Baptist TOP1000

Igehirdet�seink
k�z�l

VAL�BAN?

H�zas f�rum
fiatalok f�ruma

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2005. �prilis

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..  

Gy�lekezeti h�rek  / ALHAMBRA / MELBOURNE / TORONTO / DETROIT - Ski retreat

Hogyan győzhetők le az elő�t�letek? *

A c�mben feltett k�rd�sre a legegyszerűbb v�laszt �gy lehetne megfogalmazni, hogy figyelj�nk J�zus �let�re �s arra, hogy Ő hogyan viszonyult az emberekhez. Az Ő �let�ben megl�thatjuk azt, hogy sz�m�ra az ember l�tezett, aki megment�sre szorul. Ő minden ember fel� szeretettel �s irgalommal k�zeledett. F�j l�tnunk azt, hogy a mi �let�nk tele van elő�t�lettel m�sok fel�, �s ez�ltal mi magunk is �ri�si terhet hordozunk. Szeretn�k egy olyan �ton v�gigmenni a k�vetkező sorokban, amin eljuthatunk arra a pontra, ahol hitem szerint Isten l�tni akar benn�nket.
     
Milyen jellegű elő�t�letekkel tal�lkozunk a leggyakrabban?

      �letkor szerinti:
      Soha nem volt egyszerű dolog meg�rteni �s elfogadni egym�st a k�l�nb�ző koroszt�lyoknak, de gyorsan v�ltoz� vil�gunkban tal�n m�g nehezebb ezt megtenni. Szomor� azt l�tni �s hallani, hogy gy�lekezeten bel�l is mennyi elő�t�let van jelen fiatalok �s idősek k�z�tt. Ezeknek az elő�t�leteknek a megnyilv�nul�si form�i elt�rőek, de mindig rombol� hat�s�ak a k�z�ss�gre n�zve. A fiatalokkal a legt�bb probl�ma a tisztelet megad�s�nak a ter�let�n van. Az idősek pedig m�r elfelejtett�k, hogy ők is voltak fiatalok. Emellett pedig a szakad�kot csak m�lyiti az, hogy az elm�lt �vtizedekben soha nem l�tott v�ltoz�sokon mentek �t orsz�gaink.

      Anyagi helyzet szerinti:
     
Szeg�nyek �s gazdagok mindig voltak. Probl�m�k is ad�dtak bőven, amelyek ebből a k�l�nb�zős�gből fakadtak. Voltak akik megbirk�ztak ezekkel az akad�lyokkal, voltak olyanok is, akik sz�m�ra �thidalhatatlann� lettek ezek. Elgondolkodtat�, amikor olyan gy�lekezetekről hallunk, ahov� ink�bb a vagyonos r�teg tartozik. Emellett term�szetesen vannak egyszerű tagokb�l �ll� gy�lekezetek is. Emellett sokszor hallani azt is, amint egy jobb anyagi helyzetben levő testv�rről fogalmaznak meg a gy�lekezetben elmarasztal� v�lem�nyt, vagy tal�n csak annyit jegyeznek meg, hogy k�nnyű neki. Nem maradnak azonban ad�sak a gazdagabbak sem, akik a nehezebb anyagi helyzetben levők fel� gyakran megjegyzik, hogy bizony�ra nem tetszik az �let�k Istennek, ez�rt marad el az �ld�s.

      Bőrszn szerinti:
      M�g az �haz�ban az elm�lt �vtizedekben csup�n a magyars�g �s a cig�nys�g elt�rő bőrsz�ne okozott fesz�lts�get, addig m�ra a helyzet gy�keresen megv�ltozott. �szak Amerik�ban minden bőrsz�nű embert l�thatunk. Kanad�ban a feh�rbőrűek �s a szinesbőrűek ar�nya szinte teljesen egyforma. Vajon melyik csoporthoz tartoz�k tarthatnak előjogot arra, hogy ők tartoznak a legjobb csoportba. Sok feh�rbőrű ember sajnos �gy gondolkodik, hogy sz�ve tele van előit�lettel. Vajon mi hogyan �rezz�k magunkat, amikor olyan k�zegben vagyunk, ahol mi vagyunk kisebbs�gben. Eszembe jut a gyermek�nek sora, hogy "s�rga, feh�r, fekete, mind kedvesek előtte, J�zus szeret minden kicsi gyereket." Vajon mi tudunk-e elő�t�lettől mentesen n�zni embert�rsunkra, att�l f�ggetlen�l, hogy milyen a bőrsz�ne.

