Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

VFI - Világot 
Formáló Igeversek

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 fénykép a chicagoi találkozóról a chicagoiak web oldalán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. OKTÓBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

 
ÖRÖKKÉVALÓ CSALÁD
Róma 8:28-39
 
Három lelkesítő igazságot találunk a 8. rész utolsó verseiben.
 
1. Az első az, hogy Isten gyermekeinek minden javukra van. Ez a kifejezés kiegészítése annak a másik hatalmas mondásnak, amelyet ugyancsak a 8. részben, a 31. versben olvasunk: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" Mind a két kijelentés a lelki család biztonságának a záloga. A lelki család tagjai biztonságban élnek és Isten kegyelméből minden jónak a részesei.
      Hogy lehet minden javunkra? Javunkra van szeretteink elmúlása, a betegség, a család tagjainak rosszútra tévedése, az üzleti bukás, a munkanélküliség? Hosszú lenne a kérdések sora, ha minden bajt megemlítenénk, ami az életben ér. A fájdalom, a bánat valóságos, ezeket nem lehet könnyen megmagyarázni és semmiképpen sem lehet elmagyarázással megszüntetni.
      A hívőnek azonban Isten beszéde igaz és ígérete valóság és az Ige jót mond, jó megoldást tár elénk.
      Elfogadhatjuk megnyugtató válasznak azt a tételt, hogy az Isten fiai nem lehetnek az események prédái. Inkább az események fogják a fiak javát szolgálni. Ez az igazság megerősítést nyer abból a tényből, hogy a lélek nem az anyag függvénye. Az Isten gyermekeinek, a lelki családnak sorsát pedig a Lélek intézi. Isten, a Lélek formálja az anyagot. Keze benne van a történelemben. Mint mennyei Atya nem fog-e mindent gyermekei javára intézni?
      A hallgatók közül sokan nem tudják, hogy az ún. "eredeti" görög Újszövetségből is többféle kiadás forog kézen. Azért teszem az eredeti szót idézőjelek közé, mivel az eredeti Újszövetség nincs birtokunkban. A legrégibb újszövetségi irat a negyedik századból való és az természetesen másolat. Tudjuk jól, hogy a másolásba könnyen kerül hiba. Amint a régészek az ásatások nyomán több és több bibliai emlékekre és iratokra bukkannak, a Biblia tudósainak több alkalmuk nyílik az összehasonlításokra. Ekképpen megközelítik az "eredeti" szöveg tartalmát. Megnyugtatásul elmondhatom, hogy az összehasonlítások alapján semmiféle lényeges javítást, vagy változást nem végeztek a használatban levő szövegen.
      Találtak azonban itt-ott a régi kéziratokban nagyon érdekes eltéréseket. Egy ilyen figyelemreméltó eltérés mutatkozik a 28. versben, amiről éppen szó van. A Magyar fordítás egyszerűen azt mondja "minden javunkra van". A görög szöveg élénkebb képben úgy mondja "minden együtt munkálkodik" javunkra (panta szunergei). Egyik görögnyelvű Bibliában ezen a helyen van még egy szó: Isten (Panta szunergei ho theos). A fordítás ez: Isten mindent együttmunkál a javunkra. Hogy az eredeti szövegben így volt-e, azt nem tudjuk, de az egyikben így áll és szerintem ez az értelmezés jól beleillik a rész gondolatmentébe.
Nem a "dolgok", hanem Isten működik a javunkra, illetve irányítja a dolgok menetét úgy, hogy előmenetelünkre szolgáljon. Nem a vak véletlen, hanem a bölcs, szerető mennyei Atya kezében vagyunk. Ez adja a hivőnek a tökéletes reménységet, hogy Isten mindent jóra hoz.
 
