Baptist TOP1000

Kossuthfalva

Hallgassa meg igehirdet�seinket!

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja .

2005. december

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA 

Gy�lekezeti h�rek  / CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO / RMA T�BOR
MABAVIT 3 / GY�LEKEZETI BULLETINOK
�P�TKEZ�S A R�MAI T�BORBAN

 
���S LEBORULVA IM�DT�K �T�
M�t� 2,11

 

A legend�s h�rű sivatagi aty�nak, Apoll�snak, �ll�t�lag Isten parancs�ra, egyszer megjelent az �rd�g. R�misztgetett is azt�n sokakat a sz�rnyű l�togat�s ijeszt� k�peivel. A pokolfajzat v�kony karj�n, sz�r�s kez�n �s s�t�t b�r�n t�l a legeml�kezetesebb (�s tal�n legigazabb) r�szlet a remete elmond�s�b�l - ami t�m�nkat is �rinti - a l�b�val kapcsolatos. Nem volt t�rde. Az �rd�g nem tud t�rdelni.
      Euz�biusz �rja az �sgy�lekezet els� lelkip�sztor�r�l, Jakabr�l, az �r f�ltestv�r�r�l, hogy az atyafiak maguk k�z�tt �tevet�rdűnek� h�vt�k. A hossz� im�dkoz�sokt�l, a sok t�rdel�sben dagadtak, majd kem�nyedtek �gy meg a t�rdei.
 
      �n nem hasonl�tom a t�rdelni nem tud�kat az �rd�gh�z. A vall�s felsz�nes megnyilv�nul�sai m�g� kukucsk�lni nem illik egy�bk�nt sem senkinek. Akik pedig az�rt ugr�lnak, vagy �ppen t�rdelnek, hogy ezzel mondjanak valami j�t magukr�l, net�n hogy a Mindenhat� el�tt �gy �lj�k ki magukat, azok vall�soss�ga alig m�s, mint a gomb�t�l t�zben t�ncol� indi�n�.
 
      Az �r J�zus sz�let�s�nek a t�rt�net�ben olvassuk, hogy a t�volr�l �rkezett m�gusok, amikor v�gre megtal�lt�k a gyermeket, �leborulva im�dt�k �t�. A pog�ny vil�g tud�sa �s vall�soss�ga jelenik meg szem�ly�kben az Isten-ember f�ldi �let�nek kezdet�n�l. A zsid� M�t� evang�lista fontosnak tartja feljegyezni l�togat�suknak ezt a r�szlet�t, mert m�g az � vall�sos gyakorlat�ban a megh�dol�snak �si kifejez�se az arcra vagy t�rde borul�s, f�leg Isten el�tt, a pog�nyok h�resen hajthatatlanok voltak e k�rd�sben. Vel�nk egy�tt csod�lkozik M�t� a k�l�n�s l�togat�k k�l�n�s magatart�s�n.
      A pog�nyokr�l elmondhat� ugyanis, hogy j�l ismert�k az isteneiket. Fant�zi�juk teremtm�nye volt mind. Nem is t�rdeltek le el�tt�k! A szabad emberhez m�ltatlannak tartott�k, f�leg a g�r�g�k, hogy megal�zza mag�t egy hazug hatalom el�tt. Plutarkhosz babonas�gnak tartotta a t�rdel�st, �s Arisztotel�sz is csak a �barb�rok� k�z�tt l�tott ilyet.
      A sz�let�s-t�rt�netnek ilyen t�vols�gb�l �rkezett h�sei ezek a pog�ny J�zus-im�d�k. Testtart�sukkal is vall�st tesznek J�zus istens�g�r�l, �s hogy err�l k�ts�g az olvas�ban ne maradjon, az evang�lista pontos�t: �im�dt�k �t�.
      Az ilyen im�dat a kijelent�sen alapul� hit megnyilv�nul�sa, �s ami az �kort illeti, kiz�r�lag az �sz�vets�g n�pe, illetve a Gy�lekezet k�r�ben tal�lkozunk vele. A t�rdel�s szava (proszk�nein) 59-szer fordul el� az �jsz�vets�gi Szent�r�sban. A mennyei val�s�gok, �gy a tiszta istentisztelet le�r�saiban 24-szer haszn�lta J�nos apostol. Amennyiben teh�t �r�k j�v�nk k�pei villannak fel a Jelen�sek k�nyv�ben, a t�rdel�snek �s az arcra borul�snak nagyobb j�v�je van, mint a manaps�g divatos ugrabugr�l�snak.
      Olyannyira Isten im�dat�nak, vagy az ember Isten el�tti helyes helyfoglal�s�nak (tisztelet�nek) a kifejez�s�re m�lt� csak az a sz�, amivel a m�gusok cselekedet�t a gyermek jelenl�t�ben le�rta M�t�, hogy az evang�list�k nagy precizit�ssal megk�l�nb�ztetik azokt�l a t�rdre borul�sokt�l - m�g ha J�zus el�tt t�rt�ntek is - amelyekben nem Isten im�d�sa t�rt�nik. Hiszen, ember el�tt is lehet t�rdet hajtani. Kiszolg�ltatotts�gunk, bajaink beismer�se, a m�sf�le t�rdre rogy�sok (er�tlens�gb�l, vagy sz�m�tgat�sb�l), m�r nem im�dat. S�t, voltak, akik g�nyb�l hajtottak t�rdet (gon�pet�sz�ntesz) az �r el�tt (Mt 27,29). A J�zus sz�nalm�t megnyer� lepr�st (Mk 1,40), a vall�soss�g�t f�nyes�teni k�v�n� gazdag ifj�t (Mk 10,17), majd a holdk�ros fia �s a tan�tv�nyok tehetetlens�ge miatt J�zus el� rogy� ap�t l�ttatj�k abban a p�zban az evang�list�k, ahol a besz�lget�sre jobban odafigyelve ki is der�l: a t�rd�k�n vannak, de a lelk�k m�g �gaskodik.
 
