Baptist TOP1000

K�ZGYŰL�S

 

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. JLIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

Gy�lekezeti h�rek: New York  /  Alhambra  /  FELVID�K  /  Melbourne (AU) Wessel�nyi u.

K�ZGYŰL�SI  PROGRAM (kinyomtathat� PDF file)

A GYENG�K P�RTFOG�JA

1945-ben, egy Isten-f�l�, szorgalmas asszony egyetlen l�ny�val �lt Budapesten. Vilman�ni volt a neve. Szeg�nynek a n�metek elhurcolt�k a f�rj�t s azt sem tudta, hogy �lve maradt-e vagy nem, s hazaj�n-e m�g vagy nem. M�g egy nap �zenetet nem kapott t�le arran�zve, hogy hamarosan hazaj�n; csak m�g beteg �s gyenge. Elhurcol�s el�tt f�rje nyomd�szs�ggal kereste a kenyeret s � meg a szomsz�doknak �s a csal�dnak varrogatott. Mindketten kem�nyen dolgoztak. Mire �ssze is tudtak szedni egy kis p�nzt, amib�l vettek egy kis csal�di h�zat. S id�vel beb�torozt�k az eg�szet.
      Azt�n kit�rt a h�bor� �s bevonultak az oroszok. Ekkor a kommunista �rzelm� emberek elkezdtek tombolni. Vilma n�ni k�zel�ben is lakott egy ilyen h�rom gyerekes, l�zeng�, dolog-ker�l�, nagy hang� asszony f�rj�vel �s csal�dj�val. Mivel egyik�k sem szeretett dolgozni; nem is mentek sokra. Viszont az asszony megirigyelte, hogy Vilma n�ni m�sodmag�val egy h�romszob�s h�z tulajdonosa �s lakosa. Ez�rt egy nap elment hozz� �s azzal fenyegette, hogy elmegy a tan�csh�z�ra �s elint�zni, hogy cser�ljenek lak�st, mert h�t nem igazs�gos, hogy � �t�dmag�val egy kis lak�sban gy�tr�dj�n Vilma n�ni meg kettesben olyan nagyban �ljen. Azaz arra t�rekedett, hogy nagyobb csal�dja l�v�n, ingyen kiutalj�k neki Vilma n�ni�k h�z�t s Vilma n�ni�k meg menjenek be az � pici lak�s�ba.
      Vilma n�ninek nagyon f�jt a dolog, mert h�t neh�z munk�val szerezt�k meg a h�zra �s b�torra val�t. Meg az�rt is, mert arra gondolt, hogy ha le�nya id�vel f�rjhez megy, akkor � lak�shi�ny miatt � nagyon j�l j�nne a nagyobb h�z. De nem tudott egyebet csin�lni, mint Istenhez ki�ltani.
      Elj�tt a kihallgat�s napja. Vilma n�ni, 13 �ves kisl�ny�val, im�dkoz� sz�vvel indult �tnak. A b�r�s�g el�tti sorba�ll�s k�zben viszont �sszeismerkedett egy csal�ddal, akik �ppen a n�met koncentr�ci�s t�borb�l t�rtek haza. A f�rfi, fia �s annak feles�ge lak�st kerestek. Mire felaj�nlotta nekik az egyik szob�t, s �k meg h�l�san elfogadt�k.
      Beker�ltek a b�r� el�. Ott Vilma n�ni elmondta f�rje deport�l�s�nak szomor� t�rt�net�t, neh�z helyzet�ket, s azt is, hogy m�r van h�rom alb�rl�je �s be is mutatta �ket. Mire a b�r�nak megesett a sz�ve s a h�zat nem adta �t a l�zeng�knek, csak az egyik szoba b�torzat�t utalta ki nekik. Vilma n�ni meg h�l�t adott az �rnak, hogy � b�r az utols� percben � de csod�latosan p�rtfogolta, illetve megseg�tette �t. Mert � a gyeng�k p�rtfog�ja!
