Baptist TOP1000

 

 

VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2004. �PRILIS

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

.. 

Nincs itt, hanem felt�madott!
Luk�cs 24: 1-12
 
A felt�mad�s k�rd�se, probl�m�ja minden korszakban �rdekelte, s �gy ma is �rdekli az embereket. Sokakat csak annyiban, hogy val�j�ban volt-e, avagy lesz-e felt�mad�s? M�sokat k�zelebbr�l is �rdekel ez a t�ny, ez�rt azt is szeretn�k tudni, ha volt akkor hogyan t�rt�nt, ha meg lesz, hogyan fog t�rt�nni, �s milyen is lesz val�ban a felt�madott test. Istennek Ig�je elmond mindent, amennyit nek�nk tudni kell r�la, hab�r m�g sok r�szlet �rdekeln� �s �rdekli a k�v�ncsi term�szet� embert; de mindent nem jelentett ki az �r.
      Az Ige sz�munkra csak annyit mondd, hogy a meghalt J�zust a h�t els� napj�nak kora reggel�n kerest�k azok, akik szerett�k, �s nem tal�lt�k. Kez�kben volt a kenet, sz�v�k tele volt b�nattal, keser�s�ggel, szem�k megtelt k�nnyel, mert akit nagyon szerettek, �m, halott. R�ad�sul m�g a megholtat sem tal�lj�k. L�tezik az, hogy m�g a mi dr�ga J�zusunk holttest�t is elvett�k? Addig am�g a k�t f�rfi� f�nyes �lt�zetben mell�j�k nem �llt, �s nem k�z�lt�k vel�k a j� h�rt, m�g a felt�madottat fel nem ismert�k, addig �let�k -figyelj�k csak meg egy pillanatra- �lettelen, rem�nyvesztett �s s�t�ts�gbe s�llyedt volt. Ilyen ma is az �let�k mindazoknak, akik nem tudnak hinni, akik k�telkednek J�zus Krisztus felt�mad�s�ban. P�l apostol nek�nk is mondja: "Ha Krisztus fel nem t�madott, hi�baval� a mi hit�nk!"
      Nem tal�lt�k J�zus test�t, mert az �let Ura legy�zte a hal�lt, elvette a hal�lnak full�nkj�t, �s az �r�k �letnek forr�s�v� v�lt. Nem tal�lt�k J�zus test�t sem, mert holtak k�z�tt nem lakik az �l�. Az �r J�zus felt�madott, ez�rt a s�r nem lehetett a lakhelye, mivel hal�la csak ideiglenes volt! Mindez �rett�nk t�rt�nt a kereszten, az �tokf�n az�rt, hogy diadalmasan felt�madjon �s mi is �vele, akik majd hisz�nk �benne!
      Nek�nk vagy r�lunk pedig azt mondja Isten Ig�je: "Boldog �s szent, akinek r�sze van az els� felt�mad�sban, ezeken nincs hatalma a m�sodik hal�lnak" (Jel 20:1-6). Ezek az igeversek egy komoly igazs�got vil�g�tanak meg, �spedig azt, hogy a hal�l �s a felt�mad�s k�z�tt �sszef�gg� kapcsolat van. T�ny az, hogy felt�mad�s csak ott lehets�ges, ahol el�bb a hal�l bek�vetkezett. Az els� felt�mad�st is a hal�l kell hogy megel�zze. De ennek a hal�lnak m�g itt a f�ldi �let�nkben kell bek�vetkeznie. Isten Ig�je �gy mondja: "Mert meghaltatok �s a ti �letetek el van rejtve a Krisztussal az Istenben." Mind azok akik teh�t itt meghaltak a b�nnek, r�szesei lesznek az els� felt�mad�snak. Az els� felt�mad�s lehet�s�g�t Krisztus hozta el nek�nk, "Aki legy�zte a hal�lt �s felt�madott, hogy zseng�je legyen azoknak, akik elaludtak." Mindazok akik �t elfogadt�k vele egy�tt felt�madnak, azoknak �dv�ss�ge ez az igazs�g. Akik viszont nem fogadj�k el, azok sz�m�ra k�rhozat a Krisztus keresztje �s a felt�mad�s. Komoly figyelmeztet�s ez minden h�v� �s nemh�v� ember sz�m�ra.
 
