Nincs m�s, nem is adatott, csak �! (ApCsel 4:12) Isten �rted is k�ldte az �r J�zust. Siess megtal�lni �s sz�vedbe fogadni �t!
 
Az �r J�zus Krisztus n�k�l�zhetetlen minden ember sz�m�ra, mert:
      2. � a boldogs�g forr�sa. Igen sok a hamis boldogs�g! A megv�ltott lelkek sokas�ga bizonys�got tesz arr�l, hogy J�zusban megtal�lta az igazi boldogs�got. Csakis �benne!
      a) J�zus az igazi boldogs�g szerz�je. A Golgoth�n kiontott v�r�vel elt�r�lte bűneinket
kib�k�tett az Aty�val. Sz�v�nkbe b�k�t �s boldogs�got adott. D�vid is ezt mondja: �Boldog ember az, akinek b�ne megbocs�ttatott �s v�tke elfedeztetett!� (Zsolt 32:1)
      b) J�zus az igazi boldogs�g forr�sa. �vele, mindig boldogs�g honol sz�v�nkben. A legnehezebb id�kben is boldogan dics�rhetj�k nev�t. P�l apostol �s Sil�s a Filippi b�rt�nben is dics�ri Istent. Ez a forr�s soha ki nem apad, sem el nem fogy. Minden napra el�g.
 
Az �r J�zus Krisztus az�rt is n�lk�l�zhetetlen, mert
      3. � az �r�k �let aj�nd�koz�ja. Csak J�zus �ltal nyerhet�nk �r�k �letet, mert � ezt mondja: ��n vagyok� az �let!� (Jn 14:6). J�nos apostol Isten Lelke �ltal ezt rja: �Aki� a Fi�, az� az �let!� ( 1Jn 5:12a)
      a) Kereszthal�l�val szerezte azt meg. Meghalt �rett�nk, helyett�nk �s miattunk, hogy mi �lhess�nk. �nk�nt elszenvedte a hal�lt b�neink�rt, n�k�nk m�r nem kell meghalni!
      b) Felt�mad�s�val �rv�nyes�tette sz�munkra az �r�k �letet. � �l �r�kk�, �s Vele mi is �l�nk. A Mennyorsz�g polg�raiv� tett, �s maradand�, sz�p �r�ks�g v�r re�nk.
      c) Kegyelemb�l, hit �ltal most is felk�n�lja ezt az �letet mindenkinek. Ingyen adja, b�r ez N�ki legdr�g�bba, �let�be ker�lt. Hit �ltal elfogadhatod, a tied lehet ez az �let.  Ezt az �letet csak J�zus adhatja. � ma is felkin�lja ezt az �letet minden embernek.
 
