Baptist TOP1000

 

VAL�BAN?

Igehirdet�sek,
magyarul:
Alhambra
Detroit

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. J�NIUS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA .. 

Gy�lekezeti h�rek: ChicagoToront�  /  DetroitPalm Bay

K�ZGYŰL�SI  PROGRAM

Negyed�ziglen, vagy ezer�ziglen?

A m�sodik vil�gh�bor� idej�n vet�tettek egy h�bor�s filmet "Negyed�ziglen" c�mmel. Tele volt �ld�kl�ssel, bossz�val, hal�llal. A c�m a Szent�r�st id�zi, a t�zparancsolatb�l val� ig�t: "Megb�ntetem az aty�k v�tk�t a fiakban, harmad �s negyed�ziglen..." (2M�z 20:5). Tudjuk, hogy m�r a teremt�s ut�ni els� csal�dban beteljes�lt az �let elleni b�n b�ntet�se. Azut�n L�mekh, Kain negyedik gener�ci�s lesz�rmazottja is gyilkoss�got k�vetett el. Isten k�be v�sett szava �r�k figyelmeztet�s sz�munkra, b�r nem a kegyetlen, hanem az igazs�gos Isten szabta meg az �let �r�k t�rv�ny�t. C�lja kezdett�l fogva az elt�vedt ember megment�se, visszavezet�se az �denbe. A b�ntet�ssel szinte egyid�ben jelenik meg a Kegyelem. "Mert a b�n zsoldja a hal�l, az Isten kegyelmi aj�nd�ka pedig az �r�k �let."

"De irgalmass�got cselekszem ezer�ziglen azokkal, akik engem szeretnek �s az �n parancsolataimat megtartj�k" (2M�z 20:6). Ez azt jelenti, hogy ezer nemzed�ken �t! El tudjuk k�pzelni, hogy mennyi id� ez? Az �tlagos �letkor ezerszerese! Kisz�m�tani nem lehet, Isten id�sz�m�t�s�t nem tudjuk utol�rni, hiszen el�tte ezer esztend� annyi, mint egy nap. Ez t�nik ki J�zusnak P�ter k�rd�s�re mondott v�lsz�b�l is: "Hetvenszer h�tszer..." Ennyi megb�nt�s nem fordulhat el� egy ember �let�ben!

Az ezer�ziglen kegyelm�ben �l�nk mi is, a k�s�i kor emberei. Ezer nemzed�ken �t �lvezhetj�k annak �ld�s�t, ha el�deink, sz�leink, nagysz�leink nem h�v� �letet �ltek. Ha pedig nem �k, hanem mi nyert�nk kegyelmet, akkor az ut�nunk j�v� nemzed�kekre �rad Isten �ld�sa. Isten n�p�nek �lete az id�k folyam�n olyan lett, mint egy l�ncolat. A kegyelem l�ncolata, amiben a mi emberi sorsunk is lehet egy l�ncszem. �gy tartja fenn Isten kegyelme az � f�ldi egyh�z�t eg�szen az id�k v�g�ig. "Az �r kegyelme �r�kt�l fogva val� �s �r�kk�val� az �t f�l�k�n, �s az � igazs�ga a fiaknak fiain" (Zsolt 103:17).

Mire k�sztet ez benn�nket? - Els�sorban h�laad�sra! El�deink�rt, h�v� sz�leink�rt, az�rt, mert minket is kiv�lasztott, a l�ncolatnak tagjai lehet�nk, annak �ld�sa r�nk is kiterjed. Ez a tudat azonban vigy�zatra is int. Sz�leink h�v� �lete, j�cselekedeteik nem biztos�tj�k a mi �dv�ss�g�nket! Az � �rdemeikre nem �p�thet�nk. Ha mi nem adjuk �t magunkat, a kegyelmi l�ncolat megszakad. �rezz�k-e ennek felel�ss�g�t, tudjuk-e, hogy mit v�r t�l�nk az �r? Belesimul-e �let�nk engedelmesen az � terv�be? K�z�ss�g�nk van-e az ezer�ziglen l�ncolat�ba be�p�lt testv�reinkkel?

