Baptist TOP1000

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2005. janu�r

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

Gy�lekezeti h�rek   Detroit Toront� / Alhambra  / V�c
Az imah�t textusai

MEGTART�SRA VAL� N�P VAGYTOK!
(1P�ter 2:9-10.)
 
Istennek szent �s konkr�t c�lja van megv�ltott n�p�vel. A fenti bibliai r�szletet olyan b�tor�t� olvasni: Megtart�sra val� n�p vagyunk az � sz�m�ra. H�v� �let�nk, gy�lekezeti �let�nk �s minden misszi�s tev�kenys�g�nk igazi �rtelm�t ez jelentheti, ha ebben az �j �vben is igaz �s �rv�nyes sz�munkra is a P�ter apostol �ltal le�rt ige. Olyan ig�t olvashatunk P�ter apostol els� levele 2. fejezet�ben a 9-10 versekben, amelyek tulajdonk�ppen �sz�vets�gi id�zetek, de nem is egyszer� id�zetek, hanem alkalmazott id�zetek. A 9. vers h�ttere a 2M�zes 19:3-6 sz�vege. A 10. vers �zenet�t pedig H�se�s pr�f�ta k�nyve 1:6-8 szakasza alapj�n �rthetj�k meg. Ezekben az ig�kben Istennek volt egy eredeti, els�dleges �zenete n�pe sz�m�ra M�zes �s H�se�s �ltal. S most azt l�thatjuk, hogy az �jsz�vets�gben P�ter apostol �ltal a Szent�r�s isteni szerz�je, a Szentl�lek "�t�rta" egy kicsit a sz�veget. Ez az �t�r�s az �jsz�vets�gi megv�ltott n�p sz�m�ra rendk�v�li jelent�s�g�. Hiszen ez seg�t nek�nk helyes �n�rt�kel�s�nkben, Isten vel�nk kapcsolatos c�lj�nak meg�rt�s�ben, k�ldet�s�nk l�nyeg�nek felismer�s�ben. Azt is meg�rthetj�k, hogy egy olyan kor�bbi �letszakasz ut�n vagyunk minderre alkalmasak, amikor erre gondolni sem mert�nk, vagy sz�ba sem j�hetett volna mindez vel�nk kapcsolatosan, hiszen nem az � n�pe voltunk. Most azonban irgalm�b�l �s kegyelm�b�l k�ny�r�lt rajtunk, n�p�v� tett, fogadott, �s "haszn�lni" akar benn�nket az eg�sz vil�g sz�m�ra, �ld�sk�nt.
 
