Baptist TOP1000

 

 

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. ÁPRILIS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

.. 

Nincs itt, hanem feltámadott!
Lukács 24: 1-12
 
A feltámadás kérdése, problémája minden korszakban érdekelte, s így ma is érdekli az embereket. Sokakat csak annyiban, hogy valójában volt-e, avagy lesz-e feltámadás? Másokat közelebbrôl is érdekel ez a tény, ezért azt is szeretnék tudni, ha volt akkor hogyan történt, ha meg lesz, hogyan fog történni, és milyen is lesz valóban a feltámadott test. Istennek Igéje elmond mindent, amennyit nekünk tudni kell róla, habár még sok részlet érdekelné és érdekli a kíváncsi természetű embert; de mindent nem jelentett ki az Úr.
      Az Ige számunkra csak annyit mondd, hogy a meghalt Jézust a hét elsô napjának kora reggelén keresték azok, akik szerették, és nem találták. Kezükben volt a kenet, szívük tele volt bánattal, keserűséggel, szemük megtelt könnyel, mert akit nagyon szerettek, ím, halott. Ráadásul még a megholtat sem találják. Létezik az, hogy még a mi drága Jézusunk holttestét is elvették? Addig amíg a két férfiú fényes öltözetben melléjük nem állt, és nem közölték velük a jó hírt, míg a feltámadottat fel nem ismerték, addig életük -figyeljük csak meg egy pillanatra- élettelen, reményvesztett és sötétségbe süllyedt volt. Ilyen ma is az életük mindazoknak, akik nem tudnak hinni, akik kételkednek Jézus Krisztus feltámadásában. Pál apostol nekünk is mondja: "Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a mi hitünk!"
      Nem találták Jézus testét, mert az Élet Ura legyôzte a halált, elvette a halálnak fullánkját, és az örök életnek forrásává vált. Nem találták Jézus testét sem, mert holtak között nem lakik az élô. Az Úr Jézus feltámadott, ezért a sír nem lehetett a lakhelye, mivel halála csak ideiglenes volt! Mindez érettünk történt a kereszten, az átokfán azért, hogy diadalmasan feltámadjon és mi is Ôvele, akik majd hiszünk Ôbenne!
      Nekünk vagy rólunk pedig azt mondja Isten Igéje: "Boldog és szent, akinek része van az elsô feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak" (Jel 20:1-6). Ezek az igeversek egy komoly igazságot világítanak meg, éspedig azt, hogy a halál és a feltámadás között összefüggô kapcsolat van. Tény az, hogy feltámadás csak ott lehetséges, ahol elôbb a halál bekövetkezett. Az elsô feltámadást is a halál kell hogy megelôzze. De ennek a halálnak még itt a földi életünkben kell bekövetkeznie. Isten Igéje így mondja: "Mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal az Istenben." Mind azok akik tehát itt meghaltak a bűnnek, részesei lesznek az elsô feltámadásnak. Az elsô feltámadás lehetôségét Krisztus hozta el nekünk, "Aki legyôzte a halált és feltámadott, hogy zsengéje legyen azoknak, akik elaludtak." Mindazok akik Ôt elfogadták vele együtt feltámadnak, azoknak üdvössége ez az igazság. Akik viszont nem fogadják el, azok számára kárhozat a Krisztus keresztje és a feltámadás. Komoly figyelmeztetés ez minden hívô és nemhívô ember számára.
 
      Kedves testvéreim, barátaim és olvasóim! Gondolkozzunk el nagyon komolyan ezekben a napokban, amikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, ki tudja már hányadik alkalommal életünk folyamán, és igyekezzünk, hogy mi is e boldog és szent nép közé tartozzunk, amely meghalt a világnak, s amely részese lesz az elsô feltámadásnak. Miért? Mert Jézus él! Feltámadott!
 
                                             Dr. Pintér Zoltán lelkipásztor, Cleveland

ÁLDOTT, AKI JÔ

Jertek, mondjunk hálát: énekeljünk!
Eljött a Király, vígan örvendjünk.
Áldott, aki jô az Úrnak nevében
Olajágakkal jöttén vigadozzunk.
 
Legyen áldott!
Tárt kapu várja Isten szent Fiát;
Ô a kegyelem: nékünk üdvöt ád!

                                Gerzsenyi Sándor

OTT FÜGG A NÉMA BÁRÁNY

ELJÖTT A DRÁGA ÜNNEP
 
Eljött a drága ünnep
Nagy napja mennynek, földnek.
Ma múljék gyász és bánat:
A Megváltó feltámadt!
 