Mostan�ban gyakori t�ma a nemzed�kek k�zti ellent�t, m�g k�z�ss�g�nkben is. Az id�seknek neh�z k�vetni a technika, az �lt�zk�d�s, a j� �s rossz fogalma, �ltal�ban a gondolkod�sm�d vill�mgyors v�ltoz�sait. De "J�zus Krisztus tegnap �s ma �s �r�kk� ugyanaz." Ez az a ter�let, ahol elt�nnek az ellent�tek. Benne lesz eggy� a c�lunk, az utunk, a hit�nk, �s ezt �r�k�thetj�k tov�bb gyermekeinkben. A kegyelmi l�ncolat �ld�sa m�r itt a f�ld�n is csodak�ppen �rad, amikor egym�s kez�t fogva �nekelj�k: "�ldott legyen a frigy, mely minket �sszek�t, Krisztus �ltal kegyelmesen, szil�rd ez �s �r�k!"

         Ol�h Lajosn�

"Ezer�zig!"
 
N�ha napf�nyes �g alatt
boldog eml�k �bred sz�vemben,
hogy benne visszaj�rjanak,
akik�rt �ld az Isten engem:
 
m�lt k�d�b�l r�mn�zzenek
Isten �tjain j�r� �s�k,
�s megfogj�k a kezemet,
mint ismeretlen ismer�s�k.
 
V�gyaik, im�ds�gaik
�jra �tremegjenek rajtam.
Gy�zelmeik �s harcaik
�rlelj�k er�met a bajban.
 
Terveikr�l k�s� ut�d
�let�ben �rjenek tettek!
Sz�vem az�rt zengett, dalolt,
mert �k szenvedtek �s szerettek.
 
Szemem r�csod�lkozik az
"ezer�zig" �g�ret�re,
s m�g zen�l bennem az igaz,
istenes �s�k meleg v�re,
 
hogy hit�k hitemm� legyen,
szolg�lni �s gy�zni seg�tsen:
meg�ldom �ket csendesen,
akik�rt engem �ld az Isten.
                            T�rmezei Erzs�bet

 

 

A SZERKESZT� ROVATA

Itt a ny�r! Vagy m�gsem? A sz�ls�s�ges id�j�r�s nem csak n�lunk okoz gondokat. Az id�k v�g�t v�lik �rz�kelni n�melyek, m�sok a durva emberi beavatkoz�s (szennyez�d�s, a l�gk�ri viszonyok megboml�sa a nagyerej� �s mennyis�g� robban�s k�vetkezt�ben) k�vetkezm�ny�t l�tj�k benne. Haitiban eg�sz falvak ker�ltek v�z �s s�r-tenger al�. Ilyen mennyis�g� csapad�k nem esett m�g tal�n soha Michiganben.

Milyen lesz a nyarunk? Egy kicsit olyan, amilyenn� form�ljuk. Ha az �r megengedi �rn�nk, megengedi azt is, hogy �gy �s azzal t�lts�k, ahogy akarjuk. Mit tervez�nk a helyi gy�lekezetben? Milyen terveink vannak sz�vets�gi szinten, gy�lekezeteink testv�ris�ge sz�m�ra? A k�vetkez� oldalakon olvashatunk a R�mai t�bori alkalmakr�l �s a Clevelandban rendezend� 97-ik k�zgy�l�sr�l. Ott leszel-e te is testv�r? V�runk. 
      A toront�i �s a clevelandi testv�reink m�r r�g�ta tervezik az alkalmakat. Fejezz�k ki �sszetartoz�sunkat, a k�z�s feladatok ir�nti k�z�s felel�ss�g�rzet�nket azzal, hogy elmegy�nk e k�z�s alkalmakra. Vegy�k komolyan azonban, hogy vend�gl�t�ink azt k�rik t�l�nk, hogy jelezz�k el�re �rkez�si sz�nd�kunkat; a t�boroz�sra is, a k�zgy�l�sre is. Im�ds�gainkban m�ris az �r el� vihetj�k ezt a k�t alkalmat. Ha ezt tessz�k, a vend�gl�t�kat �s a vend�geket is f�lk�sz�theti az �r az �ld�sok elfogad�s�ra.

