Baptist TOP1000

Igehirdetéseink
közül

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2005. május

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..  

 Gyülekezeti hírek  / ALHAMBRA / TORONTO / DETROIT
közgyűlési progra (közgyűlés PDF file) / clevelandi ifjúsági program

Jézus Krisztus nélkülözhetetlen volta
János 6:66-69
Életünk legnagyobb eseménye az Istentől nyert élő hit, mely által Jézust elfogadva, személyes Megváltónknak valljuk. Őt követve, az énekíróval hirdetjük: “Nem tudok Jézusom nélküled élni…!” Nélküle az élet nem élet, hanem csak vegetálás. Teremtő Istenünk jól tudja, hogy mire van nékünk, teremtményeinek szüksége. Elküldte Szent Fiát, hogy benne mindent megtaláljunk, amire csak szükségünk van.
      Az ismert görög filozófus Szokratesz egyszer Athén kikötőjében járt. Látta a nagy mennyiségü árucikket, amit a kereskedők hoztak az akkor ismert világból, hogy majd Görögország piacaira szétküldjék, elgondolkozott és ezt mondta: “Milyen sok dolog van a mi tarka világunkban, amire nekem nincs szükségem.” Ez minket is elgondolkoztat.
      Van szükséges dolog, és van ami szükségtelen, sőt káros! De van, ami mindenkinek nélkülözhetetlen! Jézus ezt mondta Márthának: De egy a szükséges dolog!” (Lk 10:42) És ez Jézus Krisztus! Amikor a Mester imádságban tölt egy éjszakát, Simon Péter ezt mondja néki: “Mindenki téged keres!” (Márk 1:37b) Ez akkor is igaz, ha az ember nem tud róla. Élni igazán csak az Úr Jézussal lehet. Reáutaltságunk letagadhatatlan tény.
      Jézus kemény beszédére sokan visszavonultak. Akkor ezt kérdezi a 12 tanitványától: “Ti is el akartok-é menni?” Péter így felel Urának: “Uram, kihez mehetnénk…!” (67-69) Egyértelmű a válasz: Nékünk Te nélkülözhetetlen vagy! Senki sincs Hozzád hasonló!
 
Miért nélkülőzhetetlen az Úr Jézus Krisztus? Négy tényt tekintsünk most át. Az Úr Jézus Krisztus, Isten Egyszülött Fia mindenki számára nélkülözhetetlen, mert:
      1. Ő az Egyedüli Megváltó! Minden ember bűnös és halálos veszélyben van, mert a bűn zsoldja halál -, mondja Isten Igéje. Isten gondoskodott az egész emberiségről, és elküldte Szent Fiát a Názáreti Jézus személyében, hogy nékünk váltságot szerezzen.
      a) Csak Jézus szabadíthat meg bűneinktől! Így hirdeti ezt meg az angyal által, Mt 1:21-ben! A Jézus név ezt jelenti: Megváltó, Szabaditó, üdvözítő! Csodálatos Szabadító minden bűnös ember számara. Ő ma is megszabadít minden hozzá megtérő bűnöst. Kiálts hozzá!
      b) Egyedül Ő tehet Isten gyermekévé! Az Egyszülött Fiú által Isten gyermeke lehetsz.
      Akik Őt befogadják és hisznek az Ő nevében, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiai legyenek. (Jn 1:12) A Szerelmes Fiú nevében és érdemében téged is elfogad.
      c) Egyedül Ő szabadíthat meg a kárhozattól! Ő lefizette érettünk a váltságunk árát. Halálával legyőzte a halált, bűneinkért engesztelést szerzett. Minden adósságunk fizetve van! Számunkra Ő a halálból az életre vezető út! Nincs más, nem is adatott, csak Ő! (ApCsel 4:12) Isten érted is küldte az Úr Jézust. Siess megtalálni és szívedbe fogadni Őt!
 