V�g�l, az �r J�zus Krisztus az�rt is n�lk�l�zhetetlen az ember sz�m�ra, mert:
      4. � a legjobb �tit�rs! Mekkora �ld�s volt az Emmausba tart� k�t tan�tv�nynak, hogy J�zus utit�rsul szeg�d�tt hozz�juk. �ppen a legnagyobb sz�ks�g�k volt J�zusra!
Ezen a f�ld�n v�ndorok, zar�ndokok vagyunk. Itt nincsen �r�k�s lak�sunk. �tutaz�k vagyunk csup�n, az �r�kk�val�t keress�k. Vezet� �s �tit�rs kell. J�zusban ez is adva van.
      a) Aki soha meg nem csal! Mindig megb�zhatsz Benne. Nem t�veszti el az utat, a c�lt.
Ezt a mennyei zar�ndokok milli�i igazolj�k. Boldog az, aki �t utit�rs�ul elfogadta, �s V�le j�r sz�ntelen. � soha senkit meg nem csalt. Biztos lehetsz, hogy t�ged sem csal meg!
      b) Aki mindig k�sz �s tud is seg�teni. Azt mondja a Zsolt�ros: �Igen bizonyos seg�ts�g a nyomor�s�g idej�n!� (Zsolt 46:1) Re� mindig sz�m�thatunk, biztosan megseg�t.
Egy kedves �nek�nkben ezt �nekelj�k: ��h, m�ly hű Bar�tunk J�zus, Aki mindenkor seg�t�!� Val�ban, � mindig tud �s k�szen van a seg�ts�gre, kezdett�l a befejez�sig!
      c) Aki j�l ismeri az utat. Hiszen � maga az �t! Az egyetlen �l� �t. � m�r el�re ment �s mindent elk�sz�tett. (Jn 14:2) Nem kell egyed�l j�rjuk utunkat. �vele biztos a c�l!
      d) Aki szeret �s hűs�ges mindv�gig. Minden m�s bar�tod elhagyhat egy adott pillanatban, de J�zus hű marad. P�l apostol is ezt �rja:  �de az �r mellettem �llott �s meger�s�tett (2Tim 4:16-17) Az �r val�ban ott van mindig az � gyermekei mellett!
      Ha majd �t a v�gs� �ra, hal�los �gyadn�l is ott lesz J�zus, ez a j� bar�t. Mekkora kegyelem! Csak � tudta elmondani: �akiket n�kem adt�l, meg�rz�m �s senki el nem veszett�!� (Jn.17:12) De �m�s pr�f�ta �ltal �gy eml�keztet �Vajon j�rnak-� ketten egy�tt, ha nem egyeztek meg egym�ssal?� (�m 3:3) J�zus v�r, hogy sz�vets�gre l�pj v�le.
      Szent bizonyoss�ggal mondjuk el mi is: �Uram, kihez mehetn�nk? �r�k �letnek besz�de van te n�lad. �s mi elhitt�k �s megismert�k, hogy te vagy a Krisztus, az �l� Istennek Fia!� N�k�nk, tan�tv�nyaidnak p�tolhatatlan, n�lk�l�zhetetlen vagy, J�zus! Mi hűs�gesek akarunk maradni hozz�d minden k�r�lm�ny k�z�tt, utols� lehellet�nkig! Az � �ldott seg�ts�g�vel minden lehets�ges a h�v�nek! Mindezt Ig�j�ben garant�lja n�k�nk.
      Lehet, hogy mindeddig n�lk�l�zted J�zust, a n�lk�l�zhetetlent. Siess, ismerd meg, fogadd a sz�vedbe �s l�gy hűs�ges �s boldog tan�tv�nya.
 
                Kulcs�r S�ndor lp. New York

K�sz�nj�k, Urunk,
hogy nincsenek
sz�rke h�tk�znapjaink.
Csak aj�nd�k időnk van,
amely �jabb �s �jabb lehetős�get
k�n�l arra,
hogy Szentlelked �ltal
�t�lj�k szeretetedet
�s megosszuk �r�m�nket
testv�reinkkel.

 

Simon Andr�s (grafika �s vers)

AZUT�N (P�nk�sdre) - Herjeczki G�za verse

MAMA - J�zsef Attila verse

LEHETETLEN - B�d�s J�nos verse

 
TAVASZI IFJ�S�GI TAL�LKOZ�
CLEVELAND,
m�jus 27-29.
T�ma: �radj kegyelem foly�
R�szletesebben lejjebb

98. K�ZGYŰL�S
2005. J�LIUS 1-3
helysz�n: R�MA T�BOR
rendező gy�lekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző �let

GYERMEKT�BOROZ�S �s IFJ�S�GI csoport
- 18 �ves korig
R�MA, j�lius 4-9.

IFJ�S�GI T�BOROZ�S
az Ifj�s�gi Sz�vets�g rendez�s�ben:
R�MA, augusztus 6-13.

