Baptist TOP1000

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2005. febru�r

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

Gy�lekezeti h�rek  Alhambra  /  Cleveland  / New York / B�cskossuthfalva

LESZ-E VIL�GV�GE?
Luk�cs evang�liuma 17: 28-30, 32

 

Billy Graham Los Angeles-i evang�liz�ci�ja z�r� est�j�n, 2004. november 21-�n, ez az �zenet hangzott a sz�zezern�l is t�bb hallgat� fel� a pasadenai Rose Bowl sport stadionban. Az �sszefoglal�t dr. Szenohradszki J�nos tv. k�sz�tette. (Szerk.)

Ezen az est�n Graham testv�r az �r J�zus m�sodik elj�vetel�ről besz�lt. Bevezetőben elmondta, hogy egyszer J.F. Kennedy volt amerikai eln�kkel golfoz�s ut�n egy aut�ban ment egy �tterembe. �tk�zben azt k�rdezte tőle az eln�k: �Mondd Billy, te hiszel J�zus Krisztus m�sodik elj�vetel�ben?� Graham testv�r azt v�laszolta: �hiszek.� Ezut�n n�h�ny gondolatot id�zett az eln�knek adott v�lasz�b�l. Majd �gy folytatta, hogy tapasztalata szerint napjainkban a leggyakrabban hallhat� k�rd�s az, hogy �k�zel van-e a vil�g v�ge?�
      Id�zte a II. Vil�gh�bor� egyik h�res amerikai t�bornok�t, MacArthurt, aki Jap�n kapitul�ci�jakor azt mondta, hogy ez volt az emberis�g utols� es�lye, ezut�n az Armageddoni csata k�vetkezik. Besz�lt L�tr�l, aki a Jord�n v�lgy�t v�lasztotta, ahol Sodoma v�rosa is volt, amit a mai new yorki Wall Street, Las Vegas, a londoni Soho, valamint Amszterdam v�r�s l�mp�s v�rosr�sz�nek kombin�ci�j�hoz hasonl�tott. A v�ros lak�i, csak�gy mint ma, hamis biztons�gban �ltek, tudom�nyos eredm�nyeikkel, katonai �s gazdas�gi erej�kkel dicsekedtek, k�l�nf�le bűn�kben lelt�k �r�m�ket (J�b 20:4,5; P�ld 14:12-13). T�ls�gosan elfoglaltak voltak, nem volt idej�k Istenre.  
     
