Baptist TOP1000

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2005. január

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA .. 

Gyülekezeti hírek   Detroit Torontó / Alhambra  / Vác
Az imahét textusai

MEGTARTÁSRA VALÓ NÉP VAGYTOK!
(1Péter 2:9-10.)
 
Istennek szent és konkrét célja van megváltott népével. A fenti bibliai részletet olyan bátorító olvasni: Megtartásra való nép vagyunk az Ő számára. Hívő életünk, gyülekezeti életünk és minden missziós tevékenységünk igazi értelmét ez jelentheti, ha ebben az új évben is igaz és érvényes számunkra is a Péter apostol által leírt ige. Olyan igét olvashatunk Péter apostol első levele 2. fejezetében a 9-10 versekben, amelyek tulajdonképpen ószövetségi idézetek, de nem is egyszerű idézetek, hanem alkalmazott idézetek. A 9. vers háttere a 2Mózes 19:3-6 szövege. A 10. vers üzenetét pedig Hóseás próféta könyve 1:6-8 szakasza alapján érthetjük meg. Ezekben az igékben Istennek volt egy eredeti, elsődleges üzenete népe számára Mózes és Hóseás által. S most azt láthatjuk, hogy az Újszövetségben Péter apostol által a Szentírás isteni szerzője, a Szentlélek "átírta" egy kicsit a szöveget. Ez az átírás az újszövetségi megváltott nép számára rendkívüli jelentőségű. Hiszen ez segít nekünk helyes önértékelésünkben, Isten velünk kapcsolatos céljának megértésében, küldetésünk lényegének felismerésében. Azt is megérthetjük, hogy egy olyan korábbi életszakasz után vagyunk minderre alkalmasak, amikor erre gondolni sem mertünk, vagy szóba sem jöhetett volna mindez velünk kapcsolatosan, hiszen nem az ő népe voltunk. Most azonban irgalmából és kegyelméből könyörült rajtunk, népévé tett, fogadott, és "használni" akar bennünket az egész világ számára, áldásként.
 