2. Isten gyermekei formálódnak és növekednek "hogy azok, az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek" (29.v.). Testben mennél öregebbek leszünk annál rosszabbul nézünk ki. Vigasztaljuk magunkat s jóakaratúlag mondjuk - erről-arról-, hogy milyen szép öreg férfi, vagy nő. Az igazság az, hogy a testi szépség a fiatal korhoz van kötve. A lelkiekben azonban fordított a helyzet: minél öregebbek leszünk, annál jobban kell hasonlítanunk Krisztushoz. Krisztus testi képe nem maradt fenn, de lelki képe a tökéletes szépség volt. Ez a hasonulási folyamat nem képzelődés. Ez a jóra, szépre való változás mindenkinél észlelhető, aki közösségben él az Úrral.
      Milyen magasztos gondolat az az Isten gyermekei részére, hogy amint az évek múlnak mindjobban hasonlítanak Krisztusra. Ezeket a hívőket az öregedés gondolata nem nagyon aggasztja. Hitben, szeretetben, hűségben, szolgálatban és szentségben Isten Fiának ábrázatához hasonlóak lesznek. Az öregség a krisztusiaknak nem egyenlő a reménytelenséggel és kilátástalansággal.
      Van a hívők növekedésének és formálódásának egy másik dicső jelentősége: ha hasonlítani fognak Krisztusra, akkor Krisztust megmutathatják a világnak. A vallásosságba beleunt emberek ma is jönnek a tanítványokhoz a régi óhajjal: Jézust akarjuk látni. Krisztus képét nem tükrözi vissza a remek kőtemplom, a szemnek és a fülnek tetsző liturgia. Krisztus képét a megváltottak mutatják be a Krisztus után vágyó világnak. Ez az a hatásos bizonyságtevés, amikor elmondjuk és bemutatjuk, hogy milyen a Krisztus ábrázatja.
 
3. A harmadik igazság az, hogy az örökkévaló család tagjai tökéletes biztonságban érzik magukat. A "tökéletes" szót nem a stílus szépségéért és nem meggondolatlanul használom. A tökéletesség olyan fogalmat jelent, ami csak Istennel kapcsolatban létezik. De pont ez a kapcsolat az, ami felbátorít a szó kimondására.
      Az Isten gyermekeinek a biztonságáról Pál kérdés és felelet formájában értesít. A biztonság nem a testi élettel kapcsolatos. A földi életben semmi sem biztos, és semmi sem tökéletes. A biztonság és tökéletesség az Örökélet, az Isten közelében való élet jellegzetessége.
      Négy kérdést tesz fel az apostol:
      Ki ellenünk?
      Ki vádol?
      Ki kárhoztat?
      Ki szakíthat el?
Miután minden fenyegető veszedelmet, amire gondolhatott felemlít, jön a válasszal. Így lett a 38-39. vers a 8. rész koronája, a lelki család biztonságának az isteni garanciája. Ha az első korinthusi levél 13. része a szeretet dicshimnusza, akkor a római levél 8. részének az utolsó két verse a tökéletes biztonság isteni pecsétje.
      A szóban levő két verset többféleképpen magyarázzák. Egyet azonban nem lehet tenni: félremagyarázni Isten szeretetét, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten szeretete tökéletes és ez a tökéletes szeretet nyújt biztos védelmet az Úr gyermekeinek. Két szilárd támaszuk van Isten gyermekeinek a tökéletes biztonságba vetett hitükben.
      Az egyik Isten szeretete. Isten szeretete nem mulandó és változó szeretet. Ennek a szeretetnek a nagysága és valósága Isten tökéletességével mérhető.
      A másik támpont az Úr Jézus személye és áldozata. Krisztus az, aki Isten szeretetének a magasságát, szélességét és mélységét bemutatta a világnak. Önmagát adta érettünk. Ebben a bizonyosságban és biztonságban él Isten családja.
 
      Dr. Udvarnoki Béla, Hiszek Uram, Magyar Baptista Irodalmi Kiadó, 1977. (Isten családja, A Róma 8 elemzése. Hatodik, befejező rész.)
Isten családja - A 6 rész együtt is olvasható itt. 
Martin Luther
Erős vár a mi Istenünk
 
Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.
 
Önnön erőnk csak délibáb
És bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más csak Ő,
Krisztus a Győzedelmes.
 
 
S ha földön ördög nyüzsgene
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk - ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.
 