Az Úr Jézus Krisztus nékülőzhetetlen minden ember számára, mert:
      2. Ő a boldogság forrása. Igen sok a hamis boldogság! A megváltott lelkek sokasága bizonyságot tesz arról, hogy Jézusban megtalálta az igazi boldogságot. Csakis Őbenne!
      a) Jézus az igazi boldogság szerzője. A Golgothán kiontott vérével eltörölte bűneinket
kibékített az Atyával. Szívünkbe békét és boldogságot adott. Dávid is ezt mondja: ”Boldog ember az, akinek büne megbocsáttatott és vétke elfedeztetett!” (Zsolt 32:1)
      b) Jézus az igazi boldogság forrása. Ővele, mindig boldogság honol szívünkben. A legnehezebb időkben is boldogan dicsérhetjük nevét. Pál apostol és Silás a Filippi börtönben is dicséri Istent. Ez a forrás soha ki nem apad, sem el nem fogy. Minden napra elég.
 
Az Úr Jézus Krisztus azért is nélkülőzhetetlen, mert
      3. Ő az őrők élet ajándékozója. Csak Jézus által nyerhetünk örök életet, mert Ő ezt mondja: “Én vagyok… az Élet!” (Jn 14:6). János apostol Isten Lelke által ezt írja: “Akié a Fiú, azé az élet!” ( 1Jn 5:12a)
      a) Kereszthalálával szerezte azt meg. Meghalt érettünk, helyettünk és miattunk, hogy mi élhessünk. Őnként elszenvedte a halált büneinkért, nékünk már nem kell meghalni!
      b) Feltámadásával érvényesítette számunkra az örök életet. Ő él örökké, és Vele mi is élünk. A Mennyország polgáraivá tett, és maradandó, szép örökség vár reánk.
      c) Kegyelemből, hit által most is felkínálja ezt az életet mindenkinek. Ingyen adja, bár ez Néki legdrágábba, életébe került. Hit által elfogadhatod, a tied lehet ez az élet.  Ezt az életet csak Jézus adhatja. Ő ma is felkinálja ezt az életet minden embernek.
 
Végül, az Úr Jézus Krisztus azért is nélkülőzhetetlen az ember számára, mert:
      4. Ő a legjobb útitárs! Mekkora áldás volt az Emmausba tartó két tanítványnak, hogy Jézus utitársul szegődött hozzájuk. Éppen a legnagyobb szükségük volt Jézusra!
Ezen a földön vándorok, zarándokok vagyunk. Itt nincsen örökös lakásunk. Átutazók vagyunk csupán, az örökkévalót keressük. Vezető és útitárs kell. Jézusban ez is adva van.
      a) Aki soha meg nem csal! Mindig megbízhatsz Benne. Nem téveszti el az utat, a célt.
Ezt a mennyei zarándokok milliói igazolják. Boldog az, aki Őt utitársául elfogadta, és Véle jár szüntelen. Ő soha senkit meg nem csalt. Biztos lehetsz, hogy téged sem csal meg!
      b) Aki mindig kész és tud is segíteni. Azt mondja a Zsoltáros: “Igen bizonyos segítség a nyomorúság idején!” (Zsolt 46:1) Reá mindig számíthatunk, biztosan megsegít.
Egy kedves énekünkben ezt énekeljük: “Óh, míly hű Barátunk Jézus, Aki mindenkor segít…!” Valóban, Ő mindig tud és készen van a segítségre, kezdettől a befejezésig!
      c) Aki jól ismeri az utat. Hiszen Ő maga az út! Az egyetlen élő út. Ő már előre ment és mindent elkészített. (Jn 14:2) Nem kell egyedül járjuk utunkat. Ővele biztos a cél!
      d) Aki szeret és hűséges mindvégig. Minden más barátod elhagyhat egy adott pillanatban, de Jézus hű marad. Pál apostol is ezt írja:  …de az Úr mellettem állott és megerősített (2Tim 4:16-17) Az Úr valóban ott van mindig az Ő gyermekei mellett!
      Ha majd üt a végső óra, halálos ágyadnál is ott lesz Jézus, ez a jó barát. Mekkora kegyelem! Csak Ő tudta elmondani: ”akiket nékem adtál, megőrzém és senki el nem veszett…!” (Jn.17:12) De Ámós próféta által így emlékeztet “Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3:3) Jézus vár, hogy szövetségre lépj véle.
      Szent bizonyossággal mondjuk el mi is: “Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” Nékünk, tanítványaidnak pótolhatatlan, nélkülözhetetlen vagy, Jézus! Mi hűségesek akarunk maradni hozzád minden körülmény között, utolsó lehelletünkig! Az Ő áldott segítségével minden lehetséges a hívőnek! Mindezt Igéjében garantálja nékünk.
      Lehet, hogy mindeddig nélkülözted Jézust, a nélkülőzhetetlent. Siess, ismerd meg, fogadd a szívedbe és légy hűséges és boldog tanítványa.
 
