Baptist TOP1000

Kossuthfalva

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja .

2005. december

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA 

Gyülekezeti hírek  / CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO / RÁMA TÁBOR
MABAVIT 3 / GYÜLEKEZETI BULLETINOK
ÉPÍTKEZÉS A RÁMAI TÁBORBAN

 
„…ÉS LEBORULVA IMÁDTÁK ŐT”
Máté 2,11

 

A legendás hírű sivatagi atyának, Apollósnak, állítólag Isten parancsára, egyszer megjelent az ördög. Rémisztgetett is aztán sokakat a szörnyű látogatás ijesztő képeivel. A pokolfajzat vékony karján, szőrös kezén és sötét bőrén túl a legemlékezetesebb (és talán legigazabb) részlet a remete elmondásából - ami témánkat is érinti - a lábával kapcsolatos. Nem volt térde. Az ördög nem tud térdelni.
      Euzébiusz írja az ősgyülekezet első lelkipásztoráról, Jakabról, az Úr féltestvéréről, hogy az atyafiak maguk között „tevetérdűnek” hívták. A hosszú imádkozásoktól, a sok térdelésben dagadtak, majd keményedtek úgy meg a térdei.
 
      Én nem hasonlítom a térdelni nem tudókat az ördöghöz. A vallás felszínes megnyilvánulásai mögé kukucskálni nem illik egyébként sem senkinek. Akik pedig azért ugrálnak, vagy éppen térdelnek, hogy ezzel mondjanak valami jót magukról, netán hogy a Mindenható előtt így éljék ki magukat, azok vallásossága alig más, mint a gombától tűzben táncoló indiáné.
 
      Az Úr Jézus születésének a történetében olvassuk, hogy a távolról érkezett mágusok, amikor végre megtalálták a gyermeket, „leborulva imádták őt”. A pogány világ tudása és vallásossága jelenik meg személyükben az Isten-ember földi életének kezdeténél. A zsidó Máté evangélista fontosnak tartja feljegyezni látogatásuknak ezt a részletét, mert míg az ő vallásos gyakorlatában a meghódolásnak ősi kifejezése az arcra vagy térde borulás, főleg Isten előtt, a pogányok híresen hajthatatlanok voltak e kérdésben. Velünk együtt csodálkozik Máté a különös látogatók különös magatartásán.
      A pogányokról elmondható ugyanis, hogy jól ismerték az isteneiket. Fantáziájuk teremtménye volt mind. Nem is térdeltek le előttük! A szabad emberhez méltatlannak tartották, főleg a görögök, hogy megalázza magát egy hazug hatalom előtt. Plutarkhosz babonaságnak tartotta a térdelést, és Arisztotelész is csak a „barbárok” között látott ilyet.
      A születés-történetnek ilyen távolságból érkezett hősei ezek a pogány Jézus-imádók. Testtartásukkal is vallást tesznek Jézus istenségéről, és hogy erről kétség az olvasóban ne maradjon, az evangélista pontosít: „imádták őt”.
      Az ilyen imádat a kijelentésen alapuló hit megnyilvánulása, és ami az ókort illeti, kizárólag az ószövetség népe, illetve a Gyülekezet körében találkozunk vele. A térdelés szava (proszkünein) 59-szer fordul elő az Újszövetségi Szentírásban. A mennyei valóságok, így a tiszta istentisztelet leírásaiban 24-szer használta János apostol. Amennyiben tehát örök jövőnk képei villannak fel a Jelenések könyvében, a térdelésnek és az arcra borulásnak nagyobb jövője van, mint a manapság divatos ugrabugrálásnak.
      Olyannyira Isten imádatának, vagy az ember Isten előtti helyes helyfoglalásának (tiszteletének) a kifejezésére méltó csak az a szó, amivel a mágusok cselekedetét a gyermek jelenlétében leírta Máté, hogy az evangélisták nagy precizitással megkülönböztetik azoktól a térdre borulásoktól - még ha Jézus előtt történtek is - amelyekben nem Isten imádása történik. Hiszen, ember előtt is lehet térdet hajtani. Kiszolgáltatottságunk, bajaink beismerése, a másféle térdre rogyások (erőtlenségből, vagy számítgatásból), már nem imádat. Sőt, voltak, akik gúnyból hajtottak térdet (gonüpetészántesz) az Úr előtt (Mt 27,29). A Jézus szánalmát megnyerő leprást (Mk 1,40), a vallásosságát fényesíteni kívánó gazdag ifjút (Mk 10,17), majd a holdkóros fia és a tanítványok tehetetlensége miatt Jézus elé rogyó apát láttatják abban a pózban az evangélisták, ahol a beszélgetésre jobban odafigyelve ki is derül: a térdükön vannak, de a lelkük még ágaskodik.
 
