Baptist TOP1000

 

 

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. M�JUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

Gy�lekezeti h�rek: New York  /  Toront�

ER�, SZERETET �S J�ZANS�G LELKE
2 Tim�teus 1:7
 
P�nk�sd, a Szentl�lek kit�ltet�s�nek �nnepe a hiv� n�p figyelm�t a l�lekment�s szent szolg�lat�ra �s J�zus dics�s�ges elj�vetel�re ir�ny�tja. A vil�g nem tud mit kezdeni ezzel az �nneppel, azonban Krisztus megv�ltott n�pe sz�m�ra ez a tan�skod�s dics� munk�j�nak kezdete. A Mester parancsa szerint ezt meg kellet v�rj�k, m�gpedig Jeruzs�lemben. Csod�latos szolg�lat k�vetkezik ekkor a Szentl�lek ir�ny�t�s�val.
      Soha nem volt id�szer�bb ez igei eml�keztet�s, mint napjainkban. P�l apostol az utols� level�ben, m�rt�rs�g�nak k�zeledt�vel �rja e sorokat lelki fi�nak, az ifj� Tim�teusnak. Arra eml�kezteti �t, hogy Isten a Szentlelket adta n�ki. A f�lelem lelk�nek ne adjon helyet, mert az alkalmatlann� tenn� �t a szent szolg�latra.
      Igen sok ember van ma is a f�lelem lelk�nek uralma alatt, amely leb�n�t, �gy fizikailag, mint szellemileg. Isten Ig�je a Szentl�lek sok tulajdons�g�b�l a k�vetkez� h�rmat t�rja el�nk: Er�, szeretet �s j�zans�g. Ezt adta n�k�nk az Isten. Ezekre figyelj�nk fel, hogy a legnagyobb pr�b�kban is h�en meg�llhassunk Megv�lt� Urunk oldal�n.
 
      ER�NEK LELKE. A hiv� �letvitelhez er�re van sz�ks�g. Ezzel az er�vel kezdhetj�k el �s folytathatjuk Mester�nk k�vet�s�t. Milyen neh�z megszabadulni b�neinkt�l, megtagadni �nmagunkat. Ide mennyei er� kell. Sokszor halljuk, hogy nincs er�m ezt, vagy amazt elhagyni, vagy megtenni. A L�lek n�lk�l mindannyian k�ptelenek, er�tlenek vagyunk a j�nak megcselekv�s�re. Megt�rni is, csak a L�lek ereje �ltal tudunk.
      Az �r J�zus Krisztus azt �g�rte tan�tv�nyainak, "Vesztek er�t, minekut�na a Szentl�lek elj� re�tok!" (Csel 1:7 ) Ez az er� kell ma is minden hiv�nek, hogy J�zus tan�ja lehessen. A L�lek ereje alkalmass� tesz, hogy Krisztust v�lasszuk �s megvalljuk az emberek el�tt. Az �g�ret sz�munkra is beteljesedett. Isten val�ban az er�nek Lelk�t adta n�k�nk. A sok er�tlens�g, bukd�csol�s, eles�s, tagad�s �s h�tlens�g mind arra vall, hogy igen nagy sz�ks�g�nk van a L�lek erej�re..
      Az id�s apostol boldogan �gy tesz bizonys�got: "Mindenre van er�m!" (Fil 4:13) A L�lek ereje �ltal meg�rizheted magad tiszta ed�nyk�nt az Isten sz�m�ra, hogy haszn�lhasson szent akarata szerint. Van er� a megal�zkod�sra, megbocs�t�sra vagy a bocs�natk�r�sre. Van er� egym�s meg�rt�s�re �s elhordoz�s�ra, lelkek ment�s�re �s Krisztushoz seg�t�s�re. A h�tlens�g helyett van er� h�en kitartani; elernyedt lelk�, �tsz�lre heveredett, elcs�ggedt munk�sok talpra �ll�t�s�hoz, �s mindenre van er�! J�jj �jra bizalommal, hogy teljesen bet�ltse sz�vedet az Er� Lelke.
 
      SZERETETNEK LELKE. Megv�lt�nk megparancsolta, hogy szeress�k egym�st! Err�l ismeri meg mindenki, hogy az � tan�tv�nyai vagyunk. (Jn.13:34-35) Szeretni nem ak�rki tud. Olykor igen neh�z feladat ez m�g Krisztus szolg�i sz�m�ra is. Az ige arra is figyelmeztet minket, hogy az utols� id�kben a szeretet sokakban meghideg�l! (Mt.24:12) Istennek azonban mindig gondja volt arra, hogy az � gyermekeiben a szeretet t�z�t �lesztgesse, Szentlelke �ltal. A szeretet igazolja ma is, hogy sz�v�nkben a Szentl�lek van.
      Szeretetben b�v�lk�d� �let�nk lehet, �s azt b�kez�en osztogathatjuk a k�r�l�tt�nk szeretetre s�v�rg� embert�rsainknak. A Szeretet Lelke tudja legy�zni az �nz�, szeretetlens�get �nmagunkban �s k�rnyezet�nkben. A legnagyobb �s legmaradand�bb kincs a szeretet, melynek �ld�sa �s melegs�ge sok h�lt sz�vet felmeleg�thet.
      A Szeretet Lelke megtan�t igaz�n szeretni Istent, az embert�rsainkat. S�t m�g az ellens�geinket is. Boldogan j�rhatjuk az �r J�zus Krisztus �tj�t, b�rmilyen meredek �s r�g�s legyen az, mert biztos Seg�t�nk van. M�g a szeretet Lelk�nek megnyilv�nul�saira eml�kez�nk, sz�v�nket t�rjuk ki el�tte, �s k�rj�k re�nk val� ki�rad�s�t, vagy �jb�li ki�rad�s�t. Csak a Szentl�lek teremheti, �s biztos�tja �let�nkben az igazi szeretetet. Hadd gy�ljon �jb�l l�ngra benn�nk Isten gy�zelmes szeretete.
 
