Baptist TOP1000


VAL�BAN?

Lapozgassuk a Bibli�t

VFI - Vil�got 
Form�l� Igeversek

Vas�rnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gy�lekezeti haszn�latra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 f�nyk�p a chicagoi tal�lkoz�r�l a chicagoiak web oldal�n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2003. OKT�BER

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA ..

 
�R�KK�VAL� CSAL�D
R�ma 8:28-39
 
H�rom lelkes�t� igazs�got tal�lunk a 8. r�sz utols� verseiben.
 
1. Az els� az, hogy Isten gyermekeinek minden javukra van. Ez a kifejez�s kieg�sz�t�se annak a m�sik hatalmas mond�snak, amelyet ugyancsak a 8. r�szben, a 31. versben olvasunk: "Ha Isten vel�nk, kicsoda ellen�nk?" Mind a k�t kijelent�s a lelki csal�d biztons�g�nak a z�loga. A lelki csal�d tagjai biztons�gban �lnek �s Isten kegyelm�b�l minden j�nak a r�szesei.
      Hogy lehet minden javunkra? Javunkra van szeretteink elm�l�sa, a betegs�g, a csal�d tagjainak rossz�tra t�ved�se, az �zleti buk�s, a munkan�lk�lis�g? Hossz� lenne a k�rd�sek sora, ha minden bajt megeml�ten�nk, ami az �letben �r. A f�jdalom, a b�nat val�s�gos, ezeket nem lehet k�nnyen megmagyar�zni �s semmik�ppen sem lehet elmagyar�z�ssal megsz�ntetni.
      A h�v�nek azonban Isten besz�de igaz �s �g�rete val�s�g �s az Ige j�t mond, j� megold�st t�r el�nk.
      Elfogadhatjuk megnyugtat� v�lasznak azt a t�telt, hogy az Isten fiai nem lehetnek az esem�nyek pr�d�i. Ink�bb az esem�nyek fogj�k a fiak jav�t szolg�lni. Ez az igazs�g meger�s�t�st nyer abb�l a t�nyb�l, hogy a l�lek nem az anyag f�ggv�nye. Az Isten gyermekeinek, a lelki csal�dnak sors�t pedig a L�lek int�zi. Isten, a L�lek form�lja az anyagot. Keze benne van a t�rt�nelemben. Mint mennyei Atya nem fog-e mindent gyermekei jav�ra int�zni?
      A hallgat�k k�z�l sokan nem tudj�k, hogy az �n. "eredeti" g�r�g �jsz�vets�gb�l is t�bbf�le kiad�s forog k�zen. Az�rt teszem az eredeti sz�t id�z�jelek k�z�, mivel az eredeti �jsz�vets�g nincs birtokunkban. A legr�gibb �jsz�vets�gi irat a negyedik sz�zadb�l val� �s az term�szetesen m�solat. Tudjuk j�l, hogy a m�sol�sba k�nnyen ker�l hiba. Amint a r�g�szek az �sat�sok nyom�n t�bb �s t�bb bibliai eml�kekre �s iratokra bukkannak, a Biblia tud�sainak t�bb alkalmuk ny�lik az �sszehasonl�t�sokra. Ekk�ppen megk�zel�tik az "eredeti" sz�veg tartalm�t. Megnyugtat�sul elmondhatom, hogy az �sszehasonl�t�sok alapj�n semmif�le l�nyeges jav�t�st, vagy v�ltoz�st nem v�geztek a haszn�latban lev� sz�vegen.
      Tal�ltak azonban itt-ott a r�gi k�ziratokban nagyon �rdekes elt�r�seket. Egy ilyen figyelemrem�lt� elt�r�s mutatkozik a 28. versben, amir�l �ppen sz� van. A Magyar ford�t�s egyszer�en azt mondja "minden javunkra van". A g�r�g sz�veg �l�nkebb k�pben �gy mondja "minden egy�tt munk�lkodik" javunkra (panta szunergei). Egyik g�r�gnyelv� Bibli�ban ezen a helyen van m�g egy sz�: Isten (Panta szunergei ho theos). A ford�t�s ez: Isten mindent egy�ttmunk�l a javunkra. Hogy az eredeti sz�vegben �gy volt-e, azt nem tudjuk, de az egyikben �gy �ll �s szerintem ez az �rtelmez�s j�l beleillik a r�sz gondolatment�be.
Nem a "dolgok", hanem Isten m�k�dik a javunkra, illetve ir�ny�tja a dolgok menet�t �gy, hogy el�menetel�nkre szolg�ljon. Nem a vak v�letlen, hanem a b�lcs, szeret� mennyei Atya kez�ben vagyunk. Ez adja a hiv�nek a t�k�letes rem�nys�get, hogy Isten mindent j�ra hoz.
 
