Baptist TOP1000

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. december

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

Gy�lekezeti h�rek  Chicago  /  Detroit  / D�lvid�k  /  Ausztr�liakar�csonyi �r�sok

Advent -- az Emberfia napjai

A Biblia �ltal�ban k�t dologra figyelmeztet az �r J�zus m�sodik elj�vetel�vel kapcsolatban: hogy az v�ratlanul fog bek�vetkezni �s, hogy arra fel kell k�sz�lni.
       Az �r J�zus t�rt�nelmi p�rhuzamokkal szeml�lteti, hogy mi lesz jellemz� az � elj�vetele el�tti id�szakban. A Luk�cs 17:26-32-ben a N�� �s a L�t napjait eml�ti. Mindk�t esetben v�ratlanul t�rt r� az �t�let az emberekre �s csak azok menek�ltek meg, akik felk�sz�ltek �s komolyan vett�k a figyelmeztet�st.
      Azonban nagyon jellemz�, hogyan viselkedtek az emberek az �t�let el�tt. N�� napjaiban ettek, ittak, h�zasodtak, f�rjhez mentek. K�rdezhetn� valaki, hogy mi rossz van abban? Hiszen minden korban ez volt a felt�tele annak, hogy �letben maradjon az emberi faj. Nos, a rossz az, ami hi�nyzik a felsorol�sb�l. Az a szomor�, hogy a N�� korabeli t�rsadalomnak nem volt magasabb ig�nye, mint a t�pl�lkoz�s �s a szaporod�s. Az �let eltestiesedett. Az ember elvesztette a l�thatatlan Istennel val� kapcsolat ig�ny�t. Visszal�pett a l�tez�s egy alacsonyabb szintj�re, a testi sz�ks�gletek kiel�g�t�s�nek a vil�g�ba. Pedig eredetileg Isten sokkal fontosabb c�lokra teremtette az embert, aki az egyetlen �rt�, �rz� �s akarattal rendelkez� l�ny a F�ld�n, �s mint olyan, k�pes a szeretetre �s a szeretet tov�bbad�s�ra. N�� korszak�ban azonban erre nem volt ig�ny.
       �s a mai korra mi jellemz�? A t�rsadalom ugyanolyan testies �s t�rgycentrikus. Az emberek az�rt k�zdenek l�t�st�l vakul�sig, hogy min�l t�bb �rt�kt�rgyat tudjanak megvenni, min�l jobb min�s�g� �teleket fogyaszthassanak, min�l nagyobb k�nyelemben �lhess�k az �let�ket. Kev�s ember van, aki enn�l t�bbre v�gyik. Ki �r r� Krisztust v�rni ebben a m�land� �rt�kek ut�n rohan� vil�gban?
      Csak a l�that�, tapinthat� �s �zlelhet� vil�gban tudunk t�j�koz�dni. �s nem is hi�nyzik az, ami enn�l t�bb. Azt hiszem, ez az igazi materializmus. Az ideol�giai r�sze megd�lt ugyan, de a gyakorlata megmaradt. Mert Istent�l elszakadva az ember minden korban materialista, �gy N�� napjaiban, mint ma.
      �s mi jellemezte L�t kor�t? Az emberek ettek, ittak, adtak, vettek, �ltettek, �p�tettek. Itt kimarad a felsorol�sb�l a h�zass�g �s bel�p a v�llalkoz�s. L�t napjaiban Sodom�ban a gazdas�g fejl�d�tt, az erk�lcs pedig soha nem l�tott m�rt�kben megromlott. A t�rsadalom m�r nem csak testies �s anyagias, hanem �llatias is. A rendellenes lett az elfogadott �s a megszokott. L�tr�l azt �rja P�ter apostol, hogy szenvedett a sodomaiak kicsapong� tetteit�l. Nagy igazs�g van abban, hogy amikor n�vekszik a j�l�t, akkor n�vekszik az erk�lcstelens�g is. Az emberek �jabb �lvezetek ut�n igyekeznek.
      N�� �s L�t korszaka, a mi korszakunk. Az Emberfia napjai.
      �s az Emberfia amikor elj�n, vajon tal�l-e hitet a F�ld�n? Lesznek-e vigy�z�, �ber k�z�ss�gek, hith�s�k, akik az �rral szemben �sznak �s gy�znek? Vajon az Emberfia napjaiban lesznek-e �bred�sek, �szinte b�nb�natot tart� emberek, Sodom��rt k�zbenj�r� gy�lekezetek, szents�gbe �lt�z�tt Krisztusv�r� fiatal fi�k �s l�nyok?
      A v�laszt nem tudom. Az �r J�zus is nyitva hagyta a k�rd�st. A v�lasz rajtunk m�lik. B�r csak ezrek, t�zezrek v�laszoln�k Krisztus k�rd�s�re ma:
      - Igen Uram, amikor elj�ssz, �n k�sz leszek! Mert m�ris k�szen vagyok. J�vel Uram J�zus!
                         Luk�cs J�nos
 