      J�ZANS�G LELKE. Gy�keres v�ltoz�st teremt a Szentl�lek az ember �let�ben. Teljesen megv�ltozik gondolkoz�sunk. B�nb�natra, megt�r�sre vezet ez a kij�zan�t� L�lek. Kimunk�lja, hogy a t�kozl� fi� mag�ba sz�ll, megb�nja, bevallja b�neit, felkel, �s hazamegy. Kegyelmet, b�nbocs�natot, �letet nyer, mert hallgat a j�zans�g Lelke vezet�s�re.
      Isten szerint gondolkozik. Tudja m�r mi a j�, �s azt v�lasztja mag�nak. G�g�s, b�szke makacs sz�ve megt�rik, elm�je megvil�gosodik �s r�hangol�dik Isten �dv�s akarat�ra. Megny�lnak �rtelm�nek szemei, megismerni �s meg�rteni azt, ami �dv�re val�. Isteni L�lek uralja �let�t. Nem �br�ndoz�, nem rajong�, hanem val�ban j�zan ember, aki az �r J�zus l�bain�l megb�k�lve boldogan pihen, mint a meggy�gyult ember.
      Neh�z helyzetekben a j�zans�g �s meggondol�s jelzi, hogy a Szentl�lek vezet�se alatt �l. J�zans�g Lelke lakozik benne. Alkalmas �s alkalmatlan id�ben k�szen �ll a szent szolg�latra, az Ige hirdet�s�re. Bizonytalan , kapkod�, z�rzavaros vil�gunkban ilyen lelki munk�sokra van sz�ks�g. Istennek legyen h�la, hogy a Szentl�lek ma is megtiszt�t minden j�zantalans�gt�l.
      Mi is boldogan valljuk, hogy a Szentl�lek, akit Isten adott nek�nk, er�nek, szeretenek �s j�zans�gnak Lelke. Erre eml�kez�nk �s az ige szavaival eml�keztetj�k Krisztus minden szolg�j�t. Szent al�zatban, teljes engedelmess�ggel adjuk �t magunkat a Szentl�lek Istennek, hogy benn�nk �s �ltalunk diadalmasan elv�gezze �ldott munk�j�t.
 
      Kulcs�r S�ndor, New York
 
 
MENNYBEMENETEL
"Felemeltetett a mennybe." Mk. 16:19
 
elment�l
hogy vel�nk maradj �r�kre
 
�gy akartad
 
s hogy �gy van
mint akartad
s hogy j�l van �gy
m�g kez�nket fogod
itt az eny�met
s amott
m�s kontinensen
az �v�k�t
�s b�rhol b�rki�t -
m�g kez�nket fogod
tudjuk hogy j�l van �gy
 
de hogy P�tert
hogy �desany�dat
milyen neh�z �ton vezetted
s milyen hatalmas k�zzel
hogy sz�v�k meg nem szakadt -
***
l�gy �ldva Mester
mennybe ment Kir�ly
dics�rjen �g
kereszt
t�preng� �rtelem
s a sz�v�nk
      Herjeczki G�za (1979)

 

J�jj, Szentl�lek,
 
�radj sz�t bennem!
B�k�t hoz� viharoddal
t�ltsd be a lelkem!
T�gy k�vetedd�,
hogy �radjon az �let;
hisz Te vagy az egyetlen,
ki bel�lr�l �ltet.
 

     Simon Andr�s (grafika �s vers)

 
Anyaf�ld az �led,
melybe kicsiny magk�nt hulltam,
tested templom�ban
emberr� alakultam.
Mindent ad� szereteted
mai napig �ltet;
dr�ga �desany�m,
k�sz�n�m, hogy �lek!
 
 

Simon Andr�s, �leted �zenet; Hangtalan Jelek, Budapest 2002. A k�nyv a budapesti egyh�zi k�nyvesboltokban m�g kaphat�. �n�ll� grafik�kat telefonon (1-214-4619), vagy e-mailen lehet rendelni a szerz�t�l. Graphic.simon@axelero.hu 
(tov�bbi info a szerkeszt� rovat�ban)

Gerzsenyi S�ndor: �desany�mnak

Tov�bbi versek itt.

A SZERKESZT� ROVATA

M�JUS
Kellene m�r �s lehetne menni,
vinni a j� h�rt.
Ha tudjuk, tudja meg m�s is,
hogy �l az �r, J�zus f�lt�madott.
Lehetne �s m�r kellene menni!
�mde er�nk nincs.
J�jj h�t el hozz�nk p�nk�sdi L�lek!
 
      �s � elj�n, mert elj�tt, amint meg�g�rte. S az�ta is bet�lti azoknak a sz�v�t, akik r� v�rnak.
      Mit olvashatunk a p�nk�sdi sz�munkban? Az �nnepekkel kapcsolatos elm�lked�seket. Term�szetesen az �r J�zus mennybemenetel�r�l is megeml�kez�nk. M�jus elej�n az �desany�kat is k�sz�ntj�k. Tegye �ld�ss� �ket tov�bbra is az �r gyermekeik sz�m�ra!
      
