Baptist TOP1000

 

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. augusztus - szeptember

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..  

KZGYŰL�S  /  R�MAI T�BOROZ�S  /  PERECSEN - imah�zmegnyit�
Sz�kelykereszt�rVajdas�gSzokolya, Wessel�nyi utca
Egy�tt a szolg�lat �tj�n!
A 97-ik, clevelandi k�zgy�l�sen elhangzott eln�ki jelent�s
 
Kedves testv�reim az �r J�zus Krisztusban!
 
"Szolg�ljatok az �rnak �r�mmel..." (Zsolt 100:2a)

 

      Szeretettel k�sz�nt�m a kedves testv�reket �s bar�tokat, akik nagy kitart�ssal, a sz�lr�zsa minden ir�ny�b�l, nagy t�vols�gr�l elj�ttek, hogy ezekben a napokban egy�tt �rvendezz�nk itt Cleveland-ben az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 97. K�zgy�l�s�n. K�v�nom, hogy mindenki sz�m�ra lelki �s fizikai fel�d�l�st, meg�jul�st eredm�nyezzen a testv�ri tal�lkoz�s �s egy�ttl�t.
      K�sz�netet �s h�l�t adok Istennek, hogy kegyelm�ben meg�rz�tt �s egybegy�jt�tt minket erre a kimagasl� �nnepi alkalomra. Vannak k�z�l�nk t�bben, akiket �vr�l-�vre l�thatunk sz�vets�g�nk k�zgy�l�s�n, att�l f�ggetlen�l, hogy az hol van megtartva. Ez igen k�vetend� p�lda az �j nemzed�k sz�m�ra. Az �r �gy tartotta meg �s er�s�tette maroknyi n�p�nket az �vtizedek folyam�n, imm�r majdnem 100 �ven �t. Hiszem, hogy tov�bbra is megseg�t �s buzg� kitart�st ad mindannyiunknak.
      Nagyon h�l�sak vagyunk a Clevelandi Beth�nia Gy�lekezetnek, lelkip�sztorukkal �s el�lj�r�ival az �len, hogy elv�llalt�k ennek a K�zgy�l�snek a megszervez�s�t. Az mindannyiunknak k�l�n kiv�lts�g, hogy most egy�tt �nnepelhetj�k a helyi gy�lekezet 105. �vfordul�j�t. Most �t �ve eml�kezt�nk a 100 esztend�re, amit Isten j�volt�b�l ennek a gy�lekezetnek adott. �gy sz�vets�g�nkben, mint a sz�v�nkben egy k�l�n hely van a testv�rek sz�m�ra. K�v�nunk teh�t �ldott �nnepl�st �s j� el�menetelt a szent szolg�latban. � legyen tov�bbra is a K�z�ss�gnek megtart� Ura.
 
      Egy �vi munk�nk �ttekint�se, esem�nyeink ki�rt�kel�se, �s a tov�bbi tennival�ink felm�r�se a szent feladatunk ilyenkor. Ezek mellett egym�s �rt�kel�se, szeretetben val� biztat�sa, �s az egym�s hite �ltali felbuzd�t�sa is megt�rt�nik. K�zgy�l�s�nk napirendje eml�kez�sre is alkalmat biztos�t, mikor felsoroljuk, kiket h�vott haza k�z�l�nk Mennyei Aty�nk az elm�lt �v folyam�n. Egyre jobban �rezz�k, hogy egy csal�dhoz tartozunk, szeretettel gondolunk �s sz�m�tunk egym�sra. Alkalom ez mindannyiunknak k�sz�lni a Nagy Tal�lkoz�sra is. Mindezeknek f�ny�ben tanuljuk az Urunk �s az egym�s ir�nti igaz szeretetet.
      Boldogan �llap�thatjuk meg, hogy az Ige �ldott parancsa is megval�sul, �s nagy �r�mmel szolg�lhatunk az �rnak! K�zgy�l�s�nk vez�rgondolata szint�n val�s�g lesz �let�nkben, amely felsz�l�t�s �gy sz�l: "Egy�tt a szolg�lat �tj�n!" Ez legyen buzg� im�ds�gunk �s legforr�bb v�gyunk.
 