      H�t �vsz�zaddal a betlehemi t�rt�net el�tt hallotta �s �rta le �zsai�s pr�f�ta az �l� Isten im�d�s�ra sz�l� kih�v�st. H�vta a megmenek�lteket, hogy �lljanak el�, majd n�zzenek sz�t maguk k�z�tt: tal�lnak-e olyanokat soraikban, akik �f�b�l k�sz�lt b�lv�nyokat hordoznak, �s olyan istenhez im�dkoznak, aki nem tud seg�teni� (�zs 45,20)? A megmenek�ltek k�z�tt nem tal�ltak isten-cipel�ket. Azt gondoln�nk, �gy folytat�dik majd a pr�dik�ci�, hogy �mert akik j� h�v�k, azok t�rdelnek�. Mintha megtal�ltuk volna a legjobb p�zt, amivel vall�st tehet�nk Istenr�l�
      Nem �gy folytat�dik �zsai�s pr�dik�ci�ja. Isten im�dat�t nem lehet megtanulni, �s arra nem j�n r� senki mag�t�l. Isten igaz tisztelete nem egy pont a h�v� �let �tj�n, nem egy v�lasztal�l�sa a keres� l�leknek, sohasem kegyes produkci�. Az im�d�s az ember�, de nem emberi. Isten val�s�g�nak a produktuma a l�lek t�rdhajl�sa. Az �l� Isten jelenl�t�ben meghajlanak a csontok �s engednek az �gaskod�sba fesz�tett inak. �Magamra esk�dtem, igazs�g j�tt ki sz�mon, szavam megm�s�thatatlan� � folytatja Isten szava kihirdet�s�t �zsai�s � � el�ttem hajol meg minden t�rd, r�m esk�szik minden nyelv, �s ezt mondj�k r�lam: csak az �rn�l van igazs�g �s er�� (23-24.v.). A napkeleti b�lcsek nagy tud�sukkal �s sok kincs�kkel egy betlehemi h�zacsk�ba l�ptek, de az �l� Isten jelenl�t�be ker�ltek. Ezt sem titkolja M�t�. Csillag vezette oda, majd kijelent�s tov�bb a pog�ny vil�g k�pviselet�ben Krisztust-keres�ket. H�dol�k lettek, mert Isten jelenl�t�be ker�ltek a Kijelent�s nyom�n. �zsai�s el�bb id�zett pr�f�ci�j�nak a beteljes�l�se is kezdet�t vette teh�t a jelent�ktelen Bethlehemben, hogy majd f�l �vsz�zaddal k�s�bb a pog�nyok apostola P�l, m�r, mint az �j gy�lekezetek kedves �nek�vel b�tor�thassa a filippieket: �Fel is magasztalta �t Isten mindenek f�l�, �s azt a nevet adom�nyozta neki, amely minden n�vn�l nagyobb, hogy J�zus nev�re minden t�rd meghajoljon�� (Fil 2,9-10). A Kijelent�sre figyel�k megtapasztal�sa mindig az Isten jelenl�t�ben val� leborul�s �s im�dat.
 