      Nem r�gen Toront�ban j�rtam, az ifj�s�gi tal�lkoz�n (term�szetesen az ifj�s�gir�l is olvashatunk f�nyk�pes besz�mol�t). V�ratlan kincsre tal�ltam az elad� k�nyvek k�z�tt bogar�szva. Simon Andr�s: �leted �zenet c�m�, grafik�kat �s az azokhoz kapcsol�d� r�vidke elm�lked�seket tartalmaz� kis k�tet�re. J�n�h�ny rajz�t m�r ismertem a B�keh�rn�kb�l, de nem tudtam, hogy ki �ll e kifejez�, t�m�r, szavakn�l is besz�desebb alkot�sok m�g�tt. Mostm�r tudom. �s olvas�inkkal is szeretn�m megismertetni - a szerz� enged�ly�vel - n�h�ny sz�p grafik�j�t. Simon Andr�s Budapesten �l, k�nyve, s�t eredeti rajzai egyenk�nt, szem�lyes dedik�l�ssal is megv�s�rolhat�k. Alkot�sai az interneten is megtekinthet�k, ezen a c�men:
      http://mkdsz.hu/simon.andras.galeria 
 
      Magyarorsz�gi testv�reink �prilis v�g�n v�laszt� k�zgy�l�st tartottak, melynek sor�n �jabb 4 �vre megv�lasztott�k a jelenlegi eln�ks�get, vagyis �jra dr. M�sz�ros K�lm�n az egyh�z eln�ke �s a f�titk�ri poszton �jra M�sz�ros Korn�l �ll majd. Olvas�ink nev�ben is hadd k�v�njam Urunk �ld�s�t a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z vezet�ire, szolg�latukra.
 
      M�sz�ros K�lm�n testv�r �r�sa az eur�pai baptista misszi� h�skor�ba visz vissza benn�nket. Johann Gerhard Oncken 170 �vvel ezel�tt mer�tkezett be. � fogalmazott el�sz�r �gy: "minden baptista egy misszion�rius."
      Az idei m�jus elsej�n nem a munka �nnep�re gondoltak magyarorsz�gi testv�reink, hanem az Eur�pai k�z�ss�ghez val� csatlakoz�st �nnepelt�k, orsz�gszerte, �s eg�sz Eur�p�ban. Vajon milyen lelki hat�sa lesz e nagy jelent�s�g� fordulatnak? Oncken misszi�s terveiben �s munk�j�ban eg�sz Eur�p�ban gondolkodott. Szolg�lat�nak gy�m�lcsei t�bb k�z�p-keleteur�pai orsz�g baptista misszi�j�t gazdag�tott�k.
 
      Posta. Olvas�inkat arra k�rem, hogy jelezz�k vissza, ha nem kapt�k meg az �js�got. T�bb p�ld�nyt visszahoz a posta, n�ha minden ok n�lk�l is. Egy telefonnal, esetleg a lapkezel�h�z, vagy a szerkeszt�h�z k�ld�tt lev�llel tiszt�z�dhat a probl�ma. N�h�ny extra p�ld�nyt ut�lag is tudunk k�ldeni az �rdekl�d�knek.
      Az interneten nem csak olvasni lehet a lapot, hanem a lap linkein (kapcsol�in) kereszt�l lelkip�sztoraink igehirdet�seib�l is meghallgathatunk n�h�nyat. Term�szetesen j� (ha lehet gyors) internet kapcsolat sz�ks�ges hozz�. Az alhambrai, a chicag�i �s a detroiti lelkip�sztorok szolg�lataib�l v�laszthatunk egyenl�re.
      Ny�ri alkalmaink k�z�l k�l�n is olvashatunk a R�mai gyermek �s ifj�s�gi t�boroz�sr�l. Ne feledkezz�nk meg a T�bornyit�r�l �s a K�zgy�l�sr�l!
 
      T�bornyit�: R�ma, j�lius 3-4.
      K�zgy�l�s: Cleveland, j�lius 23-25. T�ma: Egy�tt a szolg�lat �tj�n.
 (Szerk)

Gyermek �s ifj�s�gi t�bor R�m�ban!
 