A SZERKESZT� ROVATA

Tal�n v�gre kitavaszodik - mondom, de minek? hiszen Floridai testv�reink m�r r�g�ta v�gj�k a f�vet, Braziliai olvas�ink lassan a t�lre k�sz�lődnek, Ausztr�li�ban meg ki tudja milyen időj�r�si viszontags�gok k�z�tt viszi ki a post�s m�jusi lapunkat (majd �rj�tok meg). Az viszont biztos, hogy p�nk�sd mindannyiunkhoz m�jus k�zep�n �rkezik - f�ggetlen�l att�l, hogy az udvarunkban kiny�lt-e m�r a p�nk�sdi r�zsa. De kit �rdekel, hogy mikor lesz p�nk�sd? Amerik�ban a legt�bb baptista gy�lekezetben nem p�nk�sdi ig�t hallgatnak majd testv�reink, hanem valamilyen m�st. A kereszty�n napt�rak nagyr�sze nem t�nteti fel ezt a napot. Az �dvt�rt�net eddigi legutols� l�nyeges �llom�sa volt a Megv�lt� �ltal meg�g�rt Szentl�lek elj�vetele. Ma ugyanabban a korszakban �l�nk, mint �lt P�l �s munkat�rsai. Nekik fontos volt, nek�nk nem, hogy a L�lek vezessen, tan�csoljon. Nekik sz�ks�g�k volt arra, hogy a Szentl�lek j�rjon előtt�k, hogy c�lhoz �rjenek, mi azt hissz�k, gy�zni tudunk magunk is. �n �vek �ta sz�t ejtek r�la itt-ott, ahol lehet. Mosolyognak, helyeselnek, fekete szolgat�rsaim buzg�n �meneznek, s megy minden tov�bb a r�giben. �r�mmel fedeztem fel azonban, hogy Denton Lotz, a Baptista Vil�gsz�vets�g főtitk�ra - kiss� nagyobb forumokon, legut�bb pedig a BWA magazinj�ban elemzi ugyanezt a probl�m�t. Rem�lem f�lkeltettem az olvas� �rdeklőd�s�t a 9. oldalon l�vő cikk ir�nt. Vagy nem? Akkor m�g valamit hozz� teszek. Ha �gy haladnak a dolgok, mint ahogy az elm�lt m�sf�l �vtizedben, akkor hamarosan otthon sem lesz �nnep gy�lekezeteinkben a P�nk�sd. Ahogy minden m�s gyarl�s�gunkat, ezt is �tveszik �hazai testv�reink. (Ha m�gsem: h�l�t adok az �rnak.)
      Egy nem r�gi k�zv�lem�nykutat�s t�bbek k�z�tt azt mutatta, hogy olvas�ink tal�n a legsz�vesebben a gy�lekezeti besz�mol�kat olvass�k. Ez�ttal h�rom gy�lekezettől kaptunk besz�mol�t. M�trai testv�rnő �jabb �r�sa a r� jellemző gyakorlatiass�ggal mutatja be Isten gyermekei �let�nek egy k�l�nleges ter�let�t. A Val�bant nem is aj�nlom, mert �gyis elolvassa mindenki. Nov�k testv�r �f�st�lg�s�t� sz�vesen olvastam �n is. Olyan �sszetett �s bonyolult ez a vil�g. Aki azt hiszi, hogy vagy fekete, vagy feh�r, az val�szinűleg nem ismeri, de mindenesetre nem �rti az �sszef�gg�seket. Csak az �r l�tja feket�n-feh�ren a dolgokat. �s nem jelenti ki nek�nk -, mert nem �rten�nk meg. A sok sz�rk�t nem is k�nnyű megk�l�mb�ztetni a �f�st�lőszer felhőj�nek� hom�ly�ban (Ez 8:11).  
     