SZ�VETS�G�NK HELYZETE
 
Minden okunk meg van arra, hogy h�l�sak legy�nk Megv�lt� Urunknak, mert �r�mmel t�lti be sz�v�nket, �s N�ki szolg�lhatunk. Ezt igyekezt�nk megval�s�tani az elm�lt �vben sz�vets�gi szinten is. Nem egym�s ellen, hanem egy�tt szolg�lhattuk �t.
      T�bb gy�lekezetet seg�teni tudtunk c�ljaik megval�s�t�s�ban. Ezek k�zott van: Alhambra, Toront�, Detroit �s Cleveland. Sz�ks�ges, �s olykor s�rg�s seg�ts�get ny�jthattunk testv�reinknek, mert ezt megtehett�k, anyagi helyzet�nk is megengedte. Ezekr�l r�szletesen is fogunk m�g hallani.
      Igyekezt�nk j�l s�f�rkodni a re�nk b�zott anyagi javakkal. Nem k�m�lt�k az id�t, gondolataink ny�lt ismertet�s�t, tennival�ink megismer�se �s megval�s�t�sa �rdek�ben. Kegyelmes Urunknak mindeddig gondja volt arra, hogy Lelke �ltal egybehangoljon �s szeretetben, �r�mmel v�gezz�k a K�zgy�l�s �ltal kapott megb�zat�sunkat.
      Nem k�nny� esztend�t tudhatok h�tam m�g�tt, de az �r �tseg�tett kegyelmesen. Azt jelenthetem, hogy ha nem is a legjobb, de nyilv�n j� helyzetben van Sz�vets�g�nk. Olykor nem kev�s gondot jelent felel�sen gazd�lkodni, de igyekezt�nk mindent becs�letesen, �s Istennek tetsz�en v�gezni. Tapasztaljuk a testv�reink im�ds�g�nak erej�t is, ami meg�j�t �s el�gs�ges kegyelmet ad a neh�z id�kben. Ezt ig�nyelj�k �s k�rj�k, mert sz�ks�g�nk lesz r� a tov�bbiakban is.
 