Visszatekintve az elm�lt �vekre, mindig �r�mmel gondolok a t�boroz�sokra. Mennyi vid�m pillanat, �s milyen sok megtapasztal�s volt r�sz�nk az elm�lt t�boroz�sok alkalm�val is.
      Amikor a m�lt �v nyar�n v�get �rt a t�bor, m�r tervezt�k a 2004-es alkalmat. Milyen sok gyermek �s fiatal tekinthet vissza a R�mai t�borra �gy, mint ahol lelkileg megsz�lethetett. Sokan itt kapt�k az els� komoly �rint�st Istent�l, nagyon sokan pedig itt er�s�dtek meg a hit�kben. A t�bor folyamatos fejleszt�se, sokak �ldozatos munk�ja, lehet�v� teszi, hogy egyre modernebb k�r�lm�nyek k�z�tt tudjuk megrendezni t�borainkat �s konferenci�inkat.
      Ebben az �vben r�gt�n a t�bornyit� konferencia ut�n ker�l megrendez�sre a Gyermek �s Ifj�s�gi t�boroz�s. A pontos id�pont j�lius 5 - j�lius 11. A t�boroz�kat n�gy csoportba osztjuk be, ahol koroszt�lyukkal egy�tt tanulm�nyozhatj�k Isten ig�j�t, �s besz�lgethetnek az �ket legink�bb �rint� k�rd�sekr�l.
      A legkisebbek csoportja 4-6 �vig tart, �ket a 7-10 �vesek koroszt�lya k�veti, a tinik 10-14 �ves korig alkotj�k a csoportjukat, m�g az ifj�s�gi csoport 14 �ves kort�l kezd�dik. A csoportok vezet�i gyermekmunk�sok �s lelkip�sztorok lesznek.
      A r�sztvev�k sz�m�ra teljes ell�t�st biztos�tunk, �s az igei programok mellett szabadid�s tev�kenys�gek is lesznek. A sportol�si lehet�s�gek egyre soksz�n�bbek, �gy mindenki tal�lhat a kedve szerint val�t. Jelentkez�si lapokat minden gy�lekezetnek k�ld�nk ki, �s a helyi lelkip�sztorokt�l lehet majd k�rni. A jelentkez�si hat�rid� m�jus 31. A jelentkez�si lapok elk�ld�s�vel k�rj�k a r�szv�teli d�j fel�t elk�ldeni, a m�sik r�sz�t a t�bor kezdet�n kell befizetni. A t�boroz�s k�lts�ge 100 USD, mely �sszeg a kiad�saink fedez�s�re szolg�l. A tan�t�k, seg�t�ik �s a konyh�n dolgoz� testv�reink mindannyian szabads�gukat felhaszn�lva misszi�k�nt v�gzik szolg�latukat. Mindenkit szeretettel k�r�nk a jelentkez�si hat�rid� pontos betart�s�ra.
      Jelentkez�s �s az el�leg befizet�se a Toront�i Gy�lekezet c�m�n t�rt�nik. 157. Falkirk St. Toronto. M5M 4K4   Canada.
      K�rj�k a csekken megjel�lni "T�boroz�s."
      Szeretettel k�rem a testv�reket, gy�lekezeteket, hogy im�ds�gban hordozzuk ezt az alkalmat, hogy Isten �ld�sa ne maradjon el.   
                    Dan L�szl�

Ir�ny: Si�fok!
 