      J�nos evang�lista k�l�n�s m�don summ�zta kar�csonyi �nnepl�s�nk ok�t: �Az Ige testt� lett�. A napkeleti l�togat�k t�rt�nete kapcs�n ez azt is jelenti, hogy �lehets�ges az istentisztelet�. Kijelent�s. Az �r J�zus Krisztus jelenl�te. �szinte keres�s. Leborul�s. Im�dat. Mit �nnepeln�nk ezek n�lk�l? Hogyan �nnepl�nk, ha nem �gy?
 
                    Nov�k J�zsef
 
 
ADY ENDRE:
KAR�CSONY

Harang csend�l,
�nek zend�l,
Messze zsong a h�la�nek.
Az �n kedves kis falumban
Kar�csonykor
Mag�ba sz�ll minden l�lek.

Minden ember
Szeretettel
Borul f�ldre im�dkozni.
Az �n kedves kis falumba
A Messi�s
Boldogs�got szokott hozni.

A templomba
Hossz� sorba
Indulnak el ifjak, v�nek,
Az �n kedves kis falumban
H�l�t adnak
A magass�g Isten�nek.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme s�gna, sz�llna,
Az �n kedves kis falumban
Minden sz�vben
Csak szeretet lakik m�ma.
 
 
 
A SZERKESZTŐ ROVATA
 

�ldott kar�csonyi �nnepeket k�v�nunk kedves olvas�inknak!

 
Ez�vi utols� sz�munkkal kapcsolatban el�sz�r is a j�v� esztend� legnagyobb esem�ny�r�l sz�l� hirad�sra h�vom fel figyelm�ket. Minden l�nyeges d�nt�s megsz�letett m�r a Debrecenben, 2006. augusztus 4-6 k�z�tt tartand� vil�gtal�lkoz�val kapcsolatban. Mostm�r a mi d�nt�s�nk van soron, pontosabban annak eld�nt�se, hogy �trakel�nk, hogy egy�tt legy�nk azon a h�tv�g�n testv�reinkkel. A fiatalok nem is csak a h�tv�g�t, hanem az eg�sz hetet is egy�tt t�lthetik majd a tal�lkoz�t megel�z� ifj�s�gi konferenci�n. Aki eld�ndt�tte, hogy r�szt vesz a MABAVITON, j�l teszi, ha miel�bb jegy ut�n n�z. T�bben tal�ltak a napokban h�tsz�z doll�r k�r�li jegyet, ami l�nyegesen kedvez�bb a megszokottn�l. (Info a szerkeszt�n�l.) Legy�nk ott min�l t�bben, mondja Szab� Istv�n f�titk�r testv�r is, aki minden r�szletre is t�j�koztat�st tud adni az �rdekl�d�knek.
      F�redi Kamilla misszion�rius testv�rt�l lapz�rta ut�n kaptam az �rtes�t�st, hogy siker�lt megind�tania a Bibliaiskol�t - annak egy r�vid v�ltozat�t. Im�dkozzunk szolg�lat��rt �s t�mogassuk azt.
      Gy�lekezeti besz�mol�inkkal �s a t�bori �p�tkez�ssel kapcsolatban jutott eszembe, hogy felh�vjam figyelm�ket lapunk internetes v�ltozat�ra, ahol sz�nes k�peket is l�thatnak olvas�ink a cikkek mell�kletek�nt - n�ha t�bbet is ann�l, mint ami a lapba belef�r. �r�l�k annak, hogy n�melyik gy�lekezet saj�t web oldalt is m�k�dtet. Egy ideig el�g dr�ga volt egy ilyen hely fenntart�sa. Mostan�ban viszont olcs�bb� v�lt a hely. Az igazi felt�tele egy gy�lekezeti web oldalnak tulajdonk�ppen az oldalt ��zemeltet�� szem�ly �s az id�, ami l�trehozatal�hoz �s folyamatos fenntart�s�hoz sz�ks�ges. Felh�vom a figyelm�ket a chicag�i �s az alhambrai gy�lekezet honlapj�ra - az evang�liumi h�rn�k links (kapcsolatok) oldal�r�l minden l�tez� gy�lekezeti honlapunk el�rhet�. (S�t, majdnem minden fontos kereszty�n web oldalra r�tal�lhatunk ott.)
 

�VK�ZI GY�L�S - PALM BAY, FLORID�BAN, 2006. febru�r 23-25.

