Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja .

2005. j�lius  augusztus

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

Gy�lekezeti h�rek  NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON
K�zgyűl�si besz�mol� / Gy�lekezeti bulletinok (�j)

A T�KOZL� FI�

Monda pedig: Egy embernek vala k�t fia... (Lk 15:11-32)

Tal�n nincs is olyan p�ld�zat a Bibli�ban, ami annyira ismert �s n�pszer� lenne, mint a t�kozl� fi� p�ld�zata. Ez az a p�ld�zat, amit a legt�bbsz�r, leggyakrabban id�znek az emberek. Majdnem minden felekezet, filoz�fiai ir�nyzat, vall�s a mag��nak tulajdon�tja, �s ezzel pr�b�lj�k bizony�tani saj�t -olykor rombol�- elveiket, tan�t�sukat. Vil�gos teh�t, hogy ez a p�ld�zat k�nnyen f�lremagyar�zhat�. Hogyan �vakodjunk mi ett�l a vesz�lyt�l?
      Tarsuk szem el�tt e k�t alapelvet:
      a. Az Ige, a Biblia egyetlen szakasz�t vagy r�sz�t sem szabad �gy magyar�zni, �rtelmezni, hogy az ellent�tbe ker�lj�n a Biblia �ltal�nos tan�t�s�val! Az Ig�t Ig�vel kell mindig magyar�zni, �s csakis ahhoz viszony�tani.
      b. A p�ld�zatokn�l nem az a l�nyeg, amir�l nem besz�l, hanem amir�l besz�l! Nem arra kell figyelni, amir�l hallgat a p�ld�zat, hanem arra, amit mond. Mivel ezt a szab�lyt sokan mell�zik, ez teret adott mindenf�le hamis tan�t�snak, rossz �rtelmez�snek, �s fantasztikus elm�leteknek. Ez �ll fenn a t�kozl� fi�r�l sz�l� p�ld�zattal is. N�h�ny vesz�lyes k�vetkeztet�s:
      1. Mivel e p�ld�zat nem besz�l Isten �t�let�r�l, haragj�r�l, egyesek azt gondolj�k, hogy az �t�let �s harag nem tartozik Isten term�szet�hez �s J�zus Krisztus tan�t�s�hoz.
      2. Mivel a p�ld�zatban az Atya nem besz�l a megt�r�s sz�ks�gess�g�r�l, ez�rt egyesek �gy v�lik, hogy megt�r�sre egy�ltal�n nincs sz�ks�g ahhoz, hogy b�nbocs�natot nyerj�nk.
      3. Nincs sz�ks�g k�zbenj�r�ra Isten �s az ember k�z�tt -mondj�k-, mivel a p�ld�zatban nem �llt senki a fi� �s az Atya k�z�tt.
      L�tj�tok a vesz�ly�t ennek, hogy ez hov� vezet?
      Az �r J�zus sz�nd�ka a p�ld�zattal nem az volt, hogy egy teljes, �tfog� le�r�st adjon a kereszty�n igazs�gokr�l, hanem hogy egy bizonyos n�z�pontb�l egyetlen igazs�gra mutasson r�, egy pozit�v �s fontos leck�t tan�tson nek�nk. Nem v�letlen, hogy ez a p�ld�zat h�rom egym�s ut�n k�vetkez� p�ld�zat-sor egyik r�sze. A m�sik kett� f�ny�ben kell �rtelmezni �s magyar�zni ezt a harmadikat. A legnagyobb igazs�g, amit k�zvet�t az, hogy mindenki el�tt van m�g rem�ny, hogy Isten csod�latos kegyelme kiterjed a v�mszed�kre �s a legnagyobb b�n�s�k fel� is.
      Az els� k�t p�ld�zat �gy mutatja be Isten szeretet�t, mint ami keresi �s kutatja az elveszett b�n�st. Mi�rt adta hozz� m�g ezt a harmadikat is az �r? Am�g az els� k�t p�ld�zat Isten munk�j�t mutatta be an�lk�l, hogy a b�n�s munk�j�r�l sz�lt volna (elveszett drachma, juh), addig ez a p�ld�zat a b�n�s szemsz�g�b�l is megmutatja ugyanezt a folyamatot. Mit tan�t teh�t ez a p�ld�zat?
 