A t�rt�net ideje: 1948 nyara.
      Fut�t�zk�nt terjedt a h�r; egyh�zunk orsz�gos konferenci�t tart Si�fokon. Ez a t�z oly m�rt�kben �rintette a somogyi gy�lekezetet, f�leg az ifj�s�got, hogy att�l kit�rni nem lehetett, de nem is akart senki.
      Dr�ga eml�k� Sajti Ambrus, a gy�lekezet vezet�je, t�le megszokott kedves mosollyal csak annyit mondott: "Testv�rek! Lehet ez k�rd�s, hogy megy�nk-e?" Nem kellett szavaz�bizotts�g, hogy eld�ntse a t�bbs�g akarat�t. A magasban felejtett kezek nem csak arr�l besz�ltek h�nyan szavaztak, hanem milyen a k�z�ss�g�nk lelki tart�sa. A h�bor�s, �ns�ges id�, a sok megpr�b�ltat�s, testv�r �s testv�r k�z�tt r�snyi helyet sem hagyott. Egy kott�ra tudtunk s�rni, �s �nekelni is. Volt okunk Isten sz�ne el� �llni minden nap hittel �s al�zattal, a keny�r botja recsegett-ropogott, de az � v�gtelen kegyelm�b�l soha el nem t�rt.
      Sz�p haz�nk domborzat�ba szer�nyen simul� Mecsek hegys�g a maga 600 valah�ny m�ter�vel a geol�giai kutat�sok szerint t�bb sz�z �vre elegend� kiv�l� min�s�g� szenet biztos�t. A t�nyek ismeret�ben ennek a jelent�s�ge az egekbe k�szott: h�v� csal�djaink meg�lhet�s�t a r�giek mellett az �j b�ny�k nyit�sa biztos�totta. Kenyer�nk �s munk�nk biztosnak l�tszott. Az eg�sz orsz�g fel�nk, a b�ny�szat fel� fordult. A sz�n �rt�ke nagyobb volt az arany�n�l, hi�nya bel�thatatlan k�vetkezm�nyekkel j�rhatott volna. Gondoljunk az iskol�kra, k�rh�zakra, gy�rakra �s er�m�vekre. B�ny�sz testv�reinkre hatalmas teherk�nt nehezedett az �j id�k kih�v�sa. Naponta n�ztek farkasszemet az elemek mindent els�pr� erej�vel - csupasz k�zzel, k�z�pkori eszk�z�kkel �s technik�val. �l� hit�k �s rem�nys�g�k el nem viselhette a megh�tr�l�st.
      Az �zemvezet�s mindezt j�l l�tta, munk�jukat elismerte, v�lem�ny�ket gyakran k�rte. E tapasztalt h�v� b�ny�szok egyike, a somogyi gy�lekezet el�lj�r�ja, Nov�k J�zsef testv�r azt a k�rd�st vetette f�l, hogy a f�rfitestv�rek k�z�l ki volna, aki egy szombat �jjel t�l-m�szakot v�llalna? Nem volt testv�r, aki igent ne mondott volna. M�g olyan fiatalok is jelentkeztek, akiknek semmi kapcsolatuk nem volt a b�ny�val. Ez nem kis gondot okozott az �zemvezet�snek. A b�nyahat�s�g k�l�n enged�lye kellett ehhez. Isten minden kaput kinyitott, am�g �desap�m az �zemvezet�ig eljutott. Szilas L�szl� nagy �rdekl�d�ssel hallgatta v�gig a k�r�st. A v�lasz pozit�v volt: "Kapnak egy Csepel aut�t ponyv�zottan, vezet�vel egy�tt, szombat reggelt�l vas�rnap estig." (Ugyanis a k�r�s t�rgya ez volt.) "Ennek felt�tele sz�z csille sz�n (kb.100 tonna), ami pedig a termel�s alatt t�rt�nik az�rt a felel�ss�get egyed�l �n v�llalja. �gy is v�llalja az alkut?"
      - "Term�szetesen. Igen." �gy az alku megk�ttetett.
      - "J�szerencs�t! J�szerencs�t!" - volt a v�lasz.
      - "Az �n�k rendelkez�s�re �ll a II. szint 2. keleti �s 11-es telepi front fejt�s."
      Az elv�r�s nagy volt, de a hit �s lelkesed�s m�g nagyobb a mi testv�reink sz�v�ben. Nov�k testv�r  - az �zemvezet� �ltal kinevezett frontmester B a beoszt�st k�vet�en a r� jellemz� komolys�ggal h�vta fel a figyelm�nket: "Testv�reim, ha valamikor volt r� alkalom, most van! Mutassuk meg a mi hit�nket cselekedetek �ltal is!" Sajti Ambrus b�csi, gy�lekezet�nk vezet�je, a kis h�v� csapat �l�n al�sz�llva t�bb sz�z m�tert, mondott buzd�t� ig�ket, k�rve Istennek �ld�s�t munk�jukra, �s megtart� kegyelm�t �let�kre. "Az alkalmat �ron is megvegy�tek."
      A munka elkezd�d�tt, mindenki elfoglalta a hely�t. A fiatalok lementek az alapv�gatra �s a t�lt�pad alatt megtelt csill�ket kitolt�k a keresztv�gatra. Ez a t�vols�g kb. 200 m�ter lehetett. A termel�s olyan fegyelmezetten �s lelkesed�ssel folyt, hogy arra nem sok p�lda volt. A fejt�sb�l lez�dul� sz�n �tszak�totta a sz�ll�t�oszt�lyt �s a j�r�oszt�lyon folytatta �tj�t a t�lt�padig. A sz�ll�t� kapacit�s kev�snek bizonyult. V�j�r testv�rek t�bben le�lltak a termel�ssel, hogy a sz�ll�t�st meger�s�ts�k, �s folyamatoss� tegy�k. �gy az egyens�ly helyre �llt. Hajnali 4 �ra lehetett, mikor az �llj vez�nysz�ra a j�veszt�g�pek elcsendesedtek, �s ism�t meghitt percek k�vetkeztek. A v�d�kobakok a l�bak el� ker�ltek. Fej�k f�l� akasztott l�mp�k s�padt f�ny�ben verejt�kes arcukat felemelve egyen-egyenk�nt h�laim�t mondtak Annak, akinek kez�ben ketyeg �let�nknek minden perce �s �r�ja.
      A h�v� csapat kit�n�re vizsg�zott. A 100 tonn�t 150 tonn�ra teljes�tette. Szilas �zemvezet� minden testv�r�nknek k�l�n mondott k�sz�netet a balesetmentes munk��rt, �s a minden elk�pzel�st fel�lm�l� teljes�tm�ny�rt.
      - "Ha ilyen gondok felmer�ln�nek az alku �jb�l megk�thet�."
      - "J�szerencs�t! K�sz�nj�k! J�szerencs�t."
      Az �hajtott konferencia �gy lett val�s�gg�, �ld�ss�. Mert ehhez kellett a ponyv�s anyagsz�ll�t� aut�, hogy a buzg�, lelkes somogyi gy�lekezeti tagok, sz�kek padok �s egy�b �l�alkalmatoss�gokkal a plat�n Si�fokra �rhessenek.
              Nov�k No�  (Rem�nys�g, a P�cs-somogyi gy�lekezet havi lapja)

