Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. FEBRU�R

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

Gy�lekezeti h�rek:  Detroit  /   Alhambra
 
Gyere, t�ged foglak elk�ldeni!
 
Egy h�res kereszty�n teol�gus �s �r�, Henry Blackaby, azt tan�csolta olvas�inak, hogy "N�zzetek k�r�l, �s figyelj�tek meg hogy Isten hol munk�lkodik. Ha �szreveszitek, akkor �lljatok oda mell� �s szolg�ljatok vele."
      Nagyon szomor� az a helyzet, amikor egy h�v� kereszty�n nem tal�l lehet�s�geket, hogy Isten munk�j�ba bekapcsol�djon. Sem gy�lekezeten bel�l, sem a munkahelyen, sem a lak�negyed�ben nem veszi �szre, hogy kinek van valamire sz�ks�ge, amit �ppen � tehetne meg. Term�szetesen, az ilyen ember legt�bb esetben boldogtalan. Vannak azonban olyanok is, akik k�nnyen �s mindenbe belekezdenek, de semmit nem fejeznek be. Egyik tan�rom arra figyelmeztetett benn�nket, hogy "Vigy�zzatok, hogy ne szaladjatok Isten Lelke el�tt, se ne kullogjatok Isten Lelke m�g�tt, hanem haladjatok szorosan Isten Lelk�vel, annak vezet�s�vel."
      Isten ma is keresi azokat az embereket, akik �ltal terv�t kivitelezheti. Sokan azt gondolj�k, hogy csak a lelkip�sztori munk�ban lehet Istennek szolg�lni, ez�rt egyszer�en nem veszik �szre azokat a lehet�s�geket, amikkel Isten fel akarja h�vni a figyelm�ket a szolg�lati lehet�s�gekre.
 
      Isten egyszer egy �rdekes t�nem�nyt hozott l�tre, hogy felh�vja azzal M�zes figyelm�t. Amint ap�sa, Jetro b�r�nyait legeltette a H�reb hegy�n, amely Isten hegye volt, angyal�n kereszt�l egy �g� csipkebokrot mutatott meg neki. M�zes felfigyelt a k�l�n�s jelens�gre �s odament, hogy megn�zze. Mikor Isten l�tta, hogy M�zes k�zeledik a bokorhoz, figyelmeztette M�zest, hogy vigy�zzon, mert � Szent! Tisztelje meg Istent amikor jelenl�t�ben van, azzal, hogy leveszi saruj�t. Ezut�n bemutatkozott M�zesnek, mint aty�i - �brah�m, Izs�k �s J�k�b Istene. Elmondta, hogy l�tja n�pe szenved�s�t �s meg akarja �ket szabad�tani az egyiptomiak kez�b�l. �s ekkor valami eg�szen v�ratlan dolog t�rt�nt; M�zes nem akart hinni a f�l�nek, amikor �gy sz�lt hozz� Isten: ( �s ekkor j�tt a nagy csattan�!)
      Gyere, t�ged foglak elk�ldeni, hogy rajtad kereszt�l v�gezzem el ezt a munk�t!
 
      Sok h�v� ember reag�l�sa hasonl�t a M�zes�re. M�zes ellen�llt Istennek. Egy birk�z� meccsre h�vta ki Istent. Valaki egyszer azt mondta, AAhova Isten helyez egy pontot (.) oda az ember ne helyezzen egy k�rd�jelet (?)@ B�r M�zes ezt tette, h�l�s vagyok Istennek ez�rt a t�rt�net�rt, mert �n is sokat tanultam �ltala. De l�ssuk, hogy mi t�rt�nt.
 
      1. Az els� fordul�. (2 M�zes 3:7-12)
Isten: Gyere, elk�ldelek t�ged.
M�zes: Kit? Engem? �n egy Senki vagyok!
Isten: De �n veled leszek! Ez pedig el�g lesz.
      2. A m�sodik fordul�. (3:13-22)
M�zes: Kit? Engem? Nincs semmi hatalmam!
Isten: De n�kem van! �n a VAGYOK Isten vagyok. A ti aty�itok, �brah�m, Izs�k �s J�k�b Istene vagyok.
      3. A harmadik fordul�. (4:1-9)
M�zes: Kit? Engem? Nem fognak hinni nekem!
Isten: �n majd adok n�ked h�rom jelt. (A botod k�gy�v� v�ltozik, a kezed lepr�ss� v�ltozik �s vissza eg�szs�gess�, a Nilus vize v�rr� v�ltozik.) Ha ezeket megmutatod, hinni fognak majd neked!
      4. A negyedik fordul�. (4:10-12)
M�zes: Nincs tehets�gem! Nincs t�lentumom re�.
Isten: Az az �n probl�m�m, nem a ti�d! �n majd megtan�talak, hogy mit mondj.
      5. Az �t�dik fordul�. (2M�z 4:13-17)
M�zes: Kit? Engem? Nem megyek. K�ldj valaki m�st!
Isten: (Isten haragja fell�ngolt M�zes ellen.) Mell�d rendelem �ront. �n leszek a te sz�ddal, �s az �ron sz�j�val.
      A birk�z�s kimenetele. (4:18)
      M�zes engedelmeskedett Istennek.
 