Izráel a Sínai hegynél
Isten fölhívta Mózest a Sínai hegyre, hogy megmondja neki, milyen feltételekkel és milyen céllal ajánl szövetséges Izráel népének. Ezt Mózes elmondta Izráel népének, majd megvitte az "igen" választ Istennek. Isten hivatkozott arra, hogy választott népe már ismeri az ő nagy tetteit, hiszen kihozta őket Egyiptomból csodálatos módon. A szövetség kötés emberi feltételeit így határozta meg: "Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet..." (2Móz 19:5) Azt pedig, hogy mit jelent majd a szövetség Izráel számára: "akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek." (2Móz 19:5-6) Isten azt ígérte népének, hogy ha létre jön ez a szövetség közöttük, akkor ők az Ő tulajdon népévé lesznek, - ez egy rendkívüli státuszt jelent és rendkívüli bánásmódot, védelmet Isten részéről Izráelnek, - másrészt Izráel népe olyan papi nép kell legyen, aki képviseli Istent az egész világ felé. Történelme során a választott nép ezt a papi szolgálatát sajnos nem tudta betölteni. Erről szól az egész Ótestámentum, ezzel kapcsolatos a próféták minden ítélő, ébresztő és emlékeztető szolgálata.
Az Újszövetség népe golgota és pünkösd után
Péter apostol levelében csodálatosan ötvöződik és kinyilatkoztatásbeli teljességre jut Isten szövetség-kötési terve és annak megvalósulása. Most bennünket, a krisztusi megváltásban részesülteket tekint Isten:
   * Választott nemzetségnek (korábban csak Izráel népére vonatkozó isteni döntés, választás.)
   * Királyi papságnak
   * Szent nemzetnek
   * Olyan népnek, amelyet Isten úgy tekint, mint személyes tulajdonát
      Ez a négy féle módon történő meghatározása spirituális létünknek egyszerre jelent rendkívüli kiváltságokat Istentől, és felelősséget önmagunk és a világ felé. Kiválasztottságunk azt jelenti, hogy Isten bennünket választ egy rendkívüli feladat elvégzésére. Előfordulhat, hogy valakiben már tudatosul kiválasztottságának ténye, de még nem tudja, hogy milyen feladatra választották ki. A királyi papság már jelzi a feladatot is. Krisztus megváltottai olyan népet alkotnak, akiknek Ő, Jézus Krisztus a királya. S ez a Király bennünket papi szolgálatra küld a világba, a népek felé.
      A papi szolgálatnak mindig két oldala volt és van. A pap egyrészt képviseli Isten előtt a népét, akiknek papjává lett, másrészt képviseli Istent, átadja annak üzenetét a nép számára. Így kell nekünk is imádkozni Istenhez embertársaink megtéréséért, üdvösségre jutásáért, és ugyanakkor hirdetni kell nekik az evangéliumot, Isten megtérésre hívó üzenetét. Ezt a szolgálatunkat azonban csak szent nemzet-ként tudjuk betölteni. Isten szentségi igényét oly hangsúlyosan fogalmazta meg felénk, hogy az Újszövetség olvasásakor szüntelen találkozunk vele. Most csak egy igét idézek szintén Péter apostol leveléből: "Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." (1Pét 3:15)
      Isten személyes tulajdonának lenni azt jelenti, hogy tulajdonképpen Ő szól általunk, s aki bennünket befogad, az Őt fogadja be. Ez jelent még olyan személyes védelmet is, hogy egy hajunk szála sem hullhat le a fejünkről az ő tudta nélkül. A 9. vers második fele még pontosabban is meghatározza papi küldetésünk lényegét. Hirdetnünk kell Isten nagy tetteit, aki a régi életünk bűnös sötétségéből a Krisztusban nyert új élet csodálatos világosságára hívott el bennünket. Ez a megváltott élet. Ez az Isten fiainak dicsőséges szabadsága. Erre a szabadságra ma is eljuthat bárki, akit Isten Fia valóban megszabadít. Ez Istennek szabadító nagy tette, amit hirdetnünk kell! Így kapta és így értelmezte Pál apostol is Krisztustól nyert küldetését: "Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (ApCsel 26:18)
      Minderre a szolgálatra azután lettünk alkalmasak, hogy végbement bennünk az a változás, amelynek egyszerű megfogalmazása így hangzik: "akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok."
      Ezt a nagy és lényegi változást egykor Hóseás prófétának és családtagjainak, drámai életszakaszokon átjutva, mint "élő illusztrációknak" kellett közvetíteni prófétai üzenetként a hűtlenné, és így alkalmatlanná lett Izráel számára.
 
Hóseás és gyermekei.
Amikor Hóseásnak és feleségének leány gyermekük született így kellett elnevezni: Ló Ruchama azaz Nincs Irgalom! Ezzel kellett meghirdetni Isten ítéletét népe számára. Talán még fájdalmasabb volt a másik, fiú gyermek nevének jelentése, és annak üzenete: Ló Ammi azaza Nem Népem! Isten azt üzente ezzel Izráelnek, hogy ők többé már nem az ő népe. Hát ilyen üzenetért baptista népünk is könnyen megkövezné prófétáit. Hóseásék családjában, meg naponta százszor is így hívták, így szólították néven gyermekeiket. Meg az utcán is, meg általában a mindennapi életben. Azonban milyen meglepő, hogy már Hóseás könyve 1:10-ben szó van a kegyelmi fordulatról. Isten Hóseás által arról is beszélt, hogy visszaáll majd "normálisra" közte és népe közti viszony.
 