Él, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik', -
Miénk marad az ország.
 
       József Attila fordítása

További versek itt.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - NEW YORK - OKTÓBER 11-12

 
SZERKESZTŐ ROVATA
 
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓra készülnek gyülekezeteink ifjai ezekben a hetekben. Örömmel tapasztalom, hogy várják a New York-i alkalmat - s hogy az egymással való találkozás mellett többen azért is imádkoznak, hogy áldásosan teljenek azok a napok. Gondolom, hogy az otthon maradottak pedig legfontosabb feladatuknak azt tartják majd, hogy imádságaikkal mellettük és mögöttük álljanak. Kegyelmes Urunk pedig készíti már a lehetőséget a megtérésre, megújulásra. Sok erőt kívánunk a szervezőknek, a helyi gyülekezet testvériségének.
      LUKÁCS JÁNOS lelkipásztor testvér és családja - lapzártakor kaptuk a hírt - megérkezett új szolgálati helyére, Chicagóba. Most csak így röviden a jó hírt osztom meg olvasóinkkal, s egyúttal Urunk áldását kívánom Lukács testvérék életére, itteni szolgálatára. Reménységünk szerint velük is találkozhatunk majd a hónap közepén New Yorkban.
      A REFOREMACIÓra emlékezünk október végén. A nagy esemény sorozat nem csak Európát érintette. Hatása fokozatosan az egész világra kiterjedt. Sajnos ezen a féltekén a Reformációról nem sokat tud és hall az átlag keresztyén. Túl régen és túl messze történtek azok az események ahhoz, hogy érdeklődésre igényt tarthatnának. Néhány európai gyökerekkel rendelkező gyülekezet, egyház tartja csak nyilván és ünnepként számon október 31-ét. Kár. Hiszen az egyháznak, s a benne élő gyülekezetnek mindig reformálódnia kell.
      Az utóbbi időben hallottam egy missziós programról, melynek alkalmazása során a gyülekezet egyfajta reformációs folyamaton jut át. Re-focus a címe ennek a déli baptisták által kidolgozott programnak. Újra fogalmazni céljainkat, hitünk lényegét, szétválasztani a fontosat a lényegtelentől - újra fókuszolni hívő életünket. S ha sajnálom is, hogy a gyülekezetekben nem kerül szó például az anabaptistákról és a nagy reformátorokról, annak mégis örülök, hogy legalább amiért életüket is adták oly sokan: az Ige ott van Isten mai népe kezében. S Isten élő és ható igéjének komolyan vétele Reformációt indít személyes és gyülekezeti szinten egyaránt. Erre pedig ebben az évben is, sőt gyakran szükség volna.
      IRODALMI NAP. Ha lehetséges, tartsuk meg a hagyományos Irodalmi Napot gyülekezeteinkben. Mi benne a hagyományos? Hogy az Evangéliumi Hírnökre gondolunk, mint tették azt évtizedek óta az amerikai magyar baptisták. Imádkoztak a lapért, hogy betölthesse küldetését és adakoztak is a lapra, hogy megjelenhessen.
      MIT OLVASHATUNK az októberi számban? A vezércikkünk egy igemagyarázó sorozat befejező része, melyben Udvarnoki testvér - az Evangéliumi Hírnök egykori, legismertebb szerkesztője - a Római levél 8-ik részét magyarázza. Remélem olvasóink is örömmel olvasták ezeket a magyarázatokat, mert a szerkesztő tetszését mindenképpen elnyerték.
      Érdeklődéssel olvastam Novák testvér gondolatait a 10 parancsolatos alabamai szobor körüli, egész nemzetünket érintő bonyodalmakról. Milyen sok minden történik körülöttünk, amelyről lehetne, s talán van is véleményünk, csak nem szoktuk megfogalmazni. Pedig érinti hitünket, talán még szolgálatunkat is. Az egyéb politikai csatározások a háttérbe szorították ezt az ügyet, s hetek óta nem hallunk róla újabbat. S bár tudom, hogy Isten Igéje elpusztíthatatlan, s velünk marad mindörökre, mégiscsak érdekel, hogy mi lesz ebből a 10 parancsolatos szobor huzavonából.
      ÉNEKESKÖNYVEKről is olvashatunk ebben a számban, több cikket is, mint szeretnénk. Arra gondolok, hogy legszívesebben egy olyan felhívást szerettem volna közölni, melyben az egész világ magyar baptistái közös énekeskönyvének a kiadását hirdetik meg magyarországi testvéreink. Mivel némi belátásom van az ilyen szerteágazó, nagyméretű munka megszervezésével és kiadásával kapcsolatban, meg tudom érteni a jelenlegi helyzetet. Olvasóinknak éppen ezért azt ajánlom, hogy fogadják szeretettel mindkét énekes könyvet, rendeljék meg és használják, amilyen gyakran csak lehet. Hiszen az ének hamarabb, s talán közelebb is vihet Urunkhoz, mint a sok beszéd, magyarázkodás. (szerk)
 