                Kulcsár Sándor lp. New York

Köszönjük, Urunk,
hogy nincsenek
szürke hétköznapjaink.
Csak ajándék időnk van,
amely újabb és újabb lehetőséget
kínál arra,
hogy Szentlelked által
átéljük szeretetedet
és megosszuk örömünket
testvéreinkkel.

 

Simon András (grafika és vers)

AZUTÁN (Pünkösdre) - Herjeczki Géza verse

MAMA - József Attila verse

LEHETETLEN - Bódás János verse

 
TAVASZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
CLEVELAND,
május 27-29.
Téma: Áradj kegyelem folyó
Részletesebben lejjebb

98. KÖZGYŰLÉS
2005. JÚLIUS 1-3
helyszín: RÁMA TÁBOR
rendező gyülekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző élet

GYERMEKTÁBOROZÁS és IFJÚSÁGI csoport
- 18 éves korig
RÁMA, július 4-9.

IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS
az Ifjúsági Szövetség rendezésében:
RÁMA, augusztus 6-13.

A SZERKESZTÔ ROVATA

Talán végre kitavaszodik - mondom, de minek? hiszen Floridai testvéreink már régóta vágják a füvet, Braziliai olvasóink lassan a télre készülődnek, Ausztráliában meg ki tudja milyen időjárási viszontagságok között viszi ki a postás májusi lapunkat (majd írjátok meg). Az viszont biztos, hogy pünkösd mindannyiunkhoz május közepén érkezik - függetlenül attól, hogy az udvarunkban kinyílt-e már a pünkösdi rózsa. De kit érdekel, hogy mikor lesz pünkösd? Amerikában a legtöbb baptista gyülekezetben nem pünkösdi igét hallgatnak majd testvéreink, hanem valamilyen mást. A keresztyén naptárak nagyrésze nem tünteti fel ezt a napot. Az üdvtörténet eddigi legutolsó lényeges állomása volt a Megváltó által megígért Szentlélek eljövetele. Ma ugyanabban a korszakban élünk, mint élt Pál és munkatársai. Nekik fontos volt, nekünk nem, hogy a Lélek vezessen, tanácsoljon. Nekik szükségük volt arra, hogy a Szentlélek járjon előttük, hogy célhoz érjenek, mi azt hisszük, gyüzni tudunk magunk is. Én évek óta szót ejtek róla itt-ott, ahol lehet. Mosolyognak, helyeselnek, fekete szolgatársaim buzgón Ámeneznek, s megy minden tovább a régiben. Örömmel fedeztem fel azonban, hogy Denton Lotz, a Baptista Világszövetség főtitkára - kissé nagyobb forumokon, legutóbb pedig a BWA magazinjában elemzi ugyanezt a problémát. Remélem fölkeltettem az olvasó érdeklődését a 9. oldalon lévő cikk iránt. Vagy nem? Akkor még valamit hozzá teszek. Ha úgy haladnak a dolgok, mint ahogy az elmúlt másfél évtizedben, akkor hamarosan otthon sem lesz ünnep gyülekezeteinkben a Pünkösd. Ahogy minden más gyarlóságunkat, ezt is átveszik óhazai testvéreink. (Ha mégsem: hálát adok az Úrnak.)
      Egy nem régi közvéleménykutatás többek között azt mutatta, hogy olvasóink talán a legszívesebben a gyülekezeti beszámolókat olvassák. Ezúttal három gyülekezettől kaptunk beszámolót. Mátrai testvérnő újabb írása a rá jellemző gyakorlatiassággal mutatja be Isten gyermekei életének egy különleges területét. A Valóbant nem is ajánlom, mert úgyis elolvassa mindenki. Novák testvér “füstölgését” szívesen olvastam én is. Olyan összetett és bonyolult ez a világ. Aki azt hiszi, hogy vagy fekete, vagy fehér, az valószinűleg nem ismeri, de mindenesetre nem érti az összefüggéseket. Csak az Úr látja feketén-fehéren a dolgokat. És nem jelenti ki nekünk -, mert nem értenénk meg. A sok szürkét nem is könnyű megkülömböztetni a “füstölőszer felhőjének” homályában (Ez 8:11).  
     