Péter apostol és a levél címzettjei
1Péter 2:10-ben olyan csodálatos azt olvasni, hogy most Isten népe vagyunk, bár korábban nem azok voltunk. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy akik számára nem volt irgalom, és bűneink miatt a kárhozat fiai voltunk, most olyanokká lettünk, akik irgalmat találtunk Istennél. Átélte ezt Pál apostol, átélte azt Szent Ágoston, átélte ezt Newton az Amaizing Grace ének szerzője. Nekem és neked kedves olvasó, kedves testvérem ugyanígy meg kell lenni ennek a személyes megtapasztalásnak ahhoz, hogy miénk lehessen ennek az igének minden ereje, és ennek miden üzenete, állítása ránk is vonatkozzon.
      De akkor igaz lesz, hogy mi is ahhoz a néphez tartozunk, amely megtartásra való. Milyen jó, ha Isten még nem tett félre, és hogy az új évben sem akar félretenni bennünket, hanem még használni akar. Hiszen Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Hiszen a világnak szüksége van egy papi népre. Hiszen Isten ma is megteheti! "A kereszt még folyton győz!"
           Szlovák Tibor lelkipásztor - Melbourne, Australia
A távol is közel
Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem! (Ézs 63:15)
 
Nehéz volt az út
s hosszú.
Szívednek dobogása
és irgalmad
oly távolinak tűnt -
és mégis tudtam
hogy közel vagy.
 
S a holnap?
Bárcsak hallanám
szívednek dobogását
érezném irgalmad vigasztalását!
 
Közel van az Úr minden őt hívóhoz;
mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. (Zsolt 145:18)
      Herjeczki Géza
Tovább, Isten csodálatos ígéretével!
Az Úr, Ő az, aki előtted megy, Ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj! (5Móz 31:8)
 
A 2004-es esztendő befejezésével, máris beléptünk az újesztendőbe. Számtalan kérdés szorongat, szeretnénk biztosra indulni az ismeretlen felé. Szeretteinknek, de valamennyi embertársunknak áldáskivánásunkat, köszöntéseinket tolmácsoljuk, hiszen nagyon is ránkfér ebben a zaklatott, veszélyekkel teli világban. Milyen nagy kegyelem számunkra, hogy nem kell csupán üres beszéddel, puszta jókívánsággal közelednünk egymáshoz -bár az sem megvetni való-, hanem Isten Szent Szavával tehetjük mindezt. Ezt kívánom tenni én is az esztendő kezdetén. Szeretettel köszöntök mindenkit Kegyelmes Urunknak ezen ígéretével, amely mindenki számára teljesen elégséges. Ragadjuk ezt meg élő hittel, hogy legyen lábunk szövétneke és ösvényünk világossága.

 

Isten személyes ígérete ez
Először szolgájának Mózesnek mondja az Úr (6), amit ő továbbít utódjának, Józsúénak. Így van ez ma is valóban. Személyesen mondja nékünk, hogy mi továbbítsuk testvéreinknek, munkatársainknak. Nem találomra, bizonytalanra indulunk tehát, hanem Isten tanácsára, az Ő ígéretével. Ez a biztos jövő, amit személyesen nékünk is megígér. Érezd és értsd meg Isten megszólítását az esztendő kezdetén, és kövesd figyelmesen, szüntelen. Tedd magadévá, és élj abból utad folyamán minden nap.

 

Isten jelenlétének ígérete ez
Ő veled lesz szüntelen. Lesz ebben az évben is kellemes és kellemetlen nap. Lesz olyan esemény, amire számoltál és olyan is, amire nem. De az Úr, a te Istened veled lesz! Félelmeidet, aggódásaidat áldott ígérete eloszlatja, legyőzi. Mert, "ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!" (Róma 8:31). Betegség, szenvedés, gyengeség, testi-lelki bántalmak támadhatnak reád. Úgy is érezheted olykor, hogy mindenki elhagyott! Isten jelenléte azonban mindig elég! Testvérem, ragadd meg az Ő jelenlétét biztosító Szent Szavát, és boldogan folytasd utadat a Mindenható Isten áldott védelme alatt. Az Ő áldott veledléte mindennél több! Ővele minden lehetséges!
 
