Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 f�nyk�p a chicagoi tal�lkoz�r�l a chicagoiak web oldal�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. SZEPTEMBER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 
Indul a tan�v!  Istennek terve van veled!
Dan L�szl�
 
M�g elevenen �lnek bennem j�nius utols� napjai, amikor gyermekeim naponta jelezt�k, hogy h�ny nap van h�tra az iskol�b�l. Amilyen lassan �rkezett el a ny�ri sz�nid�, olyan hirtelen rohantak el a pihen�s napjai, �s imm�r itt az �sz, meg�rkezett az iskolakezd�s ideje.
      Sz�l�k�nt naponta l�thatom, hogy milyen �rz�sekkel, v�gyakkal �s tervekkel k�sz�lnek a gyermekek az iskolai id�szakra. Lelkip�sztork�nt �r�mmel tapasztalom, hogy gyermekeink �s fiataljaink egyre jobban l�tj�k �let�k c�lj�t �s benne a tanul�s hely�t �s jelent�s�g�t.
 
      Nagy igazs�got �rt le b�lcs Salamon a P�ldabesz�dek k�nyve 16:16-ban "Mennyivel jobb b�lcsess�get szerezni, mint aranyat, �s �rtelmet szerezni, mint sz�nez�st�t!" Sokszor hallhatunk olyanr�l, hogy valaki anyagi javait rosszul fekteti be, vagy �rt�kei, javai semmis�lnek meg pillanatok alatt. Azonban azt tudhatjuk, hogy amit ismeret szintj�n elsaj�t�tottunk, azt senki nem veheti el t�l�nk. N�h�ny �vvel ezel�tt sz�vets�g�nk egyik gy�lekezet�ben voltam szolg�lni, ahol az egyik testv�rn� elmondta, hogy sz�m�ra az a legnagyobb �r�m, hogy a gy�lekezet fiataljai k�z�l kiv�tel n�lk�l mindegyik egyetemen �s f�iskol�n tanul. Nagy �r�m�mre azt is hozz�tette, hogy � naponta im�dkozik �rett�k.
      Nagyon fontos, hogy di�kok �s sz�l�k egyar�nt helyesen viszonyuljanak az iskol�hoz. Meg kell l�tnunk azt, hogy gyermekeink �s ifjaink sz�m�ra milyen nagy lehet�s�get rejt a tanul�s. Azonban azt is �szre kell venn�nk, hogy v�ltoz� vil�gunkban, egyre t�bb olyan helyzettel is szembetal�lj�k magukat a di�kok, amelyek k�z�tt neh�z eligazodniuk �s helyesen d�nteni�k. A sz�l�knek teh�t mindig ott kell �llniuk gyermekeik m�g�tt, hogy amikor sz�ks�g van r�juk, akkor tudjanak tan�csot adni, seg�ts�get ny�jtani az �let s�r�j�ben val� eligazod�shoz.
      Vannak, aki felteszik a k�rd�st: fontos-e az iskola? A v�lasz term�szetesen: igen! Hiszen min�l k�pzettebbek vagyunk �s min�l t�bb ismeretet szerz�nk, Isten ann�l sokr�t�bben tud benn�nket felhaszn�lni. Sokan megfogalmazt�k m�r, hogy a lustas�g ostobas�g. Val�ban �gy van, hiszen az �letben mindennek rendelt ideje van, �s ha a tanul�st valaki a rendelt id�ben elhanyagolja, k�s�bb nagyon nehezen tudja p�tolni mulaszt�s�t, ha egy�ltal�n siker�l neki azt megtenni.
      Nagy k�s�rt�s azonban, hogy az egyre ink�bb p�nz-orient�lt vil�gunkban sokan csak azt n�zik, hogy melyek azok a munk�k amelyek a legjobban vannak elismerve anyagilag. Ha valaki csak ezt veszi figyelembe, k�nnyen csapd�ba eshet �s k�s�n �bred r� az ige �zenet�nek aktualit�s�ra. "Mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri, lelk�ben pedig k�rt vall?"  Nagyszer� dolog az, amikor valaki azt tanulhatja, amit szeret �s egy �leten �t azt a munk�t v�gezheti, ami �r�met jelent neki. A teljes "gy�zelem" azonban az, ha mindez az Isten akarat�val is megegyez�. Istennek terve van mindannyiunkkal! Terve van gyermekeinkkel �s fiataljainkkal is, �s ha ez egyszer egyszer elhom�lyosodik el�tt�k, seg�ts�nk nekik �jra eljutni a tiszt�nl�t�shoz.
 