      Sokan sz�gyenkezve kell beismerj�k, hogy gyakran ugyanez t�rt�nik vel�nk is. Isten megmutatja a munk�t, amit rajtunk kereszt�l akar elv�gezni, �s mi azt mondjuk: "Imhol vagyok Uram, k�ldj�l valaki m�st!"
      Dr. B. J. Miller azt mondta, hogy "B�rmennyire is neh�z feladatot kapunk Istent�l, sokkal k�nnyebb feladat megtenni azt, mint elv�llalni azt a k�vetkezm�nyt, amit annak visszautas�t�sa hozna mag�val."
      Lehet, hogy te is sokszor k�telyekkel k�szk�dsz, amikor Isten munk�j�ba akar �ll�tani. Engedd meg, hogy a k�vetkez� gondolatokkal biztassalak.
      Ha Isten munk�j�hoz csatlakozol, ismerd fel Isten szents�g�t �s hatalm�t.
      M�sodszor, ha Isten elh�v, akkor vedd �szre, hogy a szabad�t�s szerz�je �s annak ir�ny�t�ja Isten, �s nem az ember. Ez�rt, a szabadul�s az � �rdeme.
      Harmadszor, ha Isten elh�v, akkor megmutatja jelenl�t�nek erej�t �letedben. Isten bet�lti �leted hatalmas erej�vel. Ez er�t ad, hogy kitarts akkor is, ha neh�z k�r�lm�nyek vesznek majd k�r�l.
      V�g�l, ha Isten elh�v, akkor ismerd fel, hogy nem az �gyess�ged vagy tehets�ged a fontos. Isten adja �s biztos�tja majd sz�modra az elh�v�s siker�hez sz�ks�ges dolgokat.
 
      Gondoljuk meg azt, hogy mennyivel t�bb l�lek ismern� meg Isten szabad�t� kegyelm�t, ha minden h�v� komolyan venn� az Isten szolg�lat�ban ad�d� munk�t? Mennyivel t�bb l�lek szabadulna meg a b�n rabl�ncaib�l, ha minden h�v� azonnal engedelmeskedne Isten h�v�s�ra? Mennyivel t�bb magyar testv�r�nk hallan� meg Isten hangj�t anyanyelv�n? Mennyivel vir�gz�bbak lenn�nek gy�lekezeteink? Mennyivel kevesebb lenne a nyomor �s f�jdalom? Mennyivel t�bb lenne az enyh�t� k�z �s a b�tor�t� sz�? Mennyivel t�bb munk�s �llna Isten rendelkez�s�re? Mennyivel t�bb lenne a szabadul�s �r�m�t�l sug�rz� arc?
      Ebben az �vben �j elhat�roz�sok sz�lethetnek benned. Lehet hogy m�r megsz�lettek. Lehet, hogy m�g nem. Milyen d�nt�seket halogatt�l el? Milyen �g�reteid v�rnak m�g beteljesed�sre? Samuel Johnson azt mondta, hogy Semmi sem val�sulna meg, ha minden lehets�ges kifog�sra meg kellene v�laszolni. A Pr�dik�tor is figyelmeztet: "Aki a szelet n�zi, nem vet az; �s aki a s�r� fellegre n�z, nem arat." (Pr�dik�tor 11:4)
      Kedves olvas�, ismerd fel, amikor Isten sz�modra is megmutatja a lehet�s�get arra, hogy munk�j�ba bekapcsol�dhass. � naponta jelentkezik. Figyelj fel Isten "�g� csipkebokr�ra," �s amikor elh�v a szolg�latra, v�laszolj!
      Ha Isten azt mondja neked, hogy Gyere, t�ged foglak elk�ldeni, mi lesz a v�laszod?
                     Kulcs�r Attila
S�ndor Ern�
JEREMI�SSAL MONDOM
 
Uram, �n nem tudok besz�lni,
engem ne k�ldj el, f�lni, f�lni
tudok csak...
Nyomorultan
rettegek �n az emberekt�l.
Ifj� vagyok m�g, l�tva-l�tod,
nyelvemen g�rcs van, dadog�sok...
Nem akarok pr�f�ta lenni!
Nem akarok semmit sem tenni!
� hagyj magamra!
Jaj, rettenetes
ez a Te k�ldet�sed,
ez a Te elh�v�sod!
 