S ha igaz is, hogy hetekig m�g a v�zcsapb�l is a p�pa temet�se folyt (ahogy egy otthoni telefonos fogalmazott, bizony�ra nem v�letlen�l), megd�bbentő esem�nyek tan�i lehett�nk. II. J�nos P�l p�pa egy�nis�ge nem v�letlen�l ragadott meg katolikust �s mindenki m�st. Karizmatikus, f�radhatatlan, b�kess�get munk�l� egyh�zvezető �s politikus volt. A Vatik�n - aki elfelejtette volna, most �jra l�thatta a politikai vezetők p�ratlan sz�m� jelenl�t�ből - ma is nagyhatalom. A hit �s a politika soha nem l�tott kevered�s�nek voltunk tan�i. Engem a temet�ssel kapcsolatosan legjobban az ragadott meg, hogy (a k�pmutat�sb�l jelenl�vőket nem sz�m�tva) olyan nagy sz�mban mentek el, akartak r�szesei lenni valami rendk�v�linek. Lehets�ges, hogy f�ld�nk lakoss�g�nak nagyobb r�sze �l�tta� az esem�nyeket? Arra gondoltam, tal�n hamarosan eljutunk od�ig is, hogy el tudjuk k�pzelni, hogy megval�sulhat a �minden szem megl�tja őt� (Jel 1:7) hihetetlen �s csod�latos esem�nye.
      F�redi Kamill�r�l olvashattunk az elm�lt sz�mokban �s most nem. Nem az�rt, mert nem t�rt�nik semmi vele, sőt. Misszion�riusunk a rep�lőjegyet keresi, ami h�romezer doll�r lesz. Hamarosan �tnak indul, hogy Magyarorsz�gon �t �jra eljusson Sierra Leone-ba (Afrika), hogy ott folytathassa k�ldet�s�t. Mostm�r gyakorlatilag is lehet seg�teni neki Drescher testv�r c�m�re k�ld�tt c�ladom�nnyal. Kis sz�vets�g�nk sz�m�ra nagy feladat, hogy Kamill�t a szolg�latba vissza seg�ts�k. Sz�m�thatunk ebben r�d is kedves olvas�?
      A hely nagyon fogy�ban van. Tal�lkozunk ugye Clevelandban, az Ifj�s�gin, meg R�m�ban, a K�ZGYŰL�SEN! V�runk szeretettel. (Szerk)

2005. M�JUS 27-30
Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet
4123 Stickney Ave. Cleveland, OH, 44109
tel. 216-398-8873
Dr. Pint�r Zolt�n lelkip�sztor 216-470-2180
Mott�: �RADJ KEGYELEM FOLY�!

 

R�szletek a programb�l:
P�ntek (m�jus 27) meg�rkez�s, jelentkez�s
7:00 PM Nyitott, k�z�s alkalom az imah�zn�l, dr. Pint�r Zolt�n lp. vezet�s�vel
Elsz�ll�sol�s (Sz�ll�sfelelős: Boda Tibor)
Szombat (28) Szabadt�ri foglakoz�sok napja
(esős idő eset�n sem fogunk unatkozni)
9:00 AM Gy�lekez�s �s indul�s a gy�lekezettől
Ismerked�s, sport, �nekl�s stb
Este 6:30-kor istentisztelet
Vas�rnap (29)
K�t istentisztelet
egy�ni �s gy�lekezeti szolg�latok
kezd�s d�lelőtt 10-kor �s d�lut�n 2:30-kor
H�tfő (30) hazautaz�s
 
Az ifj�s�gi tal�lkoz� szolg�lattevői:
Dan L�szl� �s Luk�cs J�nos lelkip�sztorok,
Kulcs�r Attila �s Pardi F�lix teol�gusok,
Kulcs�r Zsolt �s Gerstner Korn�l ifj�s�gi vezetők.
 
Fiatalok, szeretettel v�runk benneteket!  A clevelandi ifi szervezői

Rendező gy�lekezet: New York
A k�zgyűl�s helye: A R�MAI T�BOR
2005. J�LIUS 1-3
AZ ISTENNEK TETSZŐ �LET

 

P�ntek
3:00 - 6:00 Bizotts�gi �l�sek
3:00 - 4:00 V�grehajt� Bizotts�g
4:00 - 5:00 Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g
6:00 Vacsora
7:00 Istentisztelet - a Nősz�vets�g estje
A k�zgyűl�s megnyit�sa - Kulcs�r S�ndor sz�vets�gi eln�k
A Ntsz�vets�g szolg�latait vezeti Kulcs�r S�ndorn�, eln�k
igehirdet�s: Milyen legyen az �desany�k �lete? P�ldabesz�dek 31:10 - 31. Nov�k J�zsef
 