Illusztr�ci�iban besz�lt a bibliai gazdag emberről is, akinek az volt a legfőbb gondja, hogy megt�ltse term�ssel a csűreit (Luk�cs 12:19). Ma a t�rsadalombiztos�t�ssal, a nyugd�j�gyekkel, az eg�szs�g�gyi biztos�t�sokkal lagal�bb annyit foglalkozunk, mondta. R�ma 1: 24-28 alapj�n Graham testv�r sz�lt a par�znas�gr�l, a k�l�nf�le isteneket �llatk�pekben �br�zol� r�mai �s g�r�g birodalmakr�l, a fajtalans�gr�l, a pornogr�fi�r�l, �s arr�l, hogy mindezek ma m�r az interneten is el�rhetők, �s m�g a h�zunk vagy lak�sunk szob�it sem kell elhagyni �rt�k. "K�z�letek sokan rendelkeznek kereszty�n �r�ks�ggel, de m�gis valami nagyon fontos hi�nyzik az �letetekből" - mondotta. J�zus s�rt, �t�letet mondott Jeruzs�lem felett (Luk�cs 13: 34,35), Isten figyelmeztette Sodom�t, L�t feles�ge engedetlen volt (Luk�cs 17: 32). Eml�kezz arra, hogy L�tn� �brah�m unoka�ccs�nek volt a feles�ge. K�na�ni volt. Bűneiről az 1M�z 19-ben olvashatunk. Majdnem megmenek�lt! L�t feles�g�nek Isten felk�n�lta az �dv�ss�get. Egy pillanatnyi bizonytalankod�s el�g volt ahhoz, hogy elvesz�tse az �r�k�letet. Agrippa kir�ly majdnem megt�rt. Tanuljunk ebből. Ma J�zus Krisztus a teljes biztons�gunk �s mened�k�nk. Isten soha nem �t�l előzetes figyelmeztet�s n�lk�l. Egy f�rfit arra figyelmeztettek, hogy ne menjen a Washington �llamban l�vő St. Helens tűzh�ny� tetej�hez k�zel, mert az előjelek szerint a vulk�n b�rmelyik pillanatban kit�rhet. Ő nem t�rőd�tt a figyelmeztet�ssel, a vulk�n kit�rt, �s az embert a l�va �s a hamu maga al� temette. Isten mindig előre figyelmezteti az embert. A maga idej�ben kell engedelmeskedni. A k�sleked�sben vesz�ly rejlik. Az �t�let k�zeledik e vil�gra. K�sz�lni kell az �rral val� tal�lkoz�sra. J�d�s, level�nek a 7. vers�ben, erre figyelmeztet. Olyan akarsz lenni, mint L�t feles�ge volt? Most van az ideje annak, hogy d�nts. Lehet, hogy ez az utols� d�nt�si lehetős�g �letedben! - hangzott a d�nt�sre val� felsz�l�t�s Billy Graham testv�r sz�v�ből �s ajk�r�l a 100.000-es t�megben azok fel�, akik m�g nem adt�k �t �let�ket J�zus Krisztusnak, akik m�g nem fogadt�k be őt sz�v�kbe.
      Az előreh�v�s azok fel� is sz�lt, akik egyszer m�r "megt�rtek", de azut�n a vil�g cs�b�t�sai miatt elsodr�dtak, �s most �jra szeretn�k, de v�g�rv�nyesen, odaszentelni �let�ket, befogadni őt sz�v�kbe �s hűs�gesen szolg�lni mindhal�lig. A felsz�l�t�s azok fel� is sz�lt, akik megt�r�s�k �ta hűs�gesen k�vetik J�zust, de a hitben �s a hozz� val� hűs�gben szeretn�nek tov�bb n�vekedni, megerős�dni, meg�julni, szeretn�k őt m�g hűs�gesebben szolg�lni.
      Akik az �r szav�t hallva nem kem�ny�tett�k meg a sz�v�ket, �s engedelmeskedve a felh�v�snak mentek le a stadion z�ld gyep�re, k�r�lbel�l �tezren voltak.
      Ez a felh�v�s most neked is sz�l, kedves olvas�! Halld meg ha h�v az �r, engedelmeskedj, holnap tal�n k�ső lehet.