      �sszefoglal�sk�nt j� n�h�ny dolgot magunk el�tt l�tni. Az iskola minden gyermek �s fiatal sz�m�ra fontos. De nem mindenkinek vannak ugyanazok az adotts�gai. Isten minden embert m�snak teremtett, a tanul�si lehet�s�geink is k�l�nb�z�ek. Istennek olykor m�s terve van vel�nk, mint ahogy mi gondoln�nk. Egyik�nk �gyes kez� �s a praktikus dolgokat szereti. M�sikunk ink�bb a sportot vagy a zen�t kedveli. De vannak olyanok is, akiknek az �rtelmi k�pess�gei kiv�l�bbak a t�bbiek�n�l, nekik k�l�n�sen fontos, hogy ne t�kozolj�k el k�pess�geiket. Isten mindannyiunkat a maga hely�n szeretne haszn�lni. Fontos, hogy fiataljaink �s gyermekeink is meg�rts�k - ha kell a mi seg�ts�g�nkkel - hogy mi az, amiben Isten megaj�nd�kozta �ket, �s hogy adotts�gaikat haszn�lva mit tehetnek Isten �gy��rt! Senki se pr�b�ljon olyan dolgot er�ltetni, amire nem k�pes, de legyen szorgalmas, �s tegye meg vid�m sz�vvel mindazt, amire Isten �t alkalmass� tette.
      Induljunk Isten seg�ts�g�vel az �j tan�vben is, �s higgy�k el, hogy � mindenben seg�ts�g�l lesz nek�nk, sz�l�knek �s gyermekeknek egyar�nt. Kezdj�k im�ds�ggal ez �j id�szakot, �s napr�l napra megtapasztaljuk majd az � seg�ts�g�t!

Ha �let zengi be az iskol�t,
Az �let is der�s iskola lesz.
S szent frigy�ket �gy folytatj�k tov�bb.
 
�n iskol�m, k�sz�n�m most neked,
Hogy az elj�tt �let-csat�k k�z�tt
Volt mindig hozz�m v�g �zeneted.
 
T�pl�ltad tov�bb bennem az er�t,
Szeretni az embert �s k�zdeni
S h�n �llni meg Isten s ember el�tt.
 
...
 
S �n, v�n di�k, sz�vem f�lemelem
S �gy �dv�zl�m a mindig �jakat:
F�l, f�l, fi�k, csak semmi f�lelem.
 
B�r zord a harc, meg�ri a vil�g,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, k�zd�, szabadlelk� di�k.
 
(Ady Endre: �zenet egykori iskol�mba)

A vers eg�sze �s tov�bbi versek itt.

IFJ�S�GI TAL�LKOZ� - NEW YORK - OKT�BER 11-12

Szeretettel k�sz�ntelek benneteket, �s �r�mmel tudatom veletek, hogy ism�t lehet�s�g�nk lesz a tal�lkoz�sra. Okt�ber 10 - 13 k�z�tt a New Yorki gy�lekezet ad otthont az �szi ifjus�gi konferenci�nknak. A konferencia t�m�ja: C�ltudatos h�v� �let. Az igei tan�t�sok alkalm�val v�laszt kaphatunk arra, hogy mit jelent ez az �let k�l�nb�z� ter�letein. Megvizsg�lhatjuk azt, hogy egy�ni, csal�di �s gy�lekezeti �let�nkben mennyire vagyunk c�ltudatosak.
K�rlek benneteket, hogy gy�lekezetenk�nt besz�lj�tek meg azt, hogy kik tudnak r�szt venni a konferenci�n, �s azt jelezz�tek a vend�gl�t� gy�lekezet fel�. Minden ifj�s�g k�sz�lj�n egy csoportjelenettel a konferencia t�m�j�b�l, kiv�lasztva az egyik ter�letet.
B�zom benne, hogy nagy l�tsz�mban �s nagy �r�mmel lesz�nk majd egy�tt nemsok�ra.
A tal�lkoz� alkalm�val v�laszt�sra is sor ker�l majd. K�rlek benneteket im�dkozzatok, �s besz�lj�tek meg, hogy kik legyenek akik a j�v�ben vezess�k az ifj�s�got.
�letetekre �s szolg�latotokra Isten gazdag �ld�s�t k�v�nom: 
                                             Dan L�szl�, az Ifj�s�gi Sz�vets�g eln�ke
 