      Az �r J�zus f�ld�n j�rtakor is bebizony�totta, hogy egy�tt �rez a gyeng�kkel �s t�mogatja �ket. T�bbek k�z�tt a kisgyermekek mellett is ki�llt. Nem engedte, hogy a komoly tan�tv�nyok elhessegess�k t�le �ket. Hely�be megr�tta azokat. S mag�hoz h�vta a gyermekeket �...�t�lelte �s kez�t r�juk t�ve meg�ldotta �ket.� (M�t� 10:13-16)
      Egyszer meg egy zsinag�g�ban tan�tott, amikor �szrevette, hogy �volt ott egy asszony, akiben betegs�g lelke lakott tizennyolc �ve, �s annyira megg�rnyedt, hogy egy�ltal�n nem volt k�pes felegyenesedni.� Elk�pzelhet�, hogy milyen gyenge �s tehetetlen lehetett. J�zus azonnal megk�ny�r�lt rajta. �Amikor ... megl�tta �t, el�sz�l�totta, �s ezt mondta neki: �Asszony megszabadult�l betegs�gedb�l. �s r�tette a kez�t, mire � nyomban felegyenesedett, �s dics��tette az Istent.�� (Luk�cs 13:10-13) Az asszonynak nem is kellett el� borulni, vagy k�ny�r�gni. Az �r mag�t�l megk�ny�r�lt rajta. Mert � a gyeng�k p�rtfog�ja!
      M�skor meg egy farizeus megh�vta a h�z�ba s egy v�rosbeli b�n�s asszony bej�tt �s k�nnyeivel �ztatta, haj�val t�r�lte, �s kenettel kenegette a l�b�t. Mire a b�szke �s �nigazult vend�gfogad�ja mag�ban megc�folta Istens�g�t azzal, hogy ha tudn�, hogy ki foglalkozik vele, akkor nem engedn� meg, hogy �polgassa. (Vagyis, ha Isten fia lenne, akkor tudn� �s nem �llna sz�ba vele.) Pedig J�zus tudta, hogy kivel �ll szemben. Ez�rt nem is hagyta sz�tlanul a farizeus gondolatbeli v�dj�t, hanem a v�dlott asszony v�delm�re �llt mondv�n:
      "L�tod ezt az asszonyt? Bej�ttem h�zadba: vizet l�baimra nem adt�l, � pedig k�nnyeivel �nt�zte l�bamat, �s haj�val t�r�lte meg. Te nem cs�kolt�l meg, � pedig mi�ta bej�ttem, nem sz�nt meg cs�kolni a l�bamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, � pedig kenettel kente meg a l�bamat. Ez�rt mondom neked: neki sok b�ne bocs�ttatott meg, hiszen nagyon szeretett."
      Az asszonynak pedig ezt mondta: �Megbocs�tattak a te b�neid.... A te hited megtartott t�ged.�
Vagyis megint azt l�tjuk, hogy az �r a gyenge �s al�zatos egy�n p�rtj�t fogta. S�t �szinte, k�nnyeire, b�nb�nat�ra �s J�zus isteni mivolt�ba vetett hit�re meg is bocs�tott neki. Azaz Isten gyermek�v� tette. Ugyanakkor a b�szke farizeus � hitetlens�ge �s l�zong�sa k�vetkezt�ben � tov�bbra is pokol fel� halad� b�n�s maradt.
      Tan�tv�nyain meg t�bbsz�r k�ny�r�lt. El�re felk�sz�tette �ket keresztre fesz�t�s�re, felt�mad�s�ra �s elt�voz�s�ra is; hogy az adott id�ben ne essenek k�ts�gbe. P�ld�ul mennybemenetele el�tt �gy sz�lt hozz�juk: �Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek... k�rni fogom az Aty�t, �s m�sik P�rtfog�t ad nektek, hogy veletek legyen mind�r�kk�... Nem hagylak titeket �rv�n... a P�rtfog�... a Szentl�lek, akit az �n nevemben k�ld az Atya... Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek, ne is cs�ggedjen.� (J�nos 14:12-27)