Adj nekem valami szebbet,
valami m�st,
emberibbet,
valami csendes boldogs�got.
Nem k�ny�r�lt gyermekfejemnek.
Kem�ny volt, k�ld�tt, mennem kellett.
Im�, ig�met adom sz�dba.
S mentem. Az�ta egyre j�rok,
nyelvemen g�rcs van, dadog�sok,
sz�vemben f�lelmek remegnek.
 
Uram, ugye m�r Te is l�tod,
hogy igazam volt?
Az �n sz�jamb�l
eg�d sem kell az embereknek.
Kem�nynyak� ez a Te n�ped,
tudod Te is.
Valaki m�s t�n b�rna v�le
jobban, mint �n, f�radt csel�ded.
Uram, figyelsz r�m?
Bocs�ss el sz�pen
s bocs�sd meg ezt a hatvan �vet.
Az �r felel:
(s sz�vem re� remegve dobban)
Csak menj tov�bb!
Ott van a t�z a csontjaidban.

  Tov�bbi versek itt.

SZERKESZT� ROVATA

Az �n Aty�m mind ez ideig munk�lkodik, �n is munk�lkodom - mondta a Megv�lt�, m�g annak idej�n. De � tegnap �s ma �s mind�r�kk� ugyanaz, �rta r�la P�l. Mi lehet ann�l szebb bizony�t�ka ennek, minthogy ma is vannak olyanok -fiatalok �s id�sebbek-, akik h�v� �s k�ld� szav�t meghallj�k �s elindulnak a szolg�lat �tj�n, s a mindig munk�lkod� Isten eszk�zeiv� v�lnak. Janu�ri sz�munkban t�bb �r�s is foglalkozik az ELH�V�S gondolat�val.

A New York-i ifj�s�gi tal�lkoz�n sokat besz�lt�nk a C�LTUDATOS �LETr�l, Rick Warren, The Purpose Driven Life c�m� k�nyve alapj�n is - amit a szervez�k mindenki figyelm�be aj�nlottak. Tudom, hogy t�bben meg is v�s�rolt�k fiataljaink k�z�l is ezt a mostan�ban igen n�pszer�v� lett k�nyvet (t�bb mint h�t milli� eladott p�ld�ny). Vajon csak megv�s�roltuk, vagy neki is fogtunk a k�nyv seg�ts�g�vel az ige tanulm�nyoz�s�nak - gy�lekezeti csoportokban, vagy ak�r egyed�l is? N�h�ny sz�munkban a k�nyv biblia�r�inkra alkalmazott v�ltozat�t k�z�lj�k, abban a rem�nyben, hogy �gy is �ld�st k�zvet�thet, vagy a k�nyv k�zbev�tel�re, s az ig�nek ilyen szempontb�l val� tanulm�nyoz�s�ra serkentheti olvas�inkat.

A BAPTISTA VIL�GSZ�VETS�G napj�val kapcsolatban a 9. oldalon olvashatunk r�szletes ismertet�st �s felh�v�st arra, hogy febru�r els� vas�rnapj�n im�ds�gban �s anyagi t�mogat�ssal is gondoljunk az eg�sz vil�gra kiterjed� baptista misszi� munk�ra �s munk�sokra. Ehhez kapcsol�dva jegyzem m�g meg, hogy a D�li Baptista Sz�vets�g (SBC) V�grehajt� Bizotts�ga m�g nem d�nt�tt a BVSz-el val� kapcsolat megszak�t�s�ra vonatkoz� javaslat fel�l. Erre a d�nt�sre febru�r k�zep�n ker�l majd sor. Rem�lj�k, hogy alaposan megfontolj�k testv�reink ezt a javaslatot �s nem l�ptetik �letbe.