OKTÓBER
 
Áldott az ember,
aki kezébe vette az Igét.
S áldott az Ige!
Embert formáló erő.
Végy kézbe ma is bennünket!
Várakozó szívvel hajlunk föléd.
Reformáld botladozó életünk!
                                   HG

További versek itt.

ÉNEKESKÖNYVEK
A Békehírnök augusztus 20-i számában egy énekeskönyv megrendelési felhívást és egy hosszú riportot olvashattunk. Mivel a magyarországi baptista testvéreink hetilapja nem jut el minden olvasónkhoz, közöljük a felhívás nagyobb részét és a riport felét.
      Bennünket is érint ugyanis ez a téma, kétszeresen is. Először azért, mert az észak-amerikai gyülekezetek, valamint a szórványban élő testvéreink is használni fogják az óhazában kiadott énekeskönyveket. Másodszor pedig azért, mert meglepődve vesszük tudomásul, hogy a közös "össz-magyar" énekeskönyvvel kapcsolatos -Világszövetségi szinten formálódott- tervek holtvágányra futottak.
      Bizonyára ez utóbbit érzékelhette Borzási István testvér is -a romániai magyar baptisták elnöke, aki egyúttal a Magyar Baptista Világszövetség jelenlegi elnöke is-, hiszen néhány héttel a Békehírnök cikk megjelenése után egy levélben keresett fel bennünket, melyet egészében közlünk.
 
      A "meglepődésnél" keményebb szót is használhatnánk, hiszen az elmúlt 5-6 éven keresztül formálódó gondolattal - egy mindegyik magyar szövetség által támogatott és elfogadott, közösen szerkesztett és kiadott énekeskönyv tervével mindenki egyetértett. Kulcsár testvér -szövetségünk elnöke- tavasszal Budapesten és Nagyváradon is járt, de úgy értettem tőle, hogy sem hivatalos tárgyalásokon, sem személyes beszélgetésekben nem merült fel a külön énekeskönyvek gondolata. Minden korábbi tárgyalásaikon a közös tervekről beszéltek.
      Sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani egy szép, közös tervet. De meg is értem, hiszen egyrészt túlságosan is nagy feladat volt ez, másrészt talán még a vezetők között sem látta mindenki egy közös magyar baptista énekeskönyv szükségességét - sem Magyarországon, sem Erdélyben.
 
      Remélem, hogy olvasóink tájékozódását elősegítik ezek az írások, s hogy amennyiben az itt jelzett tervek szerint haladnak előre majd a munkálatok, karácsony környékén kézbe vehetjük majd a "Baptista Gyülekezeti Énekeskönyvet," jövőre pedig az új "A hit hangjait." Mind a két kiadás alatt álló énekeskönyvet olvasóink figyelmébe, imádságaiba ajánlom.
      Talán jön még olyan idő, amikor jobban fogjuk érzékelni, hogy összetartozunk, ha határvonalak húzódnak is közöttünk; s ha ma még nem is tartunk ott, lehet, hogy egyszer majd tenni is tudunk valamit egymásért, közösen. (Szerk)

BAPTISTA GYÜLEKEZETI ÉNEKESKÖNYV - KARÁCSONYRA

FELHÍVÁS A BAPTISTA GYÜLEKEZETI ÉNEKESKÖNYV MEGRENDELÉSÉRE
 
AA gyülekezeti énekeskönyv baptista közösségünk olyan szimbóluma, amely maradandóan foglalja össze szellemi tőkénket.@ (Beharka Pál)
 
Kedves Testvérek!
 
