Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2005. j�nius

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..   

Gy�lekezeti h�rek  / CHICAG�  /  CLEVELAND. ifi  /  D�LVID�K
k�zgyűl�si program (k�zgyűl�s PDF file)
/ T�rk�p_a_ramai_taborhoz / 100 �ves a BWA
GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

Mi az �rnak szolg�lunk!
"�n azonban �s az �n h�zam, az �rnak szolg�lunk." J�zsu� 24:15c
 
Nagyon sok h�vő csal�d h�z�t �kes�ti falimondatk�nt ez az ige.
      J�zsu� �lete figyelemre m�lt� minden h�vő �desapa sz�m�ra. J�zsu� Isten embre volt. Isten ismerte őt, ő pedig engedelmesen, hűs�gesen szolg�lta Istent. J�zsu� v�lasz�t el� �ll�tja Izr�el n�p�t, maga �s csal�dja nev�ben. Ismerte �s tudta k�teless�g�t. B�rmi legyen a n�p v�laszt�sa, ��n azonban �s az �n h�zam, az �rnak szolg�lunk�.
      Mint �desap�nak, Istennel val� kapcsolata szem�lyes -, elősz�r �n adom, szentelem Istennek magam, �s ez a mindennapi �letben is megnyilv�nul.
      J� -ha mint �desapa- megl�tom feladatom, foglalkozom gyemekeimmel, im�dkozom vel�k �s �rett�k. Tisztelem, becs�l�m feles�gemet, gyermekeim �desanyj�t, tisztelem feles�gem �s saj�t sz�leimet. A j� p�ldaad�s sokkal t�bbet �r, mint a gyermekek b�rmilyen m�dszerrel val� nevel�se.
      �desapa, l�tnak-e gyermekeid im�dkozni, Bibli�t olvasni, feles�gednek seg�teni? Hogy besz�lsz, hogy viselkedsz, amikor vezet�s k�zben el�d v�g valaki? Amikor pr�b�ra teszik idegeidet? L�tj�k, megfigyelik, mit teszel, amikor j�vedelmeddel s�f�rkodsz, amikor becs�letesen elk�sz�ted az ad�bevall�st. Az Istennek val� engedelmess�g, a teljes sz�vvel val� szolg�lat olyan l�gk�rt teremt az otthonban, amely j� levegővel tel�ti meg a h�zat, amelyet gyermekeid -�szrev�tlen�l is- magukba sz�vnak.
      Legyen az Isten szolg�lata csal�di �gy, csal�di feladat, amely nem csak k�teless�g, hanem �ldott kiv�lts�g a csal�d minden tagja sz�m�ra.
      Az �desapa a csal�d lelki vezetője �s nevelője. Nem eg�szs�ges, ha ezt a feladat�t �t akarja ruh�zni teljes m�rt�kben az �desany�ra. Az �desapa �s a sz�lők istenhite ne csak formai vall�soskod�s legyen, hanem gyakorlati. Egy mindenki�rt, mindenki egy�rt, vegy�nk r�szt m�sok seg�t�s�ben, ne csak �nmagunk k�r�l forgol�djunk.
      A gyermekek Isten szolg�lat�ra val� nevel�se �ppen olyan fontos, mint a megv�lt�suk�rt val� im�dkoz�s. Isten tisztelete �s szolg�lata nem v�laszthat� el egym�st�l.
      Legyen a mi csal�dunk istenhite nyilt vallom�s ne csak a gy�lekezet, hanem minden ember előtt.
Sikemben Izrael t�zezrei előtt �llt fel J�zsu�, amikor az idegen istenek ut�n val� j�r�s �ti fel a fej�t. Ma ez a vil�gi k�rnyezet�nkh�z val� igazod�st jelenti. Azt, amely nem veszi tudom�sul, hogy vas�rnap nem �zletel�nk. Kocsi, h�zv�s�rl�s, heti �lelmiszer bev�s�rl�s, sport esem�nyek nem veszik el az �r napj�nak megszentel�s�re val� időt.
      �brah�m kij�n megszokott k�rnyezet�ből, elv�lasztja mag�t, Istennek engedelmeskedik �s ez teszi őt Isten bar�tj�v�.
      H�vő �desapa, t�lts időt gyermekeiddel, seg�ts nekik eligazodni az �let neh�zs�gei k�z�tt, �rdekeljen a gyermek probl�m�ja! Ha ma �jra kezdhetn�m gyermekeim nevel�s�t, igyekezn�k t�bb időt t�lteni vel�k, kir�ndulni, j�tszani, besz�lgetni - egy�tt.
      N�h�ny �vvel ezelőtt egy�tt utaztam idősebbik fiammal. A kocsija �t k�zben elromlott �s vagy k�t �ra hosszat v�rni kellett a seg�ts�gre. Ez alatt besz�lgett�nk - a m�ltr�l, jelenről, tapasztalatinkr�l. Amikor �jra siker�lt utunkat folytatni, azt mondja a fiam: apa, j� volt veled besz�lgetni. Tal�n elősz�r volt az �let�nkben, hogy k�t �r�t csak engem hallgatt�l. Ezek a szavak sok�ig visszhangoztak bennem. H�nyszor megsz�l�tott �s �n azt mondtam, nem �rek r�, sok dolgom van, holnap el kell utaznom, k�sz�lni kell a szolg�latra, most beteget l�togatok, temet�sre, konferenci�ra kell mennem, - besz�lj �desany�ddal!
      A mai gyermek, ifj�s�g sokkal t�bb k�s�rt�snek van kit�ve, mint az �tven �vvel ezelőtti. Sokkal t�bb meg�rt�sre, figyelemre, szeretetre, p�ldamutat�sra van sz�ks�ge, mint feny�t�sre - b�r az is sz�ks�ges.
      Az �r J�zus, amikor a legjobban el van foglalva k�ldet�s�vel -a kereszten fel�ldozza mag�t-, akkor is gondol �desanyj�ra. �Asszony, imhol a te fiad. Azut�n monda a tan�tv�nynak: imhol a te any�d.� (Jn 19:26-27)
      �desapa, lehetsz-e jobban elfoglalva, mint a Megv�lt�? Lehet-e fontosabb feladatod, mint Neki volt?
      �desapa, Isten nem csak a csal�d anyagi gondjait tette v�lladra, hanem ha Istennek k�v�nsz engedelmeskedni, sz�ks�ges, hogy mint a csal�d feje, vezetője, p�ldaad�an szolg�lj Istennek. Tal�lj �s sz�mj időt a csal�di �h�tatra, gyermekeiddel val� im�dkoz�sra, besz�lget�sre. Legyen a te v�laszt�sod is az, ami J�zsu�� volt: ��n azonban �s az �n h�zam, az �rnak szolg�lunk�.
                 Hunter Vad�sz J�nos
 

