Baptist TOP1000

 

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. augusztus - szeptember

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..  

KÖZGYŰLÉS  /  RÁMAI TÁBOROZÁS  /  PERECSEN - imaházmegnyitó
SzékelykeresztúrVajdaságSzokolya, Wesselényi utca
Együtt a szolgálat útján!
A 97-ik, clevelandi közgyűlésen elhangzott elnöki jelentés
 
Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
 
"Szolgáljatok az Úrnak örömmel..." (Zsolt 100:2a)

 

      Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és barátokat, akik nagy kitartással, a szélrózsa minden irányából, nagy távolságról eljöttek, hogy ezekben a napokban együtt örvendezzünk itt Cleveland-ben az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség 97. Közgyűlésén. Kívánom, hogy mindenki számára lelki és fizikai felüdülést, megújulást eredményezzen a testvéri találkozás és együttlét.
      Köszönetet és hálát adok Istennek, hogy kegyelmében megőrzött és egybegyűjtött minket erre a kimagasló ünnepi alkalomra. Vannak közülünk többen, akiket évről-évre láthatunk szövetségünk közgyűlésén, attól függetlenül, hogy az hol van megtartva. Ez igen követendő példa az új nemzedék számára. Az Úr így tartotta meg és erősítette maroknyi népünket az évtizedek folyamán, immár majdnem 100 éven át. Hiszem, hogy továbbra is megsegít és buzgó kitartást ad mindannyiunknak.
      Nagyon hálásak vagyunk a Clevelandi Bethánia Gyülekezetnek, lelkipásztorukkal és elöljáróival az élen, hogy elvállalták ennek a Közgyűlésnek a megszervezését. Az mindannyiunknak külön kiváltság, hogy most együtt ünnepelhetjük a helyi gyülekezet 105. évfordulóját. Most öt éve emlékeztünk a 100 esztendőre, amit Isten jóvoltából ennek a gyülekezetnek adott. Úgy szövetségünkben, mint a szívünkben egy külön hely van a testvérek számára. Kívánunk tehát áldott ünneplést és jó előmenetelt a szent szolgálatban. Ő legyen továbbra is a Közösségnek megtartó Ura.
 
      Egy évi munkánk áttekintése, eseményeink kiértékelése, és a további tennivalóink felmérése a szent feladatunk ilyenkor. Ezek mellett egymás értékelése, szeretetben való biztatása, és az egymás hite általi felbuzdítása is megtörténik. Közgyűlésünk napirendje emlékezésre is alkalmat biztosít, mikor felsoroljuk, kiket hívott haza közülünk Mennyei Atyánk az elmúlt év folyamán. Egyre jobban érezzük, hogy egy családhoz tartozunk, szeretettel gondolunk és számítunk egymásra. Alkalom ez mindannyiunknak készülni a Nagy Találkozásra is. Mindezeknek fényében tanuljuk az Urunk és az egymás iránti igaz szeretetet.
      Boldogan állapíthatjuk meg, hogy az Ige áldott parancsa is megvalósul, és nagy örömmel szolgálhatunk az Úrnak! Közgyűlésünk vezérgondolata szintén valóság lesz életünkben, amely felszólítás így szól: "Együtt a szolgálat útján!" Ez legyen buzgó imádságunk és legforróbb vágyunk.
 
SZÖVETSÉGÜNK HELYZETE
 
Minden okunk meg van arra, hogy hálásak legyünk Megváltó Urunknak, mert örömmel tölti be szívünket, és Néki szolgálhatunk. Ezt igyekeztünk megvalósítani az elmúlt évben szövetségi szinten is. Nem egymás ellen, hanem együtt szolgálhattuk Őt.
      Több gyülekezetet segíteni tudtunk céljaik megvalósításában. Ezek közott van: Alhambra, Torontó, Detroit és Cleveland. Szükséges, és olykor sürgős segítséget nyújthattunk testvéreinknek, mert ezt megtehettük, anyagi helyzetünk is megengedte. Ezekről részletesen is fogunk még hallani.
      Igyekeztünk jól sáfárkodni a reánk bízott anyagi javakkal. Nem kíméltük az időt, gondolataink nyílt ismertetését, tennivalóink megismerése és megvalósítása érdekében. Kegyelmes Urunknak mindeddig gondja volt arra, hogy Lelke által egybehangoljon és szeretetben, örömmel végezzük a Közgyűlés által kapott megbízatásunkat.
      Nem könnyű esztendőt tudhatok hátam mögött, de az Úr átsegített kegyelmesen. Azt jelenthetem, hogy ha nem is a legjobb, de nyilván jó helyzetben van Szövetségünk. Olykor nem kevés gondot jelent felelősen gazdálkodni, de igyekeztünk mindent becsületesen, és Istennek tetszően végezni. Tapasztaljuk a testvéreink imádságának erejét is, ami megújít és elégséges kegyelmet ad a nehéz időkben. Ezt igényeljük és kérjük, mert szükségünk lesz rá a továbbiakban is.
 