2. Isten gyermekei form�l�dnak �s n�vekednek "hogy azok, az � Fia �br�zat�hoz hasonlatosak legyenek" (29.v.). Testben menn�l �regebbek lesz�nk ann�l rosszabbul n�z�nk ki. Vigasztaljuk magunkat s j�akarat�lag mondjuk - err�l-arr�l-, hogy milyen sz�p �reg f�rfi, vagy n�. Az igazs�g az, hogy a testi sz�ps�g a fiatal korhoz van k�tve. A lelkiekben azonban ford�tott a helyzet: min�l �regebbek lesz�nk, ann�l jobban kell hasonl�tanunk Krisztushoz. Krisztus testi k�pe nem maradt fenn, de lelki k�pe a t�k�letes sz�ps�g volt. Ez a hasonul�si folyamat nem k�pzel�d�s. Ez a j�ra, sz�pre val� v�ltoz�s mindenkin�l �szlelhet�, aki k�z�ss�gben �l az �rral.
      Milyen magasztos gondolat az az Isten gyermekei r�sz�re, hogy amint az �vek m�lnak mindjobban hasonl�tanak Krisztusra. Ezeket a h�v�ket az �reged�s gondolata nem nagyon aggasztja. Hitben, szeretetben, h�s�gben, szolg�latban �s szents�gben Isten Fi�nak �br�zat�hoz hasonl�ak lesznek. Az �regs�g a krisztusiaknak nem egyenl� a rem�nytelens�ggel �s kil�t�stalans�ggal.
      Van a h�v�k n�veked�s�nek �s form�l�d�s�nak egy m�sik dics� jelent�s�ge: ha hasonl�tani fognak Krisztusra, akkor Krisztust megmutathatj�k a vil�gnak. A vall�soss�gba beleunt emberek ma is j�nnek a tan�tv�nyokhoz a r�gi �hajjal: J�zust akarjuk l�tni. Krisztus k�p�t nem t�kr�zi vissza a remek k�templom, a szemnek �s a f�lnek tetsz� liturgia. Krisztus k�p�t a megv�ltottak mutatj�k be a Krisztus ut�n v�gy� vil�gnak. Ez az a hat�sos bizonys�gtev�s, amikor elmondjuk �s bemutatjuk, hogy milyen a Krisztus �br�zatja.
 
3. A harmadik igazs�g az, hogy az �r�kk�val� csal�d tagjai t�k�letes biztons�gban �rzik magukat. A "t�k�letes" sz�t nem a st�lus sz�ps�g��rt �s nem meggondolatlanul haszn�lom. A t�k�letess�g olyan fogalmat jelent, ami csak Istennel kapcsolatban l�tezik. De pont ez a kapcsolat az, ami felb�tor�t a sz� kimond�s�ra.
      Az Isten gyermekeinek a biztons�g�r�l P�l k�rd�s �s felelet form�j�ban �rtes�t. A biztons�g nem a testi �lettel kapcsolatos. A f�ldi �letben semmi sem biztos, �s semmi sem t�k�letes. A biztons�g �s t�k�letess�g az �r�k�let, az Isten k�zel�ben val� �let jellegzetess�ge.
      N�gy k�rd�st tesz fel az apostol:
      Ki ellen�nk?
      Ki v�dol?
      Ki k�rhoztat?
      Ki szak�that el?
Miut�n minden fenyeget� veszedelmet, amire gondolhatott feleml�t, j�n a v�lasszal. �gy lett a 38-39. vers a 8. r�sz koron�ja, a lelki csal�d biztons�g�nak az isteni garanci�ja. Ha az els� korinthusi lev�l 13. r�sze a szeretet dicshimnusza, akkor a r�mai lev�l 8. r�sz�nek az utols� k�t verse a t�k�letes biztons�g isteni pecs�tje.
      A sz�ban lev� k�t verset t�bbf�lek�ppen magyar�zz�k. Egyet azonban nem lehet tenni: f�lremagyar�zni Isten szeretet�t, amely van a mi Urunk J�zus Krisztusban. Isten szeretete t�k�letes �s ez a t�k�letes szeretet ny�jt biztos v�delmet az �r gyermekeinek. K�t szil�rd t�maszuk van Isten gyermekeinek a t�k�letes biztons�gba vetett hit�kben.
      Az egyik Isten szeretete. Isten szeretete nem muland� �s v�ltoz� szeretet. Ennek a szeretetnek a nagys�ga �s val�s�ga Isten t�k�letess�g�vel m�rhet�.
      A m�sik t�mpont az �r J�zus szem�lye �s �ldozata. Krisztus az, aki Isten szeretet�nek a magass�g�t, sz�less�g�t �s m�lys�g�t bemutatta a vil�gnak. �nmag�t adta �rett�nk. Ebben a bizonyoss�gban �s biztons�gban �l Isten csal�dja.
 