A post�r�l �rott m�lt havi soraim �ppen �gy �rv�nyesek most is, vagy m�g jobban. Csak �gy tudunk seg�teni, p�tolni az esetleg elkall�dott p�ld�nyokat, ha �rtes�tenek benn�nket kedves olvas�ink.

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge tan�cs�l�s�re j�nius elej�n ker�l sor Budapesten, melyen term�szetesen sz�vets�g�nk is k�pviselteti mag�t. K�vetkez� sz�munkban err�l is besz�molunk majd.

A kolor�d�i t�boroz�s t�volinak t�nik ugyan, de hamar sorra ker�l az is. Az augusztus 15-22-ig tartand� alkalomra sokan jelentkeztek. Minden gy�lekezet�nkb�l lesznek r�sztvev�k. A lelkip�sztorok is ott lesznek, csal�djukkal egy�tt. Dan L�szl� tv. (ifi eln�k) Szab� Istv�n �s Gerstner Korn�l testv�rrel egy�tt m�r a r�szleteket is tervezgetik. Ha valaki elfelejtett volna idej�ben jelentkezni, de nagyon szeretne r�szt venni ezen a t�boroz�son, Szab� Istv�n testv�rn�l z�rgessen - aki, ha egy m�d van r�, azt is megkeresi.

A h�zass�g szents�g�t, s homoszexu�lis �letvitel Biblia ellenes volt�t nem kell olvas�inknak bizonygatnunk. Az elm�lt h�napokban nagyon er�s t�mad�s �rte a mi orsz�gunkban is a h�zass�g int�zm�ny�t. Az �v elej�n San Francisco-ban (Kalifornia) k�t�ttek h�zass�got soksz�zan, mit sem t�r�dve az �llam t�rv�ny�vel. M�jus 17-e �ta viszont Massachusetts �llamban t�rv�nyesen is h�zass�got k�thetnek az egynem� partnerek. Az els� k�t napon Massachusetts �llamban 1700-an regisztr�ltak "h�zass�gk�t�sre." A B�keh�rn�k szerkeszt�j�nek ezzel kapcsolatos, okt�berben megjelent cikk�t aj�nlom olvas�ink figyelm�be.

Az �desap�knak is k�sz�tett�nk n�h�ny j�nius k�zep�n aktu�lis �r�st. A csal�dr�l, gyermekekr�l.  (Szerk)

T�bornyit� Konferencia 2004. j�lius 3 - 5. R�ma
Kik a boldogok?
 
Ahogy kitekintek az ablakon l�tom, hogy a k�s�n �rkezett tavasz, - amely szinte ny�ri meleggel �rkezett - vir�gba bor�totta a gy�m�lcsf�kat. Sz�vem telve van �r�mmel, hogy Isten csod�latosan rajta tartja szent �s �ld� kez�t a teremtett vil�gon. Boldog vagyok minden nap, mert megl�thatom mindenben Isten szeret� kez�nek munk�j�t.
      H�l�s vagyok az�rt, hogy a hideg elmult�val a R�mai t�borban is elkezd�dtek a munk�k. Szombatonk�nt felb�gnak a f�nyir�k motorjai, �s dolgos kezek seg�tenek min�l szebb� tenni szeretett t�borunkat. �r�mmel tekintek v�gig a t�parti r�szen, amit az elm�lt �vben siker�lt korszer�s�teni. N�zem a mozdulatlan v�zt�kr�t �s lelki szemeimmel l�tom a vid�m gyermeksereget, amit felh�tlen �r�mmel j�tszanak. Hallom a szurkol�k biztat�s�t a r�plabda �s a foci m�rk�z�sek helysz�nein. �rzem a jobbn�l jobb �telek illat�t, amint fel�m hozza a csendes ny�resti sz�l.
 