Egy �j Kezdet Lehet�s�ge
Egy �j kezdet, m�g egy es�ly, m�g egy lehet�s�g! Igen, ezt �rtett�k �s �rezt�k az �r J�zus tan�t�s�b�l a b�n�s�k, ez�rt k�zeledtek az �r J�zushoz, hogy hallj�k �t. �rezt�k, hogy itt egy �j lehet�s�g, �j kezdet van m�g �el�j�k is helyezve, �ennek az embernek a tan�t�s�ban rem�nyre tal�ltunk.�
      1. Ez az �zenet �j volt mindenki sz�m�ra akkor. M�g a farizeusok �s az �r�stud�k is l�tt�k �s felismert�k ezt. Nagyon zavarta �ket, hogy az �r J�zus sz�ba �ll a v�mszed�kkel �s a b�n�s�kkel. �k ezeket az embereket a rem�nytelen eset kateg�ri�ba sorolt�k. Ezek sz�m�ra m�r nincs rem�ny, gondolt�k �k, ezeken m�r semmi sem v�ltoztathat. A vall�s csak a j� embereknek val�. Ugyanez a gondolat sz�letett meg az id�sebb testv�r elm�j�ben is testv�r�vel kapcsolatosan. Nem is az volt a baj, hogy hogyan fogadja vissza az atya a fi�t, hanem hogy vissza fogadja egy�ltal�n. Ez teh�t a f� mondanival�ja a p�ld�zatnak: rem�nyt ny�jtani mindenkinek, egy m�sodik lehet�s�get mindenkinek. Ez a t�kozl� fi� zs�kutc�ba ker�lt, semmi �s senki m�s nem seg�thetett rajta. Esete rem�nytelennek t�nt. De m�g � is kapott egy m�sodik lehet�s�get, egy �j kezdetet. Milyen �ldott �zenet, dr�ga evang�lium ebben a gonosz vil�gban.
      2. Ez az �zenet ma is �j! Ez az �zenet meglep�, �s �mulatba ejti ma is a vil�got - �pp �gy, mint amikor az �r J�zus itt volt. A mai vil�g is nagy r�szben egy pesszimista, rem�nytelen vil�g. Az ismeretlenbe, a j�v�be helyezi bizalm�t. A vil�g azt �g�ri nek�nk, hogy az ember sorsa jobb lesz j�v�re, az emberis�g fejl�d�f�lben van, egy jobb �s er�sebb faj lesz�nk. De semmi konkr�t seg�ts�get nem tud ny�jtani a jelenre, a m�ra. Milyen gondolataid vannak ma neked? Rem�nytelen, pesszimista? Lehet, azt gondolod, hogy egy nagy romhalmaz az �leted, vagy hogy rem�nytelen eset vagy. Milyen boldogtalan, milyen rem�nytelen a mai �tlag f�rfi �s n�! Az evang�lium legels� szavai egy ilyen ember sz�m�ra az, hogy emeld fel a fejed, mert m�g nincs minden elveszve!, m�g van rem�ny, m�g van egy lehet�s�g. Maga Isten k�n�lja ezt fel neked!

 

