Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. JANUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

.. 

CÉLTUDATOS HÍVŐ ÉLET A GYÜLEKEZETBEN
 
Amikor egy gyermek megszületik, automatikusan része lesz az emberiség nagy családjának. Ugyanakkor szükségszerűen tagja lesz egy konkrét, hagyományos családi körnek is, ahol szülei gondozását, oltalmát, nevelését élvezve fejlődik, növekedik. Így van ez lelki téren is. Amikor újjászülettünk, Isten nagy családjának tagjai lettünk, de szükségünk volt arra is, hogy tagjává legyünk Isten családja egy helyi egységének, a gyülekezetnek.
 
Az újszövetségi gyülekezet nem egy emberi szervezet, hanem Isten alkotása (a Szentlélek hozta létre pünkösd napján), Ő élteti, tartja meg (a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat - Mt 16:18), ad növekedést (az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel - Csel 2:47).
Megtért és újjászületett hívők közössége az (eklézsia = kihívottak közössége). A gyülekezet egy élő, dinamikus organizmus. Pál a Krisztus testének mondja a gyülekezetet. Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. (1Kor 12:27) Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (Rm 12:5) És Ő (Krisztus) a feje a testnek, az egyháznak. (Kol 1:18)
 
Te tagja vagy-e egy gyülekezetnek, vagyis Krisztus testéhez tartozol-e? Nem azt kérdezem, hogy jársz-e gyülekezetbe? Nagy különbség van látogató és tag között. Örülünk a látogatóknak, várjuk is őket. De tudjuk, hogy látogatók. Most itt vannak, legközelebb máshova mennek. Ott is örülnek nekik, meg a harmadik gyülekezetben is. Mivel sehol sincsenek otthon, sehol sem vállalnak szolgálatot, felelősséget, áldozatot. Te tagja vagy-e egy helyi gyülekezetnek, ahol számítani lehet rád, ahol feladatot bízhatnak rád, s ahol otthon érezheted magad? Ne elégedj meg a látogató, a vendég státuszával, mégha kényelmes is, ha megszeretted és megszoktad is.
Örülök annak, hogy sokan eljöttetek a New York-i ifjúságira. Engedjétek meg azonban ezt a kérdést: még mindig csak látogatói vagytok a gyülekezeti, közösségi alkalmaknak, vagy már felelősségteljes tagja is vagytok valahol egy helyi gyülekezetnek? A gyülekezeteinknek is szüksége van rátok, de - talán még inkább - nektek volna szükségetek a gyülekezetre.
Hogyan lehetsz tagja a gyülekezetnek? Megtérés és újjászületés, valamint - ha baptista gyülekezetről van szó, bemerítés által.
Miért szükséges, hogy tagja légy egy helyi gyülekezetnek? Azért, hogy gyakorlatban is alkalmazni tudd, amit elméletileg már olyan jól ismersz. Megtért és újjászületett életed gyakorlati, valóságos szolgálati területet kap ott. A gyülekezetben formálja, alakítja gyermekeit az Úr. A valóságos emberi kapcsolatokban mutatkozik meg, hogy mi van a szívedben, ott edződik, erősödik szereteted, hűséged, áldozatkészséged, türelmed.
Mielőtt tovább haladnánk, arra kérlek - ha még csak látogató, érdeklődő vagy a gyülekezetekben - fogadd el személyes megváltódnak Jézus Krisztust; engedd, hogy életedet átformálja, célt és értelmet adva annak. E döntés meghozatala nélkül életed ezután is ugyanolyan üres lesz, mint volt eddig. Az Úr Jézussal együtt viszont életre szóló barátokat is, testvéreket is kapsz - a gyülekezetben.
 
A gyülekezetben céltudatos hívő élet folyik, ami többek között e három irányban bontakozik ki..
 
1. A gyülekezet és annak élő tagjai arra törekszenek, hogy a testvériség békességben és szeretetben éljen; olyan lelki közegben, ahol segítséget kapnak a testvérek a terhek hordozására, lelki épülésre, hitbeli növekedésre. (Nemcsak a lelkipásztor és néhány vezető igazodik e fölszólításhoz: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra - Csel 20:28). Ennek a célnak a megvalósulása nélkül nincs értelme további célokról beszélni.
 
