Baptist TOP1000

KOLOR�D�

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. okt�ber

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..   

Saj�tos szolg�latunk

Ef 5,15-21

Idei k�zgy�l�s�nk mott�ja ("Egy�tt a szolg�lat �tj�n") �s igei szolg�latom c�me k�z�tt olyan fesz�lts�g van, amit nem szabad feloldani. Az �jsz�vets�gi gy�lekezetek k�z�s von�sait eml�tem meg el�sz�r, de ut�na azon is szeretn�k elcsod�lkozni veletek, hogy mennyire k�l�nb�z�nk egym�st�l, mennyi m�ss�g, ezernyi �rnyalat is van gy�lekezeteink szolg�lat�ban. Miut�n k�z�s ism�rveinket - P�l apostol gondolat�t k�vetve - felsoroltuk, az lenne a dolgunk, hogy erre az er�s alapra saj�tosan sz�p, j�l berendezett h�zat �p�ts�nk, ahol saj�tos szolg�latunkat v�gezhetj�k.
        Amikor az �jsz�vets�gi gy�lekezetek k�z�s von�sair�l tan�t az apostol, �s majd ha gy�lekezeteink saj�tos jelleg�t vizsg�ljuk, mindk�t k�rd�sk�rn�l kidomborodik a "m�ss�g" sz�ks�gess�ge. Az �jsz�vets�gi gy�lekezetek m�ss�ga abban gy�keredzik, hogy tagjai �s a k�z�ss�gek egy�tt, Krisztusban �lnek. Isteni eredet� teh�t a m�ss�g, minek nyom�n a Krisztus indulat�t t�kr�z� egy�nek (Ef 4,2) k�z�ss�g�ben is kikrist�lyosodik az az egys�g, ami a Szenth�roms�g Isten terv�t, jelenl�t�t, s �gy csod�s uralm�t hirdeti (4,4-16). Az �j �s a r�gi �let szerinti ember radik�lisan k�l�nb�znek egym�st�l (4:17-5:14). Aki valamikor g�tl�stalan volt, azt most a Krisztus form�lja (19-20.v.). A megromlott most val�s�gos szents�gben �l. A tolvaj m�soknak szolg�l. �ld�st mond, aki r�gen m�g a sz�j�val is rombolt, mert a Szentl�lek Isten elpecs�telte a megv�lt�s napj�ra (30.v.). Az �jsz�vets�gi h�v� �s gy�lekezet m�ss�ga Isten ereje �ltal lehets�ges - tan�tja az apostol -, de sohasem az egy�n akarat�t�l f�ggetlen�l. Akik �jj�sz�lettek, azok m�r "a vil�goss�g gyermekei" (5:8). Vil�goss�gban hozott d�nt�seik nyom�n vil�gos, hogy mer�ben m�s "gy�m�lcs�ket" �rlel az �let�k, mint azel�tt.
        V�zlatosan utaltam azokra a jellemvon�saira a megv�ltott embernek �s az �jsz�vets�gi gy�lekezetnek, melyek m�ss�gunkat hirdetik, �s mindny�junkra egyform�n �rv�nyesek. A megalakul�s�nak 105. �vfordul�j�t �nnepl� Beth�nia Gy�lekezet testv�ris�g�nek itt Clevelandban, �s valamennyi gy�lekezet�nknek ott, ahol �l�nk, ezt a m�ss�got kell meg�ln�nk, el�rn�nk �s vigy�znunk. Nem r�nk r�tt k�teless�gk�nt, hanem a kegyelem aj�nd�kak�nt. �jj�sz�let�s�nk k�vetkezm�nye ez a radik�lis m�ss�g.
        A gy�lekezet k�z�ss�g�ben, vagy sz�vets�g�nk laza k�tel�k�ben m�r m�ss� form�lt testv�rekk�nt tal�lkozunk egym�ssal. Mi c�lb�l? Nem csak az�rt kellett ilyen gy�keresen megv�ltoznunk, mert "a r�gi ember szerinti �ember" Istent�l elidegenedve �lt, hanem az�rt is, mert k�z�s k�ldet�s�nk nagys�ga ezt abszol�t sz�ks�gess� teszi. K�ldet�s�nk meg�rt�s��rt �s megfogalmaz�s�hoz �n Krisztus sz�nd�k�t �s munk�j�t akarom el�tek emelni, hogy eml�kezzetek mindenre, amit tett a vil�g�rt �s veletek, a vil�gban �s benn�nk, hiszen az � n�pek�nt nem lehet m�s c�lunk, mint Megv�lt�nk sz�nd�kainak p�ld�j�v� �s k�zvet�t�iv� lenni. �gy fogalmaztam meg magamnak a gy�lekezet c�lj�t: A gy�lekezetnek az a k�ldet�se, hogy a Szentl�lek ereje �ltal sz�val �s tettel vall�st tegyen a megfesz�tett �s felt�madt Krisztus szeretet�r�l, az�rt, hogy az emberek b�nb�natra juthassanak �s Krisztusban, mint �dv�z�t�j�kben higgyenek, majd engedelmesen szolg�lj�k �t a megv�ltottak k�z�ss�g�ben. Ez a mi k�z�s szolg�latunk. Ez a c�l egyes�t benn�nket. Ezekben vagyunk "egyek a szolg�lat �tj�n".