Izr�el a S�nai hegyn�l
Isten f�lh�vta M�zest a S�nai hegyre, hogy megmondja neki, milyen felt�telekkel �s milyen c�llal aj�nl sz�vets�ges Izr�el n�p�nek. Ezt M�zes elmondta Izr�el n�p�nek, majd megvitte az "igen" v�laszt Istennek. Isten hivatkozott arra, hogy v�lasztott n�pe m�r ismeri az � nagy tetteit, hiszen kihozta �ket Egyiptomb�l csod�latos m�don. A sz�vets�g k�t�s emberi felt�teleit �gy hat�rozta meg: "Most az�rt, ha engedelmesen hallgattok szavamra, �s megtartj�tok sz�vets�gemet..." (2M�z 19:5) Azt pedig, hogy mit jelent majd a sz�vets�g Izr�el sz�m�ra: "akkor ti lesztek az �n tulajdonom valamennyi n�p k�z�l, b�r eny�m az eg�sz f�ld. Papok kir�lys�ga �s szent n�p lesztek." (2M�z 19:5-6) Isten azt �g�rte n�p�nek, hogy ha l�tre j�n ez a sz�vets�g k�z�tt�k, akkor �k az � tulajdon n�p�v� lesznek, - ez egy rendk�v�li st�tuszt jelent �s rendk�v�li b�n�sm�dot, v�delmet Isten r�sz�r�l Izr�elnek, - m�sr�szt Izr�el n�pe olyan papi n�p kell legyen, aki k�pviseli Istent az eg�sz vil�g fel�. T�rt�nelme sor�n a v�lasztott n�p ezt a papi szolg�lat�t sajnos nem tudta bet�lteni. Err�l sz�l az eg�sz �test�mentum, ezzel kapcsolatos a pr�f�t�k minden �t�l�, �breszt� �s eml�keztet� szolg�lata.
Az �jsz�vets�g n�pe golgota �s p�nk�sd ut�n
P�ter apostol level�ben csod�latosan �tv�z�dik �s kinyilatkoztat�sbeli teljess�gre jut Isten sz�vets�g-k�t�si terve �s annak megval�sul�sa. Most benn�nket, a krisztusi megv�lt�sban r�szes�lteket tekint Isten:
   * V�lasztott nemzets�gnek (kor�bban csak Izr�el n�p�re vonatkoz� isteni d�nt�s, v�laszt�s.)
   * Kir�lyi paps�gnak
   * Szent nemzetnek
   * Olyan n�pnek, amelyet Isten �gy tekint, mint szem�lyes tulajdon�t
      Ez a n�gy f�le m�don t�rt�n� meghat�roz�sa spiritu�lis l�t�nknek egyszerre jelent rendk�v�li kiv�lts�gokat Istent�l, �s felel�ss�get �nmagunk �s a vil�g fel�. Kiv�lasztotts�gunk azt jelenti, hogy Isten benn�nket v�laszt egy rendk�v�li feladat elv�gz�s�re. El�fordulhat, hogy valakiben m�r tudatosul kiv�lasztotts�g�nak t�nye, de m�g nem tudja, hogy milyen feladatra v�lasztott�k ki. A kir�lyi paps�g m�r jelzi a feladatot is. Krisztus megv�ltottai olyan n�pet alkotnak, akiknek �, J�zus Krisztus a kir�lya. S ez a Kir�ly benn�nket papi szolg�latra k�ld a vil�gba, a n�pek fel�.
      A papi szolg�latnak mindig k�t oldala volt �s van. A pap egyr�szt k�pviseli Isten el�tt a n�p�t, akiknek papj�v� lett, m�sr�szt k�pviseli Istent, �tadja annak �zenet�t a n�p sz�m�ra. �gy kell nek�nk is im�dkozni Istenhez embert�rsaink megt�r�s��rt, �dv�ss�gre jut�s��rt, �s ugyanakkor hirdetni kell nekik az evang�liumot, Isten megt�r�sre h�v� �zenet�t. Ezt a szolg�latunkat azonban csak szent nemzet-k�nt tudjuk bet�lteni. Isten szents�gi ig�ny�t oly hangs�lyosan fogalmazta meg fel�nk, hogy az �jsz�vets�g olvas�sakor sz�ntelen tal�lkozunk vele. Most csak egy ig�t id�zek szint�n P�ter apostol level�b�l: "Ellenben az Urat, a Krisztust tarts�tok szentnek sz�vetekben, �s legyetek k�szen mindenkor sz�mot adni mindenkinek, aki sz�mon k�ri t�letek a bennetek �l� rem�nys�get." (1P�t 3:15)
      Isten szem�lyes tulajdon�nak lenni azt jelenti, hogy tulajdonk�ppen � sz�l �ltalunk, s aki benn�nket befogad, az �t fogadja be. Ez jelent m�g olyan szem�lyes v�delmet is, hogy egy hajunk sz�la sem hullhat le a fej�nkr�l az � tudta n�lk�l. A 9. vers m�sodik fele m�g pontosabban is meghat�rozza papi k�ldet�s�nk l�nyeg�t. Hirdetn�nk kell Isten nagy tetteit, aki a r�gi �let�nk b�n�s s�t�ts�g�b�l a Krisztusban nyert �j �let csod�latos vil�goss�g�ra h�vott el benn�nket. Ez a megv�ltott �let. Ez az Isten fiainak dics�s�ges szabads�ga. Erre a szabads�gra ma is eljuthat b�rki, akit Isten Fia val�ban megszabad�t. Ez Istennek szabad�t� nagy tette, amit hirdetn�nk kell! �gy kapta �s �gy �rtelmezte P�l apostol is Krisztust�l nyert k�ldet�s�t: "Az�rt k�ldelek el, hogy nyisd meg a szem�ket, hogy a s�t�ts�gb�l a vil�goss�gra, �s a S�t�n hatalm�b�l az Istenhez t�rjenek, hogy az �nbennem val� hit �ltal megkapj�k b�neik bocs�nat�t, �s �r�ks�get nyerjenek azok k�z�tt, akik megszenteltettek." (ApCsel 26:18)
      Minderre a szolg�latra azut�n lett�nk alkalmasak, hogy v�gbement benn�nk az a v�ltoz�s, amelynek egyszer� megfogalmaz�sa �gy hangzik: "akik egykor nem az � n�pe voltatok, most pedig Isten n�pe vagytok."
      Ezt a nagy �s l�nyegi v�ltoz�st egykor H�se�s pr�f�t�nak �s csal�dtagjainak, dr�mai �letszakaszokon �tjutva, mint "�l� illusztr�ci�knak" kellett k�zvet�teni pr�f�tai �zenetk�nt a h�tlenn�, �s �gy alkalmatlann� lett Izr�el sz�m�ra.
 