IGESZER� MEDIT�CI�
 
�t hete, hogy komoly cs�p�m�t�temen �testem. El�tte sz�rny� f�jdalmaim voltak, s csak s�ntik�lva �s akkor is csak egy s�tabot seg�ts�g�vel tudtam j�rni. De az �r l�p�sr�l-l�p�sre t�mogatott. Seg�ts�get rendelt mell�m, k�zbenj�r� imat�rsakkal aj�nd�kozott meg, b�lcs tan�csad�kat rendelt ki, egy j� orvoshoz vezetett, s a k�r�lm�nyek �ltal is ir�ny�tott.
      Mindezek hat�s�ra sz�rny� f�jdalmam m�r a m�t�t ut�n megsz�nt. Eleinte er�s f�jdalom-csillap�t� seg�ts�g�vel, de lassank�nt kisebb �s gyeng�bb adagok hat�s�ra, m�g k�t hete m�r minden csillap�t� n�lk�l. Azonk�v�l a k�rh�zban m�r m�snap felkelhettem s j�r�ka seg�ts�g�vel n�h�ny l�p�st megtehettem, meg n�h�ny percre ki�lhettem. A harmadik meg negyedik nap pedig m�r oda-vissza, v�gigj�rhattam az eg�sz folyos�t s az �gyam melletti karossz�kben egy �r�t �lhettem. A k�vetkez� nap pedig m�r haza is j�hettem.
      Itthon meg a biztos�t�m kirendelt egy h�zi-�pol�n�t, aki m�snaponk�nt �j k�t�st tett a sebemre �s figyelte a fejlem�nyeket, s egy h�zi-terapeut�t, aki h�rom h�tig j�rt ki hozz�m, gy�gytorn�ztatott s j�l megtan�tott mindarra a gyakorlatra, amelyeket mindm�ig csin�lnom kell, meg j�rni �s a szob�ban biciklizni is. �gyhogy k�t h�t m�lva m�r minden seg�ts�g n�lk�l k�rbe gyalogoltam az utc�nkat terapeut�mmal vagy f�rjemmel. Most pedig m�r napi f�l �r�t s�t�lunk s ugyanannyit biciklizek.
      Mindm�ig csod�lva figyelem, hogy milyen gyeng�den b�nik velem Uram!
      De nem csak figyelem, hanem el is gondolkozom felette. Elgondolkoztat, hogy milyen �ri�si is a mi mennyei Aty�nk szeretete, hogy az �n egyszer� kis l�nyemmel - illetve minden gyermek�nek sors�val - szinte pillanatr�l-pillanatra t�r�dik. Azonk�v�l, hogy milyen nagy terjedelm� a figyelme, hogy a f�ld�n �l�, t�bb billi� ember k�z�l, velem, a pici porszem egy�nnel (�s veled is) sz�ntelen�l, k�l�n-k�l�n foglalkozik. Meg, hogy milyen kiv�l� a b�lcsess�ge, hogy minden kis �s nagy l�p�st a legb�lcsebben �temez be sz�munkra. Amint �gy medit�lok Uram szeretete, figyelme �s b�lcsess�ge felett, ism�telten el�raszt a h�la �s im�dat lelke s felb�torodva �neklem �s zengem magamban: AMily nagy vagy te!@ �s: "H�la, h�la, h�la!" Azaz egyre k�zelebb ker�l�k Uramhoz. Ilyen szempontb�l n�zve �ld�somra volt mindaz, ami t�rt�nt velem; a sz�rny� f�jdalomt�l a gy�gyul�sig.
      �lm�nyem csak egy p�lda - a sok k�z�l - az igeszer� medit�l�sra. Mert medit�lni, illetve elgondolkozni, vagy elm�lkedni t�bbmindenen lehet �s tan�csos.
     
A legfontosabb az Isten Ig�je feletti medit�l�s. Ennek sor�n, amint naponk�nt olvassuk Bibli�nkat, annyira komolyan vessz�k �zenet�t, hogy napk�zben is elgondolkozunk illetve elm�lked�nk felette. Esetleg kikeress�k a l�bjegyzetben kijel�lt ig�ket is s ez�ltal m�g jobban elm�ly�tj�k igeismeret�nket. A Zsolt�r�r�, a Zsolt�rok 119:147-148 szerint ezt tette. "�bren vagyok virradatkor, �s foh�szkodom, ig�dben rem�nykedem. �bren van szemem az �jszakai �rv�lt�skor is, �s elm�lkedem �g�reteiden." - �rta. Majd �r�mmel meg�llap�totta, hogy "Boldog az az ember, aki... az �r t�rv�ny�ben gy�ny�rk�dik, �s az � t�rv�ny�r�l elm�lkedik �jjel-nappal." (Zsolt�rok 1:1-2.)
      De medit�lhatunk Isten j�s�ga felett is, amint K�rah fiai tett�k, mondv�n: "J�s�godr�l elm�lked�nk templomodban, � Isten." (Zsolt�rok 48:10.)
      Vagy az �r csod�s vezet�se felett, amint Asz�f tehette, amikor cs�gged�s k�s�rtette s � pedig �gy sz�lt: "Eml�kezem az �r tetteire, visszagondolok hajdani csod�ira. V�giggondolom minden tettedet, elm�lkedem dolgaidon." (Zsolt�rok 77:12-13.)
      Meg a teremt�s, a t�rv�nyad�s, a Megv�lt�s, vagy saj�t megt�r�s�nk felett. Vagyis, amint tanulm�nyozzuk a �r�sokat, rengeteg elm�lkednival�ra tal�lunk. Nem csoda, hogy napjainkban egyre t�bb lelk�sz javasolja, hogy ne csak fel�letesen olvassuk a Bibli�t, hanem medit�ljunk is �zenete felett. Az igeszer� medit�l�s sok �ld�ssal j�r. T�bbek k�z�tt:
fejleszti Bibliaismeret�nket,
k�zelebb visz Istenhez, meger�s�ti hit�nket, boldog�t, Krisztushoz hasonl�v� alak�tja �let�nket, meg�vhat a b�nbees�st�l, mert az Ige "�les kardja" gazdagon �lhet sz�v�nkben �ltala �s kiv�dheti a s�t�ni t�mad�sokat.
      Fogadjunk sz�t a j� tan�csnak �s annak a parancsnak, amit Isten J�zsu�nak, s �ltala nek�nk is adott mondv�n: El ne t�vozz�k e t�rv�nynek k�nyve a te sz�dt�l, hanem gondolkodj�l arr�l, �jjel �s nappal, hogy vigy�zz, �s mindent �gy cselekedj�l, amint �rva van abban, mert akkor leszel j� szerencs�s a te utaidon �s akkor boldogulsz. (J�zsu� 1:8)
***
      Lelk�szeink gyakran eml�tik a medit�l�sban rejl� �ld�sokat �s serkentik gyakorl�s�t. Azonban van, aki megijed, mert azt hiszi, hogy valamilyen igeellenes gyakorlatot javasolnak, mint a transzcendent�lis medit�ci�t. Sz� sincs r�la! Az nem igeszer�. Enn�lfogva, amikor igeszer� medit�ci�ra serkentenek, akkor a Biblia �s az �rral kapcsolatos dolgok feletti elgondolkod�sra, elm�lked�sre gondoljunk �s azt gyakoroljuk. Mert az fejleszti igeismeret�nket, k�zelebb visz Istenhez, meger�s�ti hit�nket, boldog�t, Krisztushoz hasonl�v� alak�t, b�nt�l �v, �s m�g sokkal t�bb �ld�st is eredm�nyez.
 