      Kedves testv�reim, bar�taim �s olvas�im! Gondolkozzunk el nagyon komolyan ezekben a napokban, amikor J�zus Krisztus felt�mad�s�t �nnepelj�k, ki tudja m�r h�nyadik alkalommal �let�nk folyam�n, �s igyekezz�nk, hogy mi is e boldog �s szent n�p k�z� tartozzunk, amely meghalt a vil�gnak, s amely r�szese lesz az els� felt�mad�snak. Mi�rt? Mert J�zus �l! Felt�madott!
 
                                             Dr. Pint�r Zolt�n lelkip�sztor, Cleveland

�LDOTT, AKI J�

Jertek, mondjunk h�l�t: �nekelj�nk!
Elj�tt a Kir�ly, v�gan �rvendj�nk.
�ldott, aki j� az �rnak nev�ben
Olaj�gakkal j�tt�n vigadozzunk.
 
Legyen �ldott!
T�rt kapu v�rja Isten szent Fi�t;
� a kegyelem: n�k�nk �dv�t �d!

                                Gerzsenyi S�ndor

OTT F�GG A N�MA B�R�NY

ELJ�TT A DR�GA �NNEP
 
Elj�tt a dr�ga �nnep
Nagy napja mennynek, f�ldnek.
Ma m�lj�k gy�sz �s b�nat:
A Megv�lt� felt�madt!
 
Te cs�ggedt, b�s tan�tv�ny,
Tekints az �rra, b�zv�n:
Hal�lon gy�z az �let,
A s�rt�l nincs mit f�lned!
                     Gerzsenyi S�ndor

Tov�bbi versek itt.

A SZERKESZT� ROVATA

Mindenek el�tt hadd k�v�njak �ld�sokkal tel�, �r�mteljes h�sv�ti �nnepeket kedves olvas�inknak. J�zus Krisztus felt�mad�s�nak csod�latos, filmkock�k �ltal meg nem ragadhat�, �rtelm�nk sz�m�ra is neh�z, de hitben m�gis elfogadhat� t�nye ragyogja be keresztekkel, f�jdalmakkal �s pr�b�kkal manaps�g b�ven szeg�lyezett �let�nket!
      Igen, Krisztus keresztje az evang�lium sz�ve �s mi is azt tessz�k, amint P�l: Krisztust pr�dik�ljuk, mint megfesz�tettet. De erre a h�sv�tra k�sz�lve azt is �szre kellett vennem (s tal�n m�sok is �gy vannak vele), hogy a kereszt �zenet�t a felt�mad�s perspekt�v�j�ban kell l�tnom �s l�ttatnom, k�l�nben nem jutunk t�l az emberi �s s�t�ni gonoszs�g gy�trelmei f�l�tti megd�bben�sen, sir�nkoz�son, esetleg k�ts�gbees�sen.
J�zus �l, J�zus �l, halleluja, J�zus �l!
 