H�se�s �s gyermekei.
Amikor H�se�snak �s feles�g�nek le�ny gyermek�k sz�letett �gy kellett elnevezni: L� Ruchama azaz Nincs Irgalom! Ezzel kellett meghirdetni Isten �t�let�t n�pe sz�m�ra. Tal�n m�g f�jdalmasabb volt a m�sik, fi� gyermek nev�nek jelent�se, �s annak �zenete: L� Ammi azaza Nem N�pem! Isten azt �zente ezzel Izr�elnek, hogy �k t�bb� m�r nem az � n�pe. H�t ilyen �zenet�rt baptista n�p�nk is k�nnyen megk�vezn� pr�f�t�it. H�se�s�k csal�dj�ban, meg naponta sz�zszor is �gy h�vt�k, �gy sz�l�tott�k n�ven gyermekeiket. Meg az utc�n is, meg �ltal�ban a mindennapi �letben. Azonban milyen meglep�, hogy m�r H�se�s k�nyve 1:10-ben sz� van a kegyelmi fordulatr�l. Isten H�se�s �ltal arr�l is besz�lt, hogy vissza�ll majd "norm�lisra" k�zte �s n�pe k�zti viszony.
 
P�ter apostol �s a lev�l c�mzettjei
1P�ter 2:10-ben olyan csod�latos azt olvasni, hogy most Isten n�pe vagyunk, b�r kor�bban nem azok voltunk. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy akik sz�m�ra nem volt irgalom, �s b�neink miatt a k�rhozat fiai voltunk, most olyanokk� lett�nk, akik irgalmat tal�ltunk Istenn�l. �t�lte ezt P�l apostol, �t�lte azt Szent �goston, �t�lte ezt Newton az Amaizing Grace �nek szerz�je. Nekem �s neked kedves olvas�, kedves testv�rem ugyan�gy meg kell lenni ennek a szem�lyes megtapasztal�snak ahhoz, hogy mi�nk lehessen ennek az ig�nek minden ereje, �s ennek miden �zenete, �ll�t�sa r�nk is vonatkozzon.
      De akkor igaz lesz, hogy mi is ahhoz a n�phez tartozunk, amely megtart�sra val�. Milyen j�, ha Isten m�g nem tett f�lre, �s hogy az �j �vben sem akar f�lretenni benn�nket, hanem m�g haszn�lni akar. Hiszen Isten tulajdonba vett n�pe vagyunk. Hiszen a vil�gnak sz�ks�ge van egy papi n�pre. Hiszen Isten ma is megteheti! "A kereszt m�g folyton gy�z!"
           Szlov�k Tibor lelkip�sztor - Melbourne, Australia
A t�vol is k�zel
Sz�vednek dobog�sa �s irgalmad megtart�ztatj�k magokat �n tőlem! (�zs 63:15)
 
Neh�z volt az �t
s hossz�.
Sz�vednek dobog�sa
�s irgalmad
oly t�volinak tűnt -
�s m�gis tudtam
hogy k�zel vagy.
 