SZERKESZT� ROVATA
 
Szeptemberi sz�munkban aktu�lis �s a v�ltoz� napokt�l f�ggetlen - �r�k�rv�ny� igei �zeneteket tartalmaz� �r�sokat tal�lunk.
      Kev�s csal�dot nem �rint az iskolakezd�s. Gy�lekezeteinkben im�ds�ggal ind�tjuk �ket �let�k �jabb f�zis�ba. J�l tessz�k, ha mellett�k �llunk Amenetk�zben@ is. Annyi inform�ci� �ri �ket; s nem is biztos, hogy k�szen vannak egyikre-m�sikra. K�s�rj�k figyelemmel, im�ds�ggal form�l�d�sukat!
      De m�g a feln�ttek is tanulnak, ha m�shol nem, a vas�rnapi iskol�n a gy�lekezetben (nem csak a j� pap, holtig). �js�gunk utols� oldala a vas�rnapi iskolai leck�k helye. Ebben a h�napban az ITM Magyarorsz�gon �s Erd�lyben j�n�h�ny �ve haszn�lt anyag�b�l vett�k �t a textu�riumot (amit a mindannyiunk �ltal rendszeresen olvasott �h�tat is tartalmaz, Minden Koroszt�ly Bibliaiskol�ja c�mmel) �s a magyar�zatokb�l is valamennyit. (A kiad� �s a szerkeszt� hozz�j�rul�s�val.) A v�ltoztat�s k�s�rleti jelleg�. Arra gondolt a szerkeszt�, hogy amennyiben az �hazai testv�reink m�r elk�sz�tett�k �s rendszeresen haszn�lj�k is ezt az anyagot, tal�n mi is haszonnal alkalmazhatn�nk gy�lekezeteinkben. Egy�bk�nt is az �h�tat az egyetlen olyan kiadv�ny, amely a vil�gban sz�tsz�rtan �l� magyar baptist�k figyelm�t eg�szen egy ir�nyba ford�tja. V�rom az olvas�k �szrev�teleit ezzel a v�ltoztat�ssal kapcsolatban is.
      9-11 eml�ke m�g elevenen �l benn�nk. S tal�n vel�nk is marad mindv�gig n�h�ny f�lismer�s, amit akkor �rtett�nk meg �let�nkr�l, t�rsadalmunkr�l, az emberekr�l, Istenr�l. Egyre k�nnyebb meg�rten�nk, hogy elm�lik minden. Az Istennel val� megb�k�l�s sz�ks�gess�ge �s s�rg�ss�ge is egyre vil�gosabb� v�lik. Azt is egyre vil�gosabban l�tja, aki akarja, hogy m�g Istenr�l lehet nagyokat, sz�peket �s sokf�l�t mondani, J�zus Krisztus az egyetlen, aki elvezethet benn�nket Hozz�, s�t, aki a megb�k�l�s lehet�s�g�t is mag�val hozza. Nincs m�s �t, m�s n�v, m�s lehet�s�g, senkinek. A Steiner testv�rt�l kapott cikk eredetileg a TWR magyar ad�s�n hangzott el, �rott form�ban is megr�z�.
      Udvarnoki testv�r igemagyar�zata a R�ma 8-r�l �jabb �s �jabb kincseket hoz el�nk. A mostani r�szletb�l nekem legjobban ez a gondolat tetszik: AHa k�vetj�k a L�lek p�ld�j�t, akkor mi is megtanulunk egym�s�rt im�dkozni. Az egym�s�rt val� ima a testv�ri egy�ttm�k�d�s pr�ba k�ve. Nem csak k�ny�rg�nk, hanem h�l�t is adunk egym�s�rt...@ Nehezebb h�l�t adni? Tal�n nem. M�gis ritk�n gyakoroljuk.
      Kelownai testv�reink �lt�k �t tal�n a legnagyobb pr�b�t az elm�lt h�napban. Viczi�n testv�r �r�sa megismerteti vel�nk e neh�z napokat �s a gy�lekezet hit�t, az ott �l� h�v�k seg�t�k�szs�g�t �s a csod�latos szabadul�s t�ny�t. Ha m�g nem is m�lt el teljesen a vesz�ly, van okunk a h�laad�sra is, k�ny�rg�sre is.
      Magam se gondoltam, hogy a Lapozgassuk a Bibli�t egyszer� sorozatunk ilyen n�pszer� lesz, s hogy a sz�zadik feladathoz is el�rkez�nk. A lapozgat�k sz�ma nem cs�kken. �gy l�tszik, hogy aki egyszer hozz�fog, �jra �s �jra megpr�b�lkozik vele. M�sr�szt term�szetes is ez, hiszen a Bibli�nkat nem a polcon tartjuk �s nemcsak az imah�zban olvassuk. Tov�bbra is v�rom leveleiket. Szerk.
 