TESTV�RI EGY�TTMUNK�LKOD�S SZ�VETS�G�NKBEN
 
�r�mmel elmondhatom azt, hogy testv�ri szeretetben �s egyet�rt�sben folyik a munka Sz�vets�g�nkben. Sok �r�met jelent ez sz�munkra szem�lyesen, valamint gy�lekezetileg is. Tudom, hogy ennek kihat�sa sokak �ltal megtapasztalt t�ny.
      - Saj�tos jelleg� munk�t v�gez Sz�vets�g�nk �let�ben a V�grehajt� Bizotts�g. Gyakran kell �vk�zben egym�st megkeress�k �s egyeztess�k gondolatainkat. Ezt megk�nny�ti a mai technika. Emailen pillanatok alatt feltudjuk keresni egym�st �s v�laszolhatunk, megoldhatjuk a legt�bb k�rd�st. B�zom benne, hogy az �r seg�ts�g�vel ez az egyet�rt�s megmarad, vagy m�g jobb is lesz.
     - A Misszi� �s J�t�konys�gi Bizotts�gban az �j Alapszab�lyunknak megfelel�en, gy�lekezeteink egyenl�en vannak k�pviselve; k�t-k�t szem�ly, kiket a gy�lekezet j�nak l�t �s megv�laszt. Ezek mellett ott vannak az akt�v lelkip�sztorok is. Tudunk jobban figyelni egym�sra, sz�ks�geinkre �sszpontos�tani. Az elm�lt �v igazolta ezt.
      - A N�sz�vets�g�nk mint mindig, p�ldaad� szorgalommal �s szeretettel szolg�l. �sszekapcsolva sz�vets�g�nk, gy�lekezeteink n�testv�reit, s�t a sz�rv�nyban �l�ket is, adakoznak, �ldoznak sok nemes c�lra. Im�dkozva buzd�tjuk �ket a tov�bbi �ldozatos szolg�latra sokak jav�ra �s mindannyiunk �r�m�re.
      - A F�rfi Sz�vets�g�nk is dolgozik. Igaz, hogy alkalmaink nagyr�szt a sz�vets�gi k�zgy�l�s idej�re korl�toz�dnak, azonban majdnem minden gy�lekezet�nkben tev�kenykednek. Adakoz�s - szolg�lat �s szeretet jellemzi ezt a szervezet�nket. Szeretn�m kitart� h�s�gre buzd�tani f�rfitestv�reket: legy�nk er�sek az �rban!
      - A Lelkip�sztori Sz�vets�gbe gy�lekezeteink akt�v �s nyugd�jas p�sztorai egyar�nt beletartoznak. Azt tudom jelenteni, hogy tal�n nem volt m�g ilyen j� k�z�ss�g, egyet�rt�s �s egy�ttmunk�lkod�s, mint amilyen most van. Ennek fontoss�g�t nem lehet el�gg� hangs�lyozni. J� volna ezt tov�bbra is imat�rgyunkk� tenni, mert �ld�s�t k�z�sen �lvezhetj�k. Gy�lekezeteink is tapasztalj�k ezt a kegyelmet.
      - Az Ifj�s�gi Sz�vets�gr�l azt kell jelentenem, hogy �j lend�lettel dolgozik. Egy �j gener�ci� vette �t a staf�t�t, �s nagy lelkesed�s jellemzi. Hangs�lyozni k�v�nom azt a t�nyt, hogy nem volt hi�ba, �s ezut�n sem lesz hi�baval� �rett�k �ldozni. A csal�dok, gy�lekezetek �s sz�vets�g�nk ezut�n is b�tran �ldozzunk �rett�k, mert �rdemes. Seg�ts�k az Ifj�s�gi Tal�lkoz�kra, Konferenci�kra, amit �k nagyon is szeretnek. Megismerkednek �s egym�st buzd�tj�k a szent szolg�latra. Tal�n soha sem volt m�g ennyi fiatal sz�vets�g�nkben, aki a lelki munk�ra v�llalkozott volna, mint most. Tegy�nk meg ezut�n is minden t�l�nk telhet�t �rett�k!
      - A R�ma T�bor szerep�t nem lehet elt�lozni. Ifjaink boldogan k�sz�lnek mind a T�bornyit� Konferenci�ra, mind az azt k�vet�, imm�r rendszeress� v�lt ifj�s�gi �s gyermek t�boroz�sra, valamint a T�borz�r�sra. Ezen alkalmak eredm�nye lem�rhet� a csal�dokban �s gy�lekezetekben. Olykor nem k�nny� ezt megval�s�tani, de a R�ma T�borunkat tegy�k els�nek, minden m�s v�laszt�s k�z�l.
      - A Kolor�d�ban megszervezett Ifj�s�gi Konferencia augusztus 15-22 k�z�tt szint�n azt igazolja, hogy gyermekeinket �s ifjainkat gondoskod� szeretet�nkkel vessz�k k�r�l. Ez imm�r a 2. alkalom, amit ebben a T�borban rendez�nk. K�sz�nj�k a szervez�k kitart� munk�j�t, �s a sz�vets�g t�mogat�s�t.
 
KIMAGASL� ESEM�NYEK
 
H�l�sok vagyunk az�rt is, hogy Sz�vets�g�nkben �let l�ktet, amit az esem�nyt�r h�ven �br�zol. Ezt r�szletesebben is l�tni fogjuk, �n csak egy-k�t fontosabb t�nyre utalok.

 

Eln�k testv�r�nk ezut�n a lapunkban m�r ismertetett esem�nyek k�z�l ezekr�l sz�lt:
- T�borz�r� Konferencia,
- �szi Ifj�s�gi Konferencia New Yorkban,
- Lelkip�sztor beiktat�s Chicag�ban,
- �vk�zi Tan�cskoz�s Alhambra-ban,
- T�bornyit� Konferencia �s gyermek �s ifj�s�gi t�bor R�m�ban.
Ezut�n sz�lt a hozz�nk �rkezett vend�gekr�l �s a Budapesten megtartott MABAVISZ vezet�s�gi tan�cskoz�sr�l, melyen Herjeczki testv�r k�pviselte sz�vets�g�nket. Majd jelent�s�t ezekkel a gondolatokkal fejezte be:
 