M�train�, F.I.  2004. �prlis 2

J. G. ONCKEN AZ EUR�PAI BAPTIZMUS ATYJA
 
A nagyvil�g baptista hith�sei k�z�l m�lt�n emelkedik ki Johan Gerhard Oncken szem�lye, aki kontinens�nk baptista �bred�si mozgalm�nak egyik legmark�nsabb egy�nis�ge volt a 19. sz�zadban.
      A n�metorsz�gi Varel v�ros�ban sz�letett 1800. janu�r 26-�n. Sz�lei eredetileg evang�likusok voltak. Sz�let�se ut�n nem sokkal apja meghalt. �desanyja nevelte 14 �ves kor�ig, majd egy sk�t keresked� mag�val vitte Angli�ba. A London melletti Greenwichben lakott egy h�v� csal�dn�l. A kor�n eszm�l�d� fiatalember egy metodista igehirdet� szolg�lata nyom�n megt�rt �s egy k�zeli kongregacionalista (f�ggetlen) gy�lekezethez csatlakozott. Ez az esem�ny olyan m�ly lelki v�ltoz�st hozott az �let�be, hogy azonnal ellen�llhatatlan v�gyat �rzett arra, hogy hit�t m�sokkal is megossza. Csek�ly kis j�vedelm�t - m�g n�ha az �hez�st is v�llalva - hit�breszt� vall�sos irodalom v�s�rl�s�ra ford�totta, hogy azt�n azt sz�tossza.
      Anyagy�lekezete f�lfigyelt Oncken ragyog� gyakorlatias k�pess�geire, f�leg sz�noki tehets�g�re, �s a Continental Society misszi�t�rsas�ggal kar�ltve 1823-ban N�metorsz�gba k�ldte bibliaterjeszt� misszion�riusnak. Hamburgban telepedett le, ahol k�nyvkeresked�st, majd vas�rnapi iskol�t hozott l�tre. Elsz�nt gy�lekezetpl�nt�l� munk�ja nyom�n egy �letk�pes kongregacionalista (f�ggetlen) gy�lekezet alap�tott, melynek els� igehirdet�je lett. A szent�r�s folyamatos tanulm�nyoz�sa sor�n k�rd�ss� v�lt benne a csecsem�kereszts�g bibliai megalapozotts�g�nak a hi�nya. Az �jsz�vets�gi p�ld�k alapos vizsg�lata r�v�n eljutott arra a meggy�z�d�sre, hogy a kereszts�g egyed�li helyesen gyakorolt form�ja a hitvall�st k�vet� teljes al�mer�t�s volna.
      Oncken 1834-ben �szak-amerikai baptist�kkal ker�lt kapcsolatba, akik meger�s�tett�k benne a bemer�t�ssel kapcsolatos bibliai felismer�s�t. M�g ebben az �vben Hamburgba �rkezett dr. Sears Barnab�s, a Hamiltoni Teol�giai Szemin�rium (USA) tan�ra, baptista lelkip�sztor, aki Oncken k�ts�geit v�gleg eloszlatva, hitvall�sa nyom�n, feles�g�vel �s 5 t�rs�val egy�tt 1834-ben, az Elba foly�ban al�mer�tette. Innen sz�m�tjuk a modernkori baptista mozgalom elindul�s�t nemcsak N�metorsz�gban, hanem az eur�pai kontinensen.
      �gy j�tt l�tre ugyancsak ebben az �vben Hamburgban az els� baptista gy�lekezet. A k�z�ss�g egyhang� szavazata nyom�n Sears k�zr�t�tellel Onckent baptista lelkip�sztorr� avatta. A hamburgi gy�lekezet ezut�n gyors n�veked�snek indult. A bemer�t�seket el�sz�r a felt�n�s ker�l�se miatt �jszaka v�gezt�k a k�zeli foly� partj�n. K�s�bb nappal tartott�k, amire k�v�ncsiak t�mege t�dult a helysz�nre. Az �rdekl�d�k k�z� azonban rosszakar� provok�torok is vegy�ltek, akik egy �zben olyan botr�nyt okoztak, hogy a rend�rs�gnek kellett k�zbel�pnie. Ennek eredm�nyek�nt Hamburg v�ros�nak tan�csa betiltotta a baptist�k tov�bbi nyilv�nos �sszej�veteleit.
      Onken ennek ellen�re folytatta hitterjeszt� tev�kenys�g�t, mire a hat�s�gok n�gyheti fogs�gra �t�lt�k. Szabadul�sa ut�n sem tudta megt�rni semmilyen fenyeget�s, �ld�z�s, t�retlen�l folytatta munk�j�t. Onken ez id� alatt nemcsak Hamburgban tev�kenykedett, hanem gy�lekezeteket alap�tott Br�m�ban, W�rtenbergben �s Hessenben is. S�t k�zvetlen munkat�rsai - K�bner �s Lehman - seg�ts�g�vel D�ni�ba, N�metalf�ldre, Sv�dorsz�gba is elvitte az evang�lium �zenet�t.