 
2001. 
 
�, b�szke Babilon!
Egy �r�ban j�tt el
sz�rny� �t�leted!
M�rhetetlen pompa,
egy vil�g vagyona
�s lelke lett oda...
Tornyod sz�trobbant �s
a m�lybe hullt vele
ezreknek rem�nye,
egy vil�gv�rosnak
messze f�ld�n h�res,
b�szke �less�ge.
 
Jajsz� t�rt az �gre.
Gyilkos indulatb�l
j�tt vil�god v�ge:
Hal�lba k�nyszer�lt
k�sz�letlen lelkek
pokolra sz�ll�sa,
J�zus h�veinek
szenved�s �ltali
elragadtat�sa,
n�vtelen h�s�knek
f�stben, porban fogant
f�ldre sz�let�se.
 
Mindez egy �r�ban!
S a d�bbenet csendje
ut�n megtelt sorra
a templomok m�lye.
 

 

 

 

 

 

 

 

Ol�h Lajosn�


Genelle Guzman csod�latos megment�se 

A 2001. szeptember 11-i New-York-i Vil�g Kereskedelmi K�zpont elleni terror t�mad�s m�sodik �vfordul�j�n k�z�lj�k ezt a cikket, melyben Genelle Guzman, akit 27 �r�val az �p�let �sszeoml�sa ut�n mentettek ki a romok al�l, maga mondja el csod�latos szabadul�sa t�rt�net�t.