TESTVÉRI EGYÜTTMUNKÁLKODÁS SZÖVETSÉGÜNKBEN
 
Örömmel elmondhatom azt, hogy testvéri szeretetben és egyetértésben folyik a munka Szövetségünkben. Sok örömet jelent ez számunkra személyesen, valamint gyülekezetileg is. Tudom, hogy ennek kihatása sokak által megtapasztalt tény.
      - Sajátos jellegű munkát végez Szövetségünk életében a Végrehajtó Bizottság. Gyakran kell évközben egymást megkeressük és egyeztessük gondolatainkat. Ezt megkönnyíti a mai technika. Emailen pillanatok alatt feltudjuk keresni egymást és válaszolhatunk, megoldhatjuk a legtöbb kérdést. Bízom benne, hogy az Úr segítségével ez az egyetértés megmarad, vagy még jobb is lesz.
     - A Misszió és Jótékonysági Bizottságban az új Alapszabályunknak megfelelően, gyülekezeteink egyenlően vannak képviselve; két-két személy, kiket a gyülekezet jónak lát és megválaszt. Ezek mellett ott vannak az aktív lelkipásztorok is. Tudunk jobban figyelni egymásra, szükségeinkre összpontosítani. Az elmúlt év igazolta ezt.
      - A Nőszövetségünk mint mindig, példaadó szorgalommal és szeretettel szolgál. Összekapcsolva szövetségünk, gyülekezeteink nőtestvéreit, sőt a szórványban élőket is, adakoznak, áldoznak sok nemes célra. Imádkozva buzdítjuk őket a további áldozatos szolgálatra sokak javára és mindannyiunk örömére.
      - A Férfi Szövetségünk is dolgozik. Igaz, hogy alkalmaink nagyrészt a szövetségi közgyűlés idejére korlátozódnak, azonban majdnem minden gyülekezetünkben tevékenykednek. Adakozás - szolgálat és szeretet jellemzi ezt a szervezetünket. Szeretném kitartó hűségre buzdítani férfitestvéreket: legyünk erősek az Úrban!
      - A Lelkipásztori Szövetségbe gyülekezeteink aktív és nyugdíjas pásztorai egyaránt beletartoznak. Azt tudom jelenteni, hogy talán nem volt még ilyen jó közösség, egyetértés és együttmunkálkodás, mint amilyen most van. Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Jó volna ezt továbbra is imatárgyunkká tenni, mert áldását közösen élvezhetjük. Gyülekezeteink is tapasztalják ezt a kegyelmet.
      - Az Ifjúsági Szövetségről azt kell jelentenem, hogy új lendülettel dolgozik. Egy új generáció vette át a stafétát, és nagy lelkesedés jellemzi. Hangsúlyozni kívánom azt a tényt, hogy nem volt hiába, és ezután sem lesz hiábavaló érettük áldozni. A családok, gyülekezetek és szövetségünk ezután is bátran áldozzunk érettük, mert érdemes. Segítsük az Ifjúsági Találkozókra, Konferenciákra, amit ők nagyon is szeretnek. Megismerkednek és egymást buzdítják a szent szolgálatra. Talán soha sem volt még ennyi fiatal szövetségünkben, aki a lelki munkára vállalkozott volna, mint most. Tegyünk meg ezután is minden tőlünk telhetőt érettük!
      - A Ráma Tábor szerepét nem lehet eltúlozni. Ifjaink boldogan készülnek mind a Tábornyitó Konferenciára, mind az azt követő, immár rendszeressé vált ifjúsági és gyermek táborozásra, valamint a Táborzárásra. Ezen alkalmak eredménye lemérhető a családokban és gyülekezetekben. Olykor nem könnyü ezt megvalósítani, de a Ráma Táborunkat tegyük elsőnek, minden más választás közül.
      - A Kolorádóban megszervezett Ifjúsági Konferencia augusztus 15-22 között szintén azt igazolja, hogy gyermekeinket és ifjainkat gondoskodó szeretetünkkel vesszük körül. Ez immár a 2. alkalom, amit ebben a Táborban rendezünk. Köszönjük a szervezök kitartó munkáját, és a szövetség támogatását.
 