Az Evang�lium �zenet�hez, ehhez a Rem�nys�ghez, meghat�rozott felt�telek tartoznak!
Enn�l a pontn�l l�tjuk csak meg igaz�n �s vil�gosan, mi�rt mondta el az �r J�zus ezt a harmadik p�ld�zatot is a m�sik kett� ut�n. Ahhoz, hogy valaki mag��v� tehesse ezt a rem�nyteljes �zenetet, egy p�r felt�telnek eleget kell tennie. Melyek ezek a felt�telek?
      1. N�zz szembe �nmagaddal �szint�n �s igaz�n. Egy dolog egy rossz �s neh�z helyzetbe lenni, de egy teljesen m�s dolog azzal �szint�n szemben�zn�nk. Ez a t�kozl� fi� m�r r�g�ta lehetett ebben a nyomorult �llapotban, nem is vette �szre, hogy milyen m�lyre s�llyedt. Fokozatosan ereszkedett, sz�m�ra szinte �szrev�tlen�l. Ha minden nap t�k�rbe n�z�nk, nem nagyon vessz�k �szre a v�ltoz�sokat, amin �tmegy�nk. De ha hosszabb id� ut�n n�zn�nk a t�k�rbe, meglep�dn�nk, hogy mennyit v�ltoztunk. Azt tal�ljuk, hogy ez a f� mag�ba sz�llt. Szembe n�zett �nmag�val �szint�n �s nem szinte nem hitte el, hogy ez � maga. Meg�llt egy pillanatra. Megtetted-e m�r ezt a l�p�st? Vizsg�ld meg magad most! Valld be helyzetedet Istennek Ez a legels� l�p�s a megt�r�s, Isten fel�!
      2. �rtsd meg, hogy csak EGYETLEN szem�ly l�tezik, akihez fordulhatsz �s aki seg�thet. A t�kozl� fi� eset�ben ez vil�gos volt. Azt olvassuk, hogy senki nem adott neki, senki nem seg�tett neki. Mindent megpr�b�lt, semmi nem seg�tett. M�r csak egy dolog maradt h�tra: Aty�m! Az utols�, az egyed�li lehet�s�g. Az evang�lium mindannyiunkat ennek az �llapotnak a f�lismer�s�re k�sztet. Addig, am�g az embernek van mibe, vagy kibe kapaszkodnia, addig az evang�lium nem seg�thet. Mind �t kell menj�nk ezen a szoros kapun.
      3. Semmi m�sra nem hivatkozhatsz, mint Isten kegyelm�re �s j�s�g�ra. A t�kozl� fi�, amikor elhagyta az atyai h�zat, olyan szavakat haszn�lt, hogy: �add ki nekem�, jogait k�vetelte. B�zott saj�t mag�ban: add nekem. De amikor visszat�rt, szavai megv�ltoztak, m�st mondott: �t�gy engem�. Most �rzi �s tudja, hogy � senki �s semmi, �s sz�ks�ge van arra, hogy valaki m�s v�ltoztasson rajta. Ha �gy �rzed, hogy Isten tartozik neked azzal, hogy megbocs�sson, �s hogy j�t tegyen veled, akkor rosszul gondolod. Isten ugyanis nem tartozik senkinek semmivel. Ha �gy gondolod, hogy Isten k�teles neked megbocs�tani, akkor t�bb mint val�sz�n�, hogy m�g sosem kapt�l b�nbocs�natot.
      4. Mindezt bel�tv�n, cselekedj eszerint! Hagyd ott a messzi orsz�got �s gyere haza. Hagyd ott a diszn�kat �s a mosl�kot. Hagyd ott a b�nt, ford�ts h�tat neki �s add �t magadat Istennek. �rz�sek, sz�nd�kok, hajlamok semmit nem seg�tenek, ha nem l�psz ki hitben Isten el�. Tedd meg! Menj Istenhez �s hozd rendbe a sz�n�dat vele. A t�kozl� fi� nem �llt meg �lmodozni, r�gt�n cselekedett. Elment az atyj�hoz �s kegyelm�re, irgalm�ra b�zta mag�t.

 

Ha ezeket a felt�teleket betartod, az Evang�lium �j Kezdetet �g�r neked!
A lehetetlen fog megt�rt�nni veled, �s el fogsz �mulni, hogy mire k�pes Isten az �letedben. Val�s�gos lesz �s igazi, amit Isten tesz az �letedben. J�zus Krisztusban egy val�di, �j �leted lesz. Isten szeretete �s csod�latos kegyelme nem csak �m�t�s, nem csak �g�ret. Isten egy val�di, �j �letet ad. Mert Isten �gy szerette a vil�got, hogy...adott! Az Atya adott valami �jat a fi�nak. Egyed�l csak Isten k�pes erre a csod�ra. Vizsg�ljuk meg egy kicsit, hogyan teszi ezt Isten:
      1. Az Atya teljesen elt�rli a m�ltat. A fi� el� szalad, mintha semmi sem t�rt�nt volna. Meg�leli �s megcs�kolja, mintha mindig is a legh�s�gesebb fia lett volna. �s milyen gyorsan parancsot ad a szolg�knak, hogy �lt�ztess�k fel a fi�t �s szedjenek le r�la minden mocskos ruhadarabot, ami gonosz m�ltj�ra eml�keztetne. Ez az els� dolog, ami minden Istenhez t�r� b�n�ssel t�rt�nik. �s v�geredm�nyben ez az, amire valamennyien v�gyunk. Hogyan is lehetn�nk boldogok, ha szem�nk el�tt lenne gonosz m�ltunk? Ki tud minket a m�ltunkt�l megszabad�tani? Csak egy valaki! A vil�g, az �rd�g, az emberek eml�keztetnek n�ha a m�ltunkra, de Isten soha t�bb�. Csak � tudja levenni ezt a neh�z terhet a v�llunkr�l.
      2. Az Atya a jelenben is cselekszik! Sz�ks�g�nk van bizonyoss�gra az �jrakezd�sn�l. Azzal, hogy az atya meg�lelte, megcs�kolta a fi�t, m�g nem ny�jtott el�g bizonyoss�got a fi�nak. A fi� tudta, hogy mindenki a mocskos ruh�it fogja majd n�zni �s a sarat, ami r�ragadt. Az atya ez�rt egy olyan ruh�t ad neki, ami m�lt� egy Fi�hoz, �s egy gy�r�t h�z az ujj�ra. Egy Fi� st�tusz�t adja meg neki �jra. Mindenkinek bejelenti, hogy Fia meg�rkezett. Senki m�s nem tudta volna mindezt v�ghezvinni, megtenni csak az atya.
      3. A vil�g felismeri Isten munk�j�t. Hallgass�tok a szolg�kat, akik az �regebbik testv�rrel besz�lnek. Mit mondanak? �A te testv�red van itt.� Honnan tudt�k, hogy ez a testv�re? Onnan, hogy l�tt�k mit tett vele az atya! Nem ismert�k volna fel soha, ha az atya nem viszi mindazt v�ghez, amit tett. �s csak az Atya ismerte fel a fi�t, senki m�s nem ismerte volna meg.
 