EGYED�LL�T
Faulkner Ter�zia
 
T�rsasl�nyek vagyunk: �ppen ez�rt, az embert�rsainkt�l val� elszakad�st nehezen tudjuk elviselni. Azonban az egyed�ll�t �rz�se akkor is re�nk nehezedhet, ha embert�meg vesz k�r�l, de figyelmen k�v�l hagynak benn�nket. Ez�rt panaszkodott a zsolt�r�r� is �gy, amikor az elhagyatotts�g �rz�se er�t vett rajta: AYv�rok vala r�szv�tre, de hi�ba, vigasztal�kra, de nem tal�l�k@. Az egyed�ll�t csak akkor lehet �ld�s, ha az Isten keres�s�re k�nyszer�t benn�nket.
      Embermilli�k rohannak k�r�l�tt�nk �s keresnek valamit, ami megnyugtathatn� �ket: de am�g csak Avalamit@ keresnek �s nem Avalakit@, nem lehetnek megel�gedve. R�szv�tre v�runk mindny�jan, amikor az �let gondjai re�nk nehezednek: de �ppen �gy r�szv�tet v�rnak m�sok is t�l�nk. Ha mi sem tal�ltuk meg Istent el�z�leg, a Apanaszkod�k@ hamar kimer�tik t�relm�nket, mert nincsen sz�v�nkben r�szv�t ir�ntuk.
      Az egyed�ll�t �rz�se B �s val�s�gos terhe B re� nehezedhet nemcsak az �regekre, hanem a fiatalokra is: nemcsak a szeg�nyekre, hanem a gazdagokra is. Az id�s emberek r�sz�re rem�nytelenn� v�lik a j�v�, ha er�tlens�g�kben nincsen, akire t�maszkodjanak. Egy kis figyelmess�g ir�ntuk nagy seg�ts�g m�g akkor is, ha gondjaikt�l nem is szabad�tja meg �ket. A zsid�khoz �rt lev�l �r�ja Istenre utalva mondja: ANem hagylak el, sem el nem t�vozom t�led!@ Az emberek is tesznek ilyen �g�retet, de csak Isten teljes�theti minden �g�ret�t. Isten felhaszn�lhat embereket is a seg�lyny�jt�sra, de � �nmag�t aj�nlja fel, amikor ezt �g�ri: ANem hagylak el!@ A Aj�akarat�@ emberek holnap m�r maguk is a m�sok seg�ts�g�re szorulhatnak. � �nzetlen�l aj�nl fel mindent, �s minden sz�ks�g�nket kiel�g�theti.
      A legt�bb, amit Isten tehetett �rt�nk, hogy Fi�t �ldozta fel �rt�nk. Aki megszabad�that benn�nket az elhagyatotts�g �rz�s�t�l. Fel�le mondta �sai�s pr�f�ta: A�s � megsebes�ttetett b�neink�rt, megrontatott a mi v�tkeink�rt, b�kess�g�nknek b�ntet�se rajta van, �s az � sebeivel gy�gyul�nk meg@. Meg�rt benn�nket, mert mint ember szenvedett �s az � �let�ben is volt f�jdalmas pillanat, amikor �gy ki�ltott fel: A�n Istenem, �n Istenem! Mi�rt hagyt�l el engemet?@ Amikor az elhagyatotts�g �rz�se nehezedett r�, Istent, akit mindig Atyj�nak nevezett, most Isten�nek sz�l�tja. Most Isten az � sz�m�ra is �t�l�b�r�, aki Fi�ban meg�t�li a vil�g b�neit. Csoda-e, ha Aa nap els�t�t�lt@? De amikor engedelmess�ge �ltal gy�zedelmeskedett, ism�t Atyj�nak sz�l�tja Istent: A�s ki�ltv�n J�zus nagy sz�val monda: Aty�m, a te kezedbe teszem le az �n lelkemet. �s ezeket mondv�n, meghala.@ Helyre�llt a kapcsolat Fi� �s Atya k�z�tt.
      A megpr�b�ltat�sok idej�n mindenek el�tt emberekhez szoktunk fordulni seg�ts�g�rt. Ez�rt vesz rajtunk er�t a f�lelem, ha nincsen, akivel gondjainkat megoszthatjuk. De az emberekben val� bizalom megcsal, mert a felebar�ti szeretet is igen hamar kih�l. Ez�rt mondta a zsolt�r�r�: ACsak Istenben nyugodj�l meg lelkem, mert t�le van rem�nys�gem. Csak � az �n k�szikl�m �s szabad�t�m: � az �n oltalmam, az�rt nem rend�l�k meg@. Az Isten �s Krisztus szeretet�t nem korl�tozza �nz� �rdek, ez�rt mondhatta az �r J�zus: ANincsen senkiben nagyobb szeretet ann�l, mintha valaki �let�t adja az � bar�tai�rt. Ti az �n bar�taim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket �n parancsolok n�ktek@. Ha ez nem �gy volna, hogyan mondhatta volna az �r J�zus a k�vetkez�ket? AMert �gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy valaki hiszen � benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen@. Megnyugtat� r�szemre, hogy ha � az eg�sz vil�got szerette, akkor engem is. P�l apostol ezt �gy foglalja egybe: AAz Isten pedig a mi hozz�nk val� szerelm�t abban mutatta meg, hogy mikor m�g b�n�s�k voltunk, Krisztus �rett�nk meghalt@.
      Ha Krisztus bar�taiv� fogadott, akkor m�r nem vagyunk �s nem lesz�nk t�bb� elhagyatottak. De ha a Krisztus bar�tai vagyunk, m�sok se �rezhetik magukat elhagyatottaknak a mi k�zel�nkben, mert amint � felkarolt benn�nket, az � p�ld�j�t k�vetve ugyan�gy karoljuk mi is fel az elhagyatottakat.
      Isten felk�n�lja nek�nk a vele val� k�z�ss�g lehet�s�g�t. � mondja �sai�s pr�f�ta �ltal: ANe f�lj, mert �n veled vagyok: ne cs�ggedj, mert �n vagyok Istened: meger�s�telek, s�t megseg�tlek �s igazs�gom jobbj�val t�mogatlak@. V�gyakozunk az emberek bar�ts�ga ut�n, de sok csal�d�s fog benn�nket �rni, ha emberekt�l v�rjuk el az ilyen �g�retek betart�s�t: ANem hagylak el, sem el nem t�vozom t�led!@ Ezt az �g�retet is csak Krisztus tehette: A�n ti veletek vagyok minden napon, a vil�g v�gezet�ig!@ Az emberekre m�g az �let�nk v�g�ig se t�maszkodhatunk, nemhogy a vil�g v�g�ig. Ha a Krisztus �g�ret�t elfogadjuk, eloszlik sz�veinkb�l a k�ts�g �s az egyed�ll�tt�l val� f�lelem gy�tr� �rz�se, �s meggy�z�d�nk, hogy val�ban vel�nk van mindennap �s a napnak minden �r�j�ban.
       Faulkner K�rolyn�, Szereteth�d az �ce�non, Budapest 1994. 45k o.