versek: Arany J�nos: FIAMNAK  /  Munk�csi G�za: KI� A SZ�V?

A SZERKESZT� ROVATA

Szeretettel v�rjuk sz�vets�g�nk gy�lekezeteinek testv�ris�g�t, sőt a sz�rv�nyb�l �rkező testv�reket is a r�mai t�borban tartand� k�zgyűl�sre �s a t�bori konferenci�ra.
      Toront�i testv�reinktől kaptuk ezt az inform�ci�t: T�bb helyen pr�b�ltunk meg alkudozni a hotekkel, v�g�l siker�lt. Akik szob�t szeretn�nek foglalni azoknak a Couchiching Inn-t tudjuk javasolni. Itt lefoglaltunk 12 szob�t. A telefonsz�muk 1-705-325-6505, vagy 1-888-869-2306 A szob�k a First Hungarian Baptist Camp n�vre vannak lefoglalva, ezt kell jelezni nekik. A confirmation number: 082601. Rem�lem ez az inform�ci� segits�get jelent.
      A m�jusi sz�mban a teljes program megtal�lhat�. Itt is megism�telem az elej�t: J�lius 1-�n, p�nteken d�lut�n bizotts�gi �l�sekkel kezdődik az alkalom. P�nteken este 7 �rakor kezdődik a Nősz�vets�g estje, melyen a szolg�latokat a nőtestv�rek v�gzik, az ig�t pedig Nov�k J�zsef alhambrai lelkip�sztor hirdeti.
 