2. A gyülekezet élő tagjai azon munkálkodnak, hogy a gyermekek és a hozzátartozók, a már meglévő látogatók megtérhessenek, új életet nyerjenek és beépüljenek a gyülekezetbe. Imádkozni is a gyülekezetben lehet megtanulni. (Ezen a téren sajnos egyre kevesebb gyülekezetben kapnak segítséget, példamutatást a mai fiatalok.)
 
3. A gyülekezet élő tagjai mindent megtesznek azért, hogy az evangélium terjedjen, hogy Krisztus prédikáltassék (Fil 1:18). A mi feladatunk elsősorban a magyarok felé irányul. Miért? Mi azok vagyunk (akár tetszik ez nekünk, akár nem). Pálnak nem volt identitás zavara. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok... (1Kor 8-11).
Ki vigye a jóhírt honfitársainknak, ha nem mi? Ha mi nem találjuk meg a módját, mások még kevésbé fogják megtalálni azt. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek! (Mk 16:15) Evangéliumot minden magyarnak is! Túl nagy feladat? Nagy. De ezt a célt nem mi tűztük ki magunknak. Mi csak fölismerjük és magunkévá tehetjük. És tudatosan, céltudatosan dolgozhatunk a megvalósításán. (... célegyenest igyekszem... - Fil 3:13-15)
 
A gyülekezeteinkben tehát
* munkáljuk tudatosan a békességet;
* tegyünk meg mindent azért, hogy megtérjenek, akik már ott vannak;
* hirdessük a megtérés evangéliumát, a mi nyelvünkön is, a még kívül valók felé.
 
A New York-i ifjúságin elhangzott igehirdetés rövid változata
Herjeczki Géza
 
GALILEAI MEDITÁCIÓ
"Az Úr van ott!" (János 21:7)
 
Reggeledett. A csónakban
néhány fáradt tanítvány evezett a part felé.
A szürkületben látni lehetett, hogy ott
valaki várja őket.
A hangját is meghallották:
"Fiaim, van-é valami ennivalótok?"
Szélcsend volt. A víz tükörsima.
 
Most is az.
Kedvem volna kiáltani, de inkább hallgatok.
Nézem, mit Ő is látott: a tengert, a dombokat
s a Feltámadottra gondolok.
 
Halászok, bűnösök barátja,
mondd, hogy lehet, hogy
János felismert a szürkületben?
"Az Úr van ott!" - kiáltotta, míg a többi
hat tanítvány csak egy embert látott a parton.
Talán mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
Péter azonnal kiúszott hozzád,
míg társai a hajóval vesződtek?
 
Mester! Add János szemeit nekem!
Hadd lássam én is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek föl szürkületben is.
S hadd mondjam el, mint egyszerű halászod
másoknak is: az Úr van ott!
S add nekem Péter gyorsaságát!
 
Hozzád úszni, futni, könyörögni, énekelni jó.
Téged keresni, utadat járni gyönyörűség.
Hangodat hallani áldások kezdete.
 
Mintha e hegyek ma is
visszhangoznák egykori szavaidat, amint
halászaidhoz így szóltál:
"Vessétek ki a hálót
a hajónak jobb oldala felől és találtok."
 
Alakod ma szemekkel nem látható,
hangod nem a fülünkkel hallható.
De itt vagy, amint
a tó csendes vizét szeli hajónk,
és ott vagy, hol tanítványaid
kereső tekintettel
a szürkületben s az élet gondjain át is
Téged keresnek.
 
                               Herjeczki Géza
           Genezáret tava, 1985. február

  További versek itt.

SZERKESZTŐ ROVATA
Az Úr kegyelméből új évfolyamot kezdhet az Evangéliumi Hírnök. Ez a 96-ik esztendő. Köszönöm az olvasók figyelmességét, az ünnepek alatt érkezett leveleket, jókívánságokat, s hogy megújították előfizetésüket. Köszönöm a Baráti Kör tagjainak a rendszeres anyagi támogatást, ami lehetővé teszi a lap folyamatos megjelenését.