      Dr. Udvarnoki B�la, Hiszek Uram, Magyar Baptista Irodalmi Kiad�, 1977. (Isten csal�dja, A R�ma 8 elemz�se. Hatodik, befejez� r�sz.)
Isten csal�dja - A 6 r�sz egy�tt is olvashat� itt. 
Martin Luther
Er�s v�r a mi Isten�nk
 
Er�s v�r a mi Isten�nk,
Kem�ny vasunk �s v�rt�nk.
Ins�gben egy�tt van vel�nk,
Megv�lt �s harcol �rt�nk.
K�l az �si rossz,
Bajvet� gonosz,
Csel vad fegyvere,
Er�szak �vele,
A f�ld�n � az els�.
 
�nn�n er�nk csak d�lib�b
�s bizony esn�nk esten.
De harcba k�ldte Egy Fi�t
�rt�nk maga az Isten.
K�rded-�, ki az?
J�zus, az igaz.
Sok had, Egy a f�,
Nincs Isten m�s csak �,
Krisztus a Gy�zedelmes.
 
 
S ha f�ld�n �rd�g ny�zsgene
�s elnyelni akarna,
Meg nem riadn�nk - ellene
Gy�z hit�nk diadalma.
A vil�gi �r
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
� meg�t�ltetett.
Megrend�l egy szavunkra.
 
�l, �ll az ige igazul,
Ak�rki vesse-h�nyja.
T�borainkra sz�ll az �r
Szent Lelke, adom�nya.
J�h�r, n�, csal�d,
J�sz�g, test, vil�g
Veszhet, vihetik
Veszend� kincseik', -
Mi�nk marad az orsz�g.
 
       J�zsef Attila ford�t�sa

Tov�bbi versek itt.