Szombat
8 reggeli
9:00 - 9:20 �h�tat - Legyen tiszta a besz�ded, �s t�gy j�t felebar�toddal. 15. Zsolt�r 3 - ik vers.
Dr. Pint�r Zolt�n
9:25 - 9:35 K�sz�nt�sek - Kulcs�r S�ndor New York-i lp.
9:35 - 9:40 A t�rgyrend ismertet�se �s elfogad�sa - Herjeczki G�za detroiti lp.
9:40 - 10:00 Eln�ki jelent�s - Kulcs�r S�ndor
10:00 - 10:20 Főtitk�ri jelent�s - Szab� Istv�n
10:20 - 10:30 A k�zgyűl�s �nekel
10:30 - 10:40 A p�nzt�ros besz�mol�ja - Drescher Lajos, Cleveland
10:50 - 11:00 Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g jelent�se - Herjeczki G�za
11:00 - 11:10 Budget - 2005/06
11:10 - 11:25 Sz�net
11:25 - 11:40 Sz�vets�g�nk �lete
11:40 - 11:50 MABAVIT III.
11:50 - 12:10 Evang�liumi H�rn�k �s a Bar�ti K�r jelent�se - Herjeczki G�za szerkesztő �s Fűr B�la lapkezelő
12:10 - 12:20 Befejezetlen �gyek
12:20 - 12:30 Hat�rozatok
A k�zgyűl�s hivatalos r�sz�nek berekeszt�se
12:30-12:50 Eml�k-istentisztelet - Kish Ern� - �lljunk meg h�s�gesen mindv�gig! Zsolt 15:5b
 
1:00 Eb�d
3:00 Lelkip�sztor Sz�vets�g - eln�k: Nov�k J�zsef
4:00 Nősz�vets�g - eln�k: Kulcs�r S�ndorn�
F�rfisz�vets�g - eln�k: Vad�sz J�nos
Ifj�s�gi Sz�vets�g - eln�k: Dan L�sz�
6:00 vacsora
7:00 ISTENTISZTELET - ifj�s�gi �s �nek-zenekari szolg�latokkal, bizonys�gt�telekkel, egy�ni �s gylekezeti csoportok
Igehirdet�s - T�rekedj�nk tiszta feddhetetlen �letre Zsolt 15:2a - Luk�cs J�nos
 
Vas�rnap 10:00
�H�TAT - - T�rekedj�nk az igazs�gra. Zsolt 15:2b Szab� Istv�n
- Ne k�pmutat�an, hanem �szint�n sz�lj. Zsolt 15:2c Vad�sz J�nos
11:00 �rvacsorai istentisztelet
igehirdet�s - Hogyan viszonyuljunk az istenf�l�kh�z, �s azokhoz akik megvetik Istent?
Zsolt 15:4a - Kulcs�r S�ndor
�rvacsora - .Maradj hűs�ges az �rhoz minden k�r�lm�nyek k�z�tt. Zsolt 15:4b - Dan L�szl�
A 98-ik k�zgyűl�s berekeszt�se
 
1:00 eb�d
7. vacsora
8:00 Istentisztelet szolg�latokkal
igehirdet�s: �ld meg a hitedet, ne csak besz�lj r�la! Zsolt 15:5a - Herjeczki G�za
 
H�tfő z�r� �h�tat - Sz�ntelen az �rra tekinteni, legyen ez �letc�lunk! Zsolt 16:8 Dan L�szl�

GY�LEKEZETI HIREK - ALHAMBRA / TORONTO / DETROIT

AKIK ELMENTEK - Kov�cs Korn�lia / Forr�s Ede / Eifert Katalin

M�train�, F�lep Irma: ISTEN GYERMEKEINEK SZOLG�I

Nekem soha sem volt fizetett szolg�m. M�g bej�r�n�m sem. De 24 �ves korom �ta b�tran vallom, hogy Isten kegyelm�b�l � k�r�l vagyok v�ve ingyenes szolg�kkal. �h, �n legt�bbnyire nem l�tom �ket. S amikor egyiket vagy a m�sikat l�tom; akkor meg nem ismerem fel, hogy az �n szolg�m. Kik ezek az �n szolg�l�im?
      - (a cikk egy k�l�n oldalon olvashat�, itt)

k�zgyűl�si program -
PDF file

ALHAMBRA / TORONTO /
DETROIT

Vas�rnapi iskolai f�zetek / megrendel�si lehet�s�g

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.