      Rem�lem mindannyian tal�lnak j� olvasnival�t a j�niusi sz�munkban is. A chicag�i �s clevelandi f�nyk�pek pedig m�g a fiatalok figyelm�t is felkelthetik.
      A gy�lekezeti besz�mol�k sor�ba ez�ttal k�t d�lvid�ki gy�lekezet, illetve az ott �lő testv�ris�g �r�me �s gondja is beleker�lt. Csantav�ren bemer�t�st tarthattak, Kossuthfalv�n pedig azzal a v�ratlan k�rd�ssel tal�lt�k szembe magukat a testv�reink, hogy az �sszej�veteli alkalmak sz�m�ra k�lcs�nbe kapott �p�letet meg vegy�k-e vagy sem. Gondolom, szeretn�k megvenni, hogy saj�t imah�zuk legyen, de a lehetős�geik igen korl�tozottak. Ez�rt eg�sz�tettem ki a kisebb k�r�s�ket ezzel a nagyobbal is. De vajon lesznek-e, akik megpr�b�lnak seg�teni? Azt mindenesetre hiszem, hogy az �r tud megold�st az ilyen helyzetekre. Meg tud sz�l�tani, seg�ts�gad�sra tud �szt�n�zni k�zel �s t�vol �lőket egyar�nt.
      A Baptista Vil�gsz�vets�g (BWA) 100 �vvel ezelőtt alakult meg. Első Kongresszu�t 1905-ben Londonban tartotta. A jubileumi kongresszust is Angli�ban rendezik meg, j�lius 27-31-ig, Birminghamban. Az 5 �venk�nt megrendez�sre ker�lő nemzetk�zi konferenci�k a baptist�k vil�gm�retű csal�dj�nak k�l�nleges alkalmai. A mintegy 100 milli�s baptista k�z�ss�g rem�nys�ggel �s im�ds�ggal k�sz�lődik erre az alkalomra. A sok �nekkar k�z�tt ott lesz megh�vottk�nt a Budapesti Baptista K�zponti �nekkar is.
Lapunk k�vetkező sz�maiban t�bbet is �runk majd a nagy tal�lkoz�r�l. Most a 100 �vvel ezelőtti, első kongresszus eln�k�nek előad�s�t olvashatjuk az 5. oldalon. R�vid, vil�gos �tmutat�sa 100 �v ut�n is időszerű .
      Misszion�riusunk -F�redi Kamilla- egyre jobban k�sz�lődik afrikai szolg�lat�ra. J�nius v�g�n Magyarorsz�gra utazik, s majd egy kis idő ut�n onnan rep�l Sierra Leone-ba. Rem�lem, hogy rendszeresen eml�keztethetem majd olvas�inkat sz�vets�g�nk k�lmisszi�s v�llalkoz�s�ra Kamilla egy-egy �r�s�val. (Szerk)

 

98. K�ZGYŰL�S
2005. J�LIUS 1-3
helysz�n: R�MA T�BOR
rendező gy�lekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző �let

GYERMEK �s IFJ�S�GI T�BOROZ�S
R�MA, j�lius 4-9.

MABAVISZ Tan�cskoz�s Budapesten

M�jus 25-�n Budapesten teljes l�tsz�mmal tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek Tan�csa. Dr. M�sz�ros K�lm�n, M�sz�ros Korn�l, Dr. Szab� Zolt�n, Papp J�nos, Hajnal Zolt�n, Szirtes Andr�s a magyarorsz�gi, Borz�si Istv�n, Kov�cs Gyula, Gergely Istv�n, Borz�si Gyula, Dr. Vass Gergely az erd�lyi, Kulcs�r S�ndor az �szak-Amerikai, Ny�l Zolt�n a vajdas�gi, D�cz� B�lint a felvid�ki, Varga Attila a k�rp�taljai magyar baptist�kat k�pviselt�k.

A teljes cikk itt olvashat�

MI�RT SIERRA LEONEBA? ... �s egy�ltal�n honnan szedtem ennek a nyugat afrikai orsz�gnak a nev�t?
      Megmondom �szint�n, h�sz �vvel ezel�tt m�g azt sem tudtam, hol van. Nagyon fiatal voltam m�g amikor el�sz�r gondoltam a misszi�ra, de nem volt konkr�t elk�pzel�sem, hol fogok kik�tni. Olvasva r�gi, megs�rgult k�nyveket misszion�riusokr�l, �s Moln�r M�ria t�rt�net�t, nekem is szem�lyess� v�lt az ige: "Engem v�rnak a szigetek" (�s 51:5). K�zben a szigetekb�l tengerpart lett, mert Sierra Leone az Atlanti �ce�n nyugati partj�n fekszik, Guinea �s Liberia k�z�tt. Nem �n v�lasztottam, � v�lasztott engem.
      Amint kort�rsaim is tudj�k, a nyolcvanas �vekben, amikor �n misszion�rius lettem, nem nagyon volt lehet�s�g v�logatni, nem sok h�r jutott el hozz�nk a misszi�r�l. Az �r akarat�b�l azonban kezembe jutott egy inform�ci� az Eur�pai Baptista Misszi�r�l, �s �ppen volt hely�k sz�momra Sierra Leon�ban. Ahogy azt szok�s mondani, elmentem az els� haj�val, ami j�tt, illetve repfl�vel. 
      Azonban nem lett bel�lem misszion�rius az egyik napr�l a m�sikra, t�bb mint egy �vig tartott, amig v�gre Sierra Leon�ban tal�lhattam magam.
 