V�gre kezembe vehettem a 2004-es �H�TATOT, ami az id�n egy kicsit k�sve �rkezett meg gy�lekezeteinkbe. Term�szetesen belelapoztam, megn�ztem a magyar�zatokat �r�k n�vsor�t, a (sajnos t�bb helyen pontos�t�sra szorul�) c�mt�rat. Azut�n arra voltam k�v�ncsi, hogy milyen ig�kkel foglalkozunk majd az �v sor�n - egy�ni �h�tataink sor�n �ppen �gy, mint a gy�lekezetben elhangz� igehirdet�sekben. Ezt tal�ltam:  J�zsu�, B�r�k, Ruth, J�b, Pr�dik�tor, �zsai�s, D�niel, J�el, J�n�s, Malaki�s, Luk�cs, R�ma, 1Korintus, 1Thessalonika - ezeket a csod�latos k�nyveket tanulm�nyozunk majd ebben az �vben.

A k�nyvt�ramra gondoltam - vajon van-e mindegyik bibliai k�nyvr�l komment�rom, magyar�zatom? Igen, de j� r�sz�k angol nyelven.
Mivel a napokban Magyarorsz�gra l�togatok, ut�na fogok n�zni, hogy milyen bibliamagyar�z� k�nyvekhez lehet ma hozz�jutni. Azt azonban m�ris tudom, hogy az ut�bbi �vtized legjobb - k�nnyen �rthet� �s kiz�r�lag evang�liumi szellemis�g� igemagyar�zatai magyarra ford�tott k�tetei -A Biblia Ma sorozat- a Harmat kiad�n�l kaphat�. Az eddig megjelent 15 k�tetb�l (ebb�l 3 �ppen nyomtat�s alatt van) ezek a k�nyvek ker�lnek sorra az �v sor�n: �zsai�s, J�b, D�niel, B�r�k, 1Korintus �s a R�mai lev�l.
Szeretettel aj�nlom az �rdekl�d�, ig�t szeret� olvas�inknak. (szerk)

Z�RT AJT�K
Cselekedetek 16:6-10
 
El�fordul, hogy valamilyen komoly �s nagy tervet k�sz�t�nk magunknak. Azt�n mindent meg is tesz�nk, hogy megval�sulhasson. Egy ideig minden rendben is van. M�r-m�r �gy t�nik, hogy el�rj�k c�lunkat. S akkor �ll utunkban valami.
      Deh�t nekem olyan komoly, �ldott c�lom volt; mi�rt nem engedte meg Isten, hogy beteljes�tsem? Mi�rt g�rd�tett akad�lyt az utamba? H�t nem sz�rmazott volna nagyobb dics�s�g nev�re, ha siker�lt volna? - k�rdezz�k ilyenkor.
      Azt�n egy ideig r�g�dunk. M�g r� nem d�bben�nk, hogy Urunk kez�ben a z�rt ajt�knak is c�lja van. S�t lehet, hogy �pp nagyobb �ld�st rejtegetnek, mint amilyet a mi terv�nk eredm�nyezhetett volna.
 
      A Bibli�ban t�bb ilyen esetr�l olvasunk. Csak n�h�nyat eml�tek meg. T�bbek k�z�tt M�zes el�tt az �r bez�rta az �g�ret F�ldj�nek kapuj�t. Nem engedte be oda. S�t felk�ldte egy hegyre meghalni s maga temette el, �gyhogy senkinek se legyen k�s�rt�se �t hal�la ut�n im�dni, vagy s�rj�hoz zar�ndokolni. M�zesnek f�jdalmas lehetett ez a d�nt�s. Viszont Isten ez�ltal el�re gondoskodott arr�l, hogy B akit �rdekel M�zes �lete �s a t�rv�ny - az k�nytelen legyen csup�n Istenhez �s az � ig�j�hez folyamodni.
      Azt�n D�vid meg nem �p�thetett templomot az �rnak; pedig szeretett volna. Sz�m�ra csak az �p�tkez�s el�k�sz�t�se jutott. Hely�be Isten ezt a feladatot fi�ra h�r�totta. Ebbe sem lehetett k�nny� belenyugodni.
      Majd P�l apostol is tapasztalt hasonl� csal�d�st, amikor �zsi�ban meg Bitini�ban szerette volna hirdetni az Evang�liumot s Isten bez�rta el�tte az ajt�t. Pedig neki is igaz�n �ldott c�lja volt. A Cselekedetek 16:6-10-ben a k�vetkez�ket �rta Luk�cs az esetr�l:
...�tmentek Frigia �s Gal�cia f�ldj�n, mivel a Szentl�lek nem engedte
meg nekik, hogy hirdess�k az ig�t �zsi�ban. Amikor Mizia fel� mentek, Bitini�ba pr�b�ltak eljutni, de J�zus Lelke nem engedte �ket. Erre Mizi�n �thaladva lementek Tr��szba. Egy �jjel l�tom�s jelent meg P�lnak: egy macedon f�rfi �llt el�tte, �s ezekkel a szavakkal k�rlelte �t: "J�jj �t Maced�ni�ba, l�gy seg�ts�g�nkre!" A l�tom�s ut�n nyomban igyekezt�nk elmenni Maced�ni�ba, mert meg�rtett�k, oda h�vott minket az Isten, hogy hirdess�k nekik az evang�liumot.
       Vagyis, amikor Isten bez�rta P�l el�tt �zsi�t �s Bitini�t, akkor nyitott el�tte egy m�sik ajt�t. S mi lett ennek a k�vetkezm�nye? Sokkal nagyobb �ld�s, mint amilyet � elk�pzelhetett volna. Mert Isten ahelyett �tk�ldte Maced�ni�ba, ahonnan az Evang�lium eg�sz Eur�p�ra, s�t onnan szerte-e vil�gra is elterjedt �s terjed.
 