Te csüggedt, bús tanítvány,
Tekints az Úrra, bízván:
Halálon gyôz az élet,
A sírtól nincs mit félned!
                     Gerzsenyi Sándor

További versek itt.

A SZERKESZTÔ ROVATA

Mindenek elôtt hadd kívánjak áldásokkal telô, örömteljes húsvéti ünnepeket kedves olvasóinknak. Jézus Krisztus feltámadásának csodálatos, filmkockák által meg nem ragadható, értelmünk számára is nehéz, de hitben mégis elfogadható ténye ragyogja be keresztekkel, fájdalmakkal és próbákkal manapság bôven szegélyezett életünket!
      Igen, Krisztus keresztje az evangélium szíve és mi is azt tesszük, amint Pál: Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. De erre a húsvétra készülve azt is észre kellett vennem (s talán mások is így vannak vele), hogy a kereszt üzenetét a feltámadás perspektívájában kell látnom és láttatnom, különben nem jutunk túl az emberi és sátáni gonoszság gyötrelmei fölötti megdöbbenésen, siránkozáson, esetleg kétségbeesésen.
Jézus él, Jézus él, halleluja, Jézus él!
 
ÉVKÖZI GYŰLÉS- ALHAMBRÁBAN
 
Február 26-29 között gyülekezeteink képviselôi Alhambrába jöttek, hogy részt vegyenek szövetségünk évközi gyűlésén. Mivel a tavalyi közgyűlésen megújítottuk, több pontján megváltoztattuk a szövetségünk szervezeti szabályzatát, ez volt az elsô olyan gyűlés, amit az új szabályozók értelmében hívtunk össze és tartottunk meg.
      Az új, "nagy" bizottság, neve: Misszió és Jótékonysági Bizottság (Missions and Benevolence Committee). Tagjai: szövetségünk minden tag-gyülekezetébôl két személy, akiket a gyülekezet delegál a bizottsági munkára; tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül tagja a bizottságnak a szövetség minden aktív lelkipásztora. Hivatalból tag a lapunk szerkesztôje. Szövetségünk elnökségének tagjai ugyancsak hivatalból tagok. Az új bizottságnak eszerint tehát jelenleg 28 tagja is lehet.
      A Végrehajtó Bizottság összetétele a régi, illetve kiegészült az aktív lelkipásztorokkal, akik szavazati jog nélkül vesznek részt a bizottság munkájában.
      Csütörtökön este és szombaton délelôtt a Végrehajtó Bizottság ülésezett, pénteken pedig a MJB (nagy bizottság) délelôtt és délután is.
      Kik voltak jelen az évközi gyűléseken? Alhambrából: Balla Zsigmond, Tagai István és Novák József, Chicagóból: Lukács János és Szabó István, Clevelandból: Lakatos Csaba, Veres Sándor és dr. Pintér Zoltán, valamint Drescher Lajos, Detroitból Herjeczki Géza, New Yorkból: Kulcsár János és Kulcsár Sándor lp., Palm Baybôl: Kish Ernô és Kish Ethel, Torontóból: Bákai István, Weisz Péter és Dan László, valamint Oláh Lajosné, Santa Monicából: Vadász János és Vadász Márta. Összesen 20 hivatalos résztvevôje volt tehát a gyűléseknek.
      A Végrehajtó Bizottsági alkalmakat Kulcsár Sándor elnök, a MJB alkalmait Herjeczki Géza szövetségi alelnök vezette.
      Talán a legfontosabb kérdés az volt néhányunk számára, hogy meglássuk, vajon működô képes-e ez az új bizottsági rendszer? A rövid válasz erre a kérdésre az, hogy igen. Bár sokan voltunk akik szólhattunk, tanácskozhattunk, ha kellett vitatkozhattunk, ez nem vált a döntési folyamatok terhére. Elég széles látóköre van így a bizottságnak, ugyanakkor a gyülekezetek küldötteinek megmaradt a döntések joga és felelôssége. Nagyobbrészt tehát a gyülekezeteink érdekeit és látását tükrözhették így a döntések.
      Mivel foglalkoztunk egy egész napon keresztül?
      Elôször is áttekintettünk a szövetségünk misszió munkáját - gyülekezeti beszámolók és szövetségen belüli szervezetek beszámolói segítségével. Idôigényes ugyan egy ilyen beszámoló sorozat, de bevált módja ez annak, hogy lássuk és értsük a személyes beszámolók alapján a testvériség gondjait és örömeit - missziónk problémáit és gyümölcseit. E beszámoló sorozat része volt utazó misszionáriusunk, Vadász János testvér beszámolója erdélyi és ausztráliai szolgálati útjáról. Külön is foglalkoztunk Melbournei testvéreink gondjával - a lelkipásztor kérdéssel. Hisszük, hogy az Úr rendelni fog pásztort a gyülekezet élére.
      Második nagyobb témakörünk az elôttünk álló szövetségi alkalmak megtervezése, idôpontok egyeztetése. Ennek eredményeként egy szép ünnepsorozat alakult ki.
      Torontói testvéreink diakónus és presbiter avatásra készülnek, s arra gondoltak, hogy azzal együtt, az azt megelôzô napon a fiataloknak szerveznek programot. (Most kaptam értesítést arról, hogy a diakónus és presbiter avatást a gyülekezet egy késôbbi idôpontra halasztotta és áprilisban csak az ifjúságira kerül sor.)