*****
      Amikor Vilma n�nin emberileg sz�lva senki sem tudott seg�teni, az �r megseg�tette, mert � a gyeng�k p�rtfog�ja. Hasonl�an ki�llt a gyenge gyermekek mellett is �s t�mogatta a betegeket, b�n�s�ket s m�g tan�tv�nyait is. Minket is hajland� t�mogatni, ha hisz�nk benne �s sz�v�nkbe h�vjuk �t, teljesen r�b�zzuk magunkat �s sorsunkat. S ha minden probl�m�val �hozz� fordulunk. Mert � mindm�ig a gyeng�k p�rtfog�ja.
                            M�train�, F.I.
A SZERKESZT� ROVATA
Az amerikai magyar baptista gy�lekezetekben szolg�l� lelkip�sztorok �lete kiv�tel n�lk�l mozgalmas, tal�n izgalmas �s - Moln�r Bal�zs testv�r lapunkb�l j�l ismert megfogalmaz�s�t id�zve- felejthetetlen volt. De csak arra tudunk eml�kezni, amit ismer�nk. Lehet, hogy sokan nem tudj�k, hogy az egyik pr�dik�torunk, mielőtt az �j-vil�gba �rkezett volna, megj�rta a Holocaust m�lys�geit is. F�l�p �rp�d egykori New York-i lelkip�sztor testv�r csal�di �let�nek egy r�vid mozzanat�t t�rja el�nk a vez�rcikk�nk első n�h�ny bekezd�se. A cikk nem r�luk sz�l, hanem a Gyeng�k P�rtfog�j�r�l. M�gis alkalmat ad nek�nk ez az �r�s arra, hogy a t�rt�nelemnek erre a f�jdalmas korszak�ra visszatekints�nk, s h�l�t adjunk az�rt, hogy 60 �vvel ezelőtt a hal�l-t�borok kapui v�gleg bez�rultak.
      Megkapt�k a lapot? A m�jusi �s a j�niusi Evang�liumi H�rn�kre gondolok. Sokan ugyanis vagy nem kapt�k meg, vagy nagyon k�sőn. A t�borba viszek magammal n�h�ny m�jusi sz�mot, mert a toront�i gy�lekezeti p�ld�nyok egy�ltal�n nem �rkeztek meg. Melbourne-be volt olyan h�nap, amikor csak a felső p�ld�nyt k�zbes�tette a posta. Oda nem tudok csak �gy �tszaladni n�h�ny p�ld�nnyal, de azt �zenem, hogy ha meg�rj�k, hogy melyik sz�mot nem kapt�k meg �s szeretn�nek ut�lag belőle, megk�ldj�k.
      J�nius elej�n Szentp�teren j�rtam, Szlov�ki�ban (ahogy az valamelyik cikkből ki is tűnik). D�cz� testv�r�ktől reggel indultam hazafel� (a kom�romi vas�t�llom�sra). Mielőtt be�lt�nk volna az aut�ba, Erzsike �szrevette, hogy a postal�d�ban �js�g van. Volt is, m�gpedig az Evang�liumi H�rn�k �prilisi sz�mai - j�nius 7-�n. Pedig -�ll�t�lag- nincs semmi baj a post�val (USPS). Rem�lem reklam�ci�inknak lesz az�rt valami eredm�nye is.
      A j�niusi sz�m m�g ma sem �rkezett meg pl. a lapkezelő Fűr B�la testv�r�khez. �rkezik azonban hozz�juk rendszeresen j�n�h�ny olyan sz�m, amit vagy egyszerűen nem vitt j� helyre a post�s �s visszair�ny�tott�k a j� c�mz�s ellen�re, vagy olvas�nk idők�zben elk�lt�z�tt, s nem tudatta vel�nk a c�mv�ltoz�st. Ilyenkor persze 60 centet fizettet vel�nk a posta, a dupla munka �r�gy�n. Nem nagy �sszeg - ha egyszer-egyszer ker�l sorra, de ha minden h�napban előfordul, akkor az�rt �sszead�dik. K�rj�k h�t, hogy idej�ben �rtes�ts�k a lapkezelő testv�rt a c�mv�ltoz�sokr�l.