IFJ�S�GI TAL�LKOZ� - NEW YORK - OKT�BER 11-12

 
SZERKESZT� ROVATA
 
IFJ�S�GI TAL�LKOZ�ra k�sz�lnek gy�lekezeteink ifjai ezekben a hetekben. �r�mmel tapasztalom, hogy v�rj�k a New York-i alkalmat - s hogy az egym�ssal val� tal�lkoz�s mellett t�bben az�rt is im�dkoznak, hogy �ld�sosan teljenek azok a napok. Gondolom, hogy az otthon maradottak pedig legfontosabb feladatuknak azt tartj�k majd, hogy im�ds�gaikkal mellett�k �s m�g�tt�k �lljanak. Kegyelmes Urunk pedig k�sz�ti m�r a lehet�s�get a megt�r�sre, meg�jul�sra. Sok er�t k�v�nunk a szervez�knek, a helyi gy�lekezet testv�ris�g�nek.
      LUK�CS J�NOS lelkip�sztor testv�r �s csal�dja - lapz�rtakor kaptuk a h�rt - meg�rkezett �j szolg�lati hely�re, Chicag�ba. Most csak �gy r�viden a j� h�rt osztom meg olvas�inkkal, s egy�ttal Urunk �ld�s�t k�v�nom Luk�cs testv�r�k �let�re, itteni szolg�lat�ra. Rem�nys�g�nk szerint vel�k is tal�lkozhatunk majd a h�nap k�zep�n New Yorkban.
      A REFOREMACI�ra eml�kez�nk okt�ber v�g�n. A nagy esem�ny sorozat nem csak Eur�p�t �rintette. Hat�sa fokozatosan az eg�sz vil�gra kiterjedt. Sajnos ezen a f�ltek�n a Reform�ci�r�l nem sokat tud �s hall az �tlag kereszty�n. T�l r�gen �s t�l messze t�rt�ntek azok az esem�nyek ahhoz, hogy �rdekl�d�sre ig�nyt tarthatn�nak. N�h�ny eur�pai gy�kerekkel rendelkez� gy�lekezet, egyh�z tartja csak nyilv�n �s �nnepk�nt sz�mon okt�ber 31-�t. K�r. Hiszen az egyh�znak, s a benne �l� gy�lekezetnek mindig reform�l�dnia kell.
      Az ut�bbi id�ben hallottam egy misszi�s programr�l, melynek alkalmaz�sa sor�n a gy�lekezet egyfajta reform�ci�s folyamaton jut �t. Re-focus a c�me ennek a d�li baptist�k �ltal kidolgozott programnak. �jra fogalmazni c�ljainkat, hit�nk l�nyeg�t, sz�tv�lasztani a fontosat a l�nyegtelent�l - �jra f�kuszolni h�v� �let�nket. S ha sajn�lom is, hogy a gy�lekezetekben nem ker�l sz� p�ld�ul az anabaptist�kr�l �s a nagy reform�torokr�l, annak m�gis �r�l�k, hogy legal�bb ami�rt �let�ket is adt�k oly sokan: az Ige ott van Isten mai n�pe kez�ben. S Isten �l� �s hat� ig�j�nek komolyan v�tele Reform�ci�t ind�t szem�lyes �s gy�lekezeti szinten egyar�nt. Erre pedig ebben az �vben is, s�t gyakran sz�ks�g volna.
      IRODALMI NAP. Ha lehets�ges, tartsuk meg a hagyom�nyos Irodalmi Napot gy�lekezeteinkben. Mi benne a hagyom�nyos? Hogy az Evang�liumi H�rn�kre gondolunk, mint tett�k azt �vtizedek �ta az amerikai magyar baptist�k. Im�dkoztak a lap�rt, hogy bet�lthesse k�ldet�s�t �s adakoztak is a lapra, hogy megjelenhessen.
      MIT OLVASHATUNK az okt�beri sz�mban? A vez�rcikk�nk egy igemagyar�z� sorozat befejez� r�sze, melyben Udvarnoki testv�r - az Evang�liumi H�rn�k egykori, legismertebb szerkeszt�je - a R�mai lev�l 8-ik r�sz�t magyar�zza. Rem�lem olvas�ink is �r�mmel olvast�k ezeket a magyar�zatokat, mert a szerkeszt� tetsz�s�t mindenk�ppen elnyert�k.
      �rdekl�d�ssel olvastam Nov�k testv�r gondolatait a 10 parancsolatos alabamai szobor k�r�li, eg�sz nemzet�nket �rint� bonyodalmakr�l. Milyen sok minden t�rt�nik k�r�l�tt�nk, amelyr�l lehetne, s tal�n van is v�lem�ny�nk, csak nem szoktuk megfogalmazni. Pedig �rinti hit�nket, tal�n m�g szolg�latunkat is. Az egy�b politikai csat�roz�sok a h�tt�rbe szor�tott�k ezt az �gyet, s hetek �ta nem hallunk r�la �jabbat. S b�r tudom, hogy Isten Ig�je elpuszt�thatatlan, s vel�nk marad mind�r�kre, m�giscsak �rdekel, hogy mi lesz ebb�l a 10 parancsolatos szobor huzavon�b�l.
      �NEKESK�NYVEKr�l is olvashatunk ebben a sz�mban, t�bb cikket is, mint szeretn�nk. Arra gondolok, hogy legsz�vesebben egy olyan felh�v�st szerettem volna k�z�lni, melyben az eg�sz vil�g magyar baptist�i k�z�s �nekesk�nyv�nek a kiad�s�t hirdetik meg magyarorsz�gi testv�reink. Mivel n�mi bel�t�som van az ilyen szerte�gaz�, nagym�ret� munka megszervez�s�vel �s kiad�s�val kapcsolatban, meg tudom �rteni a jelenlegi helyzetet. Olvas�inknak �ppen ez�rt azt aj�nlom, hogy fogadj�k szeretettel mindk�t �nekes k�nyvet, rendelj�k meg �s haszn�lj�k, amilyen gyakran csak lehet. Hiszen az �nek hamarabb, s tal�n k�zelebb is vihet Urunkhoz, mint a sok besz�d, magyar�zkod�s. (szerk)
 
OKT�BER
 
�ldott az ember,
aki kez�be vette az Ig�t.
S �ldott az Ige!
Embert form�l� er�.
V�gy k�zbe ma is benn�nket!
V�rakoz� sz�vvel hajlunk f�l�d.
Reform�ld botladoz� �let�nk!
                                   HG

Tov�bbi versek itt.