A lap (és a magyar misszió) tulajdonosának megbízását élvezve, az Ő segítségére számítva megyünk tovább az új évben is. Köszönöm lelkipásztor társaimnak és a lapot írásaikkal gazdagító minden testvéremnek az elmúlt évben beküldött cikkeket. Ebben az évben is szükség lesz aktív közreműködésetekre. Várom írásaitokat, segítségeteket, észrevételeiteket, tanácsaitokat.

Újévi számunkban olvashatjuk Borzási testvérnek, a Magyar Baptisták Világszövetsége elnökének újévi üdvözletét. Az Evangéliumi Hírnök ezután is figyelemmel fogja kísérni a világ más részén szolgáló gyülekezetek és missziómunkások életét. Sokféleképpen is össze tartozunk. Össze kötnek a közös örömök és a bánatunk is közös. Mindannyian megdöbbenéssel fogadtuk az Úr egyik fiatal szolgájának, Bódi Barnabás, volt Széplaki lelkipásztornak a halálhírét. A Szeretet bizonyára beszámol nemcsak az eseményről és a temetésről, hanem a segítségnyújtás lehetőségéről is. E helyen is Urunk vigasztalását kívánjuk a két kisgyermekkel özvegyen maradt feleségnek és a Széplaki Gyülekezetnek.

Levelet kaptunk

Szövetségünk az elmúlt évben - és majd ezután is rendszeresen támogatja havi ötven dollárral a magyar misszióból nyugdíjba vonult lelkipásztorokat.
      Az Úr egyik ilyen idős szolgája nemrégen azt írta köszönő levelében Dresher Lajos pénztáros testvérnek, hogy könnyek csordultak a szemébe, amikor megkapta a szövetségi segítséget. Már két hete, hogy nem tudta kiváltani a gyógyszerét, s most ez az adomány azt lehetővé tette.
      Szeretettel gondolunk ezekre a testvéreinkre, s Urunk oltalmába ajánljuk őket. (Szerk)

És egy régebbi levél

Egy évvel ezelőtt, január 21-én költözött az Úrhoz szövetségünk egyik hűséges munkása, Molnár Balázs lelkipásztor testvér. Ez a halála előtt egy évvel írt levele nem csak a lapunkat dicséri, hanem az ő lelkigondozói munkájáról, figyelmességéről is bizonyságot tesz. Csak az tud 86 éves korban ilyen bátorítóan írni, aki egész életén keresztül ezt gyakorolta, s aki eddig is figyelemmel kísérte és maga is formálta a magyar baptista missziót. Szeretettel emlékezünk Molnár Balázs testvérre.

Kedves Géza Testvér:
Ez esztendő utolsó napján óhajtok gratulálni és köszönetet mondani az áldásos munkáért, amelyet végeztél ismét egy esztendőn keresztül. Tudom, hogy nem volt könnyű, de az Úr megáldott testi, lelki erővel és türelemmel, hogy elvégezhetted.
      Én 1940 óta figyelem és olvasom és értékelem az Evangéliumi Hírnököt. Több szerkesztő testvér munkáját láttam és olvastam. Igazán mondhatom, hogy a lap soha nem volt változatosabb, tanulságosabb, érdekesebb és értékesebb, mint az utolsó években. A képek különböző egyénekről és eseményekről sokat segítenek, különösen azoknak, akik már személyesen nem jelenhetünk meg az összejöveteleken. Legalább képen láthatjuk testvéreinket.
      Az Interneten megjelent példányt átnézem és előre tudom, mi jön a lapban. A hosszabb cikkeket a lapból olvasom, amikor megérkezik.
      Amint ismét megkezded és folytatod a jó munkát az új esztendőben, imám az, hogy a jó Isten, aki eddig megsegített, segítsen ezután is és adjon testi és lelki erőt és bölcsességet, hogy a jó munkát folytathasd, nem csak a reánk következő esztendőben, hanem még sok éven át. És hogy ne legyen a munka teher a részedre, hanem te is kapjál lelki táplálékot és áldást a munkában és a munkából. Aztán, hogy mi, az olvasók is találjunk lelki táplálékot és fontos értesítést az Úr munkájáról az egész szövetségben, sőt az egész világon. ...      
              Molnár Balázs +