        Miel�tt r�t�rn�k megengedett, s�t hasznos k�l�nb�z�s�geinkre, ennek a t�m�nak a fontoss�ga megk�veteli t�lem, hogy figyelmeztesselek benneteket egy logikai bukfenc vesz�lyeire, amit ott szoktak bemutatni, ahol a hallgat�s�gr�l kevesebbet felt�teleznek, mint �n r�latok. Megeml�tem m�gis, mert szeretn�m, ha mindig szem el�tt tartan�tok. Ha hissz�k, hogy a helyi gy�lekezet �lete �s szolg�lata "saj�tos", - �s mi ebben, ugye, egyet�rt�nk? -, akkor b�njunk cs�nj�n az u.n. szakemberekkel �s tan�csaikkal. Legy�nk �vatosak az �ppen divatos m�dszerek majmol�s�val is, ha val�ban teljes�teni akarjuk a k�z�tt�nk is aj�nd�kokat osztogat� Krisztus akarat�t! A Szent�r�st buzg�n tanulm�nyozva �s az �r tan�cs�t megfogadva testre szabott �s az � dics�s�ge szerinti seg�ts�get nyer�nk szolg�latunk v�gz�s�hez. Saj�tosan r�szorulunk az � seg�ts�g�re.
        Saj�tos szolg�latot v�gz�nk, mert a mi gy�lekezet�nk m�s, mint ak�rmelyik m�sik. Mi emigr�nsokk�nt �rkezt�nk ebbe az orsz�gba. Ha akarn�nk sem tudjuk ezt a t�nyt �tfesteni. Mi�rt is tenn�nk? Az otthon-keres�s sor�n szerzett sebek �s tapasztalatok, a haza vonz�sai �s tasz�t�sa, a beilleszked�shez sz�ks�ges lemond�sok �s az �n�rt�kel�shez izmosod� tudatos v�llal�sa a m�ss�gunknak, ezek mind saj�tos szolg�lat v�gz�s�re k�sz�tettek el� benn�nket. Nem sz�gyen a m�ss�gunk. Ilyenek vagyunk, �s k�sz. Krisztus n�pe k�z�tt mindig voltak emigr�ns gy�lekezetek is.
        A testv�ris�g �sszet�tel�t tekintve is k�l�nb�znek gy�lekezeteink egym�st�l. Abban p�ld�ul, hogy melyik�nk, honn�t j�tt, �s milyenek az ar�nyok k�z�ss�geinkben. Az Erd�lyb�l �rkezett testv�rek m�g�tt m�s �t van, mint az �tvenhatosok�. Egyik�nknek menek�lnie kellett, a m�sikunk szerencs�t pr�b�lni j�tt. Van aki a kommunizmus el�l szaladt ide, de olyan is akad, aki a f�rje el�l menek�lt. Az egyik hozta a misszi�ban szerzett tapasztalatait, m�g a m�sik itt t�rt meg. Nem tudok az emigr�ns gy�lekezetn�l sz�nesebb k�z�ss�get elk�pzelni. Annyi m�ss�g fesz�ti ezt az egys�get, hogy csoda az eg�sz: isteni csoda. Ne z�gol�djunk emiatt, ink�bb �nnepelj�k!
        Saj�tos probl�m�ink is saj�tos szolg�latra nevelnek minket. Itt van p�ld�ul a nyelvhaszn�lat k�rd�se. El�fordul - sajnos - m�sutt is, hogy egy kisiskol�s helyesebben besz�l, mint a pr�dik�tor; de n�lunk ez a "norm�lis". Hogyan lehet ezzel egy�tt �lni? Vannak testv�rek, akik ink�bb az "angolokhoz mennek". Lecser�lik az egyik emigr�ns gy�lekezetet egy m�sikra, mert hiszen saj�tos probl�m�inkkal mi �lethosszig vesz�d�nk. Hozzuk-vissz�k, menek�ln�nk t�le, de cipelj�k mindenhova B mi�rt is nem tanuljuk meg az �r dics�s�g�re �s embert�rsaink jav�ra haszn�lni?! Tal�n jobb megold�s, ha m�r itt tartunk, ha b�lcsen megszervezz�k �s t�mogatjuk a vas�rnapi iskol�ban foly� munk�t. Gy�lekezet�nk aj�nd�kokat osztogat� Ura nem szokott �ns�gben tartani senkit az �v�i k�z�l.
        Szeretn�m, ha elgondolkozn�tok ezen: saj�tos szolg�latot v�gz�nk, mert m�sok vagyunk.
 