KIMAGASLÓ ESEMÉNYEK
 
Hálások vagyunk azért is, hogy Szövetségünkben élet lüktet, amit az eseménytár híven ábrázol. Ezt részletesebben is látni fogjuk, én csak egy-két fontosabb tényre utalok.

 

Elnök testvérünk ezután a lapunkban már ismertetett események közül ezekről szólt:
- Táborzáró Konferencia,
- Őszi Ifjúsági Konferencia New Yorkban,
- Lelkipásztor beiktatás Chicagóban,
- Évközi Tanácskozás Alhambra-ban,
- Tábornyitó Konferencia és gyermek és ifjúsági tábor Rámában.
Ezután szólt a hozzánk érkezett vendégekről és a Budapesten megtartott MABAVISZ vezetőségi tanácskozásról, melyen Herjeczki testvér képviselte szövetségünket. Majd jelentését ezekkel a gondolatokkal fejezte be:
 
      Végül, szeretném hangsúlyozni, a 97. Közgyűlésünk Vezérgondolatát: EGYÜTT A SZOLGALAT ÚTJÁN! Áldott Mesterünk és Megváltó Urunk nékünk mindenben példát mutatott. Minket szolgálatra hívott el, amit együtt kell végeznünk. Ne nékünk szolgáljanak, hanem mi kell szolgáljunk. Nagy kegyelem az, hogy szolgálhatunk! Soha ne fáradjunk bele, de naponként kérjünk Tőle új erőt.
      Krisztus gyermekeinek és szolgáinak, - nékünk is! - szabad szolgálni. A Szentlélek segítségével együtt járhatunk a szolgálat útján. Olyan időket élünk, amikor ez nagyobb erőfeszítést, áldozatot igényel tőlünk. Ne vonakodjunk vállalni azt. Minden lehetséges annak, aki Jézus Krisztusban hisz. Ő maga biztosítja ezt ma is számunkra. Emlékeztet ez a teljes földi életre szóló szolgálatra.
      Jelentésemet az Úr Jézus csodálatos biztató parancsával zárom, amelyben a következőket ígéri nékünk: "Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya!" (Jn 12:26). Ez mindannyiunknak elég. Tovább tehát, Ővele, együtt a szolgálat útján! Testvéri szeretettel, 
                              Kulcsár Sándor, elnök
A SZERKESZTÔ ROVATA
Nyári dupla számot tart kezében a kedves olvasó. A posta kiszámíthatatlan lassúságán nem tudunk változtatni, de azon igen, hogy mikor adjuk ki és mikor postázzuk a lapot. E dupla szám után az októberit úgy készítem, mintha a szeptemberit számon dolgoznék. Várhatóan néhány héttel előbb kapjuk majd kézbe a lapot. Természetesen ezzel az is vele jár, hogy a híreink egy kicsit régebbiek lesznek. De hiszen újságunk profilját nem annyira a hírek határozzák meg, mint inkább az írásokból bennünket megszólítani akaró, időtől is független evangélium. Ezt a változtatást jónak látták testvéreink a közgyűlésen.
      Mert hogy egy szép, tartalmas közgyűlés van mögöttünk, amiről lapunk bőségesen beszámol. A fényképek segítségével olvasóink is bepillanthatnak a szövetség legfontosabb közös alkalmába és úgy olvashatják a beszámolókat, mint akik maguk is részt vesznek az alkalmakon, istentiszteleteken.
      Közgyűlésünk békességben és áldásosan telt el. A békességet kis és nagyobb dolgok egyaránt elősegíthetik. Nagyon fontos hogy tárgyalásaink előtt és azok során figyeljünk az Úrra és ugyanakkor egymásra is. Ha bármelyik hiányzik, felborul a békesség. Igen fontos az is, hogy a döntéseket hozó, gyülekezeti küldöttekből álló bizottságban alaposan megfontoljuk, megvitassuk dolgainkat, szövetségi ügyeinket, s azután ismertessük meg azokat a közgyűlésre érkezett testvériséggel. Hála az Úrnak, nagyobbrészt így folytak tárgyalásaink.
      A július eleji rámai tábori konferenciát és az azt követő gyermek és ifjúsági táborozást mutatja be olvasóinknak néhány írás, ugyancsak fényképek kíséretében.
      Olvasóink figyelmébe ajánlok még két bizonyságtételt. Az egyik Füredi Kamilla személyes hangvételű vallomása, melynek nagyobb részét egy angol nyelvű gyülekezeti újság közölte először, s most mi olvashatjuk, egészében. Aki imádkozni akar az újra a külmisszióba készülő testvérnőért, találni fog benne imatémát. A másik Tóth Győzőné írása, melyben betegségével, gyógyulásával kapcsolatos élményeit, imádságát tárja elénk. (szerk)