      Toront�i testv�reink m�r r�g�ta k�sz�tgetik a t�bort, hogy a konferencia �s a gyermek �s ifj�s�gi t�boroz�s min�l jobban siker�lj�n. Rem�lem mindannyi�tokkal tal�lkozhatunk R�m�ban j�lius elej�n.
Clevelandba pedig a 97-ik k�zgyűl�sre igyekezhet�nk j�lius 23-a k�r�l. Aki nem �rtes�tette volna m�g a clevelandi testv�reket az �rkez�s�ről, tegye meg min�l előbb. Telefonsz�mokat az előző �s a mostani sz�mban is tal�lhatunk. Csomp� Andr�s gy�lekezetvezető testv�r sz�m�t j�niusban helytelen�l �rtam, itt az igazi: (216)447-1611. Idősebbek �s fiatalok egyar�nt tal�lnak majd �hozz�juk illő� lelki t�pl�l�kot, s egy�ttal sz�vets�g�nk �gyeit is �ttekinthetj�k. Vissza �s előre n�zhet�nk; tanuls�gokat vonhatunk le �s tervezgethet�nk. Ott leszel-e te is testv�r, s hallom-e majd a neved a szolg�lattevők k�z�tt?
      BWS / SBC Valamennyit mindannyian hallottunk arr�l, hogy a D�li Baptista Sz�vets�g (SBC) idei k�zgyűl�s�n, j�nius 15-�n hozott hat�rozat�val kil�pett a Baptista Vil�gsz�vets�gből (BWA). Előtte �s az�ta folyik a csat�roz�s, magyar�zgat�s, mindk�t oldalr�l. Mi�rt kellett? Mi�rt nem lett volna szabad? Mi�rt jobb �gy? stb. Elszomor�t amikor az egy�ttlakoz�s k�njait az egy�tt gondolkod�s, egym�s form�l�sa helyett egym�s beskatuly�z�sa, el�t�l�se �s kiz�r�sa �tj�n pr�b�ljuk feloldani. Term�szetesen mindk�t f�l �rveiben van valami igazs�g. De a t�relmetlens�get sz�lő abszolutizmusokban gondolkod� s csak a maga igaz�val t�rődő m�dszerek vesz�lyesen hasonl�tanak a politikai �let ter�let�n (mostan�ban) honos elj�r�sokra. Nincs k�ts�gem afelől, hogy a diab�losz (=sz�tdob�l�) kez�re j�tszunk az ilyen komolykod�, rendet tenni akar� d�nt�seinkkel. Persze ez csak az �n v�lem�nyem, nem v�rom el, hogy m�sok is �gy gondolkozzanak. Vit�ba se bonyol�dn�k igazam�rt. Tal�n egy dolognak m�gis �r�l�k: annak, hogy nem a j�vőre sz�z �ves jubileum�t �nneplő Baptista Vil�gsz�vets�g jubileumi �nneps�g�re időz�tett�k az SBC elszakad�s�t.
      MABAVISZ. J�nius 4-�n sz�vets�g�nk megb�zottjak�nt r�szt vettem a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge budapesti tan�cs�l�s�n. �r�ltem a tal�lkoz�soknak, sajn�ltam, hogy a k�rp�taljai misszi� k�pviselet�ben senki nem volt jelen. Rem�lem, hogy enn�l folyamatosabb kapcsolattart�s is kialakul a MABAVISZ k�pviselői k�z�tt - kihaszn�lva az e-mail �s a mai technol�gia adta lehetős�geket is. A tan�cskoz�sr�l �me egy kis �sszefoglal�.
 
A Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g h�rei:
 
A Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g�nek tan�csa Budapesten tal�lkozott a Magyar Baptista Egyh�z sz�kh�z�ban 2004. j�nius 4-�n. Csaknem minden magyar baptista k�z�ss�g k�pviseltette mag�t. A magyarorsz�gi vezet�s�g r�sz�r�l jelen volt Dr. M�sz�ros K�lm�n, M�sz�ros Korn�l, Papp J�nos �s Dr. Szab� Zolt�n. Az erd�lyi sz�vets�get Borz�si Istv�n, Kov�cs Gyula �s Gergely Istv�n testv�rek k�pviselt�k. Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g megb�z�s�b�l Dr. Herjeczki G�za, a Felvid�kr�l D�cz� B�lint, D�lvid�kr�l pedig Ny�l Zolt�n testv�r volt jelen.
 
A tan�cskoz�sok sor�n t�bbek k�z�tt a k�vetkez� hat�rozatokat hoztuk:
 
      2. A MABAVISZ jelenlegi eln�ke, Borz�si Istv�n testv�r �tadja az eln�ks�get a rot�ci�s elvnek megfelel�en a magyarorsz�gi eln�knek, Dr. M�sz�ros K�lm�nnak. A hivatalos �tad�sra a MBE vezet�inek beiktat�s�val egy id�ben ker�l sor, j�nius 5-�n.
      3. A tan�cs meger�s�tette azt a tavalyi hat�rozat�t, hogy a MABAVIT III-at 2006-ban, Debrecenben rendezi meg.
      4. A MABAVISZ alapszab�lyzat�ra vonatkoz�, az erd�lyi testv�rek �ltal el�terjesztett javaslatot �rt�kelve, a tan�cs egyet �rtett abban, hogy a legk�zelebbi gy�l�s�n hoz d�nt�st, miut�n a t�bbi tagsz�vets�g is v�lem�nyezi azt.
      5. A legk�zelebbi tan�cs�l�st foly� �v szeptember 6-ra t�zte ki, melyet Debrecenben rendez meg a magyarorsz�gi vezet�s�g.
      6. A MABAVISZ tan�csa sz�ks�gesnek l�tja, hogy a tagsz�vets�gek vezet�i egym�ssal konzult�ljanak a lelkip�sztorok megh�v�s�nak k�rd�s�ben, abban az esetben ha egy gy�lekezet egy m�sik sz�vets�g lelkip�sztor�t k�v�nja megh�vni, miel�tt a bemutatkoz� szolg�latra sor ker�lne. A MABAVISZ vezet�s�ge ilyen k�rd�sben tan�csad�i szerepet v�llal mag�ra az egys�g �s a hat�kony misszi� �rdek�ben.
      7. A tan�cs keresi a lehet�s�g�t annak, hogy hogyan t�mogathatn�nk jobban a sz�rv�nyban �l� taggy�lekezeteink misszi�j�t.
      8. A tan�cs fenntartja azt az ig�ny�t, hogy a MABAVISZ egyetlen folyamatosan megjelen� kiadv�ny�t, az ��h�tatot�, k�z�s szerkeszt�s alapj�n, k�z�s munk�val �ll�tsa el�, ar�nyosan elosztva az igemagyar�zatok elk�sz�t�s�nek feladat�t.
             Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge
             Budapest, 2004. j�nius 4.


BEIKTAT�S. J�nius 5-�n, szombaton d�lut�n az �jpesti baptista templomban �nnep�lyes keretek k�z�tt beiktatt�k a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z tavaszi, v�laszt� k�zgyűl�s�n megv�lasztott szolg�lattevőket - Az egyh�z eln�ke Dr. M�sz�rok K�lm�n, főtitk�ra M�sz�ros Korn�l lett. (Ők voltak az elm�lt 4 �v sor�n is ebben a tiszts�gben..)
      Az istentiszteleten Borz�si Istv�n, az erd�lyi sz�vets�g �s a vil�gsz�vets�g eln�ke hirdette az ig�t. A testv�regyh�zak vezetői sor�ban �n is elmondtam k�sz�ntőmet, melyet ide m�solok.


�jpest, j�nius 5. A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z megv�lasztott tiszts�gviselőit istentisztelet keret�ben iktatt�k be szolg�latukba.

      Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g megb�z�s�b�l �llok itt előttetek, de egy�ttal k�pviselem a hat�ron k�v�l �lő �s szolg�l� magyar baptista gy�lekezeteket �s sz�vets�geket is. K�sz�nt�semet, j�k�v�ns�gomat egy ig�vel szeretn�m kifejezni, m�gpedig J�zsu� k�nyve harmadik r�sze 17-ik vers�vel. Mi�rt �ppen ezzel az ig�vel? A Magyar Baptista Vil�gsz�vets�gnek egyetlen folyamatosan megjelenő kiadv�nya van, az �h�tat. Ezt nem csak olvass�k a vil�g minden r�sz�n, hanem ezt k�z�sen �ll�tjuk is elő. Aki ma este m�g nem olvasta volna az �h�tat ig�it, majd otthon fogja olvasni ezeket az ig�ket. Amikor előre olvastam, azonnal �reztem, ez a vers lesz az �n k�sz�ntő ig�m..
      �Az �r sz�vets�gl�d�j�t vivő papok ott �lltak szil�rdan a Jord�n sz�raz medr�ben. Eg�sz Izr�el �tkelt, �s mindaddig sz�raz volt a meder, am�g az eg�sz n�p mindenestől �t nem kelt a Jord�non.� (J�zs 3:17)
      �szni sokkal k�nnyebb a Jord�nban is, meg �gy az �rral is. De tőletek m�st v�r az �r. �lljatok meg h�t szil�rdan a Jord�n sz�raz medr�ben. Magatokat is megmentitek, de megmentitek a n�pet is. Hiszen mindenkinek �t kell jutni, �t kell kelni a Jord�non. Legyetek az �r n�pe magyar baptista r�sz�n j� s�f�rok. K�pviselj�tek �s �rv�nyes�ts�tek az ig�n alapul� baptista elveket, �letgyakorlatot. Szolg�ljatok �gy, hogy egy�tt munk�lkodhassunk veletek, sőt, �gy, hogy f�ln�zhess�nk r�tok mi, a hat�ron k�v�l �lő magyar baptist�k. Adjon ehhez nektek az �r erőt �s seg�ts�get. Isten �ldjon meg benneteket.

          Dr. Herjeczki G�za, aleln�k, AMBSz

97. K�ZGYŰL�S - CLEVELAND, 2004. J�LIUS 23-25
 
AZ �SZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G
97. K�ZGYŰL�SE � 2004. J�LIUS 23-25.
Rendező gy�lekezet: Clevelandi Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet
A k�zgyűl�s helye: 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO - telefon (216)398-8873
Tiszteletbeli eln�k: Kish Ernő
Tiszts�gviselők: Eln�k: Kulcs�r S�ndor � Aleln�k: dr. Herjeczki A. G�za � Főtitk�r: Szab� Istv�n � P�nzt�ros: Drescher Lajos
Jelige: EGY�TT A SZOLG�LAT �TJ�N
 

Program

 
P�ntek
3:00 - 6:00 Bizotts�gi �l�sek
3:00 - 4:00 V�grehajt� Bizotts�g
4:00 - 5:00 Misszi� �s J�t�konys�gi Bizotts�g
6:00 Vacsora
7:00 Istentisztelet - a Nősz�vets�g estje
A k�zgyűl�s megnyit�sa - Kulcs�r S�ndor sz�vets�gi eln�k
A Nősz�vets�g szolg�latait vezeti Ol�h Lajosn� eln�k
igehirdet�s: Elh�vott �s megb�zott minket - Dan L�szl� toront�i lp.
 
Szombat
9:00 - 9:20 �h�tat - kev�s erő, nagy feladat - Vad�sz J�nos Santa Monika-i lp.
9:25 - 9:30 K�sz�nt�sek - Kulcs�r S�ndor New York-i lp.
9:30 - 9:35 A t�rgyrend ismertet�se �s elfogad�sa - Szab� Istv�n, Chicag�
9:35 - 9:55 Eln�ki jelent�s - Kulcs�r S�ndor
9:55 - 10:15 Főtitk�ri jelent�s - Szab� Istv�n
A k�zgyűl�s �nekel
10:20 - 10:30 Szab�lyzatunk �s az �j bizotts�g - Nov�k J�zsef
10:30 - 10:50 Misszi� �s J�t�konys�gi Bizotts�g jelent�se - Herjeczki G�za
10:50 - 11:00 A p�nzt�ros besz�mol�ja - Drescher Lajos, Cleveland
11:00 - 11:20 Sz�net
11:20 - 11:40 Evang�liumi H�rn�k �s a Bar�ti K�r - a szerkesztő �s Fűr B�la lapkezelő tv. jelent�se
11:40 - 12:00 V�laszt�s
12:00 - 12:20 Befejezetlen �gyek
12:20 - 12:30 Hat�rozatok
12:30-12:50 Eml�k-istentisztelet - Akik m�r bev�gezt�k a szolg�latot - Kevesen volt�l hű, sokra b�zlak ezut�n - Kish Ernő tiszteletbeli eln�k, Palm Bay
 