      Mit tanulhatunk a z�rt ajt�k p�ld�j�b�l? A k�vetkez�ket:
      - Ha z�rt ajt�k el�tt tal�ljuk magunkat, ne ess�nk k�ts�gbe, m�g akkor sem ha f�j a csal�d�s. Isten mindenr�l tud �s ir�ny�tja l�p�seinket. A mi feladatunk nem az, hogy min�l t�bbet f�radozzunk, hanem, hogy engedj�nk, hogy oda vezessen �s �gy haszn�ljon, ahol �s ahogy abb�l B �szerinte B a legt�bb �ld�s sz�rmazik szent nev�re. K�r lenne t�preng�ssel, vagy keserg�ssel elfecs�relni dr�ga id�nket �s er�nket.
      - Ha z�rt ajt�kkal n�z�nk szembe, akkor ne adjuk fel a munk�t, mert Istennek c�lja van vel�nk. Valami m�st, s�t esetleg valami fontosabbat, vagy nagyobbat b�z r�nk. P�lra k�ts�gtelen�l fontosabbat �s nagyobbat b�zott.
      - Z�rt ajt�k el�tt figyelj�nk Istenre �s k�rdezz�k meg t�le, hogy mi az � igazi terve vel�nk; merre menj�nk, s mit tegy�nk? � megmutatja sz�munkra, amint P�lnak is megmutatta. Mire mi is r�d�bbenhet�nk, hogy az � nyitott ajtaja m�g�tt m�g nagyobb �ld�s rejlik, mint a mi �ltalunk v�lasztottak m�g�tt lett volna; mert Urunk k�sz�tette el azokat sz�munkra.
                               *****
      Amikor teh�t B Isten nev�nek dics�s�g�re B valamilyen komoly tervet k�sz�t�nk s mindent megtesz�nk, hogy megval�sulhasson s m�gis z�rt ajt�kra bukkanunk, akkor nagyon fontos, hogy ne ess�nk k�ts�gbe, mert az munkak�ptelenn� tesz. Ne is adjuk fel a munk�t, mert az eredm�nytelens�ghez vezet. Hely�be k�rj�k Isten vezet�s�t. Azt�n m�k�dj�nk ott, ahov� � �ll�t.
      A mi dr�ga Urunk tegyen mindannyiunkat minden k�r�lm�nyek k�z�tt �ldott, hasznos, b�tor, buzg� eszk�z�v�!
           D. Alexander lp. igehirdet�se, angolb�l jegyezte �s ford�totta: Mn�.

GY�LEKEZETI H�REK:  DETROIT   /    ALHAMBRA
  

Nagyv�radon sz�lettem �s nevelkedtem, ahol sz�leim mindent megtettek az�rt, hogy tanulhassak �s hogy felk�sz�lten l�phessek az �let k�sz�b�re. Orvosnak k�sz�ltem de a sok tanul�s ellen�re nem siker�lt bejutnom, �s mire felocs�dtam a nagy csal�d�sb�l, m�r a rom�n katonas�g sz�neiben tal�ltam magam.