T�ZV�SZ KELOWN�BAN (B.C. CANADA)

2003. augusztus 16-�n, szombat hajnali 4 �rakor egyetlen felh� vonult �t Kelowna eg�n. J� rem�nys�ggel t�lt�tt el minket, mert t�bb, mint k�t h�nap �ta nem kapott es�t a v�ros, a h�s�g pedig 35 C fok k�r�l volt. De csak egy nagy vill�ml�s t�lt�tte el a s�t�t eget, �s felgy�jtott egy f�t a hegytet�n. Ezzel indult el a k�s�bb nagy f�lelmet �s k�rt el�id�z� t�z.
      Kezdetben senki sem gondolt arra, hogy milyen veszedelmet fog jelenteni, de egy h�ttel k�s�bb szinte teljesen k�rbevette a t�z a v�lgyben lev� v�rost. Annyira elhatalmasodott, hogy a
v�ros harmadr�sz�t ki kellett �r�teni, �s ez azt jelentette, hogy 36 ezer ember menek�lni volt k�nytelen otthon�b�l. Az egyre n�veked� veszedelem lek�zd�s�re a k�rnyezetb�l 450 t�zolt� �s 600 katona �rkezett. A t�z olt�s�ba bekapcsol�dott m�g 18 helikopter, 8 rep�l�g�p, valamint 50 t�zolt� aut�, amelyek �lland�an hordt�k a vizet f�ld�n �s leveg�ben. N�gy napon kereszt�l nem l�ttuk a k�k eget, sem a napot, mert akkora f�stfelh� takarta el el�l�nk. V�g�l kitisztult a l�gk�r, de akkor nagy sz�l kerekedett, amely csak m�gjobban felsz�totta a t�zet. 60 km-es sebess�ggel sz�guldott.
      Egy t�zolt� - 26 �v �ta �ll e szolg�latban - �gy nyilatkozott, hogy �let�ben m�g ilyen veszedelmes gyors t�zet nem l�tott, mert a sz�l hat�s�ra, szinte 100 m�tert is el�rt a sebess�ge percenk�nt. Azt gondolta, hogy gyujt�zsin�r viszi a t�zet a sz�raz avaron. Sajnos ezen az �jszak�n - aug. 22. - �sszesen 203 h�z �gett le porig. �sszesen 20 ezer hekt�r ter�let lett a t�z martal�ka.
      A szakemberek �s az �nk�ntesek a g�pekkel �sszefogva pr�b�lt�k meg�ll�tani a t�zet, de addigra m�r h�rom oldalr�l is k�r�l vette a v�rost, mert d�len kezd�d�tt, azut�n kelet fel� h�z�dott, majd pedig �szaknak fordult. A nagy baj mellett m�g tet�z�tt a r�m�let, mert szombat d�lut�n - aug. 23. - egy spont�n t�z indult el a v�ros nyugati oldal�n. De ezt a t�zolt�k �szrevett�k, �s nagy er�ket �sszpontos�tva h�rom �ra alatt eloltott�k a kezd�d� �jabb t�zet.
      Augusztus 23-�n, szombaton nem lehetett r�ismerni Kelowna �tjaira, mert nemcsak a f�st lepte el a v�rost, hanem a hamu is, meg a f�k �szk�s k�rge, amit lehordott a sz�l a hegyr�l. Mindny�jan r�m�lten figyelt�k, hogy mit fog eredm�nyezni mindez, mert f�lk�sz�tettek benn�nket arra, hogy tov�bbi vesz�ly v�rhat�, �s legyen k�sz mindenki az evaku�l�sra. De hova? - volt a nagy k�rd�s, mert a v�ros legnagyobb temploma, a Trinity Baptist Churoh m�r zs�folt volt a menek�ltekkel, k�tezer ember volt ott elhelyezve. Teljes ell�t�st k�sz�tettek sz�mukra, valamint �jszakai sz�ll�st adtak. A v�ros sportcsarnokai is fogadt�k a menek�lteket, elsz�ll�sol�st biztos�tva.
      A v�ros templomai, imah�zai �jjel-nappal nyitva voltak azoknak, akik lelki b�kess�get kerestek, vagy pedig k�ny�r�gtek Istenhez a vesz�ly meg�ll�t�s��rt �s es��rt. A vesz�ly k�zepette �h�tat t�lt�tte el gy�lekezet�nket - aug. 24. - mert a b�tor�t� ig�k mellett im�ds�gok hangzottak. Hissz�k, nem hi�ba!