      Val�sz�n�leg az els� portug�l haj�sok adt�k az orsz�gnak a Sierra Leone nevet, ami magyarul oroszl�n hegyet jelent. Nem, nem az�rt mintha sok oroszl�n lenne Sierra Leon�ban, nyolc �v alatt egyetlent sem l�ttam ott, de az a hegy, ami mellett a jelenlegi f�v�ros, Freetown van, a messzi tengerr�l �gy n�z ki, mint egy fekv� oroszl�n.
      Freetown magyarul szabad v�rost jelent, itt tal�ltak otthonra azok a felszabad�tott rabszolg�k, akiket a XVIII. sz�zadban visszatelep�tettek Afrik�ba. Abban az id�ben Sierra Leone m�r angol fennhat�s�g al� tartozott, s b�r a hatvanas �vekben az orsz�g f�ggetlen �llam lett,  a hivatalos nyelv maradt az angol. Angolul azonban csak a nagyon kev�s iskol�zott ember besz�l. Freetown k�rny�k�n a Krio nyelv haszn�latos, ez volt a visszatelep�tett rabszolg�k t�rt angolja. Az orsz�g belsej�ben -att�l f�gg�en, hogy melyik t�rzs lakja a telep�l�st- a Themne, Lokko, Mende, Fullah, Susu, Limba, �s m�g egy j� n�h�ny nyelv haszn�latos. Majdnem mindenki besz�l k�t-h�rom nyelven m�g akkor is, ha nem tud �rni olvasni.
      Sajnos sok�ig -t�bb mint t�z �vig- elh�zodott a polg�rh�bor�, amely miatt f�lbe kellett hagyom Sierra Leonei szolg�latomat. K�zben k�t milli� ember, az orsz�g egyharmada v�lt hontalann�, vagy lett menek�lt, t�zezrek vesztett�k �let�ket a h�bor�ban, nemcsak katon�k, hanem asszonyok, gyermekek, akiket hihetetlen kegyetlens�ggel lem�sz�roltak. �letben maradt baptista testv�reinknek most nem csak az a gondjuk, hogyan tarts�k fenn magukat ebben a teljesen kifosztott orsz�gban, hanem hogyan seg�ts�k a menek�lteket, az �rv�kat, a megcsonk�tottakat, �s hogyan hirdess�k az Isten szeretet�r�l sz�l� �r�kk�val� evang�liumot olyanok sz�m�ra, akik emberileg sz�lva minden rem�nyt feladtak.
      Amikor -mint amerikai �llampolg�r- ism�t jelentkeztem a Sierra Leonei Baptista Sz�vets�gn�l, nagy �r�mmel fogadtak, �s ism�t felk�rtek, hogy folytassam a Biblia Iskol�ban a munk�mat. Azonban most m�r nem sz�m�thatok az Eur�pai Baptista Misszi� anyagi t�mogat�s�ra. Hiszem azonban, hogy sok amerikai-magyar testv�rnek meg fog indulni a sz�ve �s a lehet�s�gekhez k�pest seg�teni fog, hogy az �r lelkeket, �leteket ment� munk�ja ne szenvedjen h�tr�nyt. K�rlek, hogy im�dkozzatok �rettem �s Sierra Leonei testv�reink�rt, naponta.
       
F�redi Kamilla

100 �ves a Baptista Vil�gsz�vets�g (BWA)

MacLaren, Alexander: Eln�ki megnyit�

Elhangzott a Baptista Vil�gsz�vets�g első kongresszus�n, Londonban, 1905-ben.

 

GY�LEKEZETI HIREK - CHICAG�  /  CLEVELAND. ifi  /  D�LVID�K

AKIK ELMENTEK - Fred Monus / id. J�zsa Istv�n

M�train�, F�lep Irma: ISTEN GYERMEKEINEK MEGJELEN�SE

K�ts�gtelen, hogy az emberek megjelen�s�kről �t�lik meg egym�st �s minket. Azaz a k�lsőt n�zik. Sőt mi is �gy viseltet�nk hozz�juk �s egym�shoz. Első, de v�gleges benyom�st is megjelen�s�nkkel kelt�nk.
      - (a cikk egy k�l�n oldalon olvashat�, itt)

K�zgyűl�si program -
PDF file

CHICAG�  /  CLEVELAND. ifi  /  D�LVID�K

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.