      Ma m�g mindezt csak gondolatban �lem �t. N�h�ny h�t mulva azonban m�r mindez val�s�g lesz, �s hissz�k, hogy nagyon sokan fogunk majd egy�tt �nnepelni, �s �rvendezni.
      Konferenciai t�m�nak egy nagyon id�szer� k�rd�st v�lasztottunk: Kik a boldogok? J�zus szavait szeretn�nk tanulm�nyozni, �s hissz�k, hogy lelkip�sztor testv�reink boldogan adj�k majd �t az Istent�l kapott �zeneteket.
      K�r�nk mindenkit, hogy j�nius 15-ig jelentkezzen. A jelentkez�s lehet egy�nileg vagy gy�lekezetileg az al�bbi cimen �s telefonsz�mon:
L�szl� Dan.
43 Yorkshire Rd,
SCARBOROUGH,
M1K 3B7 Canada
Tel: 416-752-1687
 
Jelezni kell, hogy kik azok, akik sz�ll�st �s �tkez�st k�rnek, �s kik azok, akik csak �tkez�st k�rnek. Akkor tudunk sz�nvonalas, minden ig�nyt kiel�g�t� konferenci�t rendezni, ha ehhez a testv�rek is hozz�j�rulnak az idej�ben elk�ld�tt jelentkez�ssel. A k�vetkez�kben a konferencia r�szletes programj�t olvashatjuk. K�r�nk mindenkit, hogy im�ds�gos sz�vvel k�sz�lj�n az �rral �s az egym�ssal val� tal�lkoz�sra.
 
J�lius 3. szombat
Meg�rkez�s a t�borba, a sz�ll�shelyek elfoglal�sa.
1 �ra - Eb�d
2-6 - Szabadid�  (r�plabda, foci, asztalitenisz, kos�rlabda, v�zisportok)
5 �rakor lesz megrendezve az Amerika - Kanada r�plabda m�rk�z�s.
6 �ra - Vacsora
7:30 Istentisztelet, szolg�latokkal (k�rj�k a testv�reket, hogy egy�nileg �s gy�lekezetileg is k�sz�ljenek a t�m�hoz kapcsol�d� szolg�latokkal)
9 �ra - T�bort�z, sok �nekl�ssel
 
J�lius 4. vas�rnap
8 �ra - �breszt�
8:30-9:30 - Reggeli
10 �ra - Ima�ra  (gyermekeknek �s fiataloknak �letkori csoportonk�nt)
11 �ra - Istentisztelet, �rvacsor�val egy�tt.
1 �ra - Eb�d
2:30-6:00 - Szabadid�. Benne 5 �rakkor Amerika - Canada foci m�rk�z�s.
6 �ra - Vacsora
7:30 - Istentisztelet szolg�latokkal
9:00 - T�bort�z sok �nekl�ssel
 
J�lius 5. h�tf�
8 �ra - �breszt�
8:30-9:30 - Reggeli
10 �ra - Igei alkalom
1 �ra - Eb�d
Eb�d ut�n hazautaz�s. H�tf� d�lut�n kezd�dik a gyermek �s ifj�s�gi h�t.
 
Amikor ny�ri programjainkat tervezz�k, ne maradjon ki ez a lehet�s�g, hiszen itt a testi �s lelki pihen�s egyar�nt megval�sulhat.
                       Dan L�szl�

Az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g 97. K�zgy�l�se
CLEVELAND, OH., 2004. j�lius 23-25
T�ma: Egy�tt a szolg�lat �tj�n
MEGH�V� �S EL�ZETES T�J�KOZTAT�
 
Szeretettel megh�vjuk az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g tiszts�gvisel�it, lelkip�sztorait, gy�lekezeteink tags�g�t, a sz�rv�nyban �l� testv�ris�get, valamint az Evang�liumi H�rn�k olvas�it a j�lius 23-25 k�z�tt Clevelandban tartand� 97. k�zgy�l�sre.
 