Isten célba segítő, diadal-ígérete ez
A rabságból kimentett, Kánaánba tartó népének és vezetőiknek szól ez az ígéret; Mózesnek és Józsúénak. De általuk szól az egész Izráelnek, sőt nékünk is. Hiszen mi is úton vagyunk a Mennyei Kánaánba! Utunk folyamán nem leszünk magunkra hagyva, mert Hatalmas Urunk vezet, oltalmaz és erősít. Legyél bár munkádat befejező Mózes, vagy csupán a munka kezdetén levő Józsúé, maga az Úr győzelmes célba érkezést ígér és biztosít mindannyiunknak. Azt kéri tőlünk csupán, hogy engedelmeskedjünk néki. Bízzunk Őbenne és áldott ígéreteiben.
      Gondviselő Istenünk, aki mindeddig velünk volt és hűségesen megsegített, tegye győzelmessé mindannyiunk életét ebben a beállott új esztendőben.

 

Kulcsár Sándor elnök
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség

A SZERKESZTÔ ROVATA

Áldott Újesztendőt kívánunk olvasóinknak!
      A 97-ik évfolyamába lép ezzel a számmal az Evangéliumi Hírnök. Az új évben is a régi lelkülettel, de új lendülettel végzi majd feladatát a szerkesztő, s abban reménykedik, hogy az idén is lesznek jó munkatársai, kap néhány jó cikket, amit az olvasó méltán el is várhat újságunktól. Lapunk az evangélium hírnöke marad ezután is. Azért létezik. Gyülekezeteink is azért élnek, hogy az evangélium hangozzék, visszhangozzék, terjedjen.
      Lapunk ugyanakkor az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség gyülekezeteinek a hiradója is. A gyülekezeti hírek evangéliumi üzenetet hordoznak: a beszámolók mögött - talán nem mindenki veszi észre - ott van az örömhír: nem csak létrehozta Urunk az óhazától távoli világban ezeket a magyar közösségeket, hanem meg is tartotta és élteti, neveli ma is.
      Remélem, hogy néhány új szerző írásával is megismerkedhetnek majd olvasóink az év során. Ezúttal Szlovák Tibor lelkipásztor igemagyarázatát olvashatják az első oldalon. Ő az ausztráliai Melbourne-ből jelentkezik, ahol a gyülekezet meghívására végzi harmadik hónapja a szolgálatot. Beszámolót szövetségünk legtávolabbi gyülekezetének életéről talán a februári számban olvashatunk majd.
      Posta. Ha olyan lesz az új évben is a szolgáltatás, mint tavaly - az árak folyamatosan emelkedtek, a megbízhatóság, pontosság pedig az ellenkező irányba változott - akkor különösen is érvényes, amit újra írok: aki nem kapta, vagy nem kapja meg az újságot, értesítse a lapkezelőt, vagy a szerkesztőt (telefonszám, e-mail itt a második oldalon), hogy pótolni tudjuk az eltévedt, vagy elveszett számokat. Mindig van a szerkesztőnél extra példány. A decemberi szám pl. sok helyre 3 hét alatt érkezett, ha megérkezett.
      Könyvrendelés. Sikerüt beszerezni egy-két magyar könyvet karácsonyra? Honnan? Otthonról. Magyarországon és Erdélyben is folyamatosan jelennek meg jó, keresztyén olvasók számára írott, vagy fordított könyvek. Aki szeret olvasni és áldozni is kész érte, bármilyen könyvhez, újsághoz, folyóirathoz hozzá juthat. Szívesen segít a szerkesztő ebben is.
      A rendszeresen megjelenő baptista kiadványokról sajnos előre semmilyen értesítést nem kaptunk a tenger másik oldaláról. Tudjuk azonban, hogy a Magyar Baptisták Világszövetsége egyetlen kiadványa, az Áhítat karácsony előtt megjelent a 2005-ös évre is. Ugyancsak folyamatban van a Múlt, Jelen, Jövő baptista naptár 2005-ös kiadása. Ezeket közvetlenül Budapestről, a Baptista Könyvesboltból lehet megrendelni: Budapest, Benczúr utca 31, H-1068, tel: +1-413-0936), vagy kérje valamelyik gyülekezetünk, vagy a szerkesztő segítségét.
      A Békehírnök olvasói tudnak már arról, hogy a magyarországi baptisták egy új, negyedévenként megjelenő lappal jelentkeztek. A lap címe: Baptista Magazin. A színes 32 oldalas magazint is meg lehet rendelni ugyanígy.
      Nagyváradon megjelent a Vezérfonal 2005-ös kiadása, valamint a hagyományos, Megyesi testvér rajzaival illusztrált falinaptár. Az utóbbiakat a Szeretet szerkesztőségénél, vagy ugyancsak a gyülekezetken keresztül lehet megrendelni.
      Senki se maradjon jó könyv, a mindennapi csendességet elő segítő áhítat, elmélkedés vagy magyar biblia nélkül. (Szerk)
ÉVKÖZI GYŰLÉS
Szövetségünk évközi gyűlésére február 25-27 közöt kerül sor Alhambrában (CA). Szeretettel várjuk a Végrehajtó Bizottság, valamint a Missziós és Jótékonysági Bizottság tagjait. (elnökség)
ÚJ CIM
Dan László torontói lelkipásztor
70 Penderwick Cr.
MAPLE, Ontario L6A 3W2 CANADA
telefon a régi (416)-752-1687