A 97-ik közgyűlés határozatai
 
1. A közgyűlés elfogadta Kulcsár Sándor elnök és Szabó István főtitkár testvérek jelentését.
2. A közgyűlés elfogadta Herjeczki Géza testvérnek, a Missziós és Jótékonysági Bizottság elnökének a jelentését és a jövő évre előterjesztett költségvetést.
3. A közgyűlés elfogadta Drescher Lajos pénztáros testvér jelentését.
4. A közgyűlés megváltoztatta az alapszabályzat egy pontját. (7.1)
5. A közgyűlés megköszöni Herjeczki Géza testvér szerkesztői és Fűr Béla testvér lapkezelői szolgálatát.
6. Pénztár ellenőrnek választottuk Balla Zsigmond testvért Alhambra, Californiából és Boda Tibor testvért Cleveland, Ohióból.
7. A közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki Hunter Vadász János lelkipásztor testvérnek, aki utazó misszionáriusként képviselte szövetségünket Erdélyben és Ausztráliában egyaránt.

Fényképes beszámoló a Clevelandi Közgyűlésről

KEVÉS ERŐ, NAGY FELADAT
Máté 9:37-38
"Akkor monda az ő tanítványainak, Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön azért munkásokat az Ő aratásába."

(Elhangzott a közgyűlésen, szombaton reggel.)

 
A jó Istennek legyen hála azért, hogy a XX. század utolsó évtizedében háború nélkül, politikai változások miatt nagy néptömegek váltak elérhetővé az evangéliumi üzenet meghallgatására. Ma sokkal több misszionáriusra, lelkipásztorra van szükség, hogy még sokan találkozzanak az Úr Jézus Krisztussal. 1990-ben a hirtelen változás minden vallási közösségben lelkipásztor, pap hiányt okozott.
      Több lelkipásztorra van szükség, olyanokra, akiknek van idejük foglalkozni a nyájjal és külön-külön a nyáj tagjaival. A szemináriumokból gyakran tudósok kerülnek ki és többségükben nem pásztorok. Nemcsak arra van szükség, hogy vasárnap prédikáljanak, kezet fogjanak a gyülekezet tagjaival, hanem olyanokra is, akiknek van idejük meghallgatni valakit, aki lelkileg, mint egyén gondozást igényel, akiknek van idejük családlátogatásra.
      Itt az Egyesült Államokban is több magyar baptista gyülekezet megszűnt. Ennek több oka is volt, de az egyik ok az volt, hogy nem volt elég olyan lelkipásztor, aki angolul és magyarul tudott volna szolgálni.
 
      De hadd mondjam ma is, hogy az erő kevés, a feladat sok. Szükség van kitartóan imádkozó, áldozatot hozó testvérek szolgálatára. Szükség van ma is úgy a közgyűlésen, mint gyülekezeteinkben a buzgó imádkozásra. Szeretném, ha mindnyájan eljuthatnátok egy-egy imaórára a Romániában lévő magyar gyülekezetekbe, Nagybányára, Brassóba, Krasznára, Perecsenybe, ahol a gyülekezet többsége ott van az imaórán és imádkozik.
      Az imaóra legyen újra épp olyan fontos gyülekezeteinkben, mint az istentisztelet. Az Úr Jézus Krisztus arra szólít fel, hogy kérjetek - keressetek - zörgessetek. Az apostolok is felszólítanak: szüntelen imádkozzatok és az Ige kijelenti, hogy igen hasznos az igazak buzgóságos könyörgése.
 