      Vall�s szerinti:
      F�j� eml�kek soks�ga tolul el�m, amikor arra gondolok, hogy a kereszty�n Magyarorsz�gon milyen lesujt� v�lem�nyt fogalmaztak meg sokszor egym�sr�l a kereszty�n egyh�zak. Isten aj�nd�k�nak tartom, hogy az emigr�ci�ban egym�sra tal�ltak azok az emberek, k�z�ss�gek �s lelk�szeik, aki tulajdonk�ppen a hit nagy k�rd�seiben egyet vallanak. Hogyan k�sz�lnek azok a mennyorsz�gba, akik tele vannak előit�lettel a m�s k�z�ss�gekhez tartoz� emberek ir�nt? Ha kil�pek az utc�ra, akkor hamarosan tal�lkozom t�bb vil�gvall�shoz tartoz� hivővel. Milyen alapon it�lem meg őket, �s hogyan oszt�lyozom őket azzal kapcsolatosan, hogy elfogadom, vagy pedig harcolok ellene. Sokszor f�j�n gondolok arra, vajon J�zus Krisztus, Aki mindenki�rt meghalt, hogyan n�zi az egym�st len�ző �s megvető h�vek t�bor�t.

N�h�ny l�p�s ami seg�t legyőzni az előt�leteket

      Ismerjem meg a m�sikat!
      Ha tudunk időt sz�nni a m�sik megismer�s�re, akkor nagyon hamar �t�lj�k azt, hogy mennyi t�ves elk�pzel�s�nk volt a m�sikr�l. Ahhoz, hogy megismerjem a m�sikat, időt kell sz�nnom r�. Ha mindig csak azokkal foglalkozom �s t�lt�m el az időmet, akik k�zel vannak hozz�m, akkor soha nem lesznek k�zelval�kk� a most m�g t�voll�vők. Ne csak �n akarjam megismerni a m�sik embert, hanem legyek k�sz megismertetni �nmagamat.

      �rtsem meg a m�sikat!
      Ez a l�pcsőfok az�rt nagyon neh�z, mert a legt�bb ember arra v�gyik, hogy a m�sik �rtse meg őt. Meg�rteni a m�sik gondolkod�s�t, k�zelebb visz ahhoz, hogy meg�rtsem a m�sik cselekedeteit. Ha mindig a magam igaz�t f�jom, soha nem fogom, mert igaz�b�l nem is akarom meg�rteni az embert�rsamat. A m�sik ember h�tter�nek �s k�r�lm�nyeinek a megismer�se n�lk�l nem juthatok el a m�sik meg�rt�s�hez. J�l v�ssem az eszembe, hogy engem sem k�nnyű meg�rteni. Ez�rt nekem is �rat kell fizetnem az�rt, hogy meg�rtsem a m�sikat.

      Szeressem a m�sikat!
      Tudom, vannak olyanok, akiknek ez m�r t�l sok. Pedig lelki gyermekkorban j�rnak m�g azok, akik csak azokat szeretik, akiktől viszontszeretetet kapnak. A bennem fesz�lő előit�letek legyőz�s�hez vezető egyik legbiztosabb �t a m�sik fel� meg�lt szeretetem. Hogyan v�rom el az engem k�r�lvevő vil�gt�l, hogy nyitott sz�vvel, �r�mmel fogadjon, ha nem tudom szeretni. Akik tov�bb tudj�k adni az Istentől fel�nk �rad� szeretetet, azok lesznek a vil�g sz�m�ra is elfogadottakk�. Akik csak maguk k�r�l forognak �lland�an, azok előbb vagy ut�bb teljesen elszigetelődnek, �s mag�nyos, megkeseredett emberekk� lesznek.