Szeretettel és örömmel tájékoztatjuk gyülekezeteinket, hogy 43 évvel a Hit hangjai énekeskönyv kiadását követően Magyarországi Baptista Egyházunk Énekeskönyv Bizottsága ismét új gyülekezeti énekeskönyv megjelentetésén dolgozik, és arra törekszik, hogy az új kiadványt 2003 karácsonyára kézbe vehesse a magyarországi testvériség. A bizottság tervét korábban a Szövetségi Tanács, május 24-én pedig a Közgyűlés támogatólag és jóváhagyólag elfogadta. Mivel az új énekeskönyv megjelentetéséhez jelentős összegre van szükség, a közgyűlés akként határozott, hogy az új énekeskönyv előállítását elsősorban előjegyzésekből finanszírozza meg. Ennek érdekében szövetségünk pénzügyi vezetése egy elkülönített alszámlát nyitott, hogy az előjegyzésre szánt pénzt testvéreink erre a számlára küldjék el. Az Énekeskönyv Bizottság Vezetősége a kiadvány előjegyzési árát 2800 Ft-ban határozta meg, amelyet kérjük, hogy az igénylők gyülekezetenként összegyűjtve küldjenek be mielőbb [ ] az egyház által megnyitott alszámlára. (Az előfizetés összege az egyház Benczúr utcai pénztárában is befizethető.) Az énekeskönyv végleges ára a felmerülő költségek pontos ismeretében a kiadáskor kerül megállapításra,
 
Kérjük továbbá, hogy a gyülekezetek testvérisége hordozza imádságban az Énekeskönyv Bizottságban munkálkodó mintegy 40 testvér baptista közösségünk érdekében végzendő fontos szolgálatát.
                 AZ ÉNEKESKÖNYV BIZOTTSÁG
 
ÚJ ÉNEKESKÖNYV KÉSZÜL
 
Simon Attila riportja Marosi Nagy Lajos testvérrel, az Énekeskönyv Bizottság koordinátorával (részletek)
 
A májusi közgyűlésen a küldöttek már megismerkedtek az új gyülekezeti énekeskönyv tervével. Ott elsősorban a finanszírozás oldaláról vetődött fel a kérdés, de sok testvérünk érdeklődött, miről is van szó, hogy áll a munka, mire számíthat közösségünk. Kérlek, hogy elsőként arról beszélj, mi idokolja egy új énekeskönyv kiadását közösségünkben?
 
A Hit hangjai gyülekezeti énekeskönyv 43 évvel ezelőtt, 1960-ban jelent meg, de a szerkesztése már az ötvenes évek elején megkezdődött Ez a könyv generációkon át szolgálta a baptista gyülekezeti éneklést. A megjelenés óta eltelt 43 év több szempontból is ok arra, hogy új énekeskönyvet jelentessünk meg. Először is az énekek egy kisebb hányada nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, vagyis egyszerűen nem használják a gyülekezetek. Másrészt a legjobb énekek is egy idő után megszokottá válnak, rutinszerű éneklésük nem segíti mindazt a célt, amire tulajdonképpen hívatott lenne a gyülekezeti éneklés. Azt szoktam mondani magyarázatként: még a legfinomabb ételek is megszokottá válhatnak, ha mindig azt kell ennünk. Harmadszorra a 43 év során sok új és új stílusú ének is íródott, amelyet szívesen énekelnek ma a gyülekezetek. És még egy indok: világszerte gyakorlat az, hogy 20-25 évenként megújítják a gyülekezeti énekeskönyveket. Ez alól a hazai történelmi egyházak sem kivételek, sorra újítják meg énekeskönyveiket.
 