Adjunk hálát a következőkért:
      1. Szövetségünk minden gyülekezetében van lelkipásztor, kivéve a Melbourne-it. Lelkipásztoraink mellett pedig ott vannak a gyülekezetek önkéntesei, férfi és nőtestvérei, hűséges, rendszeres adakozói.
      2. Adjunk hálát fiataljainkért, számukra rendezett konferenciák, táborozások (Ráma, Kolorádó stb.) lehetőségéért, közöttük szolgáló testvérekért, akik testi és lelki táplálékkal szolgálnak.
      3. Adjunk hálát azokért, akik készülnek az Úr szolgálatába.
      4. Adjunk hálát a szövetségünkben szolgálókért: elnök, alelnök, titkár, pénztáros, Evangéliumi Hírnök szerkesztő, lapkezelő, utazó misszionárius, bizottsági elnök és tag testvérekért.
      5. Adjunk hálát azokért, akik a tavalyi közgyűlésünk óta megtértek és bemerítkeztek.
 
Könyörögjünk
      1. azért, hogy az Úr rendeljen ki lelkipásztort a Melbourne-i gyülekezetnek, mert van aratni való Ausztráliában.
      2. Könyörögjünk, hogy gyülekezeteinkben legyen belső békesség, hogy együtt tudjunk szolgálni, legyenek megtérések, bemerítkezések.
      3. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az Evangéliumi Hírnök ne akadjon fel a postahivatalokban.
      4. Könyörögjünk, hogy sorainkból kerüljenek ki olyanok, akik élethívatásként vállalják a lelkipásztori, kül- és bel-misszionáriusi szolgálatot.
      5. Könyörögjünk a magyarországi baptista szövetségen belüli egységért, vezető testvérekért.
      6. Könyörögjünk a Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában lévő magyar misszióért, különösen a Vajdasági magyarokért, akiknek gyülekezeti helységeiket, templomaikat rongálják, tagjaikat tettlegesen bántalmazzák szélsőséges nacionalista politikusok által felbujtott egyének.
      7. Könyörögjünk az Egyesült Államok vezetőiért, különösen a közelgő választások miatt.
      8. Könyörögjünk, hogy a házasság intézménye bibliai alapon maradjon, hogy egy férfi és egy nő házassága legyen a társadalmi rend.
      9. Könyörögjünk, hogy az iskoláinkban, állami intézményeinkben, a televízión a tízparancsolat, a krisztusi hit ne legyen háttérbe szorítva.
      Tudom, még sok más imatárgyat tudnánk felsorolni, de gondolkozzunk az említetteken, imádkozzunk ezekért gyülekezeti imaóráinkon, családi áhítatok alkalmával és csendes kamránkban is.
             Hunter Vadász János

KIK A BOLDOGOK? - Beszámoló a Rámai táborozásokról (konferencia / Gyermek és ifjúsági táborozás) - fényképes beszámoló

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - SzékelykeresztúrVajdaságSzokolya Perecsen,  Wesselényi utca (szállás ajánlat)

FOGADJ ÖRÖKBE!
Levélrészlet a VAJDASÁGBÓL

 

Sokáig tartana, hogy leírjam elképzeléseimet a MABAVISZ működéséről. A lényeg szerintem az, hogy nemcsak időnként, esetről esetre, hanem folyamatosan tudjunk egymásról, ahol tudunk, legyünk jelen.
      Úgy érzem, hosszú idő után, most egy erősödő folyamat kezdetén vagyunk, amikor már nem a túlélésről van szó, hanem a misszió kiterjesztéséről még szántatlan ugaron. Az első lépéseket megtettük, és biztatóak. Két új összejöveteli helyen próbálunk rendszerességet kialakítani, de ez meghaladja önerőnket. Megtérőink vannak ott, érdeklődők.
      Volna érdeklődő Amerikában a
Fogadj Örökbe! - Vajdasági Gyermeket
programra?
Több, nem könnyen élő hívő nagycsaládost tudok, akiknek jót tenne ha felkarolná valaki, sok mozgássérült, fogyatékost, akiknek minden energiáját elszívják az orvosok, orvosságok, kezelések, stb.
Bővebben is olvashattok ezekről a www.HBAID.hu  oldalon, vajdasági alcímmel. Képek találhatók a CD-n.
             Nyúl Zoltán

SZEMED VIRRASZT ÉNFÖLÖTTEM, ANGYALAID KÖRÜLÖTTEM...
 