      Nagyon j�l es� �rz�s volt, hogy Herjeczki G�za �s Nov�k J�zsef lelkip�sztor testv�rek felh�vtak gy�lekezet�k nev�ben, ezenk�v�l r�gi otthonunkb�l, Toront�b�l t�bben, bar�taink, testv�reink Canada �s az USA k�l�nb�z� v�rosaib�l, hogy nemcsak besz�mol�t kapjanak, hanem �g�retet tettek, hogy im�ds�gaikban gondolnak re�nk, �s f�k�ppen aug. 24-�n, vas�rnap. K�sz�net e szeretet�rt, az agg�d�s�rt �s az im�ds�gok�rt!
      K�t h�t �ta k�zd m�r a nagysz�m� t�zolt�s�g �s katonas�g, hogy elolts�k a tov�bbi vesz�lyeket tartogat� t�zet, de igaz�n egy es� tudna seg�teni. Rendk�v�l nagy er�fesz�t�seket tettek t�zolt�k, katon�k, rend�r�k, �nk�ntes munk�sok, hogy ments�k a menthet�t. Ember�letben eddig nem t�rt�nt vesztes�g. A v�ros tele van k�sz�n� �s elismer� plak�tokkal - Thank you Firefighters - akik ennyi �ldozatot hoztak �rt�nk. Volt h�rom t�zolt�, akik elvesz�tett�k otthonukat a l�ngokban, ennek ellen�re nem hagyt�k abba ment� munk�jukat, hanem tov�bb f�radoztak. Mi is csak annyit tudunk mondani: K�sz�net!
      Viszont Kelowna n�p�nek nagy tan�t�s, hogy az emberek l�ss�k meg, melyek azok a dolgok, amelyek �rt�kesek, �s melyek azok, amelyek elm�lnak, m�ghozz� r�vid id� alatt. "Mert a l�that�k ideig val�k, a l�thatatlanok pedig �r�kk�val�k." (2Kor 4:18) A j�v� fogja megmutatni, hogy mennyire tud az ember v�ltoztatni gondolkod�s�n �s lelki be�ll�totts�g�n.
      E nagy trag�dia bizonys�g volt arra n�zve, hogy sokakban van k�ny�r�l� sz�v, mert megnyitott�k h�zukat, hogy befogadjanak bar�tokat, ismer�s�ket, �s asztalukhoz �ltett�k �ket. Megnyitott�k ersz�ny�ket, hogy seg�ts�get ny�jtsanak a nagy vesztes�get �rt csal�doknak, mert v�g�lis 250 otthon lett a t�z martal�ka. De m�g nincs v�ge! Viszont vannak samarit�nusok, akik tudnak �ldozatot v�llalni bajba jutott embert�rsuk�rt.
      Figyelmeztet�s arra n�zve is, hogy keress�tek el�sz�r Isten orsz�g�t, am�g nem k�s�. Voltak, akik a t�z kit�r�se ut�n akart�k biztos�tani h�zukat, a berendez�seket. De m�r k�s� volt, nem fogadt�k el a k�r�st.
      Biztos�tani J�zus Krisztusban �r�k �let�nket, �dv�ss�g�nket, ma m�g nem k�s�. Kelownaiak �s testv�rek, tegy�k meg id�ben. A t�z pedig megpr�b�ltat�s v�gett t�madt, de legyen h�la Istennek, aki megtartott, meg�vott minket. (lP�t 4:12)
           Dr. Viczi�n J�nos
 
Miut�n meglaptam e cikket, �jra felh�vtam Viczi�n testv�rt a legfrissebb inform�ci�k�rt. Elmondta, hogy vas�rnap, augusztus 31-�n egy soron k�v�li h�laad�napot tartanak majd, hiszen a gy�lekezetb�l t�z csal�dnak kellet kik�lt�zni otthon�b�l, de k�s�bb mind a t�z csal�d visszat�rhetett, egyik�j�k h�za sem �gett le. Az �r meghall im�t, j�volta ez, nem �rdem. H�la �rte. A vesz�ly azonban m�g teljesen nem m�lt el -- tette m�g hozz� Viczi�n testv�r.
A J� P�SZTOR
A 23. Zsolt�r alapj�n
 