Adventi gyerty�k

 

T�ged m�r l�ngra gy�jtott Isten.
Boldogan lobbant fel a f�nyed,
vil�gos k�r�l�tted minden,
mert Lelke szent t�ze �ltet.
Boldog vagy m�r! B De egyed�l vagy...
S ha gy�lnak az adventi f�nyek,
t�rsak ut�n v�gyik a sz�ved.
Mag�nyos gyertyasz�l az �lted,
am�g meg nem osztod a f�nyed,
m�g nem adod tov�bb a l�ngot,
amit Isten Szentlelke gy�jtott.
V�r a t�bbi adventi gyertya.
K�ri a l�ngot, - add tov�bb!
Hidd el, nem lesz kisebb a f�nyed,
ha l�ngra gy�jtasz egy �j gyerty�t.
Advent f�nyei felragyognak,
kis l�ngjai �gre lobognak.
S ha m�r kar�csony f�nye integet:
lehetsz m�g egy tartal�k gyertya,
- meggy�jtani a negyediket!
 
                  Ol�h Lajosn�
 

A SZERKESZT� ROVATA

ADVENT. Megj�tt az id�n is. �s meg�rkezik hamarosan nem csak az �dv�z�tő k�z�nk j�vetel�nek eml�k �nnepe, a kar�csony, hanem az Ő visszaj�vetel�nek v�rva-v�rt �s/vagy rettegett napja is. H�t nem tudunk decemberben m�sr�l �rni, m�sra gondolni? Dehogynem. Sőt, m�g el is tudunk feledkezni a l�nyeges dolgainkr�l, k�ldet�s�nkről. Sokf�le m�don el�r hozz�nk ez a k�s�rt�s. Az Ige seg�ts�g�vel azonban visszah�z, eml�keztet, helyre �ll�t benn�nket szerető Urunk.
R� figyelő advent ut�n �r�mteljes kar�csonyi �nnepet v�rhatunk.
     

A Megv�lt� sz�let�s�nek �nnep�n sz�p, b�kess�ges napokat �s �ld�sos �jesztendőt k�v�n olvas�inknak a szerkesztő �s a lapkezelő!