Amikor rászántam magam hogy két elgörbült lábujjam megoperáltassam, nem gondoltam hogy milyen hosszú lesz az út a felgyógyulásig.
      Átmentem már két csípő-operáción, ez a mostani, kicsinek tűnt azokhoz képest. De komplikációk léptek fel, először erős izomfájdalom a lábszárban, majd két hét múlva láz és légzési zavarok nagy fájdalommal.
      Második nap mentem csak orvoshoz, aki azonnal kórházba küldött. Megállapították hogy vérrög ment a tüdőre és a kivizsgálások után vér hígítós kezelés után hazaengedtek, este. Fájdalmaim mérséklődtek, de a lázam mindig visszajött. Pár nap múlva szakorvoshoz kellett mennem, aki alapos kikérdezés és vizsgálat után azt javasolta, hogy maradjak a kórházban, addigra légzési nehézségeim még rosszabbak lettek, és az is kiderült, hogy már bevérzett a tüdőm. Azonnal oxigénre és vénás, antibiotikumos kezelésre tettek. Sokféle kivizsgálás következett napokon át, a tüdő-specialista, akihez kerültem, tapasztalt, idősebb orvos, akit úgy éreztem a jó Isten rendelt mellém.
      Közben sokféle gondolat keringett a fejemben, kérdések, amire nem tudtam a választ. Tudtam, hogy türelemmel kell legyek, tegyem az Úr kezébe ügyemet, hiszen Testvéreim is imádkoznak értem. Ezen az estén az Úr egy régi kedves éneket juttatott eszembe, le is írtam az éneket:
Uram Isten bemutatom, én estvéli áldozatom,
Fölgerjesztem hálám tüzét, mely örökké csak néked ég.
      A hit unszol hogy meggyújtsam, a hűség hogy el ne oltsam,
      Mert örömben és bú-bajban, a Te áldó kezed rajtam.
Most is, hogy az éj már közel, oltalmadba rejtőzöm el,
Ha Te vélem vagy Istenem, nem érhet baj veszedelem.
      Ó légy vélem mellém Te állj, hogyha napom alkonyra száll,
      S ha ágyam a sírba vetem, Te ébressz fel jó Istenem.
 
Igaz, hogy nem kívánt eshetőséggel fejeződik be az ének, de megnyugodtam az ének szép gondolataival, egyre keresve emlékezetemben még egy versét, ami nem jutott eszembe. Félálmomban is az ének sorait ismételgettem, és egyszercsak, hajnalfele, eszembe jutott a kimaradt verse az éneknek :
      Szemed virraszt énfölöttem, angyalaid körülöttem,
      Tábort járva vigyáznak rám, én Istenem, én jó Atyám.
Szinte ujjongott a szívem örömömben, igen, nem kell aggódnom, hiszen ez az én hitem is, hogy nehéz helyzeteinkben az Úr különösen is közel van hozzánk, és ezt tapasztaltam eddig is életemben.
      Az Úr tovább erősített a napi igével amit az Our Daly Bread- ből olvastam reggel. Az Úr megenged nehézségeket életünkben, hogy alakítson és formáljon mindinkább az Úr Jézus hasonlatosságára minket, de (God knows the seriousness of our difficulties and is working powerfully behind the scenes for our good) az Úr tudja a mi helyzetünk komolyságát, és erőteljesen munkálkodik a háttérben a mi javunkért.
      Ezt az üzenetet újra megköszöntem, mert tudtam hogy nekem szól, személyesen.
      Következő este szobatársamat operációra vitték, egyedül voltam a szobában, Simon András ’Életed üzenet’ című könyvéből olvastam szép gondolatokat, amikor rápillantottam az ablakra és rácsodálkoztam egy gyönyörű szivárványra. Édes Istenem, ennyire szeretsz, hogy a lemenő nap utolsó sugaraival szivárványt helyeztél az égre úgy, hogy én a kórházi ágyam párnájáról láthatom, a függöny nyílásán át?! Nagy mosollyal arcomon néztem a szivárványt percekig, amíg csak el nem halványult az égen.
      Köszönöm hogy lehajolsz hozzám, hogy itt vagy velem, hogy Te tartod kezedben életem, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM TENÉKED.
      Azóta egy hónap eltelt, hála a jó Istennek a javulás útján vagyok és hiszem, hogy Ő ad teljes felgyógyulást.
                   Tóth Győzőné  (Július 23.)

 

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.