�NEKESK�NYVEK
A B�keh�rn�k augusztus 20-i sz�m�ban egy �nekesk�nyv megrendel�si felh�v�st �s egy hossz� riportot olvashattunk. Mivel a magyarorsz�gi baptista testv�reink hetilapja nem jut el minden olvas�nkhoz, k�z�lj�k a felh�v�s nagyobb r�sz�t �s a riport fel�t.
      Benn�nket is �rint ugyanis ez a t�ma, k�tszeresen is. El�sz�r az�rt, mert az �szak-amerikai gy�lekezetek, valamint a sz�rv�nyban �l� testv�reink is haszn�lni fogj�k az �haz�ban kiadott �nekesk�nyveket. M�sodszor pedig az�rt, mert meglep�dve vessz�k tudom�sul, hogy a k�z�s "�ssz-magyar" �nekesk�nyvvel kapcsolatos -Vil�gsz�vets�gi szinten form�l�dott- tervek holtv�g�nyra futottak.
      Bizony�ra ez ut�bbit �rz�kelhette Borz�si Istv�n testv�r is -a rom�niai magyar baptist�k eln�ke, aki egy�ttal a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g jelenlegi eln�ke is-, hiszen n�h�ny h�ttel a B�keh�rn�k cikk megjelen�se ut�n egy lev�lben keresett fel benn�nket, melyet eg�sz�ben k�zl�nk.
 
      A "meglep�d�sn�l" kem�nyebb sz�t is haszn�lhatn�nk, hiszen az elm�lt 5-6 �ven kereszt�l form�l�d� gondolattal - egy mindegyik magyar sz�vets�g �ltal t�mogatott �s elfogadott, k�z�sen szerkesztett �s kiadott �nekesk�nyv terv�vel mindenki egyet�rtett. Kulcs�r testv�r -sz�vets�g�nk eln�ke- tavasszal Budapesten �s Nagyv�radon is j�rt, de �gy �rtettem t�le, hogy sem hivatalos t�rgyal�sokon, sem szem�lyes besz�lget�sekben nem mer�lt fel a k�l�n �nekesk�nyvek gondolata. Minden kor�bbi t�rgyal�saikon a k�z�s tervekr�l besz�ltek.
      Sajn�lom, hogy nem siker�lt megval�s�tani egy sz�p, k�z�s tervet. De meg is �rtem, hiszen egyr�szt t�ls�gosan is nagy feladat volt ez, m�sr�szt tal�n m�g a vezet�k k�z�tt sem l�tta mindenki egy k�z�s magyar baptista �nekesk�nyv sz�ks�gess�g�t - sem Magyarorsz�gon, sem Erd�lyben.
 
      Rem�lem, hogy olvas�ink t�j�koz�d�s�t el�seg�tik ezek az �r�sok, s hogy amennyiben az itt jelzett tervek szerint haladnak el�re majd a munk�latok, kar�csony k�rny�k�n k�zbe vehetj�k majd a "Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyvet," j�v�re pedig az �j "A hit hangjait." Mind a k�t kiad�s alatt �ll� �nekesk�nyvet olvas�ink figyelm�be, im�ds�gaiba aj�nlom.
      Tal�n j�n m�g olyan id�, amikor jobban fogjuk �rz�kelni, hogy �sszetartozunk, ha hat�rvonalak h�z�dnak is k�z�tt�nk; s ha ma m�g nem is tartunk ott, lehet, hogy egyszer majd tenni is tudunk valamit egym�s�rt, k�z�sen. (Szerk)

BAPTISTA GY�LEKEZETI �NEKESK�NYV - KAR�CSONYRA

FELH�V�S A BAPTISTA GY�LEKEZETI �NEKESK�NYV MEGRENDEL�S�RE
 
AA gy�lekezeti �nekesk�nyv baptista k�z�ss�g�nk olyan szimb�luma, amely maradand�an foglalja �ssze szellemi t�k�nket.@ (Beharka P�l)
 
Kedves Testv�rek!
 
Szeretettel �s �r�mmel t�j�koztatjuk gy�lekezeteinket, hogy 43 �vvel a Hit hangjai �nekesk�nyv kiad�s�t k�vet�en Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zunk �nekesk�nyv Bizotts�ga ism�t �j gy�lekezeti �nekesk�nyv megjelentet�s�n dolgozik, �s arra t�rekszik, hogy az �j kiadv�nyt 2003 kar�csony�ra k�zbe vehesse a magyarorsz�gi testv�ris�g. A bizotts�g terv�t kor�bban a Sz�vets�gi Tan�cs, m�jus 24-�n pedig a K�zgy�l�s t�mogat�lag �s j�v�hagy�lag elfogadta. Mivel az �j �nekesk�nyv megjelentet�s�hez jelent�s �sszegre van sz�ks�g, a k�zgy�l�s akk�nt hat�rozott, hogy az �j �nekesk�nyv el��ll�t�s�t els�sorban el�jegyz�sekb�l finansz�rozza meg. Ennek �rdek�ben sz�vets�g�nk p�nz�gyi vezet�se egy elk�l�n�tett alsz�ml�t nyitott, hogy az el�jegyz�sre sz�nt p�nzt testv�reink erre a sz�ml�ra k�ldj�k el. Az �nekesk�nyv Bizotts�g Vezet�s�ge a kiadv�ny el�jegyz�si �r�t 2800 Ft-ban hat�rozta meg, amelyet k�rj�k, hogy az ig�nyl�k gy�lekezetenk�nt �sszegy�jtve k�ldjenek be miel�bb [ ] az egyh�z �ltal megnyitott alsz�ml�ra. (Az el�fizet�s �sszege az egyh�z Bencz�r utcai p�nzt�r�ban is befizethet�.) Az �nekesk�nyv v�gleges �ra a felmer�l� k�lts�gek pontos ismeret�ben a kiad�skor ker�l meg�llap�t�sra,
 