      V�g�l, szeretn�m hangs�lyozni, a 97. K�zgy�l�s�nk Vez�rgondolat�t: EGY�TT A SZOLGALAT �TJ�N! �ldott Mester�nk �s Megv�lt� Urunk n�k�nk mindenben p�ld�t mutatott. Minket szolg�latra h�vott el, amit egy�tt kell v�gezn�nk. Ne n�k�nk szolg�ljanak, hanem mi kell szolg�ljunk. Nagy kegyelem az, hogy szolg�lhatunk! Soha ne f�radjunk bele, de naponk�nt k�rj�nk T�le �j er�t.
      Krisztus gyermekeinek �s szolg�inak, - n�k�nk is! - szabad szolg�lni. A Szentl�lek seg�ts�g�vel egy�tt j�rhatunk a szolg�lat �tj�n. Olyan id�ket �l�nk, amikor ez nagyobb er�fesz�t�st, �ldozatot ig�nyel t�l�nk. Ne vonakodjunk v�llalni azt. Minden lehets�ges annak, aki J�zus Krisztusban hisz. � maga biztos�tja ezt ma is sz�munkra. Eml�keztet ez a teljes f�ldi �letre sz�l� szolg�latra.
      Jelent�semet az �r J�zus csod�latos biztat� parancs�val z�rom, amelyben a k�vetkez�ket �g�ri n�k�nk: "Aki n�kem szolg�l, engem k�vessen; �s ahol �n vagyok, ott lesz az �n szolg�m is: �s aki n�kem szolg�l, megbecs�li azt az Atya!" (Jn 12:26). Ez mindannyiunknak el�g. Tov�bb teh�t, �vele, egy�tt a szolg�lat �tj�n! Testv�ri szeretettel, 
                              Kulcs�r S�ndor, eln�k
A SZERKESZT� ROVATA
Ny�ri dupla sz�mot tart kez�ben a kedves olvas�. A posta kisz�m�thatatlan lass�s�g�n nem tudunk v�ltoztatni, de azon igen, hogy mikor adjuk ki �s mikor post�zzuk a lapot. E dupla sz�m ut�n az okt�berit �gy k�sz�tem, mintha a szeptemberit sz�mon dolgozn�k. V�rhat�an n�h�ny h�ttel előbb kapjuk majd k�zbe a lapot. Term�szetesen ezzel az is vele j�r, hogy a h�reink egy kicsit r�gebbiek lesznek. De hiszen �js�gunk profilj�t nem annyira a h�rek hat�rozz�k meg, mint ink�bb az �r�sokb�l benn�nket megsz�l�tani akar�, időtől is f�ggetlen evang�lium. Ezt a v�ltoztat�st j�nak l�tt�k testv�reink a k�zgyűl�sen.
      Mert hogy egy sz�p, tartalmas k�zgyűl�s van m�g�tt�nk, amiről lapunk bős�gesen besz�mol. A f�nyk�pek seg�ts�g�vel olvas�ink is bepillanthatnak a sz�vets�g legfontosabb k�z�s alkalm�ba �s �gy olvashatj�k a besz�mol�kat, mint akik maguk is r�szt vesznek az alkalmakon, istentiszteleteken.
      K�zgyűl�s�nk b�kess�gben �s �ld�sosan telt el. A b�kess�get kis �s nagyobb dolgok egyar�nt előseg�thetik. Nagyon fontos hogy t�rgyal�saink előtt �s azok sor�n figyelj�nk az �rra �s ugyanakkor egym�sra is. Ha b�rmelyik hi�nyzik, felborul a b�kess�g. Igen fontos az is, hogy a d�nt�seket hoz�, gy�lekezeti k�ld�ttekből �ll� bizotts�gban alaposan megfontoljuk, megvitassuk dolgainkat, sz�vets�gi �gyeinket, s azut�n ismertess�k meg azokat a k�zgyűl�sre �rkezett testv�ris�ggel. H�la az �rnak, nagyobbr�szt �gy folytak t�rgyal�saink.
      A j�lius eleji r�mai t�bori konferenci�t �s az azt k�vető gyermek �s ifj�s�gi t�boroz�st mutatja be olvas�inknak n�h�ny �r�s, ugyancsak f�nyk�pek k�s�ret�ben.
      Olvas�ink figyelm�be aj�nlok m�g k�t bizonys�gt�telt. Az egyik F�redi Kamilla szem�lyes hangv�telű vallom�sa, melynek nagyobb r�sz�t egy angol nyelvű gy�lekezeti �js�g k�z�lte elősz�r, s most mi olvashatjuk, eg�sz�ben. Aki im�dkozni akar az �jra a k�lmisszi�ba k�sz�lő testv�rnő�rt, tal�lni fog benne imat�m�t. A m�sik T�th Győzőn� �r�sa, melyben betegs�g�vel, gy�gyul�s�val kapcsolatos �lm�nyeit, im�ds�g�t t�rja el�nk. (szerk)