�VK�ZI GY�L�S- ALHAMBR�BAN
 
Febru�r 26-29 k�z�tt gy�lekezeteink k�pvisel�i Alhambr�ba j�ttek, hogy r�szt vegyenek sz�vets�g�nk �vk�zi gy�l�s�n. Mivel a tavalyi k�zgy�l�sen meg�j�tottuk, t�bb pontj�n megv�ltoztattuk a sz�vets�g�nk szervezeti szab�lyzat�t, ez volt az els� olyan gy�l�s, amit az �j szab�lyoz�k �rtelm�ben h�vtunk �ssze �s tartottunk meg.
      Az �j, "nagy" bizotts�g, neve: Misszi� �s J�t�konys�gi Bizotts�g (Missions and Benevolence Committee). Tagjai: sz�vets�g�nk minden tag-gy�lekezet�b�l k�t szem�ly, akiket a gy�lekezet deleg�l a bizotts�gi munk�ra; tan�cskoz�si joggal, szavazati jog n�lk�l tagja a bizotts�gnak a sz�vets�g minden akt�v lelkip�sztora. Hivatalb�l tag a lapunk szerkeszt�je. Sz�vets�g�nk eln�ks�g�nek tagjai ugyancsak hivatalb�l tagok. Az �j bizotts�gnak eszerint teh�t jelenleg 28 tagja is lehet.
      A V�grehajt� Bizotts�g �sszet�tele a r�gi, illetve kieg�sz�lt az akt�v lelkip�sztorokkal, akik szavazati jog n�lk�l vesznek r�szt a bizotts�g munk�j�ban.
      Cs�t�rt�k�n este �s szombaton d�lel�tt a V�grehajt� Bizotts�g �l�sezett, p�nteken pedig a MJB (nagy bizotts�g) d�lel�tt �s d�lut�n is.
      Kik voltak jelen az �vk�zi gy�l�seken? Alhambr�b�l: Balla Zsigmond, Tagai Istv�n �s Nov�k J�zsef, Chicag�b�l: Luk�cs J�nos �s Szab� Istv�n, Clevelandb�l: Lakatos Csaba, Veres S�ndor �s dr. Pint�r Zolt�n, valamint Drescher Lajos, Detroitb�l Herjeczki G�za, New Yorkb�l: Kulcs�r J�nos �s Kulcs�r S�ndor lp., Palm Bayb�l: Kish Ern� �s Kish Ethel, Toront�b�l: B�kai Istv�n, Weisz P�ter �s Dan L�szl�, valamint Ol�h Lajosn�, Santa Monic�b�l: Vad�sz J�nos �s Vad�sz M�rta. �sszesen 20 hivatalos r�sztvev�je volt teh�t a gy�l�seknek.
      A V�grehajt� Bizotts�gi alkalmakat Kulcs�r S�ndor eln�k, a MJB alkalmait Herjeczki G�za sz�vets�gi aleln�k vezette.
      Tal�n a legfontosabb k�rd�s az volt n�h�nyunk sz�m�ra, hogy megl�ssuk, vajon m�k�d� k�pes-e ez az �j bizotts�gi rendszer? A r�vid v�lasz erre a k�rd�sre az, hogy igen. B�r sokan voltunk akik sz�lhattunk, tan�cskozhattunk, ha kellett vitatkozhattunk, ez nem v�lt a d�nt�si folyamatok terh�re. El�g sz�les l�t�k�re van �gy a bizotts�gnak, ugyanakkor a gy�lekezetek k�ld�tteinek megmaradt a d�nt�sek joga �s felel�ss�ge. Nagyobbr�szt teh�t a gy�lekezeteink �rdekeit �s l�t�s�t t�kr�zhett�k �gy a d�nt�sek.
      Mivel foglalkoztunk egy eg�sz napon kereszt�l?
      El�sz�r is �ttekintett�nk a sz�vets�g�nk misszi� munk�j�t - gy�lekezeti besz�mol�k �s sz�vets�gen bel�li szervezetek besz�mol�i seg�ts�g�vel. Id�ig�nyes ugyan egy ilyen besz�mol� sorozat, de bev�lt m�dja ez annak, hogy l�ssuk �s �rts�k a szem�lyes besz�mol�k alapj�n a testv�ris�g gondjait �s �r�meit - misszi�nk probl�m�it �s gy�m�lcseit. E besz�mol� sorozat r�sze volt utaz� misszion�riusunk, Vad�sz J�nos testv�r besz�mol�ja erd�lyi �s ausztr�liai szolg�lati �tj�r�l. K�l�n is foglalkoztunk Melbournei testv�reink gondj�val - a lelkip�sztor k�rd�ssel. Hissz�k, hogy az �r rendelni fog p�sztort a gy�lekezet �l�re.
      M�sodik nagyobb t�mak�r�nk az el�tt�nk �ll� sz�vets�gi alkalmak megtervez�se, id�pontok egyeztet�se. Ennek eredm�nyek�nt egy sz�p �nnepsorozat alakult ki.
      Toront�i testv�reink diak�nus �s presbiter avat�sra k�sz�lnek, s arra gondoltak, hogy azzal egy�tt, az azt megel�z� napon a fiataloknak szerveznek programot. (Most kaptam �rtes�t�st arr�l, hogy a diak�nus �s presbiter avat�st a gy�lekezet egy k�s�bbi id�pontra halasztotta �s �prilisban csak az ifj�s�gira ker�l sor.)