S a holnap?
B�rcsak hallan�m
sz�vednek dobog�s�t
�rezn�m irgalmad vigasztal�s�t!
 
K�zel van az �r minden őt h�v�hoz;
mindenkihez, aki hűs�ggel h�vja őt. (Zsolt 145:18)
      Herjeczki G�za
Tov�bb, Isten csod�latos �g�ret�vel!
Az �r, � az, aki el�tted megy, � lesz te veled; el nem marad t�led, sem el nem h�gy t�ged: ne f�lj �s ne rettegj! (5M�z 31:8)
 
A 2004-es esztend� befejez�s�vel, m�ris bel�pt�nk az �jesztendőbe. Sz�mtalan k�rd�s szorongat, szeretn�nk biztosra indulni az ismeretlen fel�. Szeretteinknek, de valamennyi embert�rsunknak �ld�skiv�n�sunkat, k�sz�nt�seinket tolm�csoljuk, hiszen nagyon is r�nkf�r ebben a zaklatott, vesz�lyekkel teli vil�gban. Milyen nagy kegyelem sz�munkra, hogy nem kell csup�n �res besz�ddel, puszta j�k�v�ns�ggal k�zeledn�nk egym�shoz -b�r az sem megvetni val�-, hanem Isten Szent Szav�val tehetj�k mindezt. Ezt k�v�nom tenni �n is az esztend� kezdet�n. Szeretettel k�sz�nt�k mindenkit Kegyelmes Urunknak ezen �g�ret�vel, amely mindenki sz�m�ra teljesen el�gs�ges. Ragadjuk ezt meg �l� hittel, hogy legyen l�bunk sz�v�tneke �s �sv�ny�nk vil�goss�ga.

 

Isten szem�lyes �g�rete ez
El�sz�r szolg�j�nak M�zesnek mondja az �r (6), amit � tov�bb�t ut�dj�nak, J�zs��nak. �gy van ez ma is val�ban. Szem�lyesen mondja n�k�nk, hogy mi tov�bb�tsuk testv�reinknek, munkat�rsainknak. Nem tal�lomra, bizonytalanra indulunk teh�t, hanem Isten tan�cs�ra, az � �g�ret�vel. Ez a biztos j�v�, amit szem�lyesen n�k�nk is meg�g�r. �rezd �s �rtsd meg Isten megsz�l�t�s�t az esztend� kezdet�n, �s k�vesd figyelmesen, sz�ntelen. Tedd magad�v�, �s �lj abb�l utad folyam�n minden nap.

 

Isten jelenl�t�nek �g�rete ez
� veled lesz sz�ntelen. Lesz ebben az �vben is kellemes �s kellemetlen nap. Lesz olyan esem�ny, amire sz�molt�l �s olyan is, amire nem. De az �r, a te Istened veled lesz! F�lelmeidet, agg�d�saidat �ldott �g�rete eloszlatja, legy�zi. Mert, "ha Isten vel�nk, kicsoda ellen�nk!" (R�ma 8:31). Betegs�g, szenved�s, gyenges�g, testi-lelki b�ntalmak t�madhatnak re�d. �gy is �rezheted olykor, hogy mindenki elhagyott! Isten jelenl�te azonban mindig el�g! Testv�rem, ragadd meg az � jelenl�t�t biztos�t� Szent Szav�t, �s boldogan folytasd utadat a Mindenhat� Isten �ldott v�delme alatt. Az Ő �ldott veledl�te mindenn�l t�bb! �vele minden lehets�ges!
 