Miut�n leszereltem �gy d�nt�ttem, hogy elhagyom Rom�ni�t �s szerencs�t pr�b�lok a nagyvil�gban. 1989 �sz�n �tsz�ktem Magyarorsz�gra, onnan pedig Ausztri�ba, ahol egy menek�ltl�gerben t�lt�ttem egy �jabb m�sf�l �vet. Itt �rt ut�l engem Isten kegyelmes keze, amikor fiatal amerikai misszion�riusok �ltal hirdetett evang�lium hallat�ra felismertem b�n�s voltomat �s �tadtam �letemet az �r J�zusnak. M�r akkor l�ttam, hogy minden f�ldi v�gy, c�l �s �lom nem m�s, mint k�r �s szem�t az �r J�zus szolg�lat�hoz k�pest, �s Isten Lelke meggy�z�tt arr�l, hogy nekem a szolg�latban, illetve misszi�ban van a helyem.

Az Egyes�lt �llamokban k�t�ttem ki, ahol New York v�ros�ban kezd�d�tt �letem egy �j fejezete. Itt tov�bb tanultam �s dolgoztam. Sz�m�t�g�p programoz� lettem �s akk�nt dolgoztam eg�szen 1996. �sz�ig, amikor is Isten nagyon sokf�lek�ppen �s hossz� ideig t�rt�n� h�v�s�nak engedve visszak�lt�ztem Nagyv�radra. A Nagyv�rad-i Magyar Baptista Gy�lekezetben munk�lkodtam �s szolg�ltam, ahol Isten egy �jabb �ld�ssal lepett meg az�ltal, hogy megismerhettem kedves feles�gemet, Matildot aki az�ta is h�s�ges t�rsam �s �lland� t�mogat�m. 2000. nyar�n �gy l�ttuk j�nak, hogy imm�r egy�tt j�v�nk ki �jb�l az USA-ba egy r�vid id�re. Ez alkalommal d�len, az �szak Carolina-i �llam Hickory v�ros�ban kezdt�k �jra, ahol Isten megaj�nd�kozott minket egy kisfi�val, Benj�minnal, aki a mai napig otthonunk �r�me �s kifogyhatatlan energiaforr�sa.

Itt Isten egy �jabb v�laszt�s el� �ll�tott, amikor egy megh�v�st kaptam a Wake Forestben (NC) tal�lhat� Southeasten Baptist Theological Seminary akkori eln�k�t�l, hogy teol�giai felk�sz�t�sben vegyek r�szt, azzal a felt�tellel, hogy az iskola v�gezt�vel az otthoni, erd�lyi gy�lekezetekben l�pek majd vissza a szolg�latba. Meg voltam �s meg vagyok gy�z�dve most is, hogy ha erre az �tra l�pek, akkor nincs vissza�t, �s hogy a lelkip�sztori szolg�lat nem j�t�k, hanem komoly �s szent felel�ss�ggel j�r� kem�ny munka. Meggy�z�d�sem, hogy Isten erre a munk�ra h�vott, �s hogy r�m is sok feladat v�r.

Jelenleg a szemin�rium ter�let�n lakunk feles�gemmel �s k�t �ves kisfiunkkal, ahol is f�iskolai tanulm�nyaimat Isten seg�ts�g�vel 2005. nyar�n fogom befejezni. A szemin�riumban val� tov�bbtanul�s m�g a j�v� k�rd�se; meggy�z�d�sem, hogy Isten ebben a k�rd�sben is vezetni fog. K�zben a megyei b�rt�nben ny�jtott Isten sz�momra egy �jszakai �ll�st, ahol b�rt�n�rk�nt dolgozva az ott tal�lhat� rabok k�z�tt is lehet�s�gem van a misszi�z�sra. Egy helyi gy�lekezethez is csatlakoztunk nem is olyan r�g, itt is igyeksz�nk helyt�llni �s szolg�lni.

Ez�ton szeretn�nk kifejezni �szinte h�l�nkat az�rt a t�mogat�s�rt, amelyet az �szak Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gt�l, a New York-i gy�lekezett�l, valamint t�bb csal�dt�l �s szem�lyt�l kaptunk �s kapunk. Isten�nk gazdag �ld�s�t k�v�njuk �let�kre �s szolg�latukra! Egyben szeretn�nk megk�rni testv�reinket arra, hogy im�ikban ne feledkezzenek meg r�lunk. Legf�bb v�gyunk az, hogy Isten k�sz�tsen fel minket minden szolg�latra, �s hogy t�ntor�thatatlanul, szil�rd hittel �s �r�mmel, a Szent �s Dr�ga Ig�hez ragaszkodva tudjunk mindenben �s minden�rt Neki h�l�kat adni! (2 Kor 13:11)