Tavaszi Ifjúsági Találkozó Torontóban
Április 23-án, pénteken este megérkezés, szombaton egész nap és vasárnap délelôtt szervezett program.
Minden fiatalt szeretetel hívunk!

      A Rámai Tábornyitó Konferenciára július 3-4-én kerül sor, amit egy egyhetes ifjúsági és gyermektáborozás követ.
      A közgyűlést a 105-ik éves jubileumát ünneplô Clevelandi gyülekezet fogja megrendezni július 23-25-én.
      A Colorádói táborozásra augusztus 15-22-ig, az ôszi ifjúsági találkozóra pedig, Detroitban, október 9-10-én kerül sor.
      A bizottság harmadik nagyobb témája az anyagi jellegű dolgaink áttekintése és a jövô évi költségvetés elkészítése volt. Az ilyen ügyben folytatott viták során lehet a legkönnyebben megneheztelni egymásra. Azt gondolom sikerült elkerülni ezt a csapdát. Szükségeinket és lehetôségeinket figyelembe véve, felelôsen döntöttek a gyülekezeti megbízottak. A nehezebb döntéseket is elfogadtuk, belátva, hogy a közös felelôsség ezt jelentheti: ha én jónak látom is, a döntés a bizottságé.
      Talán még azt is megemlítem, hogy a bizottság jónak látta, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk ezentúl a saját gyülekezeteink szükségleteire. Ennek a gondolatnak a jegyében született az a döntésünk is, hogy elengedtük az Alhambrai gyülekezet kölcsöntartozását, amit a lelkipásztor lakás felújítására kaptak az elmúlt évben, és a Torontói gyülekezetét, amit az imaház tetô és világítási munkáira kaptak az év elején.
      A nôtestvérek kiváló ételekkel láttak el minket az imaháznál és családi körükbe is befogadtak bennünket, amit ezen a helyen is megköszönünk alhambrai testvéreinknek.
      Az évközi gyűléssel kapcsolat gyülekezeti alkalmakról a 6-ik oldalon olvashatunk beszámolót. (Szerk)

MOZAIKOK AZ ÓHAZÁBÓL  ([Wesselényi utca, Központ, Levéltár, Könyvesbolt])

KOSSUTH LAJOS AMERIKÁBAN (2)

GYÜLEKEZETI HÍREK - ALHAMBRA 

CÉLTUDATOS ÉLETVITEL (4)

Állandó rovataink:

VALÓBAN

LAPOZGASSUK A BIBLIÁT

VASÁRNAPI ISKOLA

A FELTÁMADÁS EREJE
 
"Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben ... hogy Isten világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok ... hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben." Efézus 1:17-20.
 