Isten c�lba seg�t�, diadal-�g�rete ez
A rabs�gb�l kimentett, K�na�nba tart� n�p�nek �s vezet�iknek sz�l ez az �g�ret; M�zesnek �s J�zs��nak. De �ltaluk sz�l az eg�sz Izr�elnek, s�t n�k�nk is. Hiszen mi is �ton vagyunk a Mennyei K�na�nba! Utunk folyam�n nem lesz�nk magunkra hagyva, mert Hatalmas Urunk vezet, oltalmaz �s er�s�t. Legy�l b�r munk�dat befejez� M�zes, vagy csup�n a munka kezdet�n lev� J�zs��, maga az �r gy�zelmes c�lba �rkez�st �g�r �s biztos�t mindannyiunknak. Azt k�ri t�l�nk csup�n, hogy engedelmeskedj�nk n�ki. B�zzunk �benne �s �ldott �g�reteiben.
      Gondvisel� Isten�nk, aki mindeddig vel�nk volt �s h�s�gesen megseg�tett, tegye gy�zelmess� mindannyiunk �let�t ebben a be�llott �j esztend�ben.

 

Kulcs�r S�ndor eln�k
�szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g

A SZERKESZT� ROVATA

�ldott �jesztendőt k�v�nunk olvas�inknak!
      A 97-ik �vfolyam�ba l�p ezzel a sz�mmal az Evang�liumi H�rn�k. Az �j �vben is a r�gi lelk�lettel, de �j lend�lettel v�gzi majd feladat�t a szerkesztő, s abban rem�nykedik, hogy az id�n is lesznek j� munkat�rsai, kap n�h�ny j� cikket, amit az olvas� m�lt�n el is v�rhat �js�gunkt�l. Lapunk az evang�lium h�rn�ke marad ezut�n is. Az�rt l�tezik. Gy�lekezeteink is az�rt �lnek, hogy az evang�lium hangozz�k, visszhangozz�k, terjedjen.
      Lapunk ugyanakkor az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g gy�lekezeteinek a hirad�ja is. A gy�lekezeti h�rek evang�liumi �zenetet hordoznak: a besz�mol�k m�g�tt - tal�n nem mindenki veszi �szre - ott van az �r�mh�r: nem csak l�trehozta Urunk az �haz�t�l t�voli vil�gban ezeket a magyar k�z�ss�geket, hanem meg is tartotta �s �lteti, neveli ma is.
      Rem�lem, hogy n�h�ny �j szerző �r�s�val is megismerkedhetnek majd olvas�ink az �v sor�n. Ez�ttal Szlov�k Tibor lelkip�sztor igemagyar�zat�t olvashatj�k az első oldalon. Ő az ausztr�liai Melbourne-ből jelentkezik, ahol a gy�lekezet megh�v�s�ra v�gzi harmadik h�napja a szolg�latot. Besz�mol�t sz�vets�g�nk legt�volabbi gy�lekezet�nek �let�ről tal�n a febru�ri sz�mban olvashatunk majd.
      Posta. Ha olyan lesz az �j �vben is a szolg�ltat�s, mint tavaly - az �rak folyamatosan emelkedtek, a megb�zhat�s�g, pontoss�g pedig az ellenkező ir�nyba v�ltozott - akkor k�l�n�sen is �rv�nyes, amit �jra �rok: aki nem kapta, vagy nem kapja meg az �js�got, �rtes�tse a lapkezelőt, vagy a szerkesztőt (telefonsz�m, e-mail itt a m�sodik oldalon), hogy p�tolni tudjuk az elt�vedt, vagy elveszett sz�mokat. Mindig van a szerkesztőn�l extra p�ld�ny. A decemberi sz�m pl. sok helyre 3 h�t alatt �rkezett, ha meg�rkezett.
      K�nyvrendel�s. Siker�t beszerezni egy-k�t magyar k�nyvet kar�csonyra? Honnan? Otthonr�l. Magyarorsz�gon �s Erd�lyben is folyamatosan jelennek meg j�, kereszty�n olvas�k sz�m�ra �rott, vagy ford�tott k�nyvek. Aki szeret olvasni �s �ldozni is k�sz �rte, b�rmilyen k�nyvhez, �js�ghoz, foly�irathoz hozz� juthat. Sz�vesen seg�t a szerkesztő ebben is.
      A rendszeresen megjelenő baptista kiadv�nyokr�l sajnos előre semmilyen �rtes�t�st nem kaptunk a tenger m�sik oldal�r�l. Tudjuk azonban, hogy a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge egyetlen kiadv�nya, az �h�tat kar�csony előtt megjelent a 2005-�s �vre is. Ugyancsak folyamatban van a M�lt, Jelen, J�vő baptista napt�r 2005-�s kiad�sa. Ezeket k�zvetlen�l Budapestről, a Baptista K�nyvesboltb�l lehet megrendelni: Budapest, Bencz�r utca 31, H-1068, tel: +1-413-0936), vagy k�rje valamelyik gy�lekezet�nk, vagy a szerkesztő seg�ts�g�t.
      A B�keh�rn�k olvas�i tudnak m�r arr�l, hogy a magyarorsz�gi baptist�k egy �j, negyed�venk�nt megjelenő lappal jelentkeztek. A lap c�me: Baptista Magazin. A sz�nes 32 oldalas magazint is meg lehet rendelni ugyan�gy.
      Nagyv�radon megjelent a Vez�rfonal 2005-�s kiad�sa, valamint a hagyom�nyos, Megyesi testv�r rajzaival illusztr�lt falinapt�r. Az ut�bbiakat a Szeretet szerkesztős�g�n�l, vagy ugyancsak a gy�lekezetken kereszt�l lehet megrendelni.
      Senki se maradjon j� k�nyv, a mindennapi csendess�get elő seg�tő �h�tat, elm�lked�s vagy magyar biblia n�lk�l. (Szerk)
�VK�ZI GYŰL�S
Sz�vets�g�nk �vk�zi gyűl�s�re febru�r 25-27 k�z�t ker�l sor Alhambr�ban (CA). Szeretettel v�rjuk a V�grehajt� Bizotts�g, valamint a Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g tagjait. (eln�ks�g)
�J CIM
Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor
70 Penderwick Cr.
MAPLE, Ontario L6A 3W2 CANADA
telefon a r�gi (416)-752-1687