Tavaszi Ifj�s�gi Tal�lkoz� Toront�ban
�prilis 23-�n, p�nteken este meg�rkez�s, szombaton eg�sz nap �s vas�rnap d�lel�tt szervezett program.
Minden fiatalt szeretetel h�vunk!

      A R�mai T�bornyit� Konferenci�ra j�lius 3-4-�n ker�l sor, amit egy egyhetes ifj�s�gi �s gyermekt�boroz�s k�vet.
      A k�zgy�l�st a 105-ik �ves jubileum�t �nnepl� Clevelandi gy�lekezet fogja megrendezni j�lius 23-25-�n.
      A Color�d�i t�boroz�sra augusztus 15-22-ig, az �szi ifj�s�gi tal�lkoz�ra pedig, Detroitban, okt�ber 9-10-�n ker�l sor.
      A bizotts�g harmadik nagyobb t�m�ja az anyagi jelleg� dolgaink �ttekint�se �s a j�v� �vi k�lts�gvet�s elk�sz�t�se volt. Az ilyen �gyben folytatott vit�k sor�n lehet a legk�nnyebben megneheztelni egym�sra. Azt gondolom siker�lt elker�lni ezt a csapd�t. Sz�ks�geinket �s lehet�s�geinket figyelembe v�ve, felel�sen d�nt�ttek a gy�lekezeti megb�zottak. A nehezebb d�nt�seket is elfogadtuk, bel�tva, hogy a k�z�s felel�ss�g ezt jelentheti: ha �n j�nak l�tom is, a d�nt�s a bizotts�g�.
      Tal�n m�g azt is megeml�tem, hogy a bizotts�g j�nak l�tta, hogy nagyobb figyelmet ford�tsunk ezent�l a saj�t gy�lekezeteink sz�ks�gleteire. Ennek a gondolatnak a jegy�ben sz�letett az a d�nt�s�nk is, hogy elengedt�k az Alhambrai gy�lekezet k�lcs�ntartoz�s�t, amit a lelkip�sztor lak�s fel�j�t�s�ra kaptak az elm�lt �vben, �s a Toront�i gy�lekezet�t, amit az imah�z tet� �s vil�g�t�si munk�ira kaptak az �v elej�n.
      A n�testv�rek kiv�l� �telekkel l�ttak el minket az imah�zn�l �s csal�di k�r�kbe is befogadtak benn�nket, amit ezen a helyen is megk�sz�n�nk alhambrai testv�reinknek.
      Az �vk�zi gy�l�ssel kapcsolat gy�lekezeti alkalmakr�l a 6-ik oldalon olvashatunk besz�mol�t. (Szerk)

MOZAIKOK AZ �HAZ�B�L  ([Wessel�nyi utca, K�zpont, Lev�lt�r, K�nyvesbolt])

KOSSUTH LAJOS AMERIK�BAN (2)

GY�LEKEZETI H�REK - ALHAMBRA 

C�LTUDATOS �LETVITEL (4)

�lland� rovataink:

VAL�BAN

LAPOZGASSUK A BIBLI�T

VAS�RNAPI ISKOLA

A FELT�MAD�S EREJE
 
"Nem sz�n�m meg h�l�t adni ti�rettetek, eml�kezv�n re�tok az �n k�ny�rg�seimben ... hogy Isten vil�gos�tsa meg �rtelmetek szemeit, hogy tudhass�tok ... hogy mi az � hatalm�nak fels�ges nagys�ga ir�ntunk, akik hisz�nk, az � hatalma erej�nek ama munk�ja szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor felt�masztotta �t a hal�lb�l, �s �ltette �t a maga jobbj�ra a mennyekben." Ef�zus 1:17-20.
 
Az �r J�zus felt�mad�s�nak egyik legnagyobb �zenete az, hogy Isten hatalm�nak fels�ges nagys�ga, amely kihozta J�zust a hal�lb�l, most a mi rendelkez�s�nkre �ll. Bizonyos �rtelemben Isten azt v�gzi most benn�nk, amit J�zusban v�gzett, amikor felt�masztotta �t a hal�lb�l.
      Az �r J�zus felt�mad�s�nak a csod�ja nem csak abban �ll, hogy J�zus lelke visszat�rt a test�be �s ilyen m�don felt�madt, hiszen hasonl� t�rt�nt a naini �zvegy fi�val, Jairus le�ny�val �s L�z�rral is. J�zus f�lt�mad�sa t�bb volt, mint egy fizikai halott �jra�leszt�se. J�zus teste a felt�mad�skor alapvet�en megv�ltozott. Ezzel a testtel J�zus meg tudott jelenni egy helyis�gben, �thatolva a z�rt ajt�kon, �s ami enn�l is sokkal t�bb, ezzel a testtel felemelkedett a mennybe. Ezt az �ri�si v�ltoz�st a felt�mad�s ereje v�gezte.
      K�s�rt�s�nk azt gondolni, hogy ami H�sv�tkor t�rt�nt egyszeri �s megism�telhetetlen �s nem �rint minket, ma �l� embereket. P�l viszont azt �rja az id�zett ig�ben, hogy Isten hatalm�nak fels�ges nagys�ga most fel�nk ir�nyul �s mi megismerhetj�k ezt a hatalmas er�t tapasztalatb�l. Ha a felt�mad�s ereje �talak�totta J�zus test�t, akkor ez egy �talak�t� er�. Van �g�ret�nk arra, hogy a mi test�nket is �talak�tja majd. Fil.3:20-21. De most a jelenben, a felt�mad�s ereje, egy eg�sz m�s �talakul�st h�vatott munk�lni benn�nk. Isten a mi jellem�nk �s magatart�sunk megv�ltoz�s�n akar dolgozni a felt�mad�s ereje �ltal.
      Ef�zus 4:15-20-ban P�l apostol azt �rja, hogy ha egyek vagyunk J�zussal �s meg�rtett�k �t, abb�l az �j ember fel�lt�z�se k�vetkezik, mely Isten szerint teremtetett igazs�gban �s val�s�gos szents�gben. Ef�zus 4:24. Akiben a felt�mad�s ereje munk�lkodik, az nem �l t�bb� �gy, mint a pog�nyok. T�bb� nem hazudik, nem lesznek haragos kit�r�sei, nem lop, nem besz�l cs�ny�n, hanem igazs�got sz�l, becs�letes, szel�d, megbocs�t�, adakoz� �s szeretetteljes lesz. Ef�zus 4:25-32.
      P�l apostol eml�t�st tesz az utols� id�k embereir�l, akik j�llehet vall�sosak, �ri�si jellemhib�kat �s magatart�sbeli torzul�sokat hordoznak magukban, mert a kegyess�g l�tszat�ban �lnek, de megtagadj�k annak erej�t. 2Tim. 3:1-5.
      Amikor a felt�mad�s ereje dolgozik benn�nk, kegyesekk� v�lunk. A felt�mad�s ereje, a kegyess�g ereje. Szomor� l�tni ma a gy�lekezeteinkben olyan szitu�ci�kat, amikor a kegyess�gnek valamilyen l�tszata m�k�dik, de annak �tv�ltoztat� ereje nem nyilv�nul meg.
      P�l apostol megfogalmazza az ef�zusi lev�lben, hogy az Isten hatalm�nak fels�ges nagys�ga ir�ntunk abban van, hogy �tv�ltoztatja a jellem�nket �s az �letform�nkat. De ehhez a mi beleegyez�s�nk is kell.
      Az �r J�zus felt�mad�s�nak az �nnepe akkor �r valamit a h�v�k sz�m�ra, hogyha k�szek egy �jabb l�p�st tenni a v�ltoz�s ir�ny�ban. Rendelkez�s�nkre �ll az Isten hatalm�nak fels�ges nagys�ga. �lljunk mi is rendelkez�s�re.
                              Luk�cs J�nos