M�gt�bbet az Interneten: www.pardi.info         Pardi F�lix

LELKIP�SZTORI SZOLG�LATRA INDUL�S EL�TT
(2M�z 33:15-16)
 
�n Istenem - hatalmas �r
ha orc�d
ha orc�d nem j�r velem
nem akarok ez �tra l�pni
nem akarok
 
      mert n�zd -
ha sz�vemre akasztom k�ped
s ig�db�l kardot kov�csolok magamnak
testhez �ll�t
j� �leset:
j�rhat�v� v�lik ez az �t
s �nel�g�lt l�pteim r�p�tenek
 
      mert l�tod -
az ember nem k�ptelen cselekedni
n�lk�led
k�peddel gomblyuk�ban legy�zi m�g
a legnagyobbat �s leger�sebbet is:
embert�rs�t
 
ez�rt
�n Istenem - hatalmas �r
orc�d j�rjon velem
arcod J�zus Krisztus maga
mi m�sr�l ismerhetn�m meg
hogy k�ldet�sem T�led val�
ha nem arr�l hogy velem j�rsz
      Herjeczki G�za 1969

HA �N LENN�K AZ �RD�G...
 
Ir�ny�t�som al� venn�m a F�ld leger�sebb orsz�g�t.
Elhitetn�m vel�k, hogy hatalmukat emberi er�fesz�t�s �tj�n nyert�k, nem pedig Isten �ld�sak�nt.
El�seg�ten�m az anyagiass�gra t�rekv� �s m�sokat kihaszn�l� magatart�st.
R�szedn�k eg�sz �llamokat, hogy szerencsej�t�kokt�l rem�lj�k az �llam j�vedelm�t.
Meggy�zn�m az embereket, hogy jellem nem fontos a vezet�i k�pess�ghez.
T�rv�nyess� tenn�m a magzatelhajt�st, a sz�let�s el�tti gyermekek meggyilkol�s�t.
T�rsadalmilag elfogadhat�v� tenn�m az �ngyilkoss�got �s feltal�ln�k eszk�z�ket, amelyek ezt megk�nny�ten�k.
Annyira olcs�v� tenn�m az emberi �let �rt�k�t, hogy az �llatokat �rt�kesebbeknek tarts�k, mint az embereket.
Istent kivenn�m az iskol�kb�l �gy, hogy m�g Nev�nek eml�t�se is alapot adjon perl�sre.
K�b�t�szereket vezetn�k be, amelyek megzavarj�k az elm�t �s a fiataloknak aj�nlan�m. Sportbajnokokat haszn�ln�k fel ezeknek a rekl�moz�s�ra.
�tvenn�m a h�rk�zl�s eszk�zeit, a telev�zi�t, hogy minden este megfert�zzek minden csal�dtagot programommal.
Megt�madn�m a csal�d int�zm�ny�t, amely minden nemzetnek az alapja.
Az elv�l�st elfogadhat�v� �s k�nny�v�, s�t divatoss� tenn�m. Amint a csal�d t�nkremegy, �gy megy t�nkre a nemzet.
K�nyszer�ten�m az embereket, hogy legz�ll�ttebb fant�zi�jukat fest�v�sznon �s moziv�sznon fejezz�k ki, amit �n m�v�szetnek fogok nevezni.
Meggy�zn�m az eg�sz Vil�got, hogy az emberek n�melyike homoszexu�lisnak sz�letett �s az � �letform�jukat el kell fogadni, s�t csod�lni.
Meggy�zn�m az embereket, hogy a j� �s a rossz fogalm�t n�h�ny szem�ly hat�rozza meg, akik magukat hivatalos szerveknek nevezik �s v�lem�ny�ket politikailag helyesnek ki�ltj�k ki.
Meggy�zn�m az embereket, hogy a hit �s a vall�s l�nyegtelen, elavult �s a Biblia csak a naiv embereknek val�.
Eltomp�tan�m a kereszty�nek elm�j�t. Elhitetn�m vel�k, hogy az ima nem fontos, a h�s�g �s engedelmess�g nem felt�tlen�l k�telez�.
Azt hiszem -- nagyj�b�l �gy hagyn�k mindent, ahogy van...
             Paul Harvey,  ford. Marosi B�la

 