      Mentsem meg a m�sikat!
      Ha k�sz vagyok v�gigmenni az előbb felv�zolt �ton, akkor egy k�l�n�s erő vesz hatalm�ba, ami azt dikt�lja, hogy vezessem J�zushoz az embert�rsaimat. Akit megismertem, �s az idők folyam�n meg is �rtettem, azt igaz�n meg is szerettem, �s mivel megszerettem, nemcsak itt a f�ld�n, hanem az �r�kk�val�s�gban is vele akarok lenni.Isten kez�ben azok az emberek lesznek haszn�lhat� eszk�zz�, akik az Ő seg�ts�g�vel meg tudtak szabadulni az előit�letektől.

      Dan L�szl�   * Az alhalmbrai �vk�zi gyűl�st k�vető napon a vas�rnapi iskol�n elhangzott szolg�lat �r�sos v�ltozata.

TAVASZ - Haraszti S�ndor verse

PSYCHOANALISIS CHRISTIANA - Babits Mih�ly verse

 
TAVASZI IFJ�S�GI TAL�LKOZ�
CLEVELAND,
m�jus 27-29.
T�ma: �radj kegyelem foly�

98. K�ZGYŰL�S
2005. J�LIUS 1-3
helysz�n: R�MA T�BOR
rendező gy�lekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző �let

GYERMEKT�BOROZ�S �s IFJ�S�GI csoport
- 16 �ves korig
R�MA, j�lius 4-9.

IFJ�S�GI T�BOROZ�S
az Ifj�s�gi Sz�vets�g rendez�s�ben:
R�MA, augusztus 6-13.

A SZERKESZT� ROVATA

�VK�ZI GYŰL�S

Sz�vets�g�nk �let�ben a k�zgyűl�sek k�z�tti időszak legfontosabb k�z�ss�gi alkalma az �vk�zi Gyűl�s. Az elm�lt k�t �vhez hasonl�an az id�n is Alhambr�ban (Kalifornia), az Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezet vend�gl�t�s�t �lvezve gy�lekezt�nk �ssze, febru�r v�g�n. Gyűl�seinkre p�nteken �s szombaton ker�lt sor. Szombat este �s vas�rnap d�lelőtt pedig a gy�lekezettel tal�lkozhattunk, istentiszteleten. A k�vetkezőkben mindk�t alkalomr�l besz�molunk.
      Gyűl�seinket a V�grehajt� Bizotts�g alkalm�val kezdt�k, p�nteken, eb�d ut�n. H�la az �rnak, mindenki meg�rkezett, idej�ben. Pedig messziről �s nyolc helyről, gy�lekezetből �rkeztek testv�reink. Kulcs�r S�ndor, sz�vets�g�nk eln�ke a P�ldabesz�dek 3:5-6 ig�kkel nyitotta meg a hossz�nak �g�rkező k�t napos tan�cskoz�st. Bizodalmad legyen az �rban teljes elm�dből, a magad �rtelm�re pedig ne t�maszkodj�l. Minden te utaidban megismered őt, akkor Ő igazgatja a te �taidat.
     
A Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g p�ntek d�lut�n �s szombaton, majdnem eg�sz nap tartotta megbesz�l�seit. A gyűl�sen 8 gy�lekezetből k�t-k�t k�pviselő vett r�szt - ők voltak a bizotts�g szavaz� tagjai. Lelkip�sztoraink is ott voltak, majdnem kiv�tel n�lk�l. Ők -amennyiben a gy�lekezet�k m�s k�t tagot m�r deleg�lt a bizotts�gba- tan�csad�k�nt vettek r�szt, szavazati jog n�lk�l. Term�szetesen az eln�ks�g tagjai is ott voltak, vagy gy�lekezeti megb�zottk�nt, vagy tan�csad�k�nt. A gyűl�seket a bizotts�g eln�ke, Herjeczki G�za vezette. (Szervezeti szab�lyzatunk szerint e bizotts�g eln�ke a sz�vets�gi aleln�k.)
      A bizottsgi munk�ban ezek a testv�rek vettek r�szt: Nov�k J�zsef, Tagai Istv�n, Balla Zsigmond (Alhambra), Luk�cs J�nos, Szab� Istv�n (Chicag�), Csomp� Andr�s, Drescher Lajos, Marosi B�la (Cleveland), Herjeczki G�za, Fűr B�la (Detroit), Kulcs�r S�ndor, ifj. Kulcs�r S�ndor (New York), Kish Ernt, Kish Ernőn� (Palm Bay), Vad�sz J�nos, Vad�sz J�nosn� (Santa Monica), Dan L�szl�, B�kai Istv�n, Weisz P�ter (Toront�).