      Hét évszázaddal a betlehemi történet előtt hallotta és írta le Ézsaiás próféta az Élő Isten imádására szóló kihívást. Hívta a megmenekülteket, hogy álljanak elő, majd nézzenek szét maguk között: találnak-e olyanokat soraikban, akik ”fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni” (Ézs 45,20)? A megmenekültek között nem találtak isten-cipelőket. Azt gondolnánk, úgy folytatódik majd a prédikáció, hogy „mert akik jó hívők, azok térdelnek”. Mintha megtaláltuk volna a legjobb pózt, amivel vallást tehetünk Istenről…
      Nem így folytatódik Ézsaiás prédikációja. Isten imádatát nem lehet megtanulni, és arra nem jön rá senki magától. Isten igaz tisztelete nem egy pont a hívő élet útján, nem egy választalálása a kereső léleknek, sohasem kegyes produkció. Az imádás az emberé, de nem emberi. Isten valóságának a produktuma a lélek térdhajlása. Az Élő Isten jelenlétében meghajlanak a csontok és engednek az ágaskodásba feszített inak. „Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan” – folytatja Isten szava kihirdetését Ézsaiás – „ előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam: csak az Úrnál van igazság és erő” (23-24.v.). A napkeleti bölcsek nagy tudásukkal és sok kincsükkel egy betlehemi házacskába léptek, de az Élő Isten jelenlétébe kerültek. Ezt sem titkolja Máté. Csillag vezette oda, majd kijelentés tovább a pogány világ képviseletében Krisztust-keresőket. Hódolók lettek, mert Isten jelenlétébe kerültek a Kijelentés nyomán. Ézsaiás előbb idézett próféciájának a beteljesülése is kezdetét vette tehát a jelentéktelen Bethlehemben, hogy majd fél évszázaddal később a pogányok apostola Pál, már, mint az új gyülekezetek kedves énekével bátoríthassa a filippieket: „Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon…” (Fil 2,9-10). A Kijelentésre figyelők megtapasztalása mindig az Isten jelenlétében való leborulás és imádat.
 
      János evangélista különös módon summázta karácsonyi ünneplésünk okát: „Az Ige testté lett”. A napkeleti látogatók története kapcsán ez azt is jelenti, hogy „lehetséges az istentisztelet”. Kijelentés. Az Úr Jézus Krisztus jelenléte. Őszinte keresés. Leborulás. Imádat. Mit ünnepelnénk ezek nélkül? Hogyan ünneplünk, ha nem így?
 
                    Novák József
 
 
ADY ENDRE:
KARÁCSONY

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni.
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
 
 
 
A SZERKESZTŐ ROVATA
 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak!

 
Ezévi utolsó számunkkal kapcsolatban először is a jövő esztendő legnagyobb eseményéről szóló hiradásra hívom fel figyelmüket. Minden lényeges döntés megszületett már a Debrecenben, 2006. augusztus 4-6 között tartandó világtalálkozóval kapcsolatban. Mostmár a mi döntésünk van soron, pontosabban annak eldöntése, hogy útrakelünk, hogy együtt legyünk azon a hétvégén testvéreinkkel. A fiatalok nem is csak a hétvégét, hanem az egész hetet is együtt tölthetik majd a találkozót megelőző ifjúsági konferencián. Aki eldöndtötte, hogy részt vesz a MABAVITON, jól teszi, ha mielőbb jegy után néz. Többen találtak a napokban hétszáz dollár körüli jegyet, ami lényegesen kedvezőbb a megszokottnál. (Info a szerkesztőnél.) Legyünk ott minél többen, mondja Szabó István főtitkár testvér is, aki minden részletre is tájékoztatást tud adni az érdeklődőknek.
      Füredi Kamilla misszionárius testvértől lapzárta után kaptam az értesítést, hogy sikerült megindítania a Bibliaiskolát - annak egy rövid változatát. Imádkozzunk szolgálatáért és támogassuk azt.
      Gyülekezeti beszámolóinkkal és a tábori építkezéssel kapcsolatban jutott eszembe, hogy felhívjam figyelmüket lapunk internetes változatára, ahol színes képeket is láthatnak olvasóink a cikkek mellékleteként - néha többet is annál, mint ami a lapba belefér. Örülök annak, hogy némelyik gyülekezet saját web oldalt is működtet. Egy ideig elég drága volt egy ilyen hely fenntartása. Mostanában viszont olcsóbbá vált a hely. Az igazi feltétele egy gyülekezeti web oldalnak tulajdonképpen az oldalt “üzemeltető” személy és az idő, ami létrehozatalához és folyamatos fenntartásához szükséges. Felhívom a figyelmüket a chicagói és az alhambrai gyülekezet honlapjára - az evangéliumi hírnök links (kapcsolatok) oldaláról minden létező gyülekezeti honlapunk elérhető. (Sőt, majdnem minden fontos keresztyén web oldalra rátalálhatunk ott.)
 