Rendez� gy�lekezet: a 105-ik �ves misszi�ra visszatekint� Clevelandi Beth�nia Magyar Baptista Gy�lekezet, 4124 Stickney Ave., Cleveland, OH. - Phone: (216)398-8873
 
A gy�lekezet lehet�s�gei szerint gondoskodik sz�ll�sr�l azoknak, akik azt idej�ben bejelentik e-mailen: hungarianbaptist@aol.com
vagy telefonon dr. Pinter Zolt�n lelkip�sztorn�l a (216)470-2180, vagy Csomp� Andr�s gy�lekezet vezet�n�l a (216)447-1611 sz�mon.
Aki hotelban, vagy motelben szeretne megsz�llni, annak a figyelm�be ezeket a k�zeli c�meket aj�nljuk (az imah�zhoz 3 m�rf�ldes k�rzetben):
Hampton Inn (216)929-8400 vagy 800-hampton (napi 80$)
Extended Stay America (216)267-7799 vagy 800-ext-stay (napi 60$)
 
R�szletek a programb�l:
 
P�ntek d�lut�n 3-6-ig bizotts�gi gy�l�sek
7:00 Istentisztelet, a k�zgy�l�s megnyit�sa
A n�testv�rek szervez�s�ben
 
Szombaton d�lel�tt a k�zgy�l�s hivatalos t�rgyal�saira ker�l sor, 9-t�l 1 �r�ig.
Szombat d�lut�n 3-5-ig tarja alkalmait a N�sz�vets�g, a F�rfisz�vets�g �s az Ifj�s�gi Sz�vets�g.
Szombat este 7-kor istentisztelet
Az ifj�s�gi sz�vets�g szervez�s�ben
Visszatekint�s a 105 �vre
 
Vas�rnap d�lel�tt �nnepi istentisztelet d�lel�tt 10 �r�t�l.
�rvacsora, a k�zgy�l�s berekeszt�se;
k�z�s eb�d.

Let�lthet� k�zgy�l�si program, PDF file-ban

MEGH�V�
 
A Kolozsv�ri Magyar Baptista Gy�lekezetb�l elsz�rmazott testv�rek r�sz�re.
      Kedves Testv�reink, ebben az �vben lesz 25 �ve, hogy gy�lekezet�nk hosszas megpr�b�ltat�sok �s alb�rletesked�s ut�n fel�p�tette �j imah�z�t, ami az�ta is sok �ld�st jelentett nemcsak a gy�lekezet, de az orsz�gos testv�ris�g sz�m�ra is.
      Err�l szeretn�nk megeml�kezni 2004. okt�ber 9-10-�n, veletek egy�tt. A szombati napra k�tetlen programokat tervez�nk, a k�z�ss�g �pol�s jegy�ben, vas�rnap pedig �nnepi istentisztelet keret�ben szeretn�nk eml�kezni �s el�re tekinteni. Szeretettel v�runk Benneteket!
      R�szv�teli sz�nd�kotokat augusztus 15-ig a k�vetkez� c�men k�z�lj�tek:
Kov�cs Efraim
Cluj Napoca
Str. V�n�torului 17-19, Bl.A1, Ap.48
Tel: 0040-788-489744
E-mail: efrikovacs@zappmobile.ro
      (�tkez�st �s sz�ll�st csak azok sz�m�ra tudunk biztos�tani, akik el�re bejelentkeznek.)