 

 
IMAH�T 2005 janu�r 16 - 23
Krisztus az egyh�z egyetlen fundamentuma (1Kor 3:1-23)
 
ELSŐ NAP - Lelki �retts�gre h�vattatok (1 Kor 3,1-4)
H�s 2,21-25, Zsolt 24, Kol 1,25-28, Jn 15,1-8
M�SODIK NAP - A n�veked�st Isten adja (1 Kor 3,5-9)
1M�z 1,26-2,9, Zsolt 104, 24-31, R�m 8,14-25, Lk 8,4-15
HARMADIK NAP - J�zus Krisztus a fundamentum (1 Kor 3,10-11)
�zs 28,14-16, Zsolt 118,16-24, Ef 2, 19-22, Mt 7, 24-27
NEGYEDIK NAP - A fundamentumra vagytok �p�tve (1Kor 3,12-13)
Neh 2,17-18, Zsolt 127, 1Kor 12,4-11, Mt 20,1-16
�T�DIK NAP - Isten �t�li meg �p�tő f�radoz�sainkat (1 Kor 3,13-15)
1 M�z 4,2b-10a, Zsolt 51,1-4. 9-13, Fil 2,1-5, Mt 25,14-30
HATODIK NAP - Isten temploma vagytok (1 Kor 3,16-17)
1 M�z 1,26-27, Zsolt 8, 1 P�t 2,9-10, Mt 16,24-27
HETEDIK NAP - Bolonds�g �s b�lcsess�g - �let Krisztusban (1 Kor 3,18-20)
J�b 32,7-33, Zsolt 14,1-7, 1Kor 1,17-30, Mt 10,17-25a
NYOLCADIK NAP - Krisztus�i vagytok (1 Kor 3,21-23)
�zs 44,1-8, Zsolt 89,1-4, Jel 4,1-11, Mk 9,33-35

  Link az imah�t magyar anyag�hoz �s az angol anyaghoz 

 

 

K�nyvismertető

UTAZ�-MISSZION�RIUSI BESZ�MOL� - Hunter Vad�sz J�nos

J� HIR A ROSE BOWL-BAN - Nov�k J�zsef

GY�LEKEZETI HIREK -   DETROIT   / TORONT�

T�VOL �S M�GIS K�ZEL - V�C, imah�zmegnyit�s

AKIK ELMENTEK - L�SZL� ANTAL
 

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.