K�rj�k tov�bb�, hogy a gy�lekezetek testv�ris�ge hordozza im�ds�gban az �nekesk�nyv Bizotts�gban munk�lkod� mintegy 40 testv�r baptista k�z�ss�g�nk �rdek�ben v�gzend� fontos szolg�lat�t.
                 AZ �NEKESK�NYV BIZOTTS�G
 
�J �NEKESK�NYV K�SZ�L
 
Simon Attila riportja Marosi Nagy Lajos testv�rrel, az �nekesk�nyv Bizotts�g koordin�tor�val (r�szletek)
 
A m�jusi k�zgy�l�sen a k�ld�ttek m�r megismerkedtek az �j gy�lekezeti �nekesk�nyv terv�vel. Ott els�sorban a finansz�roz�s oldal�r�l vet�d�tt fel a k�rd�s, de sok testv�r�nk �rdekl�d�tt, mir�l is van sz�, hogy �ll a munka, mire sz�m�that k�z�ss�g�nk. K�rlek, hogy els�k�nt arr�l besz�lj, mi idokolja egy �j �nekesk�nyv kiad�s�t k�z�ss�g�nkben?
 
A Hit hangjai gy�lekezeti �nekesk�nyv 43 �vvel ezel�tt, 1960-ban jelent meg, de a szerkeszt�se m�r az �tvenes �vek elej�n megkezd�d�tt Ez a k�nyv gener�ci�kon �t szolg�lta a baptista gy�lekezeti �nekl�st. A megjelen�s �ta eltelt 43 �v t�bb szempontb�l is ok arra, hogy �j �nekesk�nyvet jelentess�nk meg. El�sz�r is az �nekek egy kisebb h�nyada nem v�ltotta be a hozz� f�z�tt rem�nyeket, vagyis egyszer�en nem haszn�lj�k a gy�lekezetek. M�sr�szt a legjobb �nekek is egy id� ut�n megszokott� v�lnak, rutinszer� �nekl�s�k nem seg�ti mindazt a c�lt, amire tulajdonk�ppen h�vatott lenne a gy�lekezeti �nekl�s. Azt szoktam mondani magyar�zatk�nt: m�g a legfinomabb �telek is megszokott� v�lhatnak, ha mindig azt kell enn�nk. Harmadszorra a 43 �v sor�n sok �j �s �j st�lus� �nek is �r�dott, amelyet sz�vesen �nekelnek ma a gy�lekezetek. �s m�g egy indok: vil�gszerte gyakorlat az, hogy 20-25 �venk�nt meg�j�tj�k a gy�lekezeti �nekesk�nyveket. Ez al�l a hazai t�rt�nelmi egyh�zak sem kiv�telek, sorra �j�tj�k meg �nekesk�nyveiket.
 
�gy tudom, n�h�ny �ve m�r felmer�lt egy �gynevezett "�ssz-magyar" �nekesk�nyv szerkeszt�se. Mi�rt hi�sult meg ez a munka?
 
