Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. JANU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

C�LTUDATOS H�V� �LET A GY�LEKEZETBEN
 
Amikor egy gyermek megsz�letik, automatikusan r�sze lesz az emberis�g nagy csal�dj�nak. Ugyanakkor sz�ks�gszer�en tagja lesz egy konkr�t, hagyom�nyos csal�di k�rnek is, ahol sz�lei gondoz�s�t, oltalm�t, nevel�s�t �lvezve fejl�dik, n�vekedik. �gy van ez lelki t�ren is. Amikor �jj�sz�lett�nk, Isten nagy csal�dj�nak tagjai lett�nk, de sz�ks�g�nk volt arra is, hogy tagj�v� legy�nk Isten csal�dja egy helyi egys�g�nek, a gy�lekezetnek.
 
Az �jsz�vets�gi gy�lekezet nem egy emberi szervezet, hanem Isten alkot�sa (a Szentl�lek hozta l�tre p�nk�sd napj�n), � �lteti, tartja meg (a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat - Mt 16:18), ad n�veked�st (az �r pedig minden napon szapor�tja vala a gy�lekezetet az �dv�z�l�kkel - Csel 2:47).
Megt�rt �s �jj�sz�letett h�v�k k�z�ss�ge az (ekl�zsia = kih�vottak k�z�ss�ge). A gy�lekezet egy �l�, dinamikus organizmus. P�l a Krisztus test�nek mondja a gy�lekezetet. Ti pedig a Krisztus teste vagytok �s tagjai r�sz szerint. (1Kor 12:27) Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenk�nt pedig egym�snak tagjai vagyunk. (Rm 12:5) �s � (Krisztus) a feje a testnek, az egyh�znak. (Kol 1:18)
 
Te tagja vagy-e egy gy�lekezetnek, vagyis Krisztus test�hez tartozol-e? Nem azt k�rdezem, hogy j�rsz-e gy�lekezetbe? Nagy k�l�nbs�g van l�togat� �s tag k�z�tt. �r�l�nk a l�togat�knak, v�rjuk is �ket. De tudjuk, hogy l�togat�k. Most itt vannak, legk�zelebb m�shova mennek. Ott is �r�lnek nekik, meg a harmadik gy�lekezetben is. Mivel sehol sincsenek otthon, sehol sem v�llalnak szolg�latot, felel�ss�get, �ldozatot. Te tagja vagy-e egy helyi gy�lekezetnek, ahol sz�m�tani lehet r�d, ahol feladatot b�zhatnak r�d, s ahol otthon �rezheted magad? Ne el�gedj meg a l�togat�, a vend�g st�tusz�val, m�gha k�nyelmes is, ha megszeretted �s megszoktad is.
�r�l�k annak, hogy sokan elj�ttetek a New York-i ifj�s�gira. Engedj�tek meg azonban ezt a k�rd�st: m�g mindig csak l�togat�i vagytok a gy�lekezeti, k�z�ss�gi alkalmaknak, vagy m�r felel�ss�gteljes tagja is vagytok valahol egy helyi gy�lekezetnek? A gy�lekezeteinknek is sz�ks�ge van r�tok, de - tal�n m�g ink�bb - nektek volna sz�ks�getek a gy�lekezetre.
Hogyan lehetsz tagja a gy�lekezetnek? Megt�r�s �s �jj�sz�let�s, valamint - ha baptista gy�lekezetr�l van sz�, bemer�t�s �ltal.
Mi�rt sz�ks�ges, hogy tagja l�gy egy helyi gy�lekezetnek? Az�rt, hogy gyakorlatban is alkalmazni tudd, amit elm�letileg m�r olyan j�l ismersz. Megt�rt �s �jj�sz�letett �leted gyakorlati, val�s�gos szolg�lati ter�letet kap ott. A gy�lekezetben form�lja, alak�tja gyermekeit az �r. A val�s�gos emberi kapcsolatokban mutatkozik meg, hogy mi van a sz�vedben, ott edz�dik, er�s�dik szereteted, h�s�ged, �ldozatk�szs�ged, t�relmed.
Miel�tt tov�bb haladn�nk, arra k�rlek - ha m�g csak l�togat�, �rdekl�d� vagy a gy�lekezetekben - fogadd el szem�lyes megv�lt�dnak J�zus Krisztust; engedd, hogy �letedet �tform�lja, c�lt �s �rtelmet adva annak. E d�nt�s meghozatala n�lk�l �leted ezut�n is ugyanolyan �res lesz, mint volt eddig. Az �r J�zussal egy�tt viszont �letre sz�l� bar�tokat is, testv�reket is kapsz - a gy�lekezetben.
 
A gy�lekezetben c�ltudatos h�v� �let folyik, ami t�bbek k�z�tt e h�rom ir�nyban bontakozik ki..
 
1. A gy�lekezet �s annak �l� tagjai arra t�rekszenek, hogy a testv�ris�g b�kess�gben �s szeretetben �ljen; olyan lelki k�zegben, ahol seg�ts�get kapnak a testv�rek a terhek hordoz�s�ra, lelki �p�l�sre, hitbeli n�veked�sre. (Nemcsak a lelkip�sztor �s n�h�ny vezet� igazodik e f�lsz�l�t�shoz: Viseljetek gondot az�rt magatokra �s az eg�sz ny�jra - Csel 20:28). Ennek a c�lnak a megval�sul�sa n�lk�l nincs �rtelme tov�bbi c�lokr�l besz�lni.
 
