Baptist TOP1000

KOLOR�D�

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. november

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

K�SZ�N�M !

K�sz�netet mondani, h�l�t adni, elismerni a fel�nk �rad� sok j�t �s a szeretetet, mindannyiunk sz�m�ra �jb�l �s �jb�l megism�telhet� lehet�s�g.

Tudatosan haszn�lom a lehet�s�g sz�t �s nem a k�teless�g, vagy a feladat kifejez�seket. Val�ban �gy l�tom, hogy �ri�si lehet�s�ge az embernek, hogy alkalomr�l alkalomra h�l�t adhat Istennek.

Kanad�ban �s az Egyes�lt �llamokban is nagy hagyom�nya van a h�laad�si �nnepnek. Mi Kanadaiak egy kicsit kor�bban adunk h�l�t, tal�n ez�rt is foglalkoztatott az ut�bbi id�ben t�bbet is ez a k�rd�s.

Sokan vagyunk �gy vele, hogy minden �vben van valami k�l�nlegess�ge a h�laad�sunknak. Sz�momra ebben az esztend�ben Balog Mikl�s testv�r M�rleg c�m� vers�nek n�h�ny sora adta meg az alaphangot a h�laad�sban. "T�bb j�t adott �, mint amennyi rosszat, s ut�lag m�g a rossz is j�ra v�lt. Most m�r tudom, hogy j�v�m b�rmit hozhat, el nem n�m�tja h�l�m himnusz�t!"

�jra �s �jra olvasva a vers sorait �n is felm�rtem, hogy mennyi j�val ell�tta Isten az �letemet. Neh�z lenne sz�mba venni azt a rengeteg megtapasztal�st, amit Vele �lhettem �t. Nagyon igaz azonban az is, hogy vannak dolgok, amik pillanatnyilag nem t�nnek j�nak, k�s�bb azonban azokat l�tva is r�csod�lkozhatunk Isten csod�latos nagys�g�ra.

Az �nnepi szolg�latokra k�sz�lve egyetlen sz� van, amivel �sszefoglalhatom azokat az �rz�seket, amik bennem vannak: K�sz�n�m! �jj�sz�letett emberk�nt nem lehet az k�rd�s, hogy minden j� �s t�k�letes aj�nd�k Istent�l j�n. K�rlek, pr�b�lj meg te is eml�kezni az elm�lt �v kisebb �s nagyobb csod�ira. Ha megteszed megtelik a sz�ved �r�mmel, �s a zsolt�r �r�val egy�tt vallod majd te is: "De akit az �r szeret, annak �lm�ban is ad eleget."

Egy�ni, csal�di, gy�lekezeti �s sz�vets�gi szinten is sz�mtalan okunk van a h�laad�sra. Ne csak addig jussunk el csup�n, hogy megl�ssunk mindent, amit Istent�l kaptunk, hanem engedj�nk szabad utat a sz�v�nkb�l felszabadul� h�l�nak. Legyenek biztat�sul sz�munkra az �nek�r� sorai is: "N�zd az �ld�st, n�zd meg egyenk�nt." S ha tudod, hogy minden j��rt kinek lehetsz h�l�s, akkor h�l�d jelek�nt add Neki a legt�bbet, add oda Neki �jra, vagy tal�n el�sz�r a teljes �leted. Ha ezt meg tudod tenni, akkor lesz igazi, �s teljes a h�laad�sod.

                   Dan L�szl�

 
MRLEG
 
B�r nem tudom m�g, hogy j�v�m mit hozhat,
m�g bennem k�nnal jajgat a jelen,
m�rlegre tettem mind a j�t s a rosszat,
mit sorsom eddig juttatott nekem.
 
Betegs�gem keserve arra k�sztet,
hogy felnagy�tsak minden b�natot,
�s elfelejtsek minden j�t �s sz�pet,
mit j� Aty�m oly gazdagon adott.

De k�nnybe' f�rd� �ber �jszak�kon
f�ny gyullad: �ld� �gi �rtelem,
s ilyenkor m�lyem megal�zva l�tom;
milyen h�l�tlan volt az �letem!
 
Hisz annyi dr�ga kincs�vel meg�ldott,
hogy felsorolni sem lehetne mind,
s mikor v�tkeztem, �jra megbocs�tott,
hogy h� lehessek �s h�l�s megint.
 