            Mike S�muel

Visszavezetni az elt�vedtet - A homoszexualit�sr�l

A XIX. �s XX. sz�zad pszichol�gusai a homoszexualit�st (az azonos nem�ek k�z�tti szexu�lis kapcsolatot) t�bbs�g�ben ment�lis (�rtelmi) zavarnak tartott�k. Egyesek �r�kletes betegs�gnek felt�telezt�k. M�sok, mint p�ld�ul Sigmund Freud, a pszichoszexu�lis fejl�d�sben bek�vetkez� k�zdelmek negat�v eredm�ny�nek gondolta. �ltal�ban minden pszichol�gus lelki zavark�nt fogta f�l, amelyet gy�gy�tani kell. T�rsadalmi meg�t�l�se ezzel szemben sokkal elmarasztal�bb volt: erk�lcsileg tartotta a legt�bb ember megengedhetetlennek a homoszexu�lis kapcsolatokat m�g akkor is, ha annak tilt�s�t nem is tudta szabatosan elmagyar�zni.
      Az azonos nem�ek k�z�tti szexu�lis kapcsolat meg�t�l�se m�ra megv�ltozott. R�szben a multikultur�lis v�ltoz�sok, r�szben a homoszexu�lisok �ntudatos �s er�s�d� t�rsadalmi nyom�s�nak hat�s�ra a m�di�ban m�r alig fogalmaz�dik meg vel�k szemben erk�lcsi kifog�s. A pszichol�gia �ltal sok�ig fenntartott "betegs�g" megjel�l�s is egyre ink�bb a m�lt� a szakmai megnyilatkoz�sokban. A mindennapi k�znyelv melegk�nt (angol nyelvter�leten: gay, magyarul kb. vid�m) eml�ti �ket. A hivatalok �s sz�viv�ik m�ss�gr�l besz�lnek, amelyet az �llampolg�roknak toler�lniuk, a melegek szerint pedig megbecs�lni�k kell.
      A t�rsadalom meg�t�l�se viszont el�gg� megoszlik a homoszexualit�s k�rd�s�ben. A kereszty�n hitt�l f�ggetlen�l is sokan mindm�ig gyal�zatos viselked�snek �s �letm�dnak tartj�k, amit t�zzel-vassal kell irtani �s a lehet� legnagyobb m�rt�kben b�ntetni. Az emberek jelent�s r�sze term�szetellenesnek �rzi �s undorral gondol r�. M�sok megengedhet�nek tartj�k, csak �ket hagyj�k ki ebb�l a "m�ss�gb�l". Kisebbs�gben vannak azok, akik pozit�v t�rsadalmi �rt�kk�nt tekintenek a homoszexu�lisokra.
      Az ut�bbi �vekben �jabb �s �jabb viharok kavart�k f�l a vil�gi �s az egyh�zi k�zv�lem�nyt. Minden val�sz�nus�g szerint az 56 �ves - ny�ltan homoszexu�lis - Gene Robinson esete a legmegh�kkent�bb a t�m�ban, akit az amerikai episzkop�lis egyh�zban (anglik�n egyh�zban), New Hampshire �llamban v�lasztottak p�sp�kk� ebben az �vben. A most m�r egyh�zvezet� pap, aki k�t gyermek apja, t�z �ve �l �lett�rsi kapcsolatban egy f�rfivel. K�zismert az is, hogy a vil�g sz�mos orsz�g�ban adnak �ssze �s nyilv�n�tanak h�zast�rss� azonos nem�eket az egyh�z lelk�szei. A nyugati egyh�zakban sok hely�tt okoz folyamatos kr�zist az egyh�ztagok �s az egyh�zvezet�s egym�snak ellentmond� felfog�sa a homoszexualit�s k�rd�s�ben.
      Sokakban az okoz zavart, hogy a szociol�gi�t�l, a pszichol�gi�t�l, a jogtudom�nyt�l �s a politik�t�l is �szt�n�sen v�rn�k, hogy hat�rozott erk�lcsi elvekb�l kiindulva nyilv�n�tson v�lem�nyt, fogalmazzon meg etikai norm�kat. Meg kell �rten�nk, hogy a szociol�gus, a pszichol�gus, a jog�sz, a politikus nem a tudom�ny�b�l ad�d�an felel�s erk�lcsi l�ny, hanem embers�g�b�l ered�en. Azt is meg kell �rten�nk, hogy csup�n abb�l fakad�an, hogy valaki felel�s beoszt�st t�lt be, nem k�vetkezik sz�ks�gszer�en az, hogy a t�rsadalom teljes sz�less�g�t �s v�gs� t�vlat�t veszi figyelembe d�nt�sein�l. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem felel�sen d�nt, csak azt, hogy sz�k �rdekeket r�szes�t el�nyben; hogy szem�lyes (egy�ni v�leked�s) vagy t�rsadalmi lobbij�nak enged.