1:00 Eb�d
 
2:00 - 3:00 Lelkip�sztor Sz�vets�g - eln�k: Nov�k J�zsef
3:00 - 5:00 Nősz�vets�g - eln�k: Ol�h Lajosn�
                  F�rfisz�vets�g - eln�k: Vad�sz J�nos
                  Ifj�s�gi Sz�vets�g - eln�k: Dan L�sz�
 
6:00 vacsora
 
7:00 ISTENTISZTELET
Az ifj�s�g szolg�latait vezeti Gerstner Korn�l (Chicag�) �s Kulcs�r Zsolt (New York)
105 �ves a magyar baptista misszi� Clevelandban - Dr. Pint�r Zolt�n clevelandi lp.
Igehirdet�s - Saj�tos feladatunk - Nov�k J�zsef alhambrai lp.
 
Vas�rnap
10:00  h0tat - Gy�lekezetek �s a sz�vets�g. Im�dkozzunk sz�vets�g�nk gy�lekezetei�rt
Herjeczki G�za detroiti lp. �s a gy�lekezetek egy-egy k�pviselője
gy�lekezeti csoportok szolg�lata
igehirdet�s - Minden baptista misszion�rius - Luk�cs J�nos chicag�i lp.
�rvacsora - Egy�tt a szolg�lat �tj�n - Kulcs�r S�ndor �s Pint�r Zolt�n
A k�zgyűl�s berekeszt�se
K�z�s eb�d

Let�lthet� k�zgy�l�si program, PDF file-ban

GY�LEKEZETI  HIREK

35 �ves jubileum MELBOURNE-ben
 
2004. m�jus 23-�n a Melbournei Magyar Baptista Gy�lekezet jubileumi �nnep�lyt tartott gy�lekezet�nk fenn�ll�s�nak 35-ik �vfordul�ja alkalm�b�l. H�l�t adtunk Istennek, hogy itt, a legt�volabbi kontinensen, 22 ezer kilom�ter t�vols�gra az �haz�t�l van gy�lekezet�nk, melyet az �vek folyam�n ugyan sok megpr�b�ltat�s �rt, de Isten erős keze �s gondvisel�se megv�dett, megtartott.
      E gy�lekezet hivatalos megnyit�s�ra 1969. m�jus 25-�n ker�lt sor. Lelkip�sztorunk, idős Katona Lajos testv�r �s n�pes csal�dja �s Kerekes Lajos testv�r, csal�dj�val voltak az alap�t�k, �sszesen 11 tag. N�h�ny h�nappal k�sőbb �rkezett k�z�nk Magyarorsz�gr�l Fony�di M�rta testv�rnő majd F�brik Antal testv�r, csal�dj�val.
      Az alap�t�k k�z�l itt vannak jelen a megeml�kez�si �nnep�ly�nk�n ifj� Katona Lajos �s �zv. Nov�k R�zsika, mind a ketten id. Katona testv�r gyermekei. Ifj� Katona testv�r egy r�vid bizonys�gt�telben felid�zte a gy�lekezet megnyit�s�nak t�rt�net�t - előzm�nyeit �s beindul�s�t. Sz�lt a nagy lelkesed�sről, a megnyit�ra �sszej�tt r�sztvevők sokas�g�r�l. Sok magyar is r�szt vett azon az alkalmon, akik azonban nem baptist�k voltak, ugyanakkor el�g sok m�s nemzetis�gű baptista testv�r is jelen volt - szerbek, horv�tok, szlov�nek, szlov�kok, rom�nok, angol ausztr�lok stb. Jelen volt a Vikt�ria �llam Baptista Uni�j�nak k�pviselője is.
      Nov�k Katona R�zsika testv�rnő elmondott egy szavalatot, melyet az �desapja �rt. Ebben id. Katona testv�r arra buzd�totta a testv�ris�get, hogy őrizz�k meg a gy�lekezetet tiszt�n, bűntől mentesen �s őrizz�k minden olyan elt�r�stől, ami ellent�tes Isten ig�j�vel.
Az �nnep�lyen az alkalmi szavalatok �s bizonys�gt�telek k�zben gy�lekezet�nk �nekkara szolg�lat Istent dicső�tő �nekekkel, �ld�sosan gazdag�tva �nnepl�s�nket.
      Jelenleg gy�lekezet�nk 31 tagot sz�ml�l �s rem�lj�k, hogy a Mindenhat� �s Gondviselő mennyei Aty�nk megseg�t benn�nket �s k�ld lelkip�sztort, mivel jelenleg nincs lelkip�sztorunk �s n�vekedni is fog a l�tsz�munk. Adja az �r, hogy �gy legyen.
             Szűcs Jenő