        Befejez�s�l, az angliai teol�gus-igehirdet� John Stott egyik k�nyv�b�l [John Stott, The Contemporary Christian (InterVarsity Press,1992) 239-256.oldal] tanultakat hadd osszam meg veletek, mert akik ilyen saj�tos szolg�latra k�sz�l�nk, igei �s a kereszty�ns�g t�rt�nelme sor�n hasznosnak bizonyult "�tjelz�k" ment�n kellene haladnunk. Ezeket a k�rd�seket t�bbf�le megvil�g�t�sban �s t�bb f�rumon (gy�lekezeti �ra, el�lj�r�s�g, vas�rnapi iskola, biblia�ra, stb.) lenne hasznos tiszt�znunk.
1. Mi a gy�lekezet? Dr. Stott �rja:  "The church must understand itself."
2. Hogyan m�k�d�nk, mint k�z�ss�g?  "The church must organize itself."
3. Mi az �zenet�nk?  "The church must express itself."
4. Melyek a saj�toss�gaink?  "The church must be itself."

        Baptista h�v�k vagyunk. A megnyert �ld�sok �s a szolg�lat b�s�ge, amivel r�vid t�rt�nelm�nk sor�n Urunk megaj�nd�kozott minket, mindig egy soksz�n� k�z�ss�g �r�me volt. A Krisztus teste Isten gazdags�g�t �s sz�ps�g�t t�kr�zi egys�g�ben �s saj�toss�gaiban egyar�nt. Ha tehernek is �rezz�k olykor, tanuljuk meg csod�lni �s vigy�zni B nagyobb �ld�s ez minden m�sn�l ebben az egyre sz�rk�l� vil�gban!

                    Nov�k J�zsef

  121. ZSOLT�R
A hegyek cs�cs�n kutat� szememmel
f�ltekintettem: van-e m�g seg�ts�g?
�h, seg�ts�get csak az �r, az �g s f�ld
Istene k�ldhet.
 
� �gyel r�, hogy soha l�bad itten
meg ne csusszanjon. Soha � nem alszik.
� �gyel r�d �s soha, m�g a f�ld �l,
nem fog aludni.
 
�beren virraszt a vak �jszak�ban,
�rzi Izr�elt. A nagy Isten, � ny�jt
pajzsot �s �rnyat te f�l�d is; egyre
jobbodon �ll �.
 
D�l-ver� izz� ragyog�sa, k�tes
f�nye a holdnak neked �m nem �rthat;
mind a vesz�lyt�l Urad �m meg�riz:
lelkedet �vja.
 