      Aki a homoszexualit�s k�rd�s�ben felel�sen akar v�lem�nyt nyilv�n�tani, adott esetben d�nteni, annak v�gig kell gondolnia azt, hogy a t�rsadalom legalapvet�bb egys�g�nek, a csal�dnak a szerep�t �s eg�szs�ges m�k�d�s�t hossz� t�von seg�ti vagy g�tolja a homoszexualit�s elismer�se, megenged�se vagy t�mogat�sa. Milyen t�rsadalmat akarunk �p�teni, milyen t�rsadalmat akarunk l�tni t�z, h�sz, �tven vagy sz�z �v m�lva?
      A jelen helyzetben vil�gosan �s tiszt�n kell l�tnunk �s k�pviseln�nk egy bibliai alapozotts�g� ir�nyt. Az �risten j�l ismeri az embert. � teremtette. Tudja j�l, mi van haszn�ra, mi v�lik k�r�ra. A Biblia el�sz�r a sodomaiak kapcs�n sz�l el�t�l�en az azonos nem�ek szexu�lis kapcsolat�r�l. Majd M�zesen kereszt�l sz�lal meg nagyon hat�rozottan az �r ig�je: "F�rfival ne h�lj �gy, ahogyan asszonnyal h�lnak! Ut�latoss�g az. Mert aki csak egyet is elk�vet az ut�latoss�gok k�z�l, azt mind ki kell irtani n�pe k�z�l, ha ilyet k�vet el." (3M�z 18,22.29) Az �r e parancs�nak k�vetkez� megokol�s�t adja: egyr�szt az � istens�g�b�l k�vetkez�en kell elfogadnunk, hogy � az �r, teh�t az � parancsai ir�nymutat�ak �s k�telez�ek mindenki sz�m�ra. M�sr�szt a "f�ld�n marad�s", vagyis a t�rsadalom megmarad�s�nak felt�tele az �ltala adott szab�lyok megtart�sa, az erk�lcsi tisztas�g. Az erk�lcsi tisztas�g m�rt�k�t�l f�gg a t�rsadalmi bizalom t�k�je, a t�rsadalom bels� koh�zi�ja, ami alapvet�en befoly�solja az adott n�p vagy nemzet t�rt�nelmi l�t�t.
      Isten ig�j�nek alapj�n teh�t az�rt nem tartjuk megengedhet�nek a homoszexualit�s b�rmilyen form�j�t sem - m�g ha azt �llami t�rv�ny szab�lyozza, akkor sem -, mert alapjaiban k�rd�jelezi meg a f�rfi-n� h�zass�g�n alapul� csal�d kiz�r�lagoss�g�t, s ez�ltal vesz�lyezteti a csal�dok bels� stabilit�s�t, a t�rsadalmi bizalmat.
      P�l apostol a homoszexualit�st mint Isten b�ntet�s�t �rtelmezi a r�maiaknak �rt level�nek elej�n. Akik az �r ismeret�t elhagyj�k; akik a v�gtelen �s �r�k igazs�gok helyett id�leges �rt�keket emelnek a v�gs� igazs�g rangj�ra, azok sz�ks�gszer�en az �let sok ter�let�n term�szetellenesen fognak viselkedni. �gy a szexualit�s ter�let�n is elt�velyednek. "Isten kiszolg�ltatta �ket az erk�lcsi �t�letre k�ptelen gondolkod�snak." (R�m 1,28) Ki kell mondanunk, hogy akik erk�lcsileg elt�velyednek, s ezt nem is k�pesek bel�tni, azok nem alkalmasak arra, hogy a t�rsadalom sz�lesebb r�teg�nek ir�nyt mutassanak, elveket szabjanak.
      Ez�rt felel�ss�g�nk, hogy felemelj�k szavunkat a bibliai erk�lcs min�l sz�lesebb k�r� alkalmaz�sa �rdek�ben. Egy homoszexu�lis, mikor a jogai�rt k�zd, nem az unok�j�ra gondol. De amikor a kereszty�n ember a csal�d v�delme �s eg�szs�ge �rdek�ben a homoszexualit�s ellen is harcol, akkor a homoszexu�lisok unok�inak is teljes �letet akar.
            H�l� Gyula

GY�LEKEZETI H�REK - CHICAGO  /  TORONT�  /  DETROIT PALM BAY

C�LTUDATOS �LETVITEL

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.