A 97-ik k�zgyűl�s hat�rozatai
 
1. A k�zgyűl�s elfogadta Kulcs�r S�ndor eln�k �s Szab� Istv�n főtitk�r testv�rek jelent�s�t.
2. A k�zgyűl�s elfogadta Herjeczki G�za testv�rnek, a Misszi�s �s J�t�konys�gi Bizotts�g eln�k�nek a jelent�s�t �s a j�vő �vre előterjesztett k�lts�gvet�st.
3. A k�zgyűl�s elfogadta Drescher Lajos p�nzt�ros testv�r jelent�s�t.
4. A k�zgyűl�s megv�ltoztatta az alapszab�lyzat egy pontj�t. (7.1)
5. A k�zgyűl�s megk�sz�ni Herjeczki G�za testv�r szerkesztői �s Fűr B�la testv�r lapkezelői szolg�lat�t.
6. P�nzt�r ellenőrnek v�lasztottuk Balla Zsigmond testv�rt Alhambra, Californi�b�l �s Boda Tibor testv�rt Cleveland, Ohi�b�l.
7. A k�zgyűl�s k�sz�net�t �s elismer�s�t fejezi ki Hunter Vad�sz J�nos lelkip�sztor testv�rnek, aki utaz� misszion�riusk�nt k�pviselte sz�vets�g�nket Erd�lyben �s Ausztr�li�ban egyar�nt.

F�nyk�pes besz�mol� a Clevelandi K�zgyűl�sről

KEV�S ER�, NAGY FELADAT
M�t� 9:37-38
"Akkor monda az � tan�tv�nyainak, Az aratni val� sok, de a munk�s kev�s. K�rj�tek az�rt az arat�s Ur�t, k�ldj�n az�rt munk�sokat az � arat�s�ba."

(Elhangzott a kzgyűlsen, szombaton reggel.)

 
A j� Istennek legyen h�la az�rt, hogy a XX. sz�zad utols� �vtized�ben h�bor� n�lk�l, politikai v�ltoz�sok miatt nagy n�pt�megek v�ltak el�rhet�v� az evang�liumi �zenet meghallgat�s�ra. Ma sokkal t�bb misszion�riusra, lelkip�sztorra van sz�ks�g, hogy m�g sokan tal�lkozzanak az �r J�zus Krisztussal. 1990-ben a hirtelen v�ltoz�s minden vall�si k�z�ss�gben lelkip�sztor, pap hi�nyt okozott.
      T�bb lelkip�sztorra van sz�ks�g, olyanokra, akiknek van idej�k foglalkozni a ny�jjal �s k�l�n-k�l�n a ny�j tagjaival. A szemin�riumokb�l gyakran tud�sok ker�lnek ki �s t�bbs�g�kben nem p�sztorok. Nemcsak arra van sz�ks�g, hogy vas�rnap pr�dik�ljanak, kezet fogjanak a gy�lekezet tagjaival, hanem olyanokra is, akiknek van idej�k meghallgatni valakit, aki lelkileg, mint egy�n gondoz�st ig�nyel, akiknek van idej�k csal�dl�togat�sra.
      Itt az Egyes�lt �llamokban is t�bb magyar baptista gy�lekezet megsz�nt. Ennek t�bb oka is volt, de az egyik ok az volt, hogy nem volt el�g olyan lelkip�sztor, aki angolul �s magyarul tudott volna szolg�lni.
 