HIREK A FELVID�KRŐL  /  Wessel�nyi utca (sz�ll�s aj�nlat)

NEW YORK-I   /    ALHAMBRAI   HIREK

C�LTUDATOS �LETVITEL (A bemerit�sről)

R�di�szolg�lat Kaliforni�ban

 

A j� Isten kegyelm�b�l 1971. novembere �ta szolg�lhatok minden h�ten magyar nyelven egy harminc perces m�sorral. Jelenleg a KTYM am ad� 1460-as hull�mhossz�n, vas�rnap du. 4 �rakor kezd�dik a f�l�r�nk.
      1990-t�l 1996-ig -am�g Magyarorsz�gon, mint a D�li Baptista Sz�vets�g k�lmisszion�riusa szolg�ltam- Rev. Smith Henrik testv�r v�gezte ezt a szolg�latot.
      Az ad�s c�me el�sz�r (1971-85 k�z�tt): MAGYAR EVANG�LIUMI R�DI� MISSZI� volt, 1985-t�l pedig A SANTA MONICAI MAGYAR BIBLIAI GY�LEKEZET R�DI� SZOLG�LATA
      Az ad�s tartalma: Igehirdet�s, sz�l�, vegyeskari �s f�rfikari �nekek, k�ltem�nyek.
      Az ad�s c�lja : Az Evang�lium hirdet�se, el�rni azokat, akik nem tudnak eljutni a magyar gy�lekezetbe, sz�lni azokhoz, akik nem �rtik az angol nyelvet, akiket a betegs�g az �gyhoz k�t, mindezek seg�ts�g�vel a hallgat�t az �r J�zus Krisztushoz vezetni, szolg�lni.
      Soha a r�di�n nem k�rtem p�nzt, azonban egyes hallgat�k k�ldtek. Hossz� �vek �ta a k�lts�gek fedez�s�nek fel�t egy testv�rn� adja �s egy r�sz�t a Kaliforniai D�li Baptista Sz�vets�g, ahol mint belmisszion�rius szolg�ltam k�zel 20 �vig, valamint a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gy�lekezet.
      �rdemes ezt a szolg�latot v�gezni? Hat�rozottan mondhatom, igen. Id�s, angolul keveset �rt�, otthonukhoz k�t�tt betegekt�l, magyar nemzeti �sszej�veteleken r�sztvev�kt�l �s hozz�nk k�ld�tt levelek alapj�n mondhatom ezt. Kazetta-tape szalagokat szint�n k�ld�nk azoknak, akik k�rik, ahol ad�sunk nem hallhat�.
      C�m�nk: Hungarian Bible Church,
      P.O.Box 329
      Santa Monica, CA. 90406
A k�zel j�v�ben majd ism�t �rok arr�l, mi�rt �rdemes r�di�szolg�latot v�gezni. K�rj�k kedves olvas�inkat im�dkozzanak az�rt, hogy e szolg�latok �ltal a hallgat�k k�zelebb jussanak az �r J�zus Krisztus megismer�s�hez.
                Hunter Vad�sz J�nos

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.