A misszi�munka �ttekint�se

Az első t�mak�r hagyom�nyosan a sz�vets�g�nk misszi�munk�j�t vizsg�lja. Gy�lekezetenk�nt besz�moltak a k�ld�ttek a helyi misszi�munk�r�l. Ennek sor�n a Melbourne-i gy�lekezet �let�ről is hallottunk j� h�reket Szab� Istv�n főtitk�r testv�rtől, aki a gy�lekezet k�pviselőj�től levelet is kapott.
      Meghallgattuk a sz�vets�gen bel�l �n�ll�an műk�dő f�fi-, női-, ifj�s�gi- �s lelkip�sztor sz�vets�gek, valamint az Evang�lliumi Hirn�k jelent�s�t. K�l�n is figyelmet ford�tottunk az �j misszi�s kezdem�nyez�sekre.
      �r�mmel �llap�thattuk meg, hogy az �r munk�lkodik gy�lekezeteinkben. N�h�ny helyen bemer�t�s is volt, vagy arra k�sz�lődnek testv�reink. A fiatalok is akt�van bekapcsol�dnak a szolg�latokba �s �ld�sos tal�lkoz�kat is szerveztek az elm�lt f�l �v sor�n is.


A MJB �l�sezik

M�sodik nagyobb t�m�nk az anyagi vonzattal rendelkező misszi�s k�rd�sek megt�rgyal�sa volt. T�bb seg�ts�g ig�ny is �rkezett, k�lf�ldről. Ezekkel tkp. a V�grehajt� Bizotts�g foglalkozott �s megerős�tette azt a kor�bbi hat�rozatunkat, hogy egyenlőre a saj�t gy�lekezeteink gondjaira figyel�nk, saj�t misszi�s ter�let�nk�n pr�b�ljuk a legsz�ks�gesebb seg�ts�get biztos�tani, de ott is �gyelve arra, hogy az �r j� s�f�rs�got v�r től�nk. A m�rt�ktart�s �s egym�sra figyel�s is jellemzője a h�vő ember d�nt�seinek.
      Foglalkoztunk n�h�ny gy�lekezeti k�r�ssel, majd a tavalyi k�zgyűl�sen hozott hat�rozataink �rtelm�ben r�szleteseben is k�t �j misszi�r�l: a Melbourne-i gy�lekezet, valamint F�redi Kamilla �jabb afrikai misszi�-munk�ba �ll�s�nak t�mogat�s�r�l.
      A k�t nagy, előtt�nk �ll� tal�lkoz�r�l is hat�roztunk. A Baptista Vil�gsz�vets�g 100 �ves, jubileumi kongresszus�n (Birmingham, Anglia, j�lius 27-31) Herjeczki G�za, az Evang�liumi Hirn�k szerkesztője k�pviseli sz�vets�g�nket. A MABAVIT III. m�r t�bbeket �rint. Erre 2006. augusztus 4-6 k�z�tt ker�l sor, Debrecenben. Az ezen a tal�lkoz�n val� r�szv�telre buzd�tani fogjuk gy�lekezeteink testv�ris�get, s b�zunk benne, hogy �ld�sos, eml�kezetes alkalom lesz, csak�gy, mint a 2000-ben Nagyv�radon megtartott II. tal�lkoz�.

      A 2005 �v sor�n aktu�lis k�z�ss�gi, sz�vets�gi alkalmainkat tervezt�k meg ezut�n.

      Az ifj�s�g tavaszi tal�lkoz�j�ra Clevelandban ker�l sor, m�jus 27-29-�n.
      A k�zgyűl�st a New York-i testv�rek rendezik az id�n, m�gpedig n�h�ny k�r�bbi �v p�ld�j�t k�vetve, a toront�i testv�rek seg�ts�g aj�nlat�t elfogadva, a R�mai T�borban, j�lius 1-3 k�z�tt.
      A k�zgyűl�st �s t�bornyit�t folytatva j�lius 4-től gyermek t�boroz�sra ker�l sor, melyre 16 �ves korig v�rj�k a jelentkezőket. (Az�ta az ifjak sz�m�ra tervezett t�boroz�s időpontj�t is r�gz�tett�k az ifj�s�gi sz�vets�g vezetői: R�mai T�bor, augusztus 6-13.)
      M�g előbbre is tekintve elfogadtuk Kish Ernő testv�r�k, illetve a Palm Bay-i gy�lekezet h�v�s�t �s a j�vő �vi �vk�zi Gyűl�st �jra Florid�ban fogjuk megtartani.