 
      Kar�csonyra - k�nyvet? Melyiket?
Amit minden �vben is meg szoktunk v�s�rolni: �h�tat 2006. (Az egyetlen k�z�s, vil�gsz�vets�gi kiadv�nyunk) a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z k�nyvesbolt�j�t�l: 1068 Budapest VI., Bencz�r u. 31. Tel: +36.1.352.9993 M�lt, Jelen, J�v� 2006. napt�r, janu�r elej�n fog megjelenni, m�ris megrendelhet�.
Vez�rfonal �s falinapt�r ugyancsak 2006-ra a Szeretet szerkeszt�s�g�t�l: 410050 Oradea, Berthelot u. 5. Tel: +40.259.415.424
V�g�l egy nemr�gen �s egy eg�szen frissen megjelent k�nyvre h�vjuk fel figyelm�ket - a Harmat Kiad� aj�nl� soraival:
 
Lee Strobel: A J�zus-dosszi�
A "Da Vinci-k�d� felveti J�zus szem�lye �s az evang�liumi besz�mol�k t�rt�nelmi hiteless�g�nek k�rd�s�t. Mi az igazs�g? Al�t�masztj�k-e a t�rt�nelmi t�nyek �s bizony�t�kok, hogy a n�z�reti J�zus val�ban az volt, akinek vallotta mag�t, azaz Isten Fia? Lee Storbel interj�k�tet�ben ezt a k�rd�st j�rja k�r�l, amikor k�l�nb�z� tudom�nyter�letek jeles szak�rt�it faggatja az �jsz�vets�gi besz�mol�k hiteless�g�nek �s megb�zhat�s�g�nak k�rd�s�r�l. Sz�v�s makacss�ggal ered az igazs�g nyom�ba, nem k�m�lve interj�alanyait a kem�ny �s k�nyes k�rd�sekt�l sem. Strobel k�nyv�b�l egyben szem�lyes lelki �tja is el�nk t�rul, melynek sor�n az ateizmust�l �s a szkepticizmust�l eljut a J�zusban val� hitig.
http://www.harmat.hu/book/b189.htm
Kem�nyk�t�sű kiadv�ny.
Bolti �r: 2500 Ft,- Internetes �r: 2250,- Ft.
 
Miklya Luzs�nyi M�nika:
Klinika az �serd�ben - Cserepk��k misszi�ja a bol�viai indi�nok k�z�tt
Cserepka Margit �s J�nos, az orvos-misszion�rius h�zasp�r 15 �vig dolgozott a bol�viai indi�nok k�z�tt. K�zd�ttek betegs�gekkel, babon�kkal, szeg�nys�ggel. K�rh�zat �s k�rh�zhaj�t �p�tettek, m�rges k�gy�kat oszt�lyoztak, eg�szs�g�gyi ismereteket oktattak, egyh�zk�zs�geket hoztak l�tre, cselleng� gyerekeket gyűjt�ttek maguk k�r� ott.
Az � h�sies munk�jukr�l sz�l ez az ifj�s�gi reg�ny.  �ra 990 Ft.
N�h�ny p�ld�ny a szerkeszt�t�l, $5.00 + postak�lts�g

�J�ZUS KRISZTUS AZ �T, AZ IGAZS�G �S AZ �LET!�
Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�ja
Debrecen, 2006. augusztus 4�6.
 
Ism�t tal�lkozhatunk. �tkelve a Hortob�gyon, a Tisz�n, a Dun�n, tengereken �s �ce�non kereszt�l mi, magyar baptist�k a vil�g minden t�j�r�l ism�t egy�tt lehet�nk. Rokonok, bar�tok, ismerős�k tal�lkozhatnak, �s bar�ts�gok, ismerets�gek sz�lethetnek. �p�thetj�k egym�st szeretetben.
      Legutolj�ra 2000. augusztus 11�13. k�z�tt Nagyv�radon tartottuk a MABAVIT II tal�lkoz�t, melyen az erd�lyi testv�rek voltak a h�zigazd�k. Most az anyaorsz�giak k�vetkeznek...
 
Cikk a MABAVIT oldalon

GY�LEKEZETI HIREK - CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO / RMA T�BOR

F�redi Kamilla Sierra Leona-i misszion�riusunk �r�sa: SESAY�K A SUSUK K�Z�TT

MABAVIT 3
RMA T�BOR

 CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO

GY�LEKEZETI BULLETINOK (�j)

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.