Amikor megalak�tott�k a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�t, akkor mer�lt fel egy k�z�s �nekesk�nyv kiad�s�nak gondolata. A munka el is indult �s k�zel 350 �neket v�logattak ki testv�reink, akik els�sorban a magyarorsz�gi �s az erd�lyi zenei vezet�kb�l ker�ltek ki. Azut�n a tov�bbi munka egyre vontatottabb� v�lt. Volt egy elk�pzel�s, hogy az els� 350 �nek ut�n minden sz�vets�g a maga �nekeit teszi hozz� a k�nyvh�z. A 2000-ben megtartott MABAVIT II.-n azonban az erd�lyi testv�rek meglepet�s�nkre megjelentettek egy �n�ll� �nekesk�nyvet Hit hangjai c�mmel, amely azut�n v�gleg megnehez�tette a terv megval�sul�s�t. Az elm�lt �v november�ben az �nekesk�nyv Bizotts�g hivatalos kinevez�s�vel meg�l�nk�lt a munka az �j �nekesk�nyv k�r�l Magyarorsz�gon. M�jus elej�n az erd�lyi testv�rek egy sz�veges gy�jtem�nyt k�ldtek �t k�l�nb�z� �nekekkel. Ut�lag k�rt�k a kott�t is, de sajnos az �nekek nagyobb r�sze csup�n egysz�lam� kott�val �rkezett hozz�nk. �t h�nappal a k�nyv megjelen�se el�tt m�r t�l k�s�n j�tt erd�lyi testv�reink �rdekl�d�se. �ttekintve az elk�ld�tt �nekanyagot, meg�llap�that�, hogy azok k�sz�lts�gi foka messze elmaradt a m�r kottagrafik�z�s �s t�rdel�s alatt �ll� magyarorsz�gi anyagt�l, �s jelent�s szakmai (dallam �s sz�veg) munk�t ig�nyelne azok megfelel� sz�nvonal� feldolgoz�sa, amelyre id� hi�ny�ban m�r nem v�llalkozhattunk. D�nt�s�nk meghozatal�n�l figyelembe vett�k azt is, hogy az elk�ld�tt �nekek k�z�tt nincs sz�mottev� �j dallam, legt�bbj�k ismert �s haszn�lt �neke a m�lt sz�zadi magyarorsz�gi baptista misszi�nak. �j �nekeket v�rtunk. Mivel az �nekesk�nyv Bizotts�g vezet�i �gy l�tt�k, hogy ez ism�t lelass�tan� a munk�t, ez�rt nem k�v�ntuk vesz�lyeztetni a k�nyv id�beni megjelen�s�t. Terv�nk azonban az, hogy a megjelen� �nekesk�nyvet aj�nljuk majd minden magyar baptista testv�rnek szerte a vil�gon.
...
 
K�rlek, mondj�l n�h�ny sz�t a majdani �j �nekesk�nyv�nkr�l.
 
Mindenk�ppen az az elk�pzel�s�nk, hogy ez az �j k�nyv sok szempontb�l hozzon �jat, ugyanakkor a szakmai �rt�keknek feleljen meg �ppen �gy, mint el�dje a Hit hangjai. Szeretn�nk, ha kiadv�nyunk visszah�d�tan� a gy�lekezeti �nekesk�nyv tekint�ly�t a gy�lekezetekben. Arra gondoltunk, hogy ezt a sz�nd�kot egy �j n�vvel is hangs�lyozzuk, ez�rt v�lasztottuk a Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyv nevet. A form�tuma a mostani k�nyv�nkn�l nagyobb lesz. Ennek eld�nt�s�n�l tanulm�nyoztuk a k�l�nb�z� baptista �nekesk�nyveket, t�bbek k�z�tt az amerikai Baptist Hymnal-t, vagy a brit Mission Praise-t. A Hit hangjaib�l mintegy 350 �neket v�logattunk be az �j kiadv�nyba. Itt szeretn�m hangs�lyozni, hogy nem kihagytunk a k�nyvb�l �nekeket, hanem bev�logatjuk a legfontosabbakat, t�mabeli �s dallami szempontokat figyelembe v�ve. A t�bbi �nek r�szben a m�r megjelent kiadv�nyokb�l (Zeng az �nek 1,2.) ker�l be az �j k�nyvbe. Mintegy 150-200, sz�veg�ben �s dallam�ban teljesen �j �nek lesz benne. A munka nagy er�kkel halad el�re, terv�nk az, hogy 2003. kar�csony�ra k�zbe vehess�k az �j �nekesk�nyvet. A k�nyv megjelen�s�hez jelent�s p�nzeszk�zre lesz sz�ks�g�nk. Egyh�zunkban egy elk�l�n�tett sz�ml�t nyitunk az�rt, hogy akik szeretn�k t�mogatni a munk�t, megtehess�k. Erre szeretn�nk is b�tor�tani a testv�reket �s a gy�lekezeteket egyar�nt.
              (R�szletek a B�keh�rn�k augusztus 20-i sz�m�b�l)