2. A gy�lekezet �l� tagjai azon munk�lkodnak, hogy a gyermekek �s a hozz�tartoz�k, a m�r megl�v� l�togat�k megt�rhessenek, �j �letet nyerjenek �s be�p�ljenek a gy�lekezetbe. Im�dkozni is a gy�lekezetben lehet megtanulni. (Ezen a t�ren sajnos egyre kevesebb gy�lekezetben kapnak seg�ts�get, p�ldamutat�st a mai fiatalok.)
 
3. A gy�lekezet �l� tagjai mindent megtesznek az�rt, hogy az evang�lium terjedjen, hogy Krisztus pr�dik�ltass�k (Fil 1:18). A mi feladatunk els�sorban a magyarok fel� ir�nyul. Mi�rt? Mi azok vagyunk (ak�r tetszik ez nek�nk, ak�r nem). P�lnak nem volt identit�s zavara. De Isten kegyelme �ltal vagyok, ami vagyok... (1Kor 8-11).
Ki vigye a j�h�rt honfit�rsainknak, ha nem mi? Ha mi nem tal�ljuk meg a m�dj�t, m�sok m�g kev�sb� fogj�k megtal�lni azt. Elmenv�n e sz�les vil�gra, hirdess�tek az evang�liumot minden teremt�snek! (Mk 16:15) Evang�liumot minden magyarnak is! T�l nagy feladat? Nagy. De ezt a c�lt nem mi t�zt�k ki magunknak. Mi csak f�lismerj�k �s magunk�v� tehetj�k. �s tudatosan, c�ltudatosan dolgozhatunk a megval�s�t�s�n. (... c�legyenest igyekszem... - Fil 3:13-15)
 
A gy�lekezeteinkben teh�t
* munk�ljuk tudatosan a b�kess�get;
* tegy�nk meg mindent az�rt, hogy megt�rjenek, akik m�r ott vannak;
* hirdess�k a megt�r�s evang�lium�t, a mi nyelv�nk�n is, a m�g k�v�l val�k fel�.
 
A New York-i ifj�s�gin elhangzott igehirdet�s r�vid v�ltozata
Herjeczki G�za
 
GALILEAI MEDIT�CI�
"Az �r van ott!" (J�nos 21:7)
 
Reggeledett. A cs�nakban
n�h�ny f�radt tan�tv�ny evezett a part fel�.
A sz�rk�letben l�tni lehetett, hogy ott
valaki v�rja �ket.
A hangj�t is meghallott�k:
"Fiaim, van-� valami ennival�tok?"
Sz�lcsend volt. A v�z t�k�rsima.
 
Most is az.
Kedvem volna ki�ltani, de ink�bb hallgatok.
N�zem, mit � is l�tott: a tengert, a dombokat
s a Felt�madottra gondolok.
 
Hal�szok, b�n�s�k bar�tja,
mondd, hogy lehet, hogy
J�nos felismert a sz�rk�letben?
"Az �r van ott!" - ki�ltotta, m�g a t�bbi
hat tan�tv�ny csak egy embert l�tott a parton.
Tal�n mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
P�ter azonnal ki�szott hozz�d,
m�g t�rsai a haj�val vesz�dtek?
 
Mester! Add J�nos szemeit nekem!
Hadd l�ssam �n is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek f�l sz�rk�letben is.
S hadd mondjam el, mint egyszer� hal�szod
m�soknak is: az �r van ott!
S add nekem P�ter gyorsas�g�t!
 
Hozz�d �szni, futni, k�ny�r�gni, �nekelni j�.
T�ged keresni, utadat j�rni gy�ny�r�s�g.
Hangodat hallani �ld�sok kezdete.
 
Mintha e hegyek ma is
visszhangozn�k egykori szavaidat, amint
hal�szaidhoz �gy sz�lt�l:
"Vess�tek ki a h�l�t
a haj�nak jobb oldala fel�l �s tal�ltok."
 
Alakod ma szemekkel nem l�that�,
hangod nem a f�l�nkkel hallhat�.
De itt vagy, amint
a t� csendes viz�t szeli haj�nk,
�s ott vagy, hol tan�tv�nyaid
keres� tekintettel
a sz�rk�letben s az �let gondjain �t is
T�ged keresnek.
 
                               Herjeczki G�za
           Genez�ret tava, 1985. febru�r

  Tov�bbi versek itt.

SZERKESZT� ROVATA
Az �r kegyelm�b�l �j �vfolyamot kezdhet az Evang�liumi H�rn�k. Ez a 96-ik esztend�. K�sz�n�m az olvas�k figyelmess�g�t, az �nnepek alatt �rkezett leveleket, j�k�v�ns�gokat, s hogy meg�j�tott�k el�fizet�s�ket. K�sz�n�m a Bar�ti K�r tagjainak a rendszeres anyagi t�mogat�st, ami lehet�v� teszi a lap folyamatos megjelen�s�t.