Az Úr Jézus feltámadásának egyik legnagyobb üzenete az, hogy Isten hatalmának felséges nagysága, amely kihozta Jézust a halálból, most a mi rendelkezésünkre áll. Bizonyos értelemben Isten azt végzi most bennünk, amit Jézusban végzett, amikor feltámasztotta őt a halálból.
      Az Úr Jézus feltámadásának a csodája nem csak abban áll, hogy Jézus lelke visszatért a testébe és ilyen módon feltámadt, hiszen hasonló történt a naini özvegy fiával, Jairus leányával és Lázárral is. Jézus föltámadása több volt, mint egy fizikai halott újraélesztése. Jézus teste a feltámadáskor alapvetően megváltozott. Ezzel a testtel Jézus meg tudott jelenni egy helyiségben, áthatolva a zárt ajtókon, és ami ennél is sokkal több, ezzel a testtel felemelkedett a mennybe. Ezt az óriási változást a feltámadás ereje végezte.
      Kísértésünk azt gondolni, hogy ami Húsvétkor történt egyszeri és megismételhetetlen és nem érint minket, ma élő embereket. Pál viszont azt írja az idézett igében, hogy Isten hatalmának felséges nagysága most felénk irányul és mi megismerhetjük ezt a hatalmas erőt tapasztalatból. Ha a feltámadás ereje átalakította Jézus testét, akkor ez egy átalakító erő. Van ígéretünk arra, hogy a mi testünket is átalakítja majd. Fil.3:20-21. De most a jelenben, a feltámadás ereje, egy egész más átalakulást hívatott munkálni bennünk. Isten a mi jellemünk és magatartásunk megváltozásán akar dolgozni a feltámadás ereje által.
      Efézus 4:15-20-ban Pál apostol azt írja, hogy ha egyek vagyunk Jézussal és megértettük őt, abból az új ember felöltözése következik, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:24. Akiben a feltámadás ereje munkálkodik, az nem él többé úgy, mint a pogányok. Többé nem hazudik, nem lesznek haragos kitörései, nem lop, nem beszél csúnyán, hanem igazságot szól, becsületes, szelíd, megbocsátó, adakozó és szeretetteljes lesz. Efézus 4:25-32.
      Pál apostol említést tesz az utolsó idők embereiről, akik jóllehet vallásosak, óriási jellemhibákat és magatartásbeli torzulásokat hordoznak magukban, mert a kegyesség látszatában élnek, de megtagadják annak erejét. 2Tim. 3:1-5.
      Amikor a feltámadás ereje dolgozik bennünk, kegyesekké válunk. A feltámadás ereje, a kegyesség ereje. Szomorú látni ma a gyülekezeteinkben olyan szituációkat, amikor a kegyességnek valamilyen látszata működik, de annak átváltoztató ereje nem nyilvánul meg.
      Pál apostol megfogalmazza az efézusi levélben, hogy az Isten hatalmának felséges nagysága irántunk abban van, hogy átváltoztatja a jellemünket és az életformánkat. De ehhez a mi beleegyezésünk is kell.
      Az Úr Jézus feltámadásának az ünnepe akkor ér valamit a hívők számára, hogyha készek egy újabb lépést tenni a változás irányában. Rendelkezésünkre áll az Isten hatalmának felséges nagysága. Álljunk mi is rendelkezésére.
                              Lukács János

MÁRTÍR MISSZIONÁRIUSOK 

Larry T. Elliot, Jean Dover Elliot, Karen Denis Watson, David E. McDonnall

Ô él, és az Ô tanítványa is - még ha meghal is (Jn 11:25). 
      Március közepén a Déli Baptista Szövetség Külmissziós Osztályának 4 misszionáriusa - akik az evangélium hirdetése mellett életfontosságú víztisztító berendezések üzembehelyezésével voltak megbízva - veszítette életét az észak iraki Mosul város közelében. A védelem nélkül, egy amerikai típusú autóban utazókra fegyveresek támadtak. Hárman azonnal életüket vesztették, a negyedik korházban halt meg, az ötödik - Carrie McDonnall súlyosan megsérült (azóta túljutott az életveszélyen és remény van a teljes felépülésére). Bizonyára azok az Irakiak sem tudták, hogy mit cselekszenek; hiszen az ôket segítô, nekik iható vizet teremtô kezeket, szíveket ütötték át halálos sebekkel.
      Dehát miért mentek éppen Irakba? Miért mennek misszionáriusaink olyan országokba, ahol nyilvánvalóan ellenséges indulattal fogadják ôket - pillanatnyilag nem csak Jézusért, de amerikai voltukért is? Az egyik misszionárius (Larry Elliott) így válaszolt erre a kérdésre útra indulása elôtt: Releigh-ben is (ebben a NC-i városban laktak) érhet bennünket halálos autóbaleset. A legjobb, ha ott vagyunk, ahol Isten látni akar minket. 
     
És elindultak, ôk is, mások is. A misszionáriusok között van néhány magyar is. Ne szűnjünk meg imádkozni értük. Kérjük reájuk Urunk oltalmát. S könyörögjünk értük is, magunkért is, hogy meg tudjuk érteni és el tudjuk fogadni Istenünk akaratát.   (HG)

TEDD BŰNEIDET ISTEN KEZÉBE!  (Könyvek oldalon)
    Gerzsenyi Sándor: Meditáció - versek és egyéb lelki írások, Pécs 2003. (Megrendelhetô a Baptista Könyvesboltban, 1068 Budapest, Benczúr u. 31. tel: 1-352-9993.)

Gyülekezeti hírek:
Alhambra (Évközi Gyűlés) 

 

Vasárnapi iskolai füzetek / megrendelési lehetőség

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.