Úgy tudom, néhány éve már felmerült egy úgynevezett "össz-magyar" énekeskönyv szerkesztése. Miért hiúsult meg ez a munka?
 
Amikor megalakították a Magyar Baptisták Világszövetségét, akkor merült fel egy közös énekeskönyv kiadásának gondolata. A munka el is indult és közel 350 éneket válogattak ki testvéreink, akik elsősorban a magyarországi és az erdélyi zenei vezetőkből kerültek ki. Azután a további munka egyre vontatottabbá vált. Volt egy elképzelés, hogy az első 350 ének után minden szövetség a maga énekeit teszi hozzá a könyvhöz. A 2000-ben megtartott MABAVIT II.-n azonban az erdélyi testvérek meglepetésünkre megjelentettek egy önálló énekeskönyvet Hit hangjai címmel, amely azután végleg megnehezítette a terv megvalósulását. Az elmúlt év novemberében az Énekeskönyv Bizottság hivatalos kinevezésével megélénkült a munka az új énekeskönyv körül Magyarországon. Május elején az erdélyi testvérek egy szöveges gyűjteményt küldtek át különböző énekekkel. Utólag kértük a kottát is, de sajnos az énekek nagyobb része csupán egyszólamú kottával érkezett hozzánk. Öt hónappal a könyv megjelenése előtt már túl későn jött erdélyi testvéreink érdeklődése. Áttekintve az elküldött énekanyagot, megállapítható, hogy azok készültségi foka messze elmaradt a már kottagrafikázás és tördelés alatt álló magyarországi anyagtól, és jelentős szakmai (dallam és szöveg) munkát igényelne azok megfelelő színvonalú feldolgozása, amelyre idő hiányában már nem vállalkozhattunk. Döntésünk meghozatalánál figyelembe vettük azt is, hogy az elküldött énekek között nincs számottevő új dallam, legtöbbjük ismert és használt éneke a múlt századi magyarországi baptista missziónak. Új énekeket vártunk. Mivel az Énekeskönyv Bizottság vezetői úgy látták, hogy ez ismét lelassítaná a munkát, ezért nem kívántuk veszélyeztetni a könyv időbeni megjelenését. Tervünk azonban az, hogy a megjelenő énekeskönyvet ajánljuk majd minden magyar baptista testvérnek szerte a világon.
...
 
Kérlek, mondjál néhány szót a majdani új énekeskönyvünkről.
 
Mindenképpen az az elképzelésünk, hogy ez az új könyv sok szempontból hozzon újat, ugyanakkor a szakmai értékeknek feleljen meg éppen úgy, mint elődje a Hit hangjai. Szeretnénk, ha kiadványunk visszahódítaná a gyülekezeti énekeskönyv tekintélyét a gyülekezetekben. Arra gondoltunk, hogy ezt a szándékot egy új névvel is hangsúlyozzuk, ezért választottuk a Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv nevet. A formátuma a mostani könyvünknél nagyobb lesz. Ennek eldöntésénél tanulmányoztuk a különböző baptista énekeskönyveket, többek között az amerikai Baptist Hymnal-t, vagy a brit Mission Praise-t. A Hit hangjaiból mintegy 350 éneket válogattunk be az új kiadványba. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem kihagytunk a könyvből énekeket, hanem beválogatjuk a legfontosabbakat, témabeli és dallami szempontokat figyelembe véve. A többi ének részben a már megjelent kiadványokból (Zeng az ének 1,2.) kerül be az új könyvbe. Mintegy 150-200, szövegében és dallamában teljesen új ének lesz benne. A munka nagy erőkkel halad előre, tervünk az, hogy 2003. karácsonyára kézbe vehessük az új énekeskönyvet. A könyv megjelenéséhez jelentős pénzeszközre lesz szükségünk. Egyházunkban egy elkülönített számlát nyitunk azért, hogy akik szeretnék támogatni a munkát, megtehessék. Erre szeretnénk is bátorítani a testvéreket és a gyülekezeteket egyaránt.
              (Részletek a Békehírnök augusztus 20-i számából)