A lap (�s a magyar misszi�) tulajdonos�nak megb�z�s�t �lvezve, az � seg�ts�g�re sz�m�tva megy�nk tov�bb az �j �vben is. K�sz�n�m lelkip�sztor t�rsaimnak �s a lapot �r�saikkal gazdag�t� minden testv�remnek az elm�lt �vben bek�ld�tt cikkeket. Ebben az �vben is sz�ks�g lesz akt�v k�zrem�k�d�setekre. V�rom �r�saitokat, seg�ts�geteket, �szrev�teleiteket, tan�csaitokat.

�j�vi sz�munkban olvashatjuk Borz�si testv�rnek, a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge eln�k�nek �j�vi �dv�zlet�t. Az Evang�liumi H�rn�k ezut�n is figyelemmel fogja k�s�rni a vil�g m�s r�sz�n szolg�l� gy�lekezetek �s misszi�munk�sok �let�t. Sokf�lek�ppen is �ssze tartozunk. �ssze k�tnek a k�z�s �r�m�k �s a b�natunk is k�z�s. Mindannyian megd�bben�ssel fogadtuk az �r egyik fiatal szolg�j�nak, B�di Barnab�s, volt Sz�plaki lelkip�sztornak a hal�lh�r�t. A Szeretet bizony�ra besz�mol nemcsak az esem�nyr�l �s a temet�sr�l, hanem a seg�ts�gny�jt�s lehet�s�g�r�l is. E helyen is Urunk vigasztal�s�t k�v�njuk a k�t kisgyermekkel �zvegyen maradt feles�gnek �s a Sz�plaki Gy�lekezetnek.

Levelet kaptunk

Sz�vets�g�nk az elm�lt �vben - �s majd ezut�n is rendszeresen t�mogatja havi �tven doll�rral a magyar misszi�b�l nyugd�jba vonult lelkip�sztorokat.
      Az �r egyik ilyen id�s szolg�ja nemr�gen azt �rta k�sz�n� level�ben Dresher Lajos p�nzt�ros testv�rnek, hogy k�nnyek csordultak a szem�be, amikor megkapta a sz�vets�gi seg�ts�get. M�r k�t hete, hogy nem tudta kiv�ltani a gy�gyszer�t, s most ez az adom�ny azt lehet�v� tette.
      Szeretettel gondolunk ezekre a testv�reinkre, s Urunk oltalm�ba aj�nljuk �ket. (Szerk)

�s egy r�gebbi lev�l

Egy �vvel ezel�tt, janu�r 21-�n k�lt�z�tt az �rhoz sz�vets�g�nk egyik h�s�ges munk�sa, Moln�r Bal�zs lelkip�sztor testv�r. Ez a hal�la el�tt egy �vvel �rt levele nem csak a lapunkat dics�ri, hanem az � lelkigondoz�i munk�j�r�l, figyelmess�g�r�l is bizonys�got tesz. Csak az tud 86 �ves korban ilyen b�tor�t�an �rni, aki eg�sz �let�n kereszt�l ezt gyakorolta, s aki eddig is figyelemmel k�s�rte �s maga is form�lta a magyar baptista misszi�t. Szeretettel eml�kez�nk Moln�r Bal�zs testv�rre.

Kedves G�za Testv�r:
Ez esztend� utols� napj�n �hajtok gratul�lni �s k�sz�netet mondani az �ld�sos munk��rt, amelyet v�gezt�l ism�t egy esztend�n kereszt�l. Tudom, hogy nem volt k�nny�, de az �r meg�ldott testi, lelki er�vel �s t�relemmel, hogy elv�gezhetted.
      �n 1940 �ta figyelem �s olvasom �s �rt�kelem az Evang�liumi H�rn�k�t. T�bb szerkeszt� testv�r munk�j�t l�ttam �s olvastam. Igaz�n mondhatom, hogy a lap soha nem volt v�ltozatosabb, tanuls�gosabb, �rdekesebb �s �rt�kesebb, mint az utols� �vekben. A k�pek k�l�nb�z� egy�nekr�l �s esem�nyekr�l sokat seg�tenek, k�l�n�sen azoknak, akik m�r szem�lyesen nem jelenhet�nk meg az �sszej�veteleken. Legal�bb k�pen l�thatjuk testv�reinket.
      Az Interneten megjelent p�ld�nyt �tn�zem �s el�re tudom, mi j�n a lapban. A hosszabb cikkeket a lapb�l olvasom, amikor meg�rkezik.
      Amint ism�t megkezded �s folytatod a j� munk�t az �j esztend�ben, im�m az, hogy a j� Isten, aki eddig megseg�tett, seg�tsen ezut�n is �s adjon testi �s lelki er�t �s b�lcsess�get, hogy a j� munk�t folytathasd, nem csak a re�nk k�vetkez� esztend�ben, hanem m�g sok �ven �t. �s hogy ne legyen a munka teher a r�szedre, hanem te is kapj�l lelki t�pl�l�kot �s �ld�st a munk�ban �s a munk�b�l. Azt�n, hogy mi, az olvas�k is tal�ljunk lelki t�pl�l�kot �s fontos �rtes�t�st az �r munk�j�r�l az eg�sz sz�vets�gben, s�t az eg�sz vil�gon. ...      
              Moln�r Bal�zs +