      Mi t�bbet akarn�nk m�g? Igazi lehet�s�g arra, hogy egy �jat kezdj�nk. Ez az egyed�li �t! Maga Isten tette ezt lehet�v� az �r J�zus Krisztusban. Az�rt k�ldte el �t erre a vil�gra, hogy megkeresse a b�n�s�ket. Ma is keresi �s meg is tal�lja. Engem is megtal�lt. Megtal�lt-e m�r t�ged is?
 
      Pardi F�lix  (Elhangzott a clevelandi ifj�s�gin)

versek: Balassi B�lint: Adj m�r csendess�get  /  Szeress�tek az �regeket!

A SZERKESZT� ROVATA

Dupla sz�mot tart kez�ben a kedves olvas� - legk�zelebb szeptemberben jelentkezik az Evang�liumi H�rn�k. B�rcsak dupla �r�m�t is adna a cikkek olvas�sa! Deh�t �rni sem �gy �rjuk a cikkeket, hogy az f�lt�tlen kedv�ben j�rjon az olvas�knak -, mint ahogy pr�dik�lni sem aszerint szoktunk, hogy mit is akarnak hallani kedves testv�reink a padban. A szerkesztő azt rem�li, hogy j� magot, igemagot vet�nk ezeken az oldalakon. Az �ld�st pedig az �r adja, adhatja.
      Vez�rcikk�nket ez�ttal Pardi F�lix �rta. Tal�n nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy testv�r�nk az elm�lt 3 �vben a North Carolinai Southern Baptist Theological Seminary-ban k�sz�lt a lelkip�sztori szolg�latra. Diplom�j�t m�jus v�g�n meg is kapta. Pardi testv�r �s csal�dja szeptemberben hazautazik Erd�lybe, hogy ott v�gezze lelkip�sztori szolg�lat�t. Ebből az alkalomb�l egyr�szt �r�m�ben osztozva gratul�lunk neki, m�sr�szt Urunk bős�ges �ld�s�t k�rj�k tov�bbi �let�re, szolg�lat�ra. Ez a pr�dik�ci�ja a m�jusi, clevelandi ifj�s�gi tal�lkoz�n hangzott el.
     