S ha igaz is, hogy hetekig még a vízcsapból is a pápa temetése folyt (ahogy egy otthoni telefonos fogalmazott, bizonyára nem véletlenül), megdöbbentő események tanúi lehettünk. II. János Pál pápa egyénisége nem véletlenül ragadott meg katolikust és mindenki mást. Karizmatikus, fáradhatatlan, békességet munkáló egyházvezető és politikus volt. A Vatikán - aki elfelejtette volna, most újra láthatta a politikai vezetők páratlan számú jelenlétéből - ma is nagyhatalom. A hit és a politika soha nem látott keveredésének voltunk tanúi. Engem a temetéssel kapcsolatosan legjobban az ragadott meg, hogy (a képmutatásból jelenlévőket nem számítva) olyan nagy számban mentek el, akartak részesei lenni valami rendkívülinek. Lehetséges, hogy földünk lakosságának nagyobb része “látta” az eseményeket? Arra gondoltam, talán hamarosan eljutunk odáig is, hogy el tudjuk képzelni, hogy megvalósulhat a “minden szem meglátja őt” (Jel 1:7) hihetetlen és csodálatos eseménye.
      Füredi Kamilláról olvashattunk az elmúlt számokban és most nem. Nem azért, mert nem történik semmi vele, sőt. Misszionáriusunk a repülőjegyet keresi, ami háromezer dollár lesz. Hamarosan útnak indul, hogy Magyarországon át újra eljusson Sierra Leone-ba (Afrika), hogy ott folytathassa küldetését. Mostmár gyakorlatilag is lehet segíteni neki Drescher testvér címére küldött céladománnyal. Kis szövetségünk számára nagy feladat, hogy Kamillát a szolgálatba vissza segítsük. Számíthatunk ebben rád is kedves olvasó?
      A hely nagyon fogyóban van. Találkozunk ugye Clevelandban, az Ifjúságin, meg Rámában, a KÖZGYŰLÉSEN! Várunk szeretettel. (Szerk)

2005. MÁJUS 27-30
Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet
4123 Stickney Ave. Cleveland, OH, 44109
tel. 216-398-8873
Dr. Pintér Zoltán lelkipásztor 216-470-2180
Mottó: ÁRADJ KEGYELEM FOLYÓ!

 

Részletek a programból:
Péntek (május 27) megérkezés, jelentkezés
7:00 PM Nyitott, közös alkalom az imaháznál, dr. Pintér Zoltán lp. vezetésével
Elszállásolás (Szállásfelelős: Boda Tibor)
Szombat (28) Szabadtéri foglakozások napja
(esős idő esetén sem fogunk unatkozni)
9:00 AM Gyülekezés és indulás a gyülekezettől
Ismerkedés, sport, éneklés stb
Este 6:30-kor istentisztelet
Vasárnap (29)
Két istentisztelet
egyéni és gyülekezeti szolgálatok
kezdés délelőtt 10-kor és délután 2:30-kor
Hétfő (30) hazautazás
 
Az ifjúsági találkozó szolgálattevői:
Dan László és Lukács János lelkipásztorok,
Kulcsár Attila és Pardi Félix teológusok,
Kulcsár Zsolt és Gerstner Kornél ifjúsági vezetők.
 