      De hadd mondjam ma is, hogy az er� kev�s, a feladat sok. Sz�ks�g van kitart�an im�dkoz�, �ldozatot hoz� testv�rek szolg�lat�ra. Sz�ks�g van ma is �gy a k�zgy�l�sen, mint gy�lekezeteinkben a buzg� im�dkoz�sra. Szeretn�m, ha mindny�jan eljuthatn�tok egy-egy ima�r�ra a Rom�ni�ban l�v� magyar gy�lekezetekbe, Nagyb�ny�ra, Brass�ba, Kraszn�ra, Perecsenybe, ahol a gy�lekezet t�bbs�ge ott van az ima�r�n �s im�dkozik.
      Az ima�ra legyen �jra �pp olyan fontos gy�lekezeteinkben, mint az istentisztelet. Az �r J�zus Krisztus arra sz�l�t fel, hogy k�rjetek - keressetek - z�rgessetek. Az apostolok is felsz�l�tanak: sz�ntelen im�dkozzatok �s az Ige kijelenti, hogy igen hasznos az igazak buzg�s�gos k�ny�rg�se.
 
Adjunk h�l�t a k�vetkez�k�rt:
      1. Sz�vets�g�nk minden gy�lekezet�ben van lelkip�sztor, kiv�ve a Melbourne-it. Lelkip�sztoraink mellett pedig ott vannak a gy�lekezetek �nk�ntesei, f�rfi �s n�testv�rei, h�s�ges, rendszeres adakoz�i.
      2. Adjunk h�l�t fiataljaink�rt, sz�mukra rendezett konferenci�k, t�boroz�sok (R�ma, Kolor�d� stb.) lehet�s�g��rt, k�z�tt�k szolg�l� testv�rek�rt, akik testi �s lelki t�pl�l�kkal szolg�lnak.
      3. Adjunk h�l�t azok�rt, akik k�sz�lnek az �r szolg�lat�ba.
      4. Adjunk h�l�t a sz�vets�g�nkben szolg�l�k�rt: eln�k, aleln�k, titk�r, p�nzt�ros, Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�, lapkezel�, utaz� misszion�rius, bizotts�gi eln�k �s tag testv�rek�rt.
      5. Adjunk h�l�t azok�rt, akik a tavalyi k�zgy�l�s�nk �ta megt�rtek �s bemer�tkeztek.
 
K�ny�r�gj�nk
      1. az�rt, hogy az �r rendeljen ki lelkip�sztort a Melbourne-i gy�lekezetnek, mert van aratni val� Ausztr�li�ban.
      2. K�ny�r�gj�nk, hogy gy�lekezeteinkben legyen bels� b�kess�g, hogy egy�tt tudjunk szolg�lni, legyenek megt�r�sek, bemer�tkez�sek.
      3. K�ny�r�gj�nk az �rhoz, hogy az Evang�liumi H�rn�k ne akadjon fel a postahivatalokban.
      4. K�ny�r�gj�nk, hogy sorainkb�l ker�ljenek ki olyanok, akik �leth�vat�sk�nt v�llalj�k a lelkip�sztori, k�l- �s bel-misszion�riusi szolg�latot.
      5. K�ny�r�gj�nk a magyarorsz�gi baptista sz�vets�gen bel�li egys�g�rt, vezet� testv�rek�rt.
      6. K�ny�r�gj�nk a Rom�ni�ban, Szlov�ki�ban, Ukrajn�ban, Szerbi�ban l�v� magyar misszi��rt, k�l�n�sen a Vajdas�gi magyarok�rt, akiknek gy�lekezeti helys�geiket, templomaikat rong�lj�k, tagjaikat tettlegesen b�ntalmazz�k sz�ls�s�ges nacionalista politikusok �ltal felbujtott egy�nek.
      7. K�ny�r�gj�nk az Egyes�lt �llamok vezet�i�rt, k�l�n�sen a k�zelg� v�laszt�sok miatt.
      8. K�ny�r�gj�nk, hogy a h�zass�g int�zm�nye bibliai alapon maradjon, hogy egy f�rfi �s egy n� h�zass�ga legyen a t�rsadalmi rend.
      9. K�ny�r�gj�nk, hogy az iskol�inkban, �llami int�zm�nyeinkben, a telev�zi�n a t�zparancsolat, a krisztusi hit ne legyen h�tt�rbe szor�tva.
      Tudom, m�g sok m�s imat�rgyat tudn�nk felsorolni, de gondolkozzunk az eml�tetteken, im�dkozzunk ezek�rt gy�lekezeti ima�r�inkon, csal�di �h�tatok alkalm�val �s csendes kamr�nkban is.
             Hunter Vad�sz J�nos