T�bb j�t adott �, mint amennyi rosszat,
s ut�lag m�g a rossz is j�ra v�lt.
Most m�r tudom, hogy j�v�m b�rmit hozhat,
el nem n�m�tja h�l�m himnusz�t!
           Balog Mikl�s (1970)
 
A SZERKESZT� ROVATA

Novemberi sz�munk is el�g sz�nesre siker�lt. Rem�lem nem csak a k�pek miatt. Egy�bk�nt a k�pek az Interneten sz�nesek - ha valaki m�g nem kereste volna fel a WEB oldalunkat, tegye meg hamarosan. Le�rom �jra a c�met: www.evangeliumihirnok.net

Az okt�beri sz�munk Internetes publik�l�sa sor�n der�lt ki, hogy t�bb mint ezer file-b�l (sz�veg, vagy k�p egys�g) �ll m�r a lapunk. (1997. szeptembere �ta minden sz�munk megtal�lhat� ezen a c�men.) Az ebb�l keletkezett konfliktust n�h�ny hetes pr�b�lkoz�s ut�n siker�lt csak megoldani. Ha valaki ez id� alatt kereste az okt�beri sz�mot, nem tal�lta. M�g n�h�ny napig tart az �trendez�s, s azut�n - azt rem�lem - meg lesz a lehet�s�g arra, hogy tov�bbra is b�v�lj�n lapunk, lehet�s�get adva ezzel arra, hogy az evang�lium el�rhet� legyen ezen a csatorn�n �t is a vil�g b�rmely r�sz�n �l� magyarul olvas�k sz�m�ra.

V�g�l szeretn�m megk�sz�nni, hogy olyan sokan - gy�lekezeteinkb�l, olvas�ink k�z�l, tengeren innen �s azon t�l - im�dkoztatok feles�gem�rt az elm�lt hetekben. Az �r �tseg�tette �t a m�t�ten �s m�r a gy�gyul�s rem�nys�g�ben v�rakozunk, s im�dkozunk tov�bb.  (szerk)

 
 
IFJ�S�GI TAL�LKOZ� DETROITBAN
NOVEMBER 13-14
 
1362 Chandler, LINCOLN PARK, MI 48146  tel: (313)381-7315
Rev. Geza Herjeczki (313)382-3735
T�MA: BIZONYS�GT�TEL - MI�RT? / MIR�L? / MI�RT �N? / HOGYAN?
 
Szeretettel megh�vjuk a fiatalokat a Detroitban megrendez�sre ker�lő őszi ifj�s�gi tal�lkoz�ra.
A tal�lkoz� igehirdetői: Dan L�szl� toront�i lp, ifj�s�gi eln�k �s k�t teol�giai hallgat�: Pardi F�lix �s Kulcs�r Attila.
 
Mielőbb jelezz�tek �rkez�seteket, hogy az ell�t�sr�l gondoskodni tudjunk. Telefon: 313-382-3735. Szombaton reggel 10-kor kezdődik a program. Szeretettek v�runk benneteket!
                                                                         Detroiti fiatalok

t�rk�p a detroiti imah�zhoz

 
PROGRAM
 
Szombat / Saturday
8:45 - 9:50 reggeli / breakfast
10:00 - Bevezet� bizonys�gt�tel - mi�rt? mir�l? mi�rt �n?
Introduction - Witnessing: why? about what? why me?
 
HOGYAN? Besz�lj J�zusr�l f�lelem n�lk�l
HOW? Share Jesus Without Fear
 
Csoportos foglalkoz�s - korcsoportok szerint. / Group discussions
 
1:00 - eb�d / lunch az imah�zn�l
 
2:00 - 5:00 sport / sports
 
6:00 vacsora / dinner az imah�zn�l
 
7 PM YOUTH WORSHIP SERVICE
Praise & Worship: ALTERED (Cleveland)
SLIDE SHOW - Mik� Istv�n
Message (in English) - Pardi Felix
 
Vas�rnap / Sunday
10:00 �h�tat - Luk�cs J�nos
K�z�s �nekl�s, vezeti: Gerstner Korn�l
Evangelism as a way of life - Kulcs�r Attila (ApCsel 16)
�nekl�s, szolg�latok a vend�gek r�sz�r�l
A bizonys�gt�tel k�vetkezm�nyei - Dan L�szl�
 
1:00 K�z�s eb�d
 
D�lut�n hazautaz�s.
 
 
ERD�LYBEN �S MAGYARORSZ�GON

 

Foly� �v szeptember 2-17 k�z�tt Erd�lyben �s Magyarorsz�gon j�rtam. Utamnak kett�s c�lja volt: sz�vets�g�nket k�pviselni a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g �l�s�n, valamint r�szt venni a szil�gyperecseni �j imah�z megnyit�s�n. Mennyei Aty�nk gondvisel� kegyelm�b�l mindk�t c�l megval�sult, s�t enn�l t�bb is.
 