Fiatalok, szeretettel várunk benneteket!  A clevelandi ifi szervezői

Rendező gyülekezet: New York
A közgyűlés helye: A RÁMAI TÁBOR
2005. JÚLIUS 1-3
AZ ISTENNEK TETSZŐ ÉLET

 

Péntek
3:00 - 6:00 Bizottsági ülések
3:00 - 4:00 Végrehajtó Bizottság
4:00 - 5:00 Missziós és Jótékonysági Bizottság
6:00 Vacsora
7:00 Istentisztelet - a Nőszövetség estje
A közgyűlés megnyitása - Kulcsár Sándor szövetségi elnök
A Ntszövetség szolgálatait vezeti Kulcsár Sándorné, elnök
igehirdetés: Milyen legyen az édesanyák élete? Példabeszédek 31:10 - 31. Novák József
 
Szombat
8 reggeli
9:00 - 9:20 Áhítat - Legyen tiszta a beszéded, és tégy jót felebarátoddal. 15. Zsoltár 3 - ik vers.
Dr. Pintér Zoltán
9:25 - 9:35 Köszöntések - Kulcsár Sándor New York-i lp.
9:35 - 9:40 A tárgyrend ismertetése és elfogadása - Herjeczki Géza detroiti lp.
9:40 - 10:00 Elnöki jelentés - Kulcsár Sándor
10:00 - 10:20 Főtitkári jelentés - Szabó István
10:20 - 10:30 A közgyűlés énekel
10:30 - 10:40 A pénztáros beszámolója - Drescher Lajos, Cleveland
10:50 - 11:00 Missziós és Jótékonysági Bizottság jelentése - Herjeczki Géza
11:00 - 11:10 Budget - 2005/06
11:10 - 11:25 Szünet
11:25 - 11:40 Szövetségünk élete
11:40 - 11:50 MABAVIT III.
11:50 - 12:10 Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör jelentése - Herjeczki Géza szerkesztő és Fűr Béla lapkezelő
12:10 - 12:20 Befejezetlen ügyek
12:20 - 12:30 Határozatok
A közgyűlés hivatalos részének berekesztése
12:30-12:50 Emlék-istentisztelet - Kish Ernő - Álljunk meg hűségesen mindvégig! Zsolt 15:5b
 
1:00 Ebéd
3:00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Novák József
4:00 Nőszövetség - elnök: Kulcsár Sándorné
Férfiszövetség - elnök: Vadász János
Ifjúsági Szövetség - elnök: Dan Lászó
6:00 vacsora
7:00 ISTENTISZTELET - ifjúsági és ének-zenekari szolgálatokkal, bizonyságtételekkel, egyéni és gyülekezeti csoportok
Igehirdetés - Törekedjünk tiszta feddhetetlen életre Zsolt 15:2a - Lukács János
 
Vasárnap 10:00
ÁHÍTAT - - Törekedjünk az igazságra. Zsolt 15:2b Szabó István
- Ne képmutatóan, hanem őszintén szólj. Zsolt 15:2c Vadász János
11:00 Úrvacsorai istentisztelet
igehirdetés - Hogyan viszonyuljunk az istenfélőkhöz, és azokhoz akik megvetik Istent?
Zsolt 15:4a - Kulcsár Sándor
úrvacsora - .Maradj hűséges az Úrhoz minden körülmények között. Zsolt 15:4b - Dan László
A 98-ik közgyűlés berekesztése
 
1:00 ebéd
7. vacsora
8:00 Istentisztelet szolgálatokkal
igehirdetés: Éld meg a hitedet, ne csak beszélj róla! Zsolt 15:5a - Herjeczki Géza
 
Hétfő záró áhítat - Szüntelen az Úrra tekinteni, legyen ez életcélunk! Zsolt 16:8 Dan László

GYÜLEKEZETI HIREK - ALHAMBRA / TORONTO / DETROIT

AKIK ELMENTEK - Kovács Kornélia / Forrás Ede / Eifert Katalin

Mátrainé, Fülep Irma: ISTEN GYERMEKEINEK SZOLGÁI

Nekem soha sem volt fizetett szolgám. Még bejárónőm sem. De 24 éves korom óta bátran vallom, hogy Isten kegyelméből – körül vagyok véve ingyenes szolgákkal. Óh, én legtöbbnyire nem látom őket. S amikor egyiket vagy a másikat látom; akkor meg nem ismerem fel, hogy az én szolgám. Kik ezek az én szolgálóim?
      - (a cikk egy külön oldalon olvasható, itt)

közgyűlési program -
PDF file

ALHAMBRA / TORONTO /
DETROIT

Vasárnapi iskolai füzetek / megrendelési lehetőség

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.