M�RT�R MISSZION�RIUSOK 

Larry T. Elliot, Jean Dover Elliot, Karen Denis Watson, David E. McDonnall

� �l, �s az � tan�tv�nya is - m�g ha meghal is (Jn 11:25). 
      M�rcius k�zep�n a D�li Baptista Sz�vets�g K�lmisszi�s Oszt�ly�nak 4 misszion�riusa - akik az evang�lium hirdet�se mellett �letfontoss�g� v�ztiszt�t� berendez�sek �zembehelyez�s�vel voltak megb�zva - vesz�tette �let�t az �szak iraki Mosul v�ros k�zel�ben. A v�delem n�lk�l, egy amerikai t�pus� aut�ban utaz�kra fegyveresek t�madtak. H�rman azonnal �let�ket vesztett�k, a negyedik korh�zban halt meg, az �t�dik - Carrie McDonnall s�lyosan megs�r�lt (az�ta t�ljutott az �letvesz�lyen �s rem�ny van a teljes fel�p�l�s�re). Bizony�ra azok az Irakiak sem tudt�k, hogy mit cselekszenek; hiszen az �ket seg�t�, nekik ihat� vizet teremt� kezeket, sz�veket �t�tt�k �t hal�los sebekkel.
      Deh�t mi�rt mentek �ppen Irakba? Mi�rt mennek misszion�riusaink olyan orsz�gokba, ahol nyilv�nval�an ellens�ges indulattal fogadj�k �ket - pillanatnyilag nem csak J�zus�rt, de amerikai voltuk�rt is? Az egyik misszion�rius (Larry Elliott) �gy v�laszolt erre a k�rd�sre �tra indul�sa el�tt: Releigh-ben is (ebben a NC-i v�rosban laktak) �rhet benn�nket hal�los aut�baleset. A legjobb, ha ott vagyunk, ahol Isten l�tni akar minket. 
     
�s elindultak, �k is, m�sok is. A misszion�riusok k�z�tt van n�h�ny magyar is. Ne sz�nj�nk meg im�dkozni �rt�k. K�rj�k re�juk Urunk oltalm�t. S k�ny�r�gj�nk �rt�k is, magunk�rt is, hogy meg tudjuk �rteni �s el tudjuk fogadni Isten�nk akarat�t.   (HG)

TEDD B�NEIDET ISTEN KEZ�BE!  (K�nyvek oldalon)
    Gerzsenyi S�ndor: Medit�ci� - versek �s egy�b lelki �r�sok, P�cs 2003. (Megrendelhet� a Baptista K�nyvesboltban, 1068 Budapest, Bencz�r u. 31. tel: 1-352-9993.)

Gy�lekezeti h�rek:
Alhambra (�vk�zi Gy�l�s) 

 

Vas�rnapi iskolai f�zetek / megrendel�si lehet�s�g

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Lapz�rta_ut�n 

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2004.