Az �r az �n p�sztorom - Ilyen a mi kapcsolatunk.
nem sz�k�lk�d�m - mert � visel gondot r�lam.
F�ves legel�k�n nyugtat engem - Itt pihenek meg.
�s csendes vizekhez terelget engem - ekkor van a fel�d�l�sem.
Lelkemet megvid�m�tja - mert meggy�gy�t minden bajomb�l.
az igazs�g �sv�nyein vezet engem - utat mutat, hogy el ne t�vedjek.
az � nev��rt.  - Ez a sz�nd�kom.
M�g ha a hal�l �rny�k�nak v�lgy�ben j�rok is - ez a pr�b�k ideje.
nem f�lek a gonoszt�l - ugyanis v�delmed alatt vagyok.
mert te velem vagy - h�s�g�re mindig sz�m�thatok.
A te vessz�d �s botod, azok vigasztalnak engem. - �gy nevelget naponk�nt.
Asztalt ter�tesz n�kem az �n ellens�geim el�tt - ez a rem�nys�gem.
el�rasztod fejem olajjal - ez a felkenet�sem.
csordultig van a poharam - �gy lesz b�v�lk�d� az �letem.
Bizony�ra j�s�god �s kegyelmed k�vetnek engem �letem minden napj�n - Micsoda �ld�s ez f�ldi �letemben.
�s az �r h�z�ban lakozom - ez a biztons�gom.
hossz� ideig. - ez az �r�k �letem, �dv�ss�gem.
                     Ford�totta Dr. Cserepka Margit

Isten csal�dja - Egy�ttm�k�d�s
Dr. Udvarnoki B�la: Hiszek Uram c�m� k�nyv�b�l a R�ma 8 magyar�zata
Isten csal�dja (66kk.o.) Egy�ttm�k�d�s
(5. r�sz)

A nevem B�kai Istv�n, m�sod �ves teol�gus vagyok a Baptista Teol�gia Akad�mi�n, Budapesten. Mi�rt is Budapest? Mert Isten ide h�vott. R�gen meghallottam m�r a h�v�st, de nem �reztem magam alkalmasnak. V�g�l engedtem Istennek �s a m�lt �v szeptember�ben meg�rkeztem Magyarorsz�gra.
      (Egy�bk�nt a Toront�i Gy�lekezet tagja vagyok, sz�leimmel egy�tt Toront� k�rny�k�n �l�nk. A ny�ri sz�netben hazaj�ttem �s r�szt vettem a R�mai Ifj�s�gi t�boroz�son �s a K�zgy�l�sen is. A napokban k�sz�l�k vissza Budapestre.)
      A kezdetben neh�z volt, de lassan megismertem az ottani szok�sokat. Az els� �vben a V�ci Baptista Gy�lekezetbe voltam beosztva gyakorlati szolg�latra. A v�ci testv�rek szeretettel fogadtak, ami�rt midig h�l�s leszek.
      Szeretem a teol�gi�t, nagyon j�l �rzem ott magam, eg�szen csal�dias a hangulat. Amikor Isten megsz�l�tott, de sok id� telt el, mire v�laszoltam neki! Nem volt eg�szen k�nny�, �s tudom, hogy lesznek m�g nehezebb napok, de Istenem velem lesz. K�rem a testv�reket, hogy im�dkozzanak azok�rt, akik tanulnak a teol�gi�n. Im�dkozzanak a tan�rok�rt is, hogy Isten vezesse az �let�ket, hogy fel tudj�k k�sz�teni a szolg�latra a fiatalokat, �s hogy Isten b�lcsess�ge t�mogassa �ket.
      Egy�ttal szeretn�m megk�sz�nni az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�gnek a t�mogat�st, amiben r�szes�tenek. Thank you from the bottom of my heart. K�v�nom Isten �ld�s�t minden testv�r �let�re. J� az �r, �r�kk� tart az � h�s�ge!
        B�kai Istv�n

B�G�R J�ZSEF (1917 - 2003)

HELEN MONUS (1914 - 2003)

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]