 

 
IMAHÉT 2005 január 16 - 23
Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma (1Kor 3:1-23)
 
ELSŐ NAP - Lelki érettségre hívattatok (1 Kor 3,1-4)
Hós 2,21-25, Zsolt 24, Kol 1,25-28, Jn 15,1-8
MÁSODIK NAP - A növekedést Isten adja (1 Kor 3,5-9)
1Móz 1,26-2,9, Zsolt 104, 24-31, Róm 8,14-25, Lk 8,4-15
HARMADIK NAP - Jézus Krisztus a fundamentum (1 Kor 3,10-11)
Ézs 28,14-16, Zsolt 118,16-24, Ef 2, 19-22, Mt 7, 24-27
NEGYEDIK NAP - A fundamentumra vagytok építve (1Kor 3,12-13)
Neh 2,17-18, Zsolt 127, 1Kor 12,4-11, Mt 20,1-16
ÖTÖDIK NAP - Isten ítéli meg építő fáradozásainkat (1 Kor 3,13-15)
1 Móz 4,2b-10a, Zsolt 51,1-4. 9-13, Fil 2,1-5, Mt 25,14-30
HATODIK NAP - Isten temploma vagytok (1 Kor 3,16-17)
1 Móz 1,26-27, Zsolt 8, 1 Pét 2,9-10, Mt 16,24-27
HETEDIK NAP - Bolondság és bölcsesség - élet Krisztusban (1 Kor 3,18-20)
Jób 32,7-33, Zsolt 14,1-7, 1Kor 1,17-30, Mt 10,17-25a
NYOLCADIK NAP - Krisztuséi vagytok (1 Kor 3,21-23)
Ézs 44,1-8, Zsolt 89,1-4, Jel 4,1-11, Mk 9,33-35

  Link az imahét magyar anyagához és az angol anyaghoz 

 

 

Könyvismertető

UTAZÓ-MISSZIONÁRIUSI BESZÁMOLÓ - Hunter Vadász János

JÓ HIR A ROSE BOWL-BAN - Novák József

GYÜLEKEZETI HIREK -   DETROIT   / TORONTÓ

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - VÁC, imaházmegnyitás

AKIK ELMENTEK - LÁSZLÓ ANTAL
 

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.