      Fordulatot hozott a baptist�k t�rsadalmi meg�t�l�se tekintet�ben, az 1842-es hamburgi t�zv�szt k�vet� baptista seg�ly akci�. Onken ugyanis tev�kenyen kivette a r�sz�t h�veivel egy�tt a katasztr�f�t k�vet� ment�s munk�lataib�l. A t�zv�sz ut�n pedig a kereszty�ni szeretet gyakorl�sak�nt az imah�zuk egy r�sz�t felaj�nlott�k a hajl�ktalan t�zk�rosultak elhelyez�s�re. A hamburgi v�rosi tan�cs ennek hat�s�ra megsz�ntette a baptist�k tov�bbi zaklat�s�t �s �ld�z�s�t.
      A teljes vall�sszabads�got eg�sz N�metorsz�g ter�let�n az 1848-as forradalom hozta meg. Ez a fordulat a baptista misszi� t�rh�d�t�s�ban is �reztette �ld�sos hat�s�t. 1849-ben m�r orsz�gos kongresszust tartottak a n�metorsz�gi baptist�k. 1852-ben k�zz�tett statisztika szerint 42 gy�lekezet�k volt az orsz�gban t�bb mint 4 ezer taggal. Legnagyobb gy�lekezeteik ebben az id�ben Hamburgban, Br�m�ban, Berlinben, Stuttgartban �s a Wupper-v�lgyben voltak, de az orsz�g sok v�ros�ban �s k�zs�g�ben m�k�d�tt kisebb gy�lekezet �s misszi��llom�s.
      Oncken, 1880-ban Hamburgban megalap�totta a Baptista Teol�giai Szemin�riumot, ahol 4 �ves k�pz�s sor�n k�sz�tettek f�l lelkip�sztorokat �s misszi�munk�sokat a szolg�latra. Ez az int�zm�ny k�s�bb az eur�pai kontinens egyik legrangosabb misszi�s k�zpontja lett. Onken a k�nyvkiad� v�llalat�t k�s�bb Casselbe telep�tette �t, ahol k�nyvkeresked�se m�g hat�konyabb� v�lt. Hogy milyen eredm�nnyel dolgozott Oncken, azt az a t�ny is igazolja, hogy csak a Bibli�b�l 200 ezer p�ld�nyt adott el. Hogy a lelkek ment�s�ben mennyire f�radhatatlan �s eredm�nyes volt, azt pedig �nmag�ban az is bizony�tja, hogy hal�la �v�ben, 1884-ben mintegy 30 ezerre volt tehet� a baptist�k n�metorsz�gi l�tsz�ma.
Oncken egy Eur�pa l�pt�k� gondolkod� �s elsz�nt misszi�munk�s volt. Nem t�r�d�tt sem �llamhat�rokkal, sem nemzetis�gi, sem vall�si, sem kultur�lis hat�rokkal. Onken ugyanis a k�lmisszi�ra is gondolt, igy indult el kezdem�nyez�s�re a misszi� m�g 8 orsz�gban, igy Sv�dorsz�gban, Oroszorsz�gban, Lengyelorsz�gban, Hollandi�ban, Sv�jcban, Magyarorsz�gon, Rom�ni�ban �s Bulg�ri�ban. Sz�m�ra egy volt a fontos, hogy a hat�rokat nem ismer� evang�lium min�l sz�lesebb k�rben, min�l hat�konyabb eszk�z�kkel terjedjen �s min�l hamarabb c�lba jusson. Megtal�lta �s kik�pezte a legalkalmasabb embereket, akik h�s�ges munkat�rsai lettek. Folyamatos kapcsolattart�ssal, im�ds�ggal, j� tan�ccsal ir�ny�totta �ket. Nem t�r�d�tt emberi ellen�ll�ssal, megvet�ssel, g�nnyal, kik�z�s�t�ssel, �ld�z�ssel. Minden lehets�ges eszk�zt mozg�s�tott arra, hogy min�l t�bb helyen gy�lekezeteket pl�nt�ljon, folyamatos �nt�z�sr�l, lelkigondoz�sr�l gondoskodjon �s igy v�rja a n�veked�st �s gy�m�lcs�z�st, amit egyed�l Isten adhat az odasz�n lelki munka nyom�n. N�veked�s ugyanis hi�ba v�runk pl�nt�l�s �s folyamatos �nt�z�s n�lk�l.
      Mai gy�lekezetpl�nt�l�k �s gy�lekezetn�veked�sben f�radoz� testv�reim, vegyetek p�ld�t a baptista misszi� h�seit�l, k�vetve elsz�nts�gukat, az �r ir�nti h�s�g�ket. Mert aki a kev�sen h�, csak az b�zatik sokra azut�n!
             Dr. M�sz�ros K�lm�n, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke

GY�LEKEZETI H�REK - NEW YORK  /  TORONT� (IFJ�S�GI TAL�LKOZ�)

C�LTUDATOS �LETVITEL (5)

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.