Imah�z megnyit�s Szil�gyperecsenben  
 
A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge tan�cskozott Debrecenben

 

Utam f�c�lja, sz�vets�g�nket k�pviselni Debrecenben a MABAVISZ tan�cs�nak �l�s�n, melyre 2004. szeptember 6-�n ker�lt sor. J�nius 4-�n volt m�r egy tan�cskoz�s Budapesten, melyen Dr. Herjeczki G�za aleln�k�nk k�pviselte sz�vets�g�nket.
      A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z r�sz�r�l jelen volt M�sz�ros K�lm�n egyh�zeln�k, a MABAVISZ eln�ke, M�sz�ros Korn�l, f�titk�r, Szab� Zolt�n gazdas�gi igazgat�, Papp J�nos misszi�i titk�r, Balogh Barnab�s �s Bereczki Lajos a debreceni baptista gy�lekezet lelkip�sztorai. A Rom�niai Magyar Baptista Sz�vets�get Borz�si Istv�n eln�k a MABAVISZ aleln�ke, Gergely Istv�n f�titk�r, Kov�cs Gyula aleln�k, �s Borz�si Gyula k�pviselte. Az �szak-amerikai Magyar Baptista Sz�vets�get Kulcs�r S�ndor eln�k a MABAVISZ aleln�ke k�pviselte. A Felvid�ket D�cz� B�lint, a Vajdas�got Ny�l Zolt�n, �s K�rp�talj�t Varga Attila k�pviselte.
Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k tv. Luk�cs 11:14-23 verseket olvasta, miut�n szem�lyesen im�dkoztunk, majd k�sz�nt�tte a jelenlev�ket.
      Besz�mol�k k�vetkeztek a r�gi�kban t�rt�n� misszi�munk�r�l �s a Magyar baptist�k helyzet�r�l. �jb�l nyilv�nval� lett az egym�s t�mogat�s�nak fontoss�ga, f�k�ppen az anyaorsz�g hat�rain k�v�l �l� testv�reink ir�nt. Szeretn�m felh�vni a testv�rek figyelm�t a Vajdas�gban �l� testv�reink helyzet�re. Megf�leml�t�sek, fenyeget�sek, �s k�l�nf�le vesz�lyeknek vannak kit�ve. T�mogassuk �ket im�ds�gainkban k�rve r�sz�kre Isten erej�t �s oltalm�t neh�z helyzet�kben. Im�ds�gos sz�vvel gondoljunk a K�rp�talj�n �l� testv�rekre �s a Felvid�kiekre is.
      F�t�m�nk a Magyar baptist�k 3-ik vil�gtal�lkoz�j�nak megrendez�se volt, melyet 2006-ban Debrecenben szeretn�nk megval�s�tani. Eb�d ut�n elment�nk �s megtekintett�k a F�nix csarnokot, melyet mindannyian alkalmasnak tal�ltunk a vil�gtal�lkoz� megrendez�s�re. A befogad� k�pess�ge 8000-11000-ig b�v�thet�.


A debreceni F�nix csarnok el�tt a tal�lkoz� r�sztvev�i

      Javaslat hangzott el, amit el is fogadtunk, hogy a 3 alap�t� sz�vets�gb�l egy-egy testv�r legyen a MABAVIT 3 szervez�s�ben: Papp J�nos �s a helyi �sszek�t� szem�ly Balogh Barnab�s, Magyarorsz�g, Gergely Istv�n, Erd�ly, �s Szab� Istv�n, USA. Kihangs�lyoztuk, hogy a MABAVIT megszervez�se a helyet ad� orsz�g felel�ss�ge.
      A tan�cs tagjainak t�bbs�ge az alapszab�ly megvitat�sa �s m�dos�t�sa mellett foglalt �ll�st. �gy m�dos�t�sok t�rt�ntek, amelyeket a t�bbs�g elfogadott.
      A tan�cs a vil�gsz�vets�g f�titk�r�v� v�lasztotta Borz�si Gyula testv�rt, 3 �ves id�tartamra.
      A k�z�s �h�tat szerkeszt�s�r�l, �s az elm�lked�sek ar�nyos eloszt�s�r�l is besz�lt�nk. T�bb megjegyz�s �s pozit�v javaslat hangzott el a j�v�re vonatkoz�an. Rem�lj�k, hogy ezek gyakorlatba �ltet�se megt�rt�nik, �s magyar baptista n�p�nk lelki �p�l�s�t fogj�k szolg�lni.
      Mindannyiunk figyelme teh�t 2006-ra, Debrencenre ir�nyul. Im�dkozzunk, �s k�sz�lj�nk magyar baptista n�p�nk ezen rendk�v�li esem�ny�re. Sz�m�thatunk akad�lyokra, de mindenhat� Isten�nk seg�ts�ge �ltal, valljuk, hogy minden lehets�ges az �benne h�v�knek. B�tran mondhatjuk, hogy ez a szent �s nemes c�l minden �ldozatot meg�rdemel. V�llaljuk k�szs�gesen mindazt megtenni, ami a mi feladatunk, n�p�nk�rt �s Isten neve dics�s�g��rt.
              Rev. Kulcs�r S�ndor, New York, sz�vets�gi eln�k

GY�LEKEZETI HIREK - NEW YORK   /   DETROIT   /   TORONT�

KOLOR�D�  '04 - H�zass�g-ter�pia Colorad�ban

Rick Warren: C�ltudatos �letvitel (19. nap)

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.