Újévi üzenet a gyülekezeteknek
"Ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség." (1Jn 1:5)
 
"Ez az az üzenet", az én újévi üzenetem is, amivel baptista testvéreimet köszöntöm szerte a világon.
Az üzenet átadása
János így szól: "ez az az üzenet". Nem azt mondja, hogy ez egy üzenet, mintha több üzenet lenne, hanem ez AZ üzenet, "amit Tőle hallottunk, és amit nektek hirdetünk". Ez az, amit kaptunk, és ez az, amit teszünk vele. Pál apostol ezt így fejezte ki: "én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam" (1Kor 11:23). Úgy adom tovább, ahogyan nekem is adatott. Bárcsak megtanulnánk ezt az egyszerű gyakorlatot: kapni és adni! Mind többet kapni, hogy mind többet adhass. "Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?" (1Kor 4:7) Más szóval: "mid van, amit én nem adtam volna"? Pontosabban: "mid van, amit Isten nem adott volna"? Tudatosítsd magadban ebben az újévben, hogy csak azt adhatod, amit te is kaptál. Csak addig vezethetsz másokat, ameddig te magad eljutottál. Amit adunk neki, Ő elfogadja, megtisztítja, betölti, használja és megáldja. Az áldáshoz ez az egyetlen út vezet. Rövidítések nincsenek. "Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem... az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű" (Mt 11:29-30).
 
Az üzenet különlegessége
Charles Darwin evolúciós elmélete nem a mi üzenetünk. Karl Marx filozófiája a modern kommunizmusról nem a mi üzenetünk. John Dewey modern nevelési elmélete a szabadosság szabadságáról nem a mi üzenetünk. Julius Wellhausen és a racionalizmus mindent megkérdőjelező hitetlensége nem a mi üzenetünk. "Aki Isten elé járul, annak hinne kell, hogy Ő létezik" (Zsid 11:6). Mi nem kérdőjelezzük meg Istent. Mi hiszünk és látunk. Ha nem látunk, akkor is hiszünk. Sigmund Freud pszichológiája, hogy az emberek cselekedeteit szexuális ösztönei vezérlik, és hogy viselkedésünk gyermekkori tapasztalatainkon alapszanak, nem a mi üzenetünk. Soren Kierkegaard egzisztencializmusa, amit egyszerűen így mondhatunk: "egyél, igyál és örülj, mert holnap meghalhatsz", nem a mi üzenetünk. Még csak mindezek keveréke sem. Ugyanis, vannak, akik mindezen filozófiákat evangéliummal próbálják keverni. Azt hirdetik, hogy: "jöhetsz a reggeli Istentiszteltre fürdőruhában, hozzad a piknik kosaradat, részt vehetsz egy rock koncerten, ha akarsz, elszívhatsz egy cigarettát, tehetsz, ami jólesik: mi azt adjuk neked, amit kívánsz, érezd jól magad a tizenöt perces szentbeszéd alatt". Ez egyáltalán nem a mi üzenetünk. A mi üzenetünk az, hogy a Szentírás megbízható, hogy a megváltás hit által, kegyelemből van, hogy a szolgálathoz alázat kell, hogy a tanulás az ismeret forrása és az imádság az erő forrása, valamint hogy a lelkek megmentése a mi fő feladatunk. És főképp az, amit Tőle hallottunk, amit nektek hirdetünk, hogy "az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség".
Az üzenet lényege
"Ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség." Mivel Isten világosság, ezért Benne a mi örömünk is teljes lehet (1:4), és ezért bennünk sincs semmi sötétség (2:1). A teljes öröm és a teljes szentség hirdetése az üzenet. Akik a 2:26 szerint "elhitetnek", és felhígított evangéliummal boldogságot hirdetnek szentség nélkül, nem tartoznak Istenhez, mint ahogyan hozzánk sem. Mi tudjuk, hogy örök életünk van, mert hiszünk az Isten Fiának nevében (5:13). Ez a mi reménységünk, és ez újév küszöbén a hívők reménységét hirdetjük. Mindenki irányában a békességet és a szentséget követjük, mert ezek nélkül senki sem látja meg az Urat. (Zsid 12:14). Márpedig, mi meg akarjuk látni Őt. Krisztusban felöltözött új emberünk "igazságban és valóságos szentségben" teremtetett. A szentség hozzánk tartozik, mint a gyümölcs a fához. De a cél nemcsak az, hogy e gyümölcs bennünk megteremjen, hanem az, hogy általunk másokban is. Az, aki "a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott titeket" (1Pt 2:9), ezt azért tette, hogy általunk másokat is "megszabadítson a sötétség hatalmából, és átvigyen az ő szerelmes Fiának országába" (Kol 1:13).