Billy Graham �jra Los Angelesben - Dr. Szenohradszky J�nos

A SZERKESZT� ROVATA

Megd�bbenve vett�k tudom�sul a kar�csony m�snapj�n az Indon�ziai szigetvil�g k�rny�k�t sulyt� trag�di�t. A sz�kő�r hal�los �ldozatainak sz�m�t janu�r m�sodik fel�ben m�r t�bb mint k�tsz�zezerre becs�lik, az anyagi k�r is felm�rhetetlen. Az eg�sz vil�got megr�zta a h�r. A szervezett seg�ts�gny�jt�s soha nem l�tott m�reteket �lt�tt. Amerika �len j�rt, de a magyarok is az "első vonalban" v�gezt�k az irgalmass�gi szolg�latot. A Baptista Szeretetszolg�lat orvosai �s �nk�ntesei az elsők k�z�tt �rkeztek meg a helysz�nre. A Baptista Vil�gsz�vets�g �vek �ta kapcsolatot tart ezzel a -Szenczi S�ndor baptista lelkip�sztor vezette- szervezettel �s annak mintegy nagyon akt�v, fiatal, azonnali cselekv�sre k�sz karja m�k�dik. �js�gokban, r�di�ban �s televizi�ban egyar�nt elismer�ssel nyilatkoztak munk�jukr�l. Mi is csatlakozunk hozz�juk �s az �r oltalm�ba aj�nlva őket, j� előmenetelt k�v�nunk �nfel�ldoz� munk�jukhoz.
      Billy Graham egy h�nappal kor�bban Los Angelesi evang�liz�ci�ja egyik pr�dik�ci�j�nak ezt a c�met adta: Lesz-e vil�gv�ge? Vil�gunk esem�nyei mintha erre a k�rd�sre adn�nak v�laszt - a vonakod�, �vatoskod� teol�gusokat megelőzve. N�h�ny �r�sunk ezzel a t�m�val foglalkozik.
Egy�bk�nt Billy Graham evang�liz�ci�j�val kapcsolatban dr. Szenohvradszky J�nos testv�rrel (aki egy tartalmas, k�t r�szes besz�mol�t k�sz�tett olvas�inknak erről a k�l�nleges esem�nyről) feleleven�tett�k a 15 �vvel ezelőtti Budapesti, N�pstadionbeli alkalmat, amelyen mind a ketten akt�van r�szt vett�nk. Kellemesen meglepődve veszem tudom�sul az �r�st olvasva, hogy az evang�liz�ci�s m�dszerek, sőt m�g a szem�lyek sem nagyon v�ltoztak az elm�lt 15 �v alatt. Hogy a c�l ugyanaz, az term�szetes: Krisztushoz vezetni mindenkit!
      Ha testben v�lni kell, az m�lyen f�j nek�nk... Nek�nk is, akik messzire ker�lt�nk szeretteinktől. Az �sszetartoz�s �rz�s�t gyeng�ti ugyan, de megszak�tani nem tudja a t�vols�g �s az idő. Erd�lyi testv�reinket f�jdalmas vesztes�gek �rt�k az elm�lt �v v�g�n, melyekről olvastunk �s olvasni fogunk a Szeretet oldalain. Mi e k�t, n�h�ny soros id�zettel eml�kez�nk vissza Kiss L�szl� (sz. 1934) �s Gergely P�l (sz. 1921) lelkip�sztor testv�rekre.
      Kulcs�r S�ndor eln�k testv�r besz�mol�j�b�l:
      "Itt eml�tem meg, hogy Kiss L�szl� testv�r okt�ber 4-�n az �nneps�g ut�n 1 h�napra, az �rhoz k�lt�z�tt. Az �nnep előtti szombaton t�bb �r�n �t besz�lgett�nk kettesben, ami felejthetetlen eml�k marad sz�momra. Vas�rnapi �nnepl�s�nkkel kapcsolatban a t�bbek k�z�tt ezt mondta nekem: Egy ekkora hallgat�s�gnak t�bb evang�liz�l�s kellene, a sz�ve mindig a l�lekment�s�rt dobogott.
      Szab� Istv�n főtitk�r testv�r level�ből egy r�szlet:
      Gergely P�l testv�r �let�ből l�thatjuk, hogy mit tesz Isten egy ember �ltal, aki �let�t Isten rendelkez�s�re bocs�tja teljesen. �lete olyan volt, mint gyertyatart�ban a gyertya, mely addig vil�g�t, amig teljesen el nem �g.
      Testv�reim, veletek egy�tt �lldjuk ma Istent ő�rte. K�v�njuk veletek egy�tt őrizni eml�k�t �gy, hogy �tvessz�k �s tov�bb vissz�k az �gő f�kly�t, am�g Isten ig�je teljes győzelmet nem arat. A mai gy�szistentiszteletet is haszn�lja Isten erre a c�lra azok �let�ben, akik hallj�k az evang�lium �zenet�t. Isten �ldjon Meg Benneteket!
      Boldogok a halottak, akik az �rban halnak meg... az ő cselekedeteik k�vetik őket. (Jel 14:13) Az Amerik�ban �lő k�meriek nev�ben, Szab� Istv�n, Chicago
      A gy�szistentisztelettel kapcsolatosan m�g egy id�zet Gergely Istv�n testv�r level�ből: "Minden szolg�latban �rezhető volt Isten jelenl�te, vigasztal�st jelentet nek�nk gy�szol�knak, megt�r�sre val� lehetős�get minden jelenlevőnek. Ilyen temet�s�rt im�dkozott �desap�nk, Isten meghallgatta im�j�t."  (szerk)

K�nyvismertető M�lt, Jelen, J�vő - Baptista Napt�r 2005
                              Magyar Baptista K�lmisszi� �s Szeretetszolg�lat

Kereszty�n �rt�kek (1) ERŐSZAK N�LK�L

A sz�kő�rr�l  -  "Nincs ember, s az �g minden madara elmenek�lt..."

Mi�rt ne siker�lne m�sodszor? - Mikul�snap Louisville-ben

Billy Graham �jra Los Angelesben - Dr. Szenohradszky J�nos

Martin Luther King �vfordul� kapcs�n

GY�LEKEZETI HIREK -  ALHAMBRA  /  CLEVELAND  / NEW YORK

T�VOL �S M�GIS K�ZEL - D�lvid�k: B�CSKOSSUTHFALVA

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.