Amid�n bentr�l kifel� felindulsz,
amid�n kintr�l befel� t�rekszel:
v�d ezent�l �s megel�z ak�rhol
mindig az Isten.
         Jean-Antoine De Baif, ford�totta: Illy�s Gyula
A SZERKESZT� ROVATA
Okt�beri sz�munk rem�lem szokatlanul kor�n fog meg�rkezni olvas�inkhoz. B�r egy �js�gn�l tal�n az a jobb, ha v�rj�k. Erre a sz�mra a fiatalok v�rtak a legjobban. Az augusztus v�gi kolor�d�i t�boroz�son ugyanis egy versenyt ind�tottunk, melybe b�rki benevezhetett a jelenl�vők k�z�l. �rkezett is t�bb p�lyamű. Legnagyobb r�sz�t m�ris olvashatjuk. Az olimpi�n koszor�t �s arany meg ez�st �s bronz �rmet lehet nyerni, a mi verseny�nk�n pedig az elismer�sen, k�zl�sen t�l p�nzjutalmat. Ugyanis voltak a t�boroz�k k�z�tt olyanok, akik erre a c�lra adakoztak. Rem�lem, hogy amikor olvass�k a fiatalok besz�mol�it, n�zik a f�nyk�peket, �gy fogj�k �rezni, hogy �ldozatuk nem volt hi�baval�. A tizedik oldalon k�z�lj�k az adakoz�k n�vsor�t �s az eredm�nyhirdet�sre is ott szor�tottunk helyet. �r�l�k minden egyes bek�ld�tt munk�nak. Gyermekeink k�z�tt vannak igen tehets�gesek is. Rem�lem, hogy talentumaikat forgatni fogj�k, ezut�n m�g ink�bb. Biztassuk őket, hiszen erre is sz�ks�g�k van.
      A lelkip�sztor csendesnapokat is e h�t sor�n tartottuk meg - amiről a Val�ban? sorain olvashatunk.
      Eln�k testv�r�nk ezekben a napokban Erd�lyben �s Magyarorsz�gon j�r. R�szt vesz a Perecseni imah�z megnyit�s�n �s a szeptember 7-i MABAVIT �rtekezleten, amelyet testv�reink Debrecenben rendeznek meg. Im�inkban k�s�rj�k Kulcs�r testv�rt �s b�zunk benne, hogy jelenl�t�vel, szavaival, szolg�latival kifejez�sre juttatja szeretet�nket �s agg�d�sunkat az �hazai misszi��rt. Mert j�llehet nem vagyunk fizikailag k�z�tt�k, de a lelki kapcsolat, k�tőd�s nem szűnt meg a t�vols�ggal.
      A legut�bbi sz�munkban volt egy r�vid �r�s, melyben Ny�l Zolt�n testv�r azt k�rdezte tőlem (től�nk), volna-e �rdeklőd�s Amerik�ban a Fogadj �r�kbe Vajdas�gi Gyermekeket programra? N�h�ny telefonh�v�sb�l arra k�vetkeztetek, hogy igen, van. Az �rdeklődőknek a k�vetkező lev�lr�szletet aj�nlom:
      "Amennyiben valaki t�mogatni akar mozg�ss�r�lt csal�dot, vagy nagycsal�dosakat, vagy ak�r a Bethesda h�zat, akkor jelezze azt, ha lehet nekem. (Nyulz@eunet.yu) K�ld�k a csal�dr�l egy f�nyk�pet, alapvető adatokat, �s a sz�mlasz�momat. �gy gyorsan - k�t nap alatt, �s ar�nylag olcs�n (5 doll�r levon�ssal) meg�rkezik a t�mogat�s Szabadk�ra. �n azt tov�bb�tom amint lehet. Az eg�szről �r�sbeli dokument�ci�t k�sz�tek, teh�t b�rmikor leellenőrizhető."
      Ha m�g enn�l is gyorsabb megold�st keres valaki, telefonon h�vja fel a szerkesztőt (sz�m ugyanezen az oldalon), aki sz�vesen ismerteti a Ny�l Zolt�n testv�r �ltal megadott banksz�mla �tutal�si lehetős�get. Azt gondolom, hogy havi 25-30 doll�ros seg�ts�g sokat jelenthet egy-egy ilyen csal�dn�l. Vagy ak�r gy�lekezeti szinten is el lehetne ind�tani ezt a seg�ly programot.
      HURRICAN. E rovat �r�sakor m�r a harmadik sz�lv�szt v�rj�k egy h�napon bel�l a floridaiak. Vagyis nem v�rj�k, de m�gis k�sz�lnek az �rkez�s�re. A hatalmas pusztul�sok l�tt�n elszorul a sz�v�nk. Im�dkozunk az ott �lő ismerőseink�rt, rokonaink�rt, az ott �lő gy�lekezetek�rt. A Palm Bay-i gy�lekezet�nkben most vas�rnap sem tudnak �sszej�vetelt tartani, mondja Denzel Alexander lelkip�sztor testv�r. Az imah�zn�l �s t�bb testv�r h�z�n�l tető k�rokat okozott a vihar, egyik testv�r�nk h�za lakhatatlann� v�lt. Az �r oltalm�ba aj�nljuk őket. (szerk)
 