 

Az üzenet célja
"Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs" (Péld 11:30). A gyümölcs tehát nemcsak a szentség, hanem a lelkek megnyerése. Nincs szó a gyökérről, pedig gyökér nélkül nincsenek gyümölcsök. Nincs megemlítve a fatörzs sem, pedig bizonyára volt törzse is. Aztán nincs említés a kéregről, pedig a kéreg az, ami beborítja a gyökereket, a törzset, az egész fát. Nincs szó az ágról, pedig az ágakon vannak a gyümölcsök. Sem a levelekről, sem a virágokról, sem a fotoszintézis által termelődő klorofilról. Csak gyümölcs van említve. Értitek-e, miről van szó? Szeretjük csodálatos Imaházainkat, épületeinket, de nem ezek a legfontosabbak. Szeretjük a jó zenét, a jó hangszereket, a jó felszerelést, jó karvezetőket, bizottságokat, programokat. Ezek mind részei a fának, de nem ezek a legfontosabbak. Jézus sem azért jött, hogy épületeket építsen, bizottságot vezessen, felszerelést vásároljon, hanem, hogy "megkeresse és megtartsa, ami elveszett" (Lk 19:10). Pál apostol megtérésének idején "a gyülekezeteknek egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt, épültek és jártak az Úrnak félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában, sokasodtak." (ApCsel 9:31) Igen, békesség, épülés, Istenfélelem, Szentlélek ereje és gyarapodás lehet ma is ott, ahol az evangélium prédikálva van, e szekularizált, individualista és anyagias világban. Az evangéliumnak ma is hatalma van. Ez akkor is igaz, ha az elmúlt év(ek)ben volt, ahol a gyülekezetek missziója nem volt hatékony. Sokan "gyülekezet előtt" maradtak: nem kívántak csatlakozni a közösséghez, mások "gyülekezet után" élik életüket: kiszakadtak kiábrándultak, és otthagyták gyülekezetüket... E poszt-karizmatikus és poszt-modern korszakban egyre többen vannak azok, akik már nem annak a gyülekezetnek a tagjai, amelyhez legelőbb csatlakoztak. Mire késztet ez minket? Arra, hogy Jézus nevében keressük meg őket újra. Az út előre, van, amikor visszafelé vezet, fölfelé pedig lehet, hogy pillanatnyilag épp lefelé van. Ha az Úr vezet, nem tévedhetünk el. Újév, az Úr félelmében, a Szentlélek vigasztalásában, sokasodva...
Kívánom ebben az újévben a békességet és a szentséget, az egymásra találás áldását, az Úrtól adott gyarapodást. "Boldog nép az, amelynek Istene az Úr!" (Zsolt 33:12) Boldog újévet kívánok!
Borzási István, elnök
Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége                                                 
Magyar Baptisták Világszövetsége                    

GYÜLEKEZETI HÍREK:  CLEVELAND    /    TORONTÓ
  
 
Isten már akkor hívott a lelkipásztori szolgálatra amikor a középiskolai tanulmányaimat befejeztem, de akkor még nem voltam teljesen meggyőződve elhívatásomról, tehát úgy döntöttem, hogy egyetemi tanulmányaimat a kereskedelem területén fogom folytatni.
      Diplomámat 1993. tavaszán kaptam meg a Marketing és Nemzetközi Kereskedelem területén, a New York University egyetemen. Ezt követően hét és fél évig dolgoztam egy háztartási cég reklám felelőseként. Szerettem a munkám, de ahogy teltek az évek, Isten egyre jobban reámnehezítette azt a tudatot, hogy nem azt teszem életemmel, amire Ő elhívott. Hosszú vajúdás után, végre száz-százalékosan letisztázódott bennem a lelkipásztori munkára való elhívásom. Nagy öröm és megnyugvás volt számomra, amikor végre túlnézhettem azokon az okokon, amik emberileg meggátoltak döntésemben, és rábízhattam életem Isten vezetésére. Rövid idővel ezután eldöntöttem, hogy otthagyom munkám, és elmegyek a Teológiára, hogy felkészüljek a lelkipásztori munkára. Isten vezetése által úgy döntöttem, hogy a Louisville-ben levő The Southern Baptist Theological Seminary tagozatára felvételizzek, ahova el is fogadtak.
 
      Tanulmányaimat 2001. őszén kezdtem el. Isten lépésről-lépésre bizonyított amellett, hogy helyesen döntöttem. Nagyon hálás vagyok Istennek tanáraim felkészültségéért és példás életéért is, akik által nagyon sokat tanulok.
      Istennek arra is gondja volt, hogy egy helyi gyülekezetbe beépüljünk. Jelenleg a Westport Road Baptist Church gyülekezetében szolgálok, mint vasárnapi iskolai tanító és mint felavatott diakónus. Isten kegyelméből 2003 nyarán egy kilenc tagú csoportot Ukrajnába vezettem, ahol személyes bizonyságtevések, valamint a Jézus film vetítése által tíz napig misszióztunk az ország észak-nyugati részén levő falvakban.
      Louisville-i tartózkodásunk alatt Isten megáldotta családunkat Nicolette-el. Istennek hála, kirendelt számomra egy megfelelő munkahelyet, amely lehetőséget adott számunkra arra, hogy feleségem Ibolya otthon maradhat a gyerekekkel. Különösen hálás vagyok feleségem támogatásáért. Bár a teljes idejű munka (40 óra egy héten) mellett tanulmányaimat egy kicsit lassabb ütemben tudom végezni, nap-mint-nap érzem azt, hogy Isten készít és formál a szolgálatra.
      Különösen hálásak vagyunk a rendszeres támogatásért, amit Szövetségünk, valamint a New York-i és Chicago-i Gyülekezetek részéről kapunk. Ugyancsak hálásak vagyunk több család és személy támogatásáért is, akik között különösen megszeretném említeni Tóth György testvért és nejét Pennsylvánia államból. Isten fizesse vissza gazdagon áldozatos szeretetüket.
      Isten eddigi vezetése szerint, ha tanulmányaimat befejezem, egy új gyülekezet plántálását szeretnénk elkezdeni. Még nem tudjuk, hogy hol, de bízunk abban, hogy Isten azt is megfogja mutatni a megfelelő időben. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak érettünk, hogy jól felkészülhessünk erre a szolgálatra, és imádkozzanak azért is, hogy Isten mutassa meg számunkra azt a misszió mezőt, ahol használni akar majd bennünket. Addig is, szeretnénk Isten dicsőségére élni és szolgálni, minden erőnkkel, hogy még sokan megismerhessék általunk Isten csodálatos szabadítását.
            Kulcsár Attila

AMIVEL CSORDULTIG VAN A SZÍV, AZT SZÓLJA A SZÁJ...
Máté 12:34/b

Szólt a telefon. Felvettem a kagylót és a 91 éves Esztinéni volt a másik végén. Érdeklődött hogylétem felől, mert tudta, hogy nemrégen kaptam egy pészmékert s, hogy azóta meg a bal combom is gyötör annyira, hogy bot nélkül járni sem tudok, mert járás közben nagy fájdalmaim vannak.
      Elmondtam neki, hogy a pészméker egyenlőre jól működik, de a combomra nem kapok segítséget. Ugyanis minden specialista olyan foglalt, hogy csak másfél vagy két hónap múlva tudnak fogadni. Közben meg esetleg tovább romolhat a helyzetem, vagy legalábbis megmarad a gyötrelmem.
      Esztinéni nagyon sajnált, de egyben megnyugtatott, hogy minden reggel nyolc óra táján Jankanénivel imádkoznak értem s az Úr megsegít. Aztán szinte automatikusan, emlékből a következő igeversek buggyantak ki ajkán: Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! (Zsoltárok 55:22.) Mert, ő a fájdalmak férfia, betegség ismerője... aki fájdalmainkat hordozta... (Ésaiás 53:3-4.) S megígérte, hogy velünk van minden nap egészen a világ végezetéig. (Máté 28:20.) Ennélfogva hisszük, hogy még hálát adunk az ő szabadításáért. (Zsoltárok 42:6.)
 
      Igeidézetei gyógyírként hatottak rám, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig... (Zsidók 4:12.) S ezt tette velem. Áthatolt egész lényemen. Vagyis személyesen szólt hozzám. Mire B még beszéd közben B képzelőtehetségemet használva, magamban két kézzel fogva fájdalmam terhét, áttettem azt Jézusom karjaiba, hogy ő hordozza helyettem. Azaz őrá vetettem gondomat, aki megígérte, hogy gondot visel rólam. S közben B fájdalmam dacára B nagy isteni békét és még örömöt is nyertem.
      A 91 éves Esztinéni csak azért volt képes engem ilyen határozottan bátorítani, mert a szíve telve volt Isten szavával. Ugyanis ő már fiatal korban behívta Jézust a szívébe. Utána Bibliaiskolát végzett és missziózott. Meg rengeteg Bibliaverset és részt kívülről is megtanult. Ráadásul mindmáig naponta tanulmányozza az Írásokat. S mindezek következtében telve van a szíve az Úr szavával és ennek teljességéből szólal meg a szája. Saját szavai is bátorítottak, de a Bibliaidézetek még többet értek, mert Istentől származtak!
 
      Mire a következő kérdések vetődtek fel bennem: 1. - Vajon Te meg én mivel töltjük meg szívünket? 2. - Hogyan védekezünk a káros hatások ellen? 3. - S milyen következményeket tapasztalunk?
 
      - Először vizsgáljuk meg, hogy Te meg én mivel töltjük meg szívünket?
Mindenkinek a szíve tele van valamivel. Vagy értékes dolgokkal, vagy értéktelenekkel. Esetleg károsokkal is. Mindez attól függ, hogy mit ültetünk bele agyunk kompjuterének memoriájába.
Vizsgáljunk meg egy átlagos napot életünkben. Mivel kezdjük a reggelt? Imádsággal vagy napi beosztásunk elkészítésével és gondjainkkal? Aztán, amikor elmegyünk dolgozni, vagy otthon dolgozunk, milyen lelkülettel fáradozunk? Azzal, hogy bármit teszünk, mindent Isten dicsőségére tegyünk s megütközésre ne adjunk okot -, ahogy az 1Korinthus 10:31 kérlel? Vagy saját érdekünk kiharcolása főcélunk? Majd a szünetekben kivel és miről társalgunk? Milyen gondolatokat táplálunk? Végül az esti órákat mivel foglaljuk el? TV előtt, órák hosszat szívjuk magunkba a világhíreket és egyik ocsmány programot a másik után (mert szépek és tiszták alig akadnak már), vagy tanulmányozzuk a Bibliát, szavait kívülről is megtanuljuk, imádkozunk, jó lelki irodalmat olvasunk, lelki zenét hallgatunk, élettársunkkal vagy gyermekeinkkel foglalkozunk, vagy rendezkedünk?
      S ha mindezekből még nem ismerjük fel, hogy helyes dolgokkal töltjük-e meg szívünket és agyunkat vagy nem, akkor próbáljuk meg egy hétig megfigyelni, hogy miről beszélgetünk másokkal, mert `amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.@ S meglátjuk, hogy a helyes úton haladunk-e vagy nem. Aztán aszerint dönthetünk további magatartásunk felől.
 
      - Másodszor, gondoljuk át: hogyan védekezünk a káros hatások ellen? Kerüljük a kísértő társaságot, beszédet, s látványosságokat? Vagy inkább belekeveredünk, mert hát érdekelnek s azzal védekezünk, hogy elvégre e-világban élünk? Csak olyan gondolatokkal engedjük agyunkat foglalkozni, amelyek igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, szeretetreméltók, jóhírűek, nemesek és dicséretre méltók, ahogy a Filippi 4:8 kérlel; s minden más gondolatot elterelünk; vagy időnként másokat is táplálunk?
 
      - Végül nézzük meg, hogy felfedezett szokásaink alapján milyen következményeket tapasztalunk? Boldogok, nyugodtak és kiegyensúlyozottak vagyunk? Emlékünkből napközben is felbuggyannak a Biblia biztató szavai? S B szavaink hatására B mások láthatólag felüdülnek körülöttünk, vagy inkább elgyengülnek?
      Ha netán úgy tűnik, hogy negatív hatással vagyunk embertársainkra, akkor elsősorban vizsgáljuk meg, hogy tulajdonképpen Jézusé-e már az életünk, vagy nem. Ha nem, akkor adjuk át neki magunkat most. S ha igen, akkor meg imában forduljunk hozzá segítségért, s egyben - mostantól fogva - tegyük meg mindazt, ami elősegíti, hogy szívünk csordultig megteljen Igéjével. Azaz naponta, rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát, tanuljunk meg kívülről is sokat belőle, meg idézzük üzenetét saját erősítésünkre és embertársaink megmentésére és építésére.
*****
      Esztinéni példája arra utal, hogy aki Jézus befogadása után Isten Igéjével tölti meg szívét s agyát, s kerüli a kísértő dolgokat és gondolatokat; annak belsejéből B szükség esetén B automatikusan élő víz folyamai illetve a Biblia lélekmentő, vigasztaló, biztató, erőteljes szavai ömlenek kifelé. (János 7:38.) Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ezért, A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon... (Kolossé 3:16.)
                     Mátrainé, F.I. 2003. december 11.

Hallható (audio) Biblia

Közösségünkben nagy kincsnek tartjuk a Bibliát, hiszen Isten kinyilatkoztatott Igéje, amely lelki táplálékot biztosít mindazoknak, akik az Urat követik. Nagy áldás minden nap olvasni, megérteni Isten üzenetét és erőt meríteni belőle. Akinek van egészséges szeme és olvashatja Isten Igéjét, adjon hálát érte! Nem kevesen vannak azok, akik szeretnék olvasni a Bibliát, de már nem lehetséges, mert megromlott a látásuk, valamilyen látási fogyatékosság akadályozza őket a bibliaolvasásban, és talán már az Úr házába sem mehetnek el tartós betegségük miatt.
      Örömhírrel szolgálhatunk az ilyen helyzetben levőknek, ugyanis lehetőség van arra, hogy ingyenesen megrendeljék az Újszövetséget magyar nyelven, audio szalagon. Mindössze annyi szükséges, hogy az illető beküldjön egy megrendelési ívet az ITM alapítványhoz.
ITM Magyarország
1068 Budapest
Benczúr u. 31
       Megrendelő lapot ugyanerről a címről, vagy az Evangéliumi Hírnök szerkesztőjétől kérhetünk. Ezt az ívet lehet másolni, továbbítani ismerősöknek, bárkinek, akinek szüksége lenne ilyen jellegű segítségre, olyanoknak is, akik még nem ismerik személyesen Jézus Krisztust. E Bibliához való hozzájutás egyetlen feltétele az, hogy az illető személynek van valamilyen látási fogyatékossága és ezt családi, vagy szak-orvos igazolja aláírásával és pecsétjével.
      A kitöltött megrendelési ívet a budapesti címre kell azután elküldeni.
      A megrendelés vételétől általában 4-6 hónap szükséges ahhoz, hogy a küldemény megérkezzen a megrendelőhöz. Szalag-lejátszó magnót nem tudunk biztosítani.
                  Georgiov Adrián

KRAHLING JÁNOSNÉ - 1923 - 2003

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]