Vas�rnapi Iskola, gy�lekezeti biblia�r�k

A h�v� �let l�nyeges eleme Isten Ig�j�nek tanulm�nyoz�sa, egyr�szt az ismeretek gyarap�t�sa c�lj�b�l, m�sr�szt a kinyilatkoztatott igazs�gok alkalmaz�sa c�lj�b�l. Sok gy�lekezetben ismert m�r a Gy�lekezeti Bibliaiskola, m�s n�ven Minden Koroszt�ly Bibliaiskol�ja vagy ITM (International Teaching Ministry), amely a bibliatanulm�nyoz�shoz pr�b�l seg�deszk�z�ket adni a testv�ris�g kez�be Magyarorsz�gon, Erd�lyben, s�t a tengerent�l is!
      Az ITM 1996-ban kezdte el m�k�d�s�t a magyar baptista testv�rek k�z�tt. �t koroszt�lynak ad ki bibliatanulm�nyoz�si f�zeteket, f�l�venk�nt, k�l�n a biblia�ra vezet�knek (tan�t�knak), k�l�n a r�sztvev�knek. Vannak gy�lekezetek, ahol kisebb csoportokban, koroszt�lyok szerint tanulm�nyozz�k a Bibli�t, m�shol az eg�sz gy�lekezet tart k�z�s biblia�r�t a h�tk�znap esti, vagy a vas�rnap d�lel�tti �sszej�vetelen.
      Az ITM �ltal kiadott leck�khez a forr�sanyag a D�li Baptista Sz�vets�g �ltal Nashville-ben kiadott Life and Work, illetve a feln�tt anyaghoz az Explore the Bible sorozat. Ezeket a leck�ket ford�t�ink magyarra ford�tj�k, szerkeszt�ink pedig �tdolgozz�k, hogy a magyar kult�r�nak, k�zegnek jobban megfeleljen. Vannak olyan leck�k is, amelyeket �gy �t kell dolgoznunk, hogy ak�r nyolcvan sz�zal�kban is elt�rnek az eredetit�l. Az �tdolgoz�sok sor�n az a vez�relv�nk, hogy min�l jobb min�s�g�, a mi gy�lekezeteinkben j�l haszn�lhat� bibliatanulm�nyoz�si anyagot biztos�tsunk gy�lekezeteinknek.
      Mind a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zzal, mind Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�vel nagyon j� a kapcsolatunk. A j� egy�ttm�k�d�s jele az is, hogy leck�ink alapig�je �s t�m�ja megtal�lhat� az �h�tat �s a Bibliaolvas� Vez�rfonal lapjain.
      Az igemagyar�zatokat az ITM �ltal kiadott f�zetekben jelentetj�k meg. Mivel a bibliatanulm�nyoz�s h�rom f� r�szt tartalmaz, a megfigyel�st, az �rtelmez�st �s az alkalmaz�st, szeretn�nk helyet biztos�tani e h�rom ter�letnek minden egyes lecke anyag�ban (k�t-h�rom oldal).
Ez�ton is k�sz�netet mondunk az im�ban val� t�mogat�s�rt �s rem�lj�k, hogy mind a tan�t�k �s biblia�ra vezet�k, mind a r�sztvev�k hasznosnak �s lelki n�veked�st serkent�nek tal�lj�k ezeket az anyagokat.
      �r�l�nk annak, hogy az ut�bbi h�napokban az Evang�liumi H�rn�k is ezeket a magyar�zatokat haszn�lja - kivonatosan, r�vid�tve - Vas�rnapi Iskolai rovat�ban; s�t, hogy n�h�ny amerikai magyar gy�lekezet a bibliatanulm�nyoz� f�zeteinket is haszn�lja rendszeresen.
      A tengerent�liak sz�m�ra egy f�l�vre sz�l� f�zet �ra egy doll�r, plusz post�z�si k�lts�gek. Sz�vesen megk�ldj�k e f�zeteket ak�r egy�ni, ak�r gy�lekezeti megrendel�knek. A kapcsolatfelv�tel, vagy a megrendel�s el�seg�t�s�re le�rjuk c�m�nket:
Magyarorsz�gon:
ITM Magyarorsz�g
1068 Budapest
Bencz�r u. 31
Tel./Fax: (+36)-1-351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu 
 
Rom�ni�ban:
ITM- Rom�nia
Oradea (Nagyv�rad)
Str. Albacului Nr. 12
3700 Rom�nia
Tel.: (+40)-259-419950
Fax.: (+40)-259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro 
Testv�ri szeretettel,
                     Giorgiov Adri�n

C�LTUDATOS (H�V�) �LET(VITEL)
(1), (2)

Rick Warren: The Purpose Driven Life c�m� k�nyv�nek biblia�r�kra alkalmazott v�ltozata