 
IFJ�S�GI TAL�LKOZ� DETROITBAN
 
Szeretettel megh�vjuk a fiatalokat a Detroitban megrendez�sre ker�lő őszi ifj�s�gi tal�lkoz�ra.
A tal�lkoz� főt�m�ja:
Bizonys�gt�tel. Mi�rt? Miről? Hogyan?
A tal�lkoz� igehirdetői: Dan L�szl� toront�i lp, ifj�s�gi eln�k �s k�t teol�giai hallgat�: Pardi F�lix �s Kulcs�r Attila.
Az okt�ber 9-10-i d�tumr�l novemberre halasztottuk az ifj�s�git.
V�rhat�an november 13-14-e lesz az �j d�tum.
V�glegesiteni okt�ber 1-�n fogjuk.
Mielőbb jelezz�tek �rkez�seteket, hogy az ell�t�sr�l gondoskodni tudjunk. Telefon: 313-382-3735. Szombaton reggel 10-kor kezdődik a program. Szeretettek v�runk benneteket!
                                                                  Detroiti fiatalok
 

GY�LEKEZETI HIREK -  CLEVALAND - Gyermekbemutat�s

KOLOR�D�  '04  besz�mol�, p�ly�zatra �rkezett ir�sok (magyar �s angol nyelven)

 P�LY�ZAT HIRDET�S

 

Az augusztus 15-22 k�z�tti t�boroz�s sor�n a szerkesztő azt javasolta a r�sztvevőknek (140 fiatal, majdnem minden gy�lekezet�nket k�pviselve), hogy ind�tsunk egy verseny-p�ly�zatot, melynek c�lja az, hogy bemutassuk az Evang�liumi H�rn�k olvas�inak is ezt a hetet.
      �s a d�j? Minden nap el�nekelt�k a konferenciai indul�t:  "Akik versenyp�ly�n futnak ... de csak egy nyer v�g�l d�jat a k�zdelem ut�n... Tudom, c�lba �rve, harcomnak nagy jutalma van." Jutalom? Az első, hogy fiataljaink �r�sait, rajzait, k�peit megjelentetj�k az �js�gunkban. S mivel voltak olyanok, akik anyagilag is hozz�j�rultak ahhoz, hogy �rm�ket is osszunk ki (z�ld sz�nűeket), p�nzjutalomban is r�szes�lnek a legjobbak. No �s, kik voltak a legjobbak?
      A versenyre a meghat�rozott hat�ridőn bel�l 13-an k�ldtek p�lyaművet. 4 kateg�ri�t hat�roztunk meg: magyar, illetve angol nyelvű �r�s, rajz vagy karikat�ra �s f�nyk�p. A rangsorol�snak term�szetesen relat�v �rt�ke van. Csak egym�shoz tudtuk hasonl�tani az azonos kateg�ri�ba �rkezett műveket. Abszol�t �rt�k? Az is van ezeken az oldalakon, de annak f�lismer�s�t az olvas�kra b�zom. Nekem legjobban Brigitte �r�sa �s Korn�l n�h�ny f�nyk�pe tetszett.
 
Magyar nyelvű �r�sok:
1. Pap Enikő (Detroit)
2. Kulcs�r Ibolya (Louisville)
Angol nyelvű �r�sok:
1. Brigitte Biro (Sz�rv�ny)
2-2. Rebecca Demeter (Chicago) �s Erica Szegedi (Toronto)
Grafika:
1. Brittany Novak (Sz�rv�ny)
F�nyk�p:
1. Gerstner Korn�l (Chicago)
2. Kulcs�r Tiham�r (Chicago)
 
Elismer�sben r�szes�tj�k a t�bbi r�sztvevőt is. Sz�p munk�t v�geztek:
Gerstner Korn�l, Juh�sz Anna (rajz, Detroit), Lidia Kovac (Ausztr�lia), Kulcs�r Bettina (f�nyk�p, Chicago) �s ketten a m�r nem olyan fiatalok k�z�l: Torma Erzs�bet (New York) �s Demeter Andr�s (Chicago). (Nekik k�l�n is k�sz�n�m, hogy p�ld�t mutatnak a fiataloknak.)
Az arany �rem hatvan doll�rt �r, az ez�st pedig huszon�t�t, melyet post�n fogunk elk�ldeni a nyerteseknek.
V�g�l, akik lehetőv� tett�k, hogy nyerem�nyeket is kapjanak a fiatalok:
Gerstner Korn�l, Bencze Krisztina �s �kos, Torma Erzs�bet, Nov�k J�zsef, Ol�h Imre, M�ller J�nos, Szenohradszky Emese, Kiss P�ter, Pap Lajos �s Herjeczki G�za. �sszesen $340.00. K�sz�nj�k, a fiatalok nev�ben is. (Szerk)

Keresztrejtv�ny�nk cime: Bir�k a bibli�ban (k�szitette: Meleg D�vid)

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.