K�sz�b�n "A hit hangjai" �nekesk�nyv megjelen�se

Hamarosan a v�g�re �r "A hit hangjai" �nekesk�nyv �tdolgoz�sa, �s v�rva v�rt kiad�s�ra is sor ker�lhet egy �ven bel�l. Az �nek-zene�gyi bizotts�g t�bb mint nyolc �ves munk�ja nyom�n az �neksz�vegek nagy r�sze k�szen �ll, �s ugyan�gy a kottagrafika is az utols� st�diumba jutott.
      Amint ez �vr�l-�vre ismertetve volt a k�l�nb�z� kongresszusi besz�mol�kban, az �nek-zene�gyi bizotts�g nyolc �ven �t folyamatosan dolgozott, eleinte havonta szervezve munkanapokat, k�s�bb b�v�tett csapattal munkaheteket sz�nva az �j �nekesk�nyv elk�sz�t�s�re. A kisz�m�thatatlanul id�ig�nyes �s nagy volumen� munka ellen�re az �prilisi Kongresszuson m�r csak egy �v v�rakoz�st k�rt az �nek-zen�gyi bizotts�g eln�ke: ennyire volt m�g sz�ks�g, hogy megl�ssuk az "alag�t" v�g�t.
      Ha felid�zz�k a megtett utat, ott l�tjuk a kezdetet, amikor az �j �nekesk�nyv tartalomjegyz�k�t kellett �ssze�ll�tani. Ebben figyelembe vett�k a gy�lekezeteinkt�l be�rkezett javaslatokat, �s a jegyz�ket egyeztett�k magyarorsz�gi testv�reinkkel. Ezt k�vet�en az �neksz�vegek �tdolgoz�s�t igyekezt�nk a zenei, irodalmi �s teol�giai k�vetelm�nyeknek megfelel�en v�gezni. El�bb egy k�z�s �nekesk�nyv kiad�s�t tervezt�k, de Magyarorsz�gi testv�reink m�r ez �v v�g�re megjelentetik �nekesk�nyv�ket "Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyv" c�mmel, m�g "A hit hangjai" erd�lyi kiad�sa el�rel�that�lag csak 2004. v�g�re k�sz�lhet el. �gy v�lj�k, hogy a k�t �nekesk�nyvnek legal�bb fele �gy is azonos lehet. Ami minket illet, k�z�lt�k az �ltalunk elk�sz�tett "nem k�z�s" anyagot, de nem tudjuk, hogy magyarorsz�gi testv�reink a k�z�s 300-400 �neken k�v�l m�g mit k�sz�lnek kiadni.
      Az elm�lt �vekben m�r jelent meg �zel�t� kisebb f�zetekben a k�sz�l� �nekesk�nyvb�l, Magyarorsz�gon is, itt is. Ezekben a f�zetekben magyarorsz�gi testv�reink felhaszn�lt�k a mi bizotts�gunk �ltal-, �s mi is az �ltaluk �tdolgozott �nekeket. Mindez abb�l a c�lb�l t�rt�nt, hogy elker�lj�k az �nekek elt�r� sz�vegvari�nsokkal val� haszn�lat�t. Sajnos, az ut�bbi id�ben megszakadt az egy�ttm�k�d�s magyarorsz�gi testv�reinkkel. Egy-k�t alapember kiv�tel�vel az ottani szakbizotts�g tagjai kicser�l�dtek, �s hosszabb sz�net ut�n csak 2002. november�t�l kezdt�k �jra a munk�t. �gy kevesen maradtak, akik kezdett�l fogva r�szei voltak az �nekesk�nyv k�sz�t�s�nek. Erd�lyben a feladat �ri�si m�rete miatt a munka nagyon hosszan elh�z�dott, de Isten kegyelm�b�l most m�r l�that� a v�ge. Az erd�lyi �nek-zene�gyi bizotts�g tagjai a k�vetkez�k: Kir�ly Tibor (eln�k), Borz�si Istv�n (titk�r), Kir�ly Gy�rgy, Mike J�zsef, Kis-Juh�sz Vilmos, Bokor Barnab�s, Gergely Istv�n, ifj. Gergely P�l, ifj. Kiss L�szl�, valamint Garai Zsolt, aki a n�gysz�lam� let�tek egy r�sz�t meg�rta.
      "A hit hangjai" �tdolgozott �nekeit az 1960-as "A hit hangjai," az 1943-as "A hit hangjai," az "Evang�liumi Zsolt�r," az "Evang�liumi Kar�nekek," a "Dics�retek," az "Amerikai �nekesk�nyv," az 1960-as �bred�s �nekei, valamint az �jabb �nekford�t�sok alkotj�k. Hordozzuk im�inkban az �j �nekesk�nyv j�v� �vi megjelen�s�t!
          Borz�si Istv�n, eln�k
          Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge, Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g

SOMLAI GYUL�N� (1935 - 2003)
CSUTORKA J�NOS (1922 - 2003)
T�TH IBOLYA (1930 - 2003)

Gyermek �s ifj�s�gi t�bor - R�m�ba (j�nius 30 - 
j�lius 4)

Gy�lekezeti h�rek: 
New YorkCleveland Toronto

�j �nekesk�nyvekr�l

VAL�BAN?
Nov�k J�zsef rovata

Lapozgassuk a Bibli�t
Vas�rnapi iskola

Vil�got Form�l� Igeversek

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]