 
IRODALMI NAP. Mi lett az Irodalmi napunkkal? Mivel november 2-ik vas�rnapj�ra tett�k �t a detroiti ifj�s�gi tal�lkoz�t, sz�vets�g�k gy�lekezeteinek nagyobb r�sze tal�n meg is feledkezett r�la. Ha �gy t�rt�nt, k�t dolgot tehet�nk. Elfeledj�k, vagy megtartjuk m�skor. Az egyik adventi vas�rnap alkalmasnak �g�rkezik arra, hogy besz�lgess�nk a magyar baptista irodalomr�l, az Evang�liumi H�rn�kről �s a legnagyobb irodalmi kincs�nkről, a Bibli�r�l. Gy�lekezeti �s egy�ni t�mogat�sokat ezzel kapcsolatban is a sz�vets�g�nk p�nzt�ros�nak, Drescher Lajos testv�rnek k�ldhet�nk, Irodalmi Nap megjel�l�ssel.
      IFJ�S�GI. A detroiti ifj�s�gi tal�lkoz� j�l siker�lt. Ha a r�sztvevők sz�m�ra, a november k�zep�hez k�pest nagyszerű időj�r�sra, a szolg�latokat v�gzők felk�sz�lts�g�re �s a fogad� gy�lekezet szolg�latk�szs�g�re gondolok, nagyon is kiv�l�an. K�vetkező sz�munkban olvas�inknak is besz�molunk r�la n�h�ny - rem�nys�gem szerint fiatalok �ltal �rt - cikk seg�ts�g�vel. (Persze akkor, ha kapok ilyen �r�sokat.) Egyenlőre csak a 7. oldalon l�that� k�peket �s a vend�gl�t� gy�lekezet bulletinj�b�l �tvett sorokat k�z�lj�k.
      MELBOURNE. �r�mmel adhatok sz�mot arr�l, hogy Szlov�k T�bor, volt b�k�si lelkip�sztor meg�rkezett az ausztr�liai Melbourne-ba, feles�g�vel egy�tt, hogy ott v�gezze egy ideig lelkip�sztori szolg�lat�t. Mivel m�g nem kaptunk besz�mol�t, �gy csak arra buzd�tom olvas�inkat, hogy k�s�rj�k im�ds�gaikkal a Melbourne-i gy�lekezet �s Szlov�k testv�r�k �let�t, szolg�lat�t. A gy�lekezet lapunk sorain is k�rte im�ds�gainkat lelkip�sztor k�rd�se megold�s�hoz. Hissz�k, hogy az �r megmutatja a k�vetkező l�p�seket. �r�l�nk annak, hogy Szlov�k testv�r�k v�llalt�k ezt a k�ldet�st, ezt az utat. B�zunk benne, hogy hitben tett l�p�s�ket �ld�ss� teszi az �r a gy�lekezet sz�m�ra is.
      AZ �N NEVEM�RT. Adventi ig�ink egyik�ben az �r J�zus arra figyelmezteti az utols� időkben �lő gyermekeit, hogy az Ő nev��rt gyűl�lni is fogj�k őket (Lk 21:17). Az utols� időkben �lj�nk; furcsa idők ezek. E n�h�ny sorban az ut�bbi �vek egyik jellegzetes tendenci�j�val kapcsolatban mondom el aggodalmaimat (tal�n nem csak az eny�mek ezek). P�ter első levele 4-ik r�sz�ben azzal toldja meg a Krisztus nev��rt val� szenved�s k�rd�s�t, hogy arra figyelmeztet, hogy vigy�zzunk, nehogy m�s�rt gyűl�ljenek, mik�zben azt hissz�k, hogy a Krisztus�rt. Megnevez n�h�nyat, k�z�tt�k pl. ezt:  "mint m�s dolg�ba avatkoz�" .
      P�l alapelv�t, hogy nem akar tudni m�sr�l, mint J�zus Krisztusr�l, r�la is mint megfesz�tettről, m�r nem is igen emlegetj�k. Deh�t hova lett az �llam �s az egyh�z sz�tv�laszt�s�nak oly sokat hangoztatott baptista alapelve? Egyre gyakrabban kevered�nk olyan politikai vit�kba, amelyek �hatatlanul magukkal hozz�k, hogy azonos�tanak benn�nket egy politikai p�rttal, ir�nyzattal, ideol�gi�val. Nem azt k�rdezem, hogy j�-e ez �gy, hiszen abb�l csak vita kerekedn�k. De azt igen, hogy mi lesz a bizonys�gt�tel�nkkel, ha erre haladunk? Ha az Ő nev��rt vetnek meg, gyűl�lnek, vagy neveznek fanatikus Krisztush�vőknek benn�nket, az m�g ak�r n�velheti is a tan�skod�s lehetős�g�t (Lk 21:13), de ha b�rmi m�s miatt ker�l�nk egy m�sik kateg�ri�ba, hogyan hangzik majd a Krisztusr�l sz�l� bizonys�gt�tel�nk az elveszettek fel�, s sz�m�thatunk-e a L�lek seg�ts�g�re?
      Azt elhordozhatjuk, ha a kereszty�n jelzőt b�lyegk�nt ragasztj�k r�nk, s esetleg megvetnek �rte, de megengedhetj�k-e magunknak, hogy politikai �ll�sfoglal�sunk miatt egy m�sik (b�rmilyen m�s) c�mk�t is ragasszanak r�nk -, aminek k�vetkezt�ben a Krisztus keresztj�ről sz�l� bizonys�gt�tel lehetős�g�t �s hiteless�g�t kock�ra tessz�k?
      Vagy t�nyleg elavult volna m�ra az �llam �s egyh�z sz�tv�laszt�s�nak elve?
      Tal�n j�, hogy elfogyott a hely. Neh�z, kritikus időket �l�nk. De j�n, �s j�jj is, Uram J�zus!  (szerk)

Kar�csonyi �s �v-v�gi �r�sok:

Dr. Viczi�n J�nos: �dv�z�tő kegyelem  /  Faulkner Ter�zia: Az �r k�zel  / 

F�redi Kamilla: Legyen igazi kar�csonyod!  /  Csendes �j (Az �nek keletkez�s�ről, Steiner J�zsef ford�t�sa)  /  versek

GY�LEKEZETI HIREK - CHICAGO  /   DETROIT   / 
T�VOL �S M�GIS K�ZEL:  D�LVID�K  /  AUSZTRALIA

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.