Sz�vets�g�nk
�let�ben mindig fontos helyet foglal el az �vi k�zgyűl�s. Nem csak, sőt nem is annyira munka�l�s az, mint ink�bb �r�m�nnep - az egym�ssal val� tal�lkoz�s, a k�z�s c�lok�rt val� �sszefog�s lehetős�g�nek �nnepe. Sz�vets�g�nk 9 gy�lekezet�nek k�z�s alkalm�n a bizotts�gokban elők�sz�tett, megt�rgyalt �gyeink ilyenkor �ltenek v�gleges form�t �s nyerik el legal�bb a jelenlevők tetsz�s�t (esetleg nemtetsz�s�t - amit term�szetesen szeretn�nk elker�lni, m�gpedig �gy, hogy megpr�b�ljuk min�l jobban elők�sz�teni k�z�s dolgainkat). A R�mai t�borban rendezte meg ez�ttal a New York-i gy�lekezet a k�zgyűl�st. T�bb k�pet is k�zl�nk a k�zgyűl�sről �s a t�bori konferenci�r�l, sőt, az azt k�vető gyermekt�boroz�sr�l is. Aki ott volt, �jra �t�lheti az eml�kezetes perceket, akik nem tudtak vel�nk lenni, �zel�tőt kapnak az alkalmakb�l.
      Melbourne-i
gy�lekezet�nk megh�v�s�ra Szlov�k Tibor kor�bbi gyulai lelkip�sztor �s feles�ge j�nius 28-�n meg�rkezett �j szolg�lati hely�re. �r�mmel v�rta �s fogadta őket a gy�lekezet. Rem�lem hamarosan bővebben is olvashatunk az ottani misszi�r�l.
      Dr. Haraszti S�ndorn�
hal�lh�re v�ratlanul �rt benn�nket - sz�vets�g�nk is, lapunk is egy hűs�ges t�mogat�t vesz�tett el benne. Hi�nyozni fog a minden h�napban meg�rkezett levele, melyben nem csak a bibliai lapozgat� igehelyeit k�ldte meg, hanem b�tor�totta, s im�ds�g�r�l biztos�totta a szerkesztőt.
      N�ha olvas�i levelet is k�zl�nk �js�gunkban. �gy van ez most is. K�sz�n�m Gerő S�ndorn� testv�r sz�p level�t, melyet nem tudtam nem k�z�lni.
      Rem�lem a t�bbi cikket is sz�vesen olvassa, s a rejtv�nyeket meg is fejti a kedves olvas�.
      A lapkezelő testv�r
t�bbek k�z�tt azt k�ri az előfizetőktől, hogy idej�ben jelezz�k, ha m�s c�mre k�lt�znek, mert minden visszaj�tt sz�m�rt t�bbet fizet�nk, mint az eredeti postak�lts�g. Ha van ismerőseik k�z�tt olyan, aki sz�vesen olvasn� az Evang�liumi H�rn�k�t, �rja meg nek�nk, sz�vesen k�ld�nk mutat� p�ld�nyt. Vagy meg is rendelhetj�k ismerőseinknek, rokonainknak a lapot.

      M�g valamit. A szerkesztő hamarosan elutazik Londonba, hogy sz�vets�g�nk �s lapunk k�pviselet�ben r�szt vegyen a Baptista Vil�gsz�vets�g jubileumi kongresszus�n. Hossz� ideje nem vett�nk r�szt a BWA kongresszusain. Nem az�rt, mert nem �rdekelt benn�nket a vil�gm�retű baptista csal�d �r�me �s gondja, hanem mert anyagilag nem tehett�k meg. Most ezt is megadta az �r, hogy sok magyarorsz�gi, erd�lyi �s a sz�rv�nyban �lő testv�r�nk k�z�tt mi is k�pviselj�k az itt �lő magyar baptista k�z�ss�get. Im�dkozzunk a konferencia belső �s k�lső b�kess�g��rt. A k�zel 15 ezer r�sztvevő �ps�g��rt, s az alkalom �ld�s��rt.
      Aggasztanak benn�nket a napokban hallott h�rek a Londoni terrort�mad�sokr�l? Term�szetesen. Az �rra �s ig�j�re figyelve azonban nem eshet�nk k�ts�gbe. Aki ismeri az Urat �s ig�j�t, eddig sem emberekben b�zott, vagy a szekerek-lovak-kardok (vagy a legmodernebb fegyverek) erej�ben (Zsolt 20:8), hanem az �rhoz ki�ltott. Aki azt k�pzeli, hogy a gonoszs�g megsz�ntethető �s meg�ll�that� az�ltal, hogy megfogunk n�h�ny gonosz embert, nem ismeri sem a Bibli�t, sem az �letet. Mi lenne, ha legal�bb a Krisztush�vők egyszer m�r levetn�k nagy mell�ny�ket �s t�rdeiken pr�b�ln�k megkeresni a v�laszt vil�gunk egyre sz�lsős�gesebb, hiszt�rikus �s �npuszt�t� probl�m�ira?
      Hogy nem csak im�dkozni kell, hanem cselekedni is? Sohase volt el�g csak im�dkozni �s mindig is kev�s volt csak cselekedni!
      London utc�in t�bl�kat l�tunk, emberek nyilatkoznak: we are not afraid! Nem f�l�nk! Helyes! Nem is f�l�nk, mert az �rra n�z�nk. �n m�r tudom, hogy senki m�s nem seg�thet, nem tud seg�teni. (Szerk)

 
�p�t�s k�zben tal�lt a kedves olvas�. L�togasson ide �jra.

Besz�mol� a k�zgyűl�sről

A GYERMEKT�BOROZ�SR�L

50 �VES JUBILEUM KELOWN�N - DR. VICZI�N J�NOS LP.

GY�LEKEZETI HIREK - NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

AKIK ELMENTEK - Dr. Haraszti S�ndorn� Dr. B�n Roz�lia

K�zgyűl�si besz�mol�

NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.