KIK A BOLDOGOK? - Besz�mol� a R�mai t�boroz�sokr�l (konferencia / Gyermek �s ifj�s�gi t�boroz�s) - f�nyk�pes besz�mol�

T�VOL �S M�GIS K�ZEL - Sz�kelykereszt�rVajdas�gSzokolya Perecsen,  Wessel�nyi utca (sz�ll�s aj�nlat)

FOGADJ �R�KBE!
Lev�lr�szlet a VAJDAS�GB�L

 

Sok�ig tartana, hogy le�rjam elk�pzel�seimet a MABAVISZ műk�d�s�ről. A l�nyeg szerintem az, hogy nemcsak időnk�nt, esetről esetre, hanem folyamatosan tudjunk egym�sr�l, ahol tudunk, legy�nk jelen.
      �gy �rzem, hossz� idő ut�n, most egy erős�dő folyamat kezdet�n vagyunk, amikor m�r nem a t�l�l�sről van sz�, hanem a misszi� kiterjeszt�s�ről m�g sz�ntatlan ugaron. Az első l�p�seket megtett�k, �s biztat�ak. K�t �j �sszej�veteli helyen pr�b�lunk rendszeress�get kialak�tani, de ez meghaladja �nerőnket. Megt�rőink vannak ott, �rdeklődők.
      Volna �rdeklődő Amerik�ban a
Fogadj �r�kbe! - Vajdas�gi Gyermeket
programra?
T�bb, nem k�nnyen �lő h�vő nagycsal�dost tudok, akiknek j�t tenne ha felkaroln� valaki, sok mozg�ss�r�lt, fogyat�kost, akiknek minden energi�j�t elsz�vj�k az orvosok, orvoss�gok, kezel�sek, stb.
Bővebben is olvashattok ezekről a www.HBAID.hu  oldalon, vajdas�gi alc�mmel. K�pek tal�lhat�k a CD-n.
             Ny�l Zolt�n

SZEMED VIRRASZT �NF�L�TTEM, ANGYALAID K�R�L�TTEM...
 