      V�g�l a 2005-2006-os k�lts�gvet�si tervezetet k�sz�tette el a Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g.

      Volt okunk a h�laad�sra szombaton k�ső d�lut�n, amikor befejezt�k t�rgyal�sainkat. �s volt okunk arra is, hogy alhambrai testv�reinknek megk�sz�nj�k a sz�ves vend�gl�t�st. Nov�k J�zsef helyi lelkip�sztor testv�r p�ld�san megszervezett mindent, a nőtestv�rek pedig Szer�nyi M�rta nőik�ri eln�k testv�r vezet�s�vel bős�gesen ell�ttak benn�nket minden j�val.

ISTENTISZTELETEINK (az alhambrai oldalon)

Szombaton este �s vas�rnap reggel is �nekekkel kezdt�k az istentiszteletet. Az alhambrai zenekar k�s�ret�ben �nekelt�nk n�h�ny kivet�tett, Istent dicső�tő �neket.
      Mindk�t alkalommal szolg�lt az �nekkar is, Nov�k Gy�rgyi vezet�s�vel. �r�mmel vettem tudom�sul, hogy alhambrai testv�reink a leg�jabb magyar baptista �nekesk�nyvet haszn�lj�k a k�z�s �nekl�shez. Nov�k testv�r a Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyv (Budapest, 2003) legszebb �nekei k�z�l v�lasztott, dr. Szenohradszki J�nos testv�r pedig l�that� �r�mmel k�s�rte �nekeinket az orgon�n. Ha j�l �rtettem, ennek a k�t testv�rnek nagy r�sze van abban, hogy a gy�lekezet �tt�r(hetet)t az �j �nekesk�nyv haszn�lat�ra.
      N�h�ny sz�p verset �s alkalmi f�rfikart is hallhattunk mindk�t istentiszteleten.
      Szombaton Herjeczki testv�r hirdette az ig�t (J�zus Krisztus mindenek f�l�tt - Jer 31:31-34 + Jn 20:31), vas�rnap pedig Kulcs�r S�ndor testv�r (J�zus n�lk�l�zhetetlen volta - Jn 6:66-69).
      A vas�rnap reggeli �h�tatot Luk�cs J�nos, a vas�rnapi iskol�t pedig Dan L�szl� lp testv�rek vezett�k.
     
A vas�rnap d�lelőtti tisztelet ut�n k�z�s eb�den vett�nk r�szt (alhalmbrai testv�reink minden vas�rnap egy�tt eb�delnek). Este egy 700 tag� �nekkar koncertj�re vittek el benn�nket testv�reink.
      Sz�p alkalmakat kaptunk az �rt�l �s alhalmbrai testv�reinktől. K�sz�nj�k!

      Herjeczki G�za

GY�LEKEZETI HIREK - ALHAMBRA / MELBOURNE / TORONTO / DETROIT - Ski retreat

M�train�, F�lep Irma: AGG�DNI TILOS!

 

M�r r�gebben eml�tettem, hogy a neh�z �tvenes �vek k�zep�n egyszer odajutottunk, hogy a f�rjemnek egy �j �lt�nyre volt sz�ks�ge, hogy rendesen �lt�zve mehessen dolgozni. G�p�szm�rn�k l�v�n nem mehetett be ak�rhogy az irod�ba. Viszont � b�r a j� fizet�s� emberek k�z� tartozott � annyit nem keresett, hogy az �lelem, t�zel�, �s h�zfenntart�s mellett h�rom tag� csal�dunknak ruh�zatra is teljen...
      - (a cikk egy k�l�n oldalon olvashat�, itt)

ALHAMBRA / MELBOURNE 

TORONTO /
DETROIT

Vas�rnapi iskolai f�zetek / megrendel�si lehet�s�g

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.