Küszöbön "A hit hangjai" énekeskönyv megjelenése

Hamarosan a végére ér "A hit hangjai" énekeskönyv átdolgozása, és várva várt kiadására is sor kerülhet egy éven belül. Az Ének-zeneügyi bizottság több mint nyolc éves munkája nyomán az énekszövegek nagy része készen áll, és ugyanúgy a kottagrafika is az utolsó stádiumba jutott.
      Amint ez évről-évre ismertetve volt a különböző kongresszusi beszámolókban, az Ének-zeneügyi bizottság nyolc éven át folyamatosan dolgozott, eleinte havonta szervezve munkanapokat, később bővített csapattal munkaheteket szánva az új énekeskönyv elkészítésére. A kiszámíthatatlanul időigényes és nagy volumenű munka ellenére az áprilisi Kongresszuson már csak egy év várakozást kért az Ének-zenügyi bizottság elnöke: ennyire volt még szükség, hogy meglássuk az "alagút" végét.
      Ha felidézzük a megtett utat, ott látjuk a kezdetet, amikor az új énekeskönyv tartalomjegyzékét kellett összeállítani. Ebben figyelembe vettük a gyülekezeteinktől beérkezett javaslatokat, és a jegyzéket egyeztettük magyarországi testvéreinkkel. Ezt követően az énekszövegek átdolgozását igyekeztünk a zenei, irodalmi és teológiai követelményeknek megfelelően végezni. Előbb egy közös énekeskönyv kiadását terveztük, de Magyarországi testvéreink már ez év végére megjelentetik énekeskönyvüket "Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv" címmel, míg "A hit hangjai" erdélyi kiadása előreláthatólag csak 2004. végére készülhet el. Úgy véljük, hogy a két énekeskönyvnek legalább fele így is azonos lehet. Ami minket illet, közöltük az általunk elkészített "nem közös" anyagot, de nem tudjuk, hogy magyarországi testvéreink a közös 300-400 éneken kívül még mit készülnek kiadni.
      Az elmúlt években már jelent meg ízelítő kisebb füzetekben a készülő énekeskönyvből, Magyarországon is, itt is. Ezekben a füzetekben magyarországi testvéreink felhasználták a mi bizottságunk által-, és mi is az általuk átdolgozott énekeket. Mindez abból a célból történt, hogy elkerüljük az énekek eltérő szövegvariánsokkal való használatát. Sajnos, az utóbbi időben megszakadt az együttműködés magyarországi testvéreinkkel. Egy-két alapember kivételével az ottani szakbizottság tagjai kicserélődtek, és hosszabb szünet után csak 2002. novemberétől kezdték újra a munkát. Így kevesen maradtak, akik kezdettől fogva részei voltak az énekeskönyv készítésének. Erdélyben a feladat óriási mérete miatt a munka nagyon hosszan elhúzódott, de Isten kegyelméből most már látható a vége. Az erdélyi Ének-zeneügyi bizottság tagjai a következők: Király Tibor (elnök), Borzási István (titkár), Király György, Mike József, Kis-Juhász Vilmos, Bokor Barnabás, Gergely István, ifj. Gergely Pál, ifj. Kiss László, valamint Garai Zsolt, aki a négyszólamú letétek egy részét megírta.
      "A hit hangjai" átdolgozott énekeit az 1960-as "A hit hangjai," az 1943-as "A hit hangjai," az "Evangéliumi Zsoltár," az "Evangéliumi Karénekek," a "Dicséretek," az "Amerikai Énekeskönyv," az 1960-as ébredés énekei, valamint az újabb énekfordítások alkotják. Hordozzuk imáinkban az új énekeskönyv jövő évi megjelenését!
          Borzási István, elnök
          Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, Magyar Baptista Világszövetség

SOMLAI GYULÁNÉ (1935 - 2003)
CSUTORKA JÁNOS (1922 - 2003)
TÓTH IBOLYA (1930 - 2003)

Gyermek és ifjúsági tábor - Rámába (június 30 - 
július 4)

Gyülekezeti hírek: 
New YorkCleveland Toronto

Új énekeskönyvekről

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Világot Formáló Igeversek

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]