Amikor r�sz�ntam magam hogy k�t elg�rb�lt l�bujjam megoper�ltassam, nem gondoltam hogy milyen hossz� lesz az �t a felgy�gyul�sig.
      �tmentem m�r k�t cs�p�-oper�ci�n, ez a mostani, kicsinek t�nt azokhoz k�pest. De komplik�ci�k l�ptek fel, el�sz�r er�s izomf�jdalom a l�bsz�rban, majd k�t h�t m�lva l�z �s l�gz�si zavarok nagy f�jdalommal.
      M�sodik nap mentem csak orvoshoz, aki azonnal k�rh�zba k�ld�tt. Meg�llap�tott�k hogy v�rr�g ment a t�d�re �s a kivizsg�l�sok ut�n v�r h�g�t�s kezel�s ut�n hazaengedtek, este. F�jdalmaim m�rs�kl�dtek, de a l�zam mindig visszaj�tt. P�r nap m�lva szakorvoshoz kellett mennem, aki alapos kik�rdez�s �s vizsg�lat ut�n azt javasolta, hogy maradjak a k�rh�zban, addigra l�gz�si neh�zs�geim m�g rosszabbak lettek, �s az is kider�lt, hogy m�r bev�rzett a t�d�m. Azonnal oxig�nre �s v�n�s, antibiotikumos kezel�sre tettek. Sokf�le kivizsg�l�s k�vetkezett napokon �t, a t�d�-specialista, akihez ker�ltem, tapasztalt, id�sebb orvos, akit �gy �reztem a j� Isten rendelt mell�m.
      K�zben sokf�le gondolat keringett a fejemben, k�rd�sek, amire nem tudtam a v�laszt. Tudtam, hogy t�relemmel kell legyek, tegyem az �r kez�be �gyemet, hiszen Testv�reim is im�dkoznak �rtem. Ezen az est�n az �r egy r�gi kedves �neket juttatott eszembe, le is �rtam az �neket:
Uram Isten bemutatom, �n estv�li �ldozatom,
F�lgerjesztem h�l�m t�z�t, mely �r�kk� csak n�ked �g.
      A hit unszol hogy meggy�jtsam, a h�s�g hogy el ne oltsam,
      Mert �r�mben �s b�-bajban, a Te �ld� kezed rajtam.
Most is, hogy az �j m�r k�zel, oltalmadba rejt�z�m el,
Ha Te v�lem vagy Istenem, nem �rhet baj veszedelem.
      � l�gy v�lem mell�m Te �llj, hogyha napom alkonyra sz�ll,
      S ha �gyam a s�rba vetem, Te �bressz fel j� Istenem.
 
Igaz, hogy nem k�v�nt eshet�s�ggel fejez�dik be az �nek, de megnyugodtam az �nek sz�p gondolataival, egyre keresve eml�kezetemben m�g egy vers�t, ami nem jutott eszembe. F�l�lmomban is az �nek sorait ism�telgettem, �s egyszercsak, hajnalfele, eszembe jutott a kimaradt verse az �neknek :
      Szemed virraszt �nf�l�ttem, angyalaid k�r�l�ttem,
      T�bort j�rva vigy�znak r�m, �n Istenem, �n j� Aty�m.
Szinte ujjongott a sz�vem �r�m�mben, igen, nem kell agg�dnom, hiszen ez az �n hitem is, hogy neh�z helyzeteinkben az �r k�l�n�sen is k�zel van hozz�nk, �s ezt tapasztaltam eddig is �letemben.
      Az �r tov�bb er�s�tett a napi ig�vel amit az Our Daly Bread- b�l olvastam reggel. Az �r megenged neh�zs�geket �let�nkben, hogy alak�tson �s form�ljon mindink�bb az �r J�zus hasonlatoss�g�ra minket, de (God knows the seriousness of our difficulties and is working powerfully behind the scenes for our good) az �r tudja a mi helyzet�nk komolys�g�t, �s er�teljesen munk�lkodik a h�tt�rben a mi javunk�rt.
      Ezt az �zenetet �jra megk�sz�ntem, mert tudtam hogy nekem sz�l, szem�lyesen.
      K�vetkez� este szobat�rsamat oper�ci�ra vitt�k, egyed�l voltam a szob�ban, Simon Andr�s ��leted �zenet� c�m� k�nyv�b�l olvastam sz�p gondolatokat, amikor r�pillantottam az ablakra �s r�csod�lkoztam egy gy�ny�r� sziv�rv�nyra. �des Istenem, ennyire szeretsz, hogy a lemen� nap utols� sugaraival sziv�rv�nyt helyezt�l az �gre �gy, hogy �n a k�rh�zi �gyam p�rn�j�r�l l�thatom, a f�gg�ny ny�l�s�n �t?! Nagy mosollyal arcomon n�ztem a sziv�rv�nyt percekig, am�g csak el nem halv�nyult az �gen.
      K�sz�n�m hogy lehajolsz hozz�m, hogy itt vagy velem, hogy Te tartod kezedben �letem, K�SZ�N�M, K�SZ�N�M TEN�KED.
      Az�ta egy h�nap eltelt, h�la a j� Istennek a javul�s �tj�n vagyok �s hiszem, hogy � ad teljes felgy�gyul�st.
                   T�th Gy�z�n�  (J�lius 23.)

 

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.