ÉVKÖZI GYüLÉS - PALM BAY, FLORIDÁBAN, 2006. február 23-25.

 
      Karácsonyra - könyvet? Melyiket?
Amit minden évben is meg szoktunk vásárolni: Áhítat 2006. (Az egyetlen közös, világszövetségi kiadványunk) a Magyarországi Baptista Egyház könyvesboltájától: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. Tel: +36.1.352.9993 Múlt, Jelen, Jövő 2006. naptár, január elején fog megjelenni, máris megrendelhető.
Vezérfonal és falinaptár ugyancsak 2006-ra a Szeretet szerkesztőségétől: 410050 Oradea, Berthelot u. 5. Tel: +40.259.415.424
Végül egy nemrégen és egy egészen frissen megjelent könyvre hívjuk fel figyelmüket - a Harmat Kiadó ajánló soraival:
 
Lee Strobel: A Jézus-dosszié
A "Da Vinci-kód” felveti Jézus személye és az evangéliumi beszámolók történelmi hitelességének kérdését. Mi az igazság? Alátámasztják-e a történelmi tények és bizonyítékok, hogy a názáreti Jézus valóban az volt, akinek vallotta magát, azaz Isten Fia? Lee Storbel interjúkötetében ezt a kérdést járja körül, amikor különböző tudományterületek jeles szakértőit faggatja az Újszövetségi beszámolók hitelességének és megbízhatóságának kérdéséről. Szívós makacssággal ered az igazság nyomába, nem kímélve interjúalanyait a kemény és kényes kérdésektől sem. Strobel könyvéből egyben személyes lelki útja is elénk tárul, melynek során az ateizmustól és a szkepticizmustól eljut a Jézusban való hitig.
http://www.harmat.hu/book/b189.htm
Keménykötésű kiadvány.
Bolti ár: 2500 Ft,- Internetes ár: 2250,- Ft.
 
Miklya Luzsányi Mónika:
Klinika az őserdőben - Cserepkáék missziója a bolíviai indiánok között
Cserepka Margit és János, az orvos-misszionárius házaspár 15 évig dolgozott a bolíviai indiánok között. Küzdöttek betegségekkel, babonákkal, szegénységgel. Kórházat és kórházhajót építettek, mérges kígyókat osztályoztak, egészségügyi ismereteket oktattak, egyházközségeket hoztak létre, csellengő gyerekeket gyűjtöttek maguk köré ott.
Az ő hősies munkájukról szól ez az ifjúsági regény.  Ára 990 Ft.
Néhány példány a szerkesztőtől, $5.00 + postaköltség

„JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!”
Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozója
Debrecen, 2006. augusztus 4–6.
 
Ismét találkozhatunk. Átkelve a Hortobágyon, a Tiszán, a Dunán, tengereken és óceánon keresztül mi, magyar baptisták a világ minden tájáról ismét együtt lehetünk. Rokonok, barátok, ismerősök találkozhatnak, és barátságok, ismeretségek születhetnek. Építhetjük egymást szeretetben.
      Legutoljára 2000. augusztus 11–13. között Nagyváradon tartottuk a MABAVIT II találkozót, melyen az erdélyi testvérek voltak a házigazdák. Most az anyaországiak következnek...
 
Cikk a MABAVIT oldalon

GYÜLEKEZETI HIREK - CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO / RÁMA TÁBOR

Füredi Kamilla Sierra Leona-i misszionáriusunk írása: SESAYÉK A SUSUK KÖZÖTT

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

 CHICAGO / CLEVELAND / TORONTO

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.