�j�vi �zenet a gy�lekezeteknek
"Ez az az �zenet, amelyet T�le hallottunk �s hirdet�nk nektek, hogy az Isten vil�goss�g �s nincsen �benne semmi s�t�ts�g." (1Jn 1:5)
 
"Ez az az �zenet", az �n �j�vi �zenetem is, amivel baptista testv�reimet k�sz�nt�m szerte a vil�gon.
Az �zenet �tad�sa
J�nos �gy sz�l: "ez az az �zenet". Nem azt mondja, hogy ez egy �zenet, mintha t�bb �zenet lenne, hanem ez AZ �zenet, "amit T�le hallottunk, �s amit nektek hirdet�nk". Ez az, amit kaptunk, �s ez az, amit tesz�nk vele. P�l apostol ezt �gy fejezte ki: "�n az �rt�l vettem, amit n�ktek el�t�kbe is adtam" (1Kor 11:23). �gy adom tov�bb, ahogyan nekem is adatott. B�rcsak megtanuln�nk ezt az egyszer� gyakorlatot: kapni �s adni! Mind t�bbet kapni, hogy mind t�bbet adhass. "Mid van ugyanis, amit nem kapt�l volna?" (1Kor 4:7) M�s sz�val: "mid van, amit �n nem adtam volna"? Pontosabban: "mid van, amit Isten nem adott volna"? Tudatos�tsd magadban ebben az �j�vben, hogy csak azt adhatod, amit te is kapt�l. Csak addig vezethetsz m�sokat, ameddig te magad eljutott�l. Amit adunk neki, � elfogadja, megtiszt�tja, bet�lti, haszn�lja �s meg�ldja. Az �ld�shoz ez az egyetlen �t vezet. R�vid�t�sek nincsenek. "Vegy�tek fel magatokra az �n ig�mat, �s tanulj�tok meg t�lem... az �n ig�m gy�ny�r�s�ges �s az �n terhem k�nny�" (Mt 11:29-30).
 
Az �zenet k�l�nlegess�ge
Charles Darwin evol�ci�s elm�lete nem a mi �zenet�nk. Karl Marx filoz�fi�ja a modern kommunizmusr�l nem a mi �zenet�nk. John Dewey modern nevel�si elm�lete a szabadoss�g szabads�g�r�l nem a mi �zenet�nk. Julius Wellhausen �s a racionalizmus mindent megk�rd�jelez� hitetlens�ge nem a mi �zenet�nk. "Aki Isten el� j�rul, annak hinne kell, hogy � l�tezik" (Zsid 11:6). Mi nem k�rd�jelezz�k meg Istent. Mi hisz�nk �s l�tunk. Ha nem l�tunk, akkor is hisz�nk. Sigmund Freud pszichol�gi�ja, hogy az emberek cselekedeteit szexu�lis �szt�nei vez�rlik, �s hogy viselked�s�nk gyermekkori tapasztalatainkon alapszanak, nem a mi �zenet�nk. Soren Kierkegaard egzisztencializmusa, amit egyszer�en �gy mondhatunk: "egy�l, igy�l �s �r�lj, mert holnap meghalhatsz", nem a mi �zenet�nk. M�g csak mindezek kever�ke sem. Ugyanis, vannak, akik mindezen filoz�fi�kat evang�liummal pr�b�lj�k keverni. Azt hirdetik, hogy: "j�hetsz a reggeli Istentiszteltre f�rd�ruh�ban, hozzad a piknik kosaradat, r�szt vehetsz egy rock koncerten, ha akarsz, elsz�vhatsz egy cigarett�t, tehetsz, ami j�lesik: mi azt adjuk neked, amit k�v�nsz, �rezd j�l magad a tizen�t perces szentbesz�d alatt". Ez egy�ltal�n nem a mi �zenet�nk. A mi �zenet�nk az, hogy a Szent�r�s megb�zhat�, hogy a megv�lt�s hit �ltal, kegyelemb�l van, hogy a szolg�lathoz al�zat kell, hogy a tanul�s az ismeret forr�sa �s az im�ds�g az er� forr�sa, valamint hogy a lelkek megment�se a mi f� feladatunk. �s f�k�pp az, amit T�le hallottunk, amit nektek hirdet�nk, hogy "az Isten vil�goss�g �s nincsen �benne semmi s�t�ts�g".
Az �zenet l�nyege
"Ez az az �zenet, amelyet T�le hallottunk �s hirdet�nk nektek, hogy az Isten vil�goss�g �s nincsen �benne semmi s�t�ts�g." Mivel Isten vil�goss�g, ez�rt Benne a mi �r�m�nk is teljes lehet (1:4), �s ez�rt benn�nk sincs semmi s�t�ts�g (2:1). A teljes �r�m �s a teljes szents�g hirdet�se az �zenet. Akik a 2:26 szerint "elhitetnek", �s felh�g�tott evang�liummal boldogs�got hirdetnek szents�g n�lk�l, nem tartoznak Istenhez, mint ahogyan hozz�nk sem. Mi tudjuk, hogy �r�k �let�nk van, mert hisz�nk az Isten Fi�nak nev�ben (5:13). Ez a mi rem�nys�g�nk, �s ez �j�v k�sz�b�n a h�v�k rem�nys�g�t hirdetj�k. Mindenki ir�ny�ban a b�kess�get �s a szents�get k�vetj�k, mert ezek n�lk�l senki sem l�tja meg az Urat. (Zsid 12:14). M�rpedig, mi meg akarjuk l�tni �t. Krisztusban fel�lt�z�tt �j ember�nk "igazs�gban �s val�s�gos szents�gben" teremtetett. A szents�g hozz�nk tartozik, mint a gy�m�lcs a f�hoz. De a c�l nemcsak az, hogy e gy�m�lcs benn�nk megteremjen, hanem az, hogy �ltalunk m�sokban is. Az, aki "a s�t�ts�gb�l az � csod�latos vil�goss�g�ra h�vott titeket" (1Pt 2:9), ezt az�rt tette, hogy �ltalunk m�sokat is "megszabad�tson a s�t�ts�g hatalm�b�l, �s �tvigyen az � szerelmes Fi�nak orsz�g�ba" (Kol 1:13).

 

Az �zenet c�lja
"Az igaznak gy�m�lcse �letnek f�ja, �s lelkeket nyer meg a b�lcs" (P�ld 11:30). A gy�m�lcs teh�t nemcsak a szents�g, hanem a lelkek megnyer�se. Nincs sz� a gy�k�rr�l, pedig gy�k�r n�lk�l nincsenek gy�m�lcs�k. Nincs megeml�tve a fat�rzs sem, pedig bizony�ra volt t�rzse is. Azt�n nincs eml�t�s a k�regr�l, pedig a k�reg az, ami bebor�tja a gy�kereket, a t�rzset, az eg�sz f�t. Nincs sz� az �gr�l, pedig az �gakon vannak a gy�m�lcs�k. Sem a levelekr�l, sem a vir�gokr�l, sem a fotoszint�zis �ltal termel�d� klorofilr�l. Csak gy�m�lcs van eml�tve. �rtitek-e, mir�l van sz�? Szeretj�k csod�latos Imah�zainkat, �p�leteinket, de nem ezek a legfontosabbak. Szeretj�k a j� zen�t, a j� hangszereket, a j� felszerel�st, j� karvezet�ket, bizotts�gokat, programokat. Ezek mind r�szei a f�nak, de nem ezek a legfontosabbak. J�zus sem az�rt j�tt, hogy �p�leteket �p�tsen, bizotts�got vezessen, felszerel�st v�s�roljon, hanem, hogy "megkeresse �s megtartsa, ami elveszett" (Lk 19:10). P�l apostol megt�r�s�nek idej�n "a gy�lekezeteknek eg�sz J�de�ban, Galile�ban �s Sam�ri�ban b�kess�g�k volt, �p�ltek �s j�rtak az �rnak f�lelm�ben �s a Szentl�leknek vigasztal�s�ban, sokasodtak." (ApCsel 9:31) Igen, b�kess�g, �p�l�s, Istenf�lelem, Szentl�lek ereje �s gyarapod�s lehet ma is ott, ahol az evang�lium pr�dik�lva van, e szekulariz�lt, individualista �s anyagias vil�gban. Az evang�liumnak ma is hatalma van. Ez akkor is igaz, ha az elm�lt �v(ek)ben volt, ahol a gy�lekezetek misszi�ja nem volt hat�kony. Sokan "gy�lekezet el�tt" maradtak: nem k�v�ntak csatlakozni a k�z�ss�ghez, m�sok "gy�lekezet ut�n" �lik �let�ket: kiszakadtak ki�br�ndultak, �s otthagyt�k gy�lekezet�ket... E poszt-karizmatikus �s poszt-modern korszakban egyre t�bben vannak azok, akik m�r nem annak a gy�lekezetnek a tagjai, amelyhez legel�bb csatlakoztak. Mire k�sztet ez minket? Arra, hogy J�zus nev�ben keress�k meg �ket �jra. Az �t el�re, van, amikor visszafel� vezet, f�lfel� pedig lehet, hogy pillanatnyilag �pp lefel� van. Ha az �r vezet, nem t�vedhet�nk el. �j�v, az �r f�lelm�ben, a Szentl�lek vigasztal�s�ban, sokasodva...
K�v�nom ebben az �j�vben a b�kess�get �s a szents�get, az egym�sra tal�l�s �ld�s�t, az �rt�l adott gyarapod�st. "Boldog n�p az, amelynek Istene az �r!" (Zsolt 33:12) Boldog �j�vet k�v�nok!
Borz�si Istv�n, eln�k
Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge                                                 
Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge                    

GY�LEKEZETI H�REK:  CLEVELAND    /    TORONT�
  
 
Isten m�r akkor h�vott a lelkip�sztori szolg�latra amikor a k�z�piskolai tanulm�nyaimat befejeztem, de akkor m�g nem voltam teljesen meggy�z�dve elh�vat�somr�l, teh�t �gy d�nt�ttem, hogy egyetemi tanulm�nyaimat a kereskedelem ter�let�n fogom folytatni.
      Diplom�mat 1993. tavasz�n kaptam meg a Marketing �s Nemzetk�zi Kereskedelem ter�let�n, a New York University egyetemen. Ezt k�vet�en h�t �s f�l �vig dolgoztam egy h�ztart�si c�g rekl�m felel�sek�nt. Szerettem a munk�m, de ahogy teltek az �vek, Isten egyre jobban re�mnehez�tette azt a tudatot, hogy nem azt teszem �letemmel, amire � elh�vott. Hossz� vaj�d�s ut�n, v�gre sz�z-sz�zal�kosan letiszt�z�dott bennem a lelkip�sztori munk�ra val� elh�v�som. Nagy �r�m �s megnyugv�s volt sz�momra, amikor v�gre t�ln�zhettem azokon az okokon, amik emberileg megg�toltak d�nt�semben, �s r�b�zhattam �letem Isten vezet�s�re. R�vid id�vel ezut�n eld�nt�ttem, hogy otthagyom munk�m, �s elmegyek a Teol�gi�ra, hogy felk�sz�ljek a lelkip�sztori munk�ra. Isten vezet�se �ltal �gy d�nt�ttem, hogy a Louisville-ben lev� The Southern Baptist Theological Seminary tagozat�ra felv�telizzek, ahova el is fogadtak.
 
      Tanulm�nyaimat 2001. �sz�n kezdtem el. Isten l�p�sr�l-l�p�sre bizony�tott amellett, hogy helyesen d�nt�ttem. Nagyon h�l�s vagyok Istennek tan�raim felk�sz�lts�g��rt �s p�ld�s �let��rt is, akik �ltal nagyon sokat tanulok.
      Istennek arra is gondja volt, hogy egy helyi gy�lekezetbe be�p�lj�nk. Jelenleg a Westport Road Baptist Church gy�lekezet�ben szolg�lok, mint vas�rnapi iskolai tan�t� �s mint felavatott diak�nus. Isten kegyelm�b�l 2003 nyar�n egy kilenc tag� csoportot Ukrajn�ba vezettem, ahol szem�lyes bizonys�gtev�sek, valamint a J�zus film vet�t�se �ltal t�z napig misszi�ztunk az orsz�g �szak-nyugati r�sz�n lev� falvakban.
      Louisville-i tart�zkod�sunk alatt Isten meg�ldotta csal�dunkat Nicolette-el. Istennek h�la, kirendelt sz�momra egy megfelel� munkahelyet, amely lehet�s�get adott sz�munkra arra, hogy feles�gem Ibolya otthon maradhat a gyerekekkel. K�l�n�sen h�l�s vagyok feles�gem t�mogat�s��rt. B�r a teljes idej� munka (40 �ra egy h�ten) mellett tanulm�nyaimat egy kicsit lassabb �temben tudom v�gezni, nap-mint-nap �rzem azt, hogy Isten k�sz�t �s form�l a szolg�latra.
      K�l�n�sen h�l�sak vagyunk a rendszeres t�mogat�s�rt, amit Sz�vets�g�nk, valamint a New York-i �s Chicago-i Gy�lekezetek r�sz�r�l kapunk. Ugyancsak h�l�sak vagyunk t�bb csal�d �s szem�ly t�mogat�s��rt is, akik k�z�tt k�l�n�sen megszeretn�m eml�teni T�th Gy�rgy testv�rt �s nej�t Pennsylv�nia �llamb�l. Isten fizesse vissza gazdagon �ldozatos szeretet�ket.
      Isten eddigi vezet�se szerint, ha tanulm�nyaimat befejezem, egy �j gy�lekezet pl�nt�l�s�t szeretn�nk elkezdeni. M�g nem tudjuk, hogy hol, de b�zunk abban, hogy Isten azt is megfogja mutatni a megfelel� id�ben. K�rj�k a testv�reket, hogy tov�bbra is im�dkozzanak �rett�nk, hogy j�l felk�sz�lhess�nk erre a szolg�latra, �s im�dkozzanak az�rt is, hogy Isten mutassa meg sz�munkra azt a misszi� mez�t, ahol haszn�lni akar majd benn�nket. Addig is, szeretn�nk Isten dics�s�g�re �lni �s szolg�lni, minden er�nkkel, hogy m�g sokan megismerhess�k �ltalunk Isten csod�latos szabad�t�s�t.
            Kulcs�r Attila

AMIVEL CSORDULTIG VAN A SZ�V, AZT SZ�LJA A SZ�J...
M�t� 12:34/b

Sz�lt a telefon. Felvettem a kagyl�t �s a 91 �ves Esztin�ni volt a m�sik v�g�n. �rdekl�d�tt hogyl�tem fel�l, mert tudta, hogy nemr�gen kaptam egy p�szm�kert s, hogy az�ta meg a bal combom is gy�t�r annyira, hogy bot n�lk�l j�rni sem tudok, mert j�r�s k�zben nagy f�jdalmaim vannak.
      Elmondtam neki, hogy a p�szm�ker egyenl�re j�l m�k�dik, de a combomra nem kapok seg�ts�get. Ugyanis minden specialista olyan foglalt, hogy csak m�sf�l vagy k�t h�nap m�lva tudnak fogadni. K�zben meg esetleg tov�bb romolhat a helyzetem, vagy legal�bbis megmarad a gy�trelmem.
      Esztin�ni nagyon sajn�lt, de egyben megnyugtatott, hogy minden reggel nyolc �ra t�j�n Jankan�nivel im�dkoznak �rtem s az �r megseg�t. Azt�n szinte automatikusan, eml�kb�l a k�vetkez� igeversek buggyantak ki ajk�n: Vesd az �rra terhedet, �s � gondot visel r�d! (Zsolt�rok 55:22.) Mert, � a f�jdalmak f�rfia, betegs�g ismer�je... aki f�jdalmainkat hordozta... (�sai�s 53:3-4.) S meg�g�rte, hogy vel�nk van minden nap eg�szen a vil�g v�gezet�ig. (M�t� 28:20.) Enn�lfogva hissz�k, hogy m�g h�l�t adunk az � szabad�t�s��rt. (Zsolt�rok 42:6.)
 
      Igeid�zetei gy�gy�rk�nt hatottak r�m, mert Isten ig�je �l� �s hat�, �lesebb minden k�t�l� kardn�l, �s �thatol az elme �s a l�lek, az iz�letek �s a vel�k sz�tv�l�s�ig... (Zsid�k 4:12.) S ezt tette velem. �thatolt eg�sz l�nyemen. Vagyis szem�lyesen sz�lt hozz�m. Mire B m�g besz�d k�zben B k�pzel�tehets�gemet haszn�lva, magamban k�t k�zzel fogva f�jdalmam terh�t, �ttettem azt J�zusom karjaiba, hogy � hordozza helyettem. Azaz �r� vetettem gondomat, aki meg�g�rte, hogy gondot visel r�lam. S k�zben B f�jdalmam dac�ra B nagy isteni b�k�t �s m�g �r�m�t is nyertem.
      A 91 �ves Esztin�ni csak az�rt volt k�pes engem ilyen hat�rozottan b�tor�tani, mert a sz�ve telve volt Isten szav�val. Ugyanis � m�r fiatal korban beh�vta J�zust a sz�v�be. Ut�na Bibliaiskol�t v�gzett �s misszi�zott. Meg rengeteg Bibliaverset �s r�szt k�v�lr�l is megtanult. R�ad�sul mindm�ig naponta tanulm�nyozza az �r�sokat. S mindezek k�vetkezt�ben telve van a sz�ve az �r szav�val �s ennek teljess�g�b�l sz�lal meg a sz�ja. Saj�t szavai is b�tor�tottak, de a Bibliaid�zetek m�g t�bbet �rtek, mert Istent�l sz�rmaztak!
 
      Mire a k�vetkez� k�rd�sek vet�dtek fel bennem: 1. - Vajon Te meg �n mivel t�ltj�k meg sz�v�nket? 2. - Hogyan v�dekez�nk a k�ros hat�sok ellen? 3. - S milyen k�vetkezm�nyeket tapasztalunk?
 
      - El�sz�r vizsg�ljuk meg, hogy Te meg �n mivel t�ltj�k meg sz�v�nket?
Mindenkinek a sz�ve tele van valamivel. Vagy �rt�kes dolgokkal, vagy �rt�ktelenekkel. Esetleg k�rosokkal is. Mindez att�l f�gg, hogy mit �ltet�nk bele agyunk kompjuter�nek memori�j�ba.
Vizsg�ljunk meg egy �tlagos napot �let�nkben. Mivel kezdj�k a reggelt? Im�ds�ggal vagy napi beoszt�sunk elk�sz�t�s�vel �s gondjainkkal? Azt�n, amikor elmegy�nk dolgozni, vagy otthon dolgozunk, milyen lelk�lettel f�radozunk? Azzal, hogy b�rmit tesz�nk, mindent Isten dics�s�g�re tegy�nk s meg�tk�z�sre ne adjunk okot -, ahogy az 1Korinthus 10:31 k�rlel? Vagy saj�t �rdek�nk kiharcol�sa f�c�lunk? Majd a sz�netekben kivel �s mir�l t�rsalgunk? Milyen gondolatokat t�pl�lunk? V�g�l az esti �r�kat mivel foglaljuk el? TV el�tt, �r�k hosszat sz�vjuk magunkba a vil�gh�reket �s egyik ocsm�ny programot a m�sik ut�n (mert sz�pek �s tiszt�k alig akadnak m�r), vagy tanulm�nyozzuk a Bibli�t, szavait k�v�lr�l is megtanuljuk, im�dkozunk, j� lelki irodalmat olvasunk, lelki zen�t hallgatunk, �lett�rsunkkal vagy gyermekeinkkel foglalkozunk, vagy rendezked�nk?
      S ha mindezekb�l m�g nem ismerj�k fel, hogy helyes dolgokkal t�ltj�k-e meg sz�v�nket �s agyunkat vagy nem, akkor pr�b�ljuk meg egy h�tig megfigyelni, hogy mir�l besz�lget�nk m�sokkal, mert `amivel csordultig van a sz�v, azt sz�lja a sz�j.@ S megl�tjuk, hogy a helyes �ton haladunk-e vagy nem. Azt�n aszerint d�nthet�nk tov�bbi magatart�sunk fel�l.
 
      - M�sodszor, gondoljuk �t: hogyan v�dekez�nk a k�ros hat�sok ellen? Ker�lj�k a k�s�rt� t�rsas�got, besz�det, s l�tv�nyoss�gokat? Vagy ink�bb belekevered�nk, mert h�t �rdekelnek s azzal v�dekez�nk, hogy elv�gre e-vil�gban �l�nk? Csak olyan gondolatokkal engedj�k agyunkat foglalkozni, amelyek igazak, tisztess�gesek, igazs�gosak, tiszt�k, szeretetrem�lt�k, j�h�r�ek, nemesek �s dics�retre m�lt�k, ahogy a Filippi 4:8 k�rlel; s minden m�s gondolatot elterel�nk; vagy id�nk�nt m�sokat is t�pl�lunk?
 
      - V�g�l n�zz�k meg, hogy felfedezett szok�saink alapj�n milyen k�vetkezm�nyeket tapasztalunk? Boldogok, nyugodtak �s kiegyens�lyozottak vagyunk? Eml�k�nkb�l napk�zben is felbuggyannak a Biblia biztat� szavai? S B szavaink hat�s�ra B m�sok l�that�lag fel�d�lnek k�r�l�tt�nk, vagy ink�bb elgyeng�lnek?
      Ha net�n �gy t�nik, hogy negat�v hat�ssal vagyunk embert�rsainkra, akkor els�sorban vizsg�ljuk meg, hogy tulajdonk�ppen J�zus�-e m�r az �let�nk, vagy nem. Ha nem, akkor adjuk �t neki magunkat most. S ha igen, akkor meg im�ban forduljunk hozz� seg�ts�g�rt, s egyben - mostant�l fogva - tegy�k meg mindazt, ami el�seg�ti, hogy sz�v�nk csordultig megteljen Ig�j�vel. Azaz naponta, rendszeresen tanulm�nyozzuk a Bibli�t, tanuljunk meg k�v�lr�l is sokat bel�le, meg id�zz�k �zenet�t saj�t er�s�t�s�nkre �s embert�rsaink megment�s�re �s �p�t�s�re.
*****
      Esztin�ni p�ld�ja arra utal, hogy aki J�zus befogad�sa ut�n Isten Ig�j�vel t�lti meg sz�v�t s agy�t, s ker�li a k�s�rt� dolgokat �s gondolatokat; annak belsej�b�l B sz�ks�g eset�n B automatikusan �l� v�z folyamai illetve a Biblia l�lekment�, vigasztal�, biztat�, er�teljes szavai �mlenek kifel�. (J�nos 7:38.) Mert amivel csordultig van a sz�v, azt sz�lja a sz�j. Ez�rt, A Krisztus besz�de lakj�k bennetek gazdagon... (Koloss� 3:16.)
                     M�train�, F.I. 2003. december 11.

Hallhat� (audio) Biblia

K�z�ss�g�nkben nagy kincsnek tartjuk a Bibli�t, hiszen Isten kinyilatkoztatott Ig�je, amely lelki t�pl�l�kot biztos�t mindazoknak, akik az Urat k�vetik. Nagy �ld�s minden nap olvasni, meg�rteni Isten �zenet�t �s er�t mer�teni bel�le. Akinek van eg�szs�ges szeme �s olvashatja Isten Ig�j�t, adjon h�l�t �rte! Nem kevesen vannak azok, akik szeretn�k olvasni a Bibli�t, de m�r nem lehets�ges, mert megromlott a l�t�suk, valamilyen l�t�si fogyat�koss�g akad�lyozza �ket a bibliaolvas�sban, �s tal�n m�r az �r h�z�ba sem mehetnek el tart�s betegs�g�k miatt.
      �r�mh�rrel szolg�lhatunk az ilyen helyzetben lev�knek, ugyanis lehet�s�g van arra, hogy ingyenesen megrendelj�k az �jsz�vets�get magyar nyelven, audio szalagon. Mind�ssze annyi sz�ks�ges, hogy az illet� bek�ldj�n egy megrendel�si �vet az ITM alap�tv�nyhoz.
ITM Magyarorsz�g
1068 Budapest
Bencz�r u. 31
       Megrendel� lapot ugyanerr�l a c�mr�l, vagy az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�j�t�l k�rhet�nk. Ezt az �vet lehet m�solni, tov�bb�tani ismer�s�knek, b�rkinek, akinek sz�ks�ge lenne ilyen jelleg� seg�ts�gre, olyanoknak is, akik m�g nem ismerik szem�lyesen J�zus Krisztust. E Bibli�hoz val� hozz�jut�s egyetlen felt�tele az, hogy az illet� szem�lynek van valamilyen l�t�si fogyat�koss�ga �s ezt csal�di, vagy szak-orvos igazolja al��r�s�val �s pecs�tj�vel.
      A kit�lt�tt megrendel�si �vet a budapesti c�mre kell azut�n elk�ldeni.
      A megrendel�s v�tel�t�l �ltal�ban 4-6 h�nap sz�ks�ges ahhoz, hogy a k�ldem�ny meg�rkezzen a megrendel�h�z. Szalag-lej�tsz� magn�t nem tudunk biztos�tani.
                  Georgiov Adri�n

